(vhds.baothanhhoa.vn) - Nằm trong cụm di tích lịch sử - văn hóa đền Quốc Mẫu - đình Nghĩa Hương thuộc làng Nghĩa Hương, xã Hoằng Xuân (Hoằng Hóa), đình Nghĩa Hương xưa là nơi thờ Thành hoàng làng. Trong lịch sử, đình làng Nghĩa Hương là công trình kiến trúc gỗ mang nhiều giá trị.
OcO14bqxxINp4bud4bqreXlbw6N2w53DtMO94bud4buLw6Nhw4zDs8SD4oCcecO64buf4buPxIPDreG7heG6tOKAncSD4bubw7V14buf4buPxIPhu4/DtOG6q+G7n8SD4bqww6nhu5/Eg8O1cOG6q8SD4budY+G7n+G7jzkvw7XhurFhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3bDleG7i+G6q8Otw6Nh4bue4bq74bujxIPDvXjhu6Hhu5/hu4/Eg2nhu7nhu6PEg8Otw7TEg8O94buRacO1xIPhu53hu5lpw7XEg3nEgsSDLcSD4bqww6nhu5/Eg8O1cOG6q8SDw6xu4bufxINX4buzw7ppxIPhu6Jn4buzxIMtxIPDrOG7k+G7n8O1xIPhu57hu4/DteG7l+G6q8SDw5XDgMaw4buf4buPxIPDvcO14buz4bulacSD4budY+G7n+G7j8SD4bue4buPw7Xhu5fhuqvEg8OVw4DGsOG7n+G7jzTEg+G6smXEg8OV4buh4bq74buf4buPxIMs4buz4buB4bufxIM3w5Xhu6Hhurvhu5/hu4/Eg8OVcOG6qzg0xIPDrOG7k+G7n8O1xIPhu57hu4/DteG7l+G6q8SDw5XDgMaw4buf4buPxIPhurLDgOG6q8SD4budY8SD4bufxrDDtMSDw73DteG7q8SDw53DtWPhu5/DtcSDw7Xhu6Fj4buf4buPxIPhu51j4buf4buPNcSDw5144buh4buf4buPxIPhu53hu5lpw7XEg3nEgjTEg8Os4buT4bufw7XEg+G7nWPhu5/hu4/Eg+G7nuG7j8O14buX4bqrxIPDlcOAxrDhu5/hu4/Eg+G7nWPEg2l14buf4buPxIPDvXjhu5Phu5/DtcSD4bubw7Rt4bufxIPDvXjhu7VpxIPhu4/FqcSD4buj4bqr4buf4buPxIPhu5/DtcO0buG7s8SD4buPw7RixIPDvXjhu5k1OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6NhOWhhOcO04buj4buPxINp4bud4bqreXlbw6PDtEnhu4vhu5/DveG7i3jDo8SDecO94bq04bud4buLW8Oj4bq2w7TDrcO9w7UyxIPhuq3huq/huq924bqyM8SDw7Xhu4vDtOG7j8O1w70yxIPDouG6s+G6s3bhurIzw6PEg3l4aVvDoy8vacOt4bufNWjhuqvhu6HDvcO14bqr4bufw7XDteG7oeG6qzXhurDhu58vw63hu4t54bubw73hu6F2L+G7n+G7i+G6tnkv4bq34bq34bqx4bqpL+G6t+G6seG6s8Ot4bqv4bqx4bqv4bq34bqz4bq34bqvw73hurPDouG6p+G6teG7ncOiLcO04buj4buPLeG6reG6reG6qeG6rzXGoXbhu4/Do8SD4bqr4budw71bw6PDjMOzxIPigJx5w7rhu5/hu4/Eg8Ot4buF4bq04oCdxIPhu5vDtXXhu5/hu4/Eg+G7j8O04bqr4bufxIPhurDDqeG7n8SDw7Vw4bqrxIPhu51j4buf4buPw6PEg+G6tsO0w63DvcO1W8Oj4bqt4bqv4bqvw6PEg8O14buLw7Thu4/DtcO9W8Ojw6LhurPhurPDo8SDL2E5L2hhOS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SeG6q3bDvcO04buh4bufw6Nhw5144buh4buf4buPxIPhu53hu5lpw7XEg3nEgjTEg8Os4buT4bufw7XEg+G7nuG7j8O14buX4bqrxIPDlcOAxrDhu5/hu4/Eg8Osw4Dhu7FpxIPhu5vDteG7rcO0xIPDrcOD4buf4buPxIPhurDhu6nDtMSDacO14bqgacSD4bufw6nhu5/hu4/Eg+G7nWPEg+G7m8O1deG7n+G7j8SD4buPw7Thuqvhu5/Eg+G6sMOp4bufxIPDtXDhuqvEg+G7nWPhu5/hu480xIPhu5/GsMO0xIPDvcO14burxIPDncO1Y+G7n8O1xIPDteG7oWPhu5/hu4/Eg+G7nWPhu5/hu4/Egy3Eg1fhu7PDumnEg+G7omfhu7PEg8OVY8SDw53DteG7mcSDSeG6q8O0NTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYcOM4buT4bufw7XEg+G7nuG7j8O14buX4bqrxIPDlcOAxrDhu5/hu4/Eg8O14bqr4bq0xINpceG7n8SD4buPcsO0xIPDrOG7k+G7n8O1xIPhu51j4buf4buPxINZ4butxIPhu51jxIPhu5/GsMO0xIPDvcO14burxIPDncO1Y+G7n8O1xIPDteG7oWPhu5/hu4/Eg+G7nWPhu5/hu4/Egy3Eg1fhu7PDumnEg+G7omfhu7PEg8OVY8SDw53DteG7mcSDSeG6q8O0NcSDSGPEg8Osw4Dhu7FpxINow7Rtw73Eg8OsbeG7n8SD4budY8SD4buf4buPw4Dhu6vDtMSDaXDEg2l14buf4buPxINpw7XDtGzhu7PEg8Ot4buB4bufxIPhu53hu4V2xIPhu4d2NMSDw6zhur3DvcSD4bufbuG7n8SD4bujcOG7n+G7j8SD4bqy4buB4bq0xIPDrcOD4buf4buPxIPhu59s4bufxIPhu51j4buf4buPxIPhu57hu4/DteG7l+G6q8SDw5XDgMaw4buf4buPxINobOG7n8SDaOG7q8SDeXXhu5/hu4/Eg+G7omU1xIPDncOAxrDhu5/hu4/Eg8O9eOG7s+G6tG7hu580xIPhurDhu5PEg2lwxINpdeG7n+G7j8SD4buPw7Thu7V2xINI4buT4bufw7XEg8OM4buZ4bufw7XEgzrDgMaw4buf4buPxIPhu5xsxIPhu5zhu7HDtMSDw73DteG7oWLDvcSD4bubw7Vzw7TEg3nDg8SDw7144buz4bq0xIN5YsO9xINpQeG6q8SD4bubasSDw73DteG7tzTEg+G7n2zhu5/Eg3nhuqvhu7PEg+G7m8O1w7TEg+G7nGzEg+G7nOG7scO0xIPhu51s4bufxIPhu5/hu491w7TEg+G6sOG7s+G6qzTEg2hjxIPDrGXEg8Osw4Dhu7FpxIN2w7Xhu6Hhu5/hu4/Eg1fhu7PDumnEg+G7omfhu7M1xIPhu57hu4/DgOG7q8O0xIPDreG7geG7n8SD4budY+G7n+G7j8SD4bue4buPw7Xhu5fhuqvEg8OVw4DGsOG7n+G7j8SDaeG7t+G7n+G7j8SD4bqw4bupw7TEg+G6sMO0b2nEg+G7neG7hXbEg8Otw4Phu5/hu4/Eg8OsbuG7n8SDw73DteG7q8SDV+G7s8O6acSD4buiZ+G7szTEg2lx4bufxIN54buz4bq0xIPDvXXhu5/Eg2hjxIPhu51jxIPDncO1Y+G7n8O1xIPDteG7oWPhu5/hu4/Eg+G7nWPhu5/hu4/Eg8O9w7Xhu6vEg+G7rcSDw6zhu5Phu5/DtcSD4budY+G7n+G7j8SD4bue4buPw7Xhu5fhuqvEg8OVw4DGsOG7n+G7jzU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2E5w7Thu6Phu4/Eg2nhu53huqt5eVvDo8O0SeG7i+G7n8O94buLeMOjxIN5w73hurThu53hu4tbw6PhurbDtMOtw73DtTLEg+G6reG6r+G6r3bhurIzxIPDteG7i8O04buPw7XDvTLEg8Oi4bqz4bqzduG6sjPDo8SDeXhpW8OjLy9pw63hu581aOG6q+G7ocO9w7Xhuqvhu5/DtcO14buh4bqrNeG6sOG7ny/DreG7i3nhu5vDveG7oXYv4buf4buL4bq2eS/hurfhurfhurHhuqkv4bq34bqx4bqzw63huq/hurHhuq/hurfhuqXhurHhurXDveG6qeG6qeG6s+G6s+G7neG6py3DtOG7o+G7jy3huq3huq3huqfhuqk1xqF24buPw6PEg+G6q+G7ncO9W8Ojw4zDs8SD4oCcecO64buf4buPxIPDreG7heG6tOKAncSD4bubw7V14buf4buPxIPhu4/DtOG6q+G7n8SD4bqww6nhu5/Eg8O1cOG6q8SD4budY+G7n+G7j8OjxIPhurbDtMOtw73DtVvDo+G6reG6r+G6r8OjxIPDteG7i8O04buPw7XDvVvDo8Oi4bqz4bqzw6PEgy9hOS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SeG6q3bDvcO04buh4bufw6Nhw5VvxIPDvcO1w7rhu5/hu4/Eg2nhu6XDvcSD4buPxanEg+G7rcSDw6zhu5Phu5/DtcSD4budY+G7n+G7j8SD4bue4buPw7Xhu5fhuqvEg8OVw4DGsOG7n+G7j8SDw6zDgOG7sWnEg+G7ncOA4buzxIPhu4/DtOG6rsSD4budZMO0xIN54bqr4buzxIPhu5/DtcO0buG7s8SD4bud4buD4bufxIPDvXjhu7fhu5/hu4/Eg8O94buzNTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYcONw4PhuqvEg8O9w7Xhu4vhu6HEg2liacSDw6zDqWnEg8Osw7TDs+G7o8SD4bubw7Rt4bufxIPDvXjhu7VpxIPhurBjxINpYmnEg+G7n+G7j+G7s8O54bufxIPDvWPDtMSD4budw7Rv4buzNMSDaWJpxIPhu5/DtWPEg+G7n+G7j8O1w7Rs4bufxINp4bqg4buzxIPhurJiacSDw6zhu5nhu5/DtTTEg8Os4buT4bufw7XEg+G7nWPhu5/hu4/Eg+G7nuG7j8O14buX4bqrxIPDlcOAxrDhu5/hu4/Eg8Osw4Dhu7FpxIPhu5vDteG7rcO0xIPDrcOD4buf4buPxIPhurBj4buhxIPhu5vDteG7ocSR4buf4buPxINp4buzw7rDtMSDw73DtW3Eg+G7m+G6rMSDLDrDlMOUw5TEg8Os4buD4buzxIPDvcO1bcSD4bub4bqsxIMsw5QsNcSDw4zhu5Phu5/DtcSD4budY+G7n+G7j8SD4bqyw4DhuqvEg+G7m8O04bqrxIPDrMOA4buxacSDaeG7h+G7s8SDw7144bu1acSDaOG7rcO0xIPDvXHhuqvEg8OsZMO0xIPDrOG7k+G7n8O1xIPhu53hu6nhu5/Eg+G6suG7geG6tMSDw73DteG7i+G7ocSD4bubw7Rt4bufxIPDvXjhu7VpxIPDvXjhu7PhurRu4bufxIPDvcO1w7rhu5/hu48yxINo4buRw73Eg8Osw7ppM8SD4bqw4buTxIPhu5vDqOG7ocSD4oCcacO1w7nhu5/hu4/Eg3jDgOG7q+G7n+G7j8SD4bubasSDaGbhurTigJ3igKbEg+G7nWPEg2l14buf4buPxIN44buT4bufw7XEg+G7m8O0beG7n8SDw7144bu1acSD4buPxanEg2huxIPDvcO1bTTEg+G6sOG6ruG7n+G7j8SDacO14bq5aTU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2HDjOG7k+G7n8O1xIPhu51j4buf4buPxIPhu57hu4/DteG7l+G6q8SDw5XDgMaw4buf4buPxIPDvcO14burxIPDvcO1Y+G7n8O1xIPDteG7oWPhu5/hu4/Eg+G7nWPhu5/hu4/Egy3Eg2hjxINX4buzw7ppxIPhu6Jn4buzNcSDSOG7rcO0xIPhurDhu4XhurQ0xIPDveG6osSD4bubw7XDtMSD4bubw7Xhu63DtMSDw63Dg+G7n+G7jzTEg2l14buf4buPxIPDvXjhu5Phu5/DtcSD4bubw7Rt4bufxIPDvXjhu7VpxIPhu4/FqcSDw6zhu5Phu5/DtcSD4budY+G7n+G7j8SD4bue4buPw7Xhu5fhuqvEg8OVw4DGsOG7n+G7j8SD4bqw4bupw7TEg8OCxIPhu5/hu4/DteG7l+G6q8SD4bud4buZacO1xIN5xII0xIPhurJlxIPDteG7pcO0xIPDrGXEg+G6sMOA4buxw73Eg3jhuqvEg+G7m8O1c8O0xIPhu5vDteG7s3Xhu5/Eg+G7m8O14bunxINpQeG6q8SD4buj4bulw73Eg+G7nWPhu5/hu480xIPhurJlNcSD4bue4bunw7TEg8O9w7Rt4buf4buPxIPhu5vDteG6uXbEg8O94bun4buf4buPxIPhu5zFqcSDw5XDgMaw4buf4buPxIM3aWJpxIPhurJlxIPhurDhu4vhu5/Eg8OsbMSDeXXhu5/hu4/Eg+G7omU0xINo4bqr4buhxIPhu4/DueG7o8SD4bqyZcSDw5Xhu6Hhurvhu5/hu4/Egyzhu7Phu4Hhu584xINo4butw7TEg3fhu7PhurTEg+G7o3XEg+G7m8O0beG7n8SDw7144bu1aTTEg+G7j8O0YsSDw7144buZxIPhurDDqeG7n8SDw7Vw4bqrNMSD4bud4buZacO1xIN5xILEg+G6sGPEg8O94buD4bujxIPEkeG7n8O1xIPDtcOA4but4buf4buPNTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYTnDtOG7o+G7j8SDaeG7neG6q3l5W8Ojw7RJ4buL4bufw73hu4t4w6PEg3nDveG6tOG7neG7i1vDo+G6tsO0w63DvcO1MsSD4bqt4bqv4bqvduG6sjPEg8O14buLw7Thu4/DtcO9MsSDw6LhurPhurN24bqyM8OjxIN5eGlbw6MvL2nDreG7nzVo4bqr4buhw73DteG6q+G7n8O1w7Xhu6Hhuqs14bqw4bufL8Ot4buLeeG7m8O94buhdi/hu5/hu4vhurZ5L+G6t+G6t+G6seG6qS/hurfhurHhurPDreG6r+G6seG6r+G6t+G6p+G6s+G6p8O94bqx4bqv4bqp4bqx4bud4bq3LcO04buj4buPLeG6reG6reG6reG6tTXGoXbhu4/Do8SD4bqr4budw71bw6PDjMOzxIPigJx5w7rhu5/hu4/Eg8Ot4buF4bq04oCdxIPhu5vDtXXhu5/hu4/Eg+G7j8O04bqr4bufxIPhurDDqeG7n8SDw7Vw4bqrxIPhu51j4buf4buPw6PEg+G6tsO0w63DvcO1W8Oj4bqt4bqv4bqvw6PEg8O14buLw7Thu4/DtcO9W8Ojw6LhurPhurPDo8SDL2E5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZJ4bqrdsO9w7Thu6Hhu5/Do2HDjOG7k+G7n8O1xIPhu57hu4/DteG7l+G6q8SDw5XDgMaw4buf4buPxIN54bqr4buzxIPhu5vDtcO0xIPDrMOA4buxacSDw63DtMSDacO14buz4bq0w7Phu5/Eg+G6sGPhu6HEg8O9eOG7ucSDeeG7rcSD4buySOG7nsONxIPhurJlxIPDleG7oeG6u+G7n+G7j8SDLOG7s+G7geG7n8SDN2nDgTjEg8OsZcSDw6zDgOG7sWnEg3nEgsSDw63hu7nhu5/hu4/Eg+G7nWPEg8O9eOG7s+G7n+G7j8SDw73hu4Hhu6PEg+G6sMOp4bufxIPDtXDhuqvEg2nhu6Xhu5/hu4/Eg8Osw7nhu5/hu4/Eg2lB4bqrxIPhurJlNTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYcOd4buz4bq0xIPhu5/DtcO0bOG7nzTEg2l14buf4buPxIPDvXjhu5Phu5/DtcSD4bubw7Rt4bufxIPDvXjhu7VpxIPhu4/FqcSDaG7Eg8O9w7VtxIPhu6Phu6XDvcSDw73DteG7q8O0xINpw4Hhu5/hu4/Eg2lwxIPigJx5w7rEg3bDteG7heG7n+KAncSD4bubw7VixIPDvcO1w6nhu5/hu4/Eg8O9eOG7g+G7ozXEg1Xhu5/hu4/Eg8OMw7Thu5/DtcSDw514cuG7n+G7j8SDw53DteG7szTEg+G7n+G7j8OA4burw7TEg8Ot4buB4bufxIPhu51j4buf4buPxIPhu57hu4/DteG7l+G6q8SDw5XDgMaw4buf4buPNMSD4buf4buP4buz4bq0bOG7n8SDSOG7kcSDw73DtcOAxIPDjMSR4buf4buPxINB4bq0xIPhurJlxIPDleG7oeG6u+G7n+G7j8SDLOG7s+G7geG7n8SDacO14buhxINow7Rtw70yxIPDjcO0xIPDveG7kWnDtcSDw6zhu5Phu5/DtcSD4bue4buPw7Xhu5fhuqvEg8OVw4DGsOG7n+G7j8SDw714w4Dhu6lpxIPDrOG7geG6tMSD4bqww7rhu5/Eg+G7n+G6u+G7o8SD4butxIPhu5/hu4/hu6Fjw7TEg8OsbDTEg2liacO1xIPDrG7hu5/Eg1fhu7PDumnEg+G7omfhu7PEg+G7m8O1deG7n+G7j8SD4bqy4bqrNcSD4buaw7Xhu6HEkeG7n+G7j8SDw6zhu4Phu7PEg+G7n8O14bqu4buf4buPxIPhu5/DqeG7o8SD4bqx4bqp4bqt4bqvNMSDw63hu6HEg+G7o+G7pcO9xIPDvXjhu4Xhu5/Eg+G7neG7ucO9xIPhu53hu6nhu580xIPDrOG7k+G7n8O1xIPhu57hu4/DteG7l+G6q8SDw5XDgMaw4buf4buPxIPDrMOA4buxacSDw63DtMSDw63hu6vDtMSD4bqwY+G7ocSDw7144bu5xIN54butxIPhu7JI4buew43Eg+G6smXEg8OV4buh4bq74buf4buPxIMs4buz4buB4bufxIM3acOBODTEg3nhuqvhu7PEg8OscMSDw6zDgOG7sWnEg8O9eOG7t+G7n+G7j8SDw73hu7PEg3nEgsSDw63hu7nhu5/hu4/Eg+G7nWPhu6PEg8O9eOG7s+G7n+G7j8SDw73hu4Hhu6PEg+G6sMOp4bufxIPDtXDhuqvEg2nhu6Xhu5/hu4/Eg8Osw7nhu5/hu4/Eg2lB4bqrxIPhurJlNMSD4bqww7RvacSDw73DteG7q8SDaeG7teG7n+G7j8SDw73DtWPhu5/DtcSDw7Xhu6Fj4buf4buPxIPhu51j4buf4buPxIPDreG7g+G7n8SDdsO14bqrw7TEg+G7o+G7qzXEg+G7msO1w7TEg8O14bqrw7TEg+G6smXEg8OV4buh4bq74buf4buPxIMs4buz4buB4bufxIPhurBjxIPDleG7oeG6u+G7n+G7j8SD4buaw7Vi4bufw7XEg3lidsSD4bufw7Xhu4V2NMSDw7144buz4buf4buPxIPDveG7geG7o8SDw7Vj4bufw7XEg2nDteG7keG7n8O1xIPhurJlxIPDleG7oeG6u+G7n+G7j8SDLOG7s+G7geG7n8SDacO14buz4bq0w7Phu5/Eg+G6sG7Eg8Os4buZ4bqrxIPDrMO0w7Phu6PEg+G7o+G7qcO0NMSDw63DtMSDw73hu5Fpw7XEg8Os4buT4bufw7XEg+G7nWPhu5/hu4/Eg+G7nuG7j8O14buX4bqrxIPDlcOAxrDhu5/hu4/Eg2nDgeG7n+G7j8SD4bubw7V14buf4buPxINpceG7n8SDw6zDgOG7sWnEg3nEgsSDw63hu7nhu5/hu481xIPhu5rDtXXhu5/hu4/Eg8Otw7TDsuG7n8SDeOG6q8SDaWJpxIN5w7Thu5/DtcSDw7Xhu6Fkw73Eg+G6sMOp4bufxIPDtXDhuqvEg2nhu6Xhu5/hu4/Eg8Osw7nhu5/hu480xIPhu5vDtXXhu5/hu4/Eg2lx4bufxIPDreG7s+G6tMSDw7144buTxIPhurDDtG9pxIPDvcO14burxINp4bu14buf4buPxIPDvcO1Y+G7n8O1xIPDteG7oWPhu5/hu4/Eg+G7nWPhu5/hu4/igKbEg+G7m8O1w7Rt4bufxIPDrcO0xIPDveG7kWnDtcSDd+G7s2Thu5/DtcSD4bqw4bq54buf4buPNTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYTnDtOG7o+G7j8SDaeG7neG6q3l5W8Ojw7RJ4buL4bufw73hu4t4w6PEg3nDveG6tOG7neG7i1vDo+G6tsO0w63DvcO1MsSD4bqt4bqv4bqvduG6sjPEg8O14buLw7Thu4/DtcO9MsSDw6LhurPhurN24bqyM8OjxIN5eGlbw6MvL2nDreG7nzVo4bqr4buhw73DteG6q+G7n8O1w7Xhu6Hhuqs14bqw4bufL8Ot4buLeeG7m8O94buhdi/hu5/hu4vhurZ5L+G6t+G6t+G6seG6qS/hurfhurHhurPDreG6r+G6seG6r+G6s+G6scOiw6LDvcOi4bqp4bq34bqt4bud4bq3LcO04buj4buPLeG6reG6reG6p+G6pzXGoXbhu4/Do8SD4bqr4budw71bw6PDjMOzxIPigJx5w7rhu5/hu4/Eg8Ot4buF4bq04oCdxIPhu5vDtXXhu5/hu4/Eg+G7j8O04bqr4bufxIPhurDDqeG7n8SDw7Vw4bqrxIPhu51j4buf4buPw6PEg+G6tsO0w63DvcO1W8Oj4bqt4bqv4bqvw6PEg8O14buLw7Thu4/DtcO9W8Ojw6LhurPhurPDo8SDL2E5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZJ4bqrdsO9w7Thu6Hhu5/Do2Hhu5rDtcO0xIPDvXjhu7nEg3nhu63Eg+G7skjhu57DjcSD4bqyZcSDw5Xhu6Hhurvhu5/hu4/Egyzhu7Phu4Hhu5/Eg2nDteG7s+G6tMOz4bufxIPhurBuxIPDrOG7meG6q8SDw6zDtMOz4bujxIPhu6Phu6nDtDTEg8Os4buT4bufw7XEg+G7nuG7j8O14buX4bqrxIPDlcOAxrDhu5/hu4/Eg+G7m8O1deG7n+G7j8SDaXHhu5/Eg8Osw4Dhu7FpxIN5xILEg8Ot4bu54buf4buPxIPDvcO1w4Dhu6vhu5/hu4/Eg+G6suG7s+G6tGzhu5/Eg+G7m8O1w7Rt4bufxIPDrcO0xIPDveG7kWnDtcSDd+G7s2Thu5/DtcSD4bqw4bq54buf4buPNTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYUnDgeG7n+G7j8SDw73DteG7i+G7ocSDdeG7n+G7j8SDw4zDtOG7n8O1xIPDnXhy4buf4buPxIPDncO14buzNMSDw6zhu5Phu5/DtcSD4budY+G7n+G7j8SD4bue4buPw7Xhu5fhuqvEg8OVw4DGsOG7n+G7j8SD4bqww7rhu5/Eg+G7nWPEg+G7m8O1deG7n+G7j8SD4buPw7Thuqvhu5/Eg+G6sMOp4bufxIPDtXDhuqvEg2nhu6Xhu5/hu4/Eg8Osw7nhu5/hu480xIPhu5/GsMO0xIPDvcO14burxINp4bu14buf4buPxIPDncO1Y+G7n8O1xIPDteG7oWPhu5/hu4/Eg+G7nWPhu5/hu481xINI4butw7TEg+G6sOG7heG6tDTEg8Osw7PEg+G7j8O04bquxIPhu4/hu5Phu5/Eg+G6sGPEg3bDtWLDvcSDw7Xhu7PhurTEg+G7j8O0YsSDw7144buZxIPhurDDuuG7n8SDaXDEg2lB4bqrxIPDrcO0xIPDveG7kWnDtTTEg8O9w7Xhu5PEg2nhu4Phu5/Eg8O9w7XDtG3DvcSDdsO1xJHDtMSD4bubw7V1w7TEg3bDteG7uWnEg+G7nWTDtMSDacO14bqgacSD4bufw6nhu5/hu4/Egy3Eg+G7j8O0YsSDw7144buZxINo4bqr4bufxIPDrOG7g+G7s8SDaUHhuqvEg8Otw7TEg8O94buRacO1NcSDw4zDs8SD4buf4buPw4Dhu6vDtMSDw63hu4Hhu5/Eg8O1w7TDs+G7s8SDw6zDgOG7sWnEg8OCxIPhu5/hu4/DteG7l+G6qzTEg8O94bqixIPDrHDEg8O9w7Xhu4fhurTEg8Osw4Dhu7FpxIPDvXhiacO1xIPhu5/DtcO0b+G7o8SDaUHhuqvEg+G7o+G7k+G7n8O1xIPDvXjhu6Hhu5/hu4/Eg2jEkeG7ocSD4bqwb8SDw63DtMSDw73hu5Fpw7U1xINJcMSD4bufw7XDgMSD4bqw4buF4bq0NMSD4buj4bupw7TEg+G7o+G7oeG7n+G7j8SD4buPw7Thuq7Eg+G7j+G7k+G7nzTEg3bDtWLDvcSDw7Xhu7PhurTEg+G7j8O0YsSDw7144buZxIPDrcO0xIPDveG7kWnDtcSDw6zhu5Phu5/DtcSD4bue4buPw7Xhu5fhuqvEg8OVw4DGsOG7n+G7j8SDLcSD4bubw7V14buf4buPxIPhu4/DtOG6q+G7n8SD4bqww6nhu5/Eg8O1cOG6q8SD4budY+G7n+G7j8SDw7144buz4bq0buG7n8SDw73DtcO64buf4buPNcSDSXHhu5/Eg+G7n23hu7PEg2nhuqDEg8Osw7PEg+G7n8O1w4DEg+G7neG7geG7s8SD4buf4bqr4bq0NMSD4bubw7V14buf4buPxINpw7Xhu5XEg+G7m8O1w7Rt4bufxIPDrcO0xIPDveG7kWnDtcSD4bufw7Xhuqvhu5/DtcSD4bqy4buzw7rhu5/hu4/Eg2nhu4d2NMSDaXHhu5/Eg+G6sHXEg8O94buT4bufw7XEg8OsYuG7n8O1xIPhu6Phu4fDvcSDw6zDtMSD4bufw7Xhuq7hu5/hu4/Eg+G7j8O0YsSDw7144buZxIPhurDDqeG7n8SDw7Vw4bqrxIPDrGXEg8Osw4Dhu7FpxINpYmnEg8O9w7VtxIPDtW/Eg2nDteG6q8SDdeG7n+G7j8SD4bqyw4DhuqvEg+G7j+G7geG6tMSDw63Dg+G7n+G7jzTEg2jDucO0xIPDrOG6uXY1xIPDlcO0b+G7n8SD4buf4bqr4bq0NMSD4bufw7Xhuq7hu5/hu4/Eg+G7n+G7j8OA4burw7TEg2jDtG3DvcSD4bqwY8SDw7XDtMOz4buzxIPhurBuxIPDrOG7k+G7n8O1xIPhu57hu4/DteG7l+G6q8SDw5XDgMaw4buf4buPxINpceG7n8SDeOG7h8O9xIPhu5HDvTU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2E5w7Thu6Phu4/Eg2nhu53huqt5eVvDo8O0SeG7i+G7n8O94buLeMOjxIN5w73hurThu53hu4tbw6PhurbDtMOtw73DtTLEg+G6reG6r+G6r3bhurIzxIPDteG7i8O04buPw7XDvTLEg8Oi4bqz4bqzduG6sjPDo8SDeXhpW8OjLy9pw63hu581aOG6q+G7ocO9w7Xhuqvhu5/DtcO14buh4bqrNeG6sOG7ny/DreG7i3nhu5vDveG7oXYv4buf4buL4bq2eS/hurfhurfhurHhuqkv4bq34bqx4bqzw63huq/hurHhuq/hurPhurXhuq/huqnDveG6teG6r+G6teG6teG7neG6sS3DtOG7o+G7jy3huq3huq3huq3hurE1xqF24buPw6PEg+G6q+G7ncO9W8Ojw4zDs8SD4oCcecO64buf4buPxIPDreG7heG6tOKAncSD4bubw7V14buf4buPxIPhu4/DtOG6q+G7n8SD4bqww6nhu5/Eg8O1cOG6q8SD4budY+G7n+G7j8OjxIPhurbDtMOtw73DtVvDo+G6reG6r+G6r8OjxIPDteG7i8O04buPw7XDvVvDo8Oi4bqz4bqzw6PEgy9hOS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SeG6q3bDvcO04buh4bufw6Nh4buaw7V1w7TEg3bDteG7uWnEg+G7nWTDtMSD4bufw7Xhuq7hu5/hu4/Eg+G7j8O0YsSDw7144buZxIPhurDDqeG7n8SDw7Vw4bqrxIMtxIPDveG7geG7o8SD4budw7Thu5/DtcSD4bqww7rhu5/Eg2lwxIPhu63Eg8Os4buT4bufw7XEg+G7nuG7j8O14buX4bqrxIPDlcOAxrDhu5/hu4/Eg+G7nWPEg+G7o+G7oeG7n+G7j8SD4bujc8O0xINpQeG6q8SD4buf4buPw4Dhu6vDtMSDw63hu4Hhu581xIPDneG7s+G6tMSD4bufw7XDtGzhu580xINp4buD4bufxINpcMSDecODxIN34buz4bqr4bufxIPDveG7geG7ozTEg8O1w4Dhu6nhu5/hu4/Eg8OtZ+G7n8SDaUHhuqvEg2nDteG7keG7n8O1xIN34buz4bq0buG7n8SDw6zhu5nhuqvEg3bDtcOAxrDhu5/hu480xINpYmnEg2nhu4d2NMSD4buf4buPY+G7n8O1xIPDvcO14buL4buhxIPDrOG7teG7n+G7j8SDd+G7s+G6tMSDw6zhu5nhu5/DtcSD4buc4buz4buFw73Eg8ONw7TEg3nEkeG7n8SD4bqww6nhu5/Eg8O1cOG6qzU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2Hhu6Lhu6Hhu5/hu4/Eg+G7o3PDtMSD4bubw7V1w7TEg3bDteG7uWnEg+G7nWTDtMSD4bufw7Xhuq7hu5/hu4/Eg+G7j8O0YsSDw7144buZxIPhurDDqeG7n8SDw7Vw4bqrxIPDveG7geG7o8SD4budw7Thu5/DtcSD4bqww7rhu5/Eg2lwxINpQeG6q8SDw6zhu5Phu5/DtcSD4bue4buPw7Xhu5fhuqvEg8OVw4DGsOG7n+G7j8SD4budY8SD4buf4buP4buz4bq0b+G7n8SD4bqwcuG7n+G7j8SDacO14buR4bufw7XEg8OsYuG7n+G7j8SDaUHhuqvEg+G7n+G7j8OA4burw7TEg8Ot4buB4bufNcSDw53hu7PhurTEg+G7n8O1w7Rs4bufNMSDw6zDs8SD4budY+G7o8SDw6zDgOG7sWnEg8Osw7Ru4buzxIPhu59j4bq0NMSDeOG7h8O9xINp4buD4bufxINpcMSDecODxIN34buz4bqr4bufxIPDveG7geG7ozTEg8O1w4Dhu6nhu5/hu4/Eg8OtZ+G7n8SDaUHhuqvEg2nDteG7keG7n8O1xIN34buz4bq0buG7n8SDw6zhu5nhuqvEg3bDtcOAxrDhu5/hu4/Eg+G6sGPEg2liacSDaeG7h3Y0xIPhu5/hu49j4bufw7XEg2nDteG7s+G6tGzhu5/Eg+G7o3Xhu5/Eg8Osw7PEg+G7nWPhu6PEg8Os4bu14buf4buPxIN34buz4bq0xIPDrOG7meG7n8O1xINpQeG6q8SD4buc4buz4buFw73Eg8ONw7TEg3nEkeG7n8SD4bqww6nhu5/Eg8O1cOG6qzXEg0lwxIPhu5/DtcOAxIPhurDhu4XhurQ0xIPhurDDtG9pxIPhu5vDtXXDtMSDdsO14bu5aTTEg2jEkeG7ocSDw73DueG7n8SD4buP4bq54bufxIPhurDhu6nDtMSDdsO1YsO9xIPDteG7s+G6tMSD4buPw7RixIPDvXjhu5nEg+G6sMOp4bufxIPDtXDhuqvEg8O9eOG7s+G6tG7hu5/Eg8O9w7XDuuG7n+G7j8SDaUHhuqvEg2nDteG6q8SDdeG7n+G7j8SD4buj4bupw7TEg8O9w7XDg2nEg3nDg8SDw714cuG7n8SD4bqwxKnhu5/Eg8OCxIPhu5/hu4/DteG7l+G6qzU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3bhuqrhu7PDvcO14buheMOjYeG7msO1YuG7n8O1xIPhu5zhu6VpOS92YQ==

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]