(vhds.baothanhhoa.vn) - Khặp (khắp) là tiếng nói tâm tình, giao duyên của đôi trai gái, tiếng hát mừng hàng xóm có nhà mới, hay lời đối đáp gọi nhau lên nương làm rẫy... Không ai biết khặp có từ bao giờ, nhưng có một điều chắc chắn, loại hình trình diễn dân gian đặc sắc này đã trở thành nét đẹp không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của người Thái (Thái đen) trên vùng đất Thường Xuân.
auG6ouG7j8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR8Ojw4PDjOG6pHbDs2ti4bu3w7LDo+G6ok3hu4bhuqzhuqDDsmThu4rDueG6rMOy4bqkcuG6rOG6oMOy4bqs4bqg4bqidsOyw4LhuqJ0R8Oyw6PhuqLhu53Dg2ov4bqi4buPa2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NHJXbhu5vhu63Ds2sh4bqidEfDsuG7icOC4bqickfEqcOy4bqk4bujw7LDjMOD4bu14bqs4bqgw7LhuqzhuqrDg8Oyw4zDueG6psOyw4zhuq7huqzhuqLDrcOy4bqgw4Phu5vhuqjDsuG7reG7iuG7kOG7s+G6rMOy4buxS+G7m8Oy4buvRcODw7LDjEnhu5vDg8Oy4bqg4budw4PDrcOyw4zDg+G7teG6rOG6oMOy4bqi4budw4zDsuG6pk/huqzhuqDDsuG6ouG7o+G6rOG6oMOyw5ThuqrhuqbDsuG7seG6qsOy4bqs4bqi4bujw7Lhuqbhu4DDg8Otw7LhuqLhu5vhu5DDsuG6pOG7hsODw7Lhu6/DicODw7Lhu6/hu51Hw7LhuqBDw4PDsuG6rOG6ouG7m+G7isOy4bqk4buz4bqsw7LhuqxN4bq+4bqs4bqgw7LhuqThu6PhuqbDsknhu6nhu5DDrMOsw6zDsiHhuqJF4bqs4bqgw7Lhu5vDg8Oy4burw4Phu7XDjMOyw4LhuqJ0R8Oy4bux4bqqw7LDjE/DsuG7q+G7m+G6qMOy4bqgw4Phu4bDrcOy4bqs4bqiTeG6rOG6oMOy4bux4bqqw7LhuqbhurrDjMOy4buvw4Phu7fhu4rDsuG7seG6onLhu7HDsuG7seG6onLhuqzDrcOy4bqk4bqo4bufw4PDsuG6ouG6ruG6rOG6osOyw4xJ4bqu4bqs4bqiw7Lhu63Dg8OB4bqsw7Lhu63DueG6rMOy4bqgw4Phu5vhuqzDsuG7r3Thu7HDssONcuG7scOy4bqs4buj4buQw7Lhu69ww7LDjEnhu4TDssOM4bqi4buj4bqs4bqiw7Lhuqx3w4zDsuG7r3hHw7LDguG6okXhuqzhuqDDssOM4bqiQcOyw4zhuqLDg+G7teG7isOyw4xJ4bqo4bqs4bqgw7Lhu6/hu4bDg8Oyw43DieG6rOG6oMOy4buOceG6rMOy4bqi4bqq4bubw7LDjMOD4bqs4bqiw7LDjOG6ouG7p+G6rMOy4buxS+G7m8Oy4bqs4bqgTeG7hsODw7LDo+G6ouG7ncODw7Lhu4nDo+G6ouG7ncODw7Lhu6924bqsxKnDssOMSeG7s+G6rMOy4buOxKjhuqzhuqDDsuG7r+G7pcOMw7LDo+G6ok3hu4bhuqzhuqDDsmThu4rDueG6rMOsai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buw4bubR8OMw4PhuqjhuqzDs2tqw4PhuqbhuqDDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs+G7rcOM4bqi4buK4bqm4burw7LDg+G7sHbhuqzDjHZJw7PDssONw4zhu5DhuqR24buBw7PDlcOD4butw4zhuqJow7Lhu5Xhu43hu41Hw5Rpw7LhuqJ2w4PhuqDhuqLDjGjDssO04buR4buNR8OUacOzw7LDjUnhu7Hhu4HDsy8v4bux4but4bqsw6zhu6vhu5vhuqjDjOG6ouG7m+G6rOG6ouG6ouG6qOG7m8Os4buO4bqsL+G7rXbDjcOCw4zhuqhHL+G6rHbDlcONL8O1w7Xhu4/hu5Uv4buP4buV4buV4but4buT4buNxqHhu4/DteG7j+G7l8OM4buRw7Xhu5XDtMO14bqk4buNw6zhurRH4bqgZ0nhu4Hhu4/hu5Xhu5PDs8Oy4bub4bqkw4zhu4HDs2Lhu7fDssOj4bqiTeG7huG6rOG6oMOyZOG7isO54bqsw7LhuqRy4bqs4bqgw7LhuqzhuqDhuqJ2w7LDguG6onRHw7LDo+G6ouG7ncODw7PDssOVw4Phu63DjOG6ouG7gcOz4buV4buN4buNw7PDsuG6onbDg+G6oOG6osOM4buBw7PDtOG7keG7jcOzw7Iva2LDg+G7ueG7scOy4bur4buh4bqow7LDjOG6uOG6rMOyw4LhuqJ0R8Oyw6PhuqLhu53Dg8Oy4buEw7LDo+G6ok3hu4bhuqzhuqDDsmThu4rDueG6rMOy4buvTeG7guG7scOy4bqk4bq44bqs4bqgw7LhuqDhuqJ3R8Oy4buO4buj4bqow7Lhu7Hhu53hu7HDssONw4PhuqzhuqLDsuG6ouG6qOG7n8OMw7Lhu45x4bqsw7LhuqLhuqrhu5vDssOMSeG7iuG7kOG7t+G6rMOyw4zhuqLDieG6rOG6oMOsai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7NrKOG7p+G6rMOy4buv4bun4buKw7LDjMOD4buz4bqsw7LhuqDhuqJ3w7LDjOG6onHhuqbDsuG7q+G7oeG6rMOyKeG7n8OyLcOy4bqs4bq+w4PDsuG7seG6qsOy4buP4buN4buN4buDw7LhuqzhuqBN4buGw4PDsuG7rcO54bqsw7LhuqThu6PDsuG7r+G6uOG6rOG6oMOy4bur4buj4bqow7Lhu63DueG6rMOyw4zhurrhu7HDssOj4bqi4budw4PDrcOy4bux4bqi4buI4bqs4bqgw7LDjEXDg8Oy4buvTeG7guG7scOy4bqs4bqgTeG7hsODw7LhuqThu4DhuqzDssOMSeG6qOG6rOG6oMOy4bqm4bq6w4zDsuG6oMOD4bubw7Lhu6/huq7huqzhuqLDsuG6pOG7o+G6psOy4but4buKw7LhuqThurDhu7HhuqLDsuG7seG6uuG6rOG6oMOy4buv4bq44bqs4bqgw7Lhu7HhuqLhu6PhuqjDsuG7r+G6quG6rMOy4burc+G6rOG6oMOy4bqm4bq6w4zDsuG7scO54buKw7LDguG6onRHw7LDjOG6osWpw4zDssOMw5PDsuG6rOG6osOD4buz4bqsw63DsuG7seG6qsOy4buO4bun4bqsw7Lhu6/Dg+G7ueG7isOtw7LDjOG6ouG7m+G6rOG6osOyw7nhuqbDrMOyKOG7hsODw7LDguG6onRHw7Lhuqbhu5vhuqzhuqDDsuG6rOG6oOG6ouG6suG7m8Oy4bqk4bujw7LhuqZP4bqs4bqgw7Lhu5vhuqzhuqLDsuG7seG6ouG6sMOy4buv4bu14bqsw7Lhu47hu4DDg8Oy4bqgw4Phu5vDsuG7r+G6ruG6rOG6osOtw7Lhu7HhuqrDsuG6rE3hu4Dhu7HDsuG6puG7hsODw7LhuqxN4buA4buxw63DsuG7seG6qsOy4bux4bq+4bqmw7Jx4bqsw7Lhu7Hhur7huqbDrcOy4bqicOG7kMOy4buxTsOy4buO4buKw4PDsuG7jnnDrMOsw6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2sh4bqidEfDssOj4bqi4budw4PDsi3DsuG6osODQeG7isOy4buv4bq+4bqsw7LhuqDDg+G7oeG6rMOyw4zhuqLhuq7DsuG7r+G6qsOy4bqk4bujw7LDjMOD4bu14bqs4bqgw7LDjOG6ouG6vsOy4buvTeG7guG7scOy4burw4NB4buKw7LhuqLDg+G7ueG6rMOy4burc+G6rOG6oMOyw7nhuqbDsuG6rOG6ouG7n+G7scOyLcOy4bqm4bq6w4zDsuG6ouG6ruG6rOG6osOyw4zhuqJO4buxw7LDjEnhuq7huqzhuqLDsuG7rcODw4HhuqzDssOM4bqi4bq+w7Lhu7Hhu5vDrMOyIeG6onRHw7Lhu63EqOG6rOG6oMOyw4zhuqLhu5vhuqzhuqLDsuG6rOG6ouG7n+G7scOy4bqk4buj4bqmw7LhuqLhuq7huqzhuqLDssOM4bqiTuG7scOy4burw4NB4buKw7Lhu6/hu5/DjMOy4bqs4bq6w4PDsuG7reG7iuG6rOG6oMOyw4zhuqLhur7DsuG7ieG7scO54buKw7LDjOG6ouG6vsOtw7Lhu6vhu6PDg8Oyw4zhuqLhur7DrcOyw4xJ4buK4buQ4bu54bqsw7LDjOG6ouG6vsSpw63DsuG7q8OD4bu14bqsw7LDjOG6ouG6vsOyw4xJ4buEw7LDjOG6ouG7o+G6rOG6osOy4bqm4bq6w4zDsuG7q+G7o8ODw7LhuqLhu53DjMOsw7Io4buGw4PDssOC4bqidEfDssOM4bqiduG6qMOy4bqkw4nDg8Oyw4zhuqLhur7DssOMw5PDsuG7reG6qMOy4bqs4buz4bqsw7LDguG6okXhuqzhuqDDsuG7q+G6sMOy4bur4bqqw7Lhu6vhu4rhurrhu7HDsuG7q+G7hMODw7LDueG6psOy4bqk4buKxanDjMOtw7LhuqzhuqJN4bqs4bqgw7Lhu7HhuqLhu4jDssOMSUPhuqzhuqDDsuG7seG7neG7scOyw4zhuqLhu5vhuqzhuqLDssOMSeG7p+G6psOtw7Lhu6vhurzhuqzhuqDDrcOy4buxw7nhuqzDsuG7r8OJw4PDsuG6rOG6ouG6sEfDsuG6rOG6ouG7o+G6rOG6oMOtw7LhuqThu4bDg8Oyw4zhuqLhur7DsuG6rOG6oHLhuqzDsuG6oEPhuqzDrcOy4butw4HDsuG6rOG6ouG7gMOsw7LDoOG7iuG7m8Oy4bqk4buj4bqsw7Lhu6/Dg+G7ueG7isOyw4LhuqJ0R8Otw7Lhu6/huqrDssOC4bqiReG6rOG6oMOy4bux4bqi4bq2w7LhuqThu6PDssONw5PDssOM4bqiw4PDsuG7juG6sMOy4buSw7LDjOG6ouG6vsOy4bqm4bujw7Lhu7FC4bqsw7LhuqDDksODw7LhuqBy4bqmw7LDjMO54bqmw7LDjE3DrcOyw4zhuq7huqzhuqLDsuG7seG7oeG6psOtw7LhuqDDg3DDg8Oy4bur4buj4buQw7Lhu6/Dg+G7t+G7isOyw4LhuqLhuqrDsuG6rOG6qsODw7Lhu47hu4DDg8Oy4bur4buf4bqsw7Lhu6vDqMOy4bqi4bub4buQw7LhuqzhuqBN4buGw4PDsuG6puG6ruG6rOG6osOy4buQ4buz4buKacOy4buOT+G7m8Oy4bqs4bqieMOy4bqs4bqi4buj4bqs4bqgw63DsuG7ksOy4bqs4bqi4bqww7Lhuqbhu6PDsuG7sUzhuqzhuqDDssOM4bqixanDjMOyw43DueG7isOyw41y4buxw6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2s84bqgReG6rMOy4bqs4bqg4buMw7LDguG6onRHw7Lhu63Dk+G7m8Oyw4zhuqJ24bqow7Lhu7HDueG7isOy4bux4bqi4buj4bqow63DsuG6pOG7hsODw7Lhu6104bqsw7LDjOG6ok3hu4bhuqzhuqDDsuG7rcSo4bqs4bqgw7LhuqLhu6PhuqzhuqDDsuG6rOG6oOG7o+G7kMOyw4xJ4bqo4bqs4bqgw7Lhu6/hu4bDg8Oyw43DieG6rOG6oMOy4bux4bq64bqs4bqgw7Lhu6/hurjhuqzhuqDDrMOyw6PEqOG7kMOyw4zhuqJ24bqow7LhuqThu6PhuqzDsuG7r8OD4bu54buKw7Lhuqbhu6PDssOC4bqidEfDssOj4bqi4budw4PDsuG7seG6qsOy4bqs4bqiw4Phu7fhu4rDssOM4bqiQcOy4bqk4bqo4bufw4PDssOC4bqi4bud4buxw7LhuqzhuqLhu5vhu4pow7LDguG6onRHw7LDlE3DsuG7ieG6rOG6oMO54bqmw7LDjOG6ouG6vsSpacOyw4LhuqJ0R8Oy4bux4bqiReG6psOy4bqiTeG6vuG6rMOy4bqm4bq+w7Lhu4nhuqLhu53DjMOy4bqmT+G6rOG6oMOy4bqs4bqi4bujw7Lhuqbhu4DDg8SpacOyw4LhuqJ0R8Oyw5RN4buG4bqs4bqgw7LDguG6ok3hu4TDg8Otw7LDjOG6qOG6rMOyR+G7gsOy4buJ4bqi4budw4zDssOMw4PDgeG6rMOySUHDrcOy4buv4bqq4bqsw7Lhu63DueG7isSpacOyw4LhuqJ0R8Oy4bux4bqiReG6psOyR+G6tsOy4bqm4bq+w7Lhu4nhuqLhu53DjMOy4bqmT+G6rOG6oMOy4bqsceG6psOy4bqm4buAw4PEqWnDssOC4bqidEfDsuG7q+G7o+G6qMOyw5Thu6HhuqjDsuG7ieG6ouG7ncOMw7LhuqDDg+G7m+G6qMOy4but4buK4buQ4buz4bqsxKlpw7LDguG6onRHw7Lhu7HhuqLDieG6psOyR+G7gsOy4buJ4bqi4budw4zDsuG6pk/huqzhuqDDsuG7rcO54buKxKlpw7LDguG6onRHw7JH4bub4bqsw7LhuqThu5vhu4rDskfhu5vhuqzDssOC4bqi4bub4buKw7Lhu4nhuqLhu53DjMOyw4xJ4buz4bqsw7LhuqbDueG6psOy4bux4bq+4bqmxKlpw7LDguG6onRHw7Lhu6PDsuG6pOG6vsODw7LhuqTDk+G7scOy4buJ4bqi4budw4zDsknhu4rDsuG7seG6qOG6rMSpw6zDrMOsw7Ji4bujw7Lhu7HEqOG6rOG6oMOy4bqm4bq6w4zDsuG6pOG7o+G6rMOy4buvw4Phu7nhu4rDssOC4bqidEfDsuG7sUzhuqzhuqDDsuG7seG6qsOyw4zhuqJBw7Lhu6vDg0Hhu4rDsuG6osOD4bu54bqsw7LhuqzhuqLDg+G7t+G7isOy4bqs4bq6w4PDsuG7reG7iuG6rOG6oMOyw4LhuqLhu53hu7HDsuG6rOG6ouG7m+G7isOsai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7NrKeG6usOMw7LDjEnhuqjhuqzhuqDDsuG6rOG6ouG7jOG6rOG6oMOy4buvw4NB4bqmw7Lhu6904buxw7Lhu6vDg+G7ucOMw7Lhu7FL4bubw7LDguG6onRHw7LDo+G6ouG7ncODw7Lhu7HhuqLEguG6rOG6osOy4bqk4bujw7LDjcOTw7JO4bqs4bqgw7LDjOG7neG7scOyLcOy4buvw4nDg8Oy4buv4budR8Oy4bqgw4Phu4zhu5vDsuG7seG7neG7scOy4bur4buz4bqsw6zDsjzhuqDhuqjhu6PDg8Oy4bqs4bq6w4PDsuG7reG7iuG6rOG6oMOy4bqs4bqi4buM4bqs4bqgw7Lhu6vhu6PDg8Oyw4LhuqJ0R8Oy4bux4bq8w7Lhu69N4buC4buxw7LDjEnhu5vhuqjDssOMSeG7iuG7kOG7t+G6rMOyw4zhuqLhuq7DsuG7seG7neG7scOy4bur4buz4bqsw7LDguG6osODw7LDguG6onRHw7Lhu7HEqOG6rOG6oMOy4bqs4bqi4bub4buKw7Lhu7FC4bqsw7Lhu7HhuqrDssOM4bqiQcOyw4zDk8Oyw43hu53huqzhuqDDssOM4bud4buxw63Dsk7huqzhuqDDssOM4bud4buxw7Lhu7HhuqLhuqjDskfhuqLEqMOy4bqi4buCR8Oy4buO4buAw4PDsuG6ouG6qOG7o+G6rMOy4bux4buh4bqs4bqiw63DsuG6rOG6oOG7jMOy4bux4buh4bqs4bqiw7Lhu47hu6PDsuG7seG6okvDsuG7r+G7t8Oy4bur4buj4bqsw7LhuqThu4rFqeG6rMOsw7Lhu6rhu4TDg8Oy4bqkw73DsuG7r+G6qsOtw7Lhu7HhuqrDsuG6rOG6ouG7jOG6rOG6oMOy4bur4bujw4PDssOC4bqidEfDrcOy4bux4buK4bq64buxw7LDguG6onRHw7Lhu63Dg8OB4bqsw7JJ4bubw7LhuqzhuqJNw7LDguG6okXhuqzhuqDDsuG7seG6qsOy4bqi4bq4w4PDssOC4bu1w4zDrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOza2Lhu4DDg8Oy4bqs4bqgTeG7hsODw7LDo+G6ouG7ncODw63DssOMSeG6qOG6rOG6oMOy4bux4bud4buxw7LDjOG6okHDsuG6pOG6qOG7n8ODw7LDguG6onRHw63DsuKAnMOC4bqidEfDssOUTeKAncOy4bqk4bujw7JH4bqi4bq8w7LDjOG6okXhuqzhuqDDsuG6rOG6ouG7pcOMw6zDsmLhu4DDg8Oyw4LhuqJ0R8Oyw5RNLcOy4bqi4budw4zDssOCQcOy4bux4bqi4buK4buQ4bu54bqsw7LDjOG6ouG6vsOtw7LDguG6onRHw7LDlE3DssOM4bqow4PDsuG7sXHhuqzDsi3DsuG6ouG7ncOMw7LDjOG6ouG6vsOy4buv4bq44bqs4bqgw7LDjOG6ouG7m+G6rOG6omnDssOC4bqidEfDsuG7seG6okXhuqbDsuG6ok3hur7huqzDsuG6puG6vsOy4buJ4bqi4budw4zDsuG6pOG7s+G6rMOy4bqs4bqi4bujw7Lhuqbhu4DDg8Spw6zDsuG7sOG6okvDsuG6rOG6ouG7o8Oy4bqi4budw4zDssOUw4PhuqzDsuG7juG7gMODw7LDjOG6vMOyw4zDg+G7s+G6rMOtw7Lhu7Hhu53hu7HDsuG7r+G7peG6rOG6oMOyw43Dg+G7s+G7isOy4bqs4bqiw4Phu7PhuqzDsuG7r0HDsuG6pOG7s+G6rMOy4bqs4bqi4bujw63DsuG7r+G7n8ODw7Lhu5Jow7LhuqzhuqLhu6PDsuG6pOG7o+G6rOG6osOy4bqi4bub4buQw7LhuqThu6PDsuG7reG7jMOtw7Lhuqzhu7Xhu4rDsuG6pOG7o8Oy4but4buMw7LDjOG6ouG6rsOy4bqicOG7kMOy4bqk4buj4bqs4bqiw7LhuqzhuqDhu5vhu5DDrcOy4bqs4bu14buKw7LhuqzhuqLhu6PDsuG6pOG7o+G6rOG6osOyw4zhuqLhuq7DssOM4bubw7LDjcO9w7LhuqThu7PhuqzDsuG7hMOtw7LhuqThu7PhuqzDsuG7hMOy4buvQcOyw43Dg+G6rOG6osOyw41Fw4PDsuG6rOG7oeG7kMOy4bqs4buEw63DsuG7r0HDssOC4bqiRHbDsuG6puG7n+G6rOG6osOyw43DieG6rOG6oMOy4bqkw7nhu4rDrcOy4bux4bud4buxw7Lhu7FKw7JF4bqs4bqgw7Lhu7FKw7Lhu6vhu6PDssOM4bq8w7LDjMOD4buz4bqsw63DsuG7seG7neG7scOy4bqs4bqg4bujw4PDssOM4bqi4bq8w7Lhu7FF4bqs4bqgw7LDjOG6ouG6vMOy4buv4bqw4bubw63DsuG6onDhu5DDsuG7seG6ouG7pUfDssOM4bqi4buKxanhuqzDsuG7juG7o8OyR+G6osSow7LhuqLhurrDsuG7seG6ouG6qMOy4bqgw4Phu5vDsuG7r+G6ruG6rOG6osOy4bur4bqu4bqs4bqiw7Lhu5Dhu7PhuqzDrMOy4bqj4bub4buKw7Lhu6/huqrDsuG6puG7gMODw7Lhu6tN4buA4buxw7LhuqThu7PhuqzDsuG6rOG6ouG7o8Osai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7Nr4buwQuG6rMOyw4LhuqJ0R8Oy4oCc4bux4bqiw4nhuqbDsuG7m8ODw7Lhu7HhuqLDieG6psOy4bqs4bqq4bqs4bqg4oCdw7LhuqThu6PDsuG7r8OD4bu54buKw7LhuqLhu53DjMOyTuG6rOG6oMOyw4zhu53hu7HDsuG6ouG7m+G7kMOy4bqi4budw4zDsuG6oEPDg8Otw7Lhu69N4buC4buxw7LDjcOSw7Lhu61K4bqs4bqgw7LDjEnhuqjhuqzhuqDDsuG7seG7neG7scOy4but4bqwR8Oy4buO4buKw4PDsuG6oHRHw7LhuqBGw63DssOC4bqiw4PDsuG6oMODcMOy4bqg4buf4bqow63DssOMSeG6qOG6rOG6oMOy4buOQuG6rOG6oMOyw5RCdsOyw4zFqUfDssOM4bqiQcOtw7LDjEnhuqjhuqzhuqDDssOMw4Phu7nhu7HDssOMxKjhuqzhuqDDrcOy4buvRcODw7LDguG6osODw7Lhu7FC4bqsw7Lhu63EqOG6rOG6oMOyw4xJ4bqo4bqs4bqgw7Lhu7Hhu6HDsuG6rOG6oOG6osODw7LhuqTDgcOsw6zDrMOyPOG6ouG7n+G7scOy4buvw4Phu7nhu4rDsuG7sUvhu5vDssOC4bqidEfDsuG7seG6osOJ4bqmw7Lhu5vDg8Oy4bux4bqiw4nhuqbDsuG6rOG6quG6rOG6oMOy4buxTOG6rOG6oMOy4bqg4bun4bqsw7LhuqDDg8OJ4bqs4bqgw7LigJzDguG6onRHw7LDlE3igJ3Dsi3DsuG7juG7isODw63DssOMSeG6qOG6rOG6oMOyw43hu53huqzhuqDDsuG7juG7o8Oy4bux4bqqw7Lhu7Hhu6Xhu4rDssOMSeG7iOG7sWjDsuG6puG7hMOy4buv4bun4buKw7LhuqbDisODw7LDguG6ouG6vMOy4bqi4budw4zDsuG7seG6qsOy4buv4bqo4buf4bqsw7LigJzhu5vDg8Oy4buv4buK4oCdw7Lhu4nhu6/huqjhu5/huqzDsuG6puG7hMOy4buv4bun4buKxKnDrcOyw4zDg+G7tUfDssON4bub4buKw7LhuqThu6PDsuG6ouG7ncOMw7LhuqzhuqDDueG6rMOy4bqs4bqg4bubw7LDjE/DsuG7j8Oy4buv4bu14bqsw7LDtMOy4buxw7nhu4rDsuG7juG7o8Oyw4Lhu7XDjMOyw4zhuqLhu4jhu7HDsuG6psOKw4PDssOC4bqi4bq8w7LhuqLhu53DjMOy4bqk4bufw4PDsuG7seG6qsOy4buv4bqo4buf4bqsw7LigJzhu5vhu4rDsuG6ouG7m+G6rOG6oOKAncOy4buJ4buv4bqo4buf4bqsw7LhuqzhuqLhu5/hu7HDsuG7r+G6quG6rOG6oMSpw6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2vDo0nhuqjhuqzhuqDDsknhu6XDjMOy4bqs4bqiw4Phu7fhu4rDsuG7r8OD4bu54buKw7LDguG6onRHw7Lhu69N4buC4buxw7LhuqRN4buKw7LDjEnhu4rhu5Dhu7fhuqzDsuG7r+G7teG6rMOy4bqs4bqg4buj4buQw7Lhuqzhu5vhu5DDssOM4bqi4bquw7LDguG6onRHw7LigJzhu6vhu6PhuqjDssOU4buh4bqo4oCdw7Lhu69N4buC4buxw7LhuqzhuqLDg+G7t+G7isOy4bqs4bqgTeG7hsODw7LDjEl5w7Lhu5Dhu7Phu4rDssOM4bqixILhu7HhuqLDrMOy4buu4bqqw7LhuqThu6PDsuG6pOG7hsODw7LDjETDssOM4bqu4bqs4bqiw63DssOMw7nhuqbDssONw5PDsuG7sUvhu5vDsuG7seG6ouG7o+G6rOG6oMOyw4xJ4bubw4PDrcOy4buxRcOy4bqg4budw4PDsuG7juG7gMODw7LhuqzhuqBN4buGw4PDsuG6puG6ruG6rOG6osOy4buQ4buz4buKw6zDsiHhuqJ0R8Oy4buvTeG7guG7scOy4butxKjhuqzhuqDDssOMSeG6qOG6rOG6oMOy4bux4bud4buxw7Lhu63hurBHw7LhuqB0R8Oy4bqgRsOy4bqgw4Phu5vhuqjDsuG7reG7iuG7kOG7s+G6rMOtw7LhuqTDgcOy4bqi4bq6w4PDrcOy4bqs4bqg4buj4buQw7LDjOG7tcOMw6zDsuG7rsOD4bu54buKw7LDguG6onRHw7Lhu7Hhu6XDjMOy4bqk4buz4bqsw7LhuqzhuqJNw7LhuqzhuqrDg8Oy4bqi4bq6w7LhuqzDisODw7LhuqRC4bqs4bqgw6zDsuG7rkXDg8Oyw4LhuqLDg8Oy4buv4bqqw7LhuqThu6PDsuG6pOG7hsODw7LhuqDDg3DDg8Oy4bur4buj4buQw63DssOMw7nhuqbDssONw5PDrcOyw4zhuqLhu5vhuqzDsuG7jnDhuqzDsuG7juG7gMODw7LhuqzhuqLhu5vhu4rDssOC4bqiw4PDsuG6oHRHw7LDguG6ouG6qsOyw4LhuqJx4bqsw63DsuG6qOG7m+G6rMOyw4xJ4budw4PDssOC4bqiReG6rOG6oMOyw4zhuqJBw7Lhuqzhu7PhuqzDsuG7reG7iuG7kOG7s+G6rMOsw6zDrMOyYuG6rsOy4buOxanhu5DDsuG6puG7o8Oyw4LhuqJ0R8Oy4oCc4bur4buj4bqow7LDlOG7oeG6qOKAncOy4buv4bubw7Lhu63hu5/huqzhuqDDrcOy4buv4bq64buxw7Lhu6/hu53huqjDsuG7juG7o8Oy4buORcOy4buxxKjhuqzhuqDDsuG7r3Thu7HDssONcuG7scOtw7Lhu69N4buC4buxw7LhuqzhuqLDg+G7t+G7isOy4bur4buf4bqsw7LDjEl5w7Lhu5Dhu7Phu4rDssOM4bqixILhu7HhuqLDrMOy4buw4bqqw7LDjOG6okHDssOCQcOy4buv4bu14bqsw7LhuqbhurrDjMOyw43DicOy4buxw7nhu4rDssOC4bqidEfDssOMRMOyw4zhuq7huqzhuqLDrcOy4bqs4bqiTWjDsuKAnCjhu6PhuqbDssON4bub4bqow7Lhu69N4buC4buxw7LhuqDDg3bhuqjDsuG7seG7ocODw7Lhu7HEqOG6rOG6oMOy4buOTeG7huG6rC/Dsijhu6PhuqbDssON4bub4bqow7Lhu69N4buC4buxw7LDjEnhurjhuqzhuqDDsuG7rU3hu5vDsuG7scSo4bqs4bqgw7LhuqThu4rDieG6rOG6oC/Dsijhu6PhuqbDssON4bub4bqow7Lhu69N4buC4buxw7Lhu7Hhu6Xhu5DDsuG6pOG7iOG7m8Oy4bux4bqi4buK4bqs4bqgw7LhuqxN4bq+4bqs4bqgw6zDrMOs4oCdw6zDsmLhu6PDsuG7rcSow7LhuqbDisODw7Lhu6vhu6PDg8Oyw4LhuqJ0R8Oy4bux4bqqw7Lhu7HhuqJLw7Lhu6/hu7fDrcOy4bqs4bq6w4PDsuG7reG7iuG6rOG6oMOyw4LhuqLhu53hu7HDsuG6rOG6ouG7m+G7isOyw43huqjhuqzhuqDDsuG7juG7qeG6rMOyw4zhuqJN4buG4bqs4bqgw7Lhu69N4buC4buxw7Lhuqbhu4TDsuG7r+G7p+G7isOy4burc+G6rOG6oMOy4buxw7nhu4rDsuG6ouG7ncOMw7Lhu6/hu6fhu5DDsuG7kOG7s+G7isOyw4zhuqJN4bq+4bqs4bqgaMOy4oCcxJHhu7Phu4rDsuG7r+G7isOy4bqsceG6psOy4bqsdsOsw6zDrMOy4bqk4budw7LhuqxD4bqo4bqs4bqgw7Lhu4DDg+KAncOy4buO4buAw4PDsuG7ksOySXPhuqzhuqDDsuKAnMOj4bqiTeG6vuG6rOG6oMOy4buQ4buz4buKw7LhuqRy4bqmw7J24bqmw7Lhur7Dg+KAncOsai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7NrPOG6oE3hu4bDg8Oyw6PhuqLhu53Dg8Oyw4LhuqJ0R8Oyw4LhuqLDg8Oy4buO4buKw4PDrcOy4bqk4buI4buxw7Lhu6vhu4rhurjhuqzDrcOyw4LhuqLDg8Oyw4LhuqJ0R8Oyw4zhuqJN4buG4bqs4bqgw7LDguG7tcOMw7LhuqLhu4JHw7Lhu47hu4DDg8Oy4oCcR+G6rsOyw4LhuqLhu4rDg+KAncOy4buJw43hu53huqjDsuG7rUPhu7HEqcOy4bqi4bqodOG7scOyw4LhuqLDqOG6rMOy4burw6jDsuG7juG7gMODw7LDjOG6ouG7m+G6rOG6osOyw7nhuqbDsuG6rOG6oMO54bqsw7LhuqzhuqDhu5vDrcOyw4xJ4bun4bqmw7Lhu6vhurzhuqzhuqDDrcOy4butw4HDsuG7r8ODw7Lhu47hu6PhuqjDsuG6pELhuqzhuqDDsuG6rOG6oE3hu4bDg8Osw7Lhu6rhu7PhuqzDsuG7seG7n+G6rOG6osOy4bux4bud4buxw7Lhu6vhu6PDg8Oyw4LhuqJ0R8Oy4bux4bq8w7Lhu69N4buC4buxw7LDjEnhu5vhuqjDssOMSeG7iuG7kOG7t+G6rMOyw4zhuqLhuq7DsuG6rOG6oOG7o+G7kMOy4bqs4bub4buQw7Lhu4TDsuG6rOG6oE3hu4bDg8Oyw6PhuqLhu53Dg8Oy4bqi4buK4buQ4bu54bqsw7LDo+G6ok3hu4bhuqzhuqDDsmThu4rDueG6rMOy4buxQuG6rMOyw5Thu4rhu6XDjMOy4bqiw4Phu7nhuqzDsuG6pOG7o+G6rMOy4buvw4Phu7nhu4rDsuKAnMOC4bqidEfDsuG7q3Lhu7HigJ3DrMOy4buuw7nhu5DDsuG6pOG7o8Oy4bqk4buj4bqsw7Lhu6/Dg+G7ueG7isOyw4LhuqJ0R8Oyw4xJ4bqo4bqs4bqgw7Lhu7Hhu53hu7HDsuG7seG7iuG6uuG7scOy4bqi4budw4zDsuG7juG7isODw7Lhu69N4buC4buxw7LhuqDDg3bhuqjDssOMT8Oy4bqs4bqi4buM4bqs4bqgw7Lhu6vhu6PDg8Oyw4zhuqLhur7DsuG7reG6qMOy4bux4bud4buxw7LhuqzhuqLhu6PDssOM4bqi4bq+w7LDjeG7neG6rOG6oMOyw4zhu53hu7HDsuG7seG7m8Oy4bqs4bqg4buCw4PDsuG7ruG7oeG6rOG6oMOtw7Lhu6/hu6XDjMOy4bqsTeG7gOG7scOtw7Lhu7HhuqjhuqzDsuG6rOG6oE3hu4bDg8Osw6zDrMOy4buO4bujw7Lhu69Fw4PDssOC4bqiw4PDrcOy4burc+G6rOG6oMOy4buOw4nhuqzDssOCw4Phu7XhuqzDssOM4bqiTuG7scOtw7LhuqLDg0Hhu4rDsuG7q8OD4bu1w4zDsuG7sUvhu5vDsuG6puG6ruG6rOG6osOtw7LhuqzhuqBN4buGw4PDssOC4bqidEfDssOMw5PDssON4bud4bqs4bqgw7LDjOG7neG7scOy4bux4bqi4bqow7JH4bqixKjDsuG6ouG7gkfDsuG7juG7gMODw7LhuqLhuqjhu6PhuqzDsuG7seG7oeG6rOG6osOsw6zDrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOzayjhu6PDsuG6puG6usOMw7LDjEnhuqjhuqzhuqDDsuG6rOG6ouG7jOG6rOG6oMOy4bqs4bqgTeG7hsODw7LDo+G6ouG7ncODw7Lhu5Dhu7Phu4rDssOC4bqidEfDrcOy4bqs4bqg4bqi4bu5w7LhuqzhuqLDueG6rMOyKOG7m+G6rOG6oMOyw6PhuqLhurDDsuG7sOG6ouG7m8ODw63DsuG7leG7j8Oyw4zhu4rhurzDg8Oy4buEw7Lhu6vhu6HhuqzDsinhu5/DsuG7icOM4bqi4bqww7LDjEnhu6XhuqzDssOj4bqiTeG7huG6rOG6oMOyZOG7isO54bqsxKnDrcOy4bux4bqiw4Phu5vDssONeWjDsuKAnDzhuqDhu6Phu5DDsuG6rOG6okTDsuG7r3DDsuG7q8OD4bu1w4zDsuG6rOG6oOG6onbDrcOy4burw4Phu7XDjMOy4bqs4bqg4bqq4bqs4bqgw7LhuqzhuqBN4buGw4PDsuG6pOG7gOG6rMOyw4xJ4bqo4bqs4bqgw7LhuqzhuqLhu6PDrcOy4bqs4bqgTeG7hsODw7LhuqDDg+G7o8Oyw4xJ4bqo4bqs4bqgw7Lhu6vhu6HhuqzDssOC4bqidEfDsuG6rOG7s+G6rMOy4buQ4buz4buKw7LhuqThu4jhu7HDsuG6rOG7o+G6qMOyw4LhuqJF4bqs4bqgw7Lhu6vDg+G7tcOMw6zDsuG7ruG7teG6rMOy4bqsceG6psOy4buP4buVw63DsuG7j+G7l8Oyw4zhu4rhurzDg8Oy4buvcMOyw4zDk8Oyw4zDg+G6rMOy4buvw4PDssOC4bqidEfDssOC4bqickfDsuG6pMOJw4PDrMOyKOG7hsODw7LDguG6onRHw7Lhu7HhuqrDsuG7seG7ncODw7LDjEnhu4rhu5Dhu7fhuqzDsuG6psOD4bu54bqs4bqgw7LDjEnhuqjhuqzhuqDDsuG7rcO54bqsw7LhuqDDg+G7m+G6rMOyw4xPw7LDjOG6ouG7hsODw7JF4bqs4bqgw7Lhu6vhu6PDrcOy4bux4bqqw7Lhu7Hhu53Dg8Oy4but4bqow7Lhuqbhuq7huqzhuqLDssOMw5PDsuG6rOG6oOG6ouG6ssOySeG7m8Otw7LDjMOTw7JO4bqs4bqgw7LDjOG7neG7scOsw7IlQ+G7scOyw4LhuqJ0R8Oyw4LhuqJF4bqs4bqgw7LDguG6ouG6qsOtw7LhuqzhuqJN4bqs4bqgw7Lhu69Bw7LDguG6onRHw7LhuqLhu5vhu5DDssOM4bqi4bquw7JH4bqi4buhw4PDssON4bub4buQw7Lhuqbhu7PDrcOy4bux4bqi4buIw7LDjMO54bqmw6zDsjzhuqDhu6Phu5DDssOMSXnDssOM4bqiTeG7huG6rOG6oMOy4bqi4budw4zDssOC4bqidEfDsuKAnOG6oMOD4bub4bqow7Lhu63hu4rhu5Dhu7PhuqzigJ3DsuG7juG7gMODw7LDjEnhu5vDg8Oy4bqg4budw4PDssOMSeG6qOG6rOG6oMOy4bur4buh4bqsw63DsuG6oMOD4buGw7LDjOG6ouG6rsOy4bqi4bub4buQw7LDguG6onRHw7LhuqZP4bqs4bqgw7Lhu6/hu53huqbDsuG7sU3hu4DDg8Otw7LhuqZP4bqs4bqgw7LhuqzhuqLhu6PDsuG6puG7gMODw63DsknhurjDg8Oyw4LhuqJ0R8Oy4bux4bqi4buj4bqow7LDguG6ouG7neG7seG6osOy4buv4bu14bqsw7Lhu6vhu6HhuqzDsuG7reG7isOy4bqk4bqw4bux4bqiw6zDsiHhuqJ0R8Oy4buO4buKw4PDsuG6pHLhuqbDsuG6rOG6ok3huqzhuqDDssOM4bqi4bub4bqs4bqiw7LhuqzDg+G7s+G6rMOyw4xJ4bqo4bqs4bqgw7Lhu6vhu6HhuqzDsuG7q8O54buQw7LhuqDDg+G7hsOyw4LhuqJF4bqs4bqgw7LhuqzhuqLDg+G7t+G7isOy4bqs4bqgTeG7hsODw7Lhu6vDg+G7tcOMw7LDguG6onRHw63DsuG7seG6okvDsuG7kOG7teG7isOy4bux4bqi4bq2w7Lhu7HhuqrDsuG6rOG6oE3hu4bDg8Oy4bqgw4Phu6PDssOMSeG6qOG6rOG6oMOy4bur4buh4bqsw7LDguG6onRHw7Lhu7HEqOG6rOG6oMOy4bqs4bqi4bub4buKw7Lhuqbhu6PDssOM4bqiRcOD4oCdw6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2sh4bqidEfDsuG7r3DDsnHhuqzDssONw7nhu4rDsuG7juG7o+G6qMOy4buv4buGw4PDssONw4nhuqzhuqDDsuG7jnHhuqzDsuG6ouG6quG7m8Oy4buxS+G7m8Oy4bqs4bqgTeG7hsODw7LDo+G6ouG7ncODw7LhuqLhu4rhu5Dhu7nhuqzDssOj4bqiTeG7huG6rOG6oMOyZOG7isO54bqsw63DssOMSeG7hMOyw4zhuqLhu6PhuqzhuqLDsuG6puG6quG6rMOyceG6rMOyw4zDg+G6rOG6osOyw4zhuqLhu6fhuqzDsuG6oMOD4buj4buKw7LhuqDDg+G7ncOyw4xJ4bqww6zDssOj4buK4buQw7LhuqzhuqLDg+G7s+G6rMOtw7LhuqzhuqLhu4zhuqzhuqDDsuG6rOG6oE3hu4bDg8Oyw6PhuqLhu53Dg8Oy4burw4Phu7XDjMOyw4LhuqJ0R8Oy4bqiw4Phu7nhuqzDsuG6rOG7m+G7kMOyw4zFqUfDssOMSeG7iuG6rOG6oMOy4bux4bqiS8Oy4buQ4bu14buKw7Lhu4TDsuG6puG6usOMw7LDjcOJw7Lhu6/hurDhu5vDskfhuqJN4bq+4bqs4bqgw7Lhu47hu6PDsuG7hMOyw4zhuqLhu7XDsuG6ouG7ucOy4bqs4bqgTeG7hsODw7Lhu69ww7Lhu7HhuqrDssOM4buK4bq8w4PDrcOy4bqs4bqiTcOy4bux4bud4buxw7LDlHDDsuG7quG7ncOMw7IpQ8OMw63DsmThu4rDueG6rMOy4buw4bub4bqow63DssOjw7nhuqzDssOj4bqi4buj4bqs4bqiw63DssOM4bqi4bqww7LDjEnhu6XhuqzDssOj4bqiTeG7huG6rOG6oMOyZOG7isO54bqsw6zDssOjSeG6qOG6rOG6oMOy4buv4bqqw63DsuG7hMOyw5Rww7Lhu6rhu53DjMOyKUPDjMOtw7LhuqLhu6fhu4rDsuG6ouG7tcOMw7LhuqzhuqLhu4zhuqzhuqDDsuG6rOG6oE3hu4bDg8Oy4buEw7Lhu6/hurrDssOM4buK4bq8w4PDsuG7keG7jcOyw4xJ4buEw7LhuqThu7PhuqzDsuG7r+G7t+G7isOy4burw4Phu7XDjMOyw4LhuqJ0R8Otw7Lhu5Dhu7Phu4rDssOC4bqidEfDrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOzayDhuqzhuqDDsmLDg8OyYnHhuqzDsuG6o8OD4bqs4bqiw63DssOh4bqi4bqqw7Ikw4Phu53huqbDsuG7r8OJ4buxw7LDo0nhu4rhuqzhuqDDssOMw7nhuqbDsmJx4bqsw7LhuqLhuqrhu5vDrcOyw6PhuqJF4bqs4bqgw7LDjMOD4bqsw63DssOj4bqiQcOyw4zhuqLhu5vhuqjDsuG7juG7o8Oy4bus4buKw7LhuqThurDhu7HhuqLDsuG6ouG7iuG7kOG7ueG6rMOyw6PhuqJN4buG4bqs4bqgw7Jk4buKw7nhuqzDrcOy4bux4bqi4bqow7Lhu6vDg+G7tcOMaMOy4oCcIeG6onRHw7LDo+G6ouG7ncODw7Lhu69N4buC4buxw7Lhu47EgsOy4bqs4bqiTcOy4oCcSOG7iuG7m+G6rMOy4bqiQ+KAncOy4buxS+G7m8Oy4bqs4bqgTeG7hsODw7LDo+G6ouG7ncODw7Lhu47hu4DDg8Oyw43Dk8OyTuG6rOG6oMOyw4zhu53hu7HDsuG6pMOD4bqs4bqiw7LhuqLhuqjhu5/DjMOsw7Ilw4Phu7nhuqzDsuG6rOG7m+G7kMOtw7LDjEnhuqjhuqzhuqDDsuG7r+G7hsODw7LDjcOJ4bqs4bqgw7Lhu45x4bqsw7LhuqLhuqrhu5vDsuG7sUvhu5vDsuG6rOG6oE3hu4bDg8Oyw6PhuqLhu53Dg8Oy4buEw7LDo+G6ok3hu4bhuqzhuqDDsmThu4rDueG6rMOy4buxQuG6rMOy4bqkTeG7isOy4bqgw4Phu4zDssOC4bqi4bqo4buh4bqs4bqgw7Lhu4/hu43hu43DsuG7q+G7o8ODw7LDguG6onRHw7Lhu4TDsuG7seG7neG7scOyw4zhuqJBw7LhuqThuqjhu5/Dg8Osw7Ih4bqiReG6rOG6oMOy4bux4bqi4bq2w7LhuqJD4buxw7LDjOG6onbhuqjDsuG6rOG6ouG7jOG6rOG6oMOy4bur4bujw4PDssOC4bqidEfDsuG7seG6qsOyw43DuuG6rMOtw7LhuqbhurrDjMOy4bqs4bqgTeG7hsODw7Lhu5Dhu7Phu4rDssOC4bqidEfDsuG6pOG7o8Oy4bqs4bqgTeG7hsODw7Lhu7HhuqrDssOC4bqi4buhw7Lhuqxx4bqs4bqgw7LigJzDjE7hu7HDsuG7seG7oeG6rOG6osOyw43Dg+G6rOG6osOyw4zhuq7huqzhuqLigJ3DssOMSeG6qOG6rOG6oMOy4bqmQ8ODw7LhuqLhuqjhu6PhuqzDsuG7seG7oeG6rOG6osOy4buvQcOy4bqmTeG7guG6rMOy4buxw7nhu4rDssOC4bqidEfDssOM4bqi4bub4buQw7LhuqThu4bDg8Oy4bqm4buKw4nhuqzDsuG6rOG6qsODw6zDssOj4buK4buQw7LhuqzhuqLDg+G7s+G6rMOtw7Lhu6vhu4TDg8Oy4bqs4bqiw4Phu7fhu4rDsuG6pOG7ksOy4but4bqow7Lhu63hu6nhuqzDsuG7r+G7teG6rMOy4bqs4bqiw4Phu7fhu4rDsuG6rOG6oE3hu4bDg8Oyw4xJecOy4bqiw4Phu7nhuqzDsuG6rOG7m+G7kMOy4bux4bqiTeG7m8Oyw4zhuqLDk+G7scOyw43Dk8Oy4bux4bqi4buIw7LDjMO54bqmw7Lhu6/hu7XhuqzDsuG7jsOD4bu54buxw7LhuqDhuq7huqzDsuG6oMOD4buMw7LDguG6onRHw7LDo+G6ouG7ncODw6zDssOjSeG6qOG6rOG6oMOy4buv4bqqw63DssONw5PDssOUw7nhuqbDsuG6pOG7peG6rMOy4buxS+G7m8Oy4bqs4bqiw4Phu7fhu4rDsuG6pOG6qOG7n8ODw7LhuqLhuq7huqzhuqLDsuG7jnHhuqzDsuG6ouG6quG7m8Oy4bqiw4Phu7nhuqzDsuG7r+G7n8ODw7Lhu69ww7Lhu6HhuqzhuqLDsuG6ok3hu4ThuqzhuqDDsuG7r+G7teG6rMOyw41O4buxw7LDjcOJ4bqs4bqgw7Lhu7FL4bubw7Lhu45x4bqsw7LhuqLhuqrhu5vDssOMSeG7iuG7kOG7t+G6rMOyw4zhuqLDieG6rOG6oMOy4bqs4bqqw4PDsuG7seG6ouG7iuG6rOG6oMOtw7LDguG6onRHw7LDo+G6ouG7ncODw7LhuqzhuqrDg8OyScOD4buz4bqs4bqgw6zDsjzhuqJz4bqmw7Lhu6vhu6HhuqjDssOM4bq44bqsw63DsuG6oOG6ruG6rMOy4bqgw4Phu4zDssOC4bqidEfDssOj4bqi4budw4PDrcOyw4zhuqLhu4bDg8Oy4bqgw4Phu5vhuqzDskjhu4rhu5vDsuG7q+G7s+G6rMOy4bux4buf4bqs4bqiw7LDjOG6vMOy4bux4bqiTuG7scOy4bux4bud4buxw7LhuqThu4BHw7LDjEnhu4rhu5Dhu7fhuqzDsuG7reG7n+G7kMOy4bux4bqi4bqow7Lhu7Hhu53hu7HDsuG7q+G7n+G6rMOyw4xJecOtw7Lhu47Dg+G7ueG7scOy4bqk4bq44bqs4bqgw7LhuqDhuqJ3R8Oy4buO4buj4bqow7Lhu7Hhu53hu7HDssONw4PhuqzhuqLDsuG6ouG6qOG7n8OMw7Lhu45x4bqsw7LhuqLhuqrhu5vDsuG7r+G6sOG7m8OyR+G6ok3hur7huqzhuqDDsuG7sUzhuqzhuqDDsuG7r3DDsuG6oOG6qkfDskfhuqLhu6fhuqzDssOMxILhu7HhuqLDsuG7scOT4buxw7Lhu47hu6PhuqjDsuG7scO54buKw7Lhu7HhuqLhu4rhu5Dhu7nhuqzDsuG6oOG6ruG6rMOy4bqgw4Phu4zDsuG6pOG6qOG7n8ODw7LhuqLhuq7huqzhuqLDsuG7jnHhuqzDsuG6ouG6quG7m8Oy4butw7nhuqzDsuG6oMOD4bub4bqsw7Lhu6904buxw7LDjXLhu7HDssOC4bqidEfDssOj4bqi4budw4PDsuG7juG7gMODw7LhuqLhu5DDsuG7jkPhuqzhuqDDsuG6pk3hu5vDsuG7reG7p+G6psOyw4zhuqLhu6XhuqbDsuG6pMO54buKw6zDsuG7rnThu7HDsuG7q8OD4bu5w4zDsuG6pOG7o8Oy4buxw4nDsuG6oHLhuqzhuqDDsuG7r0HDssOC4bqiReG6rOG6oMOy4oCc4buvTsOMw7LhuqBw4buQ4oCdw7Lhu47Dg+G7ueG7scOyw4xJ4bub4bqow7LDjEnhu4rhu5Dhu7fhuqzDrMOsw6zigJ3DrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOzw7LDjcOM4buQ4bqkduG7gcOzw4x2w5TDjC3hu5vhuqTDg+G6oOG6rGjDsknDg+G6oOG6osOMacOza2rDjcOMSeG6qOG6rOG6oGvhu6rhu6PDg8Oy4buO4bujw7Lhu6HhuqzhuqJow7LDo+G6ouG7isOyw6NJ4bub4bqs4bqgai/DjcOMSeG6qOG6rOG6oGtqL0dr


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]