(vhds.baothanhhoa.vn) - Các nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa đã và đang tích cực tập luyện, chuẩn bị tham gia Liên hoan tuồng và dân ca kịch toàn quốc năm 2022 tại Nghệ An với vở tuồng “Hoàng đế Lê Đại Hành”.
4buEWcSo4buKVCThu4w0NEPDjDHDvcOdNSTDmcOMRuG7hDQ1MyYqWEbhurAg4buKVcOdVirhu4rigJzDtSbDlSpY4buKw5rhu6rhu4rhu53hu6jhu4rDrMOUw53hu4rDtcOVKlnigJ3hu4pUYeG7jOG7iuG7n1nDleG7ilnhu4414buK4bufWFnhu6zhu4o1WTZQNeG7ijUzNuG6teG7sCrhu4o1WSgqWOG7isO9WeG7jCpZ4buKw7U/4buM4buKNVnhu4wl4buKWMOd4buM4buK4budw53hu6gq4buKWSbhu4wq4buKNTYpKljhu4rhurHDleG7ilXhu6Iq4buKVOG7jOG7ij3hu7ZUWeG7ijUmw5Uq4buKMjYoVOG7hC80NTMmKlhG4buEL1nEqEbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDHDtcOZ4buMVcOMRmnhu45U4buKKlhZ4bus4buKNOG6qcOK4buKVcOdVirhu4rhurHDneG7qCrhu4rhu59Zw5Xhu4pZ4buONeG7iuG7n1hZ4bus4buKNVk2UDXhu4o1MzbhurXhu7Aq4buKNVkoKljhu4rDvVnhu4wqWeG7isO1P+G7jOG7isOa4buS4buK4bqxw5Xhu4rDmuG7jCpY4buKNeG7slRZ4buKVMOjVOG7ijVQMeG7iiQ24bq14busKsOK4buKVFk2USrhu4pT4bu24buKNVnhu4wl4buKWMOd4buM4buK4budw53hu6gq4buKWSbhu4wq4buKNTYpKljhu4rhurHDleG7ilXhu6Iq4buKVOG7jOG7ij3hu7ZUWeG7ijUmw5Uq4buKMjYoVOG7iirhu5gl4buKSuG7iEpK4buKNcOUw53hu4rhu59YWeG7rOG7iuG6qyrhu4rhurFbw53hu4rhurEg4buKNTYpKljhu4rigJzDtSbDlSpY4buKw5rhu6rhu4rhu53hu6jhu4rDrMOUw53hu4rDtcOVKlnigJ3hur7hu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbhu4TDnSVY4buKVCThu4w0NEPDjFU1WTYlU+G7isOdacOZKjXDmTPDjOG7ijQ14bq1JMOZQ8OM4bq3w51VNVnhurrhu4rDk+G7iOG7iDHhurPhurzhu4pZw5nDnVhZNeG6uuG7ik1LSzHhurPhurzDjOG7ijQzVEPDjC8vVFUq4bq+U+G7jCY1WeG7jCpZWSbhu4zhur7hurEqL1XDmTQ9NSYxLyrDmeG6tzQvSkrEqMOTL8So4buITVVOxKjhu4jEqEvEqE41TkzDk8OTJE3hur4jMVjDjOG7iuG7jCQ1Q8OM4bqwIOG7ilXDnVYq4buK4oCcw7Umw5UqWOG7isOa4buq4buK4bud4buo4buKw6zDlMOd4buKw7XDlSpZ4oCd4buKVGHhu4zhu4rhu59Zw5Xhu4pZ4buONeG7iuG7n1hZ4bus4buKNVk2UDXhu4o1MzbhurXhu7Aq4buKNVkoKljhu4rDvVnhu4wqWeG7isO1P+G7jOG7ijVZ4buMJeG7iljDneG7jOG7iuG7ncOd4buoKuG7ilkm4buMKuG7ijU2KSpY4buK4bqxw5Xhu4pV4buiKuG7ilThu4zhu4o94bu2VFnhu4o1JsOVKuG7ijI2KFTDjOG7iuG6t8OdVTVZQ8OMw5Phu4jhu4jDjOG7ilnDmcOdWFk1Q8OMTUtLw4zhu4ovRuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWnhu4wxNcOdJirDjEbhurAg4buKNTYpKljhu4rigJzDtSbDlSpY4buKw5rhu6rhu4rhu53hu6jhu4rDrMOUw53hu4rDtcOVKlnigJ3hu4okw5Xhu4o14buOVOG7ijFZUSXhu4oqWFnhu6zhu4o1WTZQNeG7isOaxqBU4buKNOG7lFThu4pUYeG7jOG7iuG7n1nDleG7ilnhu4414buK4bufWFnhu6zhu4o1WTZQNeG7ijUzNuG6teG7sCrhu4o1WSgqWOG7isO9WeG7jCpZ4buKw7U/4buM4buKNVnhu4wl4buKWMOd4buM4buKJMOd4buoKuG7ilkm4buMKuG6vuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRuG7ncOd4buoKuG7ilkm4buMKuG7iuKAnMO9NikqWOG7iuG6scOV4buKw63hu6Iq4buKVOG7jOG7ij3hu7ZUWeG7ijUmw5Uq4buKMjYoVOG7iirhu5gl4buKSuG7iEpK4oCd4buKw5rDoCJU4buKNT7hu4pUWeG6oVThu4o1w5TDneG7iuG7n1hZ4bus4buK4bqrKuG7ijXhuqPhu4oqWMOV4bq14buKxKhP4buKw5rhu6oq4buKSsOTLU3hu4rhurFbw53hu4o0w6Phu4o1WeG7jCXhu4pYw53hu4zhu4pUYeG7jOG7isSoxKjhu4rDmn0q4buK4bqx4bu24buKKlhZ4bus4buKNVk2UDXhu4o1NikqWOG7iuG6scOV4buKVeG7oirhu4pU4buM4buKPeG7tlRZ4buKVFk24bq14buoKuG7iipYWcOd4busMeG7ilQhKljhu4okUDHhu4o1M+G7qCrhu4pU4buQ4buKKsOgW1Thur7hu4pp4buOVOG7isOafSrhu4rhurHhu7bhu4o0xq/hu4rDmsOZJeG7isOa4buqKuG7iiTDneG7qCrhu4pZJuG7jCrhu4rEqE7hu4rhurEg4buKVcOdVirDiuG7ijUzJipY4buKw5o/4buKVD/hu4rDkuG7iuG6sSDhu4o1NikqWMOK4buKT+G7iuG6sSDhu4pV4buiKuG7ilThu4zDiuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRsOs4bui4bq14buKVMOhKljhu4okw5Xhu4pZJsOUNeG7isOaPCpY4buKPeG6reG7iirDneG7rCXhu4rEqEtK4buKKuG7mCXhu4oqWMOV4bq14buKNMOdKlnhu4ppWWHhu4o14bu2VFnhu4rDtSnhu4ppWeG7suG7iuG7o8OdKlnhu4rhu4bEqMOSLU0txKjDk8OS4buI4buKLeG7isSow5ItTS1K4buISkrhu4Lhur7hu4rhu51W4buKPVnhu4zDneG7iiXDlFThu4o1PuG7ilRZ4bqhVOG7iuG6scOVJuG7ikrhu4hZ4buKKljDleG6teG7isSoTy1N4buKNcOUw53hu4o04buiKuG7iuG6sVAq4buKw5o8Kljhu4rhurPhu5Lhu4rhu5vDnSXhu4rhu53DneG7qCrDiuG7ilk24bq14busKuG7iuG7n+G7jCXhu4rDrMOVKsOK4buK4bufWFnhu6zhu4rhuqsq4bq+4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xG4buEw50lWOG7ilQk4buMNDRDw4zDnWnDmSo1w5kzw4zhu4o0NeG6tSTDmUPDjOG6t8OdVTVZ4bq64buKw5Phu4jhu4gx4bqz4bq84buKWcOZw51YWTXhurrhu4pNxKhNMeG6s+G6vMOM4buKNDNUQ8OMLy9UVSrhur5T4buMJjVZ4buMKllZJuG7jOG6vuG6sSovVcOZND01JjEvKsOZ4bq3NC9KSsSow5MvxKjhu4hNVU7EqOG7iMSoS8SoTzVLTk/EqCTEqOG6viMxWMOM4buK4buMJDVDw4zhurAg4buKVcOdVirhu4rigJzDtSbDlSpY4buKw5rhu6rhu4rhu53hu6jhu4rDrMOUw53hu4rDtcOVKlnigJ3hu4pUYeG7jOG7iuG7n1nDleG7ilnhu4414buK4bufWFnhu6zhu4o1WTZQNeG7ijUzNuG6teG7sCrhu4o1WSgqWOG7isO9WeG7jCpZ4buKw7U/4buM4buKNVnhu4wl4buKWMOd4buM4buK4budw53hu6gq4buKWSbhu4wq4buKNTYpKljhu4rhurHDleG7ilXhu6Iq4buKVOG7jOG7ij3hu7ZUWeG7ijUmw5Uq4buKMjYoVMOM4buK4bq3w51VNVlDw4zDk+G7iOG7iMOM4buKWcOZw51YWTVDw4xNxKhNw4zhu4ovRuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWnhu4wxNcOdJirDjEbhurAg4buKNTYpKljhu4rigJzDtSbDlSpY4buKw5rhu6rhu4rhu53hu6jhu4rDrMOUw53hu4rDtcOVKlnigJ3hu4pUYeG7jOG7ijXhu45U4buKWMOd4buQ4buKw6zhu5gqWOG7iuG7o8OdKlnDiuG7isOaw5Qm4buKVcOdVirhu4rhu5954bufw63hu4rDtSbDlcOd4buKw7U24bus4bq+4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xG4bufWcOV4buKWeG7jjXhu4rhu59YWeG7rOG7ijVZNlA14buKNTM24bq14buwKuG7ijVZKCpY4buKw71Z4buMKlnhu4rDtT/hu4zhu4o1WeG7jCXhu4pYw53hu4zhu4okw53hu6gq4buKWSbhu4wq4buK4bqxW8Od4buK4bqxIOG7ijU2KSpY4buK4oCcw7Umw5UqWOG7isOa4buq4buK4bud4buo4buKw6zDlMOd4buKw7XDlSpZ4oCd4buKVGHhu4zhu4o14buOVOG7iljDneG7kOG7isOs4buYKljhu4rhu6PDnSpZ4buKVSbhu4rhu5954bufw63hu4rDtSbDlcOd4buKw7U24bus4buKJMOVJeG7isOaw5Qm4buKVcOdVirhur7hu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbhurAg4buKVcOdVirhu4rDmsOgIlThu4o1UDHhu4o1WeG7ruG7iipYWeG7rOG7ijThuqnDiuG7ilXDnVYq4buK4bqxw53hu6gq4buKNVAx4buKJDbhurXhu6wqw4rhu4pTw53hu6424buKVcOdVirhu4rDmsOUNeG7iuG6teG7qDbhu4pU4bugNuG7iuG6seG7sOG7ilRZ4bueNeG7iiTDoCIqWOG7iipYWeG7rOG7ijVZNlA1w4rhu4o1PipY4buKVTbhurXhu6w14buK4bqxw5Um4buKw5rhu6A24buKNVnhu44qWOG7ikwtSuG7iEpK4bq+4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGw6zhu6LhurXhu4okw5Xhu4rhurEg4buKNTYpKljhu4pVw6MqWOG7iiTDlMOd4buKUyjDneG7ilThu5AqWeG7ij1Zw53hu4rDvVlQMeG7isOsw5Qm4buKNcOgWypY4buKMjbhu6Iq4buK4bud4buo4buKw7Umw5Uq4buKw5rDoCJU4buK4bufWeG7oirhu4pV4buiKuG7ijQ24bq14buKNSEq4buKJMOVJeG7isO1JsOVKljhu4rDmuG7quG7iuG6scOV4buKw5rDoCJU4buKw71Z4buOw53hu4pZUDbhu4rDrcOgfSpY4buK4bqw4buiKuG7iuG7n1jhu4zhu4o1M+G7jCbhu4rhu44m4buKJCYqWOG7ilPDlSbhu4rDmuG7ruG7ilThuqE24buKKlg24bq14buKVFkm4buKWMOd4buMKljhu4o0fSrDiuG7iuG6s+G7kuG7ijXhu5RU4bq+4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xG4buEw50lWOG7ilQk4buMNDRDw4zDnWnDmSo1w5kzw4zhu4o0NeG6tSTDmUPDjOG6t8OdVTVZ4bq64buKw5Phu4jhu4gx4bqz4bq84buKWcOZw51YWTXhurrhu4pNS0sx4bqz4bq8w4zhu4o0M1RDw4wvL1RVKuG6vlPhu4wmNVnhu4wqWVkm4buM4bq+4bqxKi9Vw5k0PTUmMS8qw5nhurc0L0pKxKjDky/EqOG7iE1VTsSo4buIxKhLxKhPNUxNTOG7iCTDkuG6viMxWMOM4buK4buMJDVDw4zhurAg4buKVcOdVirhu4rigJzDtSbDlSpY4buKw5rhu6rhu4rhu53hu6jhu4rDrMOUw53hu4rDtcOVKlnigJ3hu4pUYeG7jOG7iuG7n1nDleG7ilnhu4414buK4bufWFnhu6zhu4o1WTZQNeG7ijUzNuG6teG7sCrhu4o1WSgqWOG7isO9WeG7jCpZ4buKw7U/4buM4buKNVnhu4wl4buKWMOd4buM4buK4budw53hu6gq4buKWSbhu4wq4buKNTYpKljhu4rhurHDleG7ilXhu6Iq4buKVOG7jOG7ij3hu7ZUWeG7ijUmw5Uq4buKMjYoVMOM4buK4bq3w51VNVlDw4zDk+G7iOG7iMOM4buKWcOZw51YWTVDw4xNS0vDjOG7ii9G4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xG4bufeeG7n8Ot4buKw7XDlSrhu4rhurDhu5gq4buKw7Xhu5DDncOK4buK4buPw53hu44l4buKw5ooVOG7iuG7n1nDleG7ilnhu4414buK4bufWFnhu6zhu4o1WTZQNeG7ijUzNuG6teG7sCrhu4o1WSgqWOG7isO9WeG7jCpZ4buKw7U/4buM4buKVFkm4buKU8Od4buqNeG6uuG7isOs4bui4bq14buKJMOV4buKNeG7jlThu4oxWVEl4buKKlhZ4bus4buKNVk2UDXhu4rDmsagVOG7ijThu5RU4buKJeG7jCpY4buKNVnDmSbhu4oqWcOd4buwNuG7ijXhu6Il4buKWTbhurXhu6o1w4rhu4rDmuG7jCXhu4ol4buo4buKVGHhu4zhu4oqWFnhu6zhu4o04bqpw4rhu4pVw53hu6gq4buK4bqxw53hu6gq4buKVGHhu4zhu4rhu59Zw5Xhu4pZ4buONeG7iuG7n1hZ4bus4buKNVk2UDXhu4o1MzbhurXhu7Aq4buKNVkoKljhu4rDvVnhu4wqWeG7isO1P+G7jOG7isOaw5kl4buKNVvDneG7iiTDneG7qCrhu4pZJuG7jCrhu4oq4buYJeG7iirhu4zhurXhur7hu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbhu53DneG7qCrhu4pZJuG7jCrhu4o1NikqWOG7iuG6scOV4buKVeG7oirhu4pU4buM4buKPeG7tlRZ4buKNSbDlSrhu4oyNihU4buKNT7hu4pUWeG6oVThu4rDmuG7tipZ4buKPeG6peG7ikvhu4oq4buYJeG7iiU8NeG7iiThu6Aq4buKKlnhu5Yl4buKWD8x4buKMVnhu6Aq4buKU+G7kCbhu4o1KSrDiuG7iuG6s+G7ouG6teG7ilXDoypY4buK4bqxw5Xhu4oxWeG7jjXhu4o1M8Od4buuKuG7iipYWeG7rOG7ijVZNlA14buKNOG7oirhu4o9WeG7njbhu4rhurDDneG7rDXhu4rhu5/hu4wl4bq+4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wx4bqrNjVZJjPDjEbhu4Q0NTMmKlhG4bujw5QqWeG7imnDoF0qWOG7hC80NTMmKlhG4buELzFG

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]