(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo văn bia “Đại Tùy Cửu Chân quận Bảo An đạo tràng chi bi” (thường được gọi là bia Trường Xuân) - một trong những văn bia cổ xưa ở nước ta còn lại đến ngày nay, Thái thú quận Cửu Chân Lê Ngọc - “Hoàng đế” Lê Ngọc được biết đến là nhân vật lịch sử có nhiều ảnh hưởng đến vùng đất Cửu Chân (Thanh Hóa) vào thế kỷ thứ VII. Ở làng cổ Trường Xuân, xã Đông Ninh (Đông Sơn) hiện còn di tích đền thờ ông.
4bq94buxaGbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUIg4butReG7tXHhu4XDqlDhu6Xhu7lmReG7seG6pmbhu7TDumbhu7jhu6vhuqDhu59mRUTDuuG7uWZw4buVRWYgROG7gOG6puG7ueG7q2bhuqPDieG7meG7ueG6vS/hu7Fow6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7sHFs4buh4buFw6og4buxcUFmSOG7jeG7uWbhu6Phu61sZuKAnFBv4butZiDhurrDjGbhu55Gw4lm4bue4bux4buZ4bu5ZkPDicah4bu5ZuG7osOzQWZM4bu5ZnBvQWZFRG7hu7nhu6tm4buf4bux4butZuG7o+G7reKAnWbhurlF4bux4buA4bqm4bu54burZnDhu4Dhuqzhu59m4bur4bqg4butZuG7tW5m4buj4butbGYgROG7gOG6puG7ueG7q2bhuqPDieG7meG7ueG6u2YtZuG7t+G6tkVmRURB4bu54burZuG7ueG7sUfhu7nhu6tmSOG7jeG7uWbhu6Phu61sZuG7n+G6smbDjeG7gGxm4bqoZuG7ueG7gOG6pOG7n2ZFbGbhu5/DgOG7uWbhu7Vv4butZnDDueG7uWbhu7nhu6tuw4xm4bu5bMOMxJFmIOG7sW3hu61mReG7seG6uGZDw4nGoeG7uWbhu55Gw4lm4bue4bux4buZ4bu5ZuG7tMO6ZuG7uOG7q+G6oOG7n2YtZuKAnOG7sEFu4bu54burZnDDueKAnWbhu7TDumbhu7jhu6vhuqDhu59mcOG7gOG6rOG7n2bhu6Phu63DuUVmcMO54bu5ZuG7tW5m4bu54bux4buZ4bu5ZkjGoUVm4bu1d+G7n+G7sWbEkEZm4bufw4Fm4bu54bux4but4bulw4lmw7Phu7nhu7Fm4bux4buA4bqo4bu54burZnDDueG7uWZI4bq64bu54burZnDhu5VFZuG7nkbDiWbhu57hu7Hhu5nhu7lm4bq5IOG7sWzhu7nhu7Fm4buww4Fs4bq7ZkhuQWZF4buxw7lm4buzSmZF4bux4buGZsOg4bus4busZWY+ZuG7tW7hu7nhu6tm4buf4bqyZiBE4buA4bqm4bu54burZuG6o8OJ4buZ4bu5xJFmw43DsmZQxILhu7nhu6tm4bu44but4bu54buxZuG6uVDEguG7ueG7q2Yiw4Lhu7nhurtm4bux4but4bun4bu5ZuG7n8OA4bu5ZuG7oeG7rWZF4buv4buf4buxZnDhu6Xhu7lmReG7seG6pmbEguG7ueG7q2Xhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG6veG7reG7t+G7q2bhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7heG7reG7nnHhu7lFcUThu4VmxJBFw4zhu7Vx4bql4buFSeG7reG7oUXhu7FjZmpnZ0LDjWRm4buxceG7reG7q+G7sUVjZsOsw6xrQsONZOG7hWbEkEThu5/huqXhu4UvL+G7n+G7oeG7uWXhu6NsQUXhu7Fs4bu54bux4buxQWxlSOG7uS/hu6FxxJDhu7NFQUIv4bu5cUnEkC9pacOsxKkvaWjDreG7ocOsaGrDrGdnxKlFasOtaWfhu4nhu7VnZcO9QuG7q2JE4bqlauG7iWrhu4VmbOG7tUXhuqXhu4VQ4bul4bu5ZkXhu7HhuqZm4bu0w7pm4bu44bur4bqg4bufZkVEw7rhu7lmcOG7lUVmIEThu4Dhuqbhu7nhu6tm4bqjw4nhu5nhu7nhu4VmSeG7reG7oUXhu7HhuqXhu4VqZ2fhu4Vm4buxceG7reG7q+G7sUXhuqXhu4XDrMOsa+G7hWYvw6rhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu55sQkXhu61B4bu54buFw6rhu7DGocOJZuG7n8OJ4bu54burZuG7oeG7rWZF4buv4buf4buxZuG7tXfhu5/hu7FmxJBGZi1mSOG7jeG7uWbhu7HDgWxmcOG7peG7uWZF4bux4bqmZuG7tMO6ZuG7uOG7q+G6oOG7n2Zw4buA4bqs4bufZkXEguG7uWZFb0FmcMWpZnBtQmbhu4bhu7nhu6tm4bu54buxw4lm4buf4buXw4lmReG7r+G7uWbhu7nhu6vhu4Dhuqrhu7nhu6tm4bufw4psZuG7uOG7seG7meG7uWbhu6Hhu5nhu7lmcHdsZkLhu7Hhu4DDguG7ueG7q2Xhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG7tMO6ZuG7uOG7q+G6oOG7n2bhu5/DgOG7uWZw4buA4bqs4bufZuG7o+G7rcO5RWZww7nhu7lmSOG6pOG7rWZFw7rhu7lm4bur4bqg4butZuG7tMO6ZuG7nuG6ruG7n2VmJuG7ueG7q2ZI4bqu4bu5ZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWbhu6Lhu4/hu59mQ8OJ4bqu4bufxJFmxJDhuq7hu7nhu6tmSG5BZkXhu7Hhuqbhu61mIOG6usOMxJFm4bu1buG7t2ZF4buxbeG7rWZF4bux4bq4ZkPDicah4bu5ZuG7nkbDiWbhu57hu7Hhu5nhu7llZibhu7nhu6tm4bu14buVw4xmSOG6rGbhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61mQ8OJxqHhu7lm4bu44buxxqFFZuG7uGzhu7dm4bq54bu5bMOMZuG7tW5m4bu44bur4bux4bunZkzhu7nhurtlZuG7nsOJ4bqu4butZkXhu7Hhuqbhu61mIOG6usOMZuG6uSDhurrDjGbhu7dvReG6u2bhu7FuQWbhu7Phu63hu6dFZuG7s+G7seG7j0Jm4bu5w4Lhu61m4bu54bqy4butZuG7tcO64bu5ZuG7s+G7seG7rcO54bu5ZkV24bu54buxZuG7sXbhu7nhu7Fm4bu1QW/hu7lm4bu1b+G7n2Vm4bu04bq44bufZuG7o+G7lcOMZuG7q+G7reG6psSRZuG7s+G7seG7rWbhu7nhu7FuZlDhu4Dhuqbhu7nhu6tm4buf4buA4bqkQmbhu7nhu6vEguG7rWbhu7nhu7FuZiDhurrDjMSRZkh2ZuG7s+G7scSC4bu54burZkXhu7HDieG7l+G7uWZC4bux4bq84bufZuG7ueG7sW5mUOG7gOG6puG7ueG7q2bhu7nDuuG7uWZF4buxbeG7rWZF4bux4bq4ZuG7tMO6ZuG7uOG7q+G6oOG7n2Zww7Jm4bufbUVm4buf4buGZkPDicah4bu5ZuG7nkbDiWbhu57hu7Hhu5nhu7nEkWbhu6Phuq5mQuG7scOA4bu54burZkPDieG7meG7uWbEkOG7hGZwxalm4bur4butR2bhu6PhuqZm4bufw4Phu63EkWbDjeG7gOG7ueG7q2bhu7BBbuG7ueG7q2Zww7llZibhu7nhu6tmcMOB4bu54burZkPDieG7meG7uWbhuqhmSOG6uuG7ueG7q2Zw4buVRWYgROG7gOG6puG7ueG7q2bhuqPDieG7meG7ucSRZnDhurDhu7nhu6tmReG7seG6puG7rWZC4buxbeG7rWbhu59t4bufZuG7n0Hhu7lmcMOB4bu54burZuG7q+G7rUdm4bufbeG7n2Zwd2xmQuG7seG7gMOC4bu54burZnDFqWbhu5/hu7Hhuq7hu7nhu6tm4bu1b+G7rWZDw4nhu5nhu7lm4bu54buxbmZQ4buA4bqm4bu54burZWbDoHZm4buz4buxxILhu7nhu6tm4buf4buxd8OJZnDhu5fDiWbhu7Fu4bu54burZuG7ucO64bu5ZsSC4bu54burZkhuZuG7n23hu59m4bufQeG7uWZww7Jm4buf4bux4butw7nhu7lmcOG7lcOJZnDDueG7uWbhu5/hurrhu7nhu6tlZiJsw4lm4buz4bux4butZkVGZkVExqHhu7nEkWbhu7TDumbhu7jhu6vhuqDhu59m4buf4bq64bu54burZkjhuqzEkWbhu59B4bu5ZnDhu4Dhuqzhu59m4bu54bur4buA4bqm4butZuG7oeG7meG7uWZFREHhu7nhu6tmSOG6uuG7ueG7q2ZF4bux4bqmZkLhu7Hhurzhu7nhu6vEkWZFxILhu7lm4bu1buG7t2ZC4bux4bq44bufZkXhu7Hhu5fhu7llZuG7uOG7q27DjGbhu7lsw4xm4bqoZiDhu7Fs4bu54buxZuG7sMOBbMSRZuG7ueG7q0Fu4butZnDhu6Xhu7lmReG7seG6pmbhu7TDumbhu7jhu6vhuqDhu59m4bqoZuG7tW7hu7nhu6tmIEThu4Dhuqbhu7nhu6tm4bqjw4nhu5nhu7nEkWbhu5/DgOG7uWbhu5/DgWbhu7nhu7Hhu63hu6XDiWbhu7nDguG7rWZF4bux4bqmZsSC4bu54burZkhuZuG7n23hu59m4bufQeG7uWXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG6veG7reG7t+G7q2bhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7heG7reG7nnHhu7lFcUThu4VmxJBFw4zhu7Vx4bql4buFSeG7reG7oUXhu7FjZmpnZ0LDjWRm4buxceG7reG7q+G7sUVjZsOsw6xrQsONZOG7hWbEkEThu5/huqXhu4UvL+G7n+G7oeG7uWXhu6NsQUXhu7Fs4bu54bux4buxQWxlSOG7uS/hu6FxxJDhu7NFQUIv4bu5cUnEkC9pacOsxKkvaWjDreG7ocOsaGrhu4vDrcOtw6xFaeG7i8OtaeG7i+G7tWdlw71C4burYkThuqVraWrhu4VmbOG7tUXhuqXhu4VQ4bul4bu5ZkXhu7HhuqZm4bu0w7pm4bu44bur4bqg4bufZkVEw7rhu7lmcOG7lUVmIEThu4Dhuqbhu7nhu6tm4bqjw4nhu5nhu7nhu4VmSeG7reG7oUXhu7HhuqXhu4VqZ2fhu4Vm4buxceG7reG7q+G7sUXhuqXhu4XDrMOsa+G7hWYvw6rhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu55sQkXhu61B4bu54buFw6rhu6Lhu6dmcG1m4buzw7pm4buf4bqyZsON4buAbGXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG6veG7reG7t+G7q2bhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7heG7reG7nnHhu7lFcUThu4VmxJBFw4zhu7Vx4bql4buFSeG7reG7oUXhu7FjZmpnZ0LDjWRm4buxceG7reG7q+G7sUVjZsOsw6xrQsONZOG7hWbEkEThu5/huqXhu4UvL+G7n+G7oeG7uWXhu6NsQUXhu7Fs4bu54bux4buxQWxlSOG7uS/hu6FxxJDhu7NFQUIv4bu5cUnEkC9pacOsxKkvaWjDreG7ocOsaGrDrGdpakXhu4trw6xpZ+G7tWdlw71C4burYkThuqVqa2jhu4VmbOG7tUXhuqXhu4VQ4bul4bu5ZkXhu7HhuqZm4bu0w7pm4bu44bur4bqg4bufZkVEw7rhu7lmcOG7lUVmIEThu4Dhuqbhu7nhu6tm4bqjw4nhu5nhu7nhu4VmSeG7reG7oUXhu7HhuqXhu4VqZ2fhu4Vm4buxceG7reG7q+G7sUXhuqXhu4XDrMOsa+G7hWYvw6rhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu55sQkXhu61B4bu54buFw6rhu7bhurZFZsSQ4bquZuG7seG7reG7p+G7uWZIxqFFZnBtZnBs4bu54burZnDhu4Dhuqzhu59m4bu14buAw4lm4bur4butR2ZFb+G7rWbhu6Hhu61mReG7r+G7n+G7sWZw4bul4bu5ZkXhu7HhuqZm4bu0w7pm4bu44bur4bqg4bufZuG6qGYgROG7gOG6puG7ueG7q2bhuqPDieG7meG7uWXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG6veG7reG7t+G7q2bhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7heG7reG7nnHhu7lFcUThu4VmxJBFw4zhu7Vx4bql4buFSeG7reG7oUXhu7FjZmpnZ0LDjWRm4buxceG7reG7q+G7sUVjZsOsw6xrQsONZOG7hWbEkEThu5/huqXhu4UvL+G7n+G7oeG7uWXhu6NsQUXhu7Fs4bu54bux4buxQWxlSOG7uS/hu6FxxJDhu7NFQUIv4bu5cUnEkC9pacOsxKkvaWjDreG7ocOsaGrDrGfDrGpFamlpZ2fhu7VnZcO9QuG7q2JE4bqla+G7icOt4buFZmzhu7VF4bql4buFUOG7peG7uWZF4bux4bqmZuG7tMO6ZuG7uOG7q+G6oOG7n2ZFRMO64bu5ZnDhu5VFZiBE4buA4bqm4bu54burZuG6o8OJ4buZ4bu54buFZknhu63hu6FF4bux4bql4buFamdn4buFZuG7sXHhu63hu6vhu7FF4bql4buFw6zDrGvhu4VmL8Oq4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buebEJF4butQeG7ueG7hcOq4buq4butw7nhu7nhu6tm4buf4bqyZkThurbhu7nhu6tm4bu14bqk4bu5ZuG7n8OBZkXhu4Jmw41sZsON4buAbGZw4buA4bqs4bufZkXEguG7uWZFb0Fl4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6pQ4bul4bu5ZkXhu7HhuqZm4bu0w7pm4bu44bur4bqg4bufZnDhu4Dhuqzhu59m4buh4buE4bu54burZuG7ueG7q2zDjGZFRMO64bu5ZnDhu5VFZsSQ4but4bu54buxZkLhu7Hhu5fhu7lm4bufw4psZsSC4bu54burZuG6qGbhu7Vu4bu54burZiBE4buA4bqm4bu54burZuG6o8OJ4buZ4bu5ZWYg4buxcUFm4bufbeG7n2bhu5/hurxm4bufbEFm4bu54butw7rhu7lmRURB4bu54burZuG7tW7hu7nhu6vEkWbhu7Phu7Hhu61mw43hu4BsZnDhu6Xhu7lmReG7seG6pmZF4bqgbGbhu7Vv4bufZkVEQeG7ueG7q2bhu7Phu7HDicSC4bu5Zkjhu63DuuG7uWZE4bq24bu54burZuG7teG6pOG7uWZI4bqk4butZuG7n+G7lcOJZkVE4bq44bufZuG7q+G6sOG7t2Nm4buiduG7ueG7sWZC4buxQeG7ueG7q8SRZuG7ueG7q+G7seG7reG7ueG7sWbhu7fEguG7ucSRZsSQ4buZ4bu5ZkThurDhu7nhu6vEkWZw4bul4bu5ZuG7n+G7seG7r+G7ueG7scSRZuG7ueG7sW5m4bur4butw7Phu61mSOG6vsSRZuG7q+G7rcO54bu54burZuG7ueG7gOG6pOG7n2ZE4bq24bu54burxJFmQuG7seG7r2xmRUThu4DhuqThu59m4bufw4Fm4bux4bqwZuG7ueG7gOG6pOG7n2ZFb0FmReG7scO5ZkXhurxmReG7scOKw4xlZiDDicOMZuG7ueG7seG7rcO64bu5xJFmRUTDs+G7rWZDw4lsZuG7ueG7seG7reG7pcOJZkXhu7HDuWbhu7NKxJFm4bufbeG7n2bhu5/EguG7ueG7q2ZFRHbhu7nhu7Fm4buz4butw7nhu7lmRUThurjhu59mQuG7seG7l+G7uWbhu7nhu7Hhu63hu6XDiWZww7Jm4bujd2ZC4buxbWbhu7HDisOMxJFm4buf4buxeGbhu5/DgOG7uWbhu7Vv4butZuG7ueG7sUfhu7nhu6tm4buh4buVw4lmReG7r+G7n+G7sWZIbmbhu7fhurZFZsSQ4bquZuG7seG7reG7p+G7uWZIxqFFZWYgREHhu7nhu6tmcMOBZuG7n8OBZkjhu43hu7lm4buj4butbGbigJxQb+G7rWYg4bq6w4xm4bueRsOJZuG7nuG7seG7meG7uWZDw4nGoeG7uWbhu6LDs0FmTOG7uWZwb0FmRURu4bu54burZuG7n+G7seG7rWbhu6Phu61mSOG7jeG7ueKAnWbhurnhu6Phu61sZiBE4buA4bqm4bu54burZuG6o8OJ4buZ4bu54bq7ZnDhu4Dhuqzhu59m4buh4buE4bu54burZuG7ueG7jeG7t2bhu4loambhu7VuZuG7t+G6tkVmRURB4bu54burZuG7ueG7sUfhu7nhu6tmSOG7jeG7uWbhu6Phu61sZuG7n+G7seG7hmxmReG7gGbhu7Xhu63hu6fDiWZDw4nhu4plZuG7sOG7reG7p+G7uWbhu7lsw4zEkWZI4buN4bu5ZuG7o+G7rWxmcGzhu7nhu6tmcOG7gOG6rOG7n2bhu7Xhu4DDiWbhu6vhu61HZkVv4butZuG7osOzQWZFbuG7ueG7q2bhu7R34buf4buxZsSQRmZDw4nhuq7hu59m4bur4butbGXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG6veG7reG7t+G7q2bhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7heG7reG7nnHhu7lFcUThu4VmxJBFw4zhu7Vx4bql4buFSeG7reG7oUXhu7FjZmpnZ0LDjWRm4buxceG7reG7q+G7sUVjZsOsw6xrQsONZOG7hWbEkEThu5/huqXhu4UvL+G7n+G7oeG7uWXhu6NsQUXhu7Fs4bu54bux4buxQWxlSOG7uS/hu6FxxJDhu7NFQUIv4bu5cUnEkC9pacOsxKkvaWjDreG7ocOsaGrDrGnDrOG7iUXEqWhq4buJaeG7tWdlw71C4burYkThuqVrw63DreG7hWZs4bu1ReG6peG7hVDhu6Xhu7lmReG7seG6pmbhu7TDumbhu7jhu6vhuqDhu59mRUTDuuG7uWZw4buVRWYgROG7gOG6puG7ueG7q2bhuqPDieG7meG7ueG7hWZJ4but4buhReG7seG6peG7hWpnZ+G7hWbhu7Fx4but4bur4buxReG6peG7hcOsw6xr4buFZi/DquG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7nmxCReG7rUHhu7nhu4XDquG7uOG7sUfhu7nhu6tm4bu54buN4bu3ZkPDiWxmSOG7reG7p+G7n2ZFxILhu7lmRW9BZuG7n23hu59m4buxb+G7ueG7q2bhu7fhurzhu59m4bujw7rhu7lmRURB4bu54burZuG7oeG7rWZF4buv4buf4buxZnDhu6Xhu7lmReG7seG6pmbhu7TDumbhu7jhu6vhuqDhu59mcOG7gOG6rOG7n2bhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61m4buh4buZ4bu5ZnB3bGZC4bux4buAw4Lhu7nhu6tmSG5m4bufQeG7uWbhu5/hu7Ftw4lmw41sZkPDicO6ZuG7scO5RWbEkOG7huG7n2bhu59B4butZkVE4bqg4bu54burZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOq4bq94but4bu34burZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buF4but4bueceG7uUVxROG7hWbEkEXDjOG7tXHhuqXhu4VJ4but4buhReG7sWNmamdnQsONZGbhu7Fx4but4bur4buxRWNmw6zDrGtCw41k4buFZsSQROG7n+G6peG7hS8v4buf4buh4bu5ZeG7o2xBReG7sWzhu7nhu7Hhu7FBbGVI4bu5L+G7oXHEkOG7s0VBQi/hu7lxScSQL2lpw6zEqS9paMOt4buhw6xoasOsw6xow6xF4buJw61n4buLw6zhu7VnZcO9QuG7q2JE4bqla+G7i8Sp4buFZmzhu7VF4bql4buFUOG7peG7uWZF4bux4bqmZuG7tMO6ZuG7uOG7q+G6oOG7n2ZFRMO64bu5ZnDhu5VFZiBE4buA4bqm4bu54burZuG6o8OJ4buZ4bu54buFZknhu63hu6FF4bux4bql4buFamdn4buFZuG7sXHhu63hu6vhu7FF4bql4buFw6zDrGvhu4VmL8Oq4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buebEJF4butQeG7ueG7hcOq4bu44bux4but4bulw4lmReG7scO5ZuG7s0pmRUTEguG7rWZDw4lsZnDhu6Xhu7lmReG7seG6pmbhu7TDumbhu7jhu6vhuqDhu59mSOG7neG7uWbhu6vhu61HZkhs4butZkVEw4BmQ8OJbOG7uWZFROG6oOG7ueG7q2ZFREHhu7nhu6tmcOG6puG7rWbEkOG6ruG7ueG7q2ZF4buZ4bu3ZuG7teG7reG7ueG7sWbhu5/Dimxm4bu54bur4buA4bqm4butZuG7oeG7meG7uWZwd2xmQuG7seG7gMOC4bu54burZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOq4bu44burbsOMZuG7uWzDjGZw4bul4bu5ZkXhu7HhuqZm4bu0w7pm4bu44bur4bqg4bufZuG7seG7reG7p+G7uWbhu5/DgOG7uWbhu7Xhu4DDiWbhu6vhu61HZuG7t+G6tkVmxJDhuq5m4bux4but4bun4bu5ZkjGoUVm4bu54bux4buAY2ZpZnBvQWbEkOG7j+G7n2ZC4buxQeG7ueG7q2bhu7nhu63DuuG7uWbhu7Hhu63hu6fDiWbhu57Ds+G7ueG7sWbhu7Dhu4Dhu7nhu6vEkWZwbWZFw7Phu7nhu6vEkWbhu6NtRWbhu7Hhu4DDguG7ueG7q2ZwbcSRZuG7ueG7q8OB4butZuG7t+G6vuG7rWbhu7Fu4butxJFm4buj4bunZnBtZkVEbOG7ueG7q2ZFROG7r2bhu7F24bu54buxZkThurDhu7nhu6vEkWbhu5/hu7Hhu5nhu7lmRcOz4bu54burZnBtxJFm4buxb+G7n2bhu6vhurTigKZm4bu44buN4bu3ZmlnZ2vEkWbhu5/hu7Hhu6/hu7nhu7FmQ8OJw4zhu6Xhu7nEkWbhu7jhu7Hhu5nhu7lm4buh4buZ4bu5ZnB3bGZC4bux4buAw4Lhu7nhu6tm4buf4bq64bu54burZuG7ueG7seG7reG7pcOJZuG7ueG7sW5m4buxw7NBZkXhu5nhu7dmcMOyZuG7n+G6uuG7ueG7q2bhu7nhu7Fsw4lmcMOB4bu54burZuG7q8OBQsSRZkXEguG7uWZFb0Fm4buxxqHDiWbhu5/DieG7ueG7q2bhu7nhu7HhuqJmRURB4bu54burZuG7oeG7rWZF4buv4buf4buxZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOq4buibeG7n2bhu7jhu6vDicOMxrDhu7lmw6Dhu43hu7lm4bu44buxw4nhu7nhu6tmLWZFROG7gOG6qOG7ueG7q2bhu7Vu4bu54burZkjhu43hu7lm4buxw4FsZiBE4buA4bqm4bu54burZuG6o8OJ4buZ4bu5ZuG7n+G7sUFm4buj4butw7lFY2bigJzhu7TDumbhu7jhu6vhuqDhu59m4bu1bmZId2ZC4bux4bq44bufZkXhu7Hhu5fhu7lmcOG7gOG6rOG7n2bhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61m4buh4buZ4bu5ZiBE4buA4bqm4bu54burZuG6o8OJ4buZ4bu5ZkXEguG7uWbhu7Phu6/hu7nhu7FlZlDhu6Xhu7lmReG7seG6pmZIbmbhu7XGsGbhu7Hhurbhu61m4bur4buP4bu5ZkjhuqThu61mReG7r+G7uWbhu7nhu6vhu4Dhuqrhu7nhu6tmReG7seG6pmbhu7nhu6tu4butZuG7n8OBZkhs4butZkVEw4BmQ8OJbOG7uWZFROG6oOG7ueG7q2ZFREHhu7nhu6tmcOG6puG7rWbEkOG6ruG7ueG7q2ZF4buZ4bu3ZuG7teG7reG7ueG7sWbhu5/Dimxm4bu54bur4buA4bqm4butZuG7oeG7meG7uWZwd2xmQuG7seG7gMOC4bu54burZWbDoHZmReG7scO5xJFm4bufQeG7uWbhu5/hu7Ftw4lmRURB4bu54burZuG7tW7hu7nhu6tm4buz4bux4butZuG7n8OBZnDhu63hu6XDiWbhu7Phu63hu6fhu7lmcMOyZnDDgeG7ueG7q2bhu6vDgUJm4buz4but4bu54buxZkLhu7Hhu69mcMWpZkXEguG7uWZFb0FmcOG7peG7uWZF4bux4bqmZkh3ZkLhu7Hhurjhu59mReG7seG7l+G7uWbhu5/Dimxm4bu1buG7ueG7q2bhu7nhu6tuw4xm4bu34bq2RWbhu7Phu7Fs4bu54burZkVEbOG7ueG7q8SRZsON4buG4bu54burZkXhu5fhu7dmSOG6pOG7rWbhu5/EguG7ueG7q2ZFRG/hu7nhu6tm4bufw4psZuG7ueG7q27hu63hu4Vl4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VCTMOJReG7sUFE4buFw6rhu7Lhu7Ft4bu54buxZuG7tOG6tuG7n+G6vS9Cw6o=

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]