(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo văn bia “Đại Tùy Cửu Chân quận Bảo An đạo tràng chi bi” (thường được gọi là bia Trường Xuân) - một trong những văn bia cổ xưa ở nước ta còn lại đến ngày nay, Thái thú quận Cửu Chân Lê Ngọc - “Hoàng đế” Lê Ngọc được biết đến là nhân vật lịch sử có nhiều ảnh hưởng đến vùng đất Cửu Chân (Thanh Hóa) vào thế kỷ thứ VII. Ở làng cổ Trường Xuân, xã Đông Ninh (Đông Sơn) hiện còn di tích đền thờ ông.
YsO6w6rhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurIpw7nhuqbhu63hu5fhurlj4buUcHbhurvhuqbDusSC4bq74bus4buf4bq7VnXDveG7k+G6u+G6psOC4bufduG6u+G7lcOy4bqm4bq7KcOCxJDEgnZ14bq7NuG6rMOzdmIvw7rDqmNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqyw5rhu5dp4buZ4bq5YynDuuG7l3fhurvDimp24bq74buRw7lp4bq74oCc4buU4buLw7nhursp4bqq4buG4bq74buS4bq64bqs4bq74buSw7rDs3bhurvhurThuqzhu4924bq74buQ4buJd+G6u0l24bq74buV4buLd+G6u+G6psOCw6x2deG6u+G7k8O6w7nhurvhu5HDueKAneG6u+G6qeG6psO6xJDEgnZ14bq74buVxJDhuq7hu5Phurt1w73DueG6u+G7rcOs4bq74buRw7lp4bq7KcOCxJDEgnZ14bq7NuG6rMOzduG6q+G6uy3hurvhu6/DgeG6puG6u+G6psOCd3Z14bq7dsO64bq8dnXhurvDimp24bq74buRw7lp4bq74buTw4Dhurvhu4DEkGnhurvhurDhurt2xJDDg+G7k+G6u+G6pmnhurvhu5N5duG6u+G7reG7i8O54bq74buV4buhduG6u3Z1w6zhu4bhurt2aeG7huG6peG6uynDusOtw7nhurvhuqbDuuG6qOG6u+G6tOG6rOG7j3bhurvhu5Lhurrhuqzhurvhu5LDusOzduG6u+G7rOG7n+G6u1Z1w73hu5Phurst4bq74oCcw5p3w6x2deG6u+G7leG7oeKAneG6u+G7rOG7n+G6u1Z1w73hu5Phurvhu5XEkOG6ruG7k+G6u+G7kcO54buh4bqm4bq74buV4buhduG6u+G7rcOs4bq7dsO6w7N24bq7w4rhu4/huqbhurvhu63FqeG7k8O64bq74bqk4bq64bq74buTeOG6u3bDusO5cOG6rOG6u+G7iXbDuuG6u8O6xJDhurB2deG6u+G7leG7oXbhurvDiuG6qnZ14bq74buVw7Lhuqbhurvhu5Lhurrhuqzhurvhu5LDusOzduG6u+G6qSnDuml2w7rhurvDmnhp4bqr4bq7w4rDrHfhurvhuqbDuuG7oeG6u+G7sUfhurvhuqbDukXhurs0w5nDmeG6p+G6uzrhurvhu63DrHZ14bq74buTw4Dhurspw4LEkMSCdnXhurs24bqsw7N24bql4bq74buAxKnhurvhu5Thu7d2deG6u1bDuXbDuuG6u+G6qeG7lOG7t3Z14bq7KOG6onbhuqvhurvDusO5cXbhurvhu5N5duG6u+G7mcO54bq74bqm4bul4buTw7rhurvhu5VwduG6u+G6psO6xILhurvhu7d2deG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y2LDueG7r3Xhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnDueG7kuG7l3bhuqbhu5fDguG6ueG6u+G6pOG6puG7huG7reG7l8Oj4bq54bq+w7nhu5nhuqbDuuG6teG6u2fhur3hur3hurLhu4DDouG6u8O64buXw7l1w7rhuqbhurXhurvhu4fhu4do4bqy4buAw6LhurnhurvhuqTDguG7k8Oj4bq5Ly/hu5Phu5l24bqn4buRaXfhuqbDuml2w7rDundp4bqnw4p2L+G7meG7l+G6pOG7seG6pnfhurIvduG7l+G6vuG6pC/hur/hur/hu4dmL+G6v8Oq4buB4buZ4buHw6pn4buH4bq94bq9ZuG6pmfhu4Hhur/hur3hu4Xhu63hur3huqfhu6vhurJ14bqzw4LDo2fhu4Vn4bq54bq7aeG7reG6psOj4bq54buUcHbhurvhuqbDusSC4bq74bus4buf4bq7VnXDveG7k+G6u+G6psOC4bufduG6u+G7lcOy4bqm4bq7KcOCxJDEgnZ14bq7NuG6rMOzduG6ueG6u+G6vsO54buZ4bqmw7rDo+G6uWfhur3hur3hurnhurvDuuG7l8O5dcO64bqmw6Phurnhu4fhu4do4bq54bq7L2NiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buSaeG6suG6psO5d3bhurljw5rhu4/huqzhurvhu5Phuqx2deG6u+G7mcO54bq74bqm4bul4buTw7rhurvhu63FqeG7k8O64bq74bqk4bq64bq7LeG6u8OKanbhurvDunhp4bq74buVcHbhurvhuqbDusSC4bq74bus4buf4bq7VnXDveG7k+G6u+G7lcSQ4bqu4buT4bq74bqm4bu3duG6u+G6puG7i3fhurvhu5Vy4bq74buVw63hurLhurtFdnXhurt2w7rhuqzhurvhu5Phu43huqzhurvhuqbhu6V24bq7dnXEkOG6tnZ14bq74buTQ2nhurtWw7rDs3bhurvhu5nDs3bhurvhu5XFqWnhurvhurLDusSQ4bqidnXhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWPhu6zhu5/hurtWdcO94buT4bq74buTeXbhurvhu5XEkOG6ruG7k+G6u+G7kcO54buh4bqm4bq74buV4buhduG6u8OKw4PDueG6u+G6puG7n3bhurt1w73DueG6u+G7rOG7n+G6u+G7kuG7ueG7k+G6p+G6u+G7tnZ14bq7w4rhu7l24bq7dnXEkMSCw7nhurvhu5Br4buT4bq74bq04bqs4bu54buT4bql4bq74bqk4bu5dnXhurvDisOsd+G6u+G6psO6xILDueG6uynhuqrhu4bhuqXhurvhu63DrOG7r+G6u+G6psO6w63DueG6u+G6psO64bqo4bq74bq04bqs4buPduG6u+G7kuG6uuG6rOG6u+G7ksO6w7N24bqn4bq74bu2dnXhurvhu63DsuG7huG6u8OK4bqu4bq7dnXEkMSCw7nhurvhurThuqzhu4924bq7VsO64buP4bqm4bq7Vmnhu6/hurvhuql2aeG7huG6u+G7rcOs4bq7VnXDunHhurtJduG6q+G6p+G6u+G7kuG6rOG7ucO54bq74bqmw7rEgsO54bq7KeG6quG7huG6u+G6qSnhuqrhu4bhurvhu6/hu4vhuqbhuqvhurvDusOsd+G6u+G7scO5ceG6puG6u+G7scO6a+G6suG6u3bhuqLDueG6u3bDgMO54bq74but4bufduG6u+G7scO6w7nhu6F24bq74bqm4bundsO64bq7w7rhu6d2w7rhurvhu6134buLduG6u+G7reG7i+G7k+G6p+G6u+G7rOG6qOG7k+G6u+G7kcOy4buG4bq7dcO5xILhuqXhurvhu7HDusO54bq7dsO6w6zhurvhu5TEkMSCdnXhurvhu5PEkMOD4bqy4bq7dnXhu7fDueG6u3bDusOs4bq7KeG6quG7huG6peG6u8OK4bun4bq74buxw7rhu7d2deG6u+G6psO64bqs4buNduG6u+G6ssO6QuG7k+G6u3bDusOs4bq74buUxJDEgnZ14bq7duG7n3bhurvhuqbDusOtw7nhurvhuqbDuuG6qOG6u+G7rOG7n+G6u1Z1w73hu5Phurvhu5XEqeG6u+G7k8Ot4bqm4bq74buTReG6u+G6tOG6rOG7j3bhurvhu5Lhurrhuqzhurvhu5LDusOzduG6peG6u+G7keG7ueG6u+G6ssO6eXZ14bq74bq04bqsw7N24bq74bqk4bq44bq74buVcuG6u3XDueG6vOG6u+G7kcSC4bq74buT4bu1w7nhuqXhurvhu4DEkHZ14bq7w5p3w6x2deG6u+G7leG7oeG6p+G6u+G7tnZ14bq74buVeHZ14bq74bq04bqsw7N24bq74bqw4bq7w4rhuqp2deG6u+G7lcOy4bqm4bq7KcOCxJDEgnZ14bq7NuG6rMOzduG6peG6u+G7lUF2deG6u+G6psO6xILDueG6u+G6ssO6w63DueG6u+G7k8Ot4buT4bq74buTd3bhurvhu5V4dnXhurt1w7nhurzhurvhu5PDreG7k+G6u+G7lcWpaeG6u+G6ssO6xJDhuqJ2deG6u+G7lXLhurvhu5PDuuG7uXZ14bq74but4buLw7nhurvhurThuqzDs3bhurt2w7rDrOG6u+G7lMSQxIJ2deG6p+G6uzThu6fhurvhu7HDuuG7t3Z14bq74buTw7rFqeG6rOG6u+G7leG7jeG6rOG6u8O6w6x2deG6u3bhu5924bq74bu3dnXhurvDisOs4bq74buTw63hu5Phurvhu5N3duG6u+G7lcSp4bq74buTw7rDueG7oXbhurvhu5XDsuG6rOG6u+G7leG7oXbhurvhu5Phuqp2deG6p+G6uyhp4bqs4bq74buxw7rDueG6u+G6puG6uuG6u+G6psOC4buPduG6peG6u+G7rOG7n+G6u1Z1w73hu5Phurvhu5Phuqp2deG6u8OK4bqu4bql4bq74buTd3bhurvhu5XEkOG6ruG7k+G6u3Z1xJDEgsO54bq74buZw7N24bq74bqmw4J3dnXhurvDiuG6qnZ14bq74bqmw7rEguG6u+G6ssO6QnZ14bql4bq74bqm4bu3duG6u+G7rcOs4buv4bq74bqyw7rhuqjhu5PhurvhuqbDuuG7jXbhuqfhurtWdcOs4buG4bq7dmnhu4bhurvhurDhurspw7ppdsO64bq7w5p4aeG6peG6u3Z1d8Osw7nhurvhu5VwduG6u+G6psO6xILhurvhu6zhu5/hurtWdcO94buT4bq74bqw4bq74butw6x2deG6uynDgsSQxIJ2deG6uzbhuqzDs3bhuqXhurvhu5N5duG6u+G7k3jhurt2w7rDuXDhuqzhurt24bqiw7nhurvhuqbDusSC4bq74bu3dnXhurvDisOs4bq74buTw63hu5Phurvhu5N3duG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y2LDueG7r3Xhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnDueG7kuG7l3bhuqbhu5fDguG6ueG6u+G6pOG6puG7huG7reG7l8Oj4bq54bq+w7nhu5nhuqbDuuG6teG6u2fhur3hur3hurLhu4DDouG6u8O64buXw7l1w7rhuqbhurXhurvhu4fhu4do4bqy4buAw6LhurnhurvhuqTDguG7k8Oj4bq5Ly/hu5Phu5l24bqn4buRaXfhuqbDuml2w7rDundp4bqnw4p2L+G7meG7l+G6pOG7seG6pnfhurIvduG7l+G6vuG6pC/hur/hur/hu4dmL+G6v8Oq4buB4buZ4buHw6pn4buD4buB4buB4buH4bqm4bq/4buD4buB4bq/4buD4but4bq94bqn4bur4bqydeG6s8OCw6No4bq/Z+G6ueG6u2nhu63huqbDo+G6ueG7lHB24bq74bqmw7rEguG6u+G7rOG7n+G6u1Z1w73hu5PhurvhuqbDguG7n3bhurvhu5XDsuG6puG6uynDgsSQxIJ2deG6uzbhuqzDs3bhurnhurvhur7DueG7meG6psO6w6Phurln4bq94bq94bq54bq7w7rhu5fDuXXDuuG6psOj4bq54buH4buHaOG6ueG6uy9jYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kmnhurLhuqbDuXd24bq5Y+G7kHHhurvhu5XDreG6u+G7seG7n+G6u+G7k8OA4bq74buAxJBp4bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljYsO54buvdeG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ucO54buS4buXduG6puG7l8OC4bq54bq74bqk4bqm4buG4but4buXw6Phurnhur7DueG7meG6psO64bq14bq7Z+G6veG6veG6suG7gMOi4bq7w7rhu5fDuXXDuuG6puG6teG6u+G7h+G7h2jhurLhu4DDouG6ueG6u+G6pMOC4buTw6PhurkvL+G7k+G7mXbhuqfhu5Fpd+G6psO6aXbDusO6d2nhuqfDinYv4buZ4buX4bqk4bux4bqmd+G6si924buX4bq+4bqkL+G6v+G6v+G7h2Yv4bq/w6rhu4Hhu5nhu4fDqmfhu4fhur3hur9n4bqm4buDaOG7h+G6v+G6veG7reG6veG6p+G7q+G6snXhurPDgsOjZ2jDquG6ueG6u2nhu63huqbDo+G6ueG7lHB24bq74bqmw7rEguG6u+G7rOG7n+G6u1Z1w73hu5PhurvhuqbDguG7n3bhurvhu5XDsuG6puG6uynDgsSQxIJ2deG6uzbhuqzDs3bhurnhurvhur7DueG7meG6psO6w6Phurln4bq94bq94bq54bq7w7rhu5fDuXXDuuG6psOj4bq54buH4buHaOG6ueG6uy9jYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kmnhurLhuqbDuXd24bq5Y+G7rsOB4bqm4bq74bqk4bu54bq7w7rDuXF24bq7w4rhu4/huqbhurvhu5XDreG6u+G7lWl2deG6u+G7lcSQ4bqu4buT4bq74butxJDhuqzhurt1w7nhurzhurvhuqbhu4vDueG6u+G7mcO54bq74bqm4bul4buTw7rhurvhu5VwduG6u+G6psO6xILhurvhu6zhu5/hurtWdcO94buT4bq74bqw4bq7KcOCxJDEgnZ14bq7NuG6rMOzduG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y2LDueG7r3Xhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnDueG7kuG7l3bhuqbhu5fDguG6ueG6u+G6pOG6puG7huG7reG7l8Oj4bq54bq+w7nhu5nhuqbDuuG6teG6u2fhur3hur3hurLhu4DDouG6u8O64buXw7l1w7rhuqbhurXhurvhu4fhu4do4bqy4buAw6LhurnhurvhuqTDguG7k8Oj4bq5Ly/hu5Phu5l24bqn4buRaXfhuqbDuml2w7rDundp4bqnw4p2L+G7meG7l+G6pOG7seG6pnfhurIvduG7l+G6vuG6pC/hur/hur/hu4dmL+G6v8Oq4buB4buZ4buHw6pn4buH4bq94buHZ+G6pmfhur/hur/hur3hur3hu63hur3huqfhu6vhurJ14bqzw4LDo2jhu4Xhu4Hhurnhurtp4but4bqmw6Phurnhu5RwduG6u+G6psO6xILhurvhu6zhu5/hurtWdcO94buT4bq74bqmw4Lhu5924bq74buVw7Lhuqbhurspw4LEkMSCdnXhurs24bqsw7N24bq54bq74bq+w7nhu5nhuqbDusOj4bq5Z+G6veG6veG6ueG6u8O64buXw7l1w7rhuqbDo+G6ueG7h+G7h2jhurnhursvY2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5Jp4bqy4bqmw7l3duG6uWNVw7nhu6F2deG6u+G7k8OA4bq7w4LDgXZ14bq74butw4N24bq74buTeOG6u+G6psOJ4bq74buAaeG6u+G7gMSQaeG6u+G7lcSQ4bqu4buT4bq74bqm4bu3duG6u+G6puG7i3fhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWPhu5RwduG6u+G6psO6xILhurvhu6zhu5/hurtWdcO94buT4bq74buVxJDhuq7hu5Phurvhu5nhurh2deG6u3Z1aeG7huG6u+G6psOC4bufduG6u+G7lcOy4bqm4bq74bqkw7l2w7rhurvhurLDuuG7jXbhurvhu5NDaeG6u+G7t3Z14bq74bqw4bq74butw6x2deG6uynDgsSQxIJ2deG6uzbhuqzDs3bhuqfhurspw7rhu5d34bq74buTw63hu5Phurvhu5NC4bq74buTaXfhurt2w7nhu5924bq74bqmw4J3dnXhurvhu63DrHZ14bql4bq74buxw7rDueG6u+G7gMSQaeG6u+G7lXB24bq74bqmw7rEguG6u+G6psO9aeG6u+G7reG7i+G7k+G6u+G6psOCd3Z14bq74buxw7rhuqzhu7d24bq7w4rDueG7n3bhurvDgsOBdnXhurvhu63Dg3bhurvDisODw7nhurvhu5PDsuG6rOG6u+G6psOC4bqo4buT4bq7dUHhu6/hurXhurvhu5Dhu6d2w7rhurvhurLDund2deG6peG6u3Z1w7rDuXbDuuG6u+G7r+G7t3bhuqXhurvhuqTDs3bhurvDgkF2deG6peG6u+G7lXB24bq74buTw7rhu6V2w7rhuqXhurt2w7rDrOG6u3XDueG7icO54bq7w4pE4bql4bq7dcO54buhdnXhurt2xJDDg+G7k+G6u8OCw4F2deG6peG6u+G6ssO64bulaeG6u+G6psOCxJDDg+G7k+G6u+G7k3jhurvDukHhurt2xJDDg+G7k+G6u+G6puG7i3fhurvhuqbDuuG7oeG6u+G6pkLhurvhuqbDukPhu4bhuqfhursp4bqs4buG4bq7dsO6w7nhu5924bql4bq74bqmw4Lhu4nDueG6u+G6tOG6rGnhurt2w7rDuXDhuqzhurvhuqbDuuG7oeG6u+G7sUfhuqXhurvhu5PDreG7k+G6u+G7k+G7t3Z14bq74bqmw4Lhu6d2w7rhurvhu7HDueG7oXbhurvhuqbDguG6qOG7k+G6u+G6ssO64buNduG6u3bDusO5cOG6rOG6u+G7lcSp4bq74buRxanhurvhurLDusOt4bq7w7pD4buG4bql4bq74buTw7rGsOG6u+G7k3l24bq74but4buLw7nhurt2w7rhurx2deG6u+G7mcOy4bqs4bq74bqm4bul4buTw7rhurvDisOs4bq74buvw4HhuqbhurvhuqThu7nhurvDusO5cXbhurvDiuG7j+G6puG6p+G6uynDgnd2deG6u+G7lXjhurvhu5N44bq7w4pqduG6u+G7kcO5aeG6u+KAnOG7lOG7i8O54bq7KeG6quG7huG6u+G7kuG6uuG6rOG6u+G7ksO6w7N24bq74bq04bqs4buPduG6u+G7kOG7iXfhurtJduG6u+G7leG7i3fhurvhuqbDgsOsdnXhurvhu5PDusO54bq74buRw7nhurvDimp24oCd4bq74bqp4buRw7lp4bq7KcOCxJDEgnZ14bq7NuG6rMOzduG6q+G6u+G7lcSQ4bqu4buT4bq74buZ4bq4dnXhurt2auG7r+G6u+G7hcOqZ+G6u+G7rcOs4bq74buvw4HhuqbhurvhuqbDgnd2deG6u3bDuuG6vHZ14bq7w4pqduG6u+G7kcO5aeG6u+G7k8O6RWnhurvhuqbEkOG6u+G7rcO5ceG6rOG6u+G6tOG6rOG7guG6p+G6u8Oaw7lxduG6u3Zp4buG4bql4bq7w4pqduG6u+G7kcO5aeG6u+G7lWl2deG6u+G7lcSQ4bqu4buT4bq74butxJDhuqzhurt1w7nhurzhurvhuqbhu4vDueG6u+G7kOG7iXfhurvhuqbDrHZ14bq74busxanhu5PDuuG6u+G6pOG6uuG6u+G6tOG6rOG7ueG7k+G6u3XDuWnhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWNiw7nhu6914bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq5w7nhu5Lhu5d24bqm4buXw4LhurnhurvhuqThuqbhu4bhu63hu5fDo+G6ueG6vsO54buZ4bqmw7rhurXhurtn4bq94bq94bqy4buAw6LhurvDuuG7l8O5dcO64bqm4bq14bq74buH4buHaOG6suG7gMOi4bq54bq74bqkw4Lhu5PDo+G6uS8v4buT4buZduG6p+G7kWl34bqmw7ppdsO6w7p3aeG6p8OKdi/hu5nhu5fhuqThu7HhuqZ34bqyL3bhu5fhur7huqQv4bq/4bq/4buHZi/hur/DquG7geG7meG7h8OqZ+G7h+G6v+G7h+G7heG6pmbDqmfhu4Xhur/hu63hur3huqfhu6vhurJ14bqzw4LDo2jhu4Hhu4Hhurnhurtp4but4bqmw6Phurnhu5RwduG6u+G6psO6xILhurvhu6zhu5/hurtWdcO94buT4bq74bqmw4Lhu5924bq74buVw7Lhuqbhurspw4LEkMSCdnXhurs24bqsw7N24bq54bq74bq+w7nhu5nhuqbDusOj4bq5Z+G6veG6veG6ueG6u8O64buXw7l1w7rhuqbDo+G6ueG7h+G7h2jhurnhursvY2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5Jp4bqy4bqmw7l3duG6uWNWw7rhurx2deG6u3Zq4buv4bq74bq04bqsaeG6u8OKw7lx4buT4bq74bqm4bu3duG6u+G6puG7i3fhurvhu5PDreG7k+G6u8O64buLdnXhurvhu69C4buT4bq74buR4bufduG6u+G6psOCd3Z14bq74buZw7nhurvhuqbhu6Xhu5PDuuG6u+G7lXB24bq74bqmw7rEguG6u+G7rOG7n+G6u1Z1w73hu5Phurvhu5XEkOG6ruG7k+G6u3Z1xJDEgsO54bq74buZw7N24bq74buVxalp4bq74bqyw7rEkOG6onZ14bq7w4rDrOG6u+G7k3d24bq74buTw7rDreG6rOG6u+G7gGnhurvhurThuqzhu5/hurvDuuG7oeG6puG6u+G6pEXhu5Phurvhu5N3w7nhurvhuqbDgsO9dnXhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWNiw7nhu6914bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq5w7nhu5Lhu5d24bqm4buXw4LhurnhurvhuqThuqbhu4bhu63hu5fDo+G6ueG6vsO54buZ4bqmw7rhurXhurtn4bq94bq94bqy4buAw6LhurvDuuG7l8O5dcO64bqm4bq14bq74buH4buHaOG6suG7gMOi4bq54bq74bqkw4Lhu5PDo+G6uS8v4buT4buZduG6p+G7kWl34bqmw7ppdsO6w7p3aeG6p8OKdi/hu5nhu5fhuqThu7HhuqZ34bqyL3bhu5fhur7huqQv4bq/4bq/4buHZi/hur/DquG7geG7meG7h8OqZ+G7h+G7h8Oq4buH4bqm4buF4buB4bq94buD4buH4but4bq94bqn4bur4bqydeG6s8OCw6No4buDZuG6ueG6u2nhu63huqbDo+G6ueG7lHB24bq74bqmw7rEguG6u+G7rOG7n+G6u1Z1w73hu5PhurvhuqbDguG7n3bhurvhu5XDsuG6puG6uynDgsSQxIJ2deG6uzbhuqzDs3bhurnhurvhur7DueG7meG6psO6w6Phurln4bq94bq94bq54bq7w7rhu5fDuXXDuuG6psOj4bq54buH4buHaOG6ueG6uy9jYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kmnhurLhuqbDuXd24bq5Y1bDusO5cOG6rOG6u+G6psO64buh4bq74buxR+G6u+G6psOC4bu3w7nhurvhurThuqxp4bq74buVcHbhurvhuqbDusSC4bq74bus4buf4bq7VnXDveG7k+G6u8OKw7R24bq7dcO54bq84bq7w4ppw7nhurvhuqbDgnnhurvhurThuqxpduG6u+G6psOCw712deG6u+G6psOCd3Z14bq74buVxILDueG6u+G6pOG7uXZ14bq74bqmw7Phu6/hurvhu63DuXbDuuG6u+G7k0Np4bq7dnXEkMSCw7nhurvhu5nDs3bhurvhu5XFqWnhurvhurLDusSQ4bqidnXhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWNWdcOs4buG4bq7dmnhu4bhurvhu5VwduG6u+G6psO6xILhurvhu6zhu5/hurtWdcO94buT4bq7w7rDuXF24bq74buTeXbhurvhu63EkOG6rOG6u3XDueG6vOG6u+G7r8OB4bqm4bq74bqk4bu54bq7w7rDuXF24bq7w4rhu4/huqbhurt2w7rEkOG6teG6u+G6v+G6u+G7leG7i3fhurvhuqRr4buT4bq74bqyw7p3dnXhurt2w7nhu5924bq7w7rDuXHhuqzhurvhu5Lhu4l2w7rhurvDmsSQdnXhuqXhurvhu5XDreG6u+G6puG7iXZ14bql4bq74buRw63huqbhurvDusSQ4bqidnXhurvhu5XDreG6peG6u3Z1eMO54bq74buvRMO54bq7w7rDrMO54bql4bq74buRceG6u+G7lcOt4bq74bqmw4JpdnXhurvhuqbDguG7peG6u8O64bundsO64bq7w4JBdnXhuqXhurvhu5PDusOzduG6u+G6puG7iXZ14bq74buVw63huqXhurvDuuG7i+G7k+G6u3XhuqDigKbhurtWauG7r+G6u+G6v+G6veG6vWjhuqXhurvhu5PDuuG7pXbDuuG6u+G6tOG6rOG7hnB24bql4bq7VsO6w7N24bq74buZw7N24bq74buVxalp4bq74bqyw7rEkOG6onZ14bq74buT4bqqdnXhurt2w7rDuXDhuqzhurt2w7rDrOG6u8O64buJd+G6u+G6psOz4buv4bq74buVxKnhurvhu5Phuqp2deG6u3bDumnhuqzhurvhu5V4dnXhurt1eOG6suG6peG6u+G6puG7t3bhurvhuqbhu4t34bq7w7rhu4/huqzhurvhu5Phuqx2deG6u3bDuuG7s+G6u+G6psOCd3Z14bq74buZw7nhurvhuqbhu6Xhu5PDuuG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y+G7kMOt4buT4bq7VnXhuqzhu4ZzduG6uzRqduG6u1bDuuG6rHZ14bq7LeG6u+G6psOCxJDhurB2deG6u+G7rcOsdnXhurvDimp24bq7w7p4aeG6uynDgsSQxIJ2deG6uzbhuqzDs3bhurvhu5PDunfhurvhu5HDueG7oeG6puG6teG6u+KAnOG7rOG7n+G6u1Z1w73hu5Phurvhu63DrOG6u8OKxanhurvhurLDuuG6qOG7k+G6u+G6psO64buNduG6u+G7lcSQ4bqu4buT4bq7dnXEkMSCw7nhurvhu5nDs3bhurspw4LEkMSCdnXhurs24bqsw7N24bq74bqm4bu3duG6u+G7seG7pXbDuuG6p+G6u+G7lHB24bq74bqmw7rEguG6u8OKw6zhurvhu61z4bq7w7rDgcO54bq7dWt24bq7w4rDg8O54bq74bqm4bulduG6u3Z1xJDhurZ2deG6u+G6psO6xILhurt2dcOsw7nhurvhu5N44bq7w4ppw7nhurvhuqbDgnnhurvhurThuqxpduG6u+G6psOCw712deG6u+G6psOCd3Z14bq74buVxILDueG6u+G6pOG7uXZ14bq74bqmw7Phu6/hurvhu63DuXbDuuG6u+G7k0Np4bq7dnXEkMSCw7nhurvhu5nDs3bhurvhu5XFqWnhurvhurLDusSQ4bqidnXhuqfhurs04bun4bq74bqmw7rhu6HhuqXhurvhu5N3duG6u+G7k8O6w63huqzhurvhuqbDgnd2deG6u+G7rcOsdnXhurvhu7HDusO54bq74buTeOG6u+G7lcO5cOG6rOG6u+G7scO5cXbhurvhu5XEqeG6u+G7lXh2deG6u3V44bqy4bq74buxw7l2w7rhurvhurLDuuG7peG6u+G7lXLhurvhuqbhu7d24bq74bqm4buLd+G6u+G7lXB24bq74bqmw7rEguG6u8OKxanhurvhurLDuuG6qOG7k+G6u+G6psO64buNduG6u+G7k0Np4bq74butw6x2deG6u3Z1w6zhu4bhurvhu6/DgeG6puG6u+G7scO6aXZ14bq74bqmw4JpdnXhuqXhurvhu4BFdnXhurvhuqbhu43hu6/hurvDisODw7nhurvhu5Phu7d2deG6u+G6psOC4buLdnXhurvhu5NDaeG6u3Z1w6zDueG6ueG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurJJ4bqs4bqmw7p3w4Lhurlj4buww7rDrXbDuuG6u+G7rMOB4buTYi/hurJj

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]