(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày này, hàng phượng tím kéo dài hàng km từ thị trấn Bút Sơn đi biển Hải Tiến (Hoằng Hóa) đua nhau nở khiến nhiều người cảm thấy thích thú.
4bq24buiQuG6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwj4buf4bueKsOaw5LhuqzhuqglKiLDmsOS4buz4bqsKsOSXSotw4rDmuG7nuG7nOG7pMOA4bqoVCYlKuG7nuG7miLhuqDhuqzhurLhuq3hu44j4bqo4buk4bucQOG6qOG7pOG7nOG7gOG7pOG7nOG6qCPhu6Ih4bu24buk4buc4bqoKuG7oMOZ4bqoVeG7ouG7psOS4bqoJUdO4bqo4bu44bqoXSjhuqjhu5/hu6LDiuG7pOG7ouG6ti/hu6JC4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwj4buBw5LDik/huqzhurLhu4nhu6J74buk4buc4bqo4buk4buc4buAIuG6qOG7pOG7gCLhuqLhuqjhu6Lhu4Dhu6Thu5zhuqgj4buiIeG7tuG7pOG7nOG6qCrhu6DDmeG6qFXhu4zhu6bhuqhP4buA4bue4bqo4bui4buA4buk4buc4bqoVcOZ4bqoKinhuqgq4buiUeG6qCok4buI4buk4bqow6I/KuG6qOG7o8Od4buk4bqow5Phu57huqhN4bue4buW4buk4bqo4buB4buC4bue4bqo4buf4bue4buS4buk4bqo4bqu4buB4bumSOG7pOG7nOG6qOG7gcWow4rhurDhuqjDkybDiuG6qOG7pOG7osOKJuG6qOG7pOG7uOG6qFXhu6Lhu57hu5Lhu6Thuqjhu6Thu6Lhu57hu5gm4bqo4buk4bucIeG7tOG7nuG6qE7hu4LDmeG6qCrhu6Lhu4gi4bqoKuG7ouG7oE7hu6Lhuqgq4buiP8OD4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqs4bqy4bq24buew5nhu5zhuqhOw5rDiiUl4buz4bqs4bue4bqlw5Lhu6Qqw5Ik4bqs4bqoJSoiw5rDkuG7s+G6rFvhu55PKuG7osOA4bqo4bq64bqq4bqqI13huqDhuqjhu6LDkuG7nuG7nOG7oirDgOG6qEVExJAjXeG6oOG6rOG6qCUkTuG7s+G6rC8vTk/hu6TDg03DiuG7pirhu6LDiuG7pOG7ouG7ouG7psOKw4N94bukL0/DkiVVKuG7piMv4bukw5JbJS9DQ0NCL0LhurzhurhPQ0JCRMSQQkIqxJDhuqrDieG6qsOaRcODVCPhu5zhuqzhuqjDisOaKuG7s+G6rOG6reG7jiPhuqjhu6Thu5xA4bqo4buk4buc4buA4buk4buc4bqoI+G7oiHhu7bhu6Thu5zhuqgq4bugw5nhuqhV4bui4bumw5LhuqglR07huqjhu7jhuqhdKOG6qOG7n+G7osOK4buk4bui4bqs4bqoW+G7nk8q4bui4buz4bqs4bq64bqq4bqq4bqs4bqo4buiw5Lhu57hu5zhu6Iq4buz4bqsRUTEkOG6rOG6qC/hurLhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI+G6pcOKIyrhu57hu6bhu6ThuqzhurLhu4Hhu4Dhu6Thu5zhuqgj4buiIeG7tuG7pOG7nOG6qCrhu6DDmeG6qE3hu5Dhu6ThuqgqJiLhu5Lhu6ThuqjDkyHhu7Thu6Thu5zhuqgqKeG6qCrhu6JR4bqoKiThu4jhu6ThuqjDoj8q4bqo4bujw53hu6ThuqjDk+G7nuG6qE3hu57hu5bhu6Thuqjhu4Hhu4Lhu57huqjhu5/hu57hu5Lhu6ThuqjDkybDiuG6qOG7pOG7osOKJuG6qFXhu6Lhu6bDkuG6qCVHTuG6qCrhu6DDmcOD4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqs4bqy4bq24buew5nhu5zhuqhOw5rDiiUl4buz4bqs4bue4bqlw5Lhu6Qqw5Ik4bqs4bqoJSoiw5rDkuG7s+G6rFvhu55PKuG7osOA4bqo4bq64bqq4bqqI13huqDhuqjhu6LDkuG7nuG7nOG7oirDgOG6qEVERCNd4bqg4bqs4bqoJSRO4buz4bqsLy9OT+G7pMODTcOK4bumKuG7osOK4buk4bui4bui4bumw4rDg33hu6QvT8OSJVUq4bumIy/hu6TDklslL0NDQ0IvQuG6vOG6uE9DQkJExJBCQirEkMOJ4bq44bqqw5rhuqrDg1Qj4buc4bqs4bqow4rDmirhu7Phuqzhuq3hu44j4bqo4buk4bucQOG6qOG7pOG7nOG7gOG7pOG7nOG6qCPhu6Ih4bu24buk4buc4bqoKuG7oMOZ4bqoVeG7ouG7psOS4bqoJUdO4bqo4bu44bqoXSjhuqjhu5/hu6LDiuG7pOG7ouG6rOG6qFvhu55PKuG7ouG7s+G6rOG6uuG6quG6quG6rOG6qOG7osOS4bue4buc4buiKuG7s+G6rEVEROG6rOG6qC/hurLhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI+G6pcOKIyrhu57hu6bhu6ThuqzhurLhuqXhu4oi4bqoI+G7oiHhu7bhu6Thu5zhuqgq4bugw5nhuqhOxajhuqjhu6Thu5wmVuG7pOG6qOG7nOG7rk7huqgqKeG6qOG6peG7ouG7iibhuqjhu4sz4bqi4bqow5rhu4DhuqhO4buKIuG6qCrhu6Lhu4rhu6Thuqjhu5xZ4bqow5rhu7Lhu6ThuqLhuqgq4bui4bus4bqo4buk4bui4bq+w5nhuqLhuqhOw4rhu6bhuqgqKeG6qELhuqotQkXDmeG6ouG6qCrhur7hu6ThuqhO4buKIuG6qFXhu6Lhu57huqgj4bui4bq+KuG6qCok4bue4buW4buk4bqoTsWo4bqoKuG7ouG7luG6qCPhu6Is4bqoJFfhu6Thu5zhuqh94buy4bue4bqow5Mh4bu04buk4buc4bqoVeG7oOG7pOG7ouG6qEUt4bq4w5nhuqLhuqjDmuG6vuG6qOG7nOG7nuG7ruG7pOG7nOG6qOG7pOG7oiHhuqgj4buiIeG7tuG7pOG7nOG6qH1T4bqi4bqoI+G7oiHhu7bhu6Thu5zhuqh94buA4buk4bucw4PhuqjhuqXhu4oi4bqoxqHhu6Ih4bu24buk4buc4bqoKuG7oMOZ4bqow5rEqOG7pOG6qMOTxKgm4bqoKuG7nuG7kOG7pOG6qE8m4bqo4buk4buiSiPhuqh94buA4bum4bqo4bukIeG7sk7huqgqw4rhuqjhu6RGw5nhuqhC4bq8w4nhuqrhuqgq4buG4bue4bqo4bufxqHhuqjhuq3hu4DhuqjDrOG7hirhuqh94buA4bqoKiThu7jhuqgq4bui4buA4buk4bui4bqow5rhu6bhu4bhu57huqhO4buKIuG6qMOTSU7huqgl4buC4buk4bqoTizDiuG6qCrhu6Lhu4Dhu6Thu6Lhuqgj4bui4buu4bqo4buk4buAIsOD4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqs4bqy4bq24buew5nhu5zhuqhOw5rDiiUl4buz4bqs4bue4bqlw5Lhu6Qqw5Ik4bqs4bqoJSoiw5rDkuG7s+G6rFvhu55PKuG7osOA4bqo4bq64bqq4bqqI13huqDhuqjhu6LDkuG7nuG7nOG7oirDgOG6qEVCQiNd4bqg4bqs4bqoJSRO4buz4bqsLy9OT+G7pMODTcOK4bumKuG7osOK4buk4bui4bui4bumw4rDg33hu6QvT8OSJVUq4bumIy/hu6TDklslL0NDQ0IvQuG6vOG6uE9DQkJExJBCQipDROG6vOG6uMOa4bqqw4NUI+G7nOG6rOG6qMOKw5oq4buz4bqs4bqt4buOI+G6qOG7pOG7nEDhuqjhu6Thu5zhu4Dhu6Thu5zhuqgj4buiIeG7tuG7pOG7nOG6qCrhu6DDmeG6qFXhu6Lhu6bDkuG6qCVHTuG6qOG7uOG6qF0o4bqo4buf4buiw4rhu6Thu6Lhuqzhuqhb4bueTyrhu6Lhu7Phuqzhurrhuqrhuqrhuqzhuqjhu6LDkuG7nuG7nOG7oirhu7PhuqxFQkLhuqzhuqgv4bqy4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPhuqXDiiMq4bue4bum4buk4bqs4bqy4buJRsOZ4bqoQ+G6qkPhuqrhuqLhuqglw4om4bqoVeG7ouG7nuG6qOG7ouG7puG7gOG7pOG6qCrhu6Lhu4Dhu6Thu6LhuqgqJiLhu5Lhu6ThuqjDkyHhu7Thu6Thu5zhuqhdJuG7ruG7pOG7nOG6qFXhu6Im4bqoTybhuqjDmlFO4bui4bqoTeG7nuG7luG7pOG6qOG7geG7guG7nuG6qOG7n+G7nuG7kuG7pOG6ouG6qOG7oiYi4buU4buk4bqo4buB4bumSOG7pOG7nOG6qOG7gcWow4rhuqjDk+G7hOG6qMOTIcOK4bqofeG7mOG6qCokVuG7pOG7nOG6qE/hu6hO4bqoKiYi4buS4buk4bqow5Mh4bu04buk4buc4bqo4buk4buAIsOD4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqs4bqy4bq24buew5nhu5zhuqhOw5rDiiUl4buz4bqs4bue4bqlw5Lhu6Qqw5Ik4bqoTyrhu6Imw5lN4bqs4bqoJSoiw5rDkuG7s+G6rFvhu55PKuG7osOA4bqo4bq64bqq4bqqI13huqDhuqjhu6LDkuG7nuG7nOG7oirDgOG6qEVERSNd4bqg4bqs4bqoJSRO4buz4bqsLy9OT+G7pMODTcOK4bumKuG7osOK4buk4bui4bui4bumw4rDg33hu6QvT8OSJVUq4bumIy/hu6TDklslL0NDQ0IvQuG6vOG6uE9DQkJExJBCQirhurxFQuG6usOaRMODVCPhu5zhuqzhuqjDisOaKuG7s+G6rOG6reG7jiPhuqjhu6Thu5xA4bqo4buk4buc4buA4buk4buc4bqoI+G7oiHhu7bhu6Thu5zhuqgq4bugw5nhuqhV4bui4bumw5LhuqglR07huqjhu7jhuqhdKOG6qOG7n+G7osOK4buk4bui4bqs4bqoW+G7nk8q4bui4buz4bqs4bq64bqq4bqq4bqs4bqo4buiw5Lhu57hu5zhu6Iq4buz4bqsRURF4bqs4bqoL+G6suG6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwj4bqlw4ojKuG7nuG7puG7pOG6rOG6ssah4buiIeG7tuG7pOG7nOG6qCrhu6DDmeG6qFXhu6Lhu57huqjhu6Thu7jhuqhOxajhuqjhu6JQ4buk4bui4bqo4buu4buk4buc4bqi4bqoT+G7gOG7nuG6qMSQLUXhuqhOw5nhuqh94buA4bqow5nhu6hO4bqoKuG7ouG7gOG7pOG7ouG6qCop4buk4buc4bqoTuG7ojrDmcOD4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPDouG7pk8i4bqs4bqy4bq24buew5nhu5zhuqhOw5rDiiUl4buz4bqs4bue4bqlw5Lhu6Qqw5Ik4bqs4bqoJSoiw5rDkuG7s+G6rFvhu55PKuG7osOA4bqo4bq64bqq4bqqI13huqDhuqjhu6LDkuG7nuG7nOG7oirDgOG6qEVERCNd4bqg4bqs4bqoJSRO4buz4bqsLy9OT+G7pMODTcOK4bumKuG7osOK4buk4bui4bui4bumw4rDg33hu6QvT8OSJVUq4bumIy/hu6TDklslL0NDQ0IvQuG6vOG6uE9DQkJExJBCQyrhurrhurzhurrEkMOa4bq6w4NUI+G7nOG6rOG6qMOKw5oq4buz4bqs4bqt4buOI+G6qOG7pOG7nEDhuqjhu6Thu5zhu4Dhu6Thu5zhuqgj4buiIeG7tuG7pOG7nOG6qCrhu6DDmeG6qFXhu6Lhu6bDkuG6qCVHTuG6qOG7uOG6qF0o4bqo4buf4buiw4rhu6Thu6Lhuqzhuqhb4bueTyrhu6Lhu7Phuqzhurrhuqrhuqrhuqzhuqjhu6LDkuG7nuG7nOG7oirhu7PhuqxFREThuqzhuqgv4bqy4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPhuqXDiiMq4bue4bum4buk4bqs4bqyw63hu6Lhu6zhu6Thu5zhuqgkPE7huqgkQOG6qOG7pOG7oiHhuqjhu6Lhu6bDiuG6qCPhu6Ih4bu24buk4buc4bqow5Phu6rhuqLhuqgj4buiIeG7tuG7pOG7nOG6qCrhu6DDmeG6qMOZw4rhu6Thu5zhuqjDmuG7huG7nuG6qCU84bqoKuG7osOK4buk4bui4bqoKsOK4bum4bqi4bqoT1Em4bqow5nhur4qw4PhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI8Oi4bumTyLhuqzhurLhurbhu57DmeG7nOG6qE7DmsOKJSXhu7Phuqzhu57huqXDkuG7pCrDkiThuqzhuqglKiLDmsOS4buz4bqsW+G7nk8q4buiw4DhuqjhurrhuqrhuqojXeG6oOG6qOG7osOS4bue4buc4buiKsOA4bqoReG6uMSQI13huqDhuqzhuqglJE7hu7PhuqwvL05P4bukw4NNw4rhu6Yq4buiw4rhu6Thu6Lhu6Lhu6bDisODfeG7pC9Pw5IlVSrhu6YjL+G7pMOSWyUvQ0NDQi9C4bq84bq4T0NCQkTEkEJDKuG6uMSQw4lDw5rhurzDg1Qj4buc4bqs4bqow4rDmirhu7Phuqzhuq3hu44j4bqo4buk4bucQOG6qOG7pOG7nOG7gOG7pOG7nOG6qCPhu6Ih4bu24buk4buc4bqoKuG7oMOZ4bqoVeG7ouG7psOS4bqoJUdO4bqo4bu44bqoXSjhuqjhu5/hu6LDiuG7pOG7ouG6rOG6qFvhu55PKuG7ouG7s+G6rOG6uuG6quG6quG6rOG6qOG7osOS4bue4buc4buiKuG7s+G6rEXhurjEkOG6rOG6qC/hurLhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI+G6pcOKIyrhu57hu6bhu6ThuqzhurLhu4nhu5wh4bu04bue4bqoT+G7iuG7pOG6qCXhu67hu6Thu5zhuqjhu6LDiuG7nuG6qE3hu5Dhu6ThuqjDkyHhu7Thu6Thu5zhuqhO4bui4bum4bqoTeG7nuG7kirDgOG6qOG7geG7psOK4bqoI+G7oiHhu7bhu6Thu5zhuqgq4bugw5nhuqjDkyHhu7ZO4bqo4buiJiLhu5Thu6Thuqjhu4Hhu6ZI4buk4buc4bqo4buBxajDiuG6qCokVuG7pOG7nOG6qH3hu4DhuqhO4buiRsOZ4bqoJcWoTuG6qMOTIeG7tk7huqjhu6LDneG7pOG6qOG7osOK4bue4bqo4bukRsOZ4bqi4bqoKinhuqjhu6RGw5nhuqhD4bqqQ0LhuqhNRyrhuqjDk8SoJuG6qE7hu6Lhu6bhuqjhu6Lhu6bDiuG6qE3FqOG7nuG6qH3hu4DhuqjDk+G7kuG7pOG6qOG7pMOKIuG6qCrhu6JQ4bqoTUcq4bqow5PEqCbhuqhOxajhuqjDmVcq4bqoJeG7ruG6qE7hu4oi4bqo4buk4bu44bqoJFfhuqLhuqgk4buIKuG6qMOT4buOI+G6qH3hu4DhuqjDmuG7huG6qMOZRyrDg+G6qOG7nyThu6bhu6Thu5zhuqgqIcOd4buk4buc4bqow5rDiuG7nuG6qMOT4buKIuG6qCXDlOG6qMOa4buA4bqoKiYi4buS4buk4bqow5Mh4bu04buk4buc4bqoTsWo4bqo4bui4buA4buk4buc4bqoI+G7oiHhu7bhu6Thu5zhuqgq4bugw5nhuqjDk1dO4bqow5Phur7hu6bhuqjhu7jhuqjhu5/hu6LDiuG7pOG7ouG6qOG7gcWow4rDg+G6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6suG6tuG7nsOZ4buc4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rOG7nuG6pcOS4bukKsOSJOG6rOG6qCUqIsOaw5Lhu7Phuqxb4bueTyrhu6LDgOG6qOG6uuG6quG6qiNd4bqg4bqo4buiw5Lhu57hu5zhu6Iqw4DhuqhFREQjXeG6oOG6rOG6qCUkTuG7s+G6rC8vTk/hu6TDg03DiuG7pirhu6LDiuG7pOG7ouG7ouG7psOKw4N94bukL0/DkiVVKuG7piMv4bukw5JbJS9DQ0NCL0LhurzhurhPQ0JCRMSQQkMqRMSQQ0XDmkPDg1Qj4buc4bqs4bqow4rDmirhu7Phuqzhuq3hu44j4bqo4buk4bucQOG6qOG7pOG7nOG7gOG7pOG7nOG6qCPhu6Ih4bu24buk4buc4bqoKuG7oMOZ4bqoVeG7ouG7psOS4bqoJUdO4bqo4bu44bqoXSjhuqjhu5/hu6LDiuG7pOG7ouG6rOG6qFvhu55PKuG7ouG7s+G6rOG6uuG6quG6quG6rOG6qOG7osOS4bue4buc4buiKuG7s+G6rEVEROG6rOG6qC/hurLhurYvI+G6suG6tiPhuqhOw5rDiiUl4buz4bqsI+G6pcOKIyrhu57hu6bhu6ThuqzhurLhu58k4bum4buk4buc4bqoT1Ej4bqo4buiw6jhuqhPJuG6qFXhu6Lhur5O4bui4bqo4bucxKjhu6Thuqhdw4rhuqh94buY4bqoVeG7oibhuqhPJuG6qE9RTuG7ouG6qE3hu57hu5bhu6Thuqjhu4Hhu4Lhu57huqjhu5/hu57hu5Lhu6Thuqjhu6Thu5zhu6JS4bqoTyFA4buk4buc4bqoJcOU4bqow5Mh4bu2TuG6qOG7pOG7nEfDmeG6qH3hu4Dhuqgq4bui4bugTuG7ouG6qCrhu6I/4bqofeG7suG7nuG6qOG7ouG7gOG7pOG7nOG6qCPhu6Ih4bu24buk4buc4bqoKuG7oMOZ4bqo4buk4buAIsOD4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCM0Jirhu6Lhu6Yk4bqs4bqy4buB4buC4bue4bqo4bqtRuG7pOG7nOG6ti8j4bqy

Hải Đăng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]