(vhds.baothanhhoa.vn) - Với mong muốn giúp người khuyết tật, người nghèo có thêm việc làm, tăng thu nhập, những năm qua Doanh nghiệp “Tạo việc làm tươi sáng” của bà Lê Thị Thuận (thôn Viên Khê 1, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn) đã trở thành địa chỉ tin cậy, là mái nhà thứ hai cho những người yếu thế.
4bubRXRyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVw6nDieG7mOG7guG6tnHhu506w4lC4buEcuG7mFHhu6tyxIJFR3JGRVNGxJByRsSQ4buew5PDiXLDmeG6rOG7lHLhu5hF4bqs4bubL0V04bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVIOG6tuG7q+G6rnHhu51pT8OJcuG7hEdGxJBy4buE4buUxKhGcsSQw4nhu5bDlXJGxJDhu57Dk8OJcuG7hkXhu5TDmeG6rOG7mHLhu5jDgOG7mOG7k3JGxJDhu57Dk8OJckbEkEXDqEdyxIJIcuG7mEXhuqbhu4RyVMOJ4bqqxIJy4buC4but4buE4buTcuG7mHhGxJBy4buYReG7lHJGRcOAw5Xhu5NyRkVTRsSQckZ44buEcsOU4buU4burcj9H4burRkVyRsSQRcOJ4bqqw5Vy4oCcw6nhu69HclTDieG6qsSCcuG7guG7reG7hHLhu5jhu55Ow4ly4buS4buxRsSQ4oCdcsSC4buc4burcsOD4butcjjhuqZyw6lF4bq8csOpReG7lMOARnLhu5fhu5hF4buIRnJpw4nhuqZGcjdF4bqmcnThu5Nyw5p3cjrhu4hGxJByN0Xhuqbhu5NyReG7lMOZ4bqqRnI64buIRsSQcmVORsahcuG6sHdy4buY4buQ4buMcuG7mEXhu61GRXLhurDhurzhu6tyxIJFw4py4buYw4lGcsSCw4DDmeG7k3Lhu4Lhu61y4buE4buxw4lyRkXhu61y4buYReG7oHJF4burw4lyxIJFR3JGRVNGxJByRsSQ4buew5PDiXLDmeG6rOG7lHLhu5hF4bqs4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu53hu5vDieG7hMSQcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDiSbhurZG4buY4bq24buQcXLhu5Lhu5jDmeG7guG6tm9xVcOJ4bqu4buYRcO0csawc3TDlcOa4buRckXhurbDicSQReG7mMO0cuG7pXTDusOVw5rhu5FxcuG7kuG7kMSCb3EvL8SC4bquRuG7mcOD4burR+G7mEXhu6tGRUVH4bur4buZVEYv4bqu4bq24buS4buG4buYR8OVL0bhurZV4buSL3V0w7nGsC91c3Phuq7DunV0dOG7p+G7peG7peG7mMaww7rFqeG7p8O54buCc+G7meG7gMOVxJDDteG7kG/DunPDunFy4bur4buC4buYb3E6w4lC4buEcuG7mFHhu6tyxIJFR3JGRVNGxJByRsSQ4buew5PDiXLDmeG6rOG7lHLhu5hF4bqscXJVw4nhuq7hu5hFb3HGsHN0cXJF4bq2w4nEkEXhu5hvceG7pXTDunFyL+G7neG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSbhu6vDleG7mMOJR0Zx4budw6nhu5Dhu55PxIJy4bqw4bu5w5lyw4Phu61yOOG6pnLDqUXhurxyw6lF4buUw4BGcuG7l+G7p3Ry4buY4buUTMOJxqFyRUvDiXJUw4nhuqZGcsOVReG7mnJGU3LDmndyOuG7iEbEkHI3ReG6puG7k3LEgkXhu5xy4bquR+G7q0ZFckbEkEXDieG6qsOVcuKAnMOp4buvR3JUw4nhuqrEgnLhu4Lhu63hu4Ry4buY4bueTsOJcuG7kuG7sUbEkOKAnXLEguG7okbEkHLhu5hQRsSQcsSQ4buzw5Vy4buGRUhy4buGRXhGcuG7mOG7kEdGxJByVMOARnLhurBLRsSQ4buZcirhu61y4buC4buU4buIRnLhu5hFQeG7lHJFw4lC4buUckVH4butRnLEgnZGReG7k3JGReG7lHLEgsOB4buUcsSCSHJUw4nhuqrEgnLhu4Lhu63hu4RyxILhu5zhu6tyRsSQ4buew5PDiXLhu4ZF4buUw5nhuqzhu5hy4buYw4Dhu5jhu5NyRsSQ4buew5PDiXJGxJBFw6hH4buTcuG6sEpGxJBy4buYRcOTw4lyxJDDieG7lsOVckXDjXLEkMOJduG7hHLDg0/hu5hy4buYUXLhu5jDieG7k3LEgkhyxIJOckVLw4lyVOG7nk5GcuG7guG6pkZy4buY4buQR0bEkHLEguG7lEvEgnLhu5LEqEbEkOG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4bud4bubw4nhu4TEkHLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw4km4bq2RuG7mOG6tuG7kHFy4buS4buYw5nhu4LhurZvcVXDieG6ruG7mEXDtHLGsHN0w5XDmuG7kXJF4bq2w4nEkEXhu5jDtHLhu6V0w7nDlcOa4buRcXLhu5Lhu5DEgm9xLy/EguG6rkbhu5nDg+G7q0fhu5hF4burRkVFR+G7q+G7mVRGL+G6ruG6tuG7kuG7huG7mEfDlS9G4bq2VeG7ki91dMO5xrAvdXNz4bquw7p1dHTGsHPhu6fhu5jhu6fDusaw4bupw7nhu4Jz4buZ4buAw5XEkMO14buQb+G7qcWpw7lxcuG7q+G7guG7mG9xOsOJQuG7hHLhu5hR4burcsSCRUdyRkVTRsSQckbEkOG7nsOTw4lyw5nhuqzhu5Ry4buYReG6rHFyVcOJ4bqu4buYRW9xxrBzdHFyReG6tsOJxJBF4buYb3Hhu6V0w7lxci/hu53hu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5Um4burw5Xhu5jDiUdGceG7nWFIw4lyVOG6qHJGRVNGxJBy4buGRUhy4buGRXhGcsOD4burRnLhurDDgeG7lHLhu4ZFw4ly4buET8OJcuG7mEXhu61GRXLhu4LDgMOV4buTcsOD4butcsOpReG7lMOARnLEgkVHcsODw4nhuqzhu5jhu5Ny4buC4buWxIJy4bqww4Hhu5Ry4bquR3Lhu4ZF4buIRsSQcsSCSHJUxKhGcsSQw4nhu6ty4bqw4bq6RkVyw5VFdsOJcsSCReG7r8OZclThu6/DmXLhu4ZFecOVckZOw4lyVOG7q8OZcuG7hOG7nsOSRnLhu6tGRXLhurbhu4Thu5NyRcONckXhu61GxJDhu5lyYXjhu4RydXN0w7ly4bquR+G7q0ZFckbEkEXDieG6qsOVcuG6sMOJclThu61HckVH4buv4buYcuG6sEtGxJDhu5Ny4buGRcOJcuG7hE/DiXLhu5hF4butRkVy4buCw4DDlXLEgkXDinLEgkhy4buGRUd2RsSQcnTDuXLhurDhuqxGcnThu6VyRsSQ4buew5PDieG7k3LEgkXhu5xyw5nhuqzhu5Ry4buC4butckbEkOG7nsOTw4ly4buGReG7lMOZ4bqs4buYcuG7mMOA4buY4buTckbEkOG7nsOTw4lyRsSQRcOoR+G7k3Lhu4Lhu6tHcuG6sEtGxJBy4buY4buQ4buURsSQckbDieG6pkbhu5lyIOG7rUbEkHJFSOG7q3LDg0HDmXLEkMOJw5NyxILhu6JGxJBy4buGReG7iEbEkHLDlUVHRsSQcsOVReG7luG7k3Lhu4ZFSHLEguG7r0ZFcuG7mOG7kOG7q0ZFclThuqhy4buSxKhy4buC4buew5JGxJDhu5NyxIJFQeG7mHLhu4Lhu57DkkbEkOG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4bud4bubw4nhu4TEkHLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw4km4bq2RuG7mOG6tuG7kHFy4buS4buYw5nhu4LhurZvcVXDieG6ruG7mEXDtHLGsHN0w5XDmuG7kXJF4bq2w4nEkEXhu5jDtHLhu6V0w7nDlcOa4buRcXLhu5Lhu5DEgm9xLy/EguG6rkbhu5nDg+G7q0fhu5hF4burRkVFR+G7q+G7mVRGL+G6ruG6tuG7kuG7huG7mEfDlS9G4bq2VeG7ki91dMO5xrAvdXNz4bquw7p1dHTGsMO6w7nhu5jDuuG7p3Thu6fGsOG7gnPhu5nhu4DDlcSQw7Xhu5Bvxalz4bulcXLhu6vhu4Lhu5hvcTrDiULhu4Ry4buYUeG7q3LEgkVHckZFU0bEkHJGxJDhu57Dk8OJcsOZ4bqs4buUcuG7mEXhuqxxclXDieG6ruG7mEVvccawc3RxckXhurbDicSQReG7mG9x4buldMO5cXIv4bud4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVJuG7q8OV4buYw4lHRnHhu50qdkZy4buYReG7uUZyRkVTRsSQckbEkOG7nsOTw4ly4buGReG7lMOZ4bqs4buYcuG7mMOA4buYcsSQ4buzw5Vy4buQQeG7mHJGRcOJ4bqo4buUcuG7hkVIcuG7hkV4RnLhu5jhu5BHRsSQckXDjcSCckbEkEXhuqjhu5Ny4bqw4buzxIJyw4PDieG6quG7mHLhu4Lhu61y4buY4bq64buEcsSC4buIRsSQclTDieG6qsSCcsOVRcagckXDksOVclRPw4ly4buS4bugxIJy4buGRcOM4bq24buTcuG7mOG7kOG6ukZFcuG6sEvhu5Ny4buY4buQR0bEkHLhu4ZFw4lyRkXDieG6qOG7lHLhuq5H4burRkVyRsSQRcOJ4bqqw5VyxIJJRnLhurZyRsSQ4buvw4ly4buGRcOJcuG7mOG7lMOZQkZy4bqu4buaRsSQ4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu53hu5vDieG7hMSQcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDiSbhurZG4buY4bq24buQcXLhu5Lhu5jDmeG7guG6tm9xVcOJ4bqu4buYRcO0csawc3TDlcOa4buRckXhurbDicSQReG7mMO0cuG7pXTDusOVw5rhu5FxcuG7kuG7kMSCb3EvL8SC4bquRuG7mcOD4burR+G7mEXhu6tGRUVH4bur4buZVEYv4bqu4bq24buS4buG4buYR8OVL0bhurZV4buSL3V0w7nGsC91c3Phuq7DunV0dMaw4buldOG7mHR1xrDFqcO54buCc+G7meG7gMOVxJDDteG7kG/hu6nhu6nDunFy4bur4buC4buYb3E6w4lC4buEcuG7mFHhu6tyxIJFR3JGRVNGxJByRsSQ4buew5PDiXLDmeG6rOG7lHLhu5hF4bqscXJVw4nhuq7hu5hFb3HGsHN0cXJF4bq2w4nEkEXhu5hvceG7pXTDunFyL+G7neG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSbhu6vDleG7mMOJR0Zx4budZeG7q+G7lHLEkMOBRnLFqXJGeOG7hHJFR+G7r+G7mHLhurBLRsSQ4buTcuG6rkfhu6tGRXJGxJBFw4nhuqrDlXLhurB3cuG6ruG7r8OZckbEkEXhuqhy4buEw4lDRnLDlUXhurjhu5NyRU1y4buY4buQw5JyxIJFR3LEkMOBRnLhu6VzcuG7guG7q0dy4bqwS0bEkHLhu5hQcsSC4buxxIJyw5p3cuG7mOG7kOG6pkZy4bqw4bq84burcsOD4butRnJF4buUw5nhuqpGcjrhu4hGxJByZU5G4buTcsSCReG7nHLDmeG6rOG7lHLhu4Lhu61yRkVTRsSQckbEkOG7nsOTw4lyw5nhuqzhu5Ry4buYReG6rHLEgkhyVMOJ4bqqxIJy4buC4but4buE4buTcuG7mFFy4buY4buvR3Lhu5hF4buUckZFw4DDlXLDg+G6ukZFcsOU4buU4bu5RnLhu5hQcnVy4buY4buQw4nhuqrhu5Ry4bqwSkbEkHItcsO6cuG7mOG7kMOJ4bqq4buUcuG6sEpGxJAv4buYReG7sUbEkOG7mXJlxKhy4buYw4nhuqhGcuG7mOG7lMOZcuG7hkXhu4hGxJBy4buCT0ZyRkXhu55GxJByxILhu6JGxJBy4bqw4buccuG6sEJyw4N2RnLhu5hF4bu5RnJGxJDhu57Dk8OJcuG7hkXhu5TDmeG6rOG7mHLhu5jDgOG7mHLhu5hRcuG7mOG7kOG7q0bEkHLhu5jhu5B2w4lyxIJFR3LDg3ZGcuG7mEXhu7lG4buTcuG6sMOJ4bqo4buUcsOU4buU4burRnLhu5jhu5DDjUbEkOG7k3LEkMOJ4buWw5VyRcONcsSCSHLhu5hF4bqm4buEckbDieG6qOG7hHJU4buUw4nhu5Ny4buSUXLDlUVBRnLhu4ZF4buMw4ly4buY4buQR0bEkHLEguG7lEvEgnLhu5LEqEbEkOG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4bud4bubw4nhu4TEkHLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw4km4bq2RuG7mOG6tuG7kHFy4buS4buYw5nhu4LhurZvcVXDieG6ruG7mEXDtHLGsHN0w5XDmuG7kXJF4bq2w4nEkEXhu5jDtHLhu6V0w7nDlcOa4buRcXLhu5Lhu5DEgm9xLy/EguG6rkbhu5nDg+G7q0fhu5hF4burRkVFR+G7q+G7mVRGL+G6ruG6tuG7kuG7huG7mEfDlS9G4bq2VeG7ki91dMO5xrAvdXNz4bquw7p1dHThu6l0deG7mMO6c3N1xrDhu4Jz4buZ4buAw5XEkMO14buQb8WpdXRxcuG7q+G7guG7mG9xOsOJQuG7hHLhu5hR4burcsSCRUdyRkVTRsSQckbEkOG7nsOTw4lyw5nhuqzhu5Ry4buYReG6rHFyVcOJ4bqu4buYRW9xxrBzdHFyReG6tsOJxJBF4buYb3Hhu6V0w7lxci/hu53hu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5Um4burw5Xhu5jDiUdGceG7nWFFw73hu4Ry4bqw4burcuG6ruG7r0bEkHJFSOG7q3LEguG7scSCcuG7knZGcsOVReG6oOG7hOG7k3LhurDhu7HDlXLhu6BGxJByw5nhuqbhu5RyxILDgeG7lHLhu4ZF4bux4buYcuG7hkXhurZyVOG6qHLhu4ThuqLhu5Ry4buEd+G7k3LEgkVB4buYcuG7guG7nsOSRsSQcsSC4buc4burcuG7mEXhurxy4buY4buQ4buew5NGxJDhu5Ny4bquR+G7q0ZFckbEkEXDieG6qsOVcuG7mEXhu57Dk0bEkHLDmuG7lMOZ4bqmRnLhu4TDk8OJcsSQw4l2RsSQclTDieG6pkZyxIJIcuG7hsOJRkVyRsSQRcOJ4bqq4buEcuG7mOG7kFHEgnLhu5jDieG6rMOVcsSQw4l2RsSQcuG6ruG7r8OZ4buTckXhu55PRsSQcuG6ruG6okbhu5Ny4bqu4buvw5lyRsSQReG6qHLEgkVHckbEkOG7nsOTw4ly4buGReG7lMOZ4bqs4buYcuG7mMOA4buY4buTckbEkOG7nsOTw4lyRsSQRcOoR+G7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4bud4bubw4nhu4TEkHLEguG7guG7q+G7kuG7km9x4bqu4buYReG7lOG7hMODcsOJJuG6tkbhu5jhurbhu5BxcuG7kuG7mMOZ4buC4bq2b3FVw4nhuq7hu5hFw7RyxrBzc8OVw5rhu5FyReG6tsOJxJBF4buYw7Ry4buldMO5w5XDmuG7kXFy4buS4buQxIJvcS8vxILhuq5G4buZw4Phu6tH4buYReG7q0ZFRUfhu6vhu5lURi/huq7hurbhu5Lhu4bhu5hHw5UvRuG6tlXhu5IvdXTDucawL3Vzc+G6rsO6dXR04bupw7rGsOG7mMO6xrDhu6fGsMO54buCc+G7meG7gMOVxJDDteG7kG91w7l1cXLhu6vhu4Lhu5hvcTrDiULhu4Ry4buYUeG7q3LEgkVHckZFU0bEkHJGxJDhu57Dk8OJcsOZ4bqs4buUcuG7mEXhuqxxclXDieG6ruG7mEVvccawc3NxckXhurbDicSQReG7mG9x4buldMO5cXIv4bud4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVJuG7q8OV4buYw4lHRnHhu506SkbEkHLhu5hFw5PDieG7k3Lhuq5H4burRkVyRsSQRcOJ4bqqw5VyxILhu6JGxJBy4buCw4nhuqZGcuG7mOG7msSCcuG6sEzDiXLhu4RPw4nhu5Ny4buS4buxRsSQcuG7mOG7r0fhu5NyRuG7uUbEkHLEguG7q0dyxIJFQeG7mHLhu4Lhu57DkkbEkOG7k3LhurDhu6ty4bqu4buvRsSQcsSC4buxxIJy4buE4buz4buYckXhu61GxJBy4buSdkZyw5VF4bqg4buEcuG7mEXhu5xyxILhu4hGxJBy4buE4buockbEkEXhuqrhu5NyVE/DiXLEguG7scSCcuG7hOG7s+G7mHJF4butRsSQcuG7guG7reG7hHLhu5hQcsSCSMOJckZF4buecsSQw4nDjHJFR+G7q+G7k3Lhu4Thu7nhu4Thu5Ny4buC4butRuG7k3Lhuq7hurLDleG7k3JFS8OVcuG6sFFGxJByxJDDiUHDmeG7k3Lhu4ZF4burw5ly4bqwUUbEkOKApsOa4buUQeG7mHLhu4ZF4bqg4buUcuG7kuG7q0bEkHLhu5hF4bq8cuG7mOG7kOG7nsOTRsSQcjnhu6jhu5NyIOG7rUZyZOG7lMSoxILhu5NyQEZyOkvhu5lyIOG7rUbEkHJGeOG7hOG7k3Lhu5jhu5BQcsSCRcOJcsOVReG6uHLhuq5H4burRkVyRsSQRcOJ4bqqw5VyxIJFR3Lhuq5H4burRkVy4buYReG7lHLhurDhu6/hu5hy4buY4buQ4bqmRnJ1c3Ny4buY4buQw4nhuqrhu5Ry4bqwSkbEkC9GeOG7hOG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4bud4bubw4nhu4TEkHLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw4km4bq2RuG7mOG6tuG7kHFy4buS4buYw5nhu4LhurZvcVXDieG6ruG7mEXDtHLGsHN0w5XDmuG7kXJF4bq2w4nEkEXhu5jDtHLhu6V0w7nDlcOa4buRcXLhu5Lhu5DEgm9xLy/EguG6rkbhu5nDg+G7q0fhu5hF4burRkVFR+G7q+G7mVRGL+G6ruG6tuG7kuG7huG7mEfDlS9G4bq2VeG7ki91dMO5xrAvdXNz4bquw7p1dHVzc8O64buYxanGsOG7p8awdeG7gnPhu5nhu4DDlcSQw7Xhu5Bv4bunc+G7qXFy4bur4buC4buYb3E6w4lC4buEcuG7mFHhu6tyxIJFR3JGRVNGxJByRsSQ4buew5PDiXLDmeG6rOG7lHLhu5hF4bqscXJVw4nhuq7hu5hFb3HGsHN0cXJF4bq2w4nEkEXhu5hvceG7pXTDuXFyL+G7neG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSbhu6vDleG7mMOJR0Zx4budYXjhu4RydXN0xrDhu5NyxILhu7HEgnLhu5hF4butRkVyVMOJ4bqmRnLEguG7nOG7q3Lhuq5H4burRkVyRsSQRcOJ4bqqw5Vy4buYReG7q+G7hHLEkMOJ4burcsSC4bu54buUcuG7guG7r8SCcsODS3LigJzDqUXhu6tGRXJGw4nhuqZGcuG7hkXhu5TDmeG6rOG7mHLhu5jDgOG7mHLhu4ZF4buMw4lyRsSQRcOJ4bqqw5XigJ1yVOG7rXLEgkhyRkXDieG6qOG7lHLhu5J2RnLDlUXhuqDhu4Ry4bquUXLhu5hFw4lyRsSQ4butw5lyw5VF4buackZTcuG7kuG7sUbEkHLhu5jhu69H4buTcuG7hkXhu4zDiXJGxJBFw4nhuqrDlXLhurDhu6/hu5hyxJDDiXbDiXLDmuG7lEHhu5hy4buSecSCcsSCQcOVcuG7mMOKRkXhu5lyJsagRsSQclRPw4lyxrDhu6dy4buSdkZyw5VF4bqg4buEcsSC4buc4burcuG7p8O6cuG7mMOKRkVy4buYReG7rUZFcuG7mEXhu6vhu4RyxJDDieG7q3LDg+G6ukZFcsSCRcONRnLhu5J2RnLDlUXhuqDhu4Ry4buUw5ly4buY4bq4RuG7k3LEgkVB4buYcuG7guG7nsOSRsSQ4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu53hu5vDieG7hMSQcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDiSbhurZG4buY4bq24buQcXLhu5Lhu5jDmeG7guG6tm9xVcOJ4bqu4buYRcO0csawc3TDlcOa4buRckXhurbDicSQReG7mMO0cuG7pXTDusOVw5rhu5FxcuG7kuG7kMSCb3EvL8SC4bquRuG7mcOD4burR+G7mEXhu6tGRUVH4bur4buZVEYv4bqu4bq24buS4buG4buYR8OVL0bhurZV4buSL3V0w7nGsC91c3Phuq7DunV0dXPDusaw4buYdcWp4bun4bunc+G7gnPhu5nhu4DDlcSQw7Xhu5Bvxanhu6nhu6VxcuG7q+G7guG7mG9xOsOJQuG7hHLhu5hR4burcsSCRUdyRkVTRsSQckbEkOG7nsOTw4lyw5nhuqzhu5Ry4buYReG6rHFyVcOJ4bqu4buYRW9xxrBzdHFyReG6tsOJxJBF4buYb3Hhu6V0w7pxci/hu53hu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5Um4burw5Xhu5jDiUdGceG7ncOpRcOTw4lyxJDDieG7q0Zy4buYT8OJ4buTcuG6rkfhu6tGRXJGxJBFw4nhuqrDlXLhu5LhuqRy4buYw4nhuqzDlXLhu5jhu5rEgnLhurDDgeG7lHLhu5jhu57hu5Ny4buE4buMcuG7kEtGxJByw5Thu5Thu6vDmXLhu4Thu4hy4bqw4butR3Lhu5jhu69H4buTcsSQw4nhu5bDlXLhurDhu45yRkXDieG6qOG7lHJGxJDhu57Dk8OJcuG7hkXhu5TDmeG6rOG7mHLhu5jDgOG7mHJFTkZyRlPhu6tyxIJIcsSC4buIRsSQclTDieG6qsSC4buTcuG7mEXhu5RyRkXDgMOVckxGcuG6sOG6vEZF4buTcuG7mEVRxIJy4buSUXJFSeG7q3JGRcOAw5VyVE/DiXLEgktGxJBy4bqwSkbEkOG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4bud4bubw4nhu4TEkHLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw4km4bq2RuG7mOG6tuG7kHFy4buS4buYw5nhu4LhurZvcVXDieG6ruG7mEXDtHLGsHNzw5XDmuG7kXJF4bq2w4nEkEXhu5jDtHLhu6V0w7nDlcOa4buRcXLhu5Lhu5DEgm9xLy/EguG6rkbhu5nDg+G7q0fhu5hF4burRkVFR+G7q+G7mVRGL+G6ruG6tuG7kuG7huG7mEfDlS9G4bq2VeG7ki91dMO5xrAvdXNz4bquw7p1dHV0dHThu5jGsOG7peG7qcO64bul4buCc+G7meG7gMOVxJDDteG7kG/FqeG7p+G7pXFy4bur4buC4buYb3E6w4lC4buEcuG7mFHhu6tyxIJFR3JGRVNGxJByRsSQ4buew5PDiXLDmeG6rOG7lHLhu5hF4bqscXJVw4nhuq7hu5hFb3HGsHNzcXJF4bq2w4nEkEXhu5hvceG7pXTDuXFyL+G7neG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSbhu6vDleG7mMOJR0Zx4budw6lFw5PDiXLDg+G7lEzDiXLhu4bDiUZFcuG7mOG6rHLhu4ZFSHLhu4ZFeEbhu5Ny4bquR+G7q0ZFckbEkEXDieG6qsOVcuKAnMOp4buvR3JUw4nhuqrEgnLhu4Lhu63hu4Ry4buY4bueTsOJcuG7kuG7sUbEkOKAnXLEguG7okbEkHLDlUV2w4lyxILhu69GRXLhu5jhu5Dhu6tGRXJUT8OJckZFw4nhuqjhu5Ry4bqwTkZyVOG6vOG7k3JGReG7nkbEkHLDg8O9RsSQcuG7mOG6ukZFcsOZ4bqm4buUcuG7mEXhu55ORsSQcuG6ruG7rUZFcsSCRUdyRsSQ4buew5PDiXLhu4ZF4buUw5nhuqzhu5hy4buYw4Dhu5jhu5NyVOG6vHJGU3LEkMOJ4bux4buEcuG6sMSoxIJy4bqwd3LEgkhy4buSUXLhu4LDiUZFckVH4buv4buYcuG7mOG7kEdGxJByw5Thu5R2RnLhu4Lhu6Thu5Ny4bqww4nhuqjhu5RyReG7rUZF4buTcuG7hOG6qOG7hHLhuq7Dgkfhu5Ny4buGReG6skdy4buC4bqyR3Lhu5jhu5BHRsSQcsSQw4nhu6tHcuG7mMOJ4bqsw5Vy4bqwQnLEgkhy4buYReG6puG7hHLhu5hF4bq8cuG7mOG7kOG7nsOTRsSQ4buTcuG7mOG7r0dyVMOJ4bqqxIJy4buC4but4buEcsSCRUdyRsSQ4buew5PDiXLhu4Lhu6tHcuG6sEtGxJDhu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5Xhu6rhu5Thu5hFR+G7kHHhu53DqcSR4bq5YSJyOClyLXLDqSDhurlyw6kg4bq/4buL4bubL8OV4bud

TRUNG LÊ - THU THỦY

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]