(vhds.baothanhhoa.vn) - Xã Định Bình (Yên Định) đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) từ năm 2014. Trên nền tảng, cơ sở và kết quả đã đạt được, xã tiếp tục tập trung nguồn lực, phấn đấu trong năm 2022 về đích xã NTM nâng cao, đồng thời tiếp cận các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.
OcO14bqxxINp4bud4bqreXlbw6N2w53DtMO94bud4buLw6PEg3nDveG6tOG7neG7i1vDo8O94buL4bqyw70t4bqr4budw7Thu4/hu58yxIPhu53hu4vhu43DvTPDo2HDjOG7meG7n8O1xINI4buT4bufw7XEg+G7n8WpxIPhu53Dg2nEg+G6sG7Eg8Os4buRacO1xIPhurJlxIPhu5914buf4buPxIPDvcO1deG7n8SD4buj4bupw7TEg+G7n+G7geG7n+G7j8SDaeG6q+G7oTkvw7XhurFhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3bDleG7i+G6q8Otw6NhLGXEg8OM4buZ4bufw7XEg0jhu5Phu5/DtcSDNy5s4bufxIPDjOG7meG7n8O1OMSDw6xkw73Eg2nDteG7s2bhu5/Eg+G6smXEg+G7n3Xhu5/hu4/Eg8O9w7V14bufxIPhu6Phu6nDtMSDN+G7nsOd4buiOMSDw73huqLEg+G7n8Op4bujxIPhurfhuq/hurHhurU1xIPDnXhs4bufxIPhu59u4bufxIPDvcSR4buf4buPNMSDacawxIN54butxIPhurBjxIPhu5ttw73Eg3fhu7PEkcSDw6xlxIPDrGTDvcSDw6zDgOG7sWk0xIPhurJlxIPDvcO0bXbEg8O94bu5acSDw73hu4V2xIPDvXjhu7Phu5/hu4/Eg+G7n+G7j+G7s8O54bufxIPhu53Dg2k0xIN2w7Xhu4fhu5/Eg8Os4buH4buzxIPDvXjhu6Hhu5/hu4/Eg+G7n8Op4bujxIPhurfhuq/hurfhurfEg+G6sG7Eg8Os4buRacO1xIPhurJlxIPhu57DneG7osSD4buf4buB4buf4buPxINp4bqr4buhNMSDw6zDueG7n+G7j8SDw73DteG7q8O0xIPDvcO0bXbEg2nhu4Xhu5/Eg2liacSDw73DtGzhu7PEg2nDteG7kcSD4bqyZcSD4buew53hu6LEg+G7m8O0w7Phu7PEg+G7o2fhu7M1OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6NhOcO04buj4buPxINp4bud4bqreXlbw6PDtEnhu4vhu5/DveG7i3jDo8SDecO94bq04bud4buLW8Oj4bq2w7TDrcO9w7UyxIPhuq3huqfhuq924bqyM8SDw7Xhu4vDtOG7j8O1w70yxIPhuqXDouG6s3bhurIzw6PEg3l4aVvDoy8vacOt4bufNWjhuqvhu6HDvcO14bqr4bufw7XDteG7oeG6qzXhurDhu58vw63hu4t54bubw73hu6F2L+G7n+G7i+G6tnkv4bq34bq34bqz4bq3L+G6scOi4bqtw63hurHhurHhuq/DouG6s8Oi4bqpw73DouG6r+G6t+G6s+G6reG7neG6rzXGoXbhu48xeFvhuqnhuq/hurPDo8SD4bqr4budw71bw6PDjOG7meG7n8O1xINI4buT4bufw7XEg+G7n8WpxIPhu53Dg2nEg+G6sG7Eg8Os4buRacO1xIPhurJlxIPhu5914buf4buPxIPDvcO1deG7n8SD4buj4bupw7TEg+G7n+G7geG7n+G7j8SDaeG6q+G7ocOjxIPhurbDtMOtw73DtVvDo+G6reG6p+G6r8OjxIPDteG7i8O04buPw7XDvVvDo+G6pcOi4bqzw6PEgy9hOS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SeG6q3bDvcO04buh4bufw6NhScO14buVxINpceG7n8SD4buP4buD4bufxIPDosSDw73DtWLhu5/hu4/Eg8Osw7PEg+G6smXEg8OM4buZ4bufw7XEg0jhu5Phu5/DtcSD4bqwbsSDw6zhu5Fpw7XEg+G6smXEg+G7nsOd4buixIPhu5/hu4Hhu5/hu4/Eg2nhuqvhu6E1xIPDncO14burw7TEg8Osw7TDs+G7o8SD4bufY+G6tDTEg8Os4buZ4bqrxIN2w7XDgMaw4buf4buPxIPDrOG6q+G7n+G7j8SDw63DueG7n8SD4budw4NpxIPDteG7oWPhu5/Eg8O9w7Vj4bufw7XEg2liacSDw73DtGzhu7PEg2nDteG7kTU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2E5w7Thu6Phu4/Eg2nhu53huqt5eVvDo8O0SeG7i+G7n8O94buLeMOjxIN5w73hurThu53hu4tbw6PhurbDtMOtw73DtTLEg+G6reG6p+G6r3bhurIzxIPDteG7i8O04buPw7XDvTLEg+G6pcOi4bqzduG6sjPDo8SDeXhpW8OjLy9pw63hu581aOG6q+G7ocO9w7Xhuqvhu5/DtcO14buh4bqrNeG6sOG7ny/DreG7i3nhu5vDveG7oXYv4buf4buL4bq2eS/hurfhurfhurPhurcv4bqxw6Lhuq3DreG6seG6seG6r8Oi4bq1w6LhuqXDveG6p+G6r+G6teG6teG6teG7neG6rzXGoXbhu48xeFvDouG6p8Oiw6PEg+G6q+G7ncO9W8Ojw4zhu5nhu5/DtcSDSOG7k+G7n8O1xIPhu5/FqcSD4budw4NpxIPhurBuxIPDrOG7kWnDtcSD4bqyZcSD4bufdeG7n+G7j8SDw73DtXXhu5/Eg+G7o+G7qcO0xIPhu5/hu4Hhu5/hu4/Eg2nhuqvhu6HDo8SD4bq2w7TDrcO9w7Vbw6Phuq3huqfhuq/Do8SDw7Xhu4vDtOG7j8O1w71bw6PhuqXDouG6s8OjxIMvYTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdknhuqt2w73DtOG7oeG7n8OjYUl14buf4buPxIPDvWJpxINpw7Xhu5Xhu5/DtcSDw7144bqr4buf4buPNMSDecSC4bqrxINpw7Xhuq7huqs0xIPhu5/hu4Hhu5/hu4/Eg2nhu4d2xINpYmnEg+G7n8O1Y8SD4bqww6nhu5/Eg8O1cOG6q8SDw73DtXXhu5/Eg8Osw4Dhu7FpxIPhurJlxIPDveG7hXbEg8O9eOG7s+G7n+G7j8SDw73DtcODacSDw7XDtG/hu581OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6NhOcO04buj4buPxINp4bud4bqreXlbw6PDtEnhu4vhu5/DveG7i3jDo8SDecO94bq04bud4buLW8Oj4bq2w7TDrcO9w7UyxIPhuq3huqfhuq924bqyM8SDw7Xhu4vDtOG7j8O1w70yxIPhuqXDouG6s3bhurIzw6PEg3l4aVvDoy8vacOt4bufNWjhuqvhu6HDvcO14bqr4bufw7XDteG7oeG6qzXhurDhu58vw63hu4t54bubw73hu6F2L+G7n+G7i+G6tnkv4bq34bq34bqz4bq3L+G6scOi4bqtw63hurHhurHhuq/DouG6peG6t+G6t8O94bqn4bq34bql4bql4bq34bud4bqvNcahduG7jzF4W+G6teG6p+G6p8OjxIPhuqvhu53DvVvDo8OM4buZ4bufw7XEg0jhu5Phu5/DtcSD4bufxanEg+G7ncODacSD4bqwbsSDw6zhu5Fpw7XEg+G6smXEg+G7n3Xhu5/hu4/Eg8O9w7V14bufxIPhu6Phu6nDtMSD4buf4buB4buf4buPxINp4bqr4buhw6PEg+G6tsO0w63DvcO1W8Oj4bqt4bqn4bqvw6PEg8O14buLw7Thu4/DtcO9W8Oj4bqlw6LhurPDo8SDL2E5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZJ4bqrdsO9w7Thu6Hhu5/Do2FJYmnEg+G7n8O1Y8SD4bqww6nhu5/Eg8O1cOG6q8SDw6zDgOG7sWnEg+G6suG7geG6tMSDw63Dg+G7n+G7j8SDw73DtWzhu6PEg+G7m8O14buzxIN2w7Xhu7nEg8O9eOG7scSD4buPw7nhu6MyxINobXbEg3bDteG7uWnEg+G6sOG7ucSD4buf4buH4buzxIPDqeG7nzTEg+G7n8O1Y8SD4bqwb8SDecO04bufw7U0xINoxJHhu6HEg8OsxJHhu6PEg8OsQcSDacawxIN54butxIPhurDhu4XDvcSDacO14buHw73Eg3bDteG7uWnEg+G6sOG7ucSDaWJpxIN5w4PEg+G7m8O0b+G7n8SDaUHhuqvEg8O9w7V14bufNTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYTnDtOG7o+G7j8SDaeG7neG6q3l5W8Ojw7RJ4buL4bufw73hu4t4xIPDrcO9w7Xhu7Phu6Now6PEg3nDveG6tOG7neG7i1vDo+G6tsO0w63DvcO1MsSD4bqt4bqn4bqvduG6sjPEg8O14buLw7Thu4/DtcO9MsSD4bqlw6LhurN24bqyM8OjxIN5eGlbw6MvL2nDreG7nzVo4bqr4buhw73DteG6q+G7n8O1w7Xhu6Hhuqs14bqw4bufL8Ot4buLeeG7m8O94buhdi/hu5/hu4vhurZ5L+G6t+G6t+G6s+G6ty/hurHDouG6rcOt4bqx4bqx4bqx4bqv4bq34bq14bqvw73huq3hurfhuqfhuqnhurPhu53huq81xqF24buPMXhb4bq14bq14bqnw6PEg+G6q+G7ncO9W8Ojw4zhu5nhu5/DtcSDSOG7k+G7n8O1xIPhu5/FqcSD4budw4NpxIPhurBuxIPDrOG7kWnDtcSD4bqyZcSD4bufdeG7n+G7j8SDw73DtXXhu5/Eg+G7o+G7qcO0xIPhu5/hu4Hhu5/hu4/Eg2nhuqvhu6HDo8SD4bq2w7TDrcO9w7Vbw6Phuq3huqfhuq/Do8SDw7Xhu4vDtOG7j8O1w71bw6PhuqXDouG6s8OjxIMvYTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdknhuqt2w73DtOG7oeG7n8OjYeG7nsO1w7Ru4buzxIPhu5/hu490xIPhurJw4bujxIPDrGXEg8Osw4Dhu7FpxIPhu6Phu63Eg3jhu6Xhu5/hu4/Eg8Ot4buhxIPDrMOA4buxacSDaWJpxIPDteG7pcSDw63hu4Hhu5/Eg8O1w7Rt4bufxIPDrOG7h8O9NMSDw7XDtG3hu5/Eg2l14buf4buPxIPhurBjxIPhu5vDtOG7n8O1xIN2w7Xhu5HEg+G7nWPhu6PEg8Osw4Dhu6vhu5/hu481OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6NhOcO04buj4buPxINp4bud4bqreXlbw6PDtEnhu4vhu5/DveG7i3jDo8SDecO94bq04bud4buLW8Oj4bq2w7TDrcO9w7UyxIPhuq3huqfhuq924bqyM8SDw7Xhu4vDtOG7j8O1w70yxIPhuqXDouG6s3bhurIzw6PEg3l4aVvDoy8vacOt4bufNWjhuqvhu6HDvcO14bqr4bufw7XDteG7oeG6qzXhurDhu58vw63hu4t54bubw73hu6F2L+G7n+G7i+G6tnkv4bq34bq34bqz4bq3L+G6scOi4bqtw63hurHhurHhuq/DouG6qeG6seG6s8O94bqt4bq34bqv4bqzw6Lhu53huq81xqF24buPMXhb4bq14bqt4bqpw6PEg+G6q+G7ncO9W8Ojw4zhu5nhu5/DtcSDSOG7k+G7n8O1xIPhu5/FqcSD4budw4NpxIPhurBuxIPDrOG7kWnDtcSD4bqyZcSD4bufdeG7n+G7j8SDw73DtXXhu5/Eg+G7o+G7qcO0xIPhu5/hu4Hhu5/hu4/Eg2nhuqvhu6HDo8SD4bq2w7TDrcO9w7Vbw6Phuq3huqfhuq/Do8SDw7Xhu4vDtOG7j8O1w71bw6PhuqXDouG6s8OjxIMvYTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdknhuqt2w73DtOG7oeG7n8OjYUliacSDw73hu7PhurRt4bufxIPDrMOA4bur4buf4buPxIPDrMOA4buxacSDacO14buV4bufw7XEg8O9eOG6q+G7n+G7j8SD4bufw7Xhu6vEg8O9eMO54buf4buPxINpYmnEg+G7neG7oWTDtMSDw7Xhu6HhuqvEg3jDg2nEg3jhu6/Eg3nhurlpxIPhu6Nj4buzNTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYTnDtOG7o+G7j8SDaeG7neG6q3l5W8Ojw7RJ4buL4bufw73hu4t4w6PEg3nDveG6tOG7neG7i1vDo+G6tsO0w63DvcO1MsSD4bqt4bqn4bqvduG6sjPEg8O14buLw7Thu4/DtcO9MsSDw6Lhuqnhurd24bqyM8OjxIN5eGlbw6MvL2nDreG7nzVo4bqr4buhw73DteG6q+G7n8O1w7Xhu6Hhuqs14bqw4bufL8Ot4buLeeG7m8O94buhdi/hu5/hu4vhurZ5L+G6t+G6t+G6s+G6ty/hurHDouG6rcOt4bqx4bqx4bqx4bqv4bqn4bq34bqnw73huqXhurPhuq3huqfhuqfhu53huq81xqF24buPMXhb4bqp4bqxw6LDo8SD4bqr4budw71bw6PDjOG7meG7n8O1xINI4buT4bufw7XEg+G7n8WpxIPhu53Dg2nEg+G6sG7Eg8Os4buRacO1xIPhurJlxIPhu5914buf4buPxIPDvcO1deG7n8SD4buj4bupw7TEg+G7n+G7geG7n+G7j8SDaeG6q+G7ocOjxIPhurbDtMOtw73DtVvDo+G6reG6p+G6r8OjxIPDteG7i8O04buPw7XDvVvDo8Oi4bqp4bq3w6PEgy9hOS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SeG6q3bDvcO04buh4bufw6Nhw5Vj4buf4buPxIN4Y+G7ocSD4bqy4bqr4bufw7XEg+G6suG7s+G7h8O9xIPDtcO0b+G7n8SD4buf4buPY+G6tMSDaWPhu5/hu4/Eg+G7n8O1w7Ru4buzNMSDw71k4buhxIPhu6PhuqjEg3fhu7Phuqvhu5/Eg+G7n3Xhu5/hu4/Eg8O9w7V14bufNTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYTnDtOG7o+G7j8SDaeG7neG6q3l5W8Ojw7RJ4buL4bufw73hu4t4w6PEg3nDveG6tOG7neG7i1vDo+G6tsO0w63DvcO1MsSD4bqt4bqn4bqvduG6sjPEg8O14buLw7Thu4/DtcO9MsSD4bqlw6LhurN24bqyM8OjxIN5eGlbw6MvL2nDreG7nzVo4bqr4buhw73DteG6q+G7n8O1w7Xhu6Hhuqs14bqw4bufL8Ot4buLeeG7m8O94buhdi/hu5/hu4vhurZ5L+G6t+G6t+G6s+G6ty/hurHDouG6rcOt4bqx4bqx4bqx4bqx4bq14bqv4bqzw73hurXhurPhurHhuq/huqXhu53huq81xqF24buPMXhb4bql4bqn4bqnw6PEg+G6q+G7ncO9W8Ojw4zhu5nhu5/DtcSDSOG7k+G7n8O1xIPhu5/FqcSD4budw4NpxIPhurBuxIPDrOG7kWnDtcSD4bqyZcSD4bufdeG7n+G7j8SDw73DtXXhu5/Eg+G7o+G7qcO0xIPhu5/hu4Hhu5/hu4/Eg2nhuqvhu6HDo8SD4bq2w7TDrcO9w7Vbw6Phuq3huqfhuq/Do8SDw7Xhu4vDtOG7j8O1w71bw6PhuqXDouG6s8OjxIMvYTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdknhuqt2w73DtOG7oeG7n8OjYcONcmnEg2liacSDw73hu7PhurRt4bufxIPDrMOA4bur4buf4buPxIPhu4/DtOG6q+G7ocSDw73DtXXhu5/hu4/Eg+G7n+G7pcO0xIPDrMO54buf4buPNMSD4bqyZcSDw7Xhu7PhurTEg8Os4bul4buf4buPxINpYmnEg8O94bunxINpw7XhuqBpxIPDteG7pcO0NMSDw6zhu6Fj4bufxIPDvcO1w7PEg+G6sGPEg+G7nsO14buB4bufxIPDreG7geG7n8SDw714w7nhu5/hu4/Eg8O14buh4bqrxIPhu5ttw73Eg8O14buxdsSD4bqw4bupw7TEg2nhu4HhurTEg2hw4buf4buPxIPhu6Niw701OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6NhOcO04buj4buPxINp4bud4bqreXlbw6PDtEnhu4vhu5/DveG7i3jDo8SDecO94bq04bud4buLW8Oj4bq2w7TDrcO9w7UyxIPhuq3huqfhuq924bqyM8SDw7Xhu4vDtOG7j8O1w70yxIPhuqXDouG6s3bhurIzw6PEg3l4aVvDoy8vacOt4bufNWjhuqvhu6HDvcO14bqr4bufw7XDteG7oeG6qzXhurDhu58vw63hu4t54bubw73hu6F2L+G7n+G7i+G6tnkv4bq34bq34bqz4bq3L+G6scOi4bqtw63hurHhurHhurHhurHhuqfhuq/huqXDveG6peG6seG6p+G6t+G7neG6sy3hurHhurc1xqF24buPw6PEg+G6q+G7ncO9W8Ojw4zhu5nhu5/DtcSDSOG7k+G7n8O1xIPhu5/FqcSD4budw4NpxIPhurBuxIPDrOG7kWnDtcSD4bqyZcSD4bufdeG7n+G7j8SDw73DtXXhu5/Eg+G7o+G7qcO0xIPhu5/hu4Hhu5/hu4/Eg2nhuqvhu6HDo8SD4bq2w7TDrcO9w7Vbw6Phuq3huqfhuq/Do8SDw7Xhu4vDtOG7j8O1w71bw6PhuqXDouG6s8OjxIMvYTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdknhuqt2w73DtOG7oeG7n8OjYcOd4buz4bq0beG7n8SDw6zDgOG7q+G7n+G7j8SDw6xsxIPDrMOA4buxacSD4bud4bq5dsSDw6zhur12xIPDtW/Eg8O9w7XDuuG7n+G7j8SDaeG7pcO9xIPhurBjxIPDrMOo4bufxIPDveG7kWnDtcSDw6zDtG/hu5/Eg+G7n8Op4buf4buPxIPhu53DgOG7seG7n+G7j8SD4buj4bq9w73Eg8O9eOG7q8O0xINo4bq74buf4buPxIPhu5/hu4/hu7PDueG7n8SD4bubw7Thu5/DtcSDdsO14buRxIPhurJlxIPDteG7pcO0xIPDteG7oWLEg8O14buz4bq0xIPDrOG7peG7n+G7j8SDw73huqLEg2nhu6Hhu5/Eg+G7i+G7o8SD4bqy4bqrxIN34buzbDU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2E5w7Thu6Phu4/Eg2nhu53huqt5eVvDo8O0SeG7i+G7n8O94buLeMOjxIN5w73hurThu53hu4tbw6PhurbDtMOtw73DtTLEg+G6reG6p+G6r3bhurIzxIPDteG7i8O04buPw7XDvTLEg+G6pcOi4bqzduG6sjPDo8SDeXhpW8OjLy9pw63hu581aOG6q+G7ocO9w7Xhuqvhu5/DtcO14buh4bqrNeG6sOG7ny/DreG7i3nhu5vDveG7oXYv4buf4buL4bq2eS/hurfhurfhurPhurcv4bqxw6Lhuq3DreG6seG6seG6seG6seG6teG6seG6tcO94bqz4bq34bqv4bqp4bud4bq1LeG6pTXGoXbhu4/Do8SD4bqr4budw71bw6PDjOG7meG7n8O1xINI4buT4bufw7XEg+G7n8WpxIPhu53Dg2nEg+G6sG7Eg8Os4buRacO1xIPhurJlxIPhu5914buf4buPxIPDvcO1deG7n8SD4buj4bupw7TEg+G7n+G7geG7n+G7j8SDaeG6q+G7ocOjxIPhurbDtMOtw73DtVvDo+G6reG6p+G6r8OjxIPDteG7i8O04buPw7XDvVvDo+G6pcOi4bqzw6PEgy9hOS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SeG6q3bDvcO04buh4bufw6NhOuG7qcO0xIN5w4PEg+G7n8WpxIPhu53Dg2k0xIPDtcO0b+G7n8SD4bqnL+G6p8SDw73DtXXhu5/Eg2lB4bqrxIPhurJlxIPDjOG7meG7n8O1xINI4buT4bufw7XEg8OsZcSDacawxINoxJHhu5/Eg8O14buhY+G7n8SDw73DtWPhu5/DtcSD4bqww7RvacSD4buf4buB4buf4buPxINp4buHdjTEg+G7o+G7rcSDeOG7peG7n+G7j8SDaWJpxIPDveG7s+G6tG3hu5/Eg8Osw4Dhu6vhu5/hu48zxIPhurLhu4HhurTEg8Otw4Phu5/hu480xIPhu5/hu4Hhu5/hu4/Eg2nhu4d2xIPhurHhuqk04bqlL+G6t+G6tzThurXEg+G7m+G7o8SDeGXhu5/DtcSDw73DtGzhu7PEg8O9w7Xhu6Fiw73Eg+G7n8OA4bupaTTEg8OsZMO9xIPDveG7lcSD4budb8SD4buP4buD4bufxIPhuqnhuq8iNcSDSXDEg+G6seG6r+G6ryLEg8O1b8SDw73DtcO64buf4buPxIPDrMOA4bur4buf4buPxIPhu51j4buf4buPxIPhu5/hu490xIPhurJw4bujNMSD4bq14bqnIsSDaWJpxIPDvXjhu7lpxINpw7Xhu5Hhu5/DtcSD4buPw7Thuqvhu6HEg8O9w7V14buf4buPxIPhu5/hu6XDtMSDw6zDueG7n+G7j8SDw6zDgOG7sWnEg2hsxIPDvXXhu5/hu4/Eg8O14buhYjXEg+G7nsO14burxIPDrHA0xINpxJHhu5/DtcSDd+G7s+G6q+G7n8SD4bqwY8SD4bujdcO0xIPDvXjDgOG7q+G7n+G7j8SD4bufdeG7n+G7j8SDw73DtXXhu5/Eg+G7rcSDw4zhu5nhu5/DtcSDSOG7k+G7n8O1xIPhu5/hu49j4bq0xINpY+G7n+G7j8SDaMSR4buhxIPDrMSR4bujNMSDw6xidsSD4bqg4buf4buPxINpYmnEg8O9w7Rs4buzxINpw7Xhu5HEg8O9eOG7oeG7n+G7j8SD4bqy4buB4bq0xIPDrcOD4buf4buPxIPhu57DneG7osSD4buf4buB4buf4buPxINp4bqr4buhNTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8OjduG6quG7s8O9w7Xhu6F4w6Nhw5XDgMaw4buf4buPxIPDncO1xrDhu6M5L3Zh

Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]