(vhds.baothanhhoa.vn) - Đình làng Phúc Điền, thuộc thôn Vân Điền, xã Hà Vân, huyện Hà Trung có tuổi đời hơn một trăm năm, đang bị xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sập đổ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

cuG7gMaw4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqDhu4fhu4bhu57DjOG6qOG7pXM84buE4buI4buA4bunw4zhu7Phu4jhur7hu6fhur3hu4BQ4bqk4bunPOG7hsOJ4buI4bun4bqk4bqw4buI4bun4bui4buQ4buK4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G7nuG7nFHhu4jhur7hu6fhu57hu6Dhu6Phu6fhu55P4buI4bun4bue4bu1xKhyL+G7gMawc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagNuG6qHnhuqbhu6VzPOG7hOG7iOG7gOG7p8OM4buz4buI4bq+4bun4bq94buAUOG6pOG7pzzhu4bDieG7iOG7o+G7p+G7nuG7gOG7oOG7jOG6pOG7p+G7nuG7gE/hu4jhu6drxILhu4jhu6c84buGw4nhu4jhu6Phu6fhu6rhu7nhu6c24buz4buna8SC4buI4buj4bun4buA4bug4buw4bq44buI4bunNuG7s+G7p+G7h+G7nOG7oOG7iOG6vuG7p+G6pErhu6fhu57hu6Dhu47hu4bhu6fhuqzhu5Lhu4bhu6fhu4DDlOG7iOG7p+G7iuG7jOG7nuG7p+G7nuG7nEHhu4rhu6fhu4hB4buK4buj4bun4bqseeG7iOG6vuG7p8OCRuG7p+G7quG7oMOT4buI4bq+4bun4bqk4bquxqDhu6fhu4jhur7hu4Dhu4bEkOG7iuG7p+G7nuG7nEzhu4jhur7hu6Phu6fhuqRK4bun4buI4bq+4bug4buw4bun4bqkw5Thu6fhu6LhurbGoOG7p+G6rOG7juG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6VzcuG7huG7iuG6vuG7p+G7ouG7nOG6pOG7keG7pS8v4bqk4bqm4buI4bufw4J5xKjhu57hu4B54buI4buA4buAxKh54bufxq/hu4gv4bqm4bqo4buiw43hu57EqMagL+G7iOG6qOG7qOG7oi/GsHjGsMawL+G7sXfhuqbGsMWpd8WpxanFqcWp4bue4buvxanFqXfhu63hu7Hhu7HDjMaw4bufScag4bq+4bul4bunL3NyL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulczzhu4Thu4jhu4Dhu6fDjOG7s+G7iOG6vuG7p+G6veG7gFDhuqThu6c84buGw4nhu4jhu6fhuqxV4buY4bqk4bun4buqxILhu7Dhu6fhuqbhu6Thu4jhur7hu6fDjeG7gMSo4bu34buI4bq+4bunxq/hu7PEqOG7p+G6rOG6sOG7oOG7p+G7nuG7gOG7kuG7huG7p+G6r+G6vuG7oOG7sOG6vOG7iOG7o+G7p+G6pOG7oMOT4buG4bun4bue4buAReG7p8ONV+G7p8awd+G7p+G6rOG6sOG7oOG7p+G7nuG7gEXhu6fDjVfhu6fGsHjhu6Phu6fGr+G7kOG7huG7p8ON4buGReG7iOG7p+G7nuG7nFDhuqThu6fhu4jhur7hu4Dhurjhu6fhu57hu4Dhu6Dhurbhu57hu6fhuqzhu4zhuqThu6fhuqzDvcSo4bun4buKeeG7iOG6vuG7p+G6rOG6tuG7iuG7p+G7iOG6quG7nuG7p8avQeG7iOG7p+G7gEp54buj4bun4bue4buC4buI4bun4buI4bq+VeG7luG7iOG6vuG7p+G6pFN54bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p2vhu4bhurjhu57hu6fhu6pVeeG7n+G7p+G6r+G6vk/hu4bhu6fhuqzhu4Thu4jhu4Dhu6fDjeG7gE/hu4jhur7hu6fhuqThu4BH4bunw4zhu7Phu6fhu4jDlOG7huG7p+G7nuG7gOG7kuG7p+G7nuG7gOG6sOG7iOG7p+G7gMSo4buz4buI4bq+4bunw4zhu7Phu4jhur7hu6Phu6fhu4jhur5V4buS4buG4bun4bqkSuG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fDjeG7gHnhu4bhu6fhuqbEguG7iOG7p8OM4bq2xqDhu6fhuq7GoOG7p+G7nuG7tcSo4bun4buIxJDhu4jhu6fDjOG7s+G7iOG6vuG7p+G6veG7gFDhuqThu6c84buGw4nhu4jhu6fhu4jhur7hu7Phu7Dhu6fhu4h54buw4bun4buK4buz4bun4bqkS+G7iOG7p8OM4buz4bun4buI4buA4buz4bunxq9B4buI4bun4buASnnhu6fhu57hu4BP4buI4buna8SC4buI4bunPOG7hsOJ4buI4buj4bun4buIw5Thu4bhu6fhu4jhur5V4buS4buG4bun4bqmxILhu4jhu6fhu57hu4BV4buS4buI4bq+4bun4buq4bug4buwxJDhu4jhu6fGoOG7gOG7t+G7huG7p+G7nuG7juG7p+G6pOG7gMOa4bqk4bun4buA4buM4buG4bun4buATMag4buj4bun4bui4buG4buI4buA4bun4buAxKjhu7Xhu57hu6fGr0Hhu4jhu6fhu4BKeeG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vza+G7kOG7huG7p+G6pOG6ruG7oOG7p+G7nuG7nFDhuqThu6fhur7DkuG7iuG7p+G7nkt54bun4bqsRnnhu6fhuqzhu4Thu4jhu4Dhu6fhu63hu6fhur7hu4Z54buI4bunxq/hu5Dhu4bhu6fhuqbhu4bhurjhu4jhu6fhu57hu4LhuqThu4Dhu6fhu6nhu6l34buKcuG7ouG7oMagc+G7qXIv4bui4bugxqBz4buf4bun4bq94buA4buCeeG7p+G7nuG7nFXhu5DhuqThu6fhu55LeeG7p+G6rEZ54bun4bqs4buE4buI4buA4bunw4zhu7Phu6fhu6LEguG7iOG7p+G6rOG7hOG7iOG7gOG7o+G7p+G6vuG7hkXhu4jhur7hu6fhu4hV4buQ4bqk4buf4bunIcSQ4buI4bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fhuqzhu4Thu4jhu4Dhu6fhuqRK4bun4bux4bunxq/hu4Thu6fDjcOoxKjhu6fGr+G7kOG7huG7p3fhu6fhuqThu4zhu57hu6fhuqTDveG7huG7p8av4buz4bund+G7p+G6pOG7jOG7nuG7p+G7muG7oMSC4buI4buf4bunPOG7hOG7iOG7gOG7p8OM4buz4buI4bq+4bun4bq94buAUOG6pOG7pzzhu4bDieG7iOG7p8OM4buz4bun4buK4buM4bue4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p+G7nuG7nOG7hOG7iOG7gOG7p8avQeG7iOG7p+G7gEp54bun4bqs4buM4bqk4bun4bqsw73EqOG7p8av4buQ4buG4bun4buI4bq+4buA4bq44bun4bue4buA4bug4bq24bue4bunw43hu4ZF4buI4bun4bue4bucUOG6pOG7o+G7p+G7nuG7nHnhu4jhur7hu6fhu57hu5zhu4Lhu6Phu6fhu4Dhu4zhu4bhu6fhu55S4bun4buI4buA4buGw4nhu6Dhu6fhu4rhu7fhu4jhur7hu6fhuqzhu4bEkOG7oOG7p8ON4buAw4HhuqThu6fGoOG7gMSo4buI4bq+4bunxqDhu4BQ4bunxq/hu7Phu6fhu6Lhu4bhu4jhu4Dhu6fhuqzhu4zhu4jhur7hu5/hu6fhu4fhu5zEkOG7iOG7p+G6pMO94bqk4bunxq/hu4Thu6fDjcOoxKjhu6fhuqRK4bun4bqk4buA4bu14buK4bunw43hu4DDgeG6pOG7p+G7gOG7hOG7iOG7gOG7p+G7nMOS4buI4bq+4bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fGr8SC4buI4bun4buKxILhu7Dhu6fhu5zhuq7hu57hu6fhu57hu4bhu4jhu4Dhu6fhu6rhu7fEqOG7n+G7pzzhuqDhuqThu6fDguG7huG6uOG7nuG7o+G7p+G6vuG7hnnhu4jhu6fhur7hu4bFqHnhu6fhu4jhur5P4buG4bun4bqs4buE4buI4buA4bun4bqkS+G7iOG7p+G6vuG7hsWo4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p8OCw5rhuqThu6fhu7Dhu6fhu4pP4buI4bunw4LDgOG7iOG6vuG7p+G6vsOV4bun4buiw5Thu4jhu6fhu6LEqOG7iOG7p+G7nuG7gOG7hkXGoOG7p8av4buz4buI4bq+4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G6pOG7gOG7teG7iuG7p8ON4buAw4HhuqThu6fhuqRP4buI4bq+4bunxqDhu4Dhu6Dhu6fhu4rhuqDhu57hu6fhu4Dhu47hu6fGoOG7gFHhu6Phu6fhuqThu4Dhu4bhu4rhu6fGoOG7gFXhu5jhu4jhur7hu6fhuqzDmuG7iOG6vuG7p+G7nuG7nMSQ4buI4bunw4xV4buI4bq+4bun4bucUXnhu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p3nEqOG7p+G7ouG6qOG7iOG7p+G6pMO94bqk4buA4bun4bqs4buG4bq44bug4buj4bun4buA4buE4buI4buA4bun4buAxKh54bun4buKeeG7huG7n+G7n+G7n+G7p2vhu5Dhu4bhu6fhu4jhu4DFqOG7iOG6vuG7p+G6vuG7hsO94bun4bue4bucRuG7p+G7iOG6vuG7gOG7hsSQ4buI4bun4bqkw5rhu6Dhu6fGr8OJ4bunw4xG4bqk4buA4bun4bui4bum4buj4bunxq9B4buI4bun4buASnnhu6Phu6fhu4jhur7hu4Dhurjhu6fhu57hu4Dhu6Dhurbhu57hu6fhu57hu5x54buI4bq+4bun4bue4buc4buC4buj4bun4bqs4buE4buI4buA4bunw4zhu7Phu4jhur7hu6fhur3hu4BQ4bqk4bunPOG7hsOJ4buI4bun4bqs4bu54bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G7qkXGoOG7p+G7gOG7teG7iOG6vuG7p8OM4buz4bun4bqm4buG4bun4bue4buC4bqk4buA4bunw4xG4bqk4buA4bun4bui4bum4bunxq9B4buI4bun4buASnnhu6fhuqThuq7GoOG7p+G7nkfhu4jhu4Dhu6fhu4hB4buK4bun4bupxanFqcaw4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXPhu4fhu6Dhu7Dhu6fhu4jhu4Dhu4bEkOG7iOG7o+G7p+G7iOG7gOG7hsOJ4bug4bun4buIQeG7iuG7p8OM4bu14buG4bun4bqsxILhu7Dhu6Phu6fhu4jhur5P4buG4bun4bqs4buE4buI4buA4bun4bqs4bu54bun4buq4bugw5Phu4jhur7hu6fhuqThuq7GoOG7p+G7iOG6vuG7gOG7hsSQ4buK4bun4bue4bucTOG7iOG6vuG7n+G7p+G6veG7gOG6sOG7iOG7p8OC4buS4bun4buISuG6pOG7o+G7p8OC4buS4bun4bq+4buG4bu34buG4buj4bun4bqk4buM4bue4bun4buIeeG7iOG7gOG7p+G6rOG7ueG7p8OCRuG7p+G7isOT4buG4buj4bun4buKTOG7nuG7p0Hhu4jhu6fhu4pL4buI4bud4bun4bup4bun4buq4buz4bun4buI4bq+eeG7iOG6vuG7p+G6pOG7gOG7guG7iOG7gOG7p8OCRuG7p+G6vuG7ueG7sOG7p8ag4buA4bu34buG4bun4bqk4buAw5Phu4jhur7hu6fhu57hu7Xhu4rhu6fDgsOA4buI4bq+4bun4bqk4buM4bue4bun4bq+w5Xhu6fGoOG7gFLhu5/hu5/hu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc3Lhu4bhu4rhur7hu6fhu6Lhu5zhuqThu5Hhu6UvL+G6pOG6puG7iOG7n8OCecSo4bue4buAeeG7iOG7gOG7gMSoeeG7n8av4buIL+G6puG6qOG7osON4buexKjGoC/hu4jhuqjhu6jhu6IvxrB4xrDGsC/hu7F34bqmxrDFqXfFqcWpxanFqeG7nuG7r8Wpxal34but4bux4buxw4zhu6nhu59JxqDhur7hu6Xhu6cvc3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vz4bqv4buA4buGw4nhu6Dhu6fhuqThu4zhu57hu6fhu4h54buI4buA4bun4bqs4bu54bunw4JG4bun4buKw5Phu4bhu6Phu6fhu4pM4bue4bunQeG7iOG7p+G7ikvhu4jhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc+G6p+G7iOG6vuG7p+G6r+G6vuG7oOG7sOG6vOG7iOG7p2tB4buI4buna+G7huG7iOG7gOG7o+G7p+G6veG7gErhu6co4buAU+G7p+G7nkbhuqThu4Dhu6fhu4Mh4bqvKeG7p+G7quG7ueG7pzbhu7Phu6drxILhu4jhu6Phu6fhu4Dhu6Dhu7Dhurjhu4jhu6c24buz4bun4buH4buc4bug4buI4bq+4buj4bun4bqk4buAxKjhu6fDguG7hkXhu57hu5vhu6fhu4Mh4bqvKeG7p+G7quG7ueG7pzbhu7Phu6drxILhu4jhu6fhuqzhu7nhu6fhu4jhu4Dhu4bDieG7oOG7p8OM4bqw4buI4bun4bqsw4nhu6fhu4jhur7hu4BG4bun4bqkw5Thu6fhu5rhu6B54buI4bun4bqk4buAw5rhuqThu6fhu4hB4buI4bq+4bun4buAw5Xhu6fhu57hu5zhu5jhu6fDjeG7huG7iOG7gOG7p8ag4buA4buC4bun4bqs4bq64bun4bue4bucUeG7iOG6vuG7p+G7nuG7oOG7o+G7p+G7nk/hu4jhu6fhu57hu7XEqOG7o+G7p+G7nuG7oOG7sOG7p+G7iOG7gOG7hsSQ4buI4buj4bun4bqsReG7iOG7p+G7iHnhu7Dhu6fGr+G6tOG7iOG7p+G6pOG7gFV54bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G7gMOV4bun4bue4buc4buY4buf4bunNuG7s+G7iOG6vuG7p+G7iEHhu4rhu6Phu6fhu4jhur5V4buS4buG4bun4bqmxILhu4jhu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p8OM4buz4buI4bq+4bun4bqkVOG7iOG6vuG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhuqzDmuG6pOG7p+G6rOG6uuG7p+G7nuG7oOG7p+G7ouG7pnnhu6Phu6fhu4jhu4BV4buI4bq+4bun4bqmxKjhu6fDjeG7huG7iOG7gOG7p8ag4buA4buC4bun4bqkSuG7p+G7gOG7teG7iOG7p+G7iMSQ4buI4bun4bqk4buAR+G7p+G6pErhu6fhu57hu4Dhurrhu6fhu57hu6Dhu6fhu6Lhu6Z54bun4buI4buAxajhu4jhur7hu6fhu4Dhu7Xhu4jhur7hu6fhu4pS4bqk4bun4buI4buATeG7p+G7iOG7gFXhu5vhu6fhuqzhu7fEqOG7p+G7iOG6vkrhu4bhu6Phu6fDjOG7s+G7iuG7p+G6pOG7jOG7nuG7p8ag4buAUuG7p+G6pOG7gMOT4buI4bq+4bun4bui4bq2xqDhu5/hu5/hu5/hu6fhuq9F4bug4bunw43hu4BP4buI4bq+4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G7muG7oHnhu4jhu6fhu57EguG7iuG7o+G7p+G6rOG6sOG7oOG7p+G7nlXhu6fhu55P4buI4bun4bue4bu1xKjhu6fhu57hu4Dhu4Thu6fhu4jhur5P4buG4bun4bqs4buE4buI4buA4bun4bqkSuG7p+G7iOG6vuG7oOG7sOG7p+G6pMOU4bun4bqs4buO4bun4bui4bq2xqDhu6fDguG6ruG7nuG7p+G6pMOa4bunw43hu4Dhu4bhu6fhu4jhu7PEqOG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqBZ4bug4bue4buAxKjhu5zhu6VzNuG7teG7p8OjeeG7iHIvxqBz

Hạ Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]