(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ ngày 16-23/9, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5 (Quân khu 4) đã tổ chức cho 32 cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện hành quân dã ngoại làm dân vận, xây dựng cơ sở chính trị địa bàn tại xã Tam Chung, huyện Mường Lát. Đây là xã bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận mưa lũ hồi tháng 8/2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buEWcSo4buKVCThu4w0NEPDjDHDvcOdNSTDmcOMRsOsJsOVKuG7iuG7m8OdKlnhu4o14buq4buKdzYoVOG7ijFZOipY4buKTeG7ilnDlSpZ4buKMjbhu6Iq4buKVeG7kuG7iipYJsOUw53DiuG7iuG6s+G7ouG6teG7ilXDoypY4buKVH3hu4o0IOG7ilRZ4buyKlnhu4o1M+G7tuG7hC9ZxKhG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxw7XDmeG7jFXDjEbDveG6o+G7iipYw5XhurXhu4rEqE4tSksvw5LDiuG7isOsJsOVKuG7iuG7m8OdKlnhu4o14buq4buKdzYoVOG7ijFZOipY4buKTeG7iuG7hnc24buiKuG7ij1ZNuG7ikzhu4Lhu4rDmuG7kuG7ijU+4buKVFnhuqFU4buKVFkm4buKS0rhu4pU4buOKuG7ilM8w4rhu4oqWeG7oirhu4rhurHDneG7qCrDiuG7ijUz4buy4buKNVnhuqFU4buKNTPFqOG7ijXhu7QqWeG7iipYNuG6teG7rCrhu4pZw5UqWeG7ijI24buiKuG7ilXhu5Lhu4oqWCbDlMOd4buKJMOVJeG7ilXhu6Iq4buK4bqxUCrDiuG7iuG6s+G7ouG6teG7ilXDoypY4buKVH3hu4o0IOG7ilRZ4buyKlnhu4o1M+G7tuG7isOa4bu24buM4buKU8OVKuG7ijXDlMOd4buK4bqz4buS4buKw73hu4wl4buKaVk2KljDiuG7ilk24bq14busKuG7iuG7o8OgXSpY4buK4bud4buONeG6vuG7isOs4bui4bq14buKJMOV4buK4bqz4buS4buKU+G7tuG7iuG7kCpZ4buKWcOgICpY4buKKsagKljhu4oq4buw4buKUyDDneG7ijUzUCrhu4olw6Dhu4zhu4okw6Hhu4pZKcOd4buKNVnhu44qWOG7isOTL0rhu4jEqMOS4bq+4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGw71Zw5km4buKw5o/w4rhu4pU4buOKuG7ilM8w4rhu4oqWeG7oirhu4rhurHDneG7qCrDiuG7ijUzw53hu4o1WeG6oVThu4o1M8Wo4buKNeG7tCpZ4buKKlg24bq14busKuG7ilRh4buM4buKw5p9KuG7iuG6seG7tuG7isOa4buS4buKNT7hu4pUWeG6oVThu4o1NuG6teG7qCrhu4o1MzbhurXhu7Aq4buKNTPhu6gq4buKw5rDlcOd4buKNTM24bq14buwKuG7ijVZ4buMKlnhu4rDmuG7tuG7jOG7ijFZw6B9KljDiuG7ilRZw53hu6o24buKMVnDnSXhu4o1w5XDneG7iiTDneG7rDbDiuG7ijFZw50l4buKNTM24bq14buwKuG7ilnhu7QqWeG7iuG6seG7sOG7ilThu45U4buKVFlh4buKNTPDoH0qWMOK4buKw5rDoF0qWOG7iiQow53hu4pUYeG7jOG7isOs4buQKljDiuG7ilRZ4buyKlnhu4o04buOVFnhu4rhurHDleG7ijFZ4buOMeG7iiQ2UDXhu4rhu59Zw5Xhu4oqw6BbVMOK4buK4bqx4buw4buK4bqxw53hu6xU4buKWXvhu4o1MyLhu4pZPOG7iipYWcOoJuG7iuG6sTgqWOG7ij1ZP+G7ij1Z4buYKsOK4buK4bqx4buw4buKKlnhuq8qWOG7iuG7oiXhu4olw6A2w4rhu4o1WWHhu4rDmibDlCrhu4pUYeG7jOG7ilThu45U4buKNVnhu6rhu4okw6NU4buKNVk44buKw5rhu7ZUWeG6vOG7iuG6sVAq4buKw5o8Kljhu4oqWeG7oirhu4pV4buiKuG7ij1ZISpY4buKNTM24bq14buwKuG7isOaw5Qm4buKNTPhu47DneG7ijFZ4buOMeG7iiQ2UDXDiuG7ij1ZISpY4buKVFnGoDXhu4oxWeG7juG7ijPhuqMqWMOK4buK4bqxw6AiNeG7ilPDneG7qCrhu4o1M+G7jsOd4buKMVnhu6Qx4bq84buK4bqz4bui4bq14buKVcOjKljhu4pUWSbhu4pTw5Xhu4pUJirhu4rDouG7ijVZ4bqhVOG7iip74buKJMOjVOG7iuG6scOgfSrhu4ok4buoKuG7ijUzJipY4buKVDY8VOG7ijQoKljDiuG7ij1ZISpY4buKNTMhKljhu4pUWV3DiuG7iuG6reG7iiTDlMOd4buK4bqxw5Um4buKVFnhu7IqWeG7ijI24bq14buwKuG6vuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRsOsJsOVKuG7isOa4buS4buKMVkow53hu4pZIjHhu4pUOCpY4buKKlnhu6Iq4buKVeG7oirhu4pYw53hu4zhu4pUKOG7iipZw5Xhu4pUxIPhu4zDiuG7ilThu5DDneG7ijXDlCbhu4rhurHDoF0q4buKNcOUMcOK4buKNT4qWOG7ilU7KuG7iuG6seG7rOG7ijTDnSpZw4rhu4o1NuG7ijTEg+G7jOG7iirhu6IqWOG7ilThu54x4buKVOG7jlThu4o1MzlU4buKw5rDoF0qWOG7iljDneG7jCbhu4o1WSEqWOG7iiohKljhu4o1WSEqw4rhu4pUISpY4buKNTPhu7QqWeG7ilXhu6Iq4buKNMOdKlnhurzhu4o1PuG7ilRZ4bqhVOG7iirDlCbhu4rhurHhu6Q14buKw5rDoCJU4buKS8OKSj0l4buKPeG7qCpZ4buKJcOgfSpY4bq84buKMVkow53hu4pZIjHhu4rhurFbw53hu4rDvTPDlCXhu4rhurThu4o14buq4buK4bqz4buS4buKw73hu4wl4buKaVk2Kljhu4o1w6Dhu4rhurHhu54q4buKNOG6oVThu4o9WSzDmcOK4buKPVnhu44l4buKU+G7rCpZw4rhu4pU4bueMeG7ijVZNihU4buKw5rDneG7sDbhu4o1M+G7tuG7iiXDnVYq4buKMVnhu7Lhu4pUWSbhu4pKTU3hu4okw6AiNeG7iipYw6Bdw53hu4pV4buiKuG6vOG7ijXGoCpY4buKMjbDleG7ilRZJuG7ilThu45U4buKw5kl4buKWTtU4buKNMOdKlnhu4oqWFnDqCbhu4rhurHDoCI14buKPVk/4buKWTtU4buKWMOdLMOd4bq84buKNT7hu4pUWeG6oVThu4oxWTYq4buKNVk2KFThu4pVw53hu6w14buKJTZ7w53DiuG7ilQhKuG7ijUzOCpY4buKVD/hu4pZw5TDneG7iiDhu4o9WTbhu4pV4buiKuG7ilTDoOG6vuG6vuG6vuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRuG7hMOdJVjhu4o0M1RDw4wvL1RVKuG6vlPhu4wmNVnhu4wqWVkm4buM4bq+4bqxKi9Vw5k0PTUmMS8qw5nhurc0L8Sow5JLw5MvTMOTVU3EqOG7iOG7iOG7iOG7iOG7iDVNSk3hu4hPTE4kxKjhur4jMVjDjOG7ii9G4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGaeG7jirhu4pTPOG7isOsJsOVKuG7iuG7m8OdKlnhu4o14buq4buKdzYoVOG7ijFZOipY4buKTeG7ijXGoCpY4buKMjbDleG7ilRZJuG7ilThu45U4buKw5kl4buKWTtU4buKNMOdKlnhu4oqWFnDqCbhu4rhurHDoCI14buKPVk/4buKWTtU4buKWMOdLMOd4buKIOG7iuG6s+G7kuG7isO94buMJeG7imlZNipY4bq+4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGaOG7qCrhu4pUw5QqWeG7isOaP8OK4buKw5omw5Uq4buKw5rhu5Lhu4o1PuG7ilRZ4bqhVOG7ilMpw53hu4pVw6AwKljhu4oxWcOgfSpY4buKMVnhu44x4buKVTbhurXhu4o1M+G7tOG7ijTDnSpZ4buKWSbDlDXhu4pUWcOd4buKUzzhu4pUWSbhu4pUWcOd4buKYeG6teG7ilThu45U4buKNVkhKuG7ilPhu5Aq4bq84buKUynDneG7ilXDoDAqWOG7ij3huqnhu4oq4buYKljhu4pZJsOUNeG7isOaPCpY4buKVCEqWOG7ijXhu45U4buKw5omw5Uq4buK4bqxw5Xhu4oxWSYqWOG7ijUzw5Um4buKNVnhu4wqWeG7iirDneG7qCrhu4pUWSbhu4pT4buMKuG7ilRZ4bueMeG7ilnDlSpZ4buKVFnDneG7isOaJsOVKuG7ilRh4buM4buKU+G7kCrhur7hur7hur7hu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbhurBbw53hu4o1w50qWeG7ijVZ4bugKuG7ijUz4buOVFnhu4oqWcOd4busJeG7ilThu4wmw4rhu4pU4buOKuG7ilM8w4rhu4oqWeG7oirhu4rhurHDneG7qCrDiuG7ijUzw53hu4o1WeG6oVThu4o1M8Wo4buKNeG7tCpZ4buKKlg24bq14busKuG7isOsJsOVKuG7iuG7m8OdKlnhu4o14buq4buKdzYoVOG7ijFZOipY4buKTeG7isOa4buS4buKWSbDlSrhu4o1WcOVKlnhu4o1KDXhu4pU4buOVOG7iio8w53hu4pVNipY4buKPeG7quG7ilkmw5RUWeG7isOaIjXhu4pZw5UqWeG7ijI24buiKuG7ilXhu5Lhu4oqWCbDlMOdw4rhu4pUWeG7njHhu4pZw5UqWeG7iipYWcOd4buoJeG7ij3huq3hu4okNlA14buKVeG7oirhu4rhurFQKsOK4buKWD8x4buKMVnhu6Aq4buKVGEqWOG7ilQo4buKVH3hu4o0IOG7ilRZ4buyKlnhu4o1M+G7tuG7iuG6s+G7kuG7isO94buMJeG7imlZNipY4buK4bqx4bqvKljhu4olw5QqWcOK4buKNSHhu4o1WeG7lCXhu4o1WeG7qCXhu4pZ4bu0Klnhu4rhu5AqWeG7iipYw6Bdw53hu4pUWcOd4buqKuG7ijRA4buKNTPhu6gq4buKJcagNeG7ijUzUCrhu4o9w50qWeG7ijXhu6rhu4oyNihU4buKMVk6Kljhu4o1WV3DneG7ij3huqXhu4olW8Od4bq+4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wx4bqrNjVZJjPDjEbhu6PDlCpZ4buKw7U4Kljhu4QvMUY=

Mạnh Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]