(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong ngày 25/9, phát sinh thêm 3.540 con lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), trọng lượng 241.672,4 kg của 656 hộ chăn nuôi của 348 thôn, 131 xã thuộc 16 huyện ở Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

SeG7tk1L4bukP+G7kDg4w4lKNeG7ueG7uDk/xq9Kw41NTsOVS+G6p8agSznhu5Lhu7hLNeG7tuG7kjlL4bumPeG7pOG7tks54buWSz8yO0vhu4nhu7ZRYUvDveG7tuG7uEkv4bu2TcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7mcav4buQ4bumSsON4bu5Nyw74bu0Szvhu7Thu5jhuq1LTsOSL8OU4buCSzXhu7bhu5I5Szjhu7g74bu2Sznhu7bhu646S0/hu4TDksOTTEvhu6QsO0s/MjtLOuG7nOG7pEvDmVg74bu2S+G7pj3hu6Thu7ZLOeG7lks/MjtL4buk4bu2UWFLw73hu7bhu7hLR8Sp4bu5cOG7icO9SOG7gks5Nyg74bu0Sz/EgzI74bu0S07Dk03hu4Thu4zhu45O4buCw5NLJuG7tEvhu6ThuqPhu5BL4buMw5Lhu4xL4bu2W0vhu6Thu7bhu5o7SzthPuG7uEvhu6ThuqPhu5BLT8OTw5VLOeG7tj474buCS01PTUvhuqfGoEs54bu2YVvhu6RLTeG7jEvhu7Zh4bqtWDtLM0vhu7nhu7bhu5A74bu2S+G7mS7hu5Dhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsONSeG7uDrhu7RLODfhu6TDiUovL+G7pOG7pjvhu4TDmeG7kCw54bu24buQO+G7tuG7tizhu5Dhu4TDojsv4bumxq84JjksNS87xq/huqU4L03DlE/DlS/Dk8OV4bumw5NNw5JM4buMTEw5w5TDk+G7juG7jE9Nw5M/TeG7hCo14bu0Sksvw43hu4k+O+G7tEs54buS4bukSybhu7hZOks4LOG7kjlL4bumPeG7pOG7tkvFqOG7kDvhu7RLxajEgzLhu6RLO+G7tuG7uFdhS8WoPeG7kEs14bu2xIMgO+G7tEs54bu24bq34bukS+G7tuG7uFg7Szvhu7Thu7bhu7jhu646SznDoeG7pOG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43hu7k3LDvhu7RLxagu4buCS+G7s2Hhu5Y74bu0S+G6psSDIDvhu7RLR01NT0vhu7Zb4buCS+G7jsOS4buOS+G7pCw74buCS8OST+G7hE/DlMOUSybhu7RI4buGS+G7uTfhu7hYYUvhu7cgO0tHTsOSw5NL4bu2W+G7gkvDksOVTkvhu6QsO+G7gktPw5Xhu4TDkuG7jk5LJuG7tEjhu4ZLw4IlO+G7tktwW+G7pEtHTeG7jkvhu7Zb4buCS8OTw5LDlEvhu6QsO+G7gktOw5Phu4TDkuG7jMOTSybhu7RI4buGS+G7ueG7tuG7uFhhS+G7mS7hu5BLR+G7jMOTS+G7tlvhu4JLT8OTw5NL4bukLDvhu4JLTuG7jOG7hMOVw5ROSybhu7RI4buGS3I+O+G7tEvhu4l7O+G7tEdPw5NL4bu2W+G7gktPTOG7jkvhu6QsO+G7gktNTeG7hMOTTsOTSybhu7RI4buGS+G7uSU74bu2S+G7k+G7uOG7kEtHTuG7jkvhu7Zb4buCS05MTkvhu6QsO+G7gktNw5Xhu4ROTMOUSybhu7RI4buGS+G7ucO9S+G7t1M6S+G7tyA7R05NS+G7tlvhu4JLTU3Dkkvhu6QsO+G7gkvDk+G7hMOUTU5LJuG7tEjhu4ZL4bu54bu2KEvhuqZhUTtLR03Dkkvhu7Zb4buCS8OUTkvhu6QsO+G7gkvhu47hu4TDlU5NSybhu7RI4buGS+G7iyQ6S+G7tyA7R0xPS+G7tlvhu4JLTuG7jkvhu6QsO+G7gktN4buEw5LDlMOTSybhu7RI4oCmSS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjXDDo+G6rUsmVks54bqxSzvhu7Thu5jhuq1LTk8vTE4vTkxNw5RLxahWO0tN4buM4bu2Szvhu7Thu5jhuq1LTsOSL8OUL05MTcOU4buCSzk34buuO0vFqD3hu5BLw5nhu5g7SzkkO+G7tuG7gkvDmVg74bu2S8SpPeG7pOG7tks54buWSz8yO0vhu4nhu7ZRYUvDveG7tuG7uEvFqMagS+G6p+G7luG6rUs34buQSznhu5Thu7hLTeG7jOG7hMOS4buMTUvhu7ZbS+G7pOG6o+G7kEtN4buE4buOw5JOSznhu7Y+O+G7gkvDk8OTw5Qv4buMT8OSS+G6p8ag4buk4bqj4buQS07hu45Jw5lLODnhuq0/xq/DiUo6OCwtw5nhu7jhu6bhu7gt4buyLDs5LeG6pcav4bu44bu04bu2OeG7gDssNzrhu5A/SsONSS/DmcON4bu2YeG6rVg74buCSznhu7Y9S+G6p8ag4buCSznhu7bhu5g74bu2SzXhu7Z74buGS8OZYVvhu6RLNeG7tuG7luG7uEs54bu44buuYUvhu7bhuqPhuq1LTU7Dk+G7hE3DkuG7jEnDmUs4OeG6rT/Gr8OJSjo4LC3DmeG7uOG7puG7uC3hu7IsOzkt4bqlxq/hu7jhu7Thu7Y54buASzssNzrhu5A/SsONSS/DmcON4bukLDtLPzI74buCSzk3KDvhu7RLP8SDMjvhu7RLw5Xhu4TDlU3hu4zhu4Thu45PT+G7gk9LJuG7tOG7hEvhu4kuS8OTS+G7tmHhuq1YO0vhu7nhu7bEgzE74bu0S+G6pmFRO+G7gktxxIMxO+G7tEtw4buSOeG7gkvhu7Nh4buQO0vhu5ku4buQ4buCS+G7s2Hhu5A7S+G7tyA7S8Oi4buYTuG7jkxL4bqnxqDhu4JJw5lLODnhuq0/xq/DiUo6OCwtw5nhu7jhu6bhu7gt4buyLDs5LeG6pcav4bu44bu04bu2OeG7gEs7LDc64buQP0ovw405Nyw74bu0S8WoLkvhu6QuS09L4bu2YeG6rVg74buCS01Ow5VL4bqnxqBLOeG7kuG7uEs14bu24buSOUvhu6Y94buk4bu24buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjeG7mWHhuq1YO0s54buS4bu4S+G7pj3hu6Thu7ZLO+G7tuG7uFdhSzvhu7ZSOUs/4buYS+G7ueG7tuG7uFhhS+G7mS7hu5BL4bukLktN4buOS+G6p8agSznhu5Lhu7hL4bumPeG7pOG7tuG7gkvhu7Zh4bqtWDtLcj474bu0S+G7iXs74bu0S+G7pC5LTeG7jEvhuqfGoEs54buS4bu4S+G7pj3hu6Thu7bhu4JL4bu2YeG6rVg7S+G7mSzhu6I74bu0S+G7mS7hu5BL4bukLktN4buMS+G6p8agSznhu5Lhu7hL4bumPeG7pOG7tuKApktqVjtLO+G7kOG6reG7gkvhu6QuS8OTS+G7tmHhuq1YO0vDouG7mEtNw5NOS+G6p8agS8WoxqBL4bukPjvhu7RLw5l7S+G7tlY5S+G7pj3hu6Thu7bhu4JL4bumPeG7pOG7tkvDmVg74bu2S8WoxqBLNmHhu5BLT0xLO+G7tOG7mOG6rUvhu6Thu7bEg+G7kEs14bu24buSOUs44bu4O+G7tkvhu6Y94buk4bu2Sz/hu5Thu7jhu4Ry4bu2xINLw6JU4bqtSzlAO+G7tkvFqFY7S03hu4zhu7ZLO+G7tOG7mOG6rUtOw5Ivw5QvTkxNw5Thu4JLOTfhu647S8WoPeG7kEvDmeG7mDtLOSQ74bu2S+G7pC5LTeG7hE/DlOG7jEs54bu2Pjvhu4JLT0zhu45L4bqnxqBL4buk4bqj4buQS05PS+G7tmHhuq1YO0vFqOG7kDvhu7RL4bukITtL4bumPeG7pOG7tkvDmVg74bu2S8SpPeG7pOG7tks54buWSz8yO0vhu4nhu7ZRYUvDveG7tuG7uEvhu6Thu7bEg+G7kEs2YeG7kEtPTEs74bu04buY4bqt4buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjXLhu7Thu5jhuq1LTsOSL8OU4buCS+G7jks5N+G7lDrhu4JL4buk4bu2ezlLxajGoEsm4bu4WTpLOTfhu5Dhu4JLJuG7uFk6Szgs4buSOeG7gks54bu44buuYUvFqFvhu6Thu4JLJuG7tuG6s0s5N8OgO+G7tEnDmS/DjU7hu45MScOZL8ONP8SDMjlL4bqnxq9L4buk4bu2M0vhu7Thu7jhu5BLOMOh4buk4buCS+G7tOG7uOG7kEvhu6RTOuG7gks44buWO0s14bu2VTpLxahbO+G7tEvDolQ5Sznhu7bGryxLNmHhuq1Lxag9O+G7tuG7gksm4bu2Pjvhu7RL4bukLkvhuqfGr0s74buYLEvDouG7uEs14bu24buUOuG7hOG7ueG6sUsm4bu24bu4SzXhu7bhu5I5Szjhu7g74bu2S+G7pj3hu6Thu7ZLw5lYO+G7tkvFqFY7Szvhu5Dhuq3hu4JLTuG7jkvhu7Zh4bqtWDvhu4JLOeG7tj1L4bqnxqDhu4JLOeG7tuG7mDvhu7ZLNeG7tntLxajGoEs54bu24buYO+G7tks/VDVLw5JMSzldSybhu7hZOks4LOG7kjlLP8SDYUvFqFs74bu0S8Oi4buYS+G7jE5OS+G7pOG7tns5Sybhu7hZOks4LOG7kjnhu4RL4bu5Nyw74bu0S8WoLuG7gkvhu7bhu7hYO0vhu6QuS07hu45OScOZSzg54bqtP8avw4lKOjgsLcOZ4bu44bum4bu4LeG7siw7OS3huqXGr+G7uOG7tOG7tjnhu4BLOyw3OuG7kD9KL8ON4buk4bu2ezlLJuG7uFk6Szgs4buSOUvFqOG7kDvhu7RL4bu2LOG7lDlLxahbO+G7tOG7hkvFqMagS+G7tOG7uOG7luG7uEs54buSO0tPw5JMS+G7pOG7tns5S+G7pixLO+G7tuG7uFdhS+G6p8agS8WoxqBL4bukPjvhu7RLw5l7S+G7tlY5S+G7pj3hu6Thu7ZLxahZSznhu7bhurfhu6RL4bu24bu4WDtLw6Lhu7hY4bukSzlhUztLOTfhu5Dhu4JLJuG7uFk6Szk34buQS+G7pOG7kuG7pEvhu7Ys4buUOUvFqFs74bu0S8OiVDtL4buk4bu2YeG6rVk7S8WoWzvhu7RLw6JUOeG7gks44buWO0s14bu2VTpLxahbO+G7tEvDolQ5Szfhu5Dhu4JLw6Lhu5gsS8WoPeG7kEvDmeG7mDtL4bu2YeG6rVg74buCSzkkO+G7tkvFqFlLO+G7tOG7mjtL4buk4bu24bueO0vhu6QuS+G7tuG7uFhhSzZh4buWS+G7pj3hu6Thu7ZLw5lYO+G7tkvFqFs74bu0S8OiVDnhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXEkWE54bu2LDdKw41qPjvhu7RL4buZLOG7mDvhu7RJLzXDjQ==

Đông Hoàng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]