(vhds.baothanhhoa.vn) - Tại bản Hang, xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa có suối cá với hàng trăm con cá, được du khách yêu thích.
JuG6vTwo4bqzaDHGocahWCHhu5nhu5rDquG7m2jhuqUhP8OCb+G6syjDojLDrCjGoOG7nW3DqijhurMyKOG7kSjhurc1w60o4bq8McOt4bq7IyjFqTYo4buY4bq94bujKEjEkSYv4bq9PD8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq84bqlMeG6tSE/4buaNMOqKOG6tzXDrSjhurwxw63hursjKMWpNijhu5jhur3hu6MoSMSRIyjhur3hu53GsMSRw60o4buU4budMcOtKOG6vOG7izEo4bqz4buLKMah4budbcOqKOG6szIo4bul4buPw6oo4bq9M8Ot4bq7KOG7m+G7lzdpKOG6s8Osw60o4bqzMiMow6Jyw7ThurMo4bq14budKGfhur0y4bqz4bq9KMawYuG7nSjhu5vhur3hur/hurPhur09Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhPybDqmnhurso4bqzaDHGocahWCHDquG6suG6pcOt4bub4bql4buXKOG6teG7m+G6veG7nWnhurchKMah4bubxrBo4bqlWCHhu6fDquG6teG7m+G6veG7uCggKSnhu5nFqUAo4bq94bqlw6rhurvhur3hu5vhu7goW3t74buZxalAISjGoeG7l+G6s1ghLy/hurPhurXDrT3hurcxw6zhu5vhur0xw63hur3hur3DrDE94bulw60v4bq14bqlxqFn4bubw6zhu5kvw63huqXhu6fGoS8+Pjx9LzwpW+G6tX0pMCkiPDDhu5swIH0paF09ZuG7meG6uyEoMWjhu5tYIcOCb+G6syjDojLDrCjGoOG7nW3DqijhurMyKOG7kSjhurc1w60o4bq8McOt4bq7IyjFqTYo4buY4bq94bujKEjEkSEo4bunw6rhurXhu5vhur1YISApKSEo4bq94bqlw6rhurvhur3hu5tYIVt7eyEoLz8mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bqyMeG7meG7m8Oqw6zDrSE/xqDhu51tw6oo4bqzMijDom/hurMow6Iyw6woaeG7j8OqKMOicsO04bqzKOG6veG7gcOt4bq9KOG7m+G6vTPDreG6vShn4bq9w6w1w63hursoPijDrTdpKOG7m+G7l+G7kShoNMOqKMOi4bqhxrAo4bubNMOqKOG6tzXDrSjhurwxw63hursoLSjhurc1w60o4bq14budKGjhu4fhurPhur0o4bqzb8Ot4bq7KMOibsOt4bq7KMOicsO04bqzKOG6teG7nShn4bq9MuG6s+G6vSjDreG6uzPGsCjhurMzw63hursoxrBi4budKOG7m+G6veG6v+G6s+G6vT0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/JsOqaeG6uyjhurNoMcahxqFYIcOq4bqy4bqlw63hu5vhuqXhu5chKMah4bubxrBo4bqlWCHhu6fDquG6teG7m+G6veG7uCggKSnhu5nFqUAo4bq94bqlw6rhurvhur3hu5vhu7goW3t74buZxalAISjGoeG7l+G6s1ghLy/hurPhurXDrT3hurcxw6zhu5vhur0xw63hur3hur3DrDE94bulw60v4bq14bqlxqFn4bubw6zhu5kvw63huqXhu6fGoS8+Pjx9LzwpW+G6tX0pMCkiPDDhu5sgPj5daDwpPWbhu5nhurshKDFo4bubWCHDgm/hurMow6Iyw6woxqDhu51tw6oo4bqzMijhu5Eo4bq3NcOtKOG6vDHDreG6uyMoxak2KOG7mOG6veG7oyhIxJEhKOG7p8Oq4bq14bub4bq9WCEgKSkhKOG6veG6pcOq4bq74bq94bubWCFbe3shKC8/Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6sjHhu5nhu5vDqsOsw60hP+G7mjTDqijDouG6ocawKOG6vTPDreG6uyjhu5vhu5c3aSjhurPDrMOtKOG6szIo4bqz4buLKOG7m+G7l8Spw63hursoaHLDtMOt4bq7KOG7m3QoPi17KGfhurso4bub4buX4buRKGhiw609Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhPybDqmnhurso4bqzaDHGocahWCHDquG6suG6pcOt4bub4bql4buXISjGoeG7m8awaOG6pVgh4bunw6rhurXhu5vhur3hu7goICkp4buZxalAKOG6veG6pcOq4bq74bq94bub4bu4KFs+XeG7mcWpQCEoxqHhu5fhurNYIS8v4bqz4bq1w6094bq3McOs4bub4bq9McOt4bq94bq9w6wxPeG7pcOtL+G6teG6pcahZ+G7m8Os4buZL8Ot4bql4bunxqEvPj48fS88KVvhurV9KTApIjww4bubXSApImg8PWbhu5nhurshKDFo4bubWCHDgm/hurMow6Iyw6woxqDhu51tw6oo4bqzMijhu5Eo4bq3NcOtKOG6vDHDreG6uyMoxak2KOG7mOG6veG7oyhIxJEhKOG7p8Oq4bq14bub4bq9WCEgKSkhKOG6veG6pcOq4bq74bq94bubWCFbPl0hKC8/Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6sjHhu5nhu5vDqsOsw60hP8ag4budbcOqKOG6szIow6Jyw7ThurMoxanhuqVpKGgzKMOt4bqn4bubKOG7pTfDrSjhur3hu4sxKMOiYeG6syjGoTjhurMo4bqzcDEow6LDqmVpKOG6teG7nSho4buH4bqz4bq9KOG6s2/DreG6uyjDom7DreG6uyjhurc1w60o4bq8McOt4bq7PSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT8mw6pp4bq7KOG6s2gxxqHGoVghw6rhurLhuqXDreG7m+G6peG7lyEoxqHhu5vGsGjhuqVYIeG7p8Oq4bq14bub4bq94bu4KCApKeG7mcWpQCjhur3huqXDquG6u+G6veG7m+G7uChbe3vhu5nFqUAhKMah4buX4bqzWCEvL+G6s+G6tcOtPeG6tzHDrOG7m+G6vTHDreG6veG6vcOsMT3hu6XDrS/hurXhuqXGoWfhu5vDrOG7mS/DreG6peG7p8ahLz4+PH0vPClb4bq1fSkwKSI8MOG7m30wW1tofT1m4buZ4bq7ISgxaOG7m1ghw4Jv4bqzKMOiMsOsKMag4budbcOqKOG6szIo4buRKOG6tzXDrSjhurwxw63hursjKMWpNijhu5jhur3hu6MoSMSRISjhu6fDquG6teG7m+G6vVghICkpISjhur3huqXDquG6u+G6veG7m1ghW3t7ISgvPyYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurIx4buZ4bubw6rDrMOtIT/DjeG6vcO5w63hurso4bqz4bq9w6pj4bqzKOG6s8Oj4budKOG7m+G7l+G6pSjDonLDtOG6syjhurc44bqzKMOt4bq7McOt4bq7KOG7leG7nTEoxqHhu51tw6oow6JlKOG6teG7nShn4bq9MuG6s+G6vSjhu5vhur0xaSjhu5Xhu50xw609Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhPybDqmnhurso4bqzaDHGocahWCHDquG6suG6pcOt4bub4bql4buXISjGoeG7m8awaOG6pVgh4bunw6rhurXhu5vhur3hu7goICkp4buZxalAKOG6veG6pcOq4bq74bq94bub4bu4KFt7e+G7mcWpQCEoxqHhu5fhurNYIS8v4bqz4bq1w6094bq3McOs4bub4bq9McOt4bq94bq9w6wxPeG7pcOtL+G6teG6pcahZ+G7m8Os4buZL8Ot4bql4bunxqEvPj48fS88KVvhurV9KTApIj4p4bubezwpXWg8KT1m4buZ4bq7ISgxaOG7m1ghw4Jv4bqzKMOiMsOsKMag4budbcOqKOG6szIo4buRKOG6tzXDrSjhurwxw63hursjKMWpNijhu5jhur3hu6MoSMSRISjhu6fDquG6teG7m+G6vVghICkpISjhur3huqXDquG6u+G6veG7m1ghW3t7ISgvPyYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT/hurThu58oaeG7j8OqKOG6veG7gcOt4bq9KOG7m+G6vTPDreG6vShn4bq9w6w1w63hursoPijDrTdpKOG7m+G7l+G7kShoNMOqKMOi4bqhxrAow63hur1yw63hursoxqFtKGhyw7TDreG6uyjhurMyKOG7mzTDqijGoeG7nW3DqijDreG6uzPGsCjhurMzw63hurso4bubN8Ot4bq7KGhiw609Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhPybDqmnhurso4bqzaDHGocahWCHDquG6suG6pcOt4bub4bql4buXISjGoeG7m8awaOG6pVgh4bunw6rhurXhu5vhur3hu7goICkp4buZxalAKOG6veG6pcOq4bq74bq94bub4bu4KFt7e+G7mcWpQCEoxqHhu5fhurNYIS8v4bqz4bq1w6094bq3McOs4bub4bq9McOt4bq94bq9w6wxPeG7pcOtL+G6teG6pcahZ+G7m8Os4buZL8Ot4bql4bunxqEvPj48fS88KVvhurV9KTApIj4p4bubMH08MGh9PWbhu5nhurshKDFo4bubWCHDgm/hurMow6Iyw6woxqDhu51tw6oo4bqzMijhu5Eo4bq3NcOtKOG6vDHDreG6uyMoxak2KOG7mOG6veG7oyhIxJEhKOG7p8Oq4bq14bub4bq9WCEgKSkhKOG6veG6pcOq4bq74bq94bubWCFbe3shKC8/Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6sjHhu5nhu5vDqsOsw60hP8ag4budbcOqKOG6szIoaDMow6LDqmVpKMOt4bq94bqjw60o4bub4bq94buj4bqzKMOi4bqvxrAo4bq14budKGjhu4fhurPhur0o4bqzb8Ot4bq7KMOibsOt4bq7KOG7mzTDqijhurczw60o4bq8McOt4bq7PSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT8mw6pp4bq7KOG6s2gxxqHGoVghw6rhurLhuqXDreG7m+G6peG7lyEoxqHhu5vGsGjhuqVYIeG7p8Oq4bq14bub4bq94bu4KCApKeG7mcWpQCjhur3huqXDquG6u+G6veG7m+G7uChbe3vhu5nFqUAhKMah4buX4bqzWCEvL+G6s+G6tcOtPeG6tzHDrOG7m+G6vTHDreG6veG6vcOsMT3hu6XDrS/hurXhuqXGoWfhu5vDrOG7mS/DreG6peG7p8ahLz4+PH0vPClb4bq1fSkwKSI+KeG7mzwpIHtoPCk9ZuG7meG6uyEoMWjhu5tYIcOCb+G6syjDojLDrCjGoOG7nW3DqijhurMyKOG7kSjhurc1w60o4bq8McOt4bq7IyjFqTYo4buY4bq94bujKEjEkSEo4bunw6rhurXhu5vhur1YISApKSEo4bq94bqlw6rhurvhur3hu5tYIVt7eyEoLz8mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bqyMeG7meG7m8Oqw6zDrSE/4bq2NcOtKOG6vDHDreG6uyjDrTlpKOG7m+G7l8Osw63hursoR+G6veG7nSjhurc1w6wo4bubbsOtKOG7m+G6vcOqYsOtKMOt4bq9w6piw60o4buY4bufKEjhu51sw63hurs9KMOCw6plaSjhurXhu50oaOG7h+G6s+G6vSjDrTPGsCjDojYo4bulMyjDojHDreG6uyjhurPhur3hu53huq/DrSjhurfhu4coacSpw6oow6LDqmThu50oZ8OqxJHDrSjDomUow6Lhu4vDrSjhurXhu50oZ+G6vTLhurPhur0o4bub4buX4buRKGg0w6o9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7mXbhu53hu5vhur3DrOG7lyE/STTDreG6vSjhurJyw7XDreG6uyYv4buZPw==

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]