(vhds.baothanhhoa.vn) - Mặc dù thời hạn cuối cùng đăng ký cầu thủ ngoại cho giai đoạn 2 mùa giải bóng đá năm 2022 còn khoảng 2 tuần, tuy nhiên CLB Đông Á Thanh Hóa đang gặp không ít khó khăn trong việc bổ sung nhân tố mới chất lượng, nhất là tiền đạo ngoại.
4buu4bqz4bu44bu0NGM6a2tT4buy4buJTOG6tWxjN+G7slbhu7Phur/EkeG6t+G7tHLhu7RM4bqzOsSR4bqz4bu04bqyw6k64bu04bq34bq1OsSR4bu0xJE6xJHhu7Rs4bqlZOG7tGLhurXhuqFk4bu0bOG6teG6o8SR4bu0Ni5l4bu0xJHhurdlLuG6teG7ri/hurPhu7hW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJ4bqyNzo14buyVkR7NOG7tDVv4bu0bOG6s2nhurXhu7ThurMuxJHhu7Q0beG7geG6teG7tDRvxJHhurfhu7Q2KcSR4bq34bu0YuG7neG7tDQgbeG7tGzhurPDsuG7tMSR4bq3ZS7hurXhu7Q04bqzZeG7tOG6t+G6tTrhurXhu7Q2ZS7EkeG7tEDhu7Rkbzrhu7ThurfhurUh4bq14bu0M8OpxJHhurfhu7Q2O+G7tMSRKWThu7RA4bu2QEDhu7Q04bq5xJHhu7Ri4bqzZSHEkeG6t+G7tEDhu7RsbSDEkcav4bu0bG3hu5vhu7TEkeG6s+G6tcOgxJHhu7R5Q3jhu7Thu7Phur/EkeG6t+G7tHLhu7RM4bqzOsSR4bqz4bu04bqyw6k64bu0NjrEkeG6t+G7tOG6t3vhu4nhu7Ri4bqz4bq/xJHhurfhu7TDomzhu7Ri4bqzw6nhu7Ri4bqzKcSR4bu0bGplxJHhurfhu7Thu5XhurXDozThu7Qz4buF4bu0a23EkeG6t+G7tMSR4bqzXcSR4bu0bOG7geG7tGRo4bq14bu0NOG6syJs4bu0Y+G7j8OtxJHhurfGr+G7tMSR4bqzImzhu7RjLOG7tGzhurXhuqPEkeG7tDYuZeG7tMSR4bq3ZS7hurXhu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slbhu67hurVk4bq34bu0NGM6a2tT4buyNWzhurNtZDPhu7ThurV5N8SRbDdq4buy4bu0a2zhu5tjN1Phu7Lhu5fhurU1bOG6s+G7puG7tCbhu7bhu7bhu4nGocWo4bu04bqzN+G6teG6t+G6s2zhu6bhu7QkIyPhu4nGocWo4buy4bu0a2o0U+G7si8vNDXEkeG7qDM6ZWzhurM6xJHhurPhurNlOuG7qOG7lcSRLzU3a2JsZeG7iS/EkTfhu5drL0BAI+G7uC/hu7g/KjUj4bu4JUAlIyRsPSQmJeG7tmPhu7bhu6jhuqvhu4nhurfhu6RqUyM/4bu44buy4bu0OmNsU+G7suG7s+G6v8SR4bq34bu0cuG7tEzhurM6xJHhurPhu7ThurLDqTrhu7ThurfhurU6xJHhu7TEkTrEkeG7tGzhuqVk4bu0YuG6teG6oWThu7Rs4bq14bqjxJHhu7Q2LmXhu7TEkeG6t2Uu4bq14buy4bu04buX4bq1NWzhurNT4buyJuG7tuG7tuG7suG7tOG6szfhurXhurfhurNsU+G7siQjI+G7suG7tC9W4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l5OuG7iWzhurVlxJHhu7JWeOG7g+G7tDbhur/hurXhu7Thu4jhurXEkWxl4bu0LeG7tOG6sjfEkWrhurXEqW034bu0xJHhurfhu49p4bq14bu0eGo6euG6tWPhu7Q2KOG7tDTDqeG7tCThu7QzLMSR4bu0bOG6szzEkeG6t+G7tDThurNl4bu04buz4bq/xJHhurfhu7Ry4bu0TOG6szrEkeG6s+G7tOG6ssOpOuG7tMOs4bu0ZG864bu0xJEs4bub4buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JWSzpt4bu04buV4bq5xJHhurfhu7Q2Im3hu7Rs4bqzw7Xhu7Thu7jhu7bGr+G7tOG7s+G6v8SR4bq34bu0cuG7tEzhurM6xJHhurPhu7ThurLDqTrhu7Q2KOG7tOG7leG7j2fEkeG7tGPDoMSR4bu04buV4bqn4bu0bGrDouG7tGzhurPDteG7tCbhu7RsasOgxJHhu7QzIcSR4bq34bu0xqHhuqHhu4nhu7ThurMuxJHhurfhu7Thu5Vo4bq14bu04bu44bu44bu0NuG6tcSDZOG7qOG7tEzhurMsxJHhurPhu7Rsw6I04bqzxq/hu7Thu5Xhuqfhu7RsasOi4bu0NOG6s2Xhu7RsaOG6teG7tOG6tyDEkeG7tOG6s+G6oWzhu7TEkeG7kzrhu7Rkbzrhu7ThurfhurUh4bq14bu04buU4buoQzc64bq3bTfhu7TEkcOp4bq14bu0bGrDoMSR4bu0NOG6s+G7jzrhu7Rs4bqz4buRNOG7tGvhu5Hhu7Thu4/EkeG6t+G7tOG7ncav4bu0bG3hu5vhu7TEkeG6s+G6tcOgxJHhu7TEkeG6oW3hu7TEkeG6s+G6pcSR4bu04buVLGXhu7Rj4buRNOG7tGPhu4/DrcSR4bq34bu0NCBt4bu0bOG6s8Oyxq/hu7TEkeG6syJs4bu0Yyzhu7TEkeG6t2Uu4bq14bu0M+G6tcSR4bqzxq/hu7Q24buD4bq14bu0M8OpxJHhurfhu7TGocO14bu0TOG6szrEkeG6s+G7tDYo4bu0NMOp4bu0a+G7keG7tMSRZuG7tGPhu5E04bu0aiJs4bu0Y2jEkeG7qOG7tOG6skPhu5Thu7Thu4g3bGpl4buV4bq1NOG7tGMs4bu0xJHhurfhu49p4bq14bu0Njpt4bu0NiBt4bu0xJHhurMibOG7tOG7leG6o+G7tOG6syzEkeG6t+G7tGzhurXhuqPEkeG7tDYuZeG7tGLhurPhurXhu7Q04bqz4buPOuG7tDTDqeG7tOG6t+G7j2fEkeG6t+G7tGR7bOG7tDQgbeG7tGzhurPDsuG7tMSR4buD4bq14bu0xJEsZeG7tMSR4buF4bq14bu0bGrhu4PhurXGr+G7tDQgbeG7tGzhurPDsuG7tMSR4bq3ZS7hurXhu7Q04bqz4buPOuG7tDY74buJ4bu0w7XEkeG6t+G7tOG7m8OgbeG7tDQgbeG7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVuG7ruG6tWThurfhu7Q0Yzpra1Phu7LhurV5N8SRbDdq4buy4bu0a2zhu5tjN1Phu7Lhu5fhurU1bOG6s+G7puG7tCbhu7bhu7bhu4nGocWo4bu04bqzN+G6teG6t+G6s2zhu6bhu7QkIyPhu4nGocWo4buy4bu0a2o0U+G7si8vNDXEkeG7qDM6ZWzhurM6xJHhurPhurNlOuG7qOG7lcSRLzU3a2JsZeG7iS/EkTfhu5drL0BAI+G7uC/hu7g/KjUj4bu4JUAqQCpsQOG7tiQkKmPhu7bhu6jhuqvhu4nhurfhu6RqUz/hu7jhu7jhu7Lhu7Q6Y2xT4buy4buz4bq/xJHhurfhu7Ry4bu0TOG6szrEkeG6s+G7tOG6ssOpOuG7tOG6t+G6tTrEkeG7tMSROsSR4bu0bOG6pWThu7Ri4bq14bqhZOG7tGzhurXhuqPEkeG7tDYuZeG7tMSR4bq3ZS7hurXhu7Lhu7Thu5fhurU1bOG6s1Phu7Im4bu24bu24buy4bu04bqzN+G6teG6t+G6s2xT4buyJCMj4buy4bu0L1bhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXk64buJbOG6tWXEkeG7slbhu4g6bWNl4bu04buI4bq1xJFsZeG7tDYo4bu0NOG6s2fhurXhu7Ri4bqzO+G7tOG6szrhu5vhu7RsasOgxJHhu7ThurMsxJHhurfhu7Rs4bq14bqjxJHhu7Thu5XDo+G7tDTDsjrhu7Thu7Phur/EkeG6t+G7tHLhu7RM4bqzOsSR4bqz4bu04bqyw6k64bu0w6zhu7TEkeG6s+G7mcSR4bq34bu04buV4bq5xJHhurfhu7Q2Im3hu7ThurcgxJHhu7Q2XeG7m+G7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVuG7iDptY2Xhu7ThurI3xJFq4bq1xKltN+G7tDbhu4/DrTThu7Ri4buj4bu04buV4bq7xJHhurfhu7Rrw6Hhu7Thurc7xJHhurPhu7Thu5U7NOG7tGxq4bq7xJHhurfhu7Rsajs04bqz4bu04bq34bqz4bq14bu0MyzEkcav4bu0bG3hu5vhu7Thu5Uw4bub4bu0bOG6teG6o8SR4bu0Ni5l4bu0xJHhurfhu49p4bq14bu0eGo6euG6tWPhu7TEkSzhu5vhu7Q04bqz4buPOuG7tDY74buJ4bu0w7XEkeG6t+G7tDbhu4/DrTThu7Thu5vDoG3hu7Q0IG3hu7Thu5XhuqPhu7Q04bqzbeG7m8OgxJHhu7Rk4bq/xJHhu7Q1b+G7tDYo4bu0NMOp4bu0QOG7tDMsxJHhu7Rs4bqzPMSR4bq34bu0YsSD4bu0bMO04bu0NiBt4bu04bq34bq1IeG6teG7qOG7tOG6smfEkeG7tMSR4buZOsav4bu0NOG6s13EkeG7tGtubOG7tMSRLOG7m+G7tGMu4bq14bu0NcOixJHhurPhu7Q04bqzIsSR4bu0bOG6s+G7j2fEkeG6t+G7tGs6beG7tGxqMMSR4bu0bOG6szzEkeG6t+G7tEss4bq14bu04bq24bq5xJHhu7ThurB54bu04buVLOG7tOG7ieG6syHhurXhu7TEkeG6t+G6s+G6reG7tGzhurPhurXhu7Q2Im3hu7Thu7jhu7Rs4bqzO8SR4bq34buo4bu0TGplxJHhurfhu7Qz4buB4bq14bu0NCHEkeG6s+G7tDTDqeG7tGzhurPDoGThu7Qq4bu04buV4bqn4bu0bGrDouG7tDXDosSR4bqz4bu0NOG6syLEkeG7tGzhurPhu49nxJHhurfGr+G7tOG7s+G6v8SR4bq34bu0cuG7tEzhurM6xJHhurPhu7ThurLDqTrhu7Rs4bqz4buRNOG7tGvhu5Hhu7Ri4bqzw7LEkeG6t+G7tOG6s2UhxJHhurfhu7Rj4buRNOG7tGPhu4/DrcSR4bq34bu04buVLOG7tOG6skPhu5Thu7Thu4g3bGpl4buV4bq1NOG7tDYo4bu0bOG6szrhu7Rs4bqz4bq14bqhbOG7tGRlxJHhurfhu7Q24buPw6004bu0M+G7heG7tGttxJHhurfhu7Rj4buRNOG7tGPhu4/DrcSR4bq34buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JW4buu4bq1ZOG6t+G7tDRjOmtrU+G7suG6tXk3xJFsN2rhu7Lhu7RrbOG7m2M3U+G7suG7l+G6tTVs4bqz4bum4bu0JuG7tuG7tuG7icahxajhu7ThurM34bq14bq34bqzbOG7puG7tCQjI+G7icahxajhu7Lhu7RrajRT4buyLy80NcSR4buoMzplbOG6szrEkeG6s+G6s2U64buo4buVxJEvNTdrYmxl4buJL8SRN+G7l2svQEAj4bu4L+G7uD8qNSPhu7glQCY9JGzhu7glJSQjY+G7tuG7qOG6q+G7ieG6t+G7pGpTQCZA4buy4bu0OmNsU+G7suG7s+G6v8SR4bq34bu0cuG7tEzhurM6xJHhurPhu7ThurLDqTrhu7ThurfhurU6xJHhu7TEkTrEkeG7tGzhuqVk4bu0YuG6teG6oWThu7Rs4bq14bqjxJHhu7Q2LmXhu7TEkeG6t2Uu4bq14buy4bu04buX4bq1NWzhurNT4buyJuG7tuG7tuG7suG7tOG6szfhurXhurfhurNsU+G7siQjI+G7suG7tC9W4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l5OuG7iWzhurVlxJHhu7JW4bq2bWtsOuG7lWXhu7RkaOG6teG7tDbhu4/DrTThu7Thu7Phur/EkeG6t+G7tHLhu7RM4bqzOsSR4bqz4bu04bqyw6k64bu0bG3hu5vEg8SR4bu0ZOG7g+G7tMSR4bqz4buPxJHhurfhu7RjLuG6teG7tDThurNn4bq14bu0w6zhu7Thu5Xhuqfhu7RsasOi4bu0bGptxJHhurfhu7Thu5XDo+G7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVkLhurPDqeG7tGLhurMpxJHhu7RjaMSR4bu0xJHhurMibOG7tDTDsjrhu7Q24buD4bq14bu0M8OpxJHhurfhu7TGocO14bu0TOG6szrEkeG6s+G7tOG6s+G6tcOjxJHhu7RsLuG6teG7tDbDqeG7tGMs4bu0bOG6pWThu7Ri4bq14bqhZOG7tGzhurXhuqPEkeG7tDYuZeG7tMSR4bq3ZS7hurXGr+G7tDPhu4Xhu7RrbcSR4bq34bu0NOG6s2Xhu7ThurfhurU64bq14bu0NmUuxJHhu7Rj4buPw61s4bu04buV4bqj4buo4bu04bq2bWtsOuG7lWXhu7RLOsSRbGVr4bu0Nijhu7Q0MOG7ieG7tDPhuqHEkeG7tOG7s+G6v8SR4bq34bu0cuG7tEzhurM6xJHhurPhu7ThurLDqTrhu7TEkeG6s+G7j8SR4bq34bu0NCBt4bu0bOG6s8Oy4bu0xJEs4bub4bu0Yy7hurXhu7Q04bqzZ+G6teG7tMOs4bu04buV4bqn4bu0bGrDouG7tGxqbcSR4bq34bu04buVw6Phu6jhu7RL4buR4bu04bq3w6nhu4nhu7Rke2zhu7Q0w7I64bu0NCBt4bu0bOG6s8Oy4bu0xJHhurfhu49p4bq14bu0eGo6euG6tWPhu7TEkSzhu5vhu7Thu5Vo4bq14bu0ZMOzNOG7tDbDojThurPhu7Rs4bqzOuG7m+G7tGzhurPhuqHhu7Q04bqzZeG7tOG7lOG6tTRsZWrhu7RCOmThurNtYjrGr+G7tGxt4bub4bu04buVMOG7m+G7tGxqZcSR4bq34bu0M+G7geG6teG7tDQhxJHhurPhu7Q04bqz4buPOuG7tDTDqeG7tMSR4bq3ZS7hurXhu7Qz4bq1xJHhurPhu7RkaOG6tcav4bu04bqyQ+G7lOG7tOG7iDdsamXhu5XhurU04bu0Nijhu7QzbeG7gzThu7Thu4nhurMh4bq14bu0a+G7k+G7tDXDs8SR4bq34bu0NHvhu4nhu7Rsam3EkeG6t+G7tOG7lcOj4bu0xJHhurdlLuG6teG7tEI6ZOG6s21iOuG7tC3hu7ThurZta2w64buVZeG7tMOs4bu0QOG7tOG7leG6ucSR4bq34bu0NiJt4bu0bOG6s8O14bu0P+G7tOG7lSzhu7Thu7jhu7bhu7Thu5XDtDrhu7TEqW064buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JW4buz4bq/xJHhurfhu7Ry4bu0TOG6szrEkeG6s+G7tOG6ssOpOuG7tDM8bOG7tDYgbeG7tDThurNl4bu0bOG6s+G7k+G7tOG7leG6tcOjNOG7tGThu4Ns4bu0Y2UubOG7tDQgbeG7tGzhurPDsuG7tGRo4bq1xq/hu7RsamXEkeG6t+G7tDbDqeG7tOG7j23hu7Rs4bq1w6DEkeG7tDQ7NOG7tGzhurXhuqPEkeG7tDYuZeG7tDbhuqHEkeG7tGzDtOG7tMSQOmThu7REcMav4bu0NOG6s11t4bu04burbeG7tOG7lSzhu7Q04bqzXW3hu7Thu4jhurPhurXhu6jhu7RMbeG7m+G7tOG7lTDhu5vGr+G7tMSpbTrhu7Q2O8SR4bqz4bu04bq34bq1O+G7tDTDsjrhu7RjKMSR4bqz4bu0Ni5l4bu0eUN44bu0bGrhuqXEkeG6s+G7tDbhu4Phu7Q0OzThu7Q0IG3hu7Rs4bqzw7Lhu7RsaOG6teG7tGzhurPhu5Phu7Thu5XhurXDozThu7Q04bqz4buPOuG7tGzhurPhu5E04bu0a+G7keG7tOG7leG7j8OtbOG7tGxq4buD4bq14bu0a2Xhu7Thu5Vo4bq14bu0NDs04bu0NCBt4bu0bOG6s8Oy4bu0xJHhu4PhurXhu7TEkcOgxJHhu7RqImzhu7Ri4bqzw6nhu7Q2xIPhu7R5Q3jhu7Q2e2zhu7Qzbmzhu7Ri4bud4buo4bu0eWrhurVrbOG6tTrEkeG7tHFjN8ah4bu0Yyzhu7Thu5XDouG7tDXDs+G7tDbhurXEg8SR4bu04bqz4bqlxJHhurPhu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slbhu67hurVk4bq34bu0NGM6a2tT4buy4bq1eTfEkWw3auG7suG7tGts4bubYzdT4buy4buX4bq1NWzhurPhu6bhu7Qm4bu24bu24buJxqHFqOG7tOG6szfhurXhurfhurNs4bum4bu0JCNA4buJxqHFqOG7suG7tGtqNFPhu7IvLzQ1xJHhu6gzOmVs4bqzOsSR4bqz4bqzZTrhu6jhu5XEkS81N2tibGXhu4kvxJE34buXay9AQCPhu7gv4bu4Pyo1I+G7uCUj4bu2QD9sJCQqJT1j4bu24buo4bqr4buJ4bq34bukalM9PyPhu7Lhu7Q6Y2xT4buy4buz4bq/xJHhurfhu7Ry4bu0TOG6szrEkeG6s+G7tOG6ssOpOuG7tOG6t+G6tTrEkeG7tMSROsSR4bu0bOG6pWThu7Ri4bq14bqhZOG7tGzhurXhuqPEkeG7tDYuZeG7tMSR4bq3ZS7hurXhu7Lhu7Thu5fhurU1bOG6s1Phu7Im4bu24bu24buy4bu04bqzN+G6teG6t+G6s2xT4buyJCNA4buy4bu0L1bhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXk64buJbOG6tWXEkeG7slZ5auG6tWts4bq1OsSR4bu0cWM3xqHhu7Q2OsSR4bq34bu0bOG6s+G7k+G7tOG7leG6tcOjNOG7tGwu4bq14bu04buz4bq/xJHhurfhu7Ry4bu0TOG6szrEkeG6s+G7tOG6ssOpOuG7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVnkgbeG7tGzhurPDsuG7tMSR4bq34buPaeG6teG7tHhqOnrhurVj4bu0xJEs4bub4bu0NMOp4bu0xJHhurPhurXhuqNt4bu0xJEpZOG7tDThurNn4bq14bu0M8OpxJHhurfhu7RsLuG6teG7tEzhurM74bq14bu0QzrEkcav4bu0xJDhurMwbOG7tHghxJHhu7Thu5Us4bu0ZGjhurXhu7TEkeG6syJs4bu0Yyzhu7R5OmThu4ltNOG6s+G6tTrGr+G7tGxt4bub4bu0xJHhurPhurXDoMSR4bu0bOG6syzEkeG6s+G7tGzDojThurPhu7ThurfhurPhurXhu7QzLMSR4bu04bq3IMSR4bu0Nl3hu5vhu7Ri4bqzO+G7tGLhurPhurXDoGThu7Rs4buBxJHhu6jhu7REbzrhu7ThurfhurUh4bq14bu0QOG7tkDhu7jGr+G7tHlq4bq1a2zhurU6xJHhu7RxYzfGoeG7tDTDqeG7tCThu7RjIMSR4bu0ajrhu7RrXcSR4bu04buVLOG7tOG6t+G6s+G6teG7tDbhu4/DrTThu7RA4bu0MyzEkeG7tGzhurM8xJHhurfhu6jhu7RC4bqzIeG7tMSRKcSR4bq34bu0NuG7j8OtNOG7tGLhurNlOzThu7Q7ZeG7tOG7s+G6v8SR4bq34bu0cuG7tEzhurM6xJHhurPhu7ThurLDqTrhu7Q0w7I64bu0bOG6teG6o8SR4bu0Ni5l4bu0xJEs4bub4bu0YuG6s+G6v8SR4bq34bu0NDpl4buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JW4buz4bq/xJHhurfhu7Ry4bu0TOG6szrEkeG6s+G7tOG6ssOpOuG7tGvDoeG7tGzhurXhuqHhu4nhu7Rsw7M04bu0NOG6s2Xhu7Rs4bqz4buT4bu04buV4bq1w6M04bu0QOG7tGzhurXhuqPEkeG7tDYuZeG7tDbhuqHEkeG7tGzDtOG7tE1iajrhurXEkTfhu7Thu5Us4bu0eGo6euG6tWPGr+G7tDThu43EkeG6t+G7tMSR4bqz4buP4bu0bOG6pWThu7Ri4bq14bqhZOG7tDQ7NOG7tMSR4bqzXcSR4bu0bOG7geG7tGRo4bq14bu0YuG6szs04buo4bu0xJDhurcs4bub4bu04bu4Ki0mxq/hu7Q0OzThu7Q24buD4bq14bu0M8OpxJHhurfhu7TDrOG7tOG7lOG7qEM3OuG6t2034bu0a8Oh4bu04buJ4bqzIeG6teG7tDThurPhu4Fs4bu0NTrEkeG6s+G7tGs7NOG6s+G7tDQgbeG7tGzhurPDsuG7tMSR4bq3ZS7hurXhu7Q04bqzZeG7tOG6t+G6tTrhurXhu7Q2ZS7EkeG7tGPhu4/DrWzhu7Thu5XhuqPhu6jhu7TDvW/hu7Thu5Uw4bubxq/hu7RjKMSR4bqz4bu0Ni5l4bu0eUN4xq/hu7QzOsSR4bu04bqzbSLEkeG7tGNt4bubw6PEkeG7tDbhu4PhurXhu7Qzw6nEkeG6t+G7tOG7s+G6v8SR4bq34bu0cuG7tEzhurM6xJHhurPhu7ThurLDqTrhu7Thu5UyxJHhu7Ri4bqzO+G7tDY6beG7tDYgbeG7tDThurNl4bu04buV4bqn4bu0bGrDouG7tGzhurXhuqPEkeG7tDYuZeG7tMSR4bq3ZS7hurXhu6jhu7Thu7Phu4PhurXhu7Qzw6nEkeG6t+G7tMahw7Xhu7RM4bqzOsSR4bqz4bu0NOG7jcSR4bq34bu0Nijhu7Rsw6LEkeG6s+G7tDbhuqHEkeG7tOG7ieG6s+G7j2fEkeG6t+G7tDvEkeG7tGzhurXhuqHhu4nhu7Rsw7M04bu0a+G7k+G7tDXDs8SR4bq34bu04buIOm1jZeG7tOG6sjfEkWrhurXEqW034bu0YuG6s+G6teG7tGzhurXhuqPEkeG7tDYuZeG7tMSRLOG7m+G7tDPhuqXEkeG6s+G7tOG7ieG6s8OzNOG7tDThurMixJHhu7Rs4bqz4buPZ8SR4bq34buo4bu0QuG6s+G6teG7tDbDqcav4bu0xJHhurPhurXhuqNt4bu0YuG6syHhu7TEkSnEkeG6t+G7tOG7lOG6tTRsZWrhu7RCOmThurNtYjrhu7Rrw6Hhu7Thu4nhurMh4bq14bu0ajrhu7Q24bq14buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JW4buu4bq1ZOG6t+G7tDRjOmtrU+G7suG6tXk3xJFsN2rhu7Lhu7RrbOG7m2M3U+G7suG7l+G6tTVs4bqz4bum4bu0JuG7tuG7tuG7icahxajhu7ThurM34bq14bq34bqzbOG7puG7tCQjI+G7icahxajhu7Lhu7RrajRT4buyLy80NcSR4buoMzplbOG6szrEkeG6s+G6s2U64buo4buVxJEvNTdrYmxl4buJL8SRN+G7l2svQEAj4bu4L+G7uD8qNSPhu7glI0Dhu7YqbCMmKiRAY+G7tuG7qOG6q+G7ieG6t+G7pGpTJiMj4buy4bu0OmNsU+G7suG7s+G6v8SR4bq34bu0cuG7tEzhurM6xJHhurPhu7ThurLDqTrhu7ThurfhurU6xJHhu7TEkTrEkeG7tGzhuqVk4bu0YuG6teG6oWThu7Rs4bq14bqjxJHhu7Q2LmXhu7TEkeG6t2Uu4bq14buy4bu04buX4bq1NWzhurNT4buyJuG7tuG7tuG7suG7tOG6szfhurXhurfhurNsU+G7siQjI+G7suG7tC9W4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l5OuG7iWzhurVlxJHhu7JWxJDhuqFt4bu0YuG6s+G6v8SR4bq34bu0NMOp4bu0a+G7keG7tDPhu4Xhu7RrbcSR4bq3xq/hu7Thu7Phur/EkeG6t+G7tHLhu7RM4bqzOsSR4bqz4bu04bqyw6k64bu0a8Oh4bu04buVMsSR4bu04buJ4bqzIeG6teG7tDThurMi4buJ4bu0xJHhurMwxJHhu7Rr4buT4bu0NcOzxJHhurfhu7Qz4buD4bu0NuG6v+G6teG7tDQgbeG7tGzhurPDsuG7tMSR4bq34buPaeG6teG7tHhqOnrhurVj4buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JWw4zhu7Thu5XhurnEkeG6t+G7tDYibeG7tGzhurPDteG7tOG7uOG7uOG7tC3hu7Thu5XhurnEkeG6t+G7tDYibeG7tDvhu4nhu7Q04bqzw6ls4bu0NMOyOuG7tOG6t+G6tTrhurXhu7Q2ZS7EkeG7tGPhu4/DrWzhu7Q24bq14bu04buw4bu4JuG6s+G7tMSR4bq3LOG7m+G7tCotJuG7rMav4bu04buz4bq/xJHhurfhu7Ry4bu0TOG6szrEkeG6s+G7tOG6ssOpOuG7tGvDoeG7tDTDqeG7tDThurNt4bub4bqhxJHhu7RjLGThu7Ri4bqzOzThurPhu7RsasOgxJHhu7RrXcSR4bu04buU4bq1xJHhurPhu7Q0w7I64bu0S+G6v8SR4bq34bu0Qzpk4bu0xJDhurfhurPDo+G7tHHEkeG7qOG7tMSQ4bqz4bq14bqjbeG7tGLhurMh4bu0xJEpxJHhurfGr+G7tCPhu7Q0IG3hu7Rs4bqzw7Lhu7TEkeG6t2Uu4bq14bu04buU4bq1NGxlauG7tEI6ZOG6s21iOsav4bu04bq2bWtsOuG7lWXhu7RLOsSRbGVrxq/hu7Thu4g6bWNl4bu04buI4bq1xJFsZeG7tGvDoeG7tGzhurXhuqHhu4nhu7Rsw7M04bu0NuG7j8OtNOG7tGvhu5Phu7Q1w7PEkeG6t+G7qOG7tOG7lOG6p+G7tGxqw6Lhu7Rs4bq14bqjxJHhu7Q2LmXhu7Rrw6Hhu7Thu5UyxJHhu7Q1ZeG7tOKAnMSR4buD4bq14bu0M+G6tcSR4bqz4oCd4bu04bq3O8SR4bqz4bu04buVOzThu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXhlNeG7m+G7slbhurLhurXDo8SR4bu0NuG7g+G6teG7tDPDqcSR4bq34bu0xqHDteG7tEzhurM6xJHhurPhu7Thu5UyxJHhu7Q04bq5xJHhu7RA4bu0bG0gxJHhu7Q2xIPhu7Rs4bqlZOG7tGLhurXhuqFk4bu04oCc4bqzLMSR4bq34bu0xJHhurdlLuG6teKAneG7tDThurMibOG7tGPhu4/DrcSR4bq34bu0NOG6s2Xhu7ThurMsxJHhurfhu7Q04bq/xJHhurfhu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXFtbOG6s2Vq4buyVkQuxJHhurPhu7R54buPacSR4bq34buuL+G7iVY=

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]