(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 3 - 8, giải Bóng đá U9 Miền Bắc năm 2022 đã chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu huyện Quảng Xương (Thanh Hóa).
VDjhu6rGrzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7hDnhu4Xhuq99xahVxII44bq9Ocav4buF4buH4buy4bq3OMav4bu1OUA5xq/DueG6teG6tzfGr3vhu7TGr0bDncav4bqwOTLhurfGr8O5JDzGr+G6tz3hurHGr+G7sOG7qOG7sOG7sFQvOOG7qlVU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/hu7d94buyPsWoVeG6tjfhu7bDs8av4busxq8txq9Z4bugxq83OUA5xq/DueG6teG6tzfGr3vhu7TGr0bDncav4bqwOTLhurfGr8O5JDzGr+G6tz3hurHGr+G7sOG7qOG7sOG7sMaveyPGrzw4YeG6tzjGr+G7hTjhu4k8xq/Egzjhur05xq/hu4Xhu4fhu7Lhurc4xq/hu4Xhu7g5xq/hurY44bu2xq/hu4U4Ocaveztmxq84ZsOzM+G6t8av4buAZkDhurc3xq9P4buLZeG6tzfGr1Lhu4Q44buy4bq3OMav4bu34bq14buyU1BUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVVQ54bqxN8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWoPuG7hThm4bqxKcavOeG7pX3hurfhu4V94buHxajGr+G7g+G7hcOz4bqvfeG7mMWobjk+4buFOOG7osavWeG7qOG7qOG6v2/hu57Grzh9OTc44buF4buixq9W4bus4bus4bq/b+G7nsWoxq/hu4Phu4c84buYxagvLzw+4bq3UCnhu7LhurPhu4U44buy4bq3ODjhurPhu7JQbeG6ty8+feG7g8SD4buF4bqz4bq/L+G6t31u4buDL+G7sOG7sOG7rOG7qi/hu7Dhu7BWPuG7rOG7quG7qOG7qlfhu6zhu6zhu4VYVuG7qlZZ4bqv4buoUMOj4bq/N+G7nOG7h+G7mOG7quG7rFjFqMav4buy4bqv4buF4buYxajEgjjhur05xq/hu4Xhu4fhu7Lhurc4xq/hu7U5QDnGr8O54bq14bq3N8ave+G7tMavRsOdxq/hurA5MuG6t8avw7kkPMav4bq3PeG6scav4buw4buo4buw4buwxajGr245PuG7hTjhu5jFqFnhu6jhu6jFqMavOH05Nzjhu4Xhu5jFqFbhu6zhu6zFqMavL1VUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/hu6Xhu7Lhur/hu4U54bqz4bq3xahVRsOdxq9NOTPhu4XGr+G7t2jhurc3xq/hu4Q44buy4bq3OMav4bu34bq14buyxq/hu4U4Ocaveztmxq9tw6k5xq9Gw53Gr03hu4Lhu7fGr+G7t+G7tsav4bq2YznGr+G7heG7h+G6s+G6tzfGr+G7heG7hy7hurfGr8SDOOG7sjnGr+G6seG7uDxQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhu6U4ZiHhurfGrynDoMavPDjhurPGrzc5QDnGr8O54bq14bq3N8ave+G7tMavRsOdxq/hu4XhurPhu7bhurfGr+G7gWbhuqs8xq/hu7Dhu6jhu7Dhu7DGrz45NeG6t8av4buH4buyxq9t4bu24bqzxq/hu4Xhu4dm4bq3N8av4buFZizhurfGr+G7hTjhu7Thurc3xq9Z4bugxq83OUA5xq/DueG6teG6tzfGr3vhu7TGr0bDncav4bqwOTLhurfGr8O5JDzGr3sjxq974buL4bq7PMav4buFZMavPDjhu4k8xq9tw6k5xq/hu4Nqxq/hu4U44buy4bqxxq83OeG7ssavPMOt4buyxq9Wxq97YznGrynhurXhurc34buixq9Gw53Gr005M+G7hcav4bu3aOG6tzfGr+G7hDjhu7Lhurc4xq/hu7fhurXhu7Lhu6DGr0bDncav4bu3QDnGr+G6vjjDouG6tzfhu6DGr0bDncavTeG7guG7t8av4bu34bu2xq/hurZjOeG7oMavRuG7quG7qMav4buFOMOgxq9vI8av4bq2Nzg5xq/hu4Jl4bq34bugxq9G4buq4buoxq9NOTPhu4XGr+G7t2jhurc3xq/hu4Q44buy4bq3OMav4bu34bq14buyUFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahV4bq2N+G6s+G7tjnGrzzhu7Q8xq97YznGrynhurXhurc3xq/hu4Mgxq/hu4U44buy4bqxxq83OeG7ssavNzlAOcavRsOdxq/hu4XhurPhu7bhurfGr+G7gWbhuqs8xq/hu4Mk4bq/xq/hu4XDqTnhu6DGr0bhu6rhu6jGr+G7hTjDoMavbyPGr+G6tjc4Ocav4buCZeG6t8avbeG7tsavRuG7quG7qMavTTkz4buFxq/hu7do4bq3N8av4buEOOG7suG6tzjGr+G7t+G6teG7ssav4bqv4bu2xq884bu0PMave2M5xq8p4bq14bq3N8ave+G7i+G6uzzGr+G6seG6uTnGr3s0xq/hu4U94bq3N8av4buFYeG6tzjGrzzhuqXGr2/hu7Thu4XGr+G6vcavNzlAOcaveztmxq/huq8s4bq3xq/hurfhu7bDs1BUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVeG7tTlAOcav4buDIMav4buFODnGr3s7Zsav4buFOH3hurPGr+G6rmYu4buFxq8p4bq14bq3N8ave+G7tMavVsav4bq3N+G7i+G6uTnGrz7hurPGr8ONw7PGrynhu7LhurfGr+G7hDg0xq8+aTzGr+G7hTg0xq/hu4U44buy4bqzxq8p4buy4bq3xq844bu24bq3OFDGr+G7peG7tDzGr3tjOcav4buFOOG7suG6scavNznhu7LGr+G7hTg5xq97O2bGr+G7hTh94bqzxq/hu4U4NMav4buFOOG7iTzGr23DouG6tzfGr+G7heG7h8Oi4bq3xq/hu6rGr+G6r+G7i+G6u+G7hcav4buFYeG6tzjGr3s5NOG6scavezTGr2/hu7Q8xq97w6Dhurc4xq97YznGr23huqnGr3vDoDw4UFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahVVDnhurE3xq884bqv4buy4buD4buD4buYxag54bulfeG6t+G7hX3hu4fFqMav4buD4buFw7Phuq994buYxahuOT7hu4U44buixq9Z4buo4buo4bq/b+G7nsavOH05Nzjhu4Xhu6LGr1bhu6zhu6zhur9v4buexajGr+G7g+G7hzzhu5jFqC8vPD7hurdQKeG7suG6s+G7hTjhu7Lhurc4OOG6s+G7slBt4bq3Lz594buDxIPhu4XhurPhur8v4bq3fW7hu4Mv4buw4buw4bus4buqL+G7sOG7sFY+4bus4buq4buo4buqWOG7sFbhu4Xhu6xZWeG7rOG7qOG6r+G7qFDDo+G6vzfhu5zhu4fhu5hZ4buqxajGr+G7suG6r+G7heG7mMWoxII44bq9Ocav4buF4buH4buy4bq3OMav4bu1OUA5xq/DueG6teG6tzfGr3vhu7TGr0bDncav4bqwOTLhurfGr8O5JDzGr+G6tz3hurHGr+G7sOG7qOG7sOG7sMWoxq9uOT7hu4U44buYxahZ4buo4buoxajGrzh9OTc44buF4buYxahW4bus4busxajGry9VVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/4bul4buy4bq/4buFOeG6s+G6t8WoVeG7pWTGr3tj4bq3N8avbTkw4bq3xq/hu4XDqTnGr+G6tjjhu7bGr+G7hTg5xq97O2bGr+G7gGZA4bq3N8avT+G7i2Xhurc3xq/hu4U4feG6s8avPuG6rTnGrzc5QDnGr3s7ZlBUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVeG7hDh94bqzxq974bu04bq3OMavNznhu7TGrzzDreG7ssav4bqp4bq3N8av4bu34bu2xq/hu7fhurPhu7bhurc3xq/FqUDhurHhu6DGr+G7t+G6rk3Gr+G7heG7h+G7i+G6veG6tzfGr3tjOcavRsOdxq9NOTPhu4XGr+G7t2jhurc3xq/hu4Q44buy4bq3OMav4bu34bq14buy4bugxq83OUA5xq/DueG6teG6tzfGr3vhu7TGr0bDncav4bqxOTLhurfGr8O5JDzGr+G6ryzhurfGr+G6t+G7tsOzxq/hu4Mgxq/huq/hu7bGrzxlxq84YznGr+G7heG6q+G7hcavezTGrzzhu7Q8xq97YznGrzw4ZiHhurfGrynDoMav4bqvajzGr+G6r+G7i+G6u+G6tzfGrzw44bqzxq83OUA5xq/DueG6teG6tzfGr3vhu7TGr0bDncav4buF4bqz4bu24bq3xq/hu4Fm4bqrPMav4buDJOG6v8av4buFw6k54buixq/igJxGw53Gr+G7t0A5xq/hur44w6Lhurc3xq9t4bu2xq9Gw53Gr+G7hOG7muG7hMavTeG7guG7t8avezJmxq/huq/hu7bGrzzhu7Q8xq97YznGrynhurXhurc3xq884bq1xq88OGbDszDhurfGr+G6seG6qeG6t8av4buHO+G7hcav4buF4bqr4buFxq/hur3Gr8SDOGbGr21qPMav4bq/OGHhu7LGr8O5JDxQxq/hurY34bqz4bu2Ocav4buH4buy4bugxq9tOTM8xq/hu4U4Ocaveztmxq9tw6k5xq/hu7DGr3tjOcavKeG6teG6tzfGr0bhu6rhu6jGr3vhu4vhurs8xq/hurHhurk5xq/hu4U44buy4bqxxq83OeG7ssav4buDIMavNzln4bq/xq884bu0PMave2M5xq9Gw53GrzjhuqU8xq844bqnOcave+G7i+G6uzzGr+G6tzg5MmbGr8SDOeG6tzjGr+G6tzc4OTPhurHGrylkxq9hPDjigJ1QVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhu7U5QDnGr8O54bq14bq3N8ave+G7tMavRsOdxq/hurA5MuG6t8avw7kkPMave+G7i+G6uzzGr+G7hWTGrzw44buJPMav4buF4bu4Ocav4bq2OOG7tsav4buFODnGr3s7Zsav4buAZkDhurc3xq9P4buLZeG6tzdQxq/FqTrDs8ave+G7i+G6uzzGr3vhu7Thurc4xq83OeG7tMav4bqv4bu2xq88ZcavOGM5xq/hu4Xhuqvhu4XGr3s0xq884bu0PMavPCxmxq/hu4U4w63Gr0bDncav4bqv4bu24bqxxq/hu4FmfeG6t8avbcOpOcavezkyZsavxIM5M+G6t8av4buFODnGr3s7Zsav4buF4buH4bqz4bq3N8av4bq3OOG7tsavezTGrzjhu4vDqeG6tzfGr3sx4bq3xq/hu7U5QDnGr8O54bq14bq3N8ave+G7tMavRsOdxq/hu4XhurPhu7bhurfGr+G7gWbhuqs8xq/hu4Mk4bq/xq/hu4XDqTnGr+G7heG7uDnGr8WpJMSDxq/huq4kxINQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFVUOeG6sTfGrzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqDnhu6V94bq34buFfeG7h8Woxq/hu4Phu4XDs+G6r33hu5jFqG45PuG7hTjhu6LGr+G7quG7qFnhu6jhur9v4buexq84fTk3OOG7heG7osav4buqw53hu7Dhu6jhur9v4buexajGr+G7g+G7hzzhu5jFqC8vPD7hurdQKeG7suG6s+G7hTjhu7Lhurc4OOG6s+G7slBt4bq3Lz594buDxIPhu4XhurPhur8v4bq3fW7hu4Mv4buw4buw4bus4buqL+G7sOG7sFY+4bus4buq4buo4buqWeG7qlnhu4VXWVjhu6rDneG6r+G7qFDhur/hurc34buc4buH4buY4buu4buuw53FqMav4buy4bqv4buF4buYxajEgjjhur05xq/hu4Xhu4fhu7Lhurc4xq/hu7U5QDnGr8O54bq14bq3N8ave+G7tMavRsOdxq/hurA5MuG6t8avw7kkPMav4bq3PeG6scav4buw4buo4buw4buwxajGr245PuG7hTjhu5jFqOG7quG7qFnhu6jFqMavOH05Nzjhu4Xhu5jFqOG7qsOd4buw4buoxajGry9VVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhu7U5QDnGr3s7Zsav4buDIMavPjk14bq3xq/hu4fhu7LGr3sx4bq3xq84MeG7hcav4bq3N+G7tsOzxq/hu67Gry3Gr1lQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/4buRZuG7hTjhurPhu4fFqFXhu7fhurPhu7bhurc3xq/hu4Jl4bq3VC/hur9V

Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]