(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua nhờ sự hỗ trợ của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, nhiều gia đình trên địa bàn đã mạnh dạn đầu tư xây dựng hệ thống nhà màng trồng dưa vàng kim hoàng hậu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mới đây sản phẩm này đã xây dựng thương hiệu “Dưa vàng Vạn Hà” và được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP 4 sao năm 2021.
XeG7iTY04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG7psSp4bunw7LDqjM04bul4bun4bu5w7LDqj8z4bunw6rhu7fhu6ctw6PDssSp4buL4buPKDRvxanhu6Xhu6fEqcOs4bu5KTMi4bq64buvw6M04buz4bqv4buP4buLNOG7suG6seG7jzThu4jhuq80w7Phu4nhuq3hu4/hu4s04bq9bOG7j+G7iTThurnhu4li4bunNMOy4buvcuG7j+G7izThu6Xhurfhu480deG7icSR4buNNMOV4bq4w5VVXS/hu4k2Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3Xhu4jDqsOj4bq7MyLhu6bDucO14buP4buLNOG7j+G7icO94buP4buLNOG7j+G6teG7jTTDusWpw6M04buP4buJcTThu6V4NOG7ieG7nzThu6fDuXI04bq54buxw6M04buIcnU04bunxIPhurk04bu34bqzNOG6u2zhurnhu4k04buz4burNOG7j+G7l+G7j+G7izThu4/hu4vhu4nEqWh1NOG7puG7icSpaMWpNOG7iOG7r+G7j+G7izw04bun4buJbDThu6fDuWLhu4804bum4buJxKloxak04buIw7TDozw04buJxanhu7lo4buPNOG7puG7icSpaMWpNOG7iMO0w6M8NOG7j+G7icSpZ8WpNOG7i8Spw6M04bq9a+G7j+G7iTThu6fDueG7heG7jzThur1sw6M0w6nhuq/hu4804bq94bqzNOG7jeG6seG7j+G7iTThurvhurHhu4804bq9Y8WpNOG7p+G7rzThu7fhuqvhu7k04bq7eOG7j+G7izThu4loNOG7p+G7icah4buP4buLNOG7j+G7ieG6rzThu43huq/hu4/hu4s04bunw7nhu5vhu4/hu4s04bq74buvw6M04buz4bqv4buP4buLNMOzxKnhu4004buJw7Xhuq/hu4/hu4s04buJZMWpNOG7jcOj4buP4buLNMOy4bqxxKk04buJxKloxak0w7rFqeG6tzTDs8Sp4buP4buJNOG7p2Y04bq5w6PDtT404buMcMSpNOG6veG6q+G7uTThu6Xhurfhu480deG7icSR4buNNOG7j+G6r+G7uTThur3hurM04bu34bqr4bu5NOG6u3jhu4/hu4s04bun4buJ4buv4buh4buP4buLNOG7icSpaMWpNOKAnOG6uuG7r8OjNOG7s+G6r+G7j+G7izThu7LhurHhu4804buI4bqv4oCdNOG7s+G6rzThur3hu69y4bq5NMWow4nhu47huro04bunbeG7j+G7iTThurnhu5fhu4/hu4s04buP4buJZOG7jzThu6Xhurfhu480deG7icSR4buNNMOV4bq4w5VVNDk04bulw6PDtTThu4/hurXhu400NzU3Nj5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIl3EqeG7jeG7izThurnDssOj4bul4bulPzPEqeG6uMOq4buP4bunw6rDuTM04bul4bun4bu5w7LDqj8z4bu1xKnhurvhu6fhu4koNOG6oTU1deG7tyk04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pyg0YTg4deG7tykzNOG7pcO54bq5PzMvL8Sp4buzPsOpw6PDteG7p+G7icOj4buP4buJ4buJw7XDoz7hu7Phu48v4buPw6rhu7Xhu6UvNzZhNS83NTjhurs2NzZhw6E24bqj4bunN+G6o+G6oTg2w7I1Pm914buLIcO5Pzg4w6AzNMOjw7Lhu6c/M+G6uuG7r8OjNOG7s+G6r+G7j+G7izThu7LhurHhu4804buI4bqvNMOz4buJ4bqt4buP4buLNOG6vWzhu4/hu4k04bq54buJYuG7pzTDsuG7r3Lhu4/hu4s04bul4bq34buPNHXhu4nEkeG7jTTDleG6uMOVVTM04bu1xKnhurvhu6fhu4k/M+G6oTU1MzThu4nDqsSp4buL4buJ4bunPzNhODgzNC8iXS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XhurjDo3Xhu6fEqcO14buPMyLhurxpNOG7ieG7nzThu6fDuXI0w6nhuq804bq5w7Xhu4804buP4buX4buP4buLNOG6u+G6q+G7jzw04buIcnU04bunxIPhurk04bu34bqzNOG6u2zhurnhu4k04buz4burNOG7j+G7l+G7j+G7izThu4/hu4vhu4nEqWh1NOG7puG7icSpaMWpNOG7iOG7r+G7j+G7izR14buJxqHEqTThu4lydTThu7NwxKk04bq44buX4buP4buLNOG7p+G7uTThu41qw6M04bq94buvceG7j+G7izTDksOj4buNNOG7pOG7oeG7jzTDqcOjw7U04bunxKnhu4XFqTThu6Xhurfhu480deG7icSR4buNPDThurnhu4nFqeG7uWnhu4804buLxKnDo8O1NMOz4buJw7XDozThu4nhu5Phurk0LTTDs+G6ojThu6fhu4nFqWThu6c+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJdxKnhu43hu4s04bq5w7LDo+G7peG7pT8zxKnhurjDquG7j+G7p8Oqw7kzNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7tcSp4bq74bun4buJKDThuqE1NXXhu7cpNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6coNGE4OHXhu7cpMzThu6XDueG6uT8zLy/EqeG7sz7DqcOjw7Xhu6fhu4nDo+G7j+G7ieG7icO1w6M+4buz4buPL+G7j8Oq4bu14bulLzc2YTUvNzU44bq7Njc2OThhNeG7p+G6oeG6o+G6ocOhNcOyNT5vdeG7iyHDuT9hOTkzNMOjw7Lhu6c/M+G6uuG7r8OjNOG7s+G6r+G7j+G7izThu7LhurHhu4804buI4bqvNMOz4buJ4bqt4buP4buLNOG6vWzhu4/hu4k04bq54buJYuG7pzTDsuG7r3Lhu4/hu4s04bul4bq34buPNHXhu4nEkeG7jTTDleG6uMOVVTM04bu1xKnhurvhu6fhu4k/M+G6oTU1MzThu4nDqsSp4buL4buJ4bunPzNhODgzNC8iXS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XhurjDo3Xhu6fEqcO14buPMyLhu4zhu5c04buJa+G7j+G7iTThu6fDueG7m+G7j+G7izThurvhu6/DozThu7Phuq/hu4/hu4s04bq94buvcuG6uTTEg3U04bq74bur4buP4buLNOG7p+G7icOqw7U04buN4bud4bunNMO6xanhu7k04bunw7lr4buP4buJNOG6ueG7icWpxJHhu488NMOzxKlp4buNNOG7pcO1xIPhu6c04bq54buJ4bqn4bunNOG6ueG7ieG7gzThu6d3NMOz4buJ4bqrxak04bq54buJ4buT4buPNOG7ieG6seG7pzThu4vEqcah4buP4buLPDThu6fhu4nDqsO1NOG6u+G7lcSpNMO6xanEgzThu6fDuWvhu4/hu4k04bulxKnhu4/hu4k04bunw7nhu69z4buP4buLPDThu4/hu69w4bq5NOG7p+G7r3DEqTThurnhu4nDtTThur1m4buPNMOz4buJxKk04bq74buvw6M04bq94buvcuG6uTThu6fhu4nFqTThu4nDteG6seG6ueG7iT5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIl3EqeG7jeG7izThurnDssOj4bul4bulPzPEqeG6uMOq4buP4bunw6rDuTM04bul4bun4bu5w7LDqj8z4bu1xKnhurvhu6fhu4koNOG6oTU1deG7tyk04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pyg0YTg4deG7tykzNOG7pcO54bq5PzMvL8Sp4buzPsOpw6PDteG7p+G7icOj4buP4buJ4buJw7XDoz7hu7Phu48v4buPw6rhu7Xhu6UvNzZhNS83NTjhurs2NzZhNTg34bunYcOg4bqjNeG6o8OyNT5vdeG7iyHDuT/DoGHDoDM0w6PDsuG7pz8z4bq64buvw6M04buz4bqv4buP4buLNOG7suG6seG7jzThu4jhuq80w7Phu4nhuq3hu4/hu4s04bq9bOG7j+G7iTThurnhu4li4bunNMOy4buvcuG7j+G7izThu6Xhurfhu480deG7icSR4buNNMOV4bq4w5VVMzThu7XEqeG6u+G7p+G7iT8z4bqhNTUzNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6c/M2E4ODM0LyJdL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG6uMOjdeG7p8Spw7Xhu48zIuG7juG7l+G7j+G7izThurvhuqvhu4804bq54buJ4bq14buNNOG6ueG7iW08NOG7jcSpaOG7pzThu43huq/EqTTDssOjw7U04bq94bud4buP4buLNOG7p8O5w7Xhu4/hu4s0w7Phu4nFqTThu6fDueG7m+G7j+G7izThurvhu6/Doz5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIl3EqeG7jeG7izThurnDssOj4bul4bulPzPEqeG6uMOq4buP4bunw6rDuTM04bul4bun4bu5w7LDqj8z4bu1xKnhurvhu6fhu4koNOG6oTU1deG7tyk04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pyg0w6HDoTh14bu3KTM04bulw7nhurk/My8vxKnhu7M+w6nDo8O14bun4buJw6Phu4/hu4nhu4nDtcOjPuG7s+G7jy/hu4/DquG7teG7pS83NmE1Lzc1OOG6uzY3NzU3YTbhu6c5w6E5w6A1w7I1Pm914buLIcO5PzjDocOhMzTDo8Oy4bunPzPhurrhu6/DozThu7Phuq/hu4/hu4s04buy4bqx4buPNOG7iOG6rzTDs+G7ieG6reG7j+G7izThur1s4buP4buJNOG6ueG7iWLhu6c0w7Lhu69y4buP4buLNOG7peG6t+G7jzR14buJxJHhu400w5XhurjDlVUzNOG7tcSp4bq74bun4buJPzPhuqE1NTM04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pz8zw6HDoTgzNC8iXS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XhurjDo3Xhu6fEqcO14buPMyLhu7Lhuq80deG7iWLhu480w7Phu4lzxKk04buP4buJa+G7jzThu7Phu69x4buPNOG6u+G7r8OjNOG7s+G6r+G7j+G7izThurnhu4nFqcSR4buPNMOpbDThu6fhu4nFqTThu4nDteG6seG6ueG7iT5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIl3EqeG7jeG7izThurnDssOj4bul4bulPzPEqeG6uMOq4buP4bunw6rDuTThurvhu6fhu4nFqeG7jcOpMzThu6Xhu6fhu7nDssOqPzPhu7XEqeG6u+G7p+G7iSg04bqhNTV14bu3KTThu4nDqsSp4buL4buJ4bunKDRhODh14bu3KTM04bulw7nhurk/My8vxKnhu7M+w6nDo8O14bun4buJw6Phu4/hu4nhu4nDtcOjPuG7s+G7jy/hu4/DquG7teG7pS83NmE1Lzc1OOG6uzY3NjlhNcOg4bunOeG6ocOh4bqh4bqjw7I1Pm914buLIcO5P8OgYeG6oTM0w6PDsuG7pz8z4bq64buvw6M04buz4bqv4buP4buLNOG7suG6seG7jzThu4jhuq80w7Phu4nhuq3hu4/hu4s04bq9bOG7j+G7iTThurnhu4li4bunNMOy4buvcuG7j+G7izThu6Xhurfhu480deG7icSR4buNNMOV4bq4w5VVMzThu7XEqeG6u+G7p+G7iT8z4bqhNTUzNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6c/M2E4ODM0LyJdL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG6uMOjdeG7p8Spw7Xhu48zIuG7jOG7n8SpNMO6xanhurc04bq74buvw6M04bq5w7Q04bunw7nhu5Phu4/hu4s0w7Lhu69y4buP4buLNOG7p3c0Njw5NMOz4buLNOG6vWbhu480NjzDoTTDs+G7izw04bunw7nhu5Hhu4804bq9Z8WpPDThu7fEqeG7j+G7iTThu7fDouG7jzw04buz4buZNOG7jeG6r8WpNOG7s+G6r+G7j+G7izThu6XEg+G7j+G7iz5dL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdcOJw7Xhurvhu7kzIl3EqeG7jeG7izThurnDssOj4bul4bulPzPEqeG6uMOq4buP4bunw6rDuTM04bul4bun4bu5w7LDqj8z4bu1xKnhurvhu6fhu4koNOG6oTU1deG7tyk04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pyg0YTg4deG7tykzNOG7pcO54bq5PzMvL8Sp4buzPsOpw6PDteG7p+G7icOj4buP4buJ4buJw7XDoz7hu7Phu48v4buPw6rhu7Xhu6UvNzZhNS83NTjhurs2Nzc1ODk34bunw6A1N+G6oeG6ocOyNT5vdeG7iyHDuT9hw6E3MzTDo8Oy4bunPzPhurrhu6/DozThu7Phuq/hu4/hu4s04buy4bqx4buPNOG7iOG6rzTDs+G7ieG6reG7j+G7izThur1s4buP4buJNOG6ueG7iWLhu6c0w7Lhu69y4buP4buLNOG7peG6t+G7jzR14buJxJHhu400w5XhurjDlVUzNOG7tcSp4bq74bun4buJPzPhuqE1NTM04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pz8zYTg4MzQvIl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN14bq4w6N14bunxKnDteG7jzMi4buI4buv4buh4buP4buLNOG7s2w04bq74buvw6M04buP4buL4buT4bunNOG6u2zFqTThu6fhu4nhu6Hhu4004buNxIPhu6c8NOG7i8Sp4bqvxak04buzxKnhu6fDo+G7jcSp4buPNOG7s+G6rzThu4/hu4nEqWfFqTThurnhu4li4bunNOG6u8Sp4buP4buJNOG6u+G7r3Thu4/hu4s0w7rFqcOj4buPNOG7p8O54buT4buP4buLPDThur3DquG7jTThur1m4buPNOG6ucSD4bq5NMOycsSpNGrhurnhu4k04bunxanhu7lo4bunNOG7s3HEqTThurnhu4nDtTThu4/hu4vhu69xxKk04bq74bup4buP4buLNOG7j+G7ieG7rzThu4vEqcawdTTDs8SpaeG7jTThu6XDtcSD4bunNOG6ueG6q+G7jzThu4/huqfhu4/hu4s8NOG7p+G6teG7j+G7izThurnhu69x4buP4buLNOG7s+G7leG7j+G7izThu43hurHhurk8NOG7pcSD4buP4buLNOG7jcOi4bunPDThurnhu4nGoeG7j+G7izTDsuG6scSpNOG6ucSD4bq5NMOpaOG7j+G7iTThu4/hu4nEqcOt4buNNOG7p8O54bup4buP4buLNOG7p8O54buF4buPNOG6ueG7oTThu6fhu4lpPj4+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJdxKnhu43hu4s04bq5w7LDo+G7peG7pT8zxKnhurjDquG7j+G7p8Oqw7kzNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7tcSp4bq74bun4buJKDThuqE1NXXhu7cpNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6coNGE4OHXhu7cpMzThu6XDueG6uT8zLy/EqeG7sz7DqcOjw7Xhu6fhu4nDo+G7j+G7ieG7icO1w6M+4buz4buPL+G7j8Oq4bu14bulLzc2YTUvNzU44bq7Njc2OeG6ozbhuqPhu6fDocOgOGE4w7I1Pm914buLIcO5PzY5w6EzNMOjw7Lhu6c/M+G6uuG7r8OjNOG7s+G6r+G7j+G7izThu7LhurHhu4804buI4bqvNMOz4buJ4bqt4buP4buLNOG6vWzhu4/hu4k04bq54buJYuG7pzTDsuG7r3Lhu4/hu4s04bul4bq34buPNHXhu4nEkeG7jTTDleG6uMOVVTM04bu1xKnhurvhu6fhu4k/M+G6oTU1MzThu4nDqsSp4buL4buJ4bunPzNhODgzNC8iXS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XhurjDo3Xhu6fEqcO14buPMyLDieG6rzThu47hu4vFqeG7ucOt4buPNOG7puG7iWw04buO4buJ4bqv4buPNHM04bunxKlpxak0w7Phu4nFqTTDoTw04bun4buJbDThu6fDuWLhu4804bum4buJxKloxak04buIw7TDozThurnhu4nDtTTDqcSpZuG7pyg04buIxKlo4buPNOG7j8Oj4bu5NOG7i8Spw6M04bq9a+G7j+G7iTThu6fhu5fEqTThurnDtDQ3PjU1NTThu403NOG7j+G7ieG6rzThu43huq/hu4/hu4s04bunw7nhu5vhu4/hu4s04bq74buvw6M04buz4bqv4buP4buLPDThu6fhurHDtTThu7PEqWjhurk0w7Lhuq/hu4004bun4buJ4buvceG7j+G7izThu7fFqeG7ueG7heG7jzThurnhu4nDtTQ3NMOyw6PDtTThur3hu53hu4/hu4s04buzcMSpNOG7p+G7icWpNOG7j+G7iWR1NDZhNT41NTU04bq94bub4buP4buLL+G7j+G7i+G6r+G7uT404bukw7U04buzcMSpNOG7p8O54bub4buP4buLNMO5w6PFqTThu43huq/FqTThu6fDueG7r3Dhurk04bq94bqr4bu5NOG7p+G7iWs04buzxKlo4bq5NOG6ueG7icWp4bu5aeG7jzThu6XDo+G7j+G7izThu6fDueG7m+G7j+G7izThurvhu6/DozThu7Phuq/hu4/hu4s04bunw7nDteG7j+G7izThu4/hurXhu400w7rFqcOjNOG7i8SpxrB1NOG7i8Spw6M04bq9a+G7j+G7iTThurnDtDThu6fhu4nFqTThu4/hu4lkdTThurnDo8O1NOG7ieG7oeG7jzTDuWLhu6c04buP4buJxKlnxak+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJdxKnhu43hu4s04bq5w7LDo+G7peG7pT8zxKnhurjDquG7j+G7p8Oqw7kzNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7tcSp4bq74bun4buJKDThuqE1NXXhu7cpNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6coNGE4OHXhu7cpMzThu6XDueG6uT8zLy/EqeG7sz7DqcOjw7Xhu6fhu4nDo+G7j+G7ieG7icO1w6M+4buz4buPL+G7j8Oq4bu14bulLzc2YTUvNzU44bq7Njc2OcOgN8Og4bun4bqhOeG6oTnhuqPDsjU+b3Xhu4shw7k/OeG6ozM0w6PDsuG7pz8z4bq64buvw6M04buz4bqv4buP4buLNOG7suG6seG7jzThu4jhuq80w7Phu4nhuq3hu4/hu4s04bq9bOG7j+G7iTThurnhu4li4bunNMOy4buvcuG7j+G7izThu6Xhurfhu480deG7icSR4buNNMOV4bq4w5VVMzThu7XEqeG6u+G7p+G7iT8z4bqhNTUzNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6c/M2E4ODM0LyJdL3UiXXU04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG6uMOjdeG7p8Spw7Xhu48zIuG7luG7j+G7izTDkuG7hTThu7LhurXhu4804bu2xanhuqvhu480czThu6fEqWnFqTTDs+G7icWpNGE8NOG7p+G7iWw04bunw7li4buPNOG7puG7icSpaMWpNOG7iMO0w6M04bq54buJw7U0w6nEqWbhu6coNOG6uMWpxqHEqTThu4/hurXhu400NzU24bqjNOG7i8Spw6M04bq9a+G7j+G7iTTDo+G7j+G7iTThur3hurM04buN4bqx4buP4buJNOG6u+G6seG7jzThur1jxak04bun4buvNDc+NTU1NOG7jTc04buP4buJ4bqvNMOzauG7j+G7iTThu7NwxKk04bun4buj4buP4buLNOG7jXbhurk04bq9Y8WpNOG7p+G7rzThu4tj4buPNMOgNTU04bunw7nEqWjFqTThur3hu5vhu4/hu4s04bq9ZzThu6fDueG7m+G7j+G7izThurvhu6/DozThu7Phuq/hu4/hu4s+NOG7suG7qzThur1jxak04bunxKnhu4Xhu488NOG7j+G7iXE04bunxanhuqvhu4804bun4buJ4buxNOG7j+G7i+G7icSp4buF4buNNOG7j+G7i+G6p+G7pzThurnEg+G6uTThu4nhu69w4buP4buLNOG6u2Xhu4804bundzTDs+G6ojThu6fhu4nFqWThu6c8NMO6xanhu7k04bunw7lr4buP4buJNMOy4bqv4buNNOG6vWLhu6c8NOG7p+G7r3DEqTThur1i4bunNOG6vWbhu4804bq54buJ4bq14buNNOG7pcO04bq5NOG7j+G7heG7jzThu7Phu69x4buPNOG6u+G7r8OjNOG6ueG7icO1NOG7p+G7icWpNOG7icO14bqx4bq54buJNOG6ucOjw7U+NOG7iMSpaOG7jzThu4/Do+G7uTw04buLxKnDozThur1r4buP4buJNOG6veG6szThu41zNMO54bud4buP4buLNOG7p+G7ieG7heG7jTThu7NwxKk04bun4buj4buP4buLNOG6u8SpaOG7jzThu6dq4bq54buJNMOy4bqvNDk+NTU1NOG7jTc8NOG7peG6t+G7jzR14buJxJHhu4004bulw6PFqTTDs+G7icSpNOG7p8O5dzThurnhu4nEqTR14buJajThurnhu4nDtTThu6fhu4nFqTThu4/hu4lkdTThu6fDucWp4buP4buLNMOpa+G7j+G7iTTDs+G7icO14bq34buP4buLNGE1NTThu6fDucSpaMWpNOG6veG7m+G7j+G7iy/hu4/hurXhu40+XS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XDicO14bq74bu5MyJdxKnhu43hu4s04bq5w7LDo+G7peG7pT8zxKnhurjDquG7j+G7p8Oqw7kzNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7tcSp4bq74bun4buJKDThuqE1NXXhu7cpNOG7icOqxKnhu4vhu4nhu6coNGE4OHXhu7cpMzThu6XDueG6uT8zLy/EqeG7sz7DqcOjw7Xhu6fhu4nDo+G7j+G7ieG7icO1w6M+4buz4buPL+G7j8Oq4bu14bulLzc2YTUvNzU44bq7Njc2OeG6oWE14bun4bqhNTk5YcOyNT5vdeG7iyHDuT/huqHDoWEzNMOjw7Lhu6c/M+G6uuG7r8OjNOG7s+G6r+G7j+G7izThu7LhurHhu4804buI4bqvNMOz4buJ4bqt4buP4buLNOG6vWzhu4/hu4k04bq54buJYuG7pzTDsuG7r3Lhu4/hu4s04bul4bq34buPNHXhu4nEkeG7jTTDleG6uMOVVTM04bu1xKnhurvhu6fhu4k/M+G6oTU1MzThu4nDqsSp4buL4buJ4bunPzNhODgzNC8iXS91Il11NOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M3XhurjDo3Xhu6fEqcO14buPMyLhurrhu6/DozThu7Phuq/hu4/hu4s04buy4bqx4buPNOG7iOG6rzThu43Do+G7j+G7izTDsuG6scSpNOG7j+G6teG7j+G7izThu6XFqWLhu6c8NOG7icSpaMWpNMO6xanhurc0w7PEqeG7j+G7iTThu6dmNOG6ucOjw7U04buz4bqvNOG6vcSDdTR24buP4buLNOG7j+G7icWpNOG6uWPFqTThu6V5NOG6u+G7q+G7j+G7izThu6Xhurfhu480deG7icSR4buNNOG7j+G7l+G7j+G7izThu4/hu4vhu4nEqWh1NOG7peG6seG6ueG7iTw04bq54buJYuG7pzTDsuG7r3Lhu4/hu4s04bq5w6PDtTw04buLxKnEgzThurnhurc04buJcnU0w7JBNOG6ueG7scOjNOG7j+G7i+G7r3HEqTThu6fEqeG7hcWpNOG6u+G7qeG7j+G7izThurnDtDThu4124bq5NOG7p+G7icWpNOG7j+G7iWR1NOG7p8O5xanhu4/hu4s0w6lr4buP4buJPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4nDteG6u+G7uTMiXcSp4buN4buLNOG6ucOyw6Phu6Xhu6U/M8Sp4bq4w6rhu4/hu6fDqsO5MzThu6Xhu6fhu7nDssOqPzPhu7XEqeG6u+G7p+G7iSg04bqhNTV14bu3KTThu4nDqsSp4buL4buJ4bunKDRhODh14bu3KTM04bulw7nhurk/My8vxKnhu7M+w6nDo8O14bun4buJw6Phu4/hu4nhu4nDtcOjPuG7s+G7jy/hu4/DquG7teG7pS83NmE1Lzc1OOG6uzY3NzU5YTXhu6c54bqh4bqjNjjDsjU+b3Xhu4shw7k/w6HhuqM5MzTDo8Oy4bunPzPhurrhu6/DozThu7Phuq/hu4/hu4s04buy4bqx4buPNOG7iOG6rzTDs+G7ieG6reG7j+G7izThur1s4buP4buJNOG6ueG7iWLhu6c0w7Lhu69y4buP4buLNOG7peG6t+G7jzR14buJxJHhu400w5XhurjDlVUzNOG7tcSp4bq74bun4buJPzPhuqE1NTM04buJw6rEqeG7i+G7ieG7pz8zYTg4MzQvIl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN14bq4w6N14bunxKnDteG7jzMiVeG7icO0NOG7isSpxIPhu4004bq9xqHhurk04buI4bum4bu2NOG6u2zhurnhu4k04buz4burNOG7j+G7l+G7j+G7izThu4/hu4vhu4nEqWh1NOG7puG7icSpaMWpNOG7iOG7r+G7j+G7izTDkuG7hTThu7LhurXhu4804bq6xanhu4/hu4s04bq54buJw7U0w6nEqWbhu6coNOG7iMSpaOG7jzThu4/Do+G7uTThu6fDueG7heG7jzThur1sw6M0w6nhuq/hu4804bun4buJbDThu6fDuWLhu4804bq5w7Q0Nzc04buJ4budNOG7p8O54bub4buP4buLNOG6u+G7r8OjNOG7s+G6r+G7j+G7izThu7NwxKk04bq7xKlo4buPNOG7p2rhurnhu4k0OTw2NOG7icOjPDR14buJYuG7jzThur1ixak04bq9ZuG7jzThu4/hurXhu400NzU3YTThur3hurHhu6c0NjU04buJw6M04bq7xKlo4buPNOG7p2rhurnhu4k04bunw7nhu5vhu4/hu4s04bq74buvw6M04buz4bqv4buP4buLPjThu7LEqWjhurk04bunw7nhu5vhu4/hu4s04bq74buvw6M04buz4bqv4buP4buLNOG6veG6szThu43Do+G7j+G7izTDsuG6scSpNOG7icSpaMWpNMO6xanhurc0w7PEqeG7j+G7iTThu6dmNOG7p+G6teG7j+G7izThu4tidTRhNMOyY+G7jzThu6XDtTThu7NwxKk04bul4bq34buPNOG7t8WpYuG7pzThu6fDucWp4bu5Z+G7jzThu6fhu4nGoeG7j+G7izThu6fDueG7r3Dhurk0w7PEqcOjPjThu4zhu5c04buJa+G7j+G7iTThu4/huq/hu7k04bq54but4buP4buLNOG7p+G6scO1NOG7s8SpaOG6uTTDsuG6r+G7jTThu6fhu4nhu69x4buP4buLNOG7t8Wp4bu54buF4buPNOG6ueG7icO1NDY1NTTDssOjw7U04bq94bud4buP4buLNOG7s3DEqTThu6fhu4nFqTThu4/hu4lkdTTDqWvhu4/hu4k0w7rFqeG6q+G7jzThu6d3NDk+NTU1PjU1NTThur1m4buPNGE+NTU1PjU1NTThur3hu5vhu4/hu4sv4buP4buL4buvccSpL+G7p+G7icSD4buP4buLPl0vdSJddTThurnDssOj4bul4bulPzN1w4PFqeG7p+G7icO1w7kzIuG7puG7icWpNOG7puG7ieG7seG7uV0vdSI=

Thu Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]