(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày này về xã Cẩm Bình (Cẩm Thủy) không khí làm miến dong rất nhộn nhịp. Nghề làm miến dong ở Cẩm Bình đã có từ lâu đời. Trước đây bà con thường làm 3 tháng giáp tết. Những năm lại đây do nhu cầu của người tiêu dùng, nghề làm miến dong ở đây sản xuất quanh năm. Theo thống kê hiện nay trên địa bàn xã có gần 150 hộ dân làm miến dong.

Tin liên quan

Đọc nhiều

OuG6v3s8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhu6Lhu4Hhu6PDreG6rSk7OuG7neG7o+G7m+G7ieG7i8OqO8OM4buBxJHhu4s84bql4buJ4buLw6o84bqmw7Phu4E8eOG7iSQ84bupODzDguG6t8OsPOG6tOG7g+G7i+G6vzwtPOG7nTfDrDzhu5fhur/hurfDrDzhu4jDguG7iOG7ljzDosSD4buXPOG7o2bhu4vhur86L+G7neG7o+G7m+G7ieG7i8OqOzov4bq/ezs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq+4bqtM+G6pSk74buK4bq/4bun4buLw6o84buLw6o14burPOG7izXhu6s8xallPOG7qTg8w4LhurfDrDzhurThu4Phu4vhur88JsOC4bq3w6w84bui4bq/cuG7qz88aeG6v27hu4vDqjxp4bq/4buHPMOtNcOsPMOs4buBxJHhu4s84bql4buJ4buLw6o84bubxIPhu6M84buL4bq/w7Lhu4s84buL4bq/4buF4buXJTzhu4rDquG6v2U8w601w6w8w6zhu4HEkeG7izzhuqXhu4nhu4vDqjzhu5k8w4LhurfDrDzhurThu4Phu4vhur884bqnODzDosSpPOG7o8O6PMOtw6Phu5884bqn4buR4buBJTzhu6Lhu5t0w7TDojzhuqfDo+G7qzzhurU1PMOi4buJ4buLPOG7o+G6v3Thu5Hhu4vDqjzDrTXDrDxbPOG7o+G6vzThu4vDqjzDquG7gTThu5c84bujxJHhu6MlPOG7iuG6v+G7p+G7i8OqPOG7iznDrDzDrTbhu4E84bqnw6Phu6s84bql4buJPOG7i+G6v+G7nzzDouG6r+G7nzzDonIzPOG7i8OqdOG7keG7gTzhu6Phu4Fk4bufPOG6pXDhu4vDqiQ84buLw6rhur9lPMOtNcOsPMOs4buBxJHhu4s84bql4buJ4buLw6o84buZPOG6p8Oj4burPOG7nTfhu4s84bup4bufxIPhu6M8xqHhu58z4buL4bq/POG7iznDrCU84bui4bq/4bqt4buJPOG7o+G6v2/hu4vDqjxpZDzhur/hu4HDqeG7izzhu4sz4burPOG7o+G7m2Thu4s84bqn4buFMzzhurU14buLPOG7qTg8w6LEqTzDquG6r+G7izx7Ij484bq/w7I84bqlw6Phu4s8w601w6w8w6zhu4HEkeG7izzhuqXhu4nhu4vDqiU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTs64buBw6zDqjzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7gcOC4bqt4buL4buj4bqt4bubKTzhu53hu6Phu6vDreG6rcOdKcaw4buB4bql4buj4bq/IzwgXT7hu5fhu6k9POG6v+G6reG7gcOq4bq/4bujIzxdIl3hu5fhu6k9KTzhu53hu5vDosOdKS8vw6LhuqXhu4sl4bq1M+G7ieG7o+G6vzPhu4vhur/hur/hu4kzJcWp4buLL+G6peG6reG7nWnhu6Phu4nhu5cv4buL4bqtxrDhu50vfXsiPi97MjDhuqV9ez59W3194bujIj59MTLDrT4laOG7l8OqQOG7m8OdeyIxKTwzw63hu6PDnSnDjOG7gcSR4buLPOG6peG7ieG7i8OqPOG6psOz4buBPHjhu4kkPOG7qTg8w4LhurfDrDzhurThu4Phu4vhur88LTzhu503w6w84buX4bq/4bq3w6w84buIw4Lhu4jhu5Y8w6LEg+G7lzzhu6Nm4buL4bq/KTzGsOG7geG6peG7o+G6v8OdKSBdPik84bq/4bqt4buBw6rhur/hu6PDnSldIl0pPC87Oi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l8OCM+G7l+G7o+G7geG7ieG7iyk74buKw6rhu5/hu6tk4buLPMOt4buBw6nhu5884bqn4bqv4bufPMWpNeG7iTzDrTU84buL4bq/4bun4buLw6o8w6JyPOG6peG7ieG7i8OqPOG7m+G7gWXhu4vDqiU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTs64buBw6zDqjzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7gcOC4bqt4buL4buj4bqt4bubKTzhu53hu6Phu6vDreG6rcOdKcaw4buB4bql4buj4bq/IzwgXT7hu5fhu6k9POG6v+G6reG7gcOq4bq/4bujIzxdMT7hu5fhu6k9KTzhu53hu5vDosOdKS8vw6LhuqXhu4sl4bq1M+G7ieG7o+G6vzPhu4vhur/hur/hu4kzJcWp4buLL+G6peG6reG7nWnhu6Phu4nhu5cv4buL4bqtxrDhu50vfXsiPi97MjDhuqV9ez59W30i4bujXT5dWyLDrT4laOG7l8OqQOG7m8OdMj4wKTwzw63hu6PDnSnDjOG7gcSR4buLPOG6peG7ieG7i8OqPOG6psOz4buBPHjhu4kkPOG7qTg8w4LhurfDrDzhurThu4Phu4vhur88LTzhu503w6w84buX4bq/4bq3w6w84buIw4Lhu4jhu5Y8w6LEg+G7lzzhu6Nm4buL4bq/KTzGsOG7geG6peG7o+G6v8OdKSBdPik84bq/4bqt4buBw6rhur/hu6PDnSldMT4pPC87Oi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l8OCM+G7l+G7o+G7geG7ieG7iyk74bucM+G7nzzhuqfEqTzhuqd04buTw6I84bub4bulMzzhu50zw6Lhur884bubw7Phu4E84bqndDM8xak14buJPMOsNOG7qzzhu4vDquG6v+G7gWXhu4s84buj4bq/NeG7i+G6vzzhurXDsuG7oyU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTs64buBw6zDqjzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7gcOC4bqt4buL4buj4bqt4bubKTzhu53hu6Phu6vDreG6rcOdKcaw4buB4bql4buj4bq/IzwgXT7hu5fhu6k9POG6v+G6reG7gcOq4bq/4bujIzxdIiDhu5fhu6k9KTzhu53hu5vDosOdKS8vw6LhuqXhu4sl4bq1M+G7ieG7o+G6vzPhu4vhur/hur/hu4kzJcWp4buLL+G6peG6reG7nWnhu6Phu4nhu5cv4buL4bqtxrDhu50vfXsiPi97MjDhuqV9ez59W1sg4bujWz59Mj7DrT4laOG7l8OqQOG7m8OdezEwKTwzw63hu6PDnSnDjOG7gcSR4buLPOG6peG7ieG7i8OqPOG6psOz4buBPHjhu4kkPOG7qTg8w4LhurfDrDzhurThu4Phu4vhur88LTzhu503w6w84buX4bq/4bq3w6w84buIw4Lhu4jhu5Y8w6LEg+G7lzzhu6Nm4buL4bq/KTzGsOG7geG6peG7o+G6v8OdKSBdPik84bq/4bqt4buBw6rhur/hu6PDnSldIiApPC87Oi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l8OCM+G7l+G7o+G7geG7ieG7iyk74bui4bubNOG7i8OqPOG6tTThu4vhur88w601PMOibuG7i8OqPOG6p+G7iTbhu4s8xqHhu58z4buLPOG7o+G7m2vhu4vDqjzhu6Phu5vhu4nhu4vDqjzGoeG7n+G7qzzhu6Phu5vhu4Phu4vhur88w601w6w8w6zhu4HEkeG7iyU6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buX4bq04buJ4bql4burKTs64buBw6zDqjzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7gcOC4bqt4buL4buj4bqt4bubKTzhu53hu6Phu6vDreG6rcOdKcaw4buB4bql4buj4bq/IzwgXT7hu5fhu6k9POG6v+G6reG7gcOq4bq/4bujIzxdXTHhu5fhu6k9KTzhu53hu5vDosOdKS8vw6LhuqXhu4sl4bq1M+G7ieG7o+G6vzPhu4vhur/hur/hu4kzJcWp4buLL+G6peG6reG7nWnhu6Phu4nhu5cv4buL4bqtxrDhu50vfXsiPi97MjDhuqV9ez59WyJd4bujMV1bfV3DrT4laOG7l8OqQOG7m8OdfTAyKTwzw63hu6PDnSnDjOG7gcSR4buLPOG6peG7ieG7i8OqPOG6psOz4buBPHjhu4kkPOG7qTg8w4LhurfDrDzhurThu4Phu4vhur88LTzhu503w6w84buX4bq/4bq3w6w84buIw4Lhu4jhu5Y8w6LEg+G7lzzhu6Nm4buL4bq/KTzGsOG7geG6peG7o+G6v8OdKSBdPik84bq/4bqt4buBw6rhur/hu6PDnSldXTEpPC87Oi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l8OCM+G7l+G7o+G7geG7ieG7iyk74bq0NOG7i+G6vzzhuqd04buTw6I84bq/4buJ4buLw6o84buj4bub4buJ4buLw6o84bq1xKnhu4vDqjzhu5vDo8OsJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spOzrhu4HDrMOqPMOiw60z4bud4budw50p4buBw4Lhuq3hu4vhu6Phuq3hu5s84bql4buj4bq/4bufw6zhurUpPOG7neG7o+G7q8Ot4bqtw50pxrDhu4HhuqXhu6Phur8jPCBdPuG7l+G7qT084bq/4bqt4buBw6rhur/hu6MjPF0iIuG7l+G7qT0pPOG7neG7m8Oiw50pLy/DouG6peG7iyXhurUz4buJ4buj4bq/M+G7i+G6v+G6v+G7iTMlxanhu4sv4bql4bqt4budaeG7o+G7ieG7ly/hu4vhuq3GsOG7nS99eyI+L3syMOG6pX17Pn1de1vhu6NbW10yMMOtPiVo4buXw6pA4bubw50xIn0pPDPDreG7o8OdKcOM4buBxJHhu4s84bql4buJ4buLw6o84bqmw7Phu4E8eOG7iSQ84bupODzDguG6t8OsPOG6tOG7g+G7i+G6vzwtPOG7nTfDrDzhu5fhur/hurfDrDzhu4jDguG7iOG7ljzDosSD4buXPOG7o2bhu4vhur8pPMaw4buB4bql4buj4bq/w50pIF0+KTzhur/huq3hu4HDquG6v+G7o8OdKV0iIik8Lzs6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buXw4Iz4buX4buj4buB4buJ4buLKTvhu5wz4bufPOG6p8SpPOG6p3Thu5PDojzDojThu4s84buj4bq/NeG7i+G6vzzhu53hu5Phu4E84bubw7Phu4E8w6wz4buLw6o84bubMzzhu4vDquG7iTXhu4E84buLYeG7i8OqPOG7l+G6v8O14buBPGnhur9uJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spOzrhu4HDrMOqPMOiw60z4bud4budw50p4buBw4Lhuq3hu4vhu6Phuq3hu5spPOG7neG7o+G7q8Ot4bqtw50pxrDhu4HhuqXhu6Phur8jPCBdPuG7l+G7qT084bq/4bqt4buBw6rhur/hu6MjPF1dXeG7l+G7qT0pPOG7neG7m8Oiw50pLy/DouG6peG7iyXhurUz4buJ4buj4bq/M+G7i+G6v+G6v+G7iTMlxanhu4sv4bql4bqt4budaeG7o+G7ieG7ly/hu4vhuq3GsOG7nS99eyI+L3syMOG6pX17Pn0ifXvhu6MxICIxe8OtPiVo4buXw6pA4bubw519eyIpPDPDreG7o8OdKcOM4buBxJHhu4s84bql4buJ4buLw6o84bqmw7Phu4E8eOG7iSQ84bupODzDguG6t8OsPOG6tOG7g+G7i+G6vzwtPOG7nTfDrDzhu5fhur/hurfDrDzhu4jDguG7iOG7ljzDosSD4buXPOG7o2bhu4vhur8pPMaw4buB4bql4buj4bq/w50pIF0+KTzhur/huq3hu4HDquG6v+G7o8OdKV1dXSk8Lzs6L+G7lzs64buXPMOiw60z4bud4budw50p4buXw4Iz4buX4buj4buB4buJ4buLKTvhuqbhurk84budN+G7izzhu5fhur/hurfDrDzDrOG7gcSR4buLPOG6peG7ieG7i8OqPOG6pzbhu6M8w6Lhur/hu5/hurfhu4skPOG6pzfDrDzhurU34buJPOG7nTfhu4s84buX4bq/4bq3w6w84budNsOi4bq/POG6p8SR4buLPOG7ozPhu6s84buLw6p04buR4buBPOG7o+G7gWThu5884bqlcOG7i8OqJDzhu4s5w6w8fT57MTzhu6k4PMOC4bq3w6w84bq04buD4buL4bq/POG6pzg84buj4bq/NeG7i+G6vzzDreG6seG7lzzhur7hu5Phu5c84bujNMOiPOG7qTg8JuG6vuG7ouG7qD884budN+G7izzhu6nhu5/Eg+G7ozzDrOG7gcSR4buLPOG6peG7ieG7i8OqPOG6psOz4buBPHjhu4kkPMWpw7Thu4E8eyI84buj4bq/NeG7i+G6vzzFqeG7gWThu4slPMOM4buP4buBPOG7iznDrDzhur7hu6Lhu6g84budN+G7izzhu6nhu5/Eg+G7ozzhu6PDujx7Pj4teyI+POG7o8SD4buLPMOs4buBxJHhu4s84bql4buJ4buLw6o84bup4bufxIPhu6M84bq1NOG7izzhu5szPOG7o+G6v+G7hTzhu6Phu5t04buR4buLw6okPOG6peG7iTPhu4vhur884buj4bq/4bufPHTDtMOiPOG6pzbhu6M84buj4bubZOG7izwiPOG7o3Y84bqnw7Phu4vDqiU84bq+4buBw6nhu4s84budN+G7izzhu5fhur/hurfDrDzDrOG7gcSR4buLPOG6peG7ieG7i8OqPOG6psOz4buBPHjhu4k84bqnODzhuqd04buTw6I8w6Ju4buLw6o84buL4bq/4bqx4buLPOG7iMOC4buI4buWPFs84budM+G7iTzDosSD4buXPOG7o2bhu4vhur8lOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l3jhu5/hu6Phur/hu4nhu5spOzrhu53hu6Phu5vhu4nhu4vDqjs8SeG6v2HDojzDgm7hu4vDqjov4bud4buj4bub4buJ4buLw6o7Oi/hu5c7

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]