(vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây việc sản xuất lúa gạo trên địa bàn huyện Yên Định nói chung, xã Định Tiến nói riêng có bước phát triển mạnh mẽ và đạt được những kết quả nổi bật. Đây là địa phương luôn nằm trong tốp đầu của tỉnh Thanh Hóa cả về năng suất, sản lượng, chất lượng, chủng loại, quy mô sản xuất, trong đó có sản phẩm gạo hữu cơ Quan Yên (hiện đã đổi tên thành gạo Hưng Phúc) được người tiêu dùng đánh giá cao. Sản phẩm này vừa được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh.
4buSe+G7oOG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p0J9YjMl4buc4bui4bqrYmczJUrhu5xiJWZiLeG7pDN9PjXDk+G7ojFj4bqrYn08Z8OS4buc4buY4buS4bqrYuG6qTY1PuG7mOG7p8avNuG7onvhu4dj4buiI+G6seG7osWp4bq7NT7hu6LhuqZ7ZCPDk+G7okJ9NXvhu6J7NuG7pOG7ombhur3hu6JCe+G7pDV74buiYuG6qTs14bui4bqtYzvhu6J74bq74bqxNT7hu6Lhu5fFqOG7okLhuql9IWPhu5Iv4bqrYuG6qTY1PuG7mOG7ki974bug4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqnxakl4bukPeG7nOG7mMO9e+G7hzU+4buiNeG7sDThu6I+4buyNeG7oiRZZ+G7ouG7g30hI+G7ouG6q+G7qDXhu6JmY8OdYuG7ojNk4buk4buiPsavNuG7omLhuqk7NeG7oiQi4buk4buiQMWoNeG7ontjZyE14buiRzs14bui4budIjV74buiNTd94buiI3tjNT7hu4zhu6Jm4buq4bui4budIjV74buiQn0sNeG7ojU3feG7ouG6qX07NT7hu6IjN+G7okDhurvhurcj4bui4bqne+G7pmLhu6Ji4bqpfSg14buiNMavNXvhu6I0OuG7ouG7g8Wo4buiJMavYuG7oiThurvhurUj4buiNXvhu4c1PuG7ojIsYuG7ouG6rWPhu6jhu6I1xIN94buiQOG7tGLhu47hu6Lhu51ZZ+G7ojPFqOG7oiQi4buk4bui4bqne+G6u+G6sTU+4buiM2PDoDXhu6I14buuNOG7omLhuqk2NT7hu6Ji4bqh4bqn4buiJOG7smPhu6Ijw6nhu6Thu6JiIDV74buiQnvhu6Q1e+G7osWpN+G7pOG7oiPhu6jhu6Lhu4Mu4buiNeG7sDU+4bui4bqrY8OdYuG7jOG7ouG6q+G7qDXhu6Iz4bq74bq1NT7hu4zhu6Ije8OdYuG7ojPhurvhurU1PuG7jOG7oiN7w6k1PuG7ojM2xq994buM4bui4bqtY2fhu6I0w6Dhu6Lhuqvhu6g14buiZmPDnWLhu4zhu6Ji4bqpNjU+4buiJDfhu6IjN+G7ouG6q+G7qDXhu6Lhuqd74bu2NOG7oj7Grzbhu6J74buHY+G7oiPhurHhu6Lhuqxj4bukNeG7okc7NeG7osOUe30hNeG7oiThu6rhu6IkxIN94buiYjs14buiYnvFqDV74buiPsavNuG7osWp4bq7NT7hu6LhuqZ7ZCPhu5Dhu6Ik4bq74bq1I+G7ojU+4bq74bqzfeG7omJ9O2Phu6I9xJE1PuG7oiThu6Y1e+G7oj594bum4buiI+G7pDbhu47hu6Lhuqrhu6g14bui4bqne+G7tjThu6I1xahn4bui4buDw6rhu6Thu6Ik4bq74bq1I+G7oiPDoDU+4buiNXvhu7Q14bui4buzxqHhu7Phuqbhu6JR4bui4bqr4bukNuG7oiPDneG6p+G7omIgNXvhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4buSfTQ+4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4bucfcahJTViJeG6qeG7nOG7ouG6q2JnMyVK4buc4buFfT1ie8OT4buiw5rhu57hu57huqdmw5Lhu6J7JX0+e2LDk+G7olLhu6DDmeG6p2bDkuG7nOG7ouG6q+G6qSNK4bucLy8jPTXhu45A4bukNmJ74bukNXt7NuG7pOG7juG7gzUvPSXhuqsyYjbhuqcvNSXhu4XhuqsvUOG7oFLDmS9Q4bueUT1S4bugVOG7nsOZ4bugUGJUUFHhu55QM+G7nuG7jjHhuqc+T+G6qUpVU1Lhu5zhu6Lhu6QzYkrhu5zhu6fGrzbhu6J74buHY+G7oiPhurHhu6LFqeG6uzU+4bui4bqme2Qjw5Phu6JCfTV74buiezbhu6Thu6Jm4bq94buiQnvhu6Q1e+G7omLhuqk7NeG7ouG6rWM74buie+G6u+G6sTU+4bui4buXxajhu6JC4bqpfSFj4buc4bui4buFfT1ie0rhu5zDmuG7nuG7nuG7nOG7onslfT57Ykrhu5xS4bugw5nhu5zhu6Iv4buY4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p8ah4buk4bqnYn02NeG7nOG7mOG6quG7qDXhu6Lhuqd74bu2NOG7oj7Grzbhu6J74buHY+G7oiPhurHhu6Lhuqxj4bukNeG7okc7NeG7osOUNeG7pGfhu6Izxajhu6I+xq824buixanhurs1PuG7ouG6pntkI+G7kOG7oiThurvhurUj4buiI8OgNT7hu6I1e+G7tDXhu6Lhu7PGoeG7s+G6puG7olHhu6Lhuqvhu6Q24buiI8Od4bqn4buiYiA1e+G7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu51ZZ+G7ojPFqOG7ouG6q+G7qDXhu6Lhuqd74bu2NOG7oiPDqeG7pOG7oiN7Y+G6r33hu6Lhuqvhu6g14buiZmPDnWLhu6It4buiYn07Y+G7omJ7ZeG7ojXDoDU+4bui4bqr4buoNeG7omJ7JTbhu6J7XTV74buiYnvhur0j4buiM307NeG7ojIsYuG7olLhu6I1e8Wo4buiw5Q1e8Wo4bui4bqtY+G7qDXhu6IzaOG7jOG7ojV7xajhu6Iyezbhu6Thu6J7OSPhu4zhu6I1e8Wo4bui4bqr4buoNeG7omZjw51i4buM4buiNXvFqOG7ojJ9NXvhu6I9NuG7pDV74buQ4bui4buDxajhu6Izxajhu6I0w6Dhu6J7XTV74bui4bqr4buoNeG7omZjw51i4buiM2Thu6Thu6I+xq824buie+G7h2Phu6Ij4bqx4buiJOG7smPhu6JifTs14buiYuG6qTY1PuG7omIgNXvhu6I9NuG7osWpQkbhu6Ik4bq9NT7hu6Lhuqnhu6Thu6Jie+G6vyPhu6J7fSE14buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG6quG7qDXhu6Lhuqd74bu2NOG7oj7Grzbhu6J74buHY+G7oiPhurHhu6LFqeG6uzU+4bui4bqme2Qj4buiJOG6u+G6tSPhu6Lhuqvhu6g14buiZmPDnWLhu6JieyU24buiNT5jZzs14buiYuG7rCPhu6LigJxT4buiMnvDoDU+4oCdw5Phu6J3e8OgNT7hu6Ije8OdYuG7okDhu6g24bui4bqtY+G7qDXDkuG7ojJ7w6A1PuG7oiN7w51i4buiYsavNuG7ojTEkX3DkuG7ojJ7w6A1PuG7ouG6p3tZNeG7okA3NeG7ons34buk4buiezkjw5Lhu6Iye8OgNT7hu6Jie2PhuqEj4buiQOG7qDbhu6Lhu4Mh4buiYnvhur8j4bui4buD4bu0YuG7ouG7g8Wo4buiMnvDoDU+4bui4bqr4buB4buiPWU1PuG7oj594bqhNT7hu6Ije2NnKDXhu6I+JTXhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4bqsY2fhu6Ji4bqpXTV74bui4bqr4buoNeG7omZjw51i4buiPsavNuG7omJjWTXhu6Jie8Op4buiNT57fTs04buiNT5WYuG7oiPhu6Yj4buiI8OgNT7hu6IkNsavNeG7ojU7NeG7ouG6q+G7qDXhu6Lhuqd74bu2NOG7oiM34buiNeG7sDU+4bui4bqrY8OdYuG7ojJ7w6A1PuG7ouG6rWPhu6bhu6Ij4bukNuG7jOG7ojV74bq7NT7hu6IkxIN94buiM8avfeG7oiM34buie8WoNOG7ojPhurvhurU1PuG7oj19NXvhu6I94bq74bqlNT7hu6Ij4bukNuG7jOG7oiThu6g04buiQOG7qDbhu6Lhu6Q14buiYjbFqDXhu6Lhu4PFqOG7oiM34buiM+G6tX3hu6Ijezbhu6Lhuqvhur0j4buiMnthJeG7ojU+4bq74bqzfeG7omJ9O2Phu6I9xJE1PuG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jGoXvDqeG7ojV7fSE04buixalCRuG7ouG7myIje+G7ouG7g2Xhu6LDvcOgNT7hu6I1Pnt9IeG6p+G7ouG7g8Wo4bui4budfSE14buiNeG7sDU+4buiZuG7quG7ouG7nSI1e+G7okJ9LDXhu6LDvT5jZyk14bui4buC4buwNeG7ouG6rGNo4buiI3s24buiQH0sYsOT4buiQsOq4buiYnvhur8j4buiYizhu6Lhuqvhu6g14buiZmPDnWLhu6Lhu4PFqOG7oiThur01PuG7omLhuqnhurvhurcj4buiNXvhu4c1PuG7omc7Y+G7oiPhu7Jj4buiNT7FqGfhu6Ijxag1PuG7oiPhu6Q24bui4buDLuG7ouG6q+G7qDXhu6JmY8OdYuG7ojNk4buk4buiPsavNuG7oiN7w51i4buiM+G6u+G6tTU+4buM4buiPn3hu6bhu6Ji4bqpIuG7ouG7g8Wo4buiPn3hu6bhu6Ji4bqpIuG7omLhu7A1PuG7oiPhu6Q24buiYntbI3vhu6Lhur01PuG7ouG7g+G6t33hu6JAfSw14buiJMSDfeG7ojJ7W+G7onvhu7Rj4buM4buiQOG7qDbhu6Lhu4Mh4buiNMOgfeG7omLhuqnhurvhurM1PuG7ouG7g8Wo4bui4bqr4bq9I+G7ojJ7YSXhu6IjNjXhu6I1PuG6u+G6s33hu4zhu6Ik4buyY+G7ojXhu7A04buiUOG7nlDhu57hu4zhu6LFqUJG4bui4bubIiN74bui4buDZeG7osO9w6A1PuG7ojU+e3074bqn4bui4buDxajhu6Lhu519ITXhu6I14buwNT7hu6Jm4buq4bui4budIjV74buiQn0sNeG7oiThu6rhu6Jie+G7geG7ojU+e30hNOG7ojTDoOG7ontdNXvhu6Lhuqvhu6g14buiZmPDnWLhu6IzZOG7pOG7jOG7oj7Grzbhu6JieyU24bui4bqtY2fhu6Ji4bqpXTV74bui4buzPuG7pDV9I+G7ojV74buuNOG7omLGrzbhu6Lhuqnhu6Thu6Lhuqvhu6g14bui4bqne+G7tjThu6Ik4bq74bq1I+G7omLhuqnhuqM1PuG7ojTFqOG7ojJ7w6A1PuG7ouG6q+G7geG7oj1lNT7hu6Jie2PhuqEj4buiYuG6qcOq4bui4bqrWWPhu4zhu6Lhuqd7WTXhu6JANzXhu6J7NuG7puG7ons5I+G7ouG7g8Wo4buiJMavYuG7oiThurvhurUj4buiMixi4bui4bqtY+G7qOG7okDhurvhurcj4buiJOG7smPhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYd3t94buiNOG6t33hu6Ji4bqpfSg14buiMnvhu6R94buiIzg14buiPlbhuqfhu6I0w6Ni4bui4bqr4bqh4buiMns34buiMnvhu7A14buiPTbhu6JAxajhu6IjNjXhu6Ije+G6u+G7pOG7ouG6rWMlNeG7ouG7g+G6t33hu6Ij4bumI3vhu6Jie+G6vSPhu6Ij4bukNXvhu6Ji4bumI+G7ojThurd94buM4buiNeG7sDU+4bui4bqrY8OdYuG7oiPDqeG7pOG7ojNk4buk4buie+G7h2Phu6Ij4bqx4buiI+G6uTU+4buiMnvDoDU+4buiI+G7pDbhu6I1e+G6u+G7ojNk4buk4bui4buDw6Dhu6Ij4bqx4buO4buiQmNn4buiNXt9OzXhu4zhu6Jiw6rhu6Jie8WoNXvhu6Ijw6A1PuG7oiPDqeG7pOG7ojV74buHNT7hu6Lhu4Nl4buiM2Thu6Thu6Ik4buyY+G7omJ9OzXhu6Lhu4PFqOG7ojV74bu0NeG7omJ7w51n4buiNXvhu4c1PuG7ojPhurV94buiWyN74bui4buDLuG7ouG6q+G6vSPhu6Iye2El4buM4buiNMOgfeG7omLhuqnhurvhurM1PuG7oiPDqeG7pOG7ouG7g30hI+G7ouG6q+G7qDXhu6JmY8OdYuG7omJ7JTbhu6J74bq74bq3NT7hu6J74buHY+G7oiPhurHhu4zhu6I1e+G7tDXhu6Jie+G6vSPhu6Lhuqvhu6g14buiZmPDnWLhu6Ijw6nhu6Thu6I1w6A1PuG7oj1ZNeG7omLDquG7oiQ34buiJOG7quG7oiM34buiNXt9LmPhu6IkxIN94buiYnvhu6Rn4buO4bui4bunfeG7puG7omLhuqki4buiI8Op4buk4bui4bqr4buoNeG7ouG6p3vhu7Y04buiJOG7pDU+4buiYuG6qcOi4buiYnvFqDV74buiYn07Y+G7oiN7W+G7oiQo4buiNXvhu4c1PuG7omJ7xag1e+G7ouG7g307NeG7osWpQkbhu6Ik4bumNXvhu6I+feG7puG7ouG7g8Wo4buiI+G6uTU+4buiM8Wo4buiI+G6seG7ouG6q8Oi4buiJCjhu6LFqUJG4bui4buD4bu0NeG7oiTDozU+4buiNcOgNT7hu6I9WTXhu6IzfTs14buiMixi4buM4buiI3tjZyg14buiJMSDfeG7omJ7JTbhu6J74bq74bq3NT7hu6Lhuqvhu6g14buiZmPDnWLhu6J74buHY+G7oiPhurHhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYQsOq4buiYnvFqDV74buiI8OgNT7hu6Ijw6nhu6Thu6Lhu4N9ISPhu6Ji4bqpfSg14buiMnvhu6R94buiYnvhu4Hhu6I1Pnt9ITThu6I0w6Dhu6J7XTV74bui4bqr4buoNeG7omZjw51i4buiM2Thu6Thu6I+xq824buie+G7h2Phu6Ij4bqx4buiYsavfeG7omJ7w6A14bui4bqsY+G7pDXhu6JHOzXhu6Ji4bqpOzXhu6I9fSE14buiYlsje+G7ouG7oOG7onvhu6Thu6Lhu4Phurd94buiPn3huqE1PuG7ojNk4buk4buiduG7nlDhu6Jie8WoNXvhu6Ijw6A1PuG7jOG7osWpQkbhu6Ik4buq4buiNMavNXvhu6I9xq814buiNMOi4bui4bqpw6M1PuG7oj19ITXhu6JiWyN74bui4bqr4buoNeG7omZjw51i4bui4buD4bq3feG7oj19ITXhu6JiWyN74bui4bug4bue4buie+G7pOG7osOi4bui4buDZeG7omZjWTXhu6Lhu4PFqOG7ouG7g2Xhu6I0xJHhu6Thu6I14buwNOG7olDhu55Q4bug4bui4buD4bq3feG7ojV74buHNT7hu6Lhuq1jZ+G7omLhuqldNXvhu6I1Pnt9OzThu6I1PlZi4buM4buiYsOq4bui4buDw5014buiJC7hu6Lhu4Mu4buiPn3huqE1PuG7jOG7oj59JTbhu6I0xq/hu4zhu6Lhuqd7WTXhu6JANzXhu4zhu6Lhuq1j4buoNeG7ojNo4buiPSIje+G7jOG7ojJ9KDThu6Lhuqs24bumYuG7ojXhurvhurcj4bui4buDxajhu6IjeyDhu6Lhuqvhu4Hhu6I9ZTU+4bui4bqne1k14buiQDc14buie+G7h2Phu6Ij4bqx4buM4buiYntj4bqhI+G7okDhu6g24bui4buDIeG7omJ74bq/I+G7ouG7g+G7tGLhu6Jie+G7qDbhu6I0w6Mj4buM4bui4bqrfTV74buiezkj4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mMWpfSE14bui4bqr4buoNeG7ouG6p3vhu7Y04buiPsavNuG7onvhu4dj4buiI+G6seG7osWp4bq7NT7hu6LhuqZ7ZCPhu6Ik4buq4buiJOG6u+G6tSPhu6JC4bqpYzU+4buiYlk04buiMn0oNOG7ojU+e30hNOG7ouG7g8Wo4buiI3vhur01PuG7ojV74bu0NeG7oiN7w51i4buiM+G6u+G6tTU+4buiNcOgNT7hu4zhu6IzWTThu4zhu6Jie8OpZ+G7ouG6q+G7qDXhu6JCe+G7pDV74buixak34buk4buiI8Od4bqn4buiI3vhur01PuG7ojV74bu0NeG7oiTGr2Lhu6JifTtj4buiI3tj4bu2NeG7ouG7gn0lYj7hu6Thuqfhu4zhu6Ik4bq74bq1I+G7oj3hu6Y14buiYiU04buiYuG6qWNn4buiZmPDnWLhu6I1PmPhuqM14buiPuG6oSPhu6Lhuqvhu6g14bui4bqne+G7tjThu4zhu6JA4buoNuG7oiThu6g04bui4buDw5014buiJC7hu6Lhu4Mu4buiNOG7uGPhu6I04buq4buM4buiQOG7pDbhu6JAXeG7jOG7ouG6rWPhu6g1PuG7okDhu6bhu6Lhu4PFqOG7omJ9LOG6p+G7oiPhu7Q14buiYnsi4buiYuG6qeG6u+G6szU+4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mMahe8Op4buiYiIje+G7okPhu5fDveG7m+G7ombhu6rhu6Lhu50iNXvhu6JCfSw14buiw70+Y2cpNeG7osO9Pjkj4buiQntkZ+G7oiN7NuG7okB9LGLDk+G7okZjw51i4bui4bqne+G7pmLhu6Jiw6rhu6JmY+G7onvhurvhurc1PuG7ouG6p3vhu6Zi4buiYuG6qX0oNeG7ojXDoDU+4buiNT57fSHhuqfhu6J7fSE14buiJMavfeG7jOG7okAuNeG7ouG7g+G7hzU+4buM4buiYntZNeG7omJ7fSE14bui4buD4bq3feG7ojTDoH3hu6Ji4bqp4bq74bqzNT7hu4zhu6Lhu6Q14buiYjbFqDXhu6Ijezbhu6I1PuG6u+G6s33hu6Lhuqvhu4Hhu6I9ZTU+4bui4buDxajhu6I1e+G7hzU+4buiMixi4bui4bqtY+G7qOG7okDhurvhurcj4buiJOG7smPhu6I+VmLhu6J74bumfeG7oiThurvhurUj4buiYsOq4buiNMOg4buie101e+G7ouG6q+G7qDXhu6JmY8OdYuG7ojNk4buk4buiPsavNuG7onvhu4dj4buiI+G6seG7oiPDqeG7pOG7osWpQkbhu6Lhu5siI3vhu6Lhu4Nl4buiw73DoDU+4buiNT57fTvhuqfhu6Lhu4PFqOG7ouG7nX0hNeG7ojXhu7A1PuG7ombhu6rhu6Lhu50iNXvhu6JCfSw14buM4buiYnvhurN94buiPn3hu6Q14buiYuG6t33hu6Jm4buq4bui4bqrOuG7omJ9LOG6p+G7omJlI+G7ojTDouG7ouG6qcOjNT7hu6I9fSE14buiYlsje+G7jOG7ouG6p3vDnTXhu6Ikw51j4buiJCw14buiNeG7sDThu6JQ4bueUFPhu6Lhu50iNXvhu6JCfSw14buiYuG6qcOi4buiYnvFqDV74bui4buDxJE1PuG7ouG6q+G7qDXhu6JmY8OdYuG7oj7Grzbhu6J74buHY+G7oiPhurHhu6Ijw6nhu6Thu6J7Y2chNeG7okc7NeG7ouG7nSI1e+G7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu53hurvhurUj4buiQH0sYuG7jOG7ontjZyE14buiRzs14bui4budIjV74buiJOG7quG7omZZZ+G7oj3hur81PuG7okDhu6g14buiJOG6o+G7ojJ7Y+G7ouG7g+G6vyPhu6IkIuG7pOG7ojNo4bui4buDxJE1PuG7ojThu6Q1PuG7ojV74buqNeG7ont9IWPhu6I+xq824buixanhurs1PuG7ouG6pntkI+G7ouG7g+G6t33hu6IyLOG7ons2xq8je+G7ojTDouG7ouG6qcOjNT7hu6I9fSE14buiYlsje+G7ouG6q+G7qDXhu6JmY8OdYuG7ojM7NeG7olHhu57hu57hu6J74buk4buiYsavfeG7ouG7oFDhu6Jm4buq4buM4buiYnsi4buiYuG6qcOdNeG7ouG6q+G7qDXhu6JmY8OdYuG7ojNk4buk4buiYuG6qTk1PuG7oiR9KDThu6Ijw6nhu6Thu6J7Y2chNeG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu4ljYns24bqp4buc4buYQnvDqWfhu6LFqeG6u+G6sTU+4buSL+G6p+G7mA==

Thủy Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]