(vhds.baothanhhoa.vn) - Chỉ còn gần một tháng nữa là hết thời gian quy định đổi biển số xe nền màu trắng sang biển số xe nền màu vàng đối với phương tiện ô tô kinh doanh vận tại theo Thông tư số 58/2020/TT/BCA của Bộ Công an. Thời điểm này, người dân, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh đang gấp rút hoàn thiện thủ tục đổi biển số xe.
QsOaw4rhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzDucOZKeG7rOG7luG6uENCKCkhV1ZVQ8Otw5Is4bq6IT4p4bq64buSw5o8N1JW4bq64buUPcOZ4bq64buQw5lSVuG6uijhu7jhuro24buW4bq64buww5lWw5rhurrhu5hXSVbDmuG6ujThu45W4bq6KeG7iMOZQi8oKSFXVlVDQi/DmsOKQ0Is4bq64buS4busSSgow4Phurgsw6zhu5ZJ4buY4bq4Q2XDmsav4bq64buSWVbhurpV4buMVuG6uuG7riMp4bq6KcOaw41WVeG6ulYzSeG6uuG7rMOM4bq6w5rhu6Ap4bq6KcOaJsOZ4bq6VcOZSVbhurouPDfhurrhu5TFqFbDmuG6uuG7lD3DmeG6uuG7kMOZUlbhuroo4bu44bq6NuG7luG6ulZQVuG6uuG7rsOMPOG6uikhS1ZV4bq6KElWVeG6uuG7kMOZUlbhuroo4bu44bq6NuG7luG6ulZQVuG6uuG7rsOMPOG6ujTDjFZV4bq64buU4bu4w5nhuro0KsOZ4bq6LMOaIiVWVeG6uinDmVFW4bq64bu24bq6KeG7tuG6uuG7sMOZVsOa4bq64buYV0lWw5rhuro04buOVuG6uinhu4rDmeG6uinDmuG7llfhurrDucOa4bu2VlXhuropIuG6uijhu7jhurrhu4JHL+G6vuG6vOG6vuG6vC/DucO5L8SRZeG6oeG6uuG7kltJ4bq6xJEj4bq6ZeG7tlZV4bq6SVbhuqbhurrDucOaJsOZ4bq64buUw5lS4buu4bq6VsOMN+G6pOG6ulZVIibDmeG6uuG7mMOTVuG6pOG6uuG7ksON4buS4bq64buYV0lWw5rhurpWVcOaw5lRLOG6uuG7sMOZVsOa4bq64buYV0lWw5rhuro04buOVuG6uinhu4jDmeG6uikh4bueVuG6uuG7lMWoSeG6uuG7kMOMVuG6uinGr1bDmuG6uuG7lElWVeG6ulXDkizhurohPinhurrDmlfDjFbhuropw5rDmVFW4bq6KcOaW+G6uil94buS4bq64buUPcOZ4bq64buQw5lSVuG6uijhu7jhuro24buW4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uENCw5nhu65V4bq64buS4busSSgow4PhurjDmWXhu5ZWKeG7liHhurjhurooKTfhu6zhu5bDg+G6uDXDmeG7mCnDmuG6tOG6ukfhurzhurwsNsOC4bq6w5rhu5bDmVXDminhurThurrhu4JI4buCLDbDguG6uOG6uigh4buSw4PhurgvL+G7kuG7mFbhuqbhu5BJVynDmklWw5rDmldJ4bqmNFYv4buY4buWKOG7sClXLC9W4buWNSgv4bq+w4rhu4ZIL8OK4buC4bq84buYw4rDiuG7gMOK4buG4buA4bq+KeG7hEfDiuG7gOG7hOG7rOG6vOG6puG7qizhu5ZV4bqyIcOD4bq+4buA4bq+4bq44bq6SeG7rCnDg+G6uMOtw5Is4bq6IT4p4bq64buSw5o8N1JW4bq64buUPcOZ4bq64buQw5lSVuG6uijhu7jhuro24buW4bq64buww5lWw5rhurrhu5hXSVbDmuG6ujThu45W4bq6KeG7iMOZ4bq44bq6NcOZ4buYKcOaw4PhurhH4bq84bq84bq44bq6w5rhu5bDmVXDminDg+G6uOG7gkjhu4LhurjhurovQ0IvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDw7nDmuG7llfhuropw5rhu7ZWVeG6uiki4bq6KOG7uOG6uuG7gkcv4bq+4bq84bq+4bq8L8O5w7kvxJFl4bqh4bq64buSW0nhurrEkSPhurpl4bu2VlXhurpJVuG6ui48N+G6uuG7lMWoVsOa4bq6Ljw34bq6KSHhu6ZWw5rhurrhu5LDkizhuqThuropw5o84bq6w5pAw5nhurrhu5RKVlXhurrhu7A44bqk4bq64buQw5lSVuG6uijhu7jhurosw5oiJVZV4bq6KcOZUVbhurpVw5lJV+G6uinDmuG7tlZV4bq64buSJeG6ulXDmSrDmeG6uuG7lCImVlXhurrhu5Aj4bq04bq6w7kw4bq6VlXDjDfhurrDii1HLeG6vuG6vOG6vuG6vOG6ujbhu5bhurrhu7bhurop4bu24bq64buww5lWw5rhurrhu5hXSVbDmuG6ujThu45W4bq6KeG7iMOZ4bq64buUSlZV4bq64buwOOG6uuG7rirDmeG6uijhu6Lhurrhu5QiP+G7kuG6uuG7ksOSLOG6uuG7kMOZUlbhuroo4bu44bq6VlBW4bq6NMOMVlXhuropw5pJN+G6ujThu6bhurrhu5DDmVJW4bq6KOG7uOG6uuG7kljhurpWUFbhuropIUtWVeG6ulbDmiLhuropISIq4buS4bq64buUw5M3w4Lhurrhu5LDjeG7kuG6ujbhu5bhurrhu5RKVlXhurrhu7A44bq6KSEiKuG7kuG6ulZVw4w34bq6w4otRy3hur7hurzhur7hurzhuroo4bui4bq6LMOa4buIw5nhuropw5ox4buS4bq6w5rDmVFW4bq6KcOaW+G6uil94buS4bq64buUPcOZ4bq64buQw5lSVuG6uijhu7jhurooSVZV4bq6VlBW4bq6NMOMVlXhuropISIq4buS4bq6VlXDjDfhurrhu4DDii3DiuG6vi3hur7hurzhur7DiuG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDQsOZ4buuVeG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4w5ll4buWVinhu5Yh4bq44bq6KCk34bus4buWw4Phurg1w5nhu5gpw5rhurThurpH4bq84bq8LDbDguG6usOa4buWw5lVw5op4bq04bq64buE4bq84bq8LDbDguG6uOG6uigh4buSw4PhurgvL+G7kuG7mFbhuqbhu5BJVynDmklWw5rDmldJ4bqmNFYv4buY4buWKOG7sClXLC9W4buWNSgv4bq+w4rhu4ZIL8OK4buC4bq84buYw4rDiuG7gMOK4buG4buCw4op4bq+4buC4buE4buASOG7rOG6vOG6puG7qixV4bqyIcODSEfhur7hurjhurpJ4busKcOD4bq4w63DkizhurohPinhurrhu5LDmjw3Ulbhurrhu5Q9w5nhurrhu5DDmVJW4bq6KOG7uOG6ujbhu5bhurrhu7DDmVbDmuG6uuG7mFdJVsOa4bq6NOG7jlbhurop4buIw5nhurjhuro1w5nhu5gpw5rDg+G6uEfhurzhurzhurjhurrDmuG7lsOZVcOaKcOD4bq44buE4bq84bq84bq44bq6L0NCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8OyVUk34bq6KEk84bq64buww5rDmeG6usO5w5rhu7ZWVeG6uiki4bq64buQSVbhurrDmsOMVsOa4bqk4bq6c8OaWVZV4bq6ZeG7iFbDmuG6uijDjSnhurpVw5lJV+G6uinDmuG7tlZV4bq6ZeG7tlZV4bq6SVbhuropxq9Ww5rhurrDucOaSVbDmuG6usOsWEnhurrhu5TEqOG6uizDmsOTVuG6uuG7kuG7tlZV4bq64buQ4bu44bq6KSHhu6Thurrhu5LDjVbhurrhu5Aj4bq64buSw5o8N+G7nlbhuropIcON4buSw5rhuropw5nhu6As4bq6VsOa4buOVuG6ujTDjOG6uinDmuG7llfhurrhu5jhu7TDmeG6ujTDmVHhu5Lhurrhu5LDkizhurrhu5Q9w5nhurrhu5DDmVJW4bq6KOG7uOG6pOG6usOaIipWVeG6uuG7mMOUVuG6uuG7ksOaV+G6ulbDmjNWVeG6uuG7mFdJVsOa4bq6VlXDmsOZUSzhuqThurrhu5LDjeG6ulbDmsOTVuG6pOG6usOaI+G6uuG7sMOZVsOa4bq64buYV0lWw5rhuropIeG7nlbhurrhu5TFqEnhurrhu5DDjFbhurrhu7Dhu57hurrhu7DDmknDmeG6uinDmlvhuropfeG7kuG6uinDmuG7llfhurrhu67DlDzhurrhu5LDmuG7pFbDmuG6ujbDjeG7kuG6pOG6uikhw41Ww5rhurpWw5ozVlXhurooScOZ4bq6KFgp4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uENzw5pZVlXhurpzw5pZVlXhurpl4buIVsOa4bq6KMONKeG6ulXDmUlX4bq6KcOa4bu2VlXhurpl4bu2VlXhurpJVuG6uinGr1bDmuG6uuG7lMSo4bq6w5o8N+G6uuG7lCNWVeG6uuG7ksONVuG6uuG7kCPhuqThurrhu5LDmsOZ4bugVuG6uijhu6jhurrhu6zDjOG7ruG6uinDmuG7nuG7ruG6ulZVV8OMw5nhurpVw5km4bqk4bq6VlXDjDfhuropw5og4bq64buQ4buIN+G6pOG6uuG7ksOaW+G6ulbDmuG7jinhurrhu5RS4bq6KcOZ4bugLOG6ulbDmuG7jlbhurrDmkDhurooJeG6ujTDjOG6uuG7lMONLOG6uiBWVeG6ulbDmjzhurrhu5Lhu4w84bq64buUSlZV4bq64buwOOG6pOG6uuG7ksOSLOG6uuG7lD3DmeG6uuG7kMOZUlbhuroo4bu44bq6KcOa4buWV+G6uikwVlXhurrhu6xX4buKw5nhuro24buW4bqm4bq64bq54bugVuG6uuG7lOG7jDzhuropw5rDjVZV4bq6w4rhur4t4bq+4bq84bq+w4rhuqThurpzw5pZVlXhurpzw5pZVlXhurpl4buIVsOa4bq6KMONKeG6ulXDmUlX4bq6KcOa4bu2VlXhurpl4bu2VlXhurpJVuG6uinGr1bDmuG6uuG7lMSo4bq64buSw5Is4bqk4bq64buUPcOZ4bq64buUIj/hu5LhurrDiuG7huG6puG7huG7guG6vOG6uuG7kMOZUlbhuroo4bu44bq6NuG7luG6pOG6uuG7lOG7iinhuropw6Hhurrhu6xR4bq64buww5pX4buIVlXhuropIeG7nlbhurpH4buC4bqu4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEPhurnhu4rDmeG6uinDjeG6um/hu57hurp5Slbhurplw5rDmeG7oFbhuqThurrDuSEiOlZV4bq6c8OaWVZV4bq6ZeG7iFbDmuG6uijDjSnhurpVw5lJV+G6uinDmuG7tlZV4bq6ZeG7tlZV4bq6SVbhuropxq9Ww5rhurrhu5LDmlfhurrhu5DDmeG7oCnhurThurp5w5lR4buS4bq6Ljw34bq64buUxahWw5rhurrhu67DjDzhurrhu5DDmVJW4bq6KOG7uOG6uiHDmeG7nlZV4bq64buSw5pX4bq6NuG7luG6uuG7sMOZVsOa4bq64buYV0lWw5rhuro04buOVuG6uinhu4jDmeG6uuG7kljhuro44bq6VlXDmuG7qEnhurouPElW4bq6KSHDnVZV4bqk4bq64busMeG7kuG6uuG7rCI/VlXhurrhu5LDmiDhu5LhurpWSlZV4bq6KOG7ouG6uuG7mFPhurrhu5jDjFZV4bq6VsOa4buOVuG6uuG7mMOZUVbhuro0w4zhuropw5o84buOVuG6uinDmVFW4bq64buSw5pX4bq6NMOZUeG7kuG6ui484buIVuG6uuG7rDjhuqThuropPeG6uuG7ksOaIOG7kuG6ulXDmUlX4bq6KcOa4bu2VlXhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q+G6uU3hu5Lhurrhu5DDmVEp4bqk4bq6Ljw34bq64buUxahWw5rhurpWw4w34bq6KOG7ouG6usOa4buKVuG6uuG7ksOa4bug4bq64buUIj/hu5LhurrigJw24buW4bq64buYe+KAneG6pOG6ujbhu5bhuropIcON4bq6w5rhu6ZWw5rhurrhu7DDmVbDmuG6uuG7mFdJVsOa4bq6NOG7jlbhurop4buIw5nhuqbhurplw43hu5Lhuropw5pb4bq6KX3hu5Lhuro0UOG6uuG7lD3DmeG6uuG7kMOZUlbhuroo4bu44bq6IcOSKeG6ulbDmklWw5rhurpVw51W4bqk4bq64buUJVbhurpVw5nhu4hW4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uENCw5nhu65V4bq64buS4busSSgow4PhurjDmWXhu5ZWKeG7liHhurjhurooKTfhu6zhu5bDg+G6uDXDmeG7mCnDmuG6tOG6ukfhurzhurwsNsOC4bq6w5rhu5bDmVXDminhurThurrhu4ZG4buALDbDguG6uOG6uigh4buSw4PhurgvL+G7kuG7mFbhuqbhu5BJVynDmklWw5rDmldJ4bqmNFYv4buY4buWKOG7sClXLC9W4buWNSgv4bq+w4rhu4ZIL8OK4buC4bq84buYw4rDiuG7gMOK4buC4bq8RilG4buGw4rDiuG7gOG7rOG6vOG6puG7qizhu5ZV4bqyIcOD4buGw4rhu4LhurjhurpJ4busKcOD4bq4w63DkizhurohPinhurrhu5LDmjw3Ulbhurrhu5Q9w5nhurrhu5DDmVJW4bq6KOG7uOG6ujbhu5bhurrhu7DDmVbDmuG6uuG7mFdJVsOa4bq6NOG7jlbhurop4buIw5nhurjhuro1w5nhu5gpw5rDg+G6uEfhurzhurzhurjhurrDmuG7lsOZVcOaKcOD4bq44buGRuG7gOG6uOG6ui9DQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEN5KsOZ4bq64buufeG7kuG6uinDmeG7njzhurohPinhurpWVUtW4bq6KcOaJsOZ4bq6VcOZSVbhurpVw5lJV+G6uikh4buI4bq6w5pA4bq6KCXhuro0w4zhurop4buKV+G6uuG7rsOdw5nhurrhu5TDmVA84bq64buww5lRVuG6uinDmjzhu45W4bq64busP8OZ4bq6VsOaw5Ip4bq64buUUuG6uuG7kuG7tlZV4bq64buYw5NW4bq6KcOaMeG7kuG6usOaw5lRVuG6ujTDmVHhu5Lhurrhu5LDkizhurrhu5Q9w5nhurrhu5DDmVJW4bq6KOG7uOG6uinDmuG7llfhurouPDfhurrhu5TFqFbDmuG6pOG6uuG7lEBWVeG6uinDmibDmeG6uizDmsOSVuG6uuG7lMOSPOG6usOaV8OMVuG6uinDmsOMVsOa4bq6NMOZUeG7kuG6uuG7ksOSLOG6uuG7lD3DmeG6uikhIirhu5LhurpWVcOMN+G6uuG7gMOKLcOK4bq+LeG6vuG6vOG6vsOK4bqk4bq6c8OaWVZV4bq6c8OaWVZV4bq6ZeG7iFbDmuG6uijDjSnhurpVw5lJV+G6uinDmuG7tlZV4bq6ZeG7tlZV4bq6SVbhuropxq9Ww5rhurrhu5RJVlXhurrhu7DDmsOVVuG6uikhIiVWVeG6uiHDjOG6uihXw40p4bqk4bq64busw5nhu55W4bq6w5pR4bqk4bq6KTw34bueVuG6uikhPDdQVuG6uuG7ksON4buS4bq6KT3hurrhu5LDmiDhu5LhuqThurrhu5LDjeG6ulbDmsOTVuG6uuG7lOG7oFbhurrhu6zDjOG7ruG6uinDmlvhuropfeG7kuG6uuG7ksOSLOG6uuG7lD3DmeG6uuG7kMOZUlbhuroo4bu44bqm4bq64bq5QFZV4bq6KcOaJsOZ4bqk4bq6LMOa4bu4w5nhurrDmj8s4bq6NCrDmeG6usO6OuG6usOtw5lJV+G6uinDmuG7tlZV4bq6LeG6unnhu45W4bq6KeG7iMOZ4bq64buUw5U34bq64buu4buKVsOa4bq6NMOZUeG7kuG6uik8N+G7nlbhuropITw3UFbhuqThurpWw5pL4buS4bq6VsOaOuG6uuG7ksON4bq6VsOaw5NW4bqk4bq64buYV0lWw5rhurpWVcOaw5lRLOG6uuG7sMOZVsOa4bq64buYV0lWw5rhuro04buOVuG6uinhu4jDmeG6ulZL4buu4bq6IeG7tOG6ui48N+G6uuG7lMWoVsOa4bq64buSW0nhurrDucOa4bu2VlXhuropIuG6uijhu7jhurrhu4JH4bq6NMOM4bq64buSw43hu5Lhuropw5pb4bq6KX3hu5Lhurrhu5LDkizhuqThurrhu5Q9w5nhurrhu5DDmVJW4bq6KOG7uOG6uikw4bq6KSFLVlXhurooSVZV4bq6NMOMVlXhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzhuqE8KcOaVyHhurhDdDzhu7jhu5LhurrDrCIlVlVCLyxD

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]