(vhds.baothanhhoa.vn) - Gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, thời điểm này các nhà vườn trồng quất cảnh ở xã Hợp Lý (Triệu Sơn) lại hối hả tỉa cành, tạo dáng cho cây để chuẩn bị cung ứng ra thị trường.
4bqw4buc4bqq4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG7o+G7oiVVw5PhuqbhuqwkJV1Vw5PDveG6piXDk1slLeG6vFXhu6Lhu5rDmcOB4bqsUyokJeG7osagXcOA4bqm4bq24bqwJCU94bukw5nhu5rhurbhu4vhu7DDmeG7muG6rE7DjMOZ4bqs4bq/4bu0QOG6rMOtIuG6rE3hu5zhu4TDmuG6rCThu6ZN4bqsIyrhu4ol4bqsezrhuqzhu6Phu5Al4bqwLyQlPeG7pMOZ4bua4bq24bqwL+G7nOG6quG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq/w5PhurxO4bqm4bq2w6rhu4jDmeG6rELhuqwl4bucw4rDmeG7muG6rMOZPuG6vOG6rFXhur7huqxP4buQw5nhuqzhu6Phu5Al4bqs4buL4buaKl3DlMOZ4bqsT8OKw5nhuqzhu4vhu5zDjMOa4bqs4bql4buIw5nhuqDhuqwl4buc4buy4bui4bqsT+G7ouG7lMOa4bqsw5nhur5d4bqsTcOKTeG6rMOZ4buc4bq+4bqsey7hu7LDmeG6rCU94buuw5nhu5rhuqwjKuG7iiXhuqxN4buGw5nhu5zhuqzhu7bhuqxb4buC4bqs4bq/4bu0QOG6rMOtIuG6rMSC4bujPeG7ouG7mCrhuqzhu51Zw5nhuq7huqxV4buA4bui4bqs4buc4bus4bui4bqs4buc4buG4bqsJVHhurzhuqxN4bq+w5nhu5zhuqDhuqwl4buA4buk4bqsTsOKw5nhu5rhuqxN4buc4buk4bqsTcOMXeG6rE/hu5ThuqxN4bucKkrDmeG6rExQ4bqsTSrDmeG7muG6rCHDmeG7muG6rD3hurzhuqwl4bucUOG6rCU9LuG7ssOZ4bua4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bqw4buiw5rhu5rhuqxNVeG6vCQkw73huqbhu6LDosOTw5klw5M94bqm4bqsJCVdVcOTw73huqZ94buiTiXhu5zDgeG6rOG6uOG6qOG6qEBbw4Dhuqzhu5zDk+G7ouG7muG7nCXDgeG6rMSQQ0RAW8OA4bqm4bqsJD1Nw73huqYvL01Ow5nhuqJM4bq84bukJeG7nOG6vMOZ4buc4buc4buk4bq84bqie8OZL07DkyRUJeG7pEAvw5nDk30kL0LhuqpE4bq4L+G6quG6ukNO4bqo4bqqw4lD4bq4REMlROG6qkJERVXhuqjhuqJTQOG7mkE9w73EkOG6puG6rOG6vFUlw73huqbhu4vhu7DDmeG7muG6rE7DjMOZ4bqs4bq/4bu0QOG6rMOtIuG6rE3hu5zhu4TDmuG6rCThu6ZN4bqsIyrhu4ol4bqsezrhuqzhu6Phu5Al4bqm4bqsfeG7ok4l4bucw73huqbhurjhuqjhuqjhuqbhuqzhu5zDk+G7ouG7muG7nCXDveG6psSQQ0Thuqbhuqwv4bq24bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQMOi4bq8QCXhu6Lhu6TDmeG6puG6tuG7oyjhuqxVw4wq4bqg4bqsw5nhu5rhu5zhu5LhuqwlPeG7rsOZ4bua4bqsIyrhu4ol4bqsTeG7hsOZ4buc4bqsT+G7guG6rOG7mkbDmeG6rEzhu6bhuqx7w53hu6LhuqzDmeG7sMOZ4bua4bqsTsOMw5nhuqxb4buC4bqs4bq/4bu0QOG6rMOtIuG6oOG6rCXhu4Dhu6ThuqzDmcOUw5nhuqwl4bucLlnDmeG7muG6rOG7nOG7ouG7mCrhuqxN4buc4buk4bqsT1DhurzhuqxA4bucLlnDmeG7muG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG6sOG7osOa4bua4bqsTVXhurwkJMO94bqm4buiw6LDk8OZJcOTPeG6puG6rCQlXVXDk8O94bqmfeG7ok4l4bucw4HhuqzhurjhuqjhuqhAW8OA4bqs4bucw5Phu6Lhu5rhu5wlw4HhuqzEkENEQFvDgOG6puG6rCQ9TcO94bqmLy9NTsOZ4bqiTOG6vOG7pCXhu5zhurzDmeG7nOG7nOG7pOG6vOG6onvDmS9Ow5MkVCXhu6RAL8OZw5N9JC9C4bqqROG6uC/huqrhurpDTuG6qOG6qsOJROG6qELEkCXhurhEQkNDVeG6qOG6olNA4buaQT3DvUVC4bq64bqm4bqs4bq8VSXDveG6puG7i+G7sMOZ4bua4bqsTsOMw5nhuqzhur/hu7RA4bqsw60i4bqsTeG7nOG7hMOa4bqsJOG7pk3huqwjKuG7iiXhuqx7OuG6rOG7o+G7kCXhuqbhuqx94buiTiXhu5zDveG6puG6uOG6qOG6qOG6puG6rOG7nMOT4bui4bua4bucJcO94bqmxJBDROG6puG6rC/hurbhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZAw6LhurxAJeG7ouG7pMOZ4bqm4bq2w63hur7huqxV4buk4buA4bui4bqsTcOMXeG6rCU94buuw5nhu5rhuqxN4bucO+G6rFUpTeG6oOG6rE3DjF3huqwjKuG7iiXhuqzDmuG6vMOZ4bua4bqsVeG7gOG7ouG6rCXhu5wq4bqsw5nhu5zEqEDhuqxN4bq84buk4bqsTeG7nOG7pOG6rOG7nOG6vsOZ4bua4bqsTeG7nDpN4bqs4bucVuG6rOG7muG7ouG6vOG6rE/hu6DDmeG7nOG6rHvhur7huqzhu5rhu6Lhu4bhu6LhuqwjKl3hu5Al4bqsTeG7sMOZ4bua4bqse+G7ouG7mE3huqxN4buc4buk4bqsw5nhu5zhu6Lhu5Iq4bqsVeG6vOG7pOG6rE9Ww5nhu5rhuqwl4buA4bui4bqsT8OMXeG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG6sOG7osOa4bua4bqsTVXhurwkJMO94bqm4buiw6LDk8OZJcOTPeG6puG6rCQlXVXDk8O94bqmfeG7ok4l4bucw4HhuqzhurjhuqjhuqhAW8OA4bqs4bucw5Phu6Lhu5rhu5wlw4HhuqzEkENEQFvDgOG6puG6rCQ9TcO94bqmLy9NTsOZ4bqiTOG6vOG7pCXhu5zhurzDmeG7nOG7nOG7pOG6vOG6onvDmS9Ow5MkVCXhu6RAL8OZw5N9JC9C4bqqROG6uC/huqrhurpDTuG6qOG6qsOJQ+G6usSQRCVF4bqoQ8SQQ1XhuqjhuqJTQOG7mkE9w71Cw4nhuqrhuqbhuqzhurxVJcO94bqm4buL4buww5nhu5rhuqxOw4zDmeG6rOG6v+G7tEDhuqzDrSLhuqxN4buc4buEw5rhuqwk4bumTeG6rCMq4buKJeG6rHs64bqs4buj4buQJeG6puG6rH3hu6JOJeG7nMO94bqm4bq44bqo4bqo4bqm4bqs4bucw5Phu6Lhu5rhu5wlw73huqbEkENE4bqm4bqsL+G6tuG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDDouG6vEAl4bui4bukw5nhuqbhurbhu4vhu5w+w5nhu5rhuqzDmeG7muG6vl3huqzDmeG6vl3huqDhuqwlPcOUw5nhuqxNw4pN4bqsTcOKw5nhu5zhuqxP4buuw5nhu5rhuqDhuqzDmeG7mi7hu7Lhu6LhuqxOw4zDmeG6rE/hurzDmeG7muG6rOG7nOG7rOG7ouG6rOG7nOG7huG6oOG6rFThu5xKw5nhuqwlPS5Zw5nhu5rhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsJSjDmeG7muG6rE3hu7DDmeG7muG6rE/hu6Thu4DDmeG6rMOZ4bucR8Oa4bqsJeG7gOG7pOG6rD3hurzhuqzDmeG7nD7DmeG7muG6rE3DjF3huqwjKuG7iiXhuqxN4bum4bqsTsOKw5nhu5rhuqxU4buc4buow5PhuqDhuqwl4buc4buQ4bqsT+G7jEDhuqDhuqxPVk3huqxPw4rhu6ThuqDhuqxA4bucOk3huqx7OuG6rMOZ4bucKuG6rE3hu4gq4bqsJeG7nFDhuqwlPS7hu7LDmeG7muG6rE5QQOG6rCXhu5Al4bqsJEZA4bqsJcOd4bui4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bqw4buiw5rhu5rhuqxNVeG6vCQkw73huqbhu6LDosOTw5klw5M94bqm4bqsJCVdVcOTw73huqZ94buiTiXhu5zDgeG6rOG6uOG6qOG6qEBbw4Dhuqzhu5zDk+G7ouG7muG7nCXDgeG6rMSQRMSQQFvDgOG6puG6rCQ9TcO94bqmLy9NTsOZ4bqiTOG6vOG7pCXhu5zhurzDmeG7nOG7nOG7pOG6vOG6onvDmS9Ow5MkVCXhu6RAL8OZw5N9JC9C4bqqROG6uC/huqrhurpDTuG6qOG6qsOJROG6qkJEJURF4bqqQ0VV4bqo4bqiU0Dhu5pBPcO9QkXhurrhuqbhuqzhurxVJcO94bqm4buL4buww5nhu5rhuqxOw4zDmeG6rOG6v+G7tEDhuqzDrSLhuqxN4buc4buEw5rhuqwk4bumTeG6rCMq4buKJeG6rHs64bqs4buj4buQJeG6puG6rH3hu6JOJeG7nMO94bqm4bq44bqo4bqo4bqm4bqs4bucw5Phu6Lhu5rhu5wlw73huqbEkETEkOG6puG6rC/hurbhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZAw6LhurxAJeG7ouG7pMOZ4bqm4bq24buL4buaLuG7suG7ouG6rCU94buuw5nhu5rhuqwlUeG6rMOaUeG6rCVR4bq84bqsTeG6vsOZ4buc4bqg4bqsTUYl4bqsVcOK4bqsJMOMKuG6oOG6rOG7muG7ouG6vuG6rE/hu5ThuqxNw4xd4bqsJeG7nMOUw5rhuqxU4buc4buow5PhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhurDhu6LDmuG7muG6rE1V4bq8JCTDveG6puG7osOiw5PDmSXDkz3huqxOJeG7nCrDmkzhuqbhuqwkJV1Vw5PDveG6pn3hu6JOJeG7nMOB4bqs4bq44bqo4bqoQFvDgOG6rOG7nMOT4bui4bua4bucJcOB4bqsxJBDREBbw4DhuqbhuqwkPU3DveG6pi8vTU7DmeG6okzhurzhu6Ql4buc4bq8w5nhu5zhu5zhu6ThurzhuqJ7w5kvTsOTJFQl4bukQC/DmcOTfSQvQuG6qkThurgv4bqq4bq6Q07huqjhuqrDicSQ4bq6Q0Ilw4lC4bqq4bq44bqqVeG6qOG6olNA4buaQT3DvUXEkOG6uuG6puG6rOG6vFUlw73huqbhu4vhu7DDmeG7muG6rE7DjMOZ4bqs4bq/4bu0QOG6rMOtIuG6rE3hu5zhu4TDmuG6rCThu6ZN4bqsIyrhu4ol4bqsezrhuqzhu6Phu5Al4bqm4bqsfeG7ok4l4bucw73huqbhurjhuqjhuqjhuqbhuqzhu5zDk+G7ouG7muG7nCXDveG6psSQQ0Thuqbhuqwv4bq24bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQMOi4bq8QCXhu6Lhu6TDmeG6puG6tsWpw53hu6Lhuqwl4buc4buy4bui4bqsJeG7ouG7kCXhuqzDmeG7muG6vl3huqzDmUbDmeG7muG6rFThu5zhu7DhuqzDmeG7nC7huqzDmeG7nD7DmeG7muG6rMOZ4bua4bq+XeG6rMOZ4bq+XeG6oOG6rHvhu6Lhu5hN4bqsJS7DneG7ouG6rE3hu5zhu6ThuqxNw4xd4bqsVeG6vuG6rD3hu4ol4bqsTeG7iMOZ4bqsJeG7nOG7ouG7kCXhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhurDhu6LDmuG7muG6rE1V4bq8JCTDveG6puG7osOiw5PDmSXDkz3huqbhuqwkJV1Vw5PDveG6pn3hu6JOJeG7nMOB4bqs4bq44bqo4bqoQFvDgOG6rOG7nMOT4bui4bua4bucJcOB4bqsxJBCw4lAW8OA4bqm4bqsJD1Nw73huqYvL01Ow5nhuqJM4bq84bukJeG7nOG6vMOZ4buc4buc4buk4bq84bqie8OZL07DkyRUJeG7pEAvw5nDk30kL0LhuqpE4bq4L+G6quG6ukNO4bqo4bqqw4nEkOG6uENDJeG6uMSQ4bqoxJBDVeG6qOG6olNA4buaQT3DvcSQQ8SQ4bqm4bqs4bq8VSXDveG6puG7i+G7sMOZ4bua4bqsTsOMw5nhuqzhur/hu7RA4bqsw60i4bqsTeG7nOG7hMOa4bqsJOG7pk3huqwjKuG7iiXhuqx7OuG6rOG7o+G7kCXhuqbhuqx94buiTiXhu5zDveG6puG6uOG6qOG6qOG6puG6rOG7nMOT4bui4bua4bucJcO94bqmxJBCw4nhuqbhuqwv4bq24bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQMOi4bq8QCXhu6Lhu6TDmeG6puG6tsOi4bucUOG6rOG7oz1Qw5nhu5zhuqzhu6Phu5xQ4bqs4bq/4bui4buSw5nhuqDhuqwl4buc4buww5nhuqzhuqfhu7DDmeG7muG6rOG7o+G7nOG6vsOZ4buc4bqg4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqsTeG7puG6rMOZ4buc4bui4buSKuG6rMOZ4buEw5rhuqwlPeG7rsOZ4bua4bqsIyrhu4ol4bqsTeG7hsOZ4buc4bqsTeG7nOG7pOG6rEzhu6Lhu5Alw4Hhuqzhu4vhu5rhu5zhu5LhuqwlPeG7rsOZ4bua4bqsIyrhu4ol4bqsPeG7iiXhuqx74buKJeG6rHvhu4bhuqDhuqwl4busw5nhuqzDmeG7nOG7ouG7kirhuqxN4buww5nhu5rhuqxN4buc4buEw5rhuqwk4bumTeG6rMOZw5TDmeG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rCU94buuw5nhu5rhuqxA4buc4buG4bui4bqsJcOMw5rhuqzhu5wqXeG7kCXhuqwl4buc4bug4bqsw5rDneG7ouG6rE3hu6bhuqxPLuG7tE3huqxNw4xd4bqsIyrhu4ol4bqsT+G7jEDhuqLhuqzhu4vhu4TDmuG6rMOZ4bq8XeG6oOG6rCXhu5zhu7Lhu6Lhuqwl4bui4buQJeG6rCXhu5wqxKjDmeG6rFXhu7Thu6LhuqzDmcOUw5nhuqxNw4xd4bqsIyrhu4ol4bqsVOG7nOG7qMOT4bqg4bqsIyrhu4bhuqwk4bq84bui4bqse+G6vuG6rE/hu5Iq4bqsw5nhu5wuw5nhu5rhuqx7S8OZ4bqsVSrhu7DDmeG6rEDhu5zhu4bhu6Lhuqwl4bucw5Phu6ThuqxO4buq4bui4bqsJMOKJeG6rCThurzhu6ThuqxP4buU4bqsw5nhu5Aq4bqsJeG7nOG7suG7ouG6rCXhu6Lhu5Al4bqsTeG7puG6rMOZ4bucPsOZ4bua4bqsTeG7nCpd4buUw5nhuqxM4bui4buQw5nhuqwl4buc4buKJeG6rCXhu5wu4buyw5nhu5rhuqwkw5XhuqxP4bui4buSKuG6rE3hu5xRw5nhu5zhuqx74buS4bqsVDLhuqwl4bucKsSoJeG6rE3hu5zhu4TDmuG6rEzhu6bDmeG6rE3hu5zhu6ThuqxNw4xd4bqsQOG7nMOKJeG6rCU94bui4buUw5nhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhurDhu6LDmuG7muG6rE1V4bq8JCTDveG6puG7osOiw5PDmSXDkz3huqbhuqwkJV1Vw5PDveG6pn3hu6JOJeG7nMOB4bqs4bq44bqo4bqoQFvDgOG6rOG7nMOT4bui4bua4bucJcOB4bqsxJBDREBbw4DhuqbhuqwkPU3DveG6pi8vTU7DmeG6okzhurzhu6Ql4buc4bq8w5nhu5zhu5zhu6ThurzhuqJ7w5kvTsOTJFQl4bukQC/DmcOTfSQvQuG6qkThurgv4bqq4bq6Q07huqjhuqrDicSQ4bqq4bqqQyVFReG6uuG6quG6qFXhuqjhuqJTQOG7mkE9w71D4bqq4bqo4bqm4bqs4bq8VSXDveG6puG7i+G7sMOZ4bua4bqsTsOMw5nhuqzhur/hu7RA4bqsw60i4bqsTeG7nOG7hMOa4bqsJOG7pk3huqwjKuG7iiXhuqx7OuG6rOG7o+G7kCXhuqbhuqx94buiTiXhu5zDveG6puG6uOG6qOG6qOG6puG6rOG7nMOT4bui4bua4bucJcO94bqmxJBDROG6puG6rC/hurbhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZAw6LhurxAJeG7ouG7pMOZ4bqm4bq24buj4buc4buy4bui4bqsT+G7ouG7lMOa4bqsw5nhur5d4bqg4bqsIyrhu4ol4bqsTVnhuqxM4buGw5nhuqxP4buC4bqsTy7hu7RN4bqsTeG7rOG6rE9Qw5nhu5zhuqwl4buc4buQ4bqsTcOMXeG6oOG6rCMq4buG4bqsT+G7guG6rE7hur5d4bqse+G6vuG6rEDhu5zDjMOZ4bqsTFfhuqxP4buSKuG6rFThu5xGQOG6rE3Dik3huqxN4bq+w5nhu5zhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhurDhu6LDmuG7muG6rE1V4bq8JCTDveG6puG7osOiw5PDmSXDkz3huqbhuqwkJV1Vw5PDveG6pn3hu6JOJeG7nMOB4bqs4bq44bqo4bqoQFvDgOG6rOG7nMOT4bui4bua4bucJcOB4bqsxJBDREBbw4DhuqbhuqwkPU3DveG6pi8vTU7DmeG6okzhurzhu6Ql4buc4bq8w5nhu5zhu5zhu6ThurzhuqJ7w5kvTsOTJFQl4bukQC/DmcOTfSQvQuG6qkThurgv4bqq4bq6Q07huqjhuqrDiUThurpCRSVDReG6uEPhuqhV4bqo4bqiU0Dhu5pBPcO94bq4Q+G6puG6rOG6vFUlw73huqbhu4vhu7DDmeG7muG6rE7DjMOZ4bqs4bq/4bu0QOG6rMOtIuG6rE3hu5zhu4TDmuG6rCThu6ZN4bqsIyrhu4ol4bqsezrhuqzhu6Phu5Al4bqm4bqsfeG7ok4l4bucw73huqbhurjhuqjhuqjhuqbhuqzhu5zDk+G7ouG7muG7nCXDveG6psSQQ0Thuqbhuqwv4bq24bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQMOi4bq8QCXhu6Lhu6TDmeG6puG6tuG7i+G7nOG7ouG7kirhuqwjKuG7huG6rE/hu4LhuqxMRiXhuqxP4buIKuG6rMOZ4bua4buG4bqse+G6vsOZ4bua4bqsT+G7jEDhuqzDmkYl4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bqw4buiw5rhu5rhuqxNVeG6vCQkw73huqbhu6LDosOTw5klw5M94bqm4bqsJCVdVcOTw73huqZ94buiTiXhu5zDgeG6rOG6uOG6qOG6qEBbw4Dhuqzhu5zDk+G7ouG7muG7nCXDgeG6rMSQQ0RAW8OA4bqm4bqsJD1Nw73huqYvL01Ow5nhuqJM4bq84bukJeG7nOG6vMOZ4buc4buc4buk4bq84bqie8OZL07DkyRUJeG7pEAvw5nDk30kL0LhuqpE4bq4L+G6quG6ukNO4bqo4bqqw4nEkEThuqpFJeG6uEJCREVV4bqo4bqiU0Dhu5pBPcO94bq6xJDDieG6puG6rOG6vFUlw73huqbhu4vhu7DDmeG7muG6rE7DjMOZ4bqs4bq/4bu0QOG6rMOtIuG6rE3hu5zhu4TDmuG6rCThu6ZN4bqsIyrhu4ol4bqsezrhuqzhu6Phu5Al4bqm4bqsfeG7ok4l4bucw73huqbhurjhuqjhuqjhuqbhuqzhu5zDk+G7ouG7muG7nCXDveG6psSQQ0Thuqbhuqwv4bq24bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQMOi4bq8QCXhu6Lhu6TDmeG6puG6tuG7o+G7nMOT4buk4bqsw5nhu5zhu6Lhu5Iq4bqsw5nhu5zhur7huqx7LuG7ssOZ4bqg4bqsWyrhuqzhu5wuw53DmeG7muG6rHvhur7hu6LhuqzDmeG7hMOa4bqsJT3hu7bhuqxV4buA4bui4bqsT8OMXeG6oOG6rMOZ4buc4bui4buSKuG6rOG7muG7ouG6vOG6rE/hu6DDmeG7nOG6rE3hu5wqXeG7lMOZ4bqsJOG6vMOZ4bua4bqsTeG7nFnhu6LhuqxNw4xd4bqsIyrhu4ol4bqsJeG7nOG7kOG6oOG6rE7DisOZ4bua4bqsTcOMXeG6rMOZ4buc4buo4bqsQOG7nD/huqzhu5zhu7RA4bqse8Od4bui4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqs4bua4bui4bq8w5nhuqzhu5zhu4xA4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bqw4buiw5rhu5rhuqxNVeG6vCQkw73huqbhu6LDosOTw5klw5M94bqm4bqsJCVdVcOTw73huqZ94buiTiXhu5zDgeG6rOG6uOG6qOG6qEBbw4Dhuqzhu5zDk+G7ouG7muG7nCXDgeG6rMSQQ0RAW8OA4bqm4bqsJD1Nw73huqYvL01Ow5nhuqJM4bq84bukJeG7nOG6vMOZ4buc4buc4buk4bq84bqie8OZL07DkyRUJeG7pEAvw5nDk30kL0LhuqpE4bq4L+G6quG6ukNO4bqo4bqqw4nEkEJCQiXhurhEQuG6uuG6uFXhuqjhuqJTQOG7mkE9w71D4bq6w4nhuqbhuqzhurxVJcO94bqm4buL4buww5nhu5rhuqxOw4zDmeG6rOG6v+G7tEDhuqzDrSLhuqxN4buc4buEw5rhuqwk4bumTeG6rCMq4buKJeG6rHs64bqs4buj4buQJeG6puG6rH3hu6JOJeG7nMO94bqm4bq44bqo4bqo4bqm4bqs4bucw5Phu6Lhu5rhu5wlw73huqbEkENE4bqm4bqsL+G6tuG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDDouG6vEAl4bui4bukw5nhuqbhurbhuqXhu6ThuqxP4bum4bqg4bqsT+G7lOG6rE/DikDhuqwhw5nhu5rhuqzDmeG7nCrhuqxN4buIKuG6rE074bq84bqsJeG7nFDhuqwlPS7hu7LDmeG7muG6oOG6rCXhu5zhurxd4bqse+G7oOG6rCU94buuw5nhu5rhuqxNw4pN4bqsVeG7pOG7gOG7ouG6rCMq4buKJeG6rFU/w5rhuqzDmeG7nC7huqwlPS7DnU3huqxPw4xd4bqg4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqsTsOMw5nhuqzhur/hu7RA4bqsw60i4bqsTuG7iMOZ4bqsTeG7nCpd4buUw5nhuqwk4bq8w5nhu5rhuqwlPeG7rsOZ4bua4bqsVeG7pOG7gOG7ouG6rCMq4buKJeG6rCXhu5zhu5DhuqDhuqwjKuG7iiXhuqxN4buGw5nhu5zhuqxM4bukw5kk4bq84bui4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bqw4buiw5rhu5rhuqxNVeG6vCQkw73huqbhu6LDosOTw5klw5M94bqm4bqsJCVdVcOTw73huqZ94buiTiXhu5zDgeG6rOG6uOG6qOG6qEBbw4Dhuqzhu5zDk+G7ouG7muG7nCXDgeG6rMSQQuG6uEBbw4DhuqbhuqwkPU3DveG6pi8vTU7DmeG6okzhurzhu6Ql4buc4bq8w5nhu5zhu5zhu6ThurzhuqJ7w5kvTsOTJFQl4bukQC/DmcOTfSQvQuG6qkThurgv4bqq4bq6Q07huqjhuqrDicSQQuG6qOG6qiXhurpEQ+G6qkRV4bqo4bqiU0Dhu5pBPcO94bq44bqqQ+G6puG6rOG6vFUlw73huqbhu4vhu7DDmeG7muG6rE7DjMOZ4bqs4bq/4bu0QOG6rMOtIuG6rE3hu5zhu4TDmuG6rCThu6ZN4bqsIyrhu4ol4bqsezrhuqzhu6Phu5Al4bqm4bqsfeG7ok4l4bucw73huqbhurjhuqjhuqjhuqbhuqzhu5zDk+G7ouG7muG7nCXDveG6psSQQuG6uOG6puG6rC/hurbhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZAw6LhurxAJeG7ouG7pMOZ4bqm4bq24bqlP+G6rE3hu5zhu4TDmuG6rCThu6ZN4bqse+G7iiXhuqx74buG4bqg4bqsQOG7nDrhuqwl4bucKlZN4bqse+G6vuG7pOG6rCXhu5zhu7Lhu6Lhuqwl4bui4buQJeG6oOG6rOG7muG7osOK4bqsTeG7huG6rCXhu5xQ4bqsJT0u4buyw5nhu5rhuqDhuqxPSE3huqxM4bui4buYJeG6rFXhur7huqzDmeG7nD7DmeG7muG6rD074bui4bqsPeG7pOG6rHvhu6DhuqxOUE3hu5zhuqxM4buYw5nhu5zhuqzDouG7icWp4buB4bqlLeG6quG6uuG6oOG6rCThu6TDmeG7muG6rE3DjF3huqwjKuG7iiXhuqx7S8OZ4bqs4buaRsOZ4bqsTOG7puG6rHvhur7huqzDmuG6vMOZ4bua4bqsVeG7gOG7ouG6rOG7nOG7ouG7mCrhuqwjKuG7huG6rFThu6LDmeG7nOG6rCXhu5DhuqxN4bq84buk4bqsTeG7nOG7pOG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rE7DjMOZ4bqs4bq/4bu0QOG6rMOtIuG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkAzKiXhu5zhu6Q94bqm4bq24buj4bucKuG6rOG6v+G6vuG6rC3huqzhur/hu6Thur7hu6Lhuqzhu6Phu5wq4bqwL0DhurY=

Thu Hà - Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]