(vhds.baothanhhoa.vn) - Vào thời điểm cuối năm nhiều đối tượng lợi dụng sự sơ hở của người dân để lừa đảo. Nhiều người dân mất cảnh giác đã mắc bẫy, vừa mất tiền thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng.
w4JQxJBDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlcVE64bumw5VC4bqkw4I/Oibhu6jGr+G7oOG6pOG6qUfGr1BD4bugUeG7gsOSQyLhu7hRQ8avUF3Gr+G7oEPDklBR4buUO0M6JuG7sEPhu6Z74buGQ+G7jkfhu6hD4buMVCVDw5I7WFFDxq9JxajDgi8/Oibhu6jGr+G7oOG6pMOCL1DEkOG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhu4XDleG7huG7jELhuqThu7Hhu4Thu6hDOlBAUUPhu45R4bucxahDw5I7WFFDxq9JxahDxq9QUcagO0Phu45YUUM6PCPGr+G7oEPhu6YjUUPhu4whxq/hu6BDP31DP+G7tkNQPUPDkijhu4ZDxq/hu6A8QFFD4buMSsavQ+G7juG7nEPhu6Z74buGQ+G7jkfhu6jhurBDa1BRxqA7Q8av4bugPEBRQ+G7jErGr0PFqEs6Q8OSR8avUEPhu6BR4buCw5JD4buOSEPFqMONw5JDw5NPMeG6rkMie+G7hkPFqEs6QzpRxqDGr0M6UE3FqEPDklBSQ8OS4buwxq9Dxq/hu6A7MUNQUeG7nMWoQ+G7juG7lsavQzpSxq9QQ8WoRsav4bug4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pMOCUcWo4bugQ8OS4bum4buGPz/hu7lCUeG6qcOVxq86w5UmQkM/OjHhu6bDleG7uUIgUeG7jDpQw4ND4bq+REQlMMSCQ1DDlVHhu6BQOsODQ+G6vEREJTDEgkJDPybDkuG7uUIvL8OS4buMxq/hurDDk+G7huG7qDpQ4buGxq9QUOG7qOG7huG6sCLGry/hu4zDlT/hu6Q64buoJS/Gr8OVID8vRcSQ4bq44buAL8SQ4bq6ROG7jMSQROG6vuG6uuG7gERFOsOJ4bq6ReG6uOG7gOG7pkThurDDmSXhu6DhuqIm4bu5w4pERUJD4buG4bumOuG7uULhuqlHxq9QQ+G7oFHhu4LDkkMi4bu4UUPGr1Bdxq/hu6BDw5JQUeG7lDtDOibhu7BD4bume+G7hkPhu45H4buoQ+G7jFQlQ8OSO1hRQ8avScWoQkMgUeG7jDpQ4bu5QuG6vkREQkNQw5VR4bugUDrhu7lC4bq8RERCQy/huqTDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6qeG7hiU6UeG7qMavQuG6pOG6qVfGr+G7oEPhu4bGr0NQOzHhu5rGr0NxUOG7rEPhu687SsavQ8OTw406Q+G7oFFdQ+G7jlhRQzo8I8av4bugQ8OSUDsx4buUxq9D4bume+G7hkPhu45H4buoQ8OSUFHhu5bFqEPhu47hu6hGOkM64buEUUM/R8av4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pHFQw5Xhu6hD4buORlFD4buMUeG7msavQ+G7pkjGr1BD4buORuG7qEPhu6NQ4buwxq/hu6BD4bqpR8avUEM/4buCOkNQU8avUEM/feG6rkPhuqlXxq/hu6BD4buGxq9DOlXGr1BDw5JQ4buoQ8OTUeG7ljrDg0NxUH3DkkM6JkbGr+G7oEM6w51RQyVQRsWoQ+G7pnvhu4ZD4buOR+G7qEPhu4xUJUPDkjtYUUPGr0nFqEMqO+G7hkPFqEbGr+G7oEMwSENQw51RQ8av4bug4buEMUPDkuG7hMav4bugQzpJxq/hu6BDIsagQz9YQ+G7pjwjxq/hu6BDIuG7hEPDkuG7qkM6UsavUEMlUD7DkkM6RiXhurBD4buFUeG7msavQ8av4buGMUPDklBR4buUO0M6JuG7sEMi4buEQzpQKEPhu47hu6hGxq9Dw5Io4buGQ8OSUCzGr+G7oEPGr+G7oOG7hDFDw5Lhu4TGr+G7oEM6UcavUEMiUeG6rkPDkuG7gsOSUEM6UD7DkkPhu6Z74buGQ+G7jkfhu6hDw5Ipxq/hu6BDJks6Q+G7juG7hkPhu4xGxq/hu6BDxq9QPEM6UFHhu5Y6Q+G7pk0lQ1Dhu5pDOlBYxq/hu6BD4buOPEDGr+G7oEPhu6ZRxq/hu6RDOlDhu4bGr1BDOuG7qOG7gsavQ8OSV8av4bugQ8av4bugUOG7mkPDkuG7huG7qOG6rkPhu6BRR0PFqDvhu4ZDUOG7hMav4bugQyZZUUPDklBR4buWxahD4buO4buoRjpDOlHGoMavQ8OSKOG7hkPGr+G7oDxAUUPDk+G7gsavQzpQV8av4bugQyo74buGQ1BTxq9QQzpQPsOSQ8WoO+G7hkNQ4buExq/hu6BD4buoxq/hu6ZRxq/DlcSCQ+G7oFFHQ+G7jOG7hsavUEPGr1BKxq9DIlHhu5TGr+G6rkPhu6ZIxq9QQ+G7jkbhu6hDw5JXxq/hu6BDOjFDMOG7skM/WEPhu6Z74buGQ+G7jkfhu6hDw5JQUeG7lsWoQ+G7juG7qEY6Qzrhu4RRQz9Hxq9Dw5Io4buGQ8av4bugPEBRQ+G7jErGr8SCQzpQKEPhu47hu6hGxq9D4bume+G7hkPhu45H4buoQ8OSUDsx4bucxq9DKjvhu4RDOntDxq884bu4w5JDxq/hu6Dhu6jhu4RRQyLGoOG6sOG6sOG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRxJjzhu7jDkkM6U8avUENQU8avUEM6JuG7lMav4bquQ+G7juG7nEPDklAoQ+G7jsOdxq/hu6BDJVDhu7DGr+G7oEPGr+G7oHvhu4bhuq5D4buOSztDOibhu4bGr1BDIuG7uFFDOsOdUUMlUEbFqEPhu6Z74buGQ+G7jkfhu6hD4buMVCVDw5I7WFFDxq9Jxajhuq5D4bqpV8av4bugQ+G7hsavQzpVxq9QQ+G7jkhDw5JQKEPhu47Dncav4bugQzomUeG7nMavQ+G7pFDhu4ZRQ+G7jlnGr+G7oEPDk8OdQ8OS4buCw5JDw5NR4buaxq9DJVDhu4IlQyVQ4buwxq/hu6BDxq/hu6B74buG4bquQ+G7jks7Qzom4buGxq9Q4bqwQ3Em4buoxq/hu6BD4buO4buq4bquQ+G7jk4xQ8WoRsavUEPDklfGr+G7oEM64buCw5JDOjsx4buUxq9DOiY7Mcagxq9D4buO4bucQ2tQSsavQ+G7jErGr0NQUeG7nDtDw5NR4buWOkMixqBDJVA84bu2xq/hu6BDOlA+w5Lhuq5DOlAoQ+G7juG7qEbGr0NQ4buoRjpD4buOw53Gr+G7oEPDkijhu4ZDw5Lhu4LDkkPhu6bhu6hGUUM6w51RQyVQRsWoQ8av4buEMUPGr1DDjMWoQ8avSsav4bugQ8OS4buG4buoQzJDOlA+w5JDOn1DJVDhu7DGr+G7oEPGr+G7oHvhu4bhuq5DJVDhu4I6Q1BR4buaxq/huq5DOlDhu4bFqEPhu6BR4buGQzpYQ+G7oFHhu4LDkkM6w51RQyVQRsWo4bqwQ3FR4buWxq9DUOG7hMavUEMm4buEQz/hu6jhu4I6Q8OS4buCw5JD4buOWFFDOjwjxq/hu6BDxq/hu6BQUUPGr+G7oEBD4buO4bucQzpQw5Xhu6hD4buMVlHhuq5DKjtHxq9D4bumMsSCQ+G7jlHGoDtDOibhu4bhuq5DMFtD4bumMkPGr+G7oFBR4buUxahDxq9QXcav4bugQyIhQzBHMUMm4buGQ+G7juG7nEM6RuG7qEM6UsavUEMmScavQ+G7jsOV4bqwQ2JZxq/hu6BDOlBAUeG6rkMlUFhRQ1AjJUMi4bu4UUPDklfGr+G7oEPhu4bGr0PDkuG7gsOSQ+G7jlThu4ZDJVA84bu2xq/hu6BDOibhu6jGr+G7oEMiUeG7msOSQzom4buG4buoQ+G7juG7slFDOlBXxq/hu6BDOlHGr0MixqBDw5Lhu4LDkkMiIUPhu4LGr+G6rkMiIUMiUeG7msOSQyLhu4RD4buOPEDGr+G7oEPhu4xKMeG6rkPhu45YUUM6PCPGr+G7oEPDkuG7qkPhu6ZR4buUxq9DKjvhu4bGr0Phu47hu5bGr0NQ4buoRjpD4buOw53Gr+G7oEMlUEbFqEM6w51RQ+G7pnvhu4ZD4buOR+G7qOKApsOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRiUeG7nMavQ1BTxq9Q4bquQ+G6qVfGr+G7oEPhu4bGr0NQOzHhu5rGr0NxUOG7rEPhu687SsavQyJ74buGQ+G7jlHGoDtDOibhu4bhuq5D4bum4buExahDJlZDIuG7hEPDk8ONOkPhu6BRXUPhu45YUUM6PCPGr+G7oEPEqeG7lEPhu7FJxq9D4bqtU8avUOG6rkM/UcavUEPGr0nFqENFREREQz1DMEhD4buxw5rGr1BDcVAoMeG6rkNQOzHhu5rGr0Phu7HDmsavUEPEqVHGr1Dhuq5DOlXGr1BD4bufO0fGr+G7oENxJlRDIsagQ1Dhu4TGr1BDIlFD4bume+G7hkPhu45H4buoQ8OSUFHhu5bFqEPhu47hu6zhu4Y6Qzrhu4RRQz9Hxq/hurBDcSY84bu4w5JD4buO4buq4bquQ+G6qVfGr+G7oEPhu4bGr0NQOzHhu5rGr0NxUOG7rEPhu687SsavQ8avUE3Gr0Phu448I8OSQzpRxq9Dw5Phu4Lhu6hDw5Io4buGQ8OSUFRDxKnhurBx4bqwceG6rkM/UcavUEPGr0nFqEPEkOG7gOG6vsSQQz1DMEhDcUoxQ+G7hVnhuq5DUDsx4buaxq9DcVDhu6xD4buvO0rGr0MixqBDIlHhu5rDkkPDklBUQ8OTVEPhu6Z74buGQ+G7jkfhu6jhuq5Dw5JQUeG7lsWoQ+G7juG7qEY6Qz9YQzpRxqDGr0NQ4bu2xq9Dw4pDOiZR4buaO0Phu45Zxq/hu6DhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqkw4JRxajhu6BDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUJR4bqpw5XGrzrDlSZCQz86MeG7psOV4bu5QiBR4buMOlDDg0PDisOJxJAlMMSCQ1DDlVHhu6BQOsODQ+G6ukTDiSUwxIJCQz8mw5Lhu7lCLy/DkuG7jMav4bqww5Phu4bhu6g6UOG7hsavUFDhu6jhu4bhurAixq8v4buMw5U/4bukOuG7qCUvxq/DlSA/L0XEkOG6uOG7gC/EkOG6ukThu4zEkEThur7hurrhu4BFRTrhur7DicOJxJDEkOG7pkThurDDmSXhu6DhuqIm4bu5w4rhurhEQkPhu4bhu6Y64bu5QuG6qUfGr1BD4bugUeG7gsOSQyLhu7hRQ8avUF3Gr+G7oEPDklBR4buUO0M6JuG7sEPhu6Z74buGQ+G7jkfhu6hD4buMVCVDw5I7WFFDxq9JxahCQyBR4buMOlDhu7lCw4rDicSQQkNQw5VR4bugUDrhu7lC4bq6RMOJQkMv4bqkw4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuqnhu4YlOlHhu6jGr0LhuqThuqlXxq/hu6BD4buGxq9DceG7o0NxUOG7hsavUEPhu4Xhu6rhu4ZDw5PDjTpD4bugUV1Dxq9Q4buqxahD4buOWFFDOjwjxq/hu6BDw5JQOzHhu5TGr0Phu6Z74buGQ+G7jkfhu6hDw5JQUeG7lsWoQ+G7juG7qEY6Qzrhu4RRQz9Hxq/hurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqkcVDDleG7qEM6JlPGr1BDw5Phu4Lhu6hDw5Io4buGQ8OSUFRDceG6rkPhu6BMxq9D4buOSjFDw5JQVEPDkuG7qkPGr1BNxq9D4buOPCPDkkPhu6ZAUUPFqEBRQ+G7pOG7ljpDw5NGxq9DOntDxajDnTpDOuG7hFFD4bukUOG7qEfGr0Na4buG4bum4buoQ8OS4buqQ0fGr1BD4buORlFD4buMUeG7msavQyLhu4RDOuG7lMavQ8Wow506Q8av4bugPEBRQyo7w5XGr0PDkijhu4ZD4bugUeG7hkPhu45Txq9QQ8OSUFThurBDcOG7hjtD4bukUFFDxq9QTcavQ+G7pkBRQ8WoQFFD4buk4buWOkPDk0bGr+G6rkPDklAoQzrhu4RRQ+G7pFDhu6hHxq9DWuG7huG7puG7qEPGr+G7hDFD4buOSENQ4buuUUMi4buGMUPDklBUQ8Wow506Qz9YQzpRxqDGr+G6sENxPD3Gr+G7oEPhu6bhu4RDxq/hu6A8QFFDKjvDlcavQ8OSKOG7hkPhu6BR4buGQ+G7jlPGr1BDxq/hu5TGr0PDklBUQ3FD4buOSEPGr1BRxqA7Q+G7pkzGr0Phu6BbUUM6Ucagxq9DIuG7hOG7qEPGr1BRxqA7Qzrhu4RRQ+G7pFDhu6hHxq9D4bukUOG7gsOSQ8avUOG7hjtDw5JQ4buoQ+G7jlhRQzo8I8av4bug4bqwQ3Dhu4Y7Q+G7pFBRQ8OSUDsx4bucxq9DOlHGoMav4bquQ+G7jlhRQzo8I8av4bugQ+G7pkZRQzpR4buWJUM6IcOSQ1Dhu65RQyLhu4YxQ8av4buUxq9Dw5JQVENxQ8Wo4bu4UUPGr+G7oFBRQ8av4bugQEMi4buEQ+G7oOG7rFFD4buOUeG7msavQ8OSUOG7qEPGr+G7oDxAUUMqO8OVxq9DOlBTQ8Wo4bu4UUPDk1Hhu5Y6Q1BTxq9QQ0fGr1BDIuG7hEM64buEUUPhu6RQ4buoR8avQ1rhu4bhu6bhu6hD4bum4buEQ+G7oFFHQ8WoRuG7qEPGr+G7lMavQ+G7jkhD4bum4buExahD4buO4bu2xq9DOiZTxq9QQ8OT4buC4buoQ+G6qVfGr+G7oEPhu4bGr0NQOzHhu5rGr0NxUOG7rEPhu687Ssav4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pOG6qSnGr+G7oEMi4bu4UUM6UChD4buO4buoRsavQzom4buUxq/huq5D4buOWFFDOjwjxq/hu6BDxq/hu4QxQ+G7jkhD4bume+G7hkPhu45H4buoQ8OSKOG7hkPDklBUQ+G6q+G6sHHhurBr4bquQz9Rxq9QQ8avScWoQ8SQ4buA4bq+w4pDPUMwSENxSjFD4buFWUM/WEM6Ucagxq9D4bq84bqu4bq6QzomUeG7mjtD4buOWcav4bug4bqwQ3FGUUPDkuG7tkMqO+G7hsavQ+G6qVfGr+G7oEPhu4bGr+G6rkPhu45YUUM6PCPGr+G7oEPhu6RQ4buGUUPGr1BNxq9D4buM4buoQ+KAnMav4bugUFHhu5rGr+KAnUPDklDhu7ZRQ+G7oOG7hsWow5VDOibhu5TGr0PFqEbGr+G7oEMwSENQw51RQyLhu4RDxq8jQ8avTMavQ8avUFHGoDtDxq/hu5TGr0Phu45IQ+G7puG7lMavQ8WoRsav4bugQzBIQ1DDnVFD4bumSzFDR8avUEPDkijhu4ZDxq/hu6A8QFFD4bukUOG7gsOSQ+G7puG7hMWoQ0fGr1BD4buORlFD4buMUeG7msavQzom4buGxq/hu6BDw5Lhu4JDxq9QSsavQ8OSKOG7hkPFqFPGr1BD4buO4bucQ8WoRuG7qEPhu4zhu4bGr1BDIuG7hENQ4buuUUMi4buGMUM6Ucagxq/igKbDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqkYuG7nEM6JuG7gsavUEM/TSVDw5NPMUPhu6Z74buGQ+G7jkfhu6hDKjvhu4ZDxahGxq/hu6BDMEhDUMOdUUPhu4xUJUPDkjtYUUPGr0nFqOG6rkPFqOG7tFFDxq/hu6A8QFFD4buMSsavQ8OSTMavQ8av4buUO0PDkuG7huG7qEPDkkfGr1BD4bugUeG7gsOSQyLhu4RDOlLDklBDw5J9w5JDOlhD4bugUeG7gsOSQ8avUF3Gr+G7oENQ4buExq9QQyJRQyJRQyVQRsWoQyVQ4buCJUPhu6Y7TTrhurBDxKl9w5JD4bumPCPGr+G7oEPDklfGr+G7oEPhu4bGr0PDkkzGr0MlUFhRQ1AjJUMi4bu4UUPDkuG7gsOSQ+G7juG7tsavQyJUQ8OS4buqQ+G7plHhu5TGr0MqO+G7hsavQzom4buoxq/hu6BD4buOUcagO0M6JuG7huG6rkMw4buCw5JDxahRxq9QQzrDnVFDJVBGxajhurBDxKnhu4TFqEM6WDpDw5JXxq/hu6BDOuG7gsOSQ8av4bugUFHhu5olQyIhQ8OS4bu2Q8OTR8avQ+G7juG7nEPGr8ONxajhuq5DJuG7hEM/4buo4buCOuG6rkPhu4x9xq/hu6BD4buM4buGxq9QQz/hu4LDklBDw5Lhu4LDkkPhu45YUUM6PCPGr+G7oEPGr+G7oFBRQ8av4bugQEPhu47hu5xD4bukVCVDOlBAUUMlUOG7gjpDUFHhu5rGr+G6rkPGr+G7oEnGr0PDklDhu4rGr0Mi4buEQ+G7jks7Qzom4buGxq9QQzBbQ+G7pjLhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJTc7OlDhu6gmQuG6pOG7nztYw5JD4buFPOG7tsav4bugw4IvJeG6pA==

Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]