(vhds.baothanhhoa.vn) - Báo Thanh Hoá trân trọng giới thiệu bài thơ “Giá như” của tác giả Nguyễn Hồng Vinh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buXRHJw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jMSRxJDhu5Dhu4Dhuq7hu6Fww5Thu5BV4buA4bqubeG7oeG7kOG6rlThu5AtxrDhu4DEkEPhu4Lhu49w4bqi4bqu4buC4buQ4bquw5XDteG7ocah4oCcW8SQ4bupcOG7gkThu5zigJ3igKbhu5cvRHLGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMXeG6rsaww4Phu6Fww5Thu5BV4buA4bqubeG7oeG7kOG6rlThu5AtxrDhu4DEkEPhu4Lhu49ww4rhu5LDlOG7kMSQQlXDteG7ocahJOG7qeG7hHDEkUTGsOG7gkRwXeG7hOG7qXDhu5DDleG7teG7gnDhu5DDlUjhu4JDcEPEkE3EkHDhu5BExJDhuqzhu5Jw4bqg4burxJBw4buQRExw4oCcW8SQ4bupcOG7gkThu5zigJ1w4bqixqDGsHDhu5Dhu6nhuqJwQ8SQ4butcDhD4buSVeG6quG7gnBd4buI4buCQ3BnxJDhu4JE4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhcMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6Hhu5Dhuq5U4buQLcaw4buAxJBD4buC4buPcOG6ouG6ruG7guG7kOG6rsOVw7Xhu6HGoeG7l8SQ4buGQ3DhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buhw4Phu5BE4buS4buG4bqgcMSQJeG6ruG7guG7kOG6rsOV4buhcMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6FTxJDDg+G7kEThu49ww7nDunHhu4xUw7VwROG6rsSQQ0Thu5Dhu49wdXR04buMVMO14buhcMOUw5XhuqJt4buhLy/huqLDg+G7guG7keG6oMaw4buE4buQRMaw4buCREThu4TGsOG7kVLhu4Ivw4Phuq7DlOG6vuG7kOG7hOG7jC/hu4Lhuq5Tw5Qvc3J04bunL3Jxw7rDg3Fyw7p0w7ly4bul4buQ4bun4bul4buAdS3EkOG7hkPhu4B0w7pyxakt4buMVeG6ouG7kuG7kcOK4buMQ+G7oXDGsOG7gOG7kG3hu6HigJxbxJDhu6lw4buCROG7nOKAneKApuG7oXBTxJDDg+G7kERt4buhw7nDunHhu6FwROG6rsSQQ0Thu5Bt4buhdXR04buhcC/GoeG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7oXDDlOG7kFXhu4Dhuq5t4buh4buQ4bquVOG7kC3GsOG7gMSQQ+G7guG7j3DhuqLhuq7hu4Lhu5Dhuq7DlcO14buhxqFbxJDhu6lw4bqu4buGcOG6vkTDjOG7gkNwUuG7q+G7hHDhu5Dhu7Xhu4Zww4PhurjhuqJE4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhcMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6Hhu5Dhuq5U4buQLcaw4buAxJBD4buC4buPcOG6ouG6ruG7guG7kOG6rsOVw7Xhu6HGoWThurJw4bqiRMSQxrBw4bqiw4zhu4JDcFLEkOG6rOG6onDhuqLhu6Lhu5Jw4buCQ+G7nE7EkOG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7oXDDlOG7kFXhu4Dhuq5t4buh4buQ4bquVOG7kC3GsOG7gMSQQ+G7guG7j3DhuqLhuq7hu4Lhu5Dhuq7DlcO14buhxqFbxJDhu6lw4buCROG7nHBE4bur4buCQ3Dhu5DDlXbhu4Zw4buQROG7uVVw4buQROG7kuG7iuG6ouG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7oXDDlOG7kFXhu4Dhuq5t4buh4buQ4bquVOG7kC3GsOG7gMSQQ+G7guG7j3DhuqLhuq7hu4Lhu5Dhuq7DlcO14buhxqE1RMOM4buCQ3BSw4xw4buQw5Xhu4Thu4JDcOG7t1Vw4bq+4bq44buMcOG7kEROxJDhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6Fww5Thu5BV4buA4bqubeG7oeG7kOG6rlThu5AtxrDhu4DEkEPhu4Lhu49w4bqi4bqu4buC4buQ4bquw5XDteG7ocahJeG7hFLEkMODcOG7gOG7hMaw4buCQ3DDlcSo4buCQ3Dhu4JMxJBw4buCTMSQ4buT4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhcMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6Hhu5Dhuq5U4buQLcaw4buAxJBD4buC4buPcOG6ouG6ruG7guG7kOG6rsOVw7Xhu6HGocOzw7PDs+G7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7oXDDlOG7kFXhu4Dhuq5t4buh4buQ4bquVOG7kC3GsOG7gMSQQ+G7guG7j3DhuqLhuq7hu4Lhu5Dhuq7DlcO14buhxqFbxJDhu6lw4buG4bq2w7Rw4bqiRMawcOG6vkTDjOG7gkNwQ0TDieG7hnDhu4LhurDhu4Lhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6Fww5Thu5BV4buA4bqubeG7oeG7kOG6rlThu5AtxrDhu4DEkEPhu4Lhu49w4bqi4bqu4buC4buQ4bquw5XDteG7ocahOEThu7fhu5Bw4buG4bug4bqicMSCR8SQcOG6ruG7hnDhu4xE4butxJBww5XGsOG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7oXDDlOG7kFXhu4Dhuq5t4buh4buQ4bquVOG7kC3GsOG7gMSQQ+G7guG7j3DhuqLhuq7hu4Lhu5Dhuq7DlcO14buhxqFnw4lw4bqg4bqs4buCRHDhu4Lhuqbhu4Jw4buQduG7gkNw4buCRMaw4buCRHDhu47hu5Lhu6nhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6Fww5Thu5BV4buA4bqubeG7oeG7kOG6rlThu5AtxrDhu4DEkEPhu4Lhu49w4bqi4bqu4buC4buQ4bquw5XDteG7ocahZMaw4buEcOG6ruG7hnDhu5Dhu4Thu6vhu4Jw4buQ4bu14buGcEThu6vhu4JEcOG7gkNE4bqm4buN4buT4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhcMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6Hhu5Dhuq5U4buQLcaw4buAxJBD4buC4buPcOG6ouG6ruG7guG7kOG6rsOVw7Xhu6HGocOzw7PDs+G7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7oXDDlOG7kFXhu4Dhuq5t4buh4buQ4bquVOG7kC3GsOG7gMSQQ+G7guG7j3DhuqLhuq7hu4Lhu5Dhuq7DlcO14buhxqEmw4Lhu4ZwxILDguG7hnDGsOG7gkRw4buCeOG7hnDDg8awVXDDg+G7ouG7kOG7j+G7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7oXDDlOG7kFXhu4Dhuq5t4buh4buQ4bquVOG7kC3GsOG7gMSQQ+G7guG7j3DhuqLhuq7hu4Lhu5Dhuq7DlcO14buhxqFbxJDhu6lw4buCROG7nHDGsMSQcOG6ouG7muG7gkNw4oCc4buMROG7qXDDleG7q+G7hOKAneG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7oXDDlOG7kFXhu4Dhuq5t4buh4buQ4bquVOG7kC3GsOG7gMSQQ+G7guG7j3DhuqLhuq7hu4Lhu5Dhuq7DlcO14buhxqFjxrBwxILhu5xO4buCQ3DhuqJE4buEcFJMxJBw4bqg4bui4bqicFThu5jhuqLhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6Fww5Thu5BV4buA4bqubeG7oeG7kOG6rlThu5AtxrDhu4DEkEPhu4Lhu49w4bqi4bqu4buC4buQ4bquw5XDteG7ocahxJFEw4lw4bqiw4zhu4JDcOG6osagxrBw4bqgxrDhu4Rw4buQROG7uVVw4buQROG7kuG7iuG6ouG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7oXDDlOG7kFXhu4Dhuq5t4buh4buQ4bquVOG7kC3GsOG7gMSQQ+G7guG7j3DhuqLhuq7hu4Lhu5Dhuq7DlcO14buhxqHEkcaw4buCcOG7gkThu5xw4bqg4buE4buCQ3DhuqBG4buCQ3Dhu5DDleG7hOG7gkNw4buG4bucxrDhu5Phu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6Fww5Thu5BV4buA4bqubeG7oeG7kOG6rlThu5AtxrDhu4DEkEPhu4Lhu49w4bqi4bqu4buC4buQ4bquw5XDteG7ocahw7PDs8Oz4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhcMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6Hhu5Dhuq5U4buQLcaw4buAxJBD4buC4buPcOG6ouG6ruG7guG7kOG6rsOVw7Xhu6HGocav4buCRHDhuqDEkOG6pOG7kHDEkcOV4buS4buCQ3Dhu5BE4buScOG7kMOV4buE4buCQ3Dhu7dV4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhcMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6Hhu5Dhuq5U4buQLcaw4buAxJBD4buC4buPcOG6ouG6ruG7guG7kOG6rsOVw7Xhu6HGoT/hu4Zw4bqi4buU4buCQ3DhuqLhu6nhuqJw4bqiROG7qeG7knDhuqLhu6nhuqJEcOG7gFXhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6Fww5Thu5BV4buA4bqubeG7oeG7kOG6rlThu5AtxrDhu4DEkEPhu4Lhu49w4bqi4bqu4buC4buQ4bquw5XDteG7ocahJUTEkMawcOG6oktw4buCQ8awVXDhu5DDleG7hOG7gkNw4buMREfhu4JDcOG7gkRJ4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhcMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6Hhu5Dhuq5U4buQLcaw4buAxJBD4buC4buPcOG6ouG6ruG7guG7kOG6rsOVw7Xhu6HGoTjhurDhu4Jw4buAR+G7gkNw4buCS8SQcOG7gkRNcOG7kETGoHDEgsOM4oCm4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhcMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6Hhu5Dhuq5U4buQLcaw4buAxJBD4buC4buPcOG6ouG6ruG7guG7kOG6rsOVw7Xhu6HGocOzw7PDs+G7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7oXDDlOG7kFXhu4Dhuq5t4buh4buQ4bquVOG7kC3GsOG7gMSQQ+G7guG7j3DhuqLhuq7hu4Lhu5Dhuq7DlcO14buhxqHDo8SQcMSCTsSQcOG6oMaw4buEcOG6ouG7qcSQcOKAnEPEkOG7qXDhu4JE4buc4oCd4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhcMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6Hhu5Dhuq5U4buQLcaw4buAxJBD4buC4buPcOG6ouG6ruG7guG7kOG6rsOVw7Xhu6HGocavxJBw4bqi4bua4buCQ3Dhu4JEQeG7gnDDlcawcMOVxrDhu4JEcEPEkE3EkOG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7oXDDlOG7kFXhu4Dhuq5t4buh4buQ4bquVOG7kC3GsOG7gMSQQ+G7guG7j3DhuqLhuq7hu4Lhu5Dhuq7DlcO14buhxqFb4bux4buQcMSCxJBww5Thu5JVcOG7kEXhu4JEcMOVxJDDguG7gkNw4buQ4buc4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhcMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6Hhu5Dhuq5U4buQLcaw4buAxJBD4buC4buPcOG6ouG6ruG7guG7kOG6rsOVw7Xhu6HGoSXhu4RSxJDDg3Dhur5ERnDhuqDhuqZw4buA4buS4buI4buCcOG7gOG7qeG6okThu5Phu5Hhu5Hhu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6Fww5Thu5BV4buA4bqubeG7oeG7jMaww4PDg8SQ4buCQy3hu4Dhuq5C4buQ4buPcHRx4buMVMO1cOG7kOG6rlThu5AtxrDhu4DEkEPhu4Lhu49ww5XEkENE4buQw7Xhu6HGoeG7l+G6ruG7hsahXeG7q3A4xKjEkMO0cOG7kEThu6nhu4JDcOG6osaw4buEcMSCxJDhuqjhu4Zw4buCQ3bhu4Jw4bqiRHnhu4JwUuG7q3DEgsOBVXDhu4Dhu5TEkHAlOWciKuG7ly/huq7hu4bGoeG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7oXDDlOG7kFXhu4Dhuq5t4buh4buMxrDDg8ODxJDhu4JDLeG7gOG6rkLhu5Dhu49wdHHhu4xUw7Vw4buQ4bquVOG7kC3GsOG7gMSQQ+G7guG7j3DDlcSQQ0Thu5DDteG7ocah4buX4bqu4buGxqFzcy/FqS9zcXNy4buXL+G6ruG7hsah4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhcMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6Hhu4zGsMODw4PEkOG7gkMt4buA4bquQuG7kOG7j3B0ceG7jFTDtXDhu5Dhuq5U4buQLcaw4buAxJBD4buC4buPcMOVxJBDROG7kMO14buhxqHhu5fDlOG7kMOV4buE4buCQ8ah4buX4bqu4buGxqE4Q+G7klXhuqrhu4JwXeG7iOG7gkNwZ8SQ4buCROG7ly/huq7hu4bGoeG7ly/DlOG7kMOV4buE4buCQ8ah4buXL+G7jMah


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]