(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau thời gian dài tăng giá mạnh, những ngày gần đây giá rau xanh đang có chiều hướng giảm. Hiện nhiều loại rau củ chỉ được bán bằng nửa giá so với trước.
4buYfVDhu549NOG7pmJiS+G7ouG6rUNbYzQq4bui4buU4buYYmPhuqs3Nnvhu5TFqVvFqOG7nuG6q+G7pmThu55n4bumNn3hu5594buo4bueNn1bKGPhu5gvYmPhuqs3Nnvhu5Thu5gvfVDhu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcawKuG7piThu6Lhu5RC4bumZOG7nmN94bq1W+G7nntb4bumNuG7niTGr1vhu55j4busNnvhu557W8Wo4bueNeG7qDZ94buO4bueNn3hu4M2e+G7njZ7xq9o4buee+G7tDbhu54lw51o4buee1vFqOG7nuG6q+G7pmThu55n4bumNn3hu54l4bumNnvhu549OOG7nj19WyFk4buefeG6veG6szZ74buee1vhu6o1w5Xhu57GsFsoNuG7njZ9WyFk4bueNDfhu6hb4bue4bqr4bumZOG7nj3hurnhu549fTDhu54l4bq9w6I94bueI8WoNuG7niNWNnvhu5424buH4bum4buee1vFqOG7nmI34bue4buF4bqzW+G7nmPhuqvhur3hurM9w5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lOG7mFs1e+G7nj004bumYmJL4buiJGN9ZDUj4bueW+G7myo2Yyrhuqvhu6Lhu55iY2g0Kkvhu6JmWyRjfcOS4buew5nhu6Dhu6Dhuq1n4buM4buefSpbe31jw5Lhu55UUlLhuq1n4buM4bui4bueYuG6qz1L4buiLy89JDbDlSPhu6Y3Y33hu6Y2fX034bumw5Xhu4U2LyQqYjNjN+G6rS82KmZiL1FQVFAvUOG7pMOaJFFQ4bugUOG7pFRTY1Lhu6Dhu6Thu6Dhu6A04bugw5Uy4bqte8OT4bqrS1FVw5nhu6Lhu57hu6Y0Y0vhu6LFqVvFqOG7nuG6q+G7pmThu55n4bumNn3hu5594buo4bueNn1bKGPhu6Lhu55mWyRjfUvhu6LDmeG7oOG7oOG7ouG7nn0qW3t9Y0vhu6JUUlLhu6Lhu54v4buU4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu7MuZOG7njZ94bq94bue4buFxq9b4bueY33FqDZ74bueY+G6q+G6veG6sz3hu47hu55jZGjhu541V2Phu559xq82e+G7nuG6q+G7pmThu55n4bumNn3hu54zfeG6oTZ74bueM33hu6Y24buefVsuNeG7njZ94bq9Nnvhu57hu4VANuG7niXhur3Doj3hu54jxag24bue4buF4bqzW+G7nntbxajhu5494bumN+G7nn3hurc24bueYjfhu57hu4XhurNb4buePWU2e+G7njPDreG7njZ94buDNnvhu5424busNeG7nmPhuqvhur3hurM94buO4bueNeG7pjZ74bueNOG7qFvhu542WyE14bue4bqtfeG7sjbhu54zfeG6pVvhu549fTfhu542e+G6veG6tVvhu5424bqhNnvhu54kw5024bueY30i4bueM3034buqNnvhu55Q4bueY2Thu7Q24bueY+G6q+G6peG7njThu6hb4bueJcOdaOG7juG7nntbxajhu57huqvhu6Zk4bueNOG7qFvhu54lw6M2e+G7njQ34buoY+G7nntb4buqNcOV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu5hbNXvhu549NOG7pmJiS+G7olvhu5sqNmMq4bqr4bui4bueYmNoNCpL4buiZlskY33DkuG7nsOZ4bug4bug4bqtZ+G7jOG7nn0qW3t9Y8OS4bueVFXhu6Dhuq1n4buM4bui4bueYuG6qz1L4buiLy89JDbDlSPhu6Y3Y33hu6Y2fX034bumw5Xhu4U2LyQqYjNjN+G6rS82KmZiL1FQVFAvUOG7pFAk4bugUFJRw5pU4bugY1XDmuG7oFLhu6Q04bugw5Uy4bqte8OT4bqrS1VRw5rhu6Lhu57hu6Y0Y0vhu6LFqVvFqOG7nuG6q+G7pmThu55n4bumNn3hu5594buo4bueNn1bKGPhu6Lhu55mWyRjfUvhu6LDmeG7oOG7oOG7ouG7nn0qW3t9Y0vhu6JUVeG7oOG7ouG7ni/hu5Thu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lEN9Kjfhu54zfeG7qjfhu55ixahj4bueY+G7qFvhu541xINj4bueYuG6o+G7nj19w6Lhu54kw5024bueYls2feG7nmPhuqssNuG7niUg4bum4bueI8avNuG7nkPhuqzhu55DfeG7pjZ94buexrA44bum4buO4buee1vFqOG7nuG6q+G7pmThu55n4bumNn3hu54l4buw4buee1vhu6o14bueNeG7qDZ94bueYjfhu57hu4XhurNb4bueNuG7h+G7puG7niXhu7Rk4bueY33FqDZ74bueUFHhu55j4bqr4bql4bue4buFIeG7nmPhuqvhur3hurM9w5Xhu57hu5vDqeG7nmN9KcOS4bue4bqq4bumZOG7nj3hu6pb4bueY+G6v+G7nntbxajhu57DmcOV4bug4bug4bug4bueLeG7nlDhu6DDleG7oOG7oOG7oOG7niXDozZ7LyM44buO4bueNuG7pmjhu549fTDhu549OTbhu55Sw5Xhu6Dhu6Dhu6Dhu54t4bueVMOV4bug4bug4bug4bueJcOjNnsvIzjhu4zhu54k4bq94bum4buePX1kxINj4buee1vhu6o14bueY+G6v+G7nlFUw5Xhu6Dhu6Dhu6Dhu54lw6M2ey8ze+G7nmdk4bqjNnvhu55Q4bugw5Xhu6Dhu6Dhu6Dhu54lw6M2ey8ze+G7jOG7nj3hurnhu5494buqW+G7nmPhuqvhu642e+G7nj19MOG7nj044buee1vFqOG7nsOaw5Xhu6Dhu6Dhu6Dhu54lw6M2ey8ze+G7juG7niNWNnvhu5424buH4bum4buee1vFqOG7nj3hurvhu4zhu54j4buu4bqt4buePeG7qlvhu47hu55ixJHhuq3hu5404bq34bueY+G6q+G7rjZ74buePTjhu557W8Wo4bueUOG7oMOV4bug4bug4bug4bueJcOjNnsvM3vDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4bubxag94bueNDfhu6hb4bue4bqr4bumZOG7nmN94bq3NeG7juG7nuG6q+G7pmThu557W+G7puG7nuG7hSDhu47hu559xq82feG7njTFqOG7nj3hurs2e+G7nntb4buqNeG7njXhu6g2feG7juG7nntbxajhu549fTDhu54jVjZ74bueUC9S4bueYjfhu57hu4XhurNb4bueNn3hu4M2e+G7njZ7xq9o4bueY+G6q+G6veG6sz3hu54lw51ow5Xhu57huqrhu6Zk4bueY13hu6bhu55j4bqh4buO4bueM1s2feG7nntb4bqzW+G7juG7nuG6q+G7pmThu54k4busNeG7juG7njZ74bqv4buO4bue4bqr4bumZOG7njVlW8OVw5XDleG7nj19MOG7nj05NuG7nntbxajhu55Qw5Xhu6Dhu6Dhu6Dhu54t4bueUcOV4bug4bug4bug4bueJcOjNnsvIzjhu4zhu559xq82feG7njTFqOG7njZ7xq9o4bueY33hur3hurU2e+G7nj044buee1vFqOG7nmPhur/hu55S4bugw5Xhu6Dhu6Dhu6Dhu54lLjbhu55SVMOV4bug4bug4bug4bueJcOjNnsvM3vhu5424bumaOG7niXhu7Dhu557W+G7qjXhu55nZOG6ozZ74buePTk24bueUFTDleG7oOG7oOG7oC8ze8OV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5Thu5hbNXvhu549NOG7pmJiS+G7olvhu5sqNmMq4bqr4bui4bueYmNoNCpL4buiZlskY33DkuG7nsOZ4bug4bug4bqtZ+G7jOG7nn0qW3t9Y8OS4bueVeG7oOG7oOG6rWfhu4zhu6Lhu55i4bqrPUvhu6IvLz0kNsOVI+G7pjdjfeG7pjZ9fTfhu6bDleG7hTYvJCpiM2M34bqtLzYqZmIvUVBUUC9Q4bukUCThu6BQUlHDmVNRY1Phu6RTw5rDmjThu6DDlTLhuq17w5PhuqtLUsOZ4buk4bui4bue4bumNGNL4buixalbxajhu57huqvhu6Zk4bueZ+G7pjZ94buefeG7qOG7njZ9Wyhj4bui4bueZlskY31L4buiw5nhu6Dhu6Dhu6Lhu559Klt7fWNL4buiVeG7oOG7oOG7ouG7ni/hu5Thu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lOG7m30g4buexrDGr+G7nkN9IOG7nkN94bumNn3hu47hu55jWylk4bueY33hur3hurc2e+G7nuG6peG7nj19w6Lhu57hu6Phu7Rk4bueNeG6o1vhu57huqrhu6Zk4bue4bqpZOG7quG7nmN94buBPeG7nuG6rX3hu7g14bue4buj4bqhNnvhu57GsOG6veG6tzZ74buePX034bueI1suY8OS4bue4oCcQ33hurVb4buee1vhu6Y24buee+G7tDbhu54lw51o4buO4buee1vFqOG7nuG6q+G7pmThu540Wyw24bueY8OpPeG7nntb4buqNeG7nmN9Kjfhu542e8avaMOV4bue4bqq4bumZOG7nuG7rDbhu540xajhu540xq/hu542feG7gzZ74bueNVdj4buefcavNnvhu557W+G7qjXhu5414buoNn3hu542feG7smPhu47hu549fTDhu549OTbhu55U4bugTeG7juG7nmN94bu2NeG7nj19XeG7nlLhu6BN4bueYjfhu57hu4XhurNb4bueJcOiY+G7niXhu7Rk4bueY33FqDZ7w5Xhu57hu5vFqD3hu540N+G7qFvhu5494bq54buO4bue4bqpZOG7quG7nj3hurs2e+G7njN94bqhNnvhu549OTbhu557W+G7g+G7nuG6peG7njXDqj3hu557W8Wo4buePeG7pjfhu55iN+G7nuG7heG6s1vhu55j4bqr4bq94bqzPcOV4buexrBbKDbhu549fTDhu549xq/hu549fWThu6bhu540xq/hu57hu4VANuG7niXhur3Doj3hu54jxag24buee1vFqOG7nj3hu6Y34bueNn3hur02e+G7nj3hurs2e+G7niXhu7Dhu549OOG7niThu7Jk4buefVsoZOG7nn3hu6jhu542fVsoY+KAncOV4buYL+G6reG7lOG7mOG6reG7nj004bumYmJL4bui4bqtxqE3JGjhu6Lhu5TGsMavNnvhu559OOG7puG7niTDo1vhu54kxq834buO4buee1vFqOG7nuG6q+G7pmThu557W+G7qjXhu54l4buw4bueM109feG7nj3hu7Rk4bueY1ssZOG7niRlNnvhu5594bq3NuG7nmPhuqvhur3hurM9w5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3GoTckaOG7ouG7lOG7mFs1e+G7nj004bumYmJL4buiW+G7myo2Yyrhuqvhu6Lhu55iY2g0Kkvhu6JmWyRjfcOS4buew5nhu6Dhu6Dhuq1n4buM4buefSpbe31jw5Lhu55UUlLhuq1n4buM4bui4bueYuG6qz1L4buiLy89JDbDlSPhu6Y3Y33hu6Y2fX034bumw5Xhu4U2LyQqYjNjN+G6rS82KmZiL1FQVFAvUOG7pFAk4bugUFJR4buk4bugUGNQVVBUUjThu6DDlTLhuq17w5PhuqtLVFJQ4bui4bue4bumNGNL4buixalbxajhu57huqvhu6Zk4bueZ+G7pjZ94buefeG7qOG7njZ9Wyhj4bui4bueZlskY31L4buiw5nhu6Dhu6Dhu6Lhu559Klt7fWNL4buiVFJS4bui4bueL+G7lOG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4bqgNnvhu57hu7N7ZGg8NuG7nuG7hOG7rDbhu57hu7Phu6Y14buO4bueZ+G7sOG7nsawN1Y2e+G7nuG6rH3hur3DojZ74buO4bue4buQxrA3VjZ74buexrA44bum4buS4buePX034bueI1suY8OS4buexalb4bum4bueJSI2feG7nuG6oTZ74buePTjhu55R4buefeG7puG7niXhu7Jj4bueY+G6q8OjNnvhu549xag94bueNDfhu6hb4buefTfhu6bhu541xq9k4bueJeG7pjZ74bueY+G6qzc2e+G7nmN94bq1W+G7njPDreG7nmN9ZOG7nn034buoPX3DleG7nuG7hMOp4bueNsavaOG7juG7nuG6q+G7pmThu54l4bq9w6I94bueNWXhu6bhu542LDbhu557W+G7puG7niUiNn3hu57huqE2e+G7niXhu6Y2e+G7nmNdPX3hu5494buBPeG7nmN9ZOG7nn3FqFvhu54lKeG7nmdk4buyY+G7niPFqDbhu57huqvhu6bhu55jfSDhu55j4bqr4bq94bq1NnvDleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4bujw6Jj4bueY31k4buefTfhu6g9feG7nmPhuqvhur3hurM94buO4buePcWoPeG7njQ34buoW+G7niXhu7Zk4bue4bqpZOG7quG7nmfhu6Y2feG7juG7nuG6q+G7pmThu5494buqW+G7njZ7YWPhu47hu541w6M2e+G7nmPhurdb4buO4bue4bqr4bumZOG7njZ7OGPhu54jxag24bue4bqr4buyY+G7niXhur3Doj3hu557W8Wo4bueNn3hur02e+G7nuG7hcavW+G7njZ7xq9o4buee+G7tDbhu54lw51o4buO4buee1vFqOG7njZ94bu24bqt4buePX034buePcWoPeG7nmNbKWThu55jfeG6veG6tzZ74bueJeG7sOG7nntb4buqNeG7njZ9WyFkw5Xhu55DZGjhu542fVssNuG7juG7nmPhuqssNuG7nmN94buBPeG7nmMu4buee1vFqOG7nuG6q+G7pmThu549OOG7nntb4buqNeG7njZ94bq9Nnvhu57hu4VANuG7nj3hu6Y34buefeG6tzbhu557W8Wo4bueI8WoNuG7nj1lNnvhu55jfeG6tVvhu54lWyk14bue4bql4bueNn3hu4M2e+G7njbhu6w14bueY+G6q+G6veG6sz3DleG7mC/huq3hu5Thu5jhuq3hu549NOG7pmJiS+G7ouG6rcahNyRo4bui4buU4buze2RoLDbhu542fcOdNuG7nj3hurnhu6bhu57hu4VbKD3hu57huqvhu6Zk4bueZ+G7pjZ94buee1vhu6o14buee1vFqOG7nn1bKDbhu5424bumaOG7niXhur3Doj3hu549fTfhu540xq/hu54j4bqlW+G7njbhu6w14bueNuG7pmjhu47hu55jfeG6tVvhu55jWy5j4bueY31k4bu2NuG7njTDolvhu542LDbhu57huqvhu6Zk4bueNcavZOG7nuG6rX3FqGPhu55j4bqrWyk24bueY+G6o2Phu47hu5424busNnvhu55iZOG7smPhu57hu4XGr+G7nj194buyY+G7njThur3DojZ74buePeG7pjfDleG7nuG7s31bIWThu540N+G7qFvhu57huqvhu6Zk4bueNOG7qFvhu54l4bumNnvhu57hu4XGrzfhu57hu4XDqeG7nmN9ZOG7nn034buoPX3hu549fV02feG7njYsNuG7njZ7ZMOjNuG7nj1kNnvhu54kw6Nb4bueJMavN8OV4bue4bud4buB4bueM1suNuG7juG7nntbxajhu57huqvhu6Zk4bueYjvhu549OTbhu55jWy7huq3hu55jw6k94buee1vhu6o14bueNeG7qDZ94bueY+G6qzc2e+G7nmN94bq1W+G7nntb4bumNuG7nmPhurNbw5Xhu5gv4bqt4buU4buY4bqt4buePTThu6ZiYkvhu6Lhuq3EqWRjfTfhuqvhu6Lhu5Thu5hiY+G6qzc2e+G7lEN9ZOG7nsawxq/hu5gvYmPhuqs3Nnvhu5Thu5gv4bqt4buU

Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]