(vhds.baothanhhoa.vn) - Với mục đích vừa thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa có sự chuẩn bị tốt nhất về lực lượng, chuyên môn cho các giải quốc gia năm 2021, nhiều bộ môn đã áp dụng và tổ chức cho các VĐV thi đấu nội bộ, xem đây là giải pháp phù hợp, linh hoạt nhất hiện nay.
4bqmUsOJxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJnNTLMav4buQROG6rOG6pjssOuG7sOG7qlHhuqxmU0lTxJAmUkYmxJDDlOG7nsSQLFLhu57EkCxS4buE4buwxJAsUkfhu6pSxJAsVOG7jlLEkOG7juG7hOG7sMSQc1Lhu4Thu6pSxJBn4bus4buExJDhu45SLsOT4buqxJDhu4zDmsSQ4buOUuG7sMSQ4buORuG7jsSQUVNJU8SQw5RNLsSQxq8j4buqxJA74buKJsSQLCNT4bqmLzssOuG7sOG7qlHhuqzhuqYvUsOJ4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCZn4buQ4buEw5VE4bqs4buvI1PEkOG7qCnhu47EkMOUVOG7jlLEkDBb4buExJAsUl3hu47EkFJT4bui4buqxJDhu47hu6zEkFJT4buiLsSQPy5JxJDhu45Z4buqUcSQLEbhu47EkCZS4buu4buqUeG6tsSQ4buOUsOd4buqUcSQw5XDmuG7jlLEkGJu4buvaGMtw4nhu4LhurbEkDBb4buExJDhu47hu6zEkDtdxJDhu45SLsOT4buqxJDhu4zDmsSQLMOdLMSQ4buqUk0sxJAw4bucxJDGr13hu47EkMaveyThu6pR4bq2xJDhu45SLjPGoOG7qsSQ4buoWeG7qsSQ4buOUuG7sMSQ4buORuG7jsSQUVNJU8SQPy7DneG7jsSQUVPhu4TEkOG7qsOM4buoxJDhurhF4bq4w4nhurbEkOG7qlJT4bucLsSQ4buM4bu0xJDhu6hZ4buqxJDDlMONxJBGJsSQw5Up4buqUcSQMEfEkCzhu7bEkOG7jlJ94buOxJDhu45S4buwxJDhu45G4buOxJDhu69k4buvxJAsUlPEkMOUTS7EkOG7quG7tFPEkOG7jOG7tOG6tsSQMuG7kOG7qMSQw5RMM8SQxq9HxJBRU0lTxJAmUkYmxJAmUijEkFIkJuG6tsSQxq9T4buqUsSQUuG7sEgsxJDhu6pSTSzEkFJT4bui4buqxJDhu6rhu4Qz4bqy4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJuG6q+G7sMOVM0ThuqzhuqZT4buoUcSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRMOVLFIu4buo4buMxJBTYuG7kOG7qizhu5A6RMSQOywzxq/hu5DDgUQxU8OVLFLhuq7EkOG7hkVFJjLhurDEkFLhu5BTUVIs4bquxJDDiuG7guG6uCYy4bqwRMSQOzrhu47DgUQvL+G7jsOV4buq4bqy4buM4buE4buwLFLhu4Thu6pSUuG7sOG7hOG6sjDhu6ovw5Xhu5A7xags4buwJi/hu6rhu5AxOy/hurjDieG6vOG6uC/DieG7guG7gMOV4bq4w4nDieG6vOG7hsOJRSzhur7hu4LhurrhurjGr+G7guG6suG7piZRRMSQ4buExq8sw4FEZlNJU8SQJlJGJsSQw5Thu57EkCxS4buexJAsUuG7hOG7sMSQLFJH4buqUsSQLFThu45SxJDhu47hu4Thu7DEkHNS4buE4buqUsSQZ+G7rOG7hMSQ4buOUi7Dk+G7qsSQ4buMw5rEkOG7jlLhu7DEkOG7jkbhu47EkFFTSVPEkMOUTS7EkMavI+G7qsSQO+G7iibEkCwjU0TEkDFTw5UsUsOBROG7hkVFRMSQUuG7kFNRUizDgUTDiuG7guG6uETEkC/huqzhuqYvJuG6rOG6pibEkOG7jsav4buEOzvDgUQmYuG7hCYsU+G7sOG7qkThuqxiRuG7jsSQ4buM4bu0xJDhu6hZ4buqxJDDlMONxJAs4bu2xJDhu45SfeG7jsSQLFJTxJDDlE0uxJDhu6rhu7RTxJDhu4zhu7TEkOG7qlLhu4jhu6jEkMOU4buexJDhu45G4buOxJDhu69k4buvxJDhu47hu6zEkOG7jknhu6jEkFFTRuG7jsSQLFJTxJDDlE0u4bq2xJDFqFJZ4buqUcSQ4buqUVvhu6pRxJDhu6pM4buqUcSQ4buO4buE4buwxJDhu45SLjPGoOG7qsSQ4buoWeG7quG6tsSQLFJH4buqUsSQLFThu45S4bq2xJDhu45SLsOT4buqxJDhu4zDmsSQ4buOUuG7sMSQ4buORuG7jsSQUVNJU8SQPy7DneG7jsSQUVPhu4TEkDvhu4omxJAsI1PhurLhuqYvJuG6rOG6pibEkOG7jsav4buEOzvDgUQm4bqr4buww5UzROG6rGIixJAsSMSQxq9HxJDhu6hZ4buqxJAsUuG7msSQ4buoSOG7qlLEkOG7jjzhu4TEkCxS4buexJAsUuG7hOG7sMSQc1Lhu4Thu6pSxJBn4bus4buExJDFqFJZ4buqUcSQ4buOUsOZxJAlxJDDlE0uxJAsOns94buqUcSQPy7DneG7jsSQUVPhu4TEkOG7qEfEkOG7juG7ruG7qsSQUnsj4buqUcSQLCNTxJDhu6pSIOG7qlHEkOG7qCnhu47EkCxTxqAuxJDGryPhu6rEkOG7qlJ7xJByxJE5xJBm4buE4buo4buQO8SQMEfEkOG7jkbhu47EkFFTSVPEkMOUTS7EkD8uw53hu47EkCzhu5rEkMWoUkbhu47hurLEkHM64buw4buqUcSQ4buMw51TxJDhu45J4buqUsSQ4buORuG7jsSQUVNJU8SQLDrhu5TEkD8uw53hu47EkFFT4buE4bq2xJBRU0lTxJAwWcSQw5TDmuG7jlLEkD8uw53hu47EkFFT4buExJDhu4zDmsSQUuG7sMON4buq4bq2xJDDlOG7nsSQ4buORuG7jsSQ4buvZOG7r8SQw5R7JOG7jsSQOsOo4buqxJBRUz7hu4TEkCzDnSzEkFJA4buq4bq2xJDhu4zhu4Thu6rEkFIuTeG7qsSQxq8uM+G7ouG7qsSQ4buO4busxJDDlFPhu5wuxJDFqFPhu6Lhu6rEkDtGLMSQUkjhu45SxJDGr13hu47EkMaveyThu6pR4bq2xJDhu4zhu7TEkOG7qFnhu6rEkMOUw43EkCzhu7bEkOG7jlJ94buOxJDhu45S4buwxJDhu45G4buOxJDhu69k4buvxJAlxJDhu45JxJAsLjPhu5rhu6rEkCw64buUxJAwR8SQw5Thu7RTxJAsLjPhu57hu6rEkCxSU8SQw5RNLsSQ4buq4bu0U8SQ4buM4bu04bqyxJBiRuG7jsSQLFJ94buOxJBSLk3hu6rEkMavLjPhu6Lhu6rEkOG7qkczxJBRUyEmxJDhu45G4buOxJDhu69k4buvxJDDlHsk4buOxJAsUlPEkMOUTS7hurbEkOG7jsOdxJBR4buK4buqUcSQLFLhu57EkFJT4bui4buqxJBS4buaLMSQxahSScSQ4buqw4zhu6pRxJDhu45SLjPGoOG7qsSQ4buoWeG7quG6tsSQ4buqTOG7qlHEkOG7juG7hOG7sMSQLFJH4buqUsSQLFThu45SxJDhu45GxJDhu6pSTOG7qsSQ4buOPOG7hMSQ4buoVeG7qlLhurLhuqYvJuG6rOG6pibEkOG7jsav4buEOzvDgUQm4bqr4buww5UzROG6rOG6plPhu6hRxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEU2Lhu5Dhu6os4buQOkTEkDssM8av4buQw4FEMVPDlSxS4bquxJDhu4ZFRSYy4bqwxJBS4buQU1FSLOG6rsSQw4rhurzhu4ImMuG6sETEkDs64buOw4FELy/hu47DleG7quG6suG7jOG7hOG7sCxS4buE4buqUlLhu7Dhu4ThurIw4buqL8OV4buQO8WoLOG7sCYv4buq4buQMTsv4bq4w4nhurzhurgvw4nhu4Lhu4DDleG6uMOJw4nhurzhu4bDiUUs4buG4bq8w4nhurrGr8OK4bqy4bumJlFExJDhu4TGryzDgURmU0lTxJAmUkYmxJDDlOG7nsSQLFLhu57EkCxS4buE4buwxJAsUkfhu6pSxJAsVOG7jlLEkOG7juG7hOG7sMSQc1Lhu4Thu6pSxJBn4bus4buExJDhu45SLsOT4buqxJDhu4zDmsSQ4buOUuG7sMSQ4buORuG7jsSQUVNJU8SQw5RNLsSQxq8j4buqxJA74buKJsSQLCNTRMSQMVPDlSxSw4FE4buGRUVExJBS4buQU1FSLMOBRMOK4bq84buCRMSQL+G6rOG6pi8m4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCZi4buEJixT4buw4buqROG6rOG6q+G7tMSQ4buoWeG7qsSQME8sxJAs4bu2xJDhu45S4buOxJBRU0lTxJDhu6rhu7RTxJDhu4zhu7TEkOG7jlLhu7DEkOG7jkbhu47EkOG7r2Thu6/huqYvJuG6rOG6pibEkOG7jsav4buEOzvDgUQm4bqr4buww5UzROG6rHJG4buqUcSQxahT4bua4buqxJAsUlPEkMOUTS7EkOG7quG7tFPEkOG7jOG7tMSQ4buOPuG7qlHEkMOUeyThu47EkOG7jkbhu47EkOG7jOG7tMSQ4buoWeG7qsSQLFLhu5rEkOG7qEjhu6pSxJDhu4484buExJBzUuG7hOG7qlLEkGfhu6zhu4TEkEYmxJDDlSnhu6pRxJDhu6pSe8SQJuG7kOG7quG7juG7hMWoxJA7U8av4buELOG6tsSQxajhu4Q64buELOG7kOG6tsSQLOG7hOG7kMWoMeG7sOG7qsOV4buw4bq2xJDhu6Yuw5Xhu7DhurbEkDDhu7AwU+G7quG7hOG7qOG6tsSQME8sxJDFqFPhu47FqC3hu4zhu7AyU+G7qlHhurbEkOG7jk4uxJDhu6hMM+G6tsSQ4buM4bus4buqUcSQ4buOUi4z4buc4buqxJDhu6og4bqy4bqy4bqy4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJuG6q+G7sMOVM0Thuqxna+G7r8SQbVEuM+G7oOG7qsSQc+G7sEfhu6rEkHNS4buE4buqUsSQ4buvPuG6tsSQczp7JeG7qlHEkOG7jOG7tMSQ4buoWeG7qsSQauG7hDrhu4Qs4buQxJBzUuG7hOG7qlLEkGfhu6zhu4TEkOG7jlLhu7DEkOG7jFPhu5os4bquxJDigJzhuqvhu7TEkOG7qFnhu6rEkMOUw43EkEYmxJDDlSnhu6pRxJAwR8SQLOG7tsSQ4buOUn3hu47EkCxSU8SQw5RNLsSQ4buq4bu0U8SQ4buM4bu04bq2xJDDlOG7suG7qlHEkCxSPVPEkDPGoC7EkOG7jk4uxJDhu45G4buOxJDhu69k4buvxJAsUlPEkMOUTS7EkOG7qlJ7xJDDlOG7hOG7qlHEkCxS4buE4buoxJBRU+G7hMSQUVNJU8SQLFJd4buOxJA7XeG6ssSQZEwzxJDGr0fEkOG7jkbhu45SxJAsUn3hu47EkMavU+G7qlLEkFLhu7BILMSQMEfEkCZSKMSQUiQmxJDhu6pSTSzEkFJT4bui4buqxJDhu6rhu4QzxJDDlOG7nsSQMFvhu4TEkOG7jEnhu7DEkDDhu6LEkDt94buOxJDFqFJX4buQxJDhu45S4buwxJDhu45G4buOxJDhu69k4buv4bq2xJAwW+G7hMSQw5Thu57EkOG7jkbhu47EkOG7kOG7qMSQ4buO4busxJDhu45J4buoxJBRU0bhu47EkCxSU8SQw5RNLsSQUVNJU8SQLFJd4buOxJA7XeG6ssSQcC7hu4TEkMOU4bus4bq2xJDhu4zhu7TEkOG7qFnhu6rEkOG7juG7rMSQO13EkMOURuG7qlLEkFFTRsSQO0YsxJDhu6pSTSzEkCw6VeG7qlLEkMOU4bu04bq2xJDFqDjEkOG7qsOM4buqUcSQ4buOPOG7hMSQLFvhu6pRxJDhu69k4buv4bq2xJDhu45SVuG7qsSQxq9W4buOxJDDlHsk4buOxJDhu6pSIOG7qlHEkOG7r2Thu6/EkOG7juG7rMSQLEdTxJDhu6rDjOG7qlHhurbEkCw6U+G7nuG7qsSQMFbhu6pRxJDDlOG7nsSQw5ROLsSQLHvEkOG7juG7rMSQLDpW4buqUcSQw5RT4bue4buoxJDhu45S4buwxJDhu45G4buOxJBRU0lTxJDDlE0uxJA/LsOd4buOxJBRU+G7hOG6tsSQPy7DneG7jsSQLOG7msSQMEfEkOG7jlIuw5Phu6rEkOG7jMOaxJDGr13hu47EkMaveyThu6pRxJDhu45S4buwxJDhu6pSIOG7qlHEkOG7qsOM4buoxJAsI1PigJ3hurLhuqYvJuG6rOG6pibEkOG7jsav4buEOzvDgUQm4bqr4buww5UzROG6rOG6plPhu6hRxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEU2Lhu5Dhu6os4buQOkTEkDssM8av4buQw4FEMVPDlSxS4bquxJDhu4ZFRSYy4bqwxJBS4buQU1FSLOG6rsSQw4rhurrhuromMuG6sETEkDs64buOw4FELy/hu47DleG7quG6suG7jOG7hOG7sCxS4buE4buqUlLhu7Dhu4ThurIw4buqL8OV4buQO8WoLOG7sCYv4buq4buQMTsv4bq4w4nhurzhurgvw4nhu4Lhu4DDleG6uMOJw4nhurzhu4bDiUUs4bq+4buA4bq6xq/hu4DhurLhu6YmUUTEkOG7hMavLMOBRGZTSVPEkCZSRibEkMOU4buexJAsUuG7nsSQLFLhu4Thu7DEkCxSR+G7qlLEkCxU4buOUsSQ4buO4buE4buwxJBzUuG7hOG7qlLEkGfhu6zhu4TEkOG7jlIuw5Phu6rEkOG7jMOaxJDhu45S4buwxJDhu45G4buOxJBRU0lTxJDDlE0uxJDGryPhu6rEkDvhu4omxJAsI1NExJAxU8OVLFLDgUThu4ZFRUTEkFLhu5BTUVIsw4FEw4rhurrhurpExJAv4bqs4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJmLhu4QmLFPhu7Dhu6pE4bqsYkbhu47EkOG7r2Thu6/EkOG7jOG7tMSQ4buoWeG7qsSQ4buOTi7EkOG7qEwzxJAsVOG7jlLEkOG7jl3hu47EkOKAnDvhu7DEkCxHU+KAncSQ4buq4bu0U8SQ4buM4bu04bqy4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJuG6q+G7sMOVM0ThuqxzUuG7kOG7sMSQxq/DmuG7jlLEkMOVXcSQxahT4bua4buqxJDhu4484buExJBz4bu24buqUcSQ4buOKeG7jsSQc2Nzc8SQ4buORuG7jsSQUVNJU8SQMFnEkMOUw5rhu45SxJA/LsOd4buOxJBRU+G7hOG6tsSQUVNJU8SQLDrhu5TEkD8uw53hu47EkFFT4buExJDhu6rDjOG7qMSQ4bq4ReG6uMOJxJA74buWxJDDlHsk4buOxJAs4bu2xJDhu45SfeG7jsSQLDolxJDGr0hTxJAwR8SQw5VT4bug4buqxJA64buExJAwI1PEkOG7qE8sxJDDlOG7tMSQxahSRsSQw5VOM8SQLDrhu7Dhu6pRxJAsUkbhu6pRxJDDicOJxJAwR8SQLFJG4buqUcSQw4nhurgt4bq4ReG6uMOJ4bqyxJDhu68jU8SQMFPhu6Lhu47EkCzhu7bEkOG7jlJ94buOxJDhu45G4buOxJBRU0lTxJDDlE0uxJDhu6rhu7RTxJDhu4zhu7TEkDvhu5bEkFFTISbEkOG7jlLhu7DEkOG7jkbhu47EkOG7jOG7tMSQ4buoWeG7qsSQLFLhu57EkCxS4buE4buwxJAsUkfhu6pSxJAsVOG7jlLEkOG7juG7hOG7sMSQ4buOPOG7hMSQc1Lhu4Thu6pSxJBn4bus4buExJDhu45SPMSQw5Thu7Thu6pRxJDhu45JxJAw4bucxJDGr13hu47EkMaveyThu6pRxJAwR8SQ4buOUi4zxqDhu6rEkOG7qFnhu6rEkDAjU8SQLEzhu6jEkCxS4buaxJAsw50sxJDhu6pSTSzEkOG7jHsj4buOxJAwR+G7sMSQLDrhu4Thu6pSxJAsR1PEkCXEkOG7jkbhu47EkFFTSVPEkMOUTS7EkMavI+G7qsSQO+G7iibEkCwjU+G6suG6pi8m4bqs4bqmJsSQOywzxq/hu5DDgUQs4buQMiwt4buExq9TUeG7quG6rsSQOlNRUizhurBE4bqs4bqmOyw64buw4buqUeG6rGxI4buqUsSQYns94buqUeG6pi87LDrhu7Dhu6pR4bqs4bqmLybhuqw=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]