(vhds.baothanhhoa.vn) - Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, trên cơ sở căn cứ vào điều kiện, tình hình cụ thể, các cơ sở GD&ĐT trên địa bàn tỉnh đã chủ động, thích ứng linh hoạt triển khai các giải pháp cấp bách nhằm tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp trong tình hình mới.
4bqkUUVE4buMxajhu4I6OkFDKnJSO8Wow5RD4bqm4buFUkjhu6hQROG7jkcyRDs/W+G7jEQ7UsagKkQ7UVPhu4xRRHvhu6hQRMWoUuG7qFFEUeG7qkc7RDs/4buq4buoUEQ7VOG7qFFEUVThu6hRRMavQFLhuqQvUUXhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQypmw5Thu4Lhu45D4bqmcj8+QOG7jEThu45S4bue4buoRMOSUsag4buoRCpRe+G7jEQ7RypE4buMKeG7gkTDlUdSROG7jlXhu4xRROG6q23hu61nYi1F4buG4bqwRDs/4buW4buoROG7jOG7uEQ6JEThu4zDjeG7qEThu4x7RCBG4buqRMOVUuG7mixE4bumUuG7nOG7qOG6sEQ7VOG7qFFEUVThu6hRROG7jChEO1Hhu6LhurBE4buM4buE4buMROG7jOG7uEQ6JEThu4Vi4bqiY3JEOz/hu5bhu6hEw5VV4buCRMOSRuG7qEQ7w5rhu6hRRMOVSUThu4xRKUTDleG7suG7qFDhurBEO1FT4buMUUR74buoUETFqFLhu6hRRFHhu6pHO0Q7P1Lhu6Lhu6hE4bumUeG7glJE4buM4buE4buMRFBSSFJEKlHhu4QqROG7jEwqRMOS4buE4buMUUThu6hR4buKxq9EO1LGoCpEOyjhu4xEO+G7tEThu4xRe+G7jEThu45HMkRR4buu4buMRDs/W+G7jEQ7UsagKkQ7P+G7quG7qFBEO1Thu6hRRFFU4buoUUTGr0BS4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG6pFLGr1BE4buMxajhu4I6OkFDUuG6q8OU4buoO8OUP0NEOjsyxajDlEFDMFLhu447UcSCROG7gMSQRSox4bquRFHDlFJQUTvEgkThurxFw4oqMeG6rkNEOj/hu4xBQy8v4buM4buO4buo4bq2w5Lhu4Lhu6o7UeG7guG7qFFR4buq4buC4bq2IOG7qC/hu47DlDrhu6Y74buqKi/hu6jDlDA6L8OJw4nEkOG7gC/DicSQxJDhu47hurjDicOJRcOJ4bq84bq8O+G6uEXhur7hurjhurjFqMSQ4bq24bukKlDDgz9B4bq+4bq8w4lDROG7gsWoO0FD4buFUkjhu6hQROG7jkcyRDs/W+G7jEQ7UsagKkQ7UVPhu4xRRHvhu6hQRMWoUuG7qFFEUeG7qkc7RDs/4buq4buoUEQ7VOG7qFFEUVThu6hRRMavQFJDRDBS4buOO1FBQ+G7gMSQRUNEUcOUUlBRO0FD4bq8RcOKQ0Qv4bqm4bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6pnJRI1JEw5VS4buixq9EUVLhu5zhu6hEO0dS4bqwROG7jOG7hOG7jEThu4zhu7hEOiREUFLhu4Thu6pE4buOKOG7jETDlUlE4bumUU/hu6hEOz8+4bu44buoUEQ7P1Lhu6Lhu6hE4bumUeG7glJE4buM4buE4buMRMOSUuG7nOG7qEQqUeG7hCpEe+G7qFBEKlHhu7BExahS4buoUURR4buqRztEO1HDlOG7qkTDlS7hu6hQRFE+QOG7qFBE4buOw5Phu6jhurBE4buMUcOaRMOVR+G7qkThu4wp4buCROG7jEwqRDs/4buW4buo4bqwRMOSVOG7qFFEO8OZ4buoUUQxXUTFqDNE4buM4buE4buMRDtU4buoUURRLFnhu6hQRDs/4buE4buoUURQSzJEUeG7quG7guG7qFBExq/hu4Lhu6hQ4bqwRMWo4buqRMWow4zhu6hQROG7jFHhu6pEKlEoRFEsMuG7qFHhurBEUeG7ruG7jEQ6UuG7qFHhurBEw5VY4buoUEQ7USNSRDtH4buqRMOVUuG7mixE4bumUuG7nOG7qEQ7WTtE4buoUUw74bqwROG7guG7qEQ74buqRuG7qEThu6hRTDtEw5Xhu6JEUeG7ruG7jEQ6UuG7qFFEw5XGoOG7qETFqEAq4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6pnJRTTJEbFAsMuG7nuG7qEThu6EsWeG7jERsUEvhu6jhurBEZlLhu5wsRDs/PiThu6hQRHI/PiPhu6hQRHJm4bufckRyP1Lhu5wsRHHhu7jhu6hERUThurRRLDLhu5zhu6hEcj9S4bucLERx4bu44buow4JE4buMUeG7qkTDklLGoDvhurBEO1Phu6hRRMOVxqDhu6hEUcagO0Thu6hQRjJEw4nhurotw4nhurBE4buoUUZEOz8+I+G7qFBE4buM4buwROG6vOG7gEThu4zhu4JE4buDxJDhurBEReG6vOG7gEThu4zhu4JE4buDRUThurTDkuG7guG7qkRQw53Gr0Thu4xIRFHhu67hu4xEOlLhu6hRRCBGRFBS4buE4buqRCBS4buW4buow4LhurZEY1lSRCBAUkTFqEAqROG7plFSRCpR4buEO0RRUuG7nOG7qEThu4zhu7BEUeG7ruG7jEQ6UuG7qFFExahS4buW4buoRCYs4buC4buoRMOVxqDhu6hE4buDxJDhurBE4buDRURQUuG7hOG7qkQgUuG7luG7qEThu4xRKUThu6hRUuG7nMavRCpRSFJE4buMUSlEw5Xhu7Lhu6hQROG7qMOMxq9Ew5LDjDvhurBEw5Lhu4Thu6pE4buoUOG7gjJE4bqp4buC4buoROG6q1HDmkTDlUfhu6pEKlHhu6zhu6hQ4bqwROG7jFFZ4buoUEThu45V4buMUUThuqtt4butZ2ItReG7hkThu6hRRkQ7Pz4j4buoUETDleG7okThu4zhu7BEw5JS4buc4buoRCpR4buEKkQxXUTFqDPhurZEd+G7lixE4buMTSxE4buM4buE4buoRMOS4buy4bqwRFBS4buE4buqRCBS4buW4buo4bqwRFHhu67hu4xEOlLhu6hRRDtRW+G7jERRUuG7nOG7qEThu6hQUVLhu5bGr0QmLDJEw5VV4buoUUTigJzhurzEqeKAneG6sERR4buu4buMRDpS4buoUUThu6ZRUkTDlcag4buoRDs/PiPhu6hQRDtRW+G7jERRUuG7nOG7qETigJxr4buyO0Thu4ws4buoUETDlT4j4buoUETDiUTDlVLhu6LGr0TDlcag4buo4oCd4bqwRDtRW+G7jERRUuG7nOG7qETDlcOU4buqROG7plFPLEQ7P+G7guG7qFBEOz/hu6rhu6hQRDosWTtEw5Is4bu0UkRR4buu4buM4bq2RHBS4buW4buoUERQUuG7hOG7qkQgUuG7luG7qEThu4xRKUThu6hRUuG7nMavROG7jOG7hOG7jETFqEAqROG7jOG7sERR4buu4buMRDpS4buoUUThu4PEkOG6sEThu4NFRDtSxqAqRDso4buMRCpRWVJEUT0qRFBS4buE4buqRCBS4buW4buoRMOS4buyRMavWOG7qOG6sEQqUUvhu6hE4buMWOG7qFBEUeG7ruG7jEQ6UuG7qFFExahGRMOS4buC4buoROG7jOG7hOG7qEQ6W0TGr1jhu6hEUeG7ruG7jERR4bu2RDs/PURR4buu4buMRDpS4buoUUTDleG7guG7qFBEKlFIUkThu4zhu4Thu4xRRMWoMkQ7P+G7quG7qFBEIFLhu5zhu4xEUeG7ruG7jEQ7P1vhu4xEOywyxqDhu6jhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqm4bqkUsavUEThu4zFqOG7gjo6QUPhu447USzGr8OSRFLhuqvDlOG7qDvDlD9DRDo7MsWow5RBQzBS4buOO1HEgkThu4DEkEUqMeG6rkRRw5RSUFE7xIJE4bq8RcOKKjHhuq5DRDo/4buMQUMvL+G7jOG7juG7qOG6tsOS4buC4buqO1Hhu4Lhu6hRUeG7quG7guG6tiDhu6gv4buOw5Q64bumO+G7qiov4buow5QwOi/DicOJxJDhu4Avw4nEkMSQ4buO4bq4w4nDiUXhurhF4bq+O+G6vuG6vOG7gMSQ4bq4xajEkOG6tuG7pCpQw4M/QeG7gOG6vOG7gENE4buCxag7QUPhu4VSSOG7qFBE4buORzJEOz9b4buMRDtSxqAqRDtRU+G7jFFEe+G7qFBExahS4buoUURR4buqRztEOz/hu6rhu6hQRDtU4buoUURRVOG7qFFExq9AUkNEMFLhu447UUFD4buAxJBFQ0RRw5RSUFE7QUPhurxFw4pDRC/huqbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6q+G7gio7UuG7quG7qEPhuqbhu4VS4buE4buqRCBS4buW4buoRDs/PiPhu6hQROG7n3JickRyZuG6q3FEcuG7gsavRHJR4buC4buoUUThurThu6Es4buC4buoRHHhu7jhu6jDgkTDleG7qkQ7UUvhu6hE4buoUVLhu5w7ROG7jFHhu6pEUeG7ruG7jEQ6UuG7qFFEOz8+QOG7jEThu6ZRUkQgRuG7qkTFqEAq4bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6pnJRw5Thu6pE4bufUeG7sERmUuG7nCxEOz8+JOG7qFBEcj8+I+G7qFBEcmbhu59yRHJR4buuRHYsS+G7qEThurxE4bq0USwy4buc4buoRHJR4buuRHYsS+G7qMOCRGxQLDLhu57hu6hEdixL4buoRHJSxqDhu6jhurBEO1Phu6hRRMOVxqDhu6hEUcagO0Thu6hQRjJEw4nhurotw4nhurBE4buoUUZEOz8+I+G7qFBEUFFSROG7qFFO4buoREXDieG6vkQ7Pz4j4buoUERRPSpE4buDxJDhurBE4buDRUThurRR4buu4buMRDpS4buoUUQgRkRQUuG7hOG7qkQgUuG7luG7qMOC4bq2RGPhu6JEIFLhu5zhu4xEUeG7ruG7jEQ7P1vhu4xEO1LGoCpE4buOUuG7nuG7qEQ/4buCROG7guG7qEQ74buqRuG7qOG6sEQ7P+G7hOG7qFFE4buoUCwyROG7jOG7uETFqEsyRMWo4buC4buoROG7jlXhu4xRRMOS4buc4buoUeG6sEThu6hRRkQ7Pz4j4buoUETDlUlE4buMUSlEw5Xhu7Lhu6hQRMWo4buW4buoRCpRPuG7uOG7qFBE4buE4buo4bqwRDFLMkThu45b4buoUEThu6ZV4buMUUTDkkjhu6jhurBEO8ON4buoUEThu4w+I+G7qFBEOywy4buW4buoRDs/LDLhu5rhu6hE4buM4buE4buMUUQqUeG7rOG7qFDhurBE4buMUVnhu6hQROG7jlXhu4xRROG7jFHhu6pEUFLhu4Thu6pEIFLhu5bhu6jhurBEUeG7ruG7jEQ6UuG7qFHhurZExKnGoDtE4buoWVJEUuG7qDvDlD/hu6jDlDtEIOG7mkQ7TDtE4buMSEThu4zhu4Thu4xEKlHhu6zhu6hQRFHhu67hu4xEw5Xhu6JEUFLhu4Thu6pEIFLhu5bhu6hEw5Lhu7JExq9Y4buoROG7jOG7sEQ7UeG7okTDlcag4buoRMWoQCpE4buORzJEOz9b4buMRDssMsag4buoROG7jFHhu6pEUeG7ruG7jEQ6UuG7qFFEKlFIUkThu4zhu4Thu4xRRMWoMkQyRDvGoEQ7R1JE4buoUUbhurZExKlRLDLGoOG7qEThu6ZRU+G7jFFEKlEoRFEsMuG7qFFEUeG7ruG7jEQ6UuG7qFFEO1LGoCpEOyjhu4xEO0fhu6pEw5VS4buaLEThu6ZS4buc4buoROG7jFHhu6pE4buM4buq4buoRMOUxq9Ew5VSRDvDlDo7ROG7plLhu6LGr0Q7P+G7gkThuqtt4butZ2ItReG7huG6tkRyP+G7quG7qFBEOz8+I+G7qFBEUT0qROG7qFFGRDs/PiPhu6hQRDEsTDtEUVLhu5zhu6hE4buoUVLhu5osROG7jOG7gkThu4PEkEThu6ZR4buwROG7plLhu6LGr0Q64buq4buEO+G6sEThuqnhu4VmRDrhu5REO1LGoOG7qERRRuG7qFFE4buMUeG7qkThu4zhu4Thu4xRRMWoMuG6sETDlcOd4buoUEQ7USNSRFBS4buE4buqRCBS4buW4buoRCpRKEQ7P+G7hOG7jFFE4buM4buwROG7qFFS4bucxq9EIChEKlEoRMOVR+G7qkQ7UeG7lsavRFHhu6rhu4jhu4xE4buORzJEOz9b4buMRDssMsag4buoROG7jFHhu6pE4buM4buE4buMRMOUxq9Ew5Xhu6JEw5VIxq9Ew5JI4buqROG7jFE+4bu44buoUEQ7P1Thu6hRROG7qFHhu4rGr0Q7UVPhu4xRRHvhu6hQRMWoUuG7qFFEUeG7qkc74bqwRMOVPuG7gkRR4buqRztEw5Xhu7Lhu6hQRFBSSOG7qFBE4buORzJEOz9b4buMRDtSxqAqRCDhu5pEOz9H4buoUEQ7UeG7hFJEw5JU4buoUUQ7UT4j4buoUETGr0BS4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6pnI/PkDhu4xEw5Xhu7DhurBE4buFUuG7hMavRMOVWeG7jERxJEThu4Vi4bqiY3JEclHhu4Lhu6hRRGbhu7Dhu4JE4buM4buwRCDDjeG7qETDkkjhu6hE4buMUcOaRMOVR+G7qkQg4buaRCBS4buc4buMRDvhu7RE4buMUXvhu4xEUeG7qkc7RMOV4buy4buoUEThu45HMkRR4buu4buMRMOVSMavRMOSSOG7qkThu4Lhu6hEO+G7qkbhu6hEKlHhu6zhu6hQ4bqwROG7jFFZ4buoUEThu45V4buMUUThuqtt4butZ2ItReG7huG6sEQy4buWLEThu4xNLEThu4zhu4Thu4xE4buM4bu4RDokRFBS4buE4buqROG7jijhu4xEJiwyxqA7RMWoUuG7nDtEUeG7uOG7qEThu6gi4buCRDs/4buq4buoUEThu4xY4buoUEQ74buE4buMRCpR4bus4buoUOG6sEThu4xRWeG7qFBE4buOVeG7jFFE4bqrbeG7rWdiLUXhu4bhurBEOyxL4buoRDtRKUThu6hQUVLhu5bGr0QmLDJEw5VV4buoUUThurzEqeG6rkTDlVlSRCBAUkThu4xMKkRR4buu4buMRFBS4buE4buqROG7jijhu4xExq9Nxq9E4buo4buq4buo4bqwRFBS4buC4buqROG7jFHhu6pEw5VV4buCRCpRPuG7uOG7qFBE4bq0USwy4buc4buo4bqwRDtRVUQxSeG6sEQ7UUbhu6hRRCpRWcOCROG7jMON4buoROG7jHtExq974buMRMOV4buyREjhu6hRRFE+JOG7qFBE4buMKeG7gkThu45V4buMUUQ7P+G7luG7qETDlVXhu4JEw5JG4buoRMOV4buiROG7jFHhu6pEKlHhu5AqROG7jOG7hOG7jEThu4zhu7hEOiREUFLhu4Thu6pE4buOKOG7jEThu4xRKUTDleG7suG7qFBEO1LGoCpEOyjhu4xEUeG7quG7iOG7jEQ7R8avROG7jn3hu6hQROG7jFHhu6pEOz/hu5hEO0BSRDs/PiPhu6hQ4bq2RGNIxq9Ew5JI4buqROG7guG7qEQ74buqRuG7qERR4buu4buMRMOJRMOSLOG7tFIv4buoUEYy4bqwROG7qFEi4buoUEThu6jhu7hSRDvhu7RE4buMUXvhu4xEw43hu6hEw5Lhu4Thu6hEOz8uRCpRSFJEw5VIxq9Ew5JI4buqRDtRw5Thu6pEw5Uu4buoUEQmLDJEw5VV4buoUeG6tkRjWVJEIEBSROG7jEwqRFBS4buE4buqROG7jijhu4xEO1Lhu6IsRFHhu67hu4zhurBE4buMw43hu6hE4buMe0Q7VOG7qFFEUVThu6hRRDtRW+G7jEQ7xqBE4buM4buE4buMRMOVVeG7gkQqUT7hu7jhu6hQROG7jFEpRMOV4buy4buoUEQmLDLGoDtEw5VV4buoUUThu4xR4buqRFHhu67hu4xEOlLhu6hRRDtSxqAqRDso4buMRMOVxqDhu6hEOz8+I+G7qFBEUeG7ruG7jEQ7P1vhu4xEO1LGoCpEUeG7quG7iOG7jEQ7R8avROG7jn3hu6hQRMOVxqDhu6hEOz8+I+G7qFBE4buMUSwy4bui4buoRDrhu4Lhu6hQRFHhu67hu4xEOz9b4buMRDssMsag4buo4bq2RGNZUkQgQFJE4buM4buE4buMROG7jEwqRFHhu67hu4zhurBEw5JO4buMRFHhu67hu4xE4buM4bus4buoRMWoR1JEO1Fb4buMRFFS4buc4buoRFHhu67hu4xEOz9b4buMRDtSxqAqRMOSVOG7qFFEO1E+I+G7qFDhurZExKlRUkQxSDJEP+G7gkThu4zhu4Thu4xEOz8+I+G7qFBEUT0qROG7g0VEO1FURDFdRMWoM0Q7UcOU4buqRCYsMkTDlVXhu6hR4oCm4bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyo4LDtR4buqP0PhuqZycHNs4buFRGrhurvhuqQvKuG6pg==

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]