(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ sân trường cho đến lớp học đều có bóng dáng của cây xanh mướt mắt, cùng với đó là khu thư viện mở được xây dựng ngoài trời, gần gũi với thiên nhiên, được học sinh thích thú. Những điều này đã làm nên ngôi trường “3 xanh” Tiểu học Đông Tân, TP Thanh Hóa, gồm: “Trường học thân thiện”, “Lớp học thân thiện” và “Thư viện xanh”.
w7lH4buv4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugaEhTS8SQ4bur4bulw7nhuqrhu6XDokbDlUjhu7FTUcWo4buaTUbhu7HigJx34buxV+G7uU1H4oCdw7kv4bqq4bulw7kvR+G7r+G7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugw6HEkOG7uUPhu6vhu6Vo4buo4buxUuG6tE3hu7FTUcWo4buaTUbhu7FCR07hu7FEw4pN4buxS8ag4bug4buxR8OSQuG7sUThur5U4buxQk/hu7HhuqpPTUbhu7FDQU1G4buxQuG7pOG7ueG7sULhurRY4buxV+G7uU1H4buxTMWoxqBT4buxTMSCU3Lhu7FCw5pNRuG7seG7rsagSOG7sURP4buxS8OB4buxSkdU4buxU0fFqOG7seG7rkjhu4BN4buxTOG7ouG7sUTFqOG7nELhu7FX4bq0WOG7sUPhu6pNRuG7sU1GTsOBSOG7sVNR4buaSHLhu7FG4bqkTeG7sUbhu6ZI4bux4buuxqBI4buxU0dI4bq8TeG7sU1HSOG6vE1y4buxRMWo4bucQuG7sUfDkkLhu7FSSE1H4buxU0dJQkfhu7FTR1Vz4buxw6JH4busTUbhu7FESOG6vlThu7FNw4FY4buxROG6ouG7sUvDgUzhu7FN4bq8TeG7sU1Gw5VI4buxU1HFqOG7mk1G4bux4oCcd+G7sVfhu7lNR+KAneG7sWhI4buGVOG7sUfDkkLhu7Fdw5VNRuG7sWjhurRNcuG7sWjhu4Phu7FoR+G7uU1H4buxw6FP4bu5cuG7sUbhu5BMcOG7seKAnGhRxajhu5pNRuG7sUfDkkLhu7FTR+G6tE3hu7FTR0jhu4BN4oCdcuG7seKAnOG6s8ag4bug4buxR8OSQuG7sVNH4bq0TeG7sVNHSOG7gE3igJ3hu7Hhu67DgeG7seKAnGhHxajhu7Hhu65I4buATeG7sVfhu7lNR+KAnXPDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6XDuUhMRuG7sUJL4bu5UlLGoeG7q0h9xJBNU8SQUeG7sUNTR1RM4bqq4bur4buxUlNYS8SQxqHhu6tWSENTR3Dhu7Hhu7Xhu63hu63hu6BXceG7sUfEkEhGR1Nw4buxw73hu63hu63hu6BXceG7q+G7sVJRQsah4burLy9CQ01z4bqq4bu5TlNH4bu5TUdHTuG7uXPhu65NL0PEkFJKU07hu6AvTcSQVlIvdnbhu63hu7UvduG7r+G7rUPhu6/hu63hu7d4d3fhu7VTeOG7teG7t3dLdi16d+G7r+G7t+G7tcO9w73hu7Phu6/hu63hu7Xhu7d24buvLeG7uXl54bqqw71zxKjhu6BG4bur4bux4bu5S1PGoeG7q8OiRsOVSOG7sVNRxajhu5pNRuG7seKAnHfhu7FX4bu5TUfigJ3hu6vhu7FWSENTR8ah4bur4bu14but4but4bur4buxR8SQSEZHU8ah4burw73hu63hu63hu6vhu7Ev4bulw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B94bu54bugU0hOTeG7q+G7pWhRxajhu5pNRuG7sUJP4buxTUdI4bq+VOG7sUpHw5VNRuG7sUZI4bu5TeG7sVfhu7lNR+G7sVPhu6jhu7FC4bq0WHLhu7FC4buMc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pWhHxJBO4buxU0fhuqRY4buxw6JGVFjhu4JN4buxw7PDg03hu7FoVMOCTXLhu7HDoUjhu4BU4buxU1HFqOG7ok1G4buxTUfDgeG7sVNRxajhu5pNRnLhu7FTR8ON4buxU1HFqOG7mk1G4buxR8OSQuG7sVNH4bq0TeG7sVNHSOG7gE3hu7FTUcWoxqBC4buxR8OKU+G7sUvDgeG7sVNRxajhu5pNRuG7sUfDkkLhu7FX4bu5TUfhu7FMQVNy4buxU1FOTUbhu7FLw4FNR+G7sVPDgE7hu7FN4bq8TeG7sULhuqBM4buxRkhBQuG7sUbhuqRN4buxRuG7pkhy4buxU0fhurRN4buxU0fFqOG7lk1G4buxQkdO4buxR8OSQuG7sVJITUdz4buxaEfEkE7hu7FET3Lhu7FNR8OB4buxU1HFqOG7mk1G4buxROG6ouG7seG7oEdBU+G7sUThu5JNRuG7seG7oEdOTUbhu7FTUcOBTuG7sVNR4buQTUbhu7FC4bq0WOG7sVfhu7lNR3Lhu7HhuqpIw4pN4buxTUfhu6xNRuG7sUpHTuG6oE1G4buxRMOCU+G7sVNRw5RNRuG7sVNHw4FNR+G7sULDlU1G4bux4buuSOG6vE3hu7FX4bu5TUdy4buxSkdUWMOKTeG7sUpHSUJH4buxQkFC4buxS8ag4bug4buxR8OSQuG7sVNH4buqQuG7sUdI4buATeG7sVNR4bu5TUbhu7FTUUnhu7Hhuqrhuq5NRuG7sULhurRY4buxV+G7uU1Hc+G7sWhH4bqkWOG7seG7rsOB4buxU1HDk+G7sULDk03hu7FT4bqmTeG7sUPDmU1G4buxUUFC4buxU0fhuqBI4buxS8OBTOG7sU3hurxN4buxQkfhuqZUcuG7seG6quG7kE3hu7FHTuG7ueG7sUzGoEjhu7FLw4By4buxRMOJ4bug4buxTMSCU3PDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6XDoUjhu4BN4buxU8OASHLhu7FNRk7DgUjhu7FNR+G7rE1G4buxQuG6tFjhu7FLxqBN4buxU8OASOG7sVLhurRN4buxU1HFqOG7mk1GcuG7sVNHw43hu7FKR1Thu7FHw4FNR+G7sUvhu7lNRnLhu7Hhuqrhu5rhu7FTxajhu5pNRuG7sUThur5U4buxRMWo4bucQuG7sVNH4bqkWOG7seG7rsOB4buxU1HDk+G7sUvDgUzhu7FM4bq+TOG7sUdP4bu54bux4bqq4bquTUbhu7FNR+G7rE1G4buxRkjhu4xy4buxS+G6sk1G4buxR07hu7ly4buxQuG6tFjhu7FTUcSQTuG7sVPFqOG7mk1Gc+G7seG6t0fDlU1G4buxRkjhu7lN4buxV+G7uU1H4buxU1HhuqBI4buxUeG7kk1G4buxSkfEguG7oOG7sVNRxajhu5pNRnLhu7FGSFXhu6Dhu7FHw5JC4buxUkhNR+G7sUJP4buxR8avTUbhu7FTR1Xhu7Hhu67GoEjhu7FHw5JC4buxU+G6puG7oHPDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6XDs8agSOG7sUvGoOG7oOG7sUfDkkLhu7FTR+G6tE3hu7FTR0jhu4BNcuG7sU1GTsOBSOG7sULhurRY4buxV+G7uU1H4buxU0fDjeG7sURI4bq+VOG7sUzGoEjhu7FLw4Dhu7Hhu6Lhu7FTUcWo4buaTUbhu7FET+G7sUvDgeG7sU1H4busTUbhu7FGT0Lhu7FSQU1G4buxU8OATuG7sULhu6Thu7nhu7FHw5JC4buxUkhNR3Phu7FdT+G7sUJP4buxU0fhu4bhu7FLw4Hhu7FGT0Lhu7FHw5JC4buxU+G6puG7oHLhu7FGT0Lhu7FSSE1H4buxTUfhuqZTcuG7sUZPQuG7sVNRSOG7seG6tE1z4buxfcOV4bux4buFVEFCR+G7sWhHw4zhu7HDs+G6tE1y4buxRkhBTuG7seG7rkjhurxN4buxTUfDgeG7sVNRxajhu5pNRuG7sUJHTuG7seG6qkjDilNw4bux4oCc4bq14buUSOG7sUvGoOG7oOG7sUJP4buxRk9C4buxUkFNRuG7sVPDgE7hu7FRSOG6vE1GcuG7sURP4buxS8OB4buxWeG7sVPFqOG7ok1G4buxQuG7pOG7ueG7sUfDkkLhu7FSSE1Hc+G7scOhw5JC4buxUkhNR+G7sUvDgeG7sU1Gxajhu5pI4buxROG6vuG7sVHhu7nhu7FZ4buxU8Wo4buiTUZy4buxQsOaTUbhu7Hhu67GoEjhu7FTR+G6pFjhu7FCw5Xhu7Hhu67DgeG7seG7oEfDmeG7sUdUWE1H4buxU0fhu6pC4buxR0jhu4BNcuG7sUJBQuG7sU1GVFjhurxN4bux4buu4bqmU+G7sUtI4buAVOG7sUTFqOG7nELhu7FT4bqmTeG7sUPDmU1G4buxU8OUSOG7sUThu7nhu7FT4buo4buxTUfhu6xNRuG7sUThu5Dhu7Hhu67huqZT4buxUuG6sk3hu7FCT+G7sUdOw4NC4buxU0FI4buxQkfDinLhu7Hhu67hu6jhu7nhu7FKR1RYw4pN4buxSkdJQkfhu7FTSE1H4buxU0fhuqRN4buxUkFNRuG7sUfDkkLhu7Hhu67hu6jhu7nhu7FDw4BY4buxQkFC4buxxJBM4bux4buu4bq+4buxWeG7sVNHxq9C4bux4bqq4bqgTuG7seG7ruG7gOG7sUzDlUjhu7FTUcWo4buaTUZz4buxw6JHxajhu7FGT0Lhu7FHw5JC4buxU+G6puG7oOG7sULhu6Thu7nhu7FLxqDhu6Dhu7Hhu6974buxS8OB4buxTUfhu6xNRuG7sVLhuqBN4bux4bugR+G6rEzhu7FHw5JC4buxU+G6puG7oOG7sVNI4bq8VOG7seG6qkjhu4ZU4buxQuG7pOG7ueG7sUfDkkLhu7FSSE1H4buxU1FOTUbhu7FLxqDhu6By4buxS8OB4buxTOG7klPhu7HhuqrGr0Lhu7FTR8Wo4buxR+G7uVhy4buxS8OB4buxTOG7klPhu7HhuqrDgUjhu7Hhu67Dg03hu7FTw5RTcuG7sUvDgeG7sUzDleG7sUfDjU1H4buxRE7DgFPhu7FGSOG6oEjigKbhu7FE4buG4buxS8WoVOG7sUZI4bus4bux4buuw4Hhu7FCR07hu7FCQULhu7HEkEzhu7FKR0FC4buxR8OSQuG7sVPhuqbhu6DigJ1zw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulw7lITEbhu7FCS+G7uVJSxqHhu6tIfcSQTVPEkFHhu6vhu7FSU1hLxJDGoeG7q1ZIQ1NHcOG7seG7s+G7reG7reG7oFdx4buxR8SQSEZHU3Dhu7Hhu7d3d+G7oFdx4bur4buxUlFCxqHhu6svL0JDTXPhuqrhu7lOU0fhu7lNR0dO4bu5c+G7rk0vQ8SQUkpTTuG7oC9NxJBWUi92duG7reG7tS924buv4butQ+G7r+G7reG7t3h54buv4butU3l44bu14buzS+G7r+G7rS16d+G7r+G7t+G7tcO9w73hu693d+G7r+G7r+G7tXgt4buE4buvw73hu6/hu7NzxKjhu6BG4bur4bux4bu5S1PGoeG7q8OiRsOVSOG7sVNRxajhu5pNRuG7seKAnHfhu7FX4bu5TUfigJ3hu6vhu7FWSENTR8ah4bur4buz4but4but4bur4buxR8SQSEZHU8ah4bur4bu3d3fhu6vhu7Ev4bulw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B94bu54bugU0hOTeG7q+G7pWFPQuG7sU3hu5JI4buxUFRYc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pcO5SExG4buxQkvhu7lSUsah4burSH3EkE1TxJBR4bur4buxUlNYS8SQxqHhu6tWSENTR3Dhu7Hhu7Phu63hu63hu6BXceG7sUfEkEhGR1Nw4bux4bu3d3fhu6BXceG7q+G7sVJRQsah4burLy9CQ01z4bqq4bu5TlNH4bu5TUdHTuG7uXPhu65NL0PEkFJKU07hu6AvTcSQVlIvdnbhu63hu7UvduG7r+G7rUPhu6/hu63hu7d4eXZ5U3bhu695eEt5LXp34buv4bu34bu1w73DveG7r+G7t+G7teG7s3h3eC1Cd3h3d3PEqOG7oEbhu6vhu7Hhu7lLU8ah4burw6JGw5VI4buxU1HFqOG7mk1G4bux4oCcd+G7sVfhu7lNR+KAneG7q+G7sVZIQ1NHxqHhu6vhu7Phu63hu63hu6vhu7FHxJBIRkdTxqHhu6vhu7d3d+G7q+G7sS/hu6XDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oH3hu7nhu6BTSE5N4bur4bulYU9C4buxU0dI4bq8TeG7sU1HSOG6vE1zw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulw7lITEbhu7FCS+G7uVJSxqHhu6tIfcSQTVPEkFHhu6vhu7FSU1hLxJDGoeG7q1ZIQ1NHcOG7seG7teG7reG7reG7oFdx4buxR8SQSEZHU3Dhu7HDveG7reG7reG7oFdx4bur4buxUlFCxqHhu6svL0JDTXPhuqrhu7lOU0fhu7lNR0dO4bu5c+G7rk0vQ8SQUkpTTuG7oC9NxJBWUi92duG7reG7tS924buv4butQ+G7r+G7reG7t3h5eOG7rVN3duG7s3dLeS16d+G7r+G7t+G7tcO9w7124buz4bu34but4bu1d8O9LeG7uXdDecSQc8So4bugRuG7q+G7seG7uUtTxqHhu6vDokbDlUjhu7FTUcWo4buaTUbhu7HigJx34buxV+G7uU1H4oCd4bur4buxVkhDU0fGoeG7q+G7teG7reG7reG7q+G7sUfEkEhGR1PGoeG7q8O94but4but4bur4buxL+G7pcO5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugfeG7ueG7oFNITk3hu6vhu6VhT0Lhu7FTR8Wo4bux4buuSOG7gE3hu7FC4buk4bu54buxS8ag4bug4bux4buve3PDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6XDuUhMRuG7sUJL4bu5UlLGoeG7q0h9xJBNU8SQUeG7q+G7sVJTWEvEkMah4burVkhDU0dw4bux4bu14but4but4bugV3Hhu7FHxJBIRkdTcOG7scO94but4but4bugV3Hhu6vhu7FSUULGoeG7qy8vQkNNc+G6quG7uU5TR+G7uU1HR07hu7lz4buuTS9DxJBSSlNO4bugL03EkFZSL3Z24but4bu1L3bhu6/hu61D4buv4but4bu3eMO9ecO9U3l3duG7s0vhu60tenfhu6/hu7fhu7XDvcO9eeG7r+G7tXnhu7PDveG7ty3hu7Phu7N3eXZzxKjhu6BG4bur4bux4bu5S1PGoeG7q8OiRsOVSOG7sVNRxajhu5pNRuG7seKAnHfhu7FX4bu5TUfigJ3hu6vhu7FWSENTR8ah4bur4bu14but4but4bur4buxR8SQSEZHU8ah4burw73hu63hu63hu6vhu7Ev4bulw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B94bu54bugU0hOTeG7q+G7pWhHxajhu7Hhu65I4buATeG7sVfhu7lNR+G7sULhu6Thu7nhu7FTUcWo4buaTUZzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bul4bq3R1Thu7FTR8Wo4bux4buuSOG7gE3hu7FX4bu5TUfhu7FC4buk4bu54buxU1HFqOG7mk1G4buxROG6sELhu7HhuqpI4buAU+G7scOCTeG7sVPFqOG7nE1G4buxSkdI4buxTEFI4buxQuG7pOG7ueG7sVNHxajhu7Hhu65I4buATeG7sUvDgeG7sUPDgU3hu7FHTuG7ueG7sUZIw4JY4buxV+G7uU1H4bux4bqqSMOKQuG7seG7rsagSOG7sU1HSOG6vlThu7FSxIJC4buxTMOBVOG7sVHhu6pC4buxUeG7nnLhu7FM4buUSOG7sUpHSOG7sUdO4bu54buxRkjDgljhu7FN4bui4buxS8OB4buxQuG6oOG7sUzhu5JT4bux4bqq4bqkVOG7sVNR4buaSOG7sUdO4bu54buxUVRNRuG7sVFITUfhu7FTUeG6vE3hu7FE4bqkVOG7sUJBQuG7scSQTHPhu7HDoUjhu4BN4buxU0fFqOG7seG7rkjhu4BN4buxQk/hu7FKR07huqBNRuG7sXnhu63hu63hu7FE4bqkVOG7sVJBQkfhu7FCQULhu7FLTsOASHLhu7FTUU5NRuG7sURP4buxQkfhu6Thu7FYw4pU4buxS8OB4buxUkFCR+G7sVNRVFjhu4BN4buxU0dIw4pU4buxTUdIcuG7sULhu5jhu7FTSUJH4buxw7NI4buAU+G7scOi4bu5THLhu7FTUVRY4buATeG7sUPhurRN4buxRkjhu7lN4oCmw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6Dhu7hUU0dOUeG7q+G7peG7g0dOTUbhu7HDs+G6tE3DuS/hu6Dhu6U=

Phong Vân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]