(vhds.baothanhhoa.vn) - Trước mặt Đền thờ An Dương Vương và Mỵ Châu (phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn), sự có mặt của giếng ngọc thêm khẳng định giá trị của di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia này.
4bqv4bub4bqp4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uSThu53huqB0b+G6peG6scag4budw7TDusah4bqnw7rGocWpbOG6p8ah4buz4bud4bqnw7rhu5t54bqnbcOs4bqi4bqnw6zDuuG6p+G6usO64bqnTeG6snjDusah4bqnPuG6snjDusah4bqn4bqow6rhuqdVReG6p0zhu5vDreG6ouG6ry/hu5vhuqnhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu54buab+G6u23huqXhurEkw4HhurJ5bOG6p3Vn4bqg4bqnTuG7kcO64bqn4bqg4bubw73huqfhurrDuuG6p03hurJ4w7rGoeG6pz7hurJ4w7rGoeG6p+G6qMOq4bqnVUXhuqdM4bubw63huqLhuqfDo+G7ueG7m+G6ssO9w7rGoeG6p0DhuqLhu4HDusah4bqnTOG7m8Ot4bqiw6Dhuqck4bu44bqnPeG7i3Xhuqc9eMO6xIPDoOG6p8OA4bqk4bqnbOG7peG6p3Vn4bqg4bqnbOG6sOG6u+G6p8ah4budw7TDusah4bqnw7rGocWpbOG6p+G6oOG7m8O1deG6p3Phu5tow7rGoeG6p27hu6HDuuG7m+G6p8ah4bud4bq94bqn4bqgw4Hhu6Hhuqds4bqw4bq74bqnbeG7neG6p+G6oOG7o2zhu5vhuqd04buhbOG7m+G6p8OA4bqm4bqnLeG6p+G6qOG7g8O64bqn4bub4bul4bq74bqnbMOs4bu54bqnQeG6ouG7sWzhuqfGoeG7neG6u+G6p8O6w6pD4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6seG6r+G7nXXGoeG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu51Mb8O64bqgb8OB4bql4bqnw4DhuqBDdG804bql4bqq4budbeG6oOG7m2HhuqfDqeG6reG6reG7uULDoeG6p+G7m2/hu53GoeG7m+G6oGHhuqdkYuG6qeG7uULDoeG6peG6p8OAw4FsNOG6pS8v4bud4bqo4bqha+G6u8O54bqg4bub4bq7w7rhu5vhu5vDueG6u+G6oeG6qMO6L8O6b+G6qsOAL+G6q+G6q+G6q2Qv4bqpZWRtY+G6reG6ueG6q2ThuqvhuqnhuqDEkWJlw6lkdOG6reG6oXLhu7nGoTnDgTRi4bqrZOG6peG6p+G6u3ThuqA04bqlxqDhu53DtMO6xqHhuqfDusahxals4bqnxqHhu7Phu53huqfDuuG7m3nhuqdtw6zhuqLhuqfDrMO64bqn4bq6w7rhuqdN4bqyeMO6xqHhuqc+4bqyeMO6xqHhuqfhuqjDquG6p1VF4bqnTOG7m8Ot4bqi4bql4bqn4bqq4budbeG6oOG7mzThuqXDqeG6reG6reG6peG6p+G7m2/hu53GoeG7m+G6oDThuqVkYuG6qeG6peG6py/hurHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUzhurvhu7nhuqDhu53DucO64bql4bqxw5pmdeG6p+G6qG/DuuG6p0DhuqLhu7Fs4bqndOG7r+G6p2Nl4bqnw7rhu7Hhu53huqck4bu44bqnJOG7m+G6u8O64bub4bqn4bua4bul4bq74bqn4bqoeeG7neG6pyThu7jhuqdr4bud4buZw7rhuqdC4budw7rhu5vhuqduw7Lhu7nhuqc94buLdeG6pz14w7rDoOG6p3TDqsO6xqHhuqdL4bufw7rhu5vhuqfhu5rhu6fhurvhuqfDo+G7ueG7m+G6ssO9w7rGoeG6p0DhuqLhu4HDusah4bqnTOG7m8Ot4bqiw6Dhuqck4bu44bqnPeG7i3Xhuqc9eMO6xIPhuqdz4bub4burw7rGoeG6p2zhu5tw4bqn4bubw6zhu7nhuqdtasO64bqnbeG6ouG6p3Phu5vhur1s4bub4bqna+G7teG7neG6p+G7ueG7m8O5w7rGoeG6p2zhu4HDuuG7m+G6p3TDqsO6xqHhuqdB4bqiw7XhuqfDtXXhuqfhu4HDoOG6p+G6oOG7m+G6u8O64bub4bqna+G7n8O64bub4bqh4bqnw5p44bud4bqnbsOtQ+G6p2zhu6Xhuqdt4bud4bqn4bqg4bujbOG7m+G6p3Thu6Fs4bub4bqnw4Dhuqbhuqct4bqn4bqo4buDw7rhuqfhu5vhu6Xhurvhuqdsw6zhu7nhuqdB4bqi4buxbOG6p8ah4bud4bq74bqnTuG7kcO64bqn4bqg4bubw73huqfhurrDuuG6p03hurJ4w7rGoeG6pz7hurJ4w7rGoeG6p+G6qMOq4bqnVUXhuqdM4bubw63huqLhuqfhuqDFqeG6u+G6p3Thur9s4bqh4bqnJOG6snjDusah4bqn4bqgw4HhuqJD4buRw7rDoOG6p2zhu5vhurvhuqdsw7nDuuG6p+G6usO64bqnTeG6snjDusah4bqnPuG6snjDusah4bqn4bqow6rhuqdVReG6p0zhu5vDreG6ouG6p2zhu6vDusah4bqnbOG7m8OD4bq74bqn4bqgw4HDtcO64bqnbuG6ssO9w7rGoeG6p+G6oMOB4buxw7rhuqds4bub4bq/Q+G6p0HhuqLDrcO64bqnxqHhu51nbOG6p27hu4fhuqdu4bud4bqnQeG6ouG6u+G6p8O6eOG7neG6p27DrUPhuqHhuqfhurrDuuG6p03hurJ4w7rGoeG6pz7hurJ4w7rGoeG6p27hur3DuuG7m+G6p8OBeOG7neG6p27hurvhu53huqfDusahxals4bqnw7rGoeG6u0Phuqfhu7Xhuqdz4bub4bqi4bqn4bqo4bqkbOG6p2zhur3DuuG7m+G6p27hu63Dusah4bqn4bu54bub4buj4bq74bqn4bqgw4HhurJ5bOG6p+G6qOG7oeG6p+G6oMOB4buj4bqnw7rGoeG7q+G7neG6p27hu5HDuuG6p8O6xqHDqkPhuqfDusah4bq7Q+G6oeG6p07hu5nhuqfhuqDGsOG6p3Thu6fDusah4bqn4bqg4bub4bqyeMO6xqHhuqfhuqDhu53DtGzDoOG6p+G6oMOBw63DuuG6p+G6oMOBxanDusahw6DhuqfDusah4bqyw73hu53huqdtw63DuuG6p27hu4fhuqd04buJ4bu54bqnbuG7kcO64bqn4bqg4bubw73huqfhuqjhuqLhurvhuqfhuqjDquG6p2zhu6vDusah4bqnbOG7m8OD4bq74bqnbuG7meG6p+G6oOG7m8Oqw7rhu5vhuqdz4bujw7rhu5vhuqdz4bub4bul4bud4bqn4bub4bqyeMO6xqHhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUzhurvhu7nhuqDhu53DucO64bql4bqx4bqv4buddcah4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7nUxvw7rhuqBvw4HhuqXhuqfDgOG6oEN0bzThuqXhuqrhu51t4bqg4bubYeG6p8Op4bqt4bqt4bu5QsOh4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgYeG6p2Ri4bqp4bu5QsOh4bql4bqnw4DDgWw04bqlLy/hu53huqjhuqFr4bq7w7nhuqDhu5vhurvDuuG7m+G7m8O54bq74bqh4bqow7ovw7pv4bqqw4Av4bqr4bqr4bqrZC/huqllZG1j4bqt4bq54bqrZGNl4bqg4bq54bqrxJHhuqnDqXThuq3huqFy4bu5xqE5w4E0Y8SRZOG6peG6p+G6u3ThuqA04bqlxqDhu53DtMO6xqHhuqfDusahxals4bqnxqHhu7Phu53huqfDuuG7m3nhuqdtw6zhuqLhuqfDrMO64bqn4bq6w7rhuqdN4bqyeMO6xqHhuqc+4bqyeMO6xqHhuqfhuqjDquG6p1VF4bqnTOG7m8Ot4bqi4bql4bqn4bqq4budbeG6oOG7mzThuqXDqeG6reG6reG6peG6p+G7m2/hu53GoeG7m+G6oDThuqVkYuG6qeG6peG6py/hurHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUzhurvhu7nhuqDhu53DucO64bql4bqxJMOC4bqnbHbDusah4bqndMOqw7rGoeG6p0vhu5/DuuG7m+G6p+G7muG7p+G6u+G6p+G6qMOqw7nDoOG6p3Vvw7rhuqfhuqDhu5tvw7nhuqdsw7nDuuG6p27hurLDvcO6xqHhuqfDgeG7s+G7ueG6p2vhu6XDusah4bqnbMOtQ+G6p0LhurvDuuG7m8Og4bqnw7rGoeG6u0PhuqfhuqDDgeG6snls4bqndWfhuqDhuqfDusah4bur4bud4bqnbuG7kcO64bqndMOq4bqnc+G7m+G7q8O6xqHhuqfGoeG7neG6u8O64bqnxqHhu53DtMO6xqHhuqfDusahxals4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lM4bq74bu54bqg4budw7nDuuG6peG6seG6r+G7nXXGoeG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu51Mb8O64bqgb8OB4bql4bqnw4DhuqBDdG804bql4bqq4budbeG6oOG7m2HhuqfDqeG6reG6reG7uULDoeG6p+G7m2/hu53GoeG7m+G6oGHhuqdkYuG6qeG7uULDoeG6peG6p8OAw4FsNOG6pS8v4bud4bqo4bqha+G6u8O54bqg4bub4bq7w7rhu5vhu5vDueG6u+G6oeG6qMO6L8O6b+G6qsOAL+G6q+G6q+G6q2Qv4bqpZWRtY+G6reG6uWPhuqvhuq1j4bqg4bq5YmThuqnhuql04bqt4bqhcuG7ucahOcOBNGPEkWLhuqXhuqfhurt04bqgNOG6pcag4budw7TDusah4bqnw7rGocWpbOG6p8ah4buz4bud4bqnw7rhu5t54bqnbcOs4bqi4bqnw6zDuuG6p+G6usO64bqnTeG6snjDusah4bqnPuG6snjDusah4bqn4bqow6rhuqdVReG6p0zhu5vDreG6ouG6peG6p+G6quG7nW3huqDhu5s04bqlw6nhuq3huq3huqXhuqfhu5tv4budxqHhu5vhuqA04bqlZGLhuqnhuqXhuqcv4bqx4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lM4bq74bu54bqg4budw7nDuuG6peG6sVPhu5vhu6vDusah4bqnbOG7i+G6ouG6p3PEkMOg4bqna+G7keG6p+G6oOG7m8O0w6DhuqfGoeG7ncO0w7rGoeG6p8O64bubxrDhuqdu4bqy4buzbOG6p+G6oOG7m+G7ncO04bqg4bqnc8O04bqnbnjDuuG6p8ah4bud4buBw7rDoOG6p+G7ueG7m+G7i8O64bqndeG7neG7k8O6xqHhuqfGoeG7ncO0w7rGoeG6p27hurLhu7Ns4bqnQsOtQ+G6p2tmw7rGoeG6p8ah4bq/bOG7m8Og4bqn4bu54bub4bqw4bqn4bqgw6x14bqndcOqw7rhu5vhuqd04bqyeeG7neG6p+G7ueG7m+G7o+G6u+G6p+G6oMOBw7XDuuG6oeG6p8Oa4buRw7rhuqdC4bqiw7rGoeG6p0HhuqLhurvDuuG7m+G6p27hurLhu7Ns4bqndOG6vcO6xqHhuqdC4bud4bqndeG7g8O6xqHhuqfDgOG6v2zhu5vhuqfDgOG7j8Og4bqnxqHFqcO64bqnxqHDqsO6xqHhuqHhuqckw4HDucO6xqHhuqdz4bub4burw7rGoeG6p8ah4bud4bq7w7rhuqfGoeG7ncO0w7rGoeG6p8O6xqHFqWzhuqds4bul4bqnbmfhuqDhuqd14buv4bqg4bqnw7rGoeG7q+G7neG6p3Xhu53DtOG6ouG6p8O64bubxrDhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUzhurvhu7nhuqDhu53DucO64bql4bqx4bqv4buddcah4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7nUxvw7rhuqBvw4HhuqXhuqfDgOG6oEN0bzThuqXhuqrhu51t4bqg4bubYeG6p8Op4bqt4bqt4bu5QsOh4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgYeG6p8OpYsOp4bu5QsOh4bql4bqnw4DDgWw04bqlLy/hu53huqjhuqFr4bq7w7nhuqDhu5vhurvDuuG7m+G7m8O54bq74bqh4bqow7ovw7pv4bqqw4Av4bqr4bqr4bqrZC/huqllZG1j4bqt4bq5Y+G6q+G6qWThuqDEkeG6uWXhuq1jdOG6reG6oXLhu7nGoTnDgTRl4bq54bq54bql4bqn4bq7dOG6oDThuqXGoOG7ncO0w7rGoeG6p8O6xqHFqWzhuqfGoeG7s+G7neG6p8O64bubeeG6p23DrOG6ouG6p8Osw7rhuqfhurrDuuG6p03hurJ4w7rGoeG6pz7hurJ4w7rGoeG6p+G6qMOq4bqnVUXhuqdM4bubw63huqLhuqXhuqfhuqrhu51t4bqg4bubNOG6pcOp4bqt4bqt4bql4bqn4bubb+G7ncah4bub4bqgNOG6pcOpYsOp4bql4bqnL+G6seG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5TOG6u+G7ueG6oOG7ncO5w7rhuqXhurFOZ2zhuqdr4bud4buT4bqgw6DhuqfDunjhu53huqduw61D4bqnbOG7peG6p+G7ueG7m+G7ncO0w7rhuqdu4bq94bqnw7rhu5vGsOG6p+G6qHnhu53huqfhu5vhu5/DuuG7m+G6p+G6oOG7m8SC4bqnbuG7r2zhuqdu4bq9w7nhuqdu4bqy4buzbOG6p25n4bqg4bqnw7rGoeG6u0PhuqfDusah4buFw7rhuqfhuqDDgcO1w7rhuqdr4buT4bqnw7rGoeG6u0Phuqdrw7XDuuG6p2zhur/DuuG7m+G6p8ah4budw7TDusah4bqnw7rGocWpbOG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu54bq64bqi4bqg4bubw7nDgeG6peG6seG7msO5w6rDusah4bqnVOG7ncO64bub4bqvL+G7ueG6sQ==

Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]