(vhds.baothanhhoa.vn) - Được khởi dựng vào cuối thời Nguyễn, khi di tích đình Bồng Hạ, xã Minh Tân (Vĩnh Lộc) bị xuống cấp nghiêm trọng. Thay vì trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, chính quyền và Nhân dân địa phương đã cùng đóng góp kinh phí để trùng tu di tích nhằm giữ lấy “hồn làng”.
w4JQxJBDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlcVE64bumw5VC4bqk4buDUV1D4oCcUFnGr0Phu6bhu4TGr+G7oOKAnUPhu45Txq9QQ+G6rVnGr+G7oEPhu4VGQ8OTw4zGr+G7oEPGr+G7oDtZxq9DMEhDUMOdUUNQ4buq4buGw4IvUMSQ4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG7hcOV4buG4buMQuG6pGI8I8OSQ+G7pFA9UUPhu4x9xq/hu6BDIuG7hOG7qEPDkjtYUUM6UEBRQ2vhu6A7MeG7osav4bquQ+G7pFBRQ+G7jFFDOlLDklBD4buOU8avUEPhuq1Zxq/hu6BD4buFRuG6rkMwSENqUcavUENxSsavQ+G6suG7scOaxq9QQ8Spw53DkuG6tEPDk1RDMDtYxq/hu6BDw5JLJUPGr+G7oFBR4buUxahDOibhu6zGr+G7oOG6sENxUOG7hjFDIlNDOiZXxq/hu6BDw5JQQEMi4buE4buoQz99Q1Dhu7RDOiYjQ8OSKOG7hkPGr1Dhu4RDxq884bu4w5Lhuq5Dw5JQUsavUEMqOzHGoMavQyLhu4RDa1BKxq9D4buMSsavQ+G7jlThu4ZDJVA84bu2xq/hu6BD4buOSEPDki7Gr+G7oEPhu47hu6rGr+G7oEPhu6Dhu6olQ+G7pFHGr1BDJVBSQ+G7juG7nEM6Ji7Gr+G7oEM6O0Phu4xRQzpSw5JQQ8avUMOMxahD4bugUV1D4bumSzFD4oCcUFnGr0Phu6bhu4TGr+G7oOKAneG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqTDgsOT4bqkw4JRxajhu6BDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUJR4bqpw5XGrzrDlSZD4buMOlA7xajDk0JDPzox4bumw5Xhu7lCIFHhu4w6UMODQ+G6vkREJTDEgkNQw5VR4bugUDrDg0PhurrDicOJJTDEgkJDPybDkuG7uUIvL8OS4buMxq/hurDDk+G7huG7qDpQ4buGxq9QUOG7qOG7huG6sCLGry/hu4zDlT/hu6Q64buoJS/Gr8OVID8vRUVE4bq+L0XEkMOJ4buMw4nEkOG6vEThurpF4bq4OsSQ4bq64buAReG7psSQLVHFqOG7oC3hurzhurpFw4nhurDDmSXhu6BCQ+G7huG7pjrhu7lC4buDUV1D4oCcUFnGr0Phu6bhu4TGr+G7oOKAnUPhu45Txq9QQ+G6rVnGr+G7oEPhu4VGQ8OTw4zGr+G7oEPGr+G7oDtZxq9DMEhDUMOdUUNQ4buq4buGQkMgUeG7jDpQ4bu5QuG6vkREQkNQw5VR4bugUDrhu7lC4bq6w4nDiUJDL+G6pMOCL8OT4bqkw4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuqnhu4YlOlHhu6jGr0LhuqRiU8avUEPhuq1Zxq/hu6BD4buFRkNQ4buo4buExq9DOlDhu4TGr1BDOiY7xq/hu6BDOjtDw5I7WFFDxq9JxahDRUTEkOG7gEMi4bu4UUM64buyxq/hu6BD4bukUcavUEMlUFJDUOG7tsavQ8SQ4bquw4lDOjVD4buOWcav4bugQzp7Q8av4bugO1nGr0MwSENQw51RQ1Dhu6rhu4bhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqkxKnhu4TGr+G7oEPhuq1Zxq/hu6BD4buFRkPDk+G7lMavQ8OTQEPhuq3DjcOSQz9Xxq/hu6BDakhDxq/DjMWoQz1Dxq/hu7ZRQ+KAnMOSUDsx4bucxq9DOlHhu5Yl4oCdQ+G7oFFd4buGQ+G7jlnGr+G7oEPDk8OMxq/hu6BDIuG7hEM6UDwjxq/hu6BD4buMO+G6sEPhuqvhu6JDUFHhu5w7QyJTQz/hu4bhu6jhuq5DOibhu6jGr+G7oEPhu6RQ4buCxq/hu6BDw5JQUeG7lsavQ8OSUFjGr+G7oEM6UH3DkkPhu4xKxq9D4bujUOG7giVDMErFqEPhu6Y8I8OS4bquQyLhu7hRQz99QzpQO03Gr0M6UeG7msavQ+G7oFHhu4bhu6hDOlBXxq/hu6BDOlAoMUPDk8Od4bquQ8av4bu2UUPhu45KMUM6e8av4bugQ+G7puG7hENQTTtDJVA84bu2xq/hu6BDw5Io4buGQ8OSUFHhu5bGr0Phu6RQO0Nr4bug4busw5JDcSZG4buo4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pMOCUcWo4bugQ8OS4bum4buGPz/hu7lCUeG6qcOVxq86w5UmQkM/OjHhu6bDleG7uUIgUeG7jDpQw4ND4bq+REQlMMSCQ1DDlVHhu6BQOsODQ+G6usOJw4klMMSCQkM/JsOS4bu5Qi8vw5Lhu4zGr+G6sMOT4buG4buoOlDhu4bGr1BQ4buo4buG4bqwIsavL+G7jMOVP+G7pDrhu6glL8avw5UgPy9FRUThur4vRcSQw4nhu4zDicSQ4bq8RMOKReG6uDpF4bq6ReG6uuG7puG6vC1Rxajhu6At4bq84bq6RUThurDDmSXhu6BCQ+G7huG7pjrhu7lC4buDUV1D4oCcUFnGr0Phu6bhu4TGr+G7oOKAnUPhu45Txq9QQ+G6rVnGr+G7oEPhu4VGQ8OTw4zGr+G7oEPGr+G7oDtZxq9DMEhDUMOdUUNQ4buq4buGQkMgUeG7jDpQ4bu5QuG6vkREQkNQw5VR4bugUDrhu7lC4bq6w4nDiUJDL+G6pMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqp4buGJTpR4buoxq9C4bqk4bqrUUM6UsOSUEPhu45Txq9QQ+G6rVnGr+G7oEPhu4VGQzpQQENxUOG7hMavUENQ4buo4buExq/hu6BD4bum4buExq/hu6BDxKlRxq9QQ8Sp4buGxq/hu6BDcVA8I8av4bugQ+G7juG7iMav4bugQzpQTMav4bquQzo84bu2xq/hu6BDOiY7Mcagxq9D4bum4buEQ8OS4buoxq9DOibhu4ZRQyI74buGQ8avUOG7hEPEqTLhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqk4bqrUUM6UsOSUEPhu45Txq9QQ+G6rVnGr+G7oEPhu4VGQzrhu6zhu4ZD4bumRsOSQzpGUUM6JjvGr+G7oEM6SsWoQ+G7puG7hMav4bugQ+G6suG6rVnGr+G7oEPhu4VG4bq04bquQ8av4bug4buoR8avUEPFqOG7ijpDUDzhu7jGr+G7oENiV8av4bug4bqwQ3Dhu6hDIuG7uFFDxq9QUcagO0Phu45Txq9QQ+G7puG7hMav4bugQzpQQFFDa+G7oDsx4buixq/huq5D4buOU8avUEPhuq1Zxq/hu6BD4buFRkPDkuG7qkPhu6ZUw5JQQz9bQ+G7pFA9UUPhu4x9xq/hu6BD4bukUOG7gkPFqDvDncavQ+G6ssavScWoQ8SQ4buA4bq4ROG6tOG6sEPhu7Hhu7hRQ+G7pFHhu5bGr0M6JizDkkPhurpD4bugUeG7hsavQ+G6vEMiU0Phu6TDqOG7qOG6rkPhu448I8OSQ8OSUFjGr+G7oEPhu44kQ8OTPVFDReG6uEPDksOdOkPhu6Dhu7RD4bum4bu4xq/hurBD4bqt4buUxq9Dxq/hu6Dhu6jhu4RRQ8Wo4buCUUNQUeG7lMavQ8OS4buwxq9D4buOPCPDkkPDklBYxq/hu6BD4buOJEPDkz1RQ8OS4buCw5JDw5LDnTpD4buO4buCQ8avUMOMxahD4buOJEPDkuG7gsOSQ+KAnOG7pOG7kkPDk04x4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pMOCUcWo4bugQ8OS4bum4buGPz/hu7lCUeG6qcOVxq86w5UmQkM/OjHhu6bDleG7uUIgUeG7jDpQw4ND4bq+REQlMMSCQ1DDlVHhu6BQOsODQ+G6usOJw4klMMSCQkM/JsOS4bu5Qi8vw5Lhu4zGr+G6sMOT4buG4buoOlDhu4bGr1BQ4buo4buG4bqwIsavL+G7jMOVP+G7pDrhu6glL8avw5UgPy9FRUThur4vRcSQw4nhu4zDicSQ4bq8ROG7gMOJRTrhurjhur5F4bum4buALVHFqOG7oC3hurzhurpEw4rhurDDmSXhu6BCQ+G7huG7pjrhu7lC4buDUV1D4oCcUFnGr0Phu6bhu4TGr+G7oOKAnUPhu45Txq9QQ+G6rVnGr+G7oEPhu4VGQ8OTw4zGr+G7oEPGr+G7oDtZxq9DMEhDUMOdUUNQ4buq4buGQkMgUeG7jDpQ4bu5QuG6vkREQkNQw5VR4bugUDrhu7lC4bq6w4nDiUJDL+G6pMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqp4buGJTpR4buoxq9C4bqk4bqtPsOSQ+G7jkZRQzp9Qzom4buoxq/hu6BD4buMUUM6UsOSUEPhu45Txq9QQ+G6rVnGr+G7oEPhu4VG4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pHF7Q+G7pFBRQ+G7jjwjw5JD4bukUD1RQ+G7jH3Gr+G7oOG6rkPhu45Txq9QQ+G6rVnGr+G7oEPhu4VGQ+G7puG7hEPGr+G7tlFDOlBAQ3FQ4buExq9QQ1Dhu6jhu4TGr+G7oEPhu6bhu4TGr+G7oEPEqVHGr1BDxKnhu4bGr+G7oENxUDwjxq/hu6BD4buO4buIxq/hu6BDOlBMxq/hurBDcVDDleG7qEM6JjsxxqDGr0M6UDsx4buWOuG6rkMiVEM6UEzGr0PEqVHGr1BDxKnhu4bGr+G7oEPhu6bhu4RDw5Lhu6jGr0M6UD5D4bq4Q8OSKOG7hkMiO+G7hkPEqTLhuq5Dw5Lhu6pDw5JXxq/hu6BDOibhu6jGr+G7oEMiUeG7msOSQ+G7juG7gsavUEM6UMONxq/hu6BD4bugUeG7isOSQ8av4bug4buoRlFDMErFqEPhu45IQ1BRQz9Rxq9QQzom4buoxq/hu6BDw5I7w53DkkPDklBR4buWxq9Dw5JQWMav4bugQ8avUOG7hENxWMav4bugQzBKxahD4bumPCPDkkMwPOG7hkPhu6RR4buG4bqwQ3Dhu4Y7Q+G7pFBRQyo74buGQ+G7jkBRQ1Dhu6rhu4ZDOlDhu4TGr1BDJsONxq9D4bum4bu4xq/huq5DUFHhu5zGr0Phu6ZRxq9QQ+G7jjwjw5JDOlBAQyVQIcav4bugQz1Dxq9QUcagO0PGr+G7tlHhurBDcSbhu6jGr+G7oEM6JjsxxqDGr0M6UDsx4buWOkPhu4xKxq9D4bugUeG7hsav4bquQ8av4bug4buEUUPhu45IQ1Dhu6rhu4ZDOlBKxq9DOlDhu4TGr1BDP1fGr+G7oOG6rkPGryxR4bquQ+G7jkzFqOG6rkNQWeKApkM6e0Phu47hu6pD4oCcP1jGr+G7oOKAnUM6JuG7qMav4bugQ+G7jkBRQz9Yxq/hu6BDxq/hu6A8QFFD4buMSsav4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pMOCUcWo4bugQ8OS4bum4buGPz/hu7lCUeG6qcOVxq86w5UmQkM/OjHhu6bDleG7uUIgUeG7jDpQw4ND4bq+REQlMMSCQ1DDlVHhu6BQOsODQ+G6usOJw4klMMSCQkM/JsOS4bu5Qi8vw5Lhu4zGr+G6sMOT4buG4buoOlDhu4bGr1BQ4buo4buG4bqwIsavL+G7jMOVP+G7pDrhu6glL8avw5UgPy9FRUThur4vRcSQw4nhu4zDicSQ4bq8xJDDiUXEkDpF4buAw4rhurjhu6bhu4AtUcWo4bugLeG6vOG6ukThu4DhurDDmSXhu6BCQ+G7huG7pjrhu7lC4buDUV1D4oCcUFnGr0Phu6bhu4TGr+G7oOKAnUPhu45Txq9QQ+G6rVnGr+G7oEPhu4VGQ8OTw4zGr+G7oEPGr+G7oDtZxq9DMEhDUMOdUUNQ4buq4buGQkMgUeG7jDpQ4bu5QuG6vkREQkNQw5VR4bugUDrhu7lC4bq6w4nDiUJDL+G6pMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqp4buGJTpR4buoxq9C4bqk4bqpw506Q+G7oOG7tEMi4buEQ8OSUErGr0M6R8av4bugQ+G7juG7gkPhu448I8OSQ+G7oFFdQ8av4bugOzHhu5TGr0Phu6RQUUM6Ji7Gr+G7oEM6O0Phu45Txq9QQ+G6rVnGr+G7oEPhu4VG4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pHDhu4LDklBD4oCccVDhu4bGr1BD4buF4buq4buGQ+G6qVA8QzpQTMavQ+G7piHDkuKAnUPDkinGr+G7oEPhu6BQUeG6rkPhu45GUUMyw4NDcVBXxq9D4bqtWcav4bugQ+G7hUZDOlBAQ8SpUcavUEPEqeG7hsav4bugQ3FQPCPGr+G7oEPhu47hu4jGr+G7oEM6UEzGr+G6rkPGr+G7oDxAUUPhu6BR4buEQzom4buoxq/hu6BD4bum4buExq/hu6BD4bukUFfGr+G7oEPhu4ZRQ8OS4buwxq9Dxq9Q4bu4Q8OSUMONw5JDw5JQw43Gr0MixqBDIlRDOlBMxq9D4buOPCPDkkM6UEBDPUPhu45Txq9QQ+G7puG7hMav4bug4bqwQ2tQPMav4bugQ1Dhu4TGr+G7oEPGr0nFqOG6rkMi4buE4buoQ8av4bug4buEMUMmw4zFqEM6UOG7gsav4bugQ+G7g1Hhu5TGr+G7oEPDkuG7qkM6IcOSQyY84bu4w5JDOlBMxq9DOntDxq/hu6BQw6hD4bqpO8av4bugQ+G7puG7lMavQ+G7jlPGr1BD4bqtWcav4bugQ+G7hUZDJks6Q+G7puG7qMav4bugQzom4busxq/hu6Dhuq5DIuG7uFFDP31DOlDhu4bFqEPhu6BR4buGQ8OSKOG7hkM6SzpDw5JHQ+G7jErGr0Phu6bhu4TGr+G7oOKApuG6sENi4buWxq9Dxq/hu6Dhu4QxQ1BXxahDxq/hu4Yx4bquQyLhu4Thu6hDxq/hu6Dhu4QxQybDjMWoQzpQ4buCxq/hu6BD4buDUeG7lMav4bug4bquQ8av4bugPEBRQ+G7jErGr0Phuq1Zxq/hu6BD4buFRkMiT8avQ+G7jDsxQzomU0M64buyQ8OSUD7DkkPhu6bhu6JDUMOdUUM64buWQzpQTMavQ8SpUcavUEPEqeG7hsav4bug4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pMOCUcWo4bugQ8OS4bum4buGPz/hu7lCUeG6qcOVxq86w5UmQkM/OjHhu6bDleG7uUIgUeG7jDpQw4ND4bq+REQlMMSCQ1DDlVHhu6BQOsODQ+G6usOJw4klMMSCQkM/JsOS4bu5Qi8vw5Lhu4zGr+G6sMOT4buG4buoOlDhu4bGr1BQ4buo4buG4bqwIsavL+G7jMOVP+G7pDrhu6glL8avw5UgPy9FRUThur4vRcSQw4nhu4zDicSQ4bq8xJDhurjEkOG6vjrhur7hur5EROG7puG6uC1Rxajhu6At4bq84bq6w4lE4bqww5kl4bugQkPhu4bhu6Y64bu5QuG7g1FdQ+KAnFBZxq9D4bum4buExq/hu6DigJ1D4buOU8avUEPhuq1Zxq/hu6BD4buFRkPDk8OMxq/hu6BDxq/hu6A7WcavQzBIQ1DDnVFDUOG7quG7hkJDIFHhu4w6UOG7uULhur5EREJDUMOVUeG7oFA64bu5QuG6usOJw4lCQy/huqTDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6qeG7hiU6UeG7qMavQuG6pOG7hVHhu5rGr0MiTTpDJi7hu4ZD4buO4buCQzpGUUPhu4xRQzpSw5JQQ+G7jlPGr1BD4bqtWcav4bugQ+G7hUbhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqk4bux4bu4UUPhu6BR4buCQzomVEMiWMavQ8OS4buq4bquQ8avScWoQ0VEROG6ukPhu45Txq9QQ+G6rVnGr+G7oEPhu4VGQ+G7jjwjw5JDMOG7liVDUEbGr+G7oEPhu4xRQzpSw5JQQ8OSSyVDOlXGr1DhurBDcTsxQ8avUFHhu5TGr+G6rkM6JkdRQyo74buGQzpQQFFD4bugUeG7hsav4bquQ+G7jFFDOlLDklBD4buOU8avUEPhuq1Zxq/hu6BD4buFRkPDkinGr+G7oEPhu6RQV8av4bugQzom4buCxq9QQ+G7pFDhu65RQyJR4buaw5JDMDtYxq/hu6BDw5JLJeG6rkPhu47hu7BRQ1Dhu65RQ8OSTMavQ+G7jjwjw5JDOiYuxq/hu6BDOjvhurBDcSbhu6jGr+G7oEPhu6RQUUPhu47hu6rhuq5DP1hD4bumPCPGr+G7oEPhu4xRQzpSw5JQQzom4buUxq9D4buOVOG7hkPDk+G7hMavQ8OSR0M6VcavUEPigJzDklBA4oCdQ+G7jjwjw5JDOiYuxq/hu6BDOjvhuq5Dw5JQWMav4bugQzA7WMav4bugQ8OSSyVD4bumRlFDxq9QUcagO+G6sENw4buGO0PGr1BRxqA7Q8OSO8Odw5JDUOG7rCVDw5Phu4TGr0Mi4bu4UUM/fUM6UOG7hsWoQ+G7oFHhu4ZDw5Io4buGQ8OSSyVDKDHhuq5Dw5JQUsavUEMqOzHGoMavQyLhu4RDxq/hu6A8QFFD4buMSsav4bquQ+G7jkhD4buOUUPhu47hu5bGr0MqOzHhu5Y6QzpKxahDJVBHUUPhu6BRXUPhu448I8OSQ8av4bugV1FD4buOU8avUEPhu6bhu4TGr+G7oEMtQzpKxahDUDsx4buWOkPDkijhu4ZDw5JQ4buGQ1fGr+G7oEMwPOG7huG6rkPDkinGr+G7oEPhu6bhu4RD4buOUeG7nMWoQzp94buGQzpKxahD4bumUcavUEPDk+G7huG7qEPhu45AUeG6sENq4busUUPGr+G7oDtZxq9D4bumfcOSQzBIQ1DDnVFDUOG7quG7hkPhu448I8OSQ+G7pOG7lDtD4bug4busUUPDklDhu6hDIlHhu5rDkkNQOzFD4buOw53Gr+G7oEPhu6RRxq9QQyVQUkM6Ji7Gr+G7oEM6O0Phu45Txq9Q4bqwQ3F7Q8av4bugO1nGr0Phu47hu6rGr+G7oEPhu6Dhu6olQ8OSKOG7hkPGr+G7oDxAUUPhu4xKxq9D4buOVOG7hkMlUDzhu7bGr+G7oOG6rkPDkuG7qMavQ8OVxahDMOG7hkMqO+G7lEPhu47hu5bGr0PDkuG7gsOSQ8avUOG7hENQR+G7qEM6SsWoQzDhu4ZD4bugTMav4bqwQ2rhu6xRQz99Q+G7pOG7lDtD4bug4busUUPhu47GoDtD4buOPCPDkkPDklfGr+G7oEPhu6RQ4buGUeG6rkMqO+G7gkM6JlPGr1BDOlB9w5JDUFHhu5rGr0PDklDhu4o6Q8OSUOG7mOG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqTDglHFqOG7oEPDkuG7puG7hj8/4bu5QlHhuqnDlcavOsOVJkJDPzox4bumw5Xhu7lCIFHhu4w6UMODQ+G6vkREJTDEgkNQw5VR4bugUDrDg0PhurrDicOJJTDEgkJDPybDkuG7uUIvL8OS4buMxq/hurDDk+G7huG7qDpQ4buGxq9QUOG7qOG7huG6sCLGry/hu4zDlT/hu6Q64buoJS/Gr8OVID8vRUVE4bq+L0XEkMOJ4buMw4nEkOG6vMSQ4bq6ReG6vjrhurpE4bq64bq64bum4bq+LVHFqOG7oC3hurzhurrEkOG6vuG6sMOZJeG7oEJD4buG4bumOuG7uULhu4NRXUPigJxQWcavQ+G7puG7hMav4bug4oCdQ+G7jlPGr1BD4bqtWcav4bugQ+G7hUZDw5PDjMav4bugQ8av4bugO1nGr0MwSENQw51RQ1Dhu6rhu4ZCQyBR4buMOlDhu7lC4bq+RERCQ1DDlVHhu6BQOuG7uULhurrDicOJQkMv4bqkw4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuqnhu4YlOlHhu6jGr0LhuqThu4Xhu5pDOlBYxq/hu6BD4bukUDvGr+G7oEPhu6Dhu7RDw5Io4buGQ+G7jFFDOlLDklBD4buOU8avUEPhuq1Zxq/hu6BD4buFRkPhu448I8OSQ+G7oFFdQ+G7pkZRQ+G7pFDhu4JDxq/hu6A7MeG7lMavQyLhu5DGr0Phu6RQUUM6Ji7Gr+G7oEM6O+G6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqThuqtRQzpSw5JQQ+G7jlPGr1BD4bqtWcav4bugQ+G7hUZD4buOPCPDkkNQRkPhu6BRR1FDOuG7qOG7hMavQ8OTw51D4bukUeG7lsavQzomLMOSQ+G7oOG7tOG6rkPDklBVQzpQ4buGMUM6UOG7lkPGr1Bdxq/hu6BDw5JQ4bu0Q1A8Q1Dhu67Gr+G7oOG6rkPhu6BRXUPhu6ZGUUM64buo4buExq9Dw5PDnUPhu6RQO8av4bugQ+G7oOG7tMSCQ8OSLsav4bugQyLhu7hRQ+G7juG7qkPhu6bhu4RDxq9Kxq/hu6BDw5JYOkPGr8agxq9D4bum4buUxq9Dw5Lhu4bhu6jhuq5DOlDhu4YxQ8av4bug4buqUUPhu6YjJUPFqOG7uFHhurBD4bqpO1hRQ8avScWoQ+G7iTVD4buFI1FDRUTEkOG7gOG6rkMiUeG7msOSQzomLsav4bugQzo7Q+G7jFFDOlLDklBD4buOU8avUEPhuq1Zxq/hu6BD4buFRkPhu45IQ+G7jjwjw5JDUOG7qOG7hMavQzpQUeG7msavQyLhu7hRQzrhu7LGr+G7oEPhu6RRxq9QQyVQUkNQ4bu2xq9DxJDhuq7DiUM6NUPhu45Zxq/hu6DhurBDYlHGoDtD4buO4buCxq/hu6BDxq/hu6pR4bquQ8SQRETDgUPhu6RRxq9QQyVQUkM6Ji7Gr+G7oEM6O0Phu4xRQzpSw5JQQ+G7jsagO0M6e0PGr+G7oDtZxq9DMEhDUMOdUUPhu4Xhu6rhu4bhurBD4buNxq/hu6BDcSZUxq9QQ+G7nztYw5JDcTtLxq/huq5D4bqtUkM6UDxDw5JQUUPDk8OdQ+G7pFHhu5TFqENxJjw9xq/hu6BDOlBXxq9DLUNxJjw9xq/hu6BD4bum4buExq/hu6BDIknGr0NQ4buq4buGQ+G6rVnGr+G7oEPhu4VGQ8OSUOG7qEPDk1Hhu5Y6w4ND4oCcYuG7nEMiUeG7msOSQzomLsav4bugQzo7Q+G7jlPGr1BD4bqtWcav4bugQ+G7hUZDOlDhu4TGr1BDw5JXxq/hu6BDOlBTQyJR4buaw5JDOjsx4buUxq9DOiY7Mcagxq/huq5DIk3Gr0Phu47Dncav4bug4bquQ+G7pOG7lDtD4bug4busUUPhu47hu5xDxajhu7RRQ+G7oFHhu4ZD4buOU8avUOG6rkPGr+G7oDxAUUPhu4xKxq9Dxq9QTcavQzpQPsOSQ+G7jjwjw5JD4bugUeG7gkM6JlThuq5DMkPGr+G7oFDDmuG7hkPDkijhu4ZD4buMUUM6UsOSUOG6rkM6e0Phu47hu6pDxq9QUeG7mjpDOlLGr1BDKMav4bugQ1DDnUPhu6bhu4RDJks6Qyo74buGxq9DOibhu6zGr+G7oOG6sENxJuG7qMav4bugQzrhu7LGr+G7oEPhu6RRxq9QQyVQUkM6Ji7Gr+G7oEM6O0NiU8avUOG6rkPDkuG7qkPFqMOdOkPGr+G7oDxAUUPDkuG7qMavQ8OSKOG7hkPhu6bhu4TGr+G7oEPhuq1Zxq/hu6BD4buFRkPhu6bhu4RDV8av4bugQ3EmVMavUENw4buoxq/hu6BD4buF4buE4buoQ+G7jkhDUEfhu6hDOkrFqEMoxq/hu6BDUMOdQ+G7juG7lsavQ+G6vkTDgUPhu6RRxq9QQyVQUuG6rkPhu45KMUM6UH3DkkM/fUPhu6bhu4RD4buOUcagO0Phu47hu4LGr+G7oEPFqHvGr+G7oOKAneG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqTDglHFqOG7oEPDkuG7puG7hj8/4bu5QlHhuqnDlcavOsOVJkJDPzox4bumw5Xhu7lCIFHhu4w6UMODQ+G6vkREJTDEgkNQw5VR4bugUDrDg0PhurrDicOJJTDEgkJDPybDkuG7uUIvL8OS4buMxq/hurDDk+G7huG7qDpQ4buGxq9QUOG7qOG7huG6sCLGry/hu4zDlT/hu6Q64buoJS/Gr8OVID8vRUVE4bq+L0XEkMOJ4buMw4nEkOG6vMSQw4pF4bq6OsSQw4lEReG7pkQtUcWo4bugLeG6vOG6usSQReG6sMOZJeG7oEJD4buG4bumOuG7uULhu4NRXUPigJxQWcavQ+G7puG7hMav4bug4oCdQ+G7jlPGr1BD4bqtWcav4bugQ+G7hUZDw5PDjMav4bugQ8av4bugO1nGr0MwSENQw51RQ1Dhu6rhu4ZCQyBR4buMOlDhu7lC4bq+RERCQ1DDlVHhu6BQOuG7uULhurrDicOJQkMv4bqkw4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuqnhu4YlOlHhu6jGr0LhuqRr4bug4buo4buEUUPhu6bhu6JDUMOdUUPhu6bhu7jGr0Mi4buE4buoQybDjMWoQzpQ4buCxq/hu6BD4bugUeG7lMav4bug4bquQ+G7jlPGr1BD4bqtWcav4bugQ+G7hUZDw5Ipxq/hu6BD4bum4buEQ8av4bu2UUNQ4busJUPDk+G7hMavQyJR4buaw5JD4bum4bu4xq9Dw5Io4buGQ+G7puG7hMav4bug4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pGvhu6Dhu4QxQ8av4buGMeG6rkPhu45Txq9QQ+G6rVnGr+G7oEPhu4VGQ8av4bug4buo4buEUUM6UEBDcVDhu4TGr1BDUOG7qOG7hMav4bugQ+G7puG7hMav4bugQ8SpUcavUEPEqeG7hsav4bugQ3FQPCPGr+G7oEPhu47hu4jGr+G7oEM6UEzGr+G6rkPDkuG7sMavQyVQWFFDOlBAQ8OS4buCw5JD4buM4buwxq/hu6BDOsOdw5JD4buOSEPDkuG7qkPDklfGr+G7oEPhu6RQ4buGUUNQ4buo4buGxq/hu6BD4bumTSVD4bum4buExq/hu6BD4bqyUOG7tsavQ0VEQ+G7jOG7sMav4bugQ1Dhu6zhurRDIuG7hEM6UEBDw5Lhu4LDkkPDk+G7hEPFqOG7kEPhu7FR4buaOkNr4buGxahD4buGxq9QQ1Auxq/hu6Dhuq5Dxq9QXcav4bugQ+G7plHhu5o6Qz/DmkPhu45IQ8av4bugSEMwO1jGr+G7oEMiU0Phu45LOkPGrzzhu7jDkuG6sEPhuqlQUeG7hkM/4buSQyLGoEM/UcavUENQ4buoRjpDOkZRQ+G7jlPGr1BD4bqtWcav4bugQ+G7hUbhuq5DV8av4bugQ3EmVMavUEPhu587WMOSQ3E7S8avQ8OSUOG7qEPDk1Hhu5Y6QzpQ4buUxajDg0PigJxr4bug4buo4buEUUPhu4xUJUPDklBSxq9QQ1DDnVHhuq5Dxajhu7RRQ8avScWoQzpGUUPhu45Txq9QQ+G6rVnGr+G7oEPhu4VGQ+G7jsagO0Phu4xR4buixq9DJuG7hkNQ4buGUUPhu6ZMxq9DUOG7rCVD4bum4buExq/hu6BD4bum4bu4xq9DIuG7hOG7qEPFqC7Gr+G7oEPhurhDOuG7ljpDa+G7oDsx4buUxq9D4buO4buCxq9D4bqyOuG7skPDklA+w5JDxah7xq/hu6BDOlDhu6xDw5JQ4buoQ8av4bugPEBRQ8OS4buG4buoQzo74buyUeG6tEMi4buEQ8SQ4bq8QzpQ4buCxq/hu6BD4buDUeG7lMav4bugQ1Dhu6glQ8OT4buExq9D4buOV8av4bugQ+G7jihDxq/hu6A8QFFD4buMSsav4bquQ+G7juG7gsavUEPhu6BR4buCQ8OS4buCw5JDUOG7qEY6Q+G7jsOdxq/hu6BDw5Io4buGQ+G7puG7hMav4bugQzom4buoxq/hu6BDxajDnTpDxq9JxahD4buOSEMqO+G7huG6rkM6UFfGr+G7oEMqO+G7hkPGr1Bdxq/hu6BDw5JXxq/hu6BDIlHhu5rDkkM6JuG7qMav4bugQ8avScWoQ8Wo4bu4UeG6sENiWcav4bugQzpQQFFD4bukUDsx4buWxq9DUOG7rMOS4bquQzom4buG4buoQzpQPD3Gr+G7oEPDklDhu6hDw5Lhu4LDkkPDklDhu4I7Q1Dhu6zDkkM/UcavUEPhu45GOkM6UOG7hMavUEM6UsOSUOKApuG6sOKAneG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqTDglHFqOG7oEPDkuG7puG7hj8/4bu5QlHhuqnDlcavOsOVJkJDPzox4bumw5Xhu7lCIFHhu4w6UMODQ+G6vkREJTDEgkNQw5VR4bugUDrDg0PhurrDicOJJTDEgkJDPybDkuG7uUIvL8OS4buMxq/hurDDk+G7huG7qDpQ4buGxq9QUOG7qOG7huG6sCLGry/hu4zDlT/hu6Q64buoJS/Gr8OVID8vRUVE4bq+L0XEkMOJ4buMw4nEkOG6vEVE4bq6RTrhur7EkOG6uOG7gOG7puG7gC1Rxajhu6At4bq84bq6ReG6uuG6sMOZJeG7oEJD4buG4bumOuG7uULhu4NRXUPigJxQWcavQ+G7puG7hMav4bug4oCdQ+G7jlPGr1BD4bqtWcav4bugQ+G7hUZDw5PDjMav4bugQ8av4bugO1nGr0MwSENQw51RQ1Dhu6rhu4ZCQyBR4buMOlDhu7lC4bq+RERCQ1DDlVHhu6BQOuG7uULhurrDicOJQkMv4bqkw4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuqnhu4YlOlHhu6jGr0LhuqRxJuG7qMav4bugQz99QyVQ4buCOkM6JlHhu5zGr0PDkijhu4ZD4bum4buExq/hu6BDKjvhu5RD4buO4buGxq/hu6BDOnvGr+G7oEPGr+G7oOG7hDFD4buO4buyUUM6UOG7hjHhuq5D4buOU8avUEPhuq1Zxq/hu6BD4buFRkMiT8avQ+G7puG7hEPigJzhu45R4bucxahDOn3hu4bigJ1DOkrFqEPhu6ZRxq9QQ8OSUOG7qEPGr+G7oDxAUUPhu4xKxq9Dxq/hu7ZRQ+G7jkox4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pOG7seG7uFFDOlHGr1BDOlBMxq9D4buO4buo4buExq9D4buk4buWOuG6rkM6UFjGr+G7oEPGr1BLOuG6rkPGr+G7oDxAUUPhu4xKxq9D4bqtWcav4bugQ+G7hUZD4buOSEPDki7Gr+G7oEPGr1Dhu4Y7Q8OSUDvGr+G7oEM/PsOSQ+G7oFFdQ+G7oFPGr0PGr1Bdxq/hu6BD4bugUeG7gkM6JlRDIknGr0NQ4buq4buGQy1D4bumVMOSUEM/W+G6rkMiTTpDw5JQSzpDLUM6UcavUEM6UEzGr0PFqOG7hEPDklDhu4ZDV8av4bugQzA84buGQ+G7jkhDxq9Q4busw5JD4bum4buwxq/hu6BDMEoxQ+G7jH3Gr+G7oEPGr+G7lMav4bqwQ+G7scagQ+G6rVnGr+G7oEPhu4VGQ1BXxahDxq/hu4Yx4bquQ3Em4buoxq/hu6BD4bukUDvGr+G7oEPDkkfGr1BD4bum4buExq/hu6BDKjvhu5RDxq9Xxq/hu6BDOlBXxq9DOnvGr+G7oEPGr+G7oOG7hDFD4buO4buyUUM6UOG7hjHhuq5DJVDhu4I6QzomUeG7nMav4bquQ+G7puG7hEPFqMOdOkPhu6RQV8av4bugQ+G7oFHhu4bGr0MiScavQ1Dhu6rhu4ZD4bum4buExq/hu6BDIuG7uFFDxq9QXcav4bugQ+G7oFHhu4JDOiZUQyJJxq9DUOG7quG7hkPhu448I8OSQzomSsavQzom4busxq/hu6BD4bugU8avQ+G7oFFd4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiU3OzpQ4buoJkLhuqThu4lQ4buCxq9QQ8Spw53DksOCLyXhuqQ=

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]