(vhds.baothanhhoa.vn) - Giếng làng là biểu trưng nguồn sống, là cầu nối giữa trời, đất và con người. Giếng còn mang ý nghĩa tâm linh - “long mạch” của làng. Nếu trước đây, giếng là nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt chủ yếu cho dân làng thì ngày hôm nay, dù đã có giếng khoan, nước máy thì giếng làng vẫn chiếm vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần người dân...
xqHEkHNxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jmVF4buS4buG4bqwcOG7m11FUnHhu4Thurbhu5Jx4buG4bux4buERHFV4bui4bupceG7ksOURuG7hERx4buE4buK4buERHHhu5LEkOG7iuG7hHHhu4JORcO1cV1F4bqm4buERHHhu4bhu7Hhu4REceG7hEThu7HDmnHhu4JORcahL8SQc+G7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44i4bqw4bupxIJw4bubXUXhuqbhu4REceG7huG7seG7hERx4buG4buxceG6okXhuqrhu5hx4buSw5Thu6Lhu4REceG7hEThu5jEqOG7hHHhu5Dhu4jhu4RE4buRceG7huG7sXHDg0Hhu5hx4buE4buIRXFERVLhu6lx4buSw5RPReG7kXHhuq7hu7nhu5JxU+G7sXHDg0bhu4Rx4buEROG7ok9F4buTcV1F4bqm4buERHHDg0jhu4Rx4buC4bup4buERHHDmXHhu4RExJDDiuG7qXHhu5Lhu7fhu4Jx4buGReG7hMSQcS1x4oCc4buGRuG7hERx4buC4butw4PEkOKAnXHDg+G7muG7qXHhu4bhu7Hhu4RE4buTcTnhuqbhu5hx4buSw5Thu6JOw4Nx4bqu4bu3w5rhu5FxREXhuqbhu4REceG7huG7sXHhu4RNRXHDg+G7mOG7hERxw4Phu7nhu45x4buEROG7mMSo4buEceG7hOG7ok7Dg3Hhu5BF4buExJBxxJBG4but4buSccODxJDhu5pxw5rhuqbhu5hxw4PEkEZxxILhu7fhu4Rx4buG4bux4buERHHhu5LEkOG6uHHhu4RE4buxw5pxxJDhu4rhu4Jx4buE4bupw5rhu5FxxILhu5Zx4bqudnHDg0dxREXhuqbhu4REceG7gMSQRuG7qeG7hOG7kXHhu4Thu6JOw4Nx4buC4burw5px4buSxJDhurhxREXhuqbhu4REceG7huG7seG7hERxU+G6oOG7hHHDg8SQReG6puG7gnFT4bq6ceG7ksOUw4lxw5Xhu5jhu6nhu4Rx4buSw5RJ4buERHHhu5LDlEbhu4REceG6rk9FceG7kOG7iOG7hERx4buSReG7hMSQceG7ksSQQeG7hHHhu4RE4buiT0VxxILhu7fhu4Thu5Phu5Phu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m8ahReG7gkRxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucEUq4bqw4buE4buS4bqww5RwceG7kOG7ksOa4buG4bqwbnBURcSC4buSxJDDtXHhu6dycuG7jlXDtHHEkOG6sEVExJDhu5LDtXHDunNy4buOVcO0cHHhu5DDlMODbnAvL8ODxILhu4Thu5PhuqLhu6lG4buSxJDhu6nhu4TEkMSQRuG7qeG7k1Phu4QvxILhurDhu5Dhu4Dhu5JG4buOL+G7hOG6sFThu5AvdHRzw7kvc+G7p+G7p8SCw7lyxal1w7pyxrDhu5LDusawdcawxanhu4Zy4buT4bq+4buOROG7j8OUbuG7pXJycHHhu6nhu4bhu5JucF1FUnHhu4Thurbhu5Jx4buG4bux4buERHFV4bui4bupceG7ksOURuG7hERx4buE4buK4buERHHhu5LEkOG7iuG7hHHhu4JORcO1cV1F4bqm4buERHHhu4bhu7Hhu4REceG7hEThu7HDmnHhu4JORXBxVEXEguG7ksSQbnDhu6dycnBxxJDhurBFRMSQ4buSbnDDunNycHEv4bubxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jirhu6nhu47hu5JFRuG7hHDhu5tdReG6puG7hERx4buG4bux4buERHE5SkVxZcOZ4buRcVV2cSJGeeG7hERxP+G7nsODceG7lSJGeeG7hERxIkfhu6nhu5fhu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m2XEkOG6sEZxw4Phu6vDg3HDg8agccOD4bupRnHhu4RF4bqk4buEceG7ksSQ4buK4buEcTlKRXFlw5nhu5FxVXZxIkZ54buERHE/4buew4Nx4buVIkZ54buERHEiR+G7qeG7l3Hhu5LEkOG6uHF0cURF4bqm4buERHHhu4bhu7Hhu4REcTlKRXFlw5lxw4NHccOD4burw4PEkHHhuq7hu7fDmnFEQeG7hHFzcnJx4buEd+G7guG7k3F0cURF4bqm4buERHHDg+G7luG7hERx4bqu4bue4buERHHhu5LDlOG6pOG7hHHhu4JK4buSceG7guG7r+G7hMSQceG6ruG7ueG7kuG7kXFEReG6puG7hERx4buExJDDjXHhu5Dhu6vhu5Jxw4Phu63hu4TEkHFEReG6puG7hERx4buGTuG7hOG7kXHhuq7hu6JP4buERHHhu4DDieG7hMSQccODxJDhurxxdOG7guG7k3FdReG6puG7hERx4buGTuG7hHHhuq7hu6JP4buERHHhu4DDieG7hMSQcXXhu6Xhu4Lhu5Fx4buQ4bu34buYcXThu4Lhu5NxXUXhuqbhu4REceG6ruG7osOTw4NxVeG7t8OaceG6onnhu4REceG6ruG7q3FG4buEROG7kXHhu4Thu6JOw4Nx4buSw5RG4buERHFTeOG7kuG7kXHDg8SQ4bui4bupceG6ouG7qUZxREVPccOD4but4buE4buRceG7huG7sXHhu4RE4buYxKjhu4Rx4buE4buiTsODceG7kEXhu4TEkHHEkEbhu63hu5Jx4buSw5Thu6JOw4Nx4bqu4bu3w5pxw4Phu5rhu6lx4buEROG7ok9FccSC4bu34buEceG7ksOURuG7hERx4buG4bux4buEROG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubZcOURuG7hERxw5Xhu5jhu6tx4buSw5Thurjhu4TEkHFV4bu3w5pxxIJQ4buERHHhu5LEkOG7iuG7hHHhu4Thu4rhu4REceG7ksSQ4buK4buEceG7gk5FceG7lTllOOG7l3FT4buxcTllOHHhu4BF4bqq4buYceG7guG6oOG7mOG7kXFEReG6puG7hERx4buG4bux4buERHE5SkVxZcOZceG6rnZxdHHhu4ZB4buEceG6ruG7osOTw4Nx4buS4buK4buEceG7kuG7rUbhu5NxN0Hhu4Rx4buSxJDhu55x4buExJDhu7nhu5JxU+G7sUZx4buEd+G7gnF0cnPFqeG7kXHhu5Lhu61FccODxJBF4bqmw4NxREXhuqbhu4REceG7hk7hu4Thu5Fx4bqi4buxccODRuG7hHHhu5LDlEbhu4REceG7ksSQ4buK4buEceG6rsSo4buERHHhu5LEkOG7mMOB4buEcVXhu7fDmnHhu5LEkOG6pOG7gnF04buCceG7kuG7ok/hu4REceG7ksSQ4bux4buExJDhu5NxN0Hhu4Rx4buSxJDhu55xdHFT4buxRnHhu5LEkOG7q+G7hERxxrAtdHJ0c+G7kXFEReG6puG7hERx4buGTuG7hHHhuq7hu6LDk8ODceG6rnjhu45x4buSxJDhuqThu4JxdHHDg0bhu4Rxw5TEqOG7hEThu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m8ahReG7gkRxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucMSC4buSxJDhu5jhu4LhuqJxRSrhurDhu4Thu5LhurDDlHBx4buQ4buSw5rhu4bhurBucFRFxILhu5LEkMO1ceG7p3Jy4buOVcO0ccSQ4bqwRUTEkOG7ksO1ccO5dMO54buOVcO0cHHhu5DDlMODbnAvL8ODxILhu4Thu5PhuqLhu6lG4buSxJDhu6nhu4TEkMSQRuG7qeG7k1Phu4QvxILhurDhu5Dhu4Dhu5JG4buOL+G7hOG6sFThu5AvdHRzw7kvc+G7p+G7p8SCw7lyxal1w7p1w7nhu5LDuXN1cnXhu4Zy4buT4bq+4buOROG7j8OUbsO64bulc3Bx4bup4buG4buSbnBdRVJx4buE4bq24buSceG7huG7seG7hERxVeG7ouG7qXHhu5LDlEbhu4REceG7hOG7iuG7hERx4buSxJDhu4rhu4Rx4buCTkXDtXFdReG6puG7hERx4buG4bux4buERHHhu4RE4buxw5px4buCTkVwcVRFxILhu5LEkG5w4buncnJwccSQ4bqwRUTEkOG7km5ww7l0w7lwcS/hu5vGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOKuG7qeG7juG7kkVG4buEcOG7m11F4bqm4buERHHhu4bhu7Hhu4REcWjhu7fhu4RxKkvhu4Thu5FxVXZxaOG7t+G7hHHEkU3hu4Rx4buVZcOUReG6qOG7mHHEkU3hu4Thu5dx4bqudnHhuq7hu6LDk8ODcVXhu7fDmnHEglDhu4REceG7ksSQ4bqk4buCceG7ksSQ4bux4buExJBxU+G7sXHhuqLDgcODceG7huG6pOG7hHFV4buY4buI4buEROG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubaOG6rHHhu5LEkOG7iuG7hHE5SkVxZcOZccSQ4buK4buCceG7hOG7qcOa4buRceG6okXhuqrhu5hx4buS4buiw5Phu4REcVN34buEccSQR+G7qXHhu4bhu7Hhu4REccOV4buY4bqkceG7hHnhu4Jx4buSw5RG4buERHHhu4JK4buSccOV4buYQeG7hHHhu5LEkOG6qnHhu4Lhu7Fxw5Jx4bquR3HDg0dx4buQUHHEkEXhuqjhu4RxxIJF4bqo4buEccOD4bua4bupccOD4bu3w5px4bqu4bup4buRcURF4bqm4buERHHhu4Thu6JOw4Phu5Fx4buQ4bu34buEceG6ruG6uOG7hMSQ4buT4buT4buTcTnEkHjDg3Hhuq7huqbhu4RxREXhuqbhu4REceG7huG7seG7hEThu5Fx4buK4buERHE5ROG7mMOaQuG7hHFod+G7hHFl4buxReG7kXElw4lx4buSxJDhu6JxKsSQRXHhuqJKceG7ksSQ4buK4buEcTlKRXFlw5nhu5Fx4buOxJDhu7nhu4Rxw4PEkOG7ueG7hMO1ceKAnMOt4bu3w5pxxIJQ4buERHE5ZThx4buExJDhu6Lhu4REceG7huG7rUVx4buER0Vxw4PEkOG7mMOa4bqo4buEccOD4bucceG6osOSRXFEReG6puG7hERx4bqu4bu5w5px4buG4buxcURF4bqm4buERHHDg0vhu5Fx4buSw5ThuqThu4Rx4buE4bqs4buEceG7ksOJw4PEkHHDg+G7nOG7kXHDg8SQ4buU4buERHHhu5Lhu4pFceG7guG7mOG7iOG7hHHhu5Lhu61GceG7ksSQ4bqk4buCceG7hOG6tuG7knHhu4JORXHhu4TEkOG7ouG7hERx4buS4buYw5rhuqjhu5Jx4bqu4buIRXHhu4DEkOG7iuG7hERx4buOxJDhu6txU+G7jHHhu4BF4bqm4buEceG7ksOU4buUw4Nxw4Phu5rhu6lxREXhuqbhu4RE4oCd4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnDhu5tlxJBQw4Nx4buS4bqm4buRceG7hMSQReG6rOG7mHHhuq7hurrhu6lx4buOxJDhu6JN4buERHHEkEXhuqjhu4RxU+G6oOG7hHHDg0jhu4Rx4buG4bui4buYcURFUnHhu4Thurbhu5JxU3fhu4RxxJBH4bupceG7huG7seG7hERxVeG7ouG7qeG7kXHDg0dx4buQUHFEeOG7hHHhu4Dhuqbhu5JxREVS4bupccOD4bu3w5px4bqu4bup4buRcURF4bqm4buERHHhu4Thu6JOw4Phu5Fx4buQ4bu34buEceG6ruG6uOG7hMSQ4buRccSQRsO9w4Nx4buE4bqm4buYccODxJDhurxxw4NI4buEccSC4bu54buYceG7ksOJw4PEkHHhu5LEkOG6uHHEguG7t+G7hHHhu4bhu7Hhu4REceG6rsSo4buERHHhu5LEkOG7mMOB4buEceG6ruG6qnHhu4DEkOG7ikVx4buOxJDGoMOD4buRceG6ruG6qnHhuq7DicODxJBxw4Phu5jhu4hFccOD4buW4buERHHhu4bhu7Fxw4NHceG6ruG7osOTw4Nx4buCSuG7knHhu4DEkOG7iuG7hERxREXhu6nhu4RxU3fhu4RxxJBH4bupceG7huG7seG7hERx4buC4bup4buERHFEReG7q3Hhu5LDlOG6unFT4bqsceG7gsO94buSceG7kkXhu4TEkHHhu5LEkEHhu4Thu5NxOcSQ4buiccOD4bu34buYccODxJDhu5jDmuG6qOG7hHHDknHhu4bhu7Hhu4REcWjhu7fhu4RxKkvhu4Thu5FxVXZxaOG7t+G7hHHEkU3hu4Rx4buVZcOUReG6qOG7mHHEkU3hu4Thu5dx4buG4buxcVPDiXHEgsag4buTcT/hurjhu4TEkHHhu4bhu7Hhu4REcWjhu7fhu4RxKkvhu4Rxw4NHceG7kuG7oHHhu4R34buCcXPFqXPhu6Xhu5Fx4buS4buYw5px4buExJBF4bqk4buEccOV4buY4bupceG7ksSQd+G7hERx4buSw5RB4buCccOD4bua4bupceG7huG6usODxJBx4buQUXFT4buxceG7kFBx4bqi4buxRnHhu4JI4buEccOD4bua4bupceG7ksSQT0VxREXhu6nhu4Rx4buE4bqk4buEccODxJDhurxxw4NI4buEccSC4bu54buYceG7ksOJw4PEkOG7k3E/4bqm4buEceG7hHfhu4JxdHJyc+G7kXHhuq7hurjhu4TEkHHhuq7hu6LDk8ODcTnEkOG7t+G7hHHEguG7t+G7hHFT4buxceG7hMSQUuG7hERx4buEROG7ok9FccODRuG7hHFV4bupccOV4buY4bqkceG6rkfhu4REcURH4buOceG7gMSQ4buKRXHhu47EkMagw4Phu5Fx4buS4buK4buEceG7kuG7rUbhu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m8SR4bup4buYceG7gMSQRXHhuq7hurjhu4TEkHHhu4bhu7Hhu4REceG6ruG7osOTw4Nx4buAxJDhu4pFceG7jsSQxqDDg3Hhu5LEkOG6uHFEReG6puG7hERx4buG4bux4buERHFo4bu34buEcSpL4buE4buRccOD4burw4PEkHHhuq7hurjhu4TEkHHhu4bhu7Hhu4REceG7gMSQRuG7r+G7hERxU+G7sUVxw4PEkMagw4Nx4buC4bq24buSccOD4buc4buERHHhuq7hu6LDk8ODceG7kuG7iuG7hHHhu5Lhu61G4buTcT/hurjhu4TEkHHhu4bhu7Hhu4RE4buRcURF4bqm4buERHHhu4bhu7Hhu4REcWjhu7fhu4RxKkvhu4Rx4buG4buxccOD4bua4bupccO6ceG7ksSQ4buK4buEccODxJDhu5jhu4REceG7huG7seG7hEThu5FxRMSo4buCceG7ksSQ4buK4buEccO54buRceG7peG7kXHhu6fhu5Fxxanhu5NxXUXhuqbhu4REceG7huG7seG7hERxaOG7t+G7hHEqS+G7hHHhuq7hu6LDk8ODcVXhu7fDmnHEglDhu4REceG7kuG7oHHhu4R34buCcXPFqXPhu6Xhu5Fx4buG4buxcURF4bqm4buERHHhuq7hu7nhu5JxU05FceG6ruG7ok/hu4REceG7gMOJ4buExJBxREHhu4Rxc3Lhu4Lhu5NxxIPhu4REcTfhuqRxY+G7mOG7qeG7hERxOeG7qeG7guG7kXFlw5Thu6LDkuG7hERx4buSxJDhu4rhu4Rx4bunceG7hMSQTnHhu4bhu61Fw7Vx4oCcKkdx4bqu4bq44buExJBx4buG4buxccODR3FEReG6puG7hEThu5NxKuG7q8ODxJBx4bqu4bu3w5pxxJBN4buEcXRyceG7hHfhu4Lhu5Fx4buEROG7ok9FccSC4bu34buEccO6ceG7ksSQ4buK4buEceG6onjhu5Jx4buS4bupw5pxU+G7sUZx4buS4buK4buEceG7kuG7rUbhu5Fx4buE4butRnFT4bq24buSceG6ouG7luG7hOG7k3Fo4buxRnHhu4R34buCcXRydHPhu5Fxw7px4buSxJDhu4rhu4Rx4buSReG6puG7jnHhu5LGoMODceG7gMSQ4buKRXHhu47EkMagw4Phu5Fx4buS4buK4buEceG7kuG7rUZx4buGQeG7hHF0ceG6ruG7iEVxU05FcURF4bqm4buERHFT4buxceG6ruG6uOG7hMSQceG7huG7seG7hEThu5NxZEXhuqThu4REcURF4bqm4buERHHhu4bhu7Hhu4RE4buRccODxJDhu5Thu4REceG7kuG7ikVxVeG7t8OaceG6osOBw4Nx4buSxJDhu6nhu4REcVXhu5jhu4jhu4REceG7ksOB4buEceG6ruG7q8OacURF4bqm4buERHFTTkVx4bquSnHhu5Dhu7fhu5hxdeG7guG7kXFV4bu3w5px4buSxJDhuqThu4Jx4buSxJDhu7Hhu4TEkHHDg+G7qUZxxalyw4Phu4Lhu5NxJuG7t+G7hHHhu4bhu7Hhu4REcWjhu7fhu4RxKkvhu4Rxw4PEkOG7lOG7hERx4buS4buKRXHhu4bhu5jhu4rhu4Rxw5Xhu5jhu6nhu4Rx4buEReG6qOG7guG7kXFEReG6puG7hERx4buG4bux4buERHHhu4bhu7Fx4buGReG7hMSQccSQxKjhu4Rxw4Phu5rhu6lx4buG4bux4buEROG7k3E5ROG7scOacVXhu6Lhu6nhu5FxREXhuqbhu4REccSC4buYw5px4buSw5Thurhx4buEROG7mMSo4buEceG7hOG7ok7Dg+G7kXHhu5BQceG7kOG7iOG7hERxw4PEkEZxxILhu7fhu4Rx4buG4bux4buEROG7kXHhu4RE4buxw5px4buE4bupw5rhu5FxxILhu5Zx4buAxJDhu4rhu4REccODSOG7hHHEguG7luG7hERx4buE4buiTsODcURF4bqm4buERHHhu4bhu7Hhu4REceG7hMSQ4bui4buERHHhu4DEkOG7iuG7hERx4buSxJDhuqpxw5Xhu5jhu6nDmnHhu4bhu6Lhu4REcVNORXHDleG7mOG7q3Hhu4DEkOG7nuG7kXFTTkVxU3fhu4RxxJBH4bupceG7huG7seG7hEThu5Fx4bquw73Dg3HhuqJF4bqo4buSceG7gMSQRXFV4bu3w5pxxIJQ4buERHHhu5LEkOG7iuG7hHE5ZThx4buAReG6quG7mHHhu4LhuqDhu5jhu5FxU+G7ueG7hHHhuq7huqxx4buE4buxw5pxw4Phu7Hhu4REceG6ruG7osOTw4NxxILhu7fhu4Rx4buG4bux4buERHHDg0ZFceG7ksOUSeG7hETigJ3hu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7mzlE4buiT0Vxw4Phu5rhu6lx4buG4bux4buERHFT4bqg4buEceG7ksSQ4buiT+G7hERx4buS4bu34buCceG7hEXhuqjhu4Lhu5Fx4buAxJBFceG7hOG7ok7Dg3FEReG6puG7hERx4buG4bux4buERHHDg+G7seG7hERx4buSw5RG4buEROG7kXHDg+G7seG7hERx4bquQcOaceG7ksSQ4bq4ccOD4bux4buERHHDg8SQRnHhu5LEkOG7ucOaceG7kFBxxJDhu6Lhu4REceG7ksSQ4bq64buExJDhu5Fx4buOxJDhu6vhu5Jx4buSw5RF4bqq4buE4buRceG7huG7sXHhuq5F4bqq4buCceG7kuG7iOG7knHDg8SQRnHhu4RE4buKRXHhu4bhu7Hhu4RE4buTcWXEkEXhuqbhu5hxREXhuqbhu4REceG7huG7seG7hERx4buExJDhu6Jx4buSxJBF4bqm4buYceG7ksSQ4bux4buExJBx4buS4buIceG7kuG7t+G7gnHhu4ZF4buExJDhu5Fx4bqiw5JFceG6rkdx4buG4buxceG7hEThu5jEqOG7hHHhu5Dhu4jhu4REceG7ksSQReG6puG7knHDmuG6puG7mHHDg8SQRnHhu5BF4buExJBxxJBG4but4buSccOD4bua4bupccODRuG7hHHhu4RE4buiT0Xhu5Fx4buG4buxceG7guG7rcODxJBx4buEROG7mMSo4buEceG7ksSQReG6pOG7hERx4buGReG6pOG7hEThu5NxaOG6uHFTw4HDmuG7kXHDknHhu4JK4buSceG7kOG7iHHhuq7hurrhu6lx4buOxJDhu6JN4buERHHhuq52cVXhu7fDmnHEglDhu4REceG7gkXhuqbhu5hx4buSxJBPceG7ksSQQeG7hHFEReG6puG7hEThu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m8ahReG7gkRxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucEUq4bqw4buE4buS4bqww5RwceG7kOG7ksOa4buG4bqwbnBURcSC4buSxJDDtXHhu6dycuG7jlXDtHHEkOG6sEVExJDhu5LDtXHhu6XDueG7peG7jlXDtHBx4buQw5TDg25wLy/Dg8SC4buE4buT4bqi4bupRuG7ksSQ4bup4buExJDEkEbhu6nhu5NT4buEL8SC4bqw4buQ4buA4buSRuG7ji/hu4ThurBU4buQL3R0c8O5L3Phu6fhu6fEgsO5csWpdcO6w7nFqeG7ksO5dHXhu6Vz4buGcuG7k+G6vuG7jkThu4/DlG7hu6dzxalwceG7qeG7huG7km5wXUVSceG7hOG6tuG7knHhu4bhu7Hhu4REcVXhu6Lhu6lx4buSw5RG4buERHHhu4Thu4rhu4REceG7ksSQ4buK4buEceG7gk5Fw7VxXUXhuqbhu4REceG7huG7seG7hERx4buEROG7scOaceG7gk5FcHFURcSC4buSxJBucOG7p3JycHHEkOG6sEVExJDhu5JucOG7pcO54bulcHEv4bubxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jirhu6nhu47hu5JFRuG7hHDhu5vhuqlx4buSxJDhu4rhu4Rxc3Thu5FxVXZxw63hu5jhu7fhu4RxJuG7mHHhu5U5xJDhu6JxZcSQ4bup4buExJDhu5dx4bqi4buxccODRuG7hHHhuq52ccODxJDhurzhu4TEkHHhu5LDlOG7qeG7hERx4buAxJDhu5jhu4rhu4RxU0XhuqThu4RxU+G7sXFV4bu3w5px4buCReG6puG7mHHhu5LEkE9x4buSxJBB4buEcURF4bqm4buEROG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubZcOURuG7hERxVeG7t8OaccSCUOG7hERxOWU44buRccOSceG7ksSQ4buK4buEcXN04buRcVV2ccOt4buY4bu34buEcSbhu5hx4buVOcSQ4buicWXEkOG7qeG7hMSQ4buX4buRceG6ouG7sXHDg0bhu4Rxw4Phu5zhu4REceG6rnZxVeG7t8OaceG7gkXhuqbhu5hx4buSxJBPceG7ksSQQeG7hHFEReG6puG7hEThu5NxZcSQ4bqwRnHhu4RE4buiT0VxxILhu7fhu4Rx4buETUVx4bqu4bu3w5rhu5FxREXhuqbhu4REceG6ruG7ueG7knHhu4Thu7HDmnHhuq52ceG7ksSo4buEceG7kuG7rUVxREHhu4Rxc3JyceG7hHfhu4Lhu5NxaOG7sUZx4buEd+G7gnFzxrDhu6XGsOG7kXFEReG6puG7hERx4bqudnHhuq7hu6LDk8ODcVXhu7fDmnHhu4bhu61FceG6onnhu4REcUThu63Dg8SQ4buTcTl34buCcXRyc8Wp4buRceG7ksSQ4buK4buEceG6rnZxw4PEkOG6vOG7hMSQceG7ksOU4bup4buERHHhu4bhu61FceG7gMSQ4buY4buK4buEcVNF4bqk4buEcURF4bqm4buERHFT4buxcVXhu7fDmnHhu4JF4bqm4buYceG7ksSQT3Hhu5LEkEHhu4RxREXhuqbhu4RE4buTcWXEkOG6sEZxZcOU4buiw5Lhu4REceG7ksSQ4buK4buEcXN0cSXhu5ZFcWh34buEcWXEkEXhuqThu4TDtXHigJxlxJDhu4rhu4Rxc3Thu5Fx4buSw5Thu6JOw4Nx4bqu4bu3w5pxw4NHcXVxREXhuqbhu4REceG7hMSQ4bui4buERHHEkEXhuqjhu4Rxw4PEkOG6vHHDg0jhu4Rxw4PEkEXhuqbDg3FEReG6puG7hERx4buE4buxw5rhu5NxXUXhuqbhu4REceG7hMSQw41x4buExJDhu6Lhu4REceG6rnZx4buS4bug4buERHHhu4Thu5jhu4pFceG7kOG7iOG7hERxw4Phu69x4buG4bux4buEROG7k3E/4bqm4buEceG6ouG7t8OacURFT+G7kXHhu4JK4buSceG7kOG7iHHhuqLhu7Fxw4NG4buEcVXhu5jhu4REccOV4buY4bup4buExJBxU+G6oOG7hHHhuq7DveG7knHhu4Lhu6vDmnHhuqJN4buCceG6ruG6qnHEkOG7lOG7knHhu4Thu6JOw4NxU+G6rHHhu5BF4buExJBxxJBG4but4buS4buTcV1F4bqm4buERHHhuq7hu6LDk8ODcVXhurDhu4Jx4buExJDhu6Jx4bqi4bur4buYcVPDgeG7knHDg+G7muG7qXHhu4bhu7Hhu4RE4buTcSXhu7Fxw4NG4buEcVXhu7fDmnHhu4JF4bqm4buYceG7ksSQT3Hhu5LEkEHhu4RxREXhuqbhu4RE4buRceG7hMSQ4buiceG7gkrhu5Jxw4Phu6vDg8SQceG7nuG7hERxVVFxw4Phu5rhu6lxxILhu7fhu4Rx4buG4bux4buERHHhuq7hu4hFcVNORXFEReG6puG7hEThu5Fx4buSxJDhuqpxxJBF4bqo4buEceG7ok7Dg3Hhu4RE4buYw5rhuqjhu4RxU+G6rHHhu5BQceG7guG7qcOaceG7gnjhu4Thu5Fx4buERnHhuq7hu5rhu5Fx4bqi4bq44buExJBx4bup4buE4buTcTlE4buxw5pxw5R54buC4buRceG7guG7luG7hERx4buCSuG7kuG7kXHhuqLhu7Fxw4NG4buEcVPhuqDhu4Rxw5Thu6lx4bqu4bu3w5px4bqu4bqqceG7ksSQeOG7jnHEkOG7ok3hu4RE4oCd4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnDhu5vDreG7t8OaccSCUOG7hERxOWU4cVNORXHhu4LGoMODceG6rsOJw4PEkHHhu4ZO4buEceG7hMSQ4bu54buSceG7huG7sXFT4bug4bupceG7hOG7t+G7hERxw4Phu6lGceG6rk9FceG7kOG7iOG7hERxU8OB4buSccODxJDhu7nhu5Lhu5FxU+G7oOG7qXHhu4Thu7fhu4REccOD4bupRnHhuq5PRXHhu5Dhu4jhu4REcVN34buEccSQR+G7qXHhu5JF4buExJBx4buSxJBB4buEccODxJBGceG7hEThu6JPRXHEguG7t+G7hOG7k3Fl4buYw5px4buExJBF4bqk4buE4buRcVPhu7nhu4Rx4bqu4bqsceG6rsO94buSccOU4bupceG7huG7sXE5ZThxU05FcVXhu7fDmnHEglDhu4REccODTXHhu5DDknHEkOG7rXHhu5JB4buERHHEkEXhuqjhu4Rx4bqu4butRXHhu5LEkOG6uHHDg+G7nOG7hERx4buOxJDhu69FceG6ruG7r+G7gnHhuqLhu69GccSQ4buxRXHEkEjhu6lxw5rhuqbhu5hx4buS4buIceG7ksOU4buYw5rhuqzhu4Rx4buSxJDhu4jhu4RE4buRceG6rkdx4buG4buxceG7jsSQ4buvRXFERVJx4bqu4buiw5PDg3Hhu4Thurbhu5JxU3fhu4RxxJBH4bupceG7huG7seG7hERxw5Xhu5jhuqThu5Fx4buAxJDhu4rhu4REceG7ksSQ4bqqceG6ruG6qnHhu4TEkFLhu4REceG6okXhuqrhu5hx4buS4buiw5Phu4REcVN34buEccSQR+G7qXHhu4bhu7Hhu4REccODxJDhurjhu4JxU+G7sUZxw5Xhu5jhuqThu4Rx4buGduG7hEThu5Phu5Phu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacHHhu5Dhu5LDmuG7huG6sG5w4buS4bqwVeG7ki3hu6nhu4ZFROG7hMO1ccOURUTEkOG7ksO0cOG7m8ah4buQ4buSw5RG4buEROG7m2hFceG7qOG7hMahL+G7kOG7ksOURuG7hEThu5vGoS/hu47hu5s=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]