(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay Thanh Hóa đã có 12 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; có 352 xã, 700 thôn/bản miền núi đạt chuẩn NTM; 75 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 12 xã và 317 thôn/bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tuy vậy, quá trình chỉ đạo xây dựng NTM, thực hiện tiêu chí an ninh trật tự vẫn là tiêu chí khó bền vững. Thực tế trên địa bàn những đơn vị đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu vẫn còn xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.
IeG7hSJb4bqpxKk3cHDhu7h94bujUWZxxKljfSjhu4Lhu51b4buJ4buFbVtx4buhbGvhu4NbceG7hcaw4bqpW+G7hWbDqmtbcWbhurlyW+G6qeG7hWdb4bux4bq9WzdrW2tma+G7hVtx4buhw6JxW3HGsCEv4buFIigh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G7hGM34bqrfShR4buFxrDhuqlb4buFZsOqa1vhuqjhu4Xhu6Xhu5lr4buDW3Hhu6Foa+G7hVtKdeG6qVtxZuG6uXJb4bufcuG7j+G6qVvhu4NmN1ssSlHhu57hu4IuW+G7r+G6t3Zb4bqrxrBr4buDW2vhu41r4buDW3Hhu4Xhu41rW2rhu5VmWyxLUUouP1ti4bq7a1trN3ZbUeG7hTdr4buFW+G7hG03W2LDoFvhuqltWyIgW2Lhu5lrW+G7sWlb4bqp4bqz4bujW+G7hXJ2w6prW2JhcVvhuqnhu4Vy4bqla1vhu7E5W+G7hWw5a1tx4buFOWvhu4Vba+G7hWbDqmpb4buxdVvhu6/hurd2W+G6q8awa+G7g1tLUUomW+G6qW1bMDIgW+G7r8OgP1s0XV1bceG7heG7jWsv4bqtw6FrW2pm4bq9a1trc2ZbYmFxW+G6qeG7hXLhuqVrW0tRSiZbNDJb4buvw6BbYmFxW+G6qeG7hXLhuqVrW0tRSltr4bq3a+G7g1vhuqk3bCZbIiBb4buvw6Bb4buxOVswIjRbceG7heG7jWsv4bqtw6FrW2JhcVvhuqnhu4Vy4bqla1tLUUpb4buJZuG6v3JbauG6p3I6W1Fydlvhu7HDonY/W+G7n3I4W3Hhu6Foa+G7hVvhuqnhu4XDrVtiYWxb4buv4bq3dlvhuqvGsGvhu4NbS1FKP1tx4buFxrDhuqlb4buFZsOqa1txZuG6uXJb4bqp4buFZ1s3a1trZmvhu4VbceG7ocOicVtxxrBb4bux4bqna1vEqTlbcWbhurlyW+G6qeG7hWdb4buJ4buFbVvhuq3hur1rW+G7seG7q2vhu4M6W1Hhu4XGsOG6qVtx4bq7W3Hhu6HhurlrW2JpN1vhuq05a1tr4buF4bura+G7g1ti4buZa1vhu7FpW2JhcVvhuqnhu4Vy4bqla1tLUUo/W0tRSltr4bq3a+G7g1vhuqk3bD9bS1FKW+G7iWbhur9yW2rhuqdyW+G7seG6p2tb4bqpbmtb4buvw6F2W+G7oTdb4buxdVvhu7Fmw6rhuqlb4buj4buF4bun4bqpW3Fh4bujW+G7seG6vVs3a1trZmvhu4VbceG7ocOicVtxxrA6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqg34bujcWZsa30oIWZq4buDW+G6qcSpN3Bw4bu4feG6q3Hhu4VyauG6rVtm4bqoY2txY+G7oX1bcHF2xKlj4bu4feG7rWbhuqtx4buFKls0XV3hu6Phu68mW+G7hWNm4buD4buFcSpbMTMw4buj4buvJn1bcOG7oeG6qeG7uH0vL+G6qeG6q2s64bqtN2xx4buFN2vhu4Xhu4VsNzrhu7FrL+G6q2Nw4buJcWzhu6Mva2Phu61wLyAwIDMvIjQ04bqrMSIxIjAwNXE1MjYiMsSpXTrhu4vhu6Phu4Ml4buh4bu4MiAifVs3xKlx4bu4feG7guG7nVvhu4nhu4VtW3Hhu6Fsa+G7g1tx4buFxrDhuqlb4buFZsOqa1txZuG6uXJb4bqp4buFZ1vhu7Hhur1bN2tba2Zr4buFW3Hhu6HDonFbccawfVvhu61m4bqrceG7heG7uH00XV19W+G7hWNm4buD4buFceG7uH0xMzB9Wy8o4bqs4bqjcVtxYWpb4buDZjdqW+G6qeG7hcO6W+G7hXVmW0vhu4NyduG7gWtbUeG7hWlbSmZr4buFW+G7m1vhu6/DoFtCZuG6vWtbxKjhu6U/W+G7hXJ2w6prW+G6rDhbUeG7heG7peG7leG6qVvhu7FoW3HDtGZbxKnFqTdbYsOhbD9b4bqp4buFZuG6u2pbYmxhcVtxOWZbcMOha1ssS+G7g3LDtWsqW+G6qOG7jWvhu4NbN2tbUeG7hTdr4buFW+G7hG03LjohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShR4buhbGvhu4NbIjZbcWbhurlyW+G6qeG7hWdb4buv4bq3dlvhuqvGsGvhu4NbS1FKP1txZuG6uXJb4bqp4buFZ1s3a1trZmvhu4VbceG7ocOicVtxxrBb4buJ4buF4buNa+G7g1vhuqnhurVrW2LhurVyW3Hhu6Vba+G7hWbhur1yW2vhu4Xhu6Vb4buv4bq3dlvhuqvGsGvhu4Nb4bqp4buZW3Dhu5tb4buFYVtx4bq1a+G7g1tr4buF4bula+G7g1tx4buFxrDhuqlb4buFZsOqa1vEqWFmW+G7ieG7heG7jWvhu4Nb4bqr4buBOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KFHhu4VjbFtiOGvhu4Vb4buDZjhb4bqpw7o3W+G6rDdrW+G6qOG7hcOtW2JhbFtx4buFxrDhuqlb4buFZsOqa1vhuqk44bqpW+G6qeG7heG7peG7mWvhu4NbceG7oWhr4buFW0pR4bue4buCW1Hhu4U3a+G7hVvhu4RtN1txYWZb4buFw7RmW2vhu4Phu4VpW3Dhu5lb4buJ4bq7cVsgW2vhuqFqW+G7r+G6t3Zb4bqrxrBr4buDW0tRSlvhu4NmN2ZbYmxha1sgXSAi4oCTIF0gMj9bcWw5a1txw61r4buFW+G7seG6p2tb4bqpbmtbMTBb4buvw6A/W3Hhu4VpW3Hhu6HhurNrW3Hhu4Vyw7Thuqlb4bqrZsOqa1tx4buhb2vhu4NbYmbhur9qW+G7o+G7heG7p+G6qVtxYeG7o1vhu7Hhur1bN2tba2Zr4buFW3Hhu6HDonFbccawP1tx4buhbGvhu4NbYm1b4buFcnbDqmtb4buecjdrW1Dhu5lrW+G6qW1bIFvhu6/DoD9bSuG7peG7l2vhu4NbxKg4cVvhuqltWzVb4buvw6A/WzFb4buvw6Bb4bubW+G7hXJ2w6prW+G7nnI3a1vhu4RtNz9bMVvhu6/DoFvhu5tb4buFcnbDqmtb4bqsOFtR4buF4bul4buV4bqpP1szW+G7r8OgW+G7m1vhu4VydsOqa1vEqDdr4buDW+G6qOG7hThr4buFP1swW+G7r8OgW+G7m1vhu4VydsOqa1tR4buFYeG6qeG7hVtR4buFOWvhu4U/WzBb4buvw6Bb4bubW+G7hXJ2w6prW1Hhu4Xhu6Xhu5dr4buDW+G7rnLhurdr4oCmW0Lhurd2W8SpOVtr4buF4bura+G7g1vhu4VydsOqa1tqZuG6vWtba3NmP1tiaTdb4bqtOWtb4buj4buF4bun4bqpW3Fh4bujP1vhu6HDtGvhu4M/W+G6qW1ba+G7hWbhur1yW+G7r8OgW+G6rWbhurlrW+G7g2bhu5VmW2vhurlrW+G7hWbDqmtbceG7pcaha+G7g1vhuq1y4buNa1vhuq04a1tqN1txc3ZbccWpW8SoOWxbcDdr4buDW3Hhu4Xhu6Xhu5dr4buDW+G7r8Ohdlvhu6E3OltKxIPhuqlb4bqrdD9bauG7k2Zba+G6oWpb4buJ4buF4buNa+G7g1tncVvhuqk44bqpW+G7sXVb4buxZsOq4bqpW2Lhu6XGoeG6qVvhuqnhu41r4buDWzdrW3Hhu6Fmw6pxW+G7o+G7hTg/W3Bsa+G7g1vhuq1y4buNa1vhuq04a1tqN1txc3Zbajdr4buDW8SpYWZbcGbhurlyW8SpxqFmW2vhu4Vyw6JrW2vhurlrW2vhu4Nydlvhuqnhu5lbcWbhur1qW+G6pWtbauG6s3FbN2tba2Zr4buFW3Hhu6HDonFbccawW+G7oeG6s3FbxKnhu5VrOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KELhur9bceG7hcaw4bqpW+G7hWbDqmtbceG7heG6o2vhu4NbxKnGoWZbanXhuqlbcWbhurlyW+G7r+G6t3Zb4bqrxrBr4buDW0tRSltr4buF4bura+G7g1tr4bqhaltxZuG6u+G7o1tx4buFY2w/W1Hhu4U3a+G7hVvhu4RtN1tiw6Bb4buhN1vhu55yduG6u3FbYmlr4buFWzAyMTYv4bueQi1S4bqsS+G6qltr4buDOXZbIF0tIl0tIF0gIFvhu7Hhur1bceG7hcaw4bqpW+G7hWbDqmtb4bqp4buF4bul4buZa+G7g1tx4buhaGvhu4Vba+G6t2vhu4Nb4bqpN2xb4bqp4buF4bqzcVvEqeG7pcaha+G7gz9b4buFZsOqclvhu59yw6FbceG7hcaw4bqpW+G7hWbDqmtbcWbhurlyW+G6qeG7hWdbN2tba2Zr4buFW3Hhu6HDonFbccawW3Hhu6Fsa+G7g1vhu6/hurd2W+G6q8awa+G7g1tLUUpbceG7oeG6uWtbYmk3W+G6rTlrW3HDrWvhu4VbUeG7hTdr4buFW+G7hG03P1vhu4NmN2ZbYmxha1sgXSAg4oCTIF0gMjpb4buw4buVZltqdeG6qVtxZuG6uXIqW+G7gmbhu6tb4bux4bura+G7g1s3a1trZmvhu4VbceG7ocOicVtxxrA/WzdrW3FsOWtb4buvw6Bb4buFw7RmW+G7m1tiaTdb4bqtOWtba+G7jWvhu4NbceG7heG7jWs/W3FhbFtiZuG6vXJb4buJZsOqa1vhuqnhu4VsW2vhu4Phu6Xhu5dmW+G6q+G6t2tbduG6uWtbceG6t2pbxKk3bFtiw7Rr4buDW3DDoWtb4buvcuG6s3E/W+G7o+G7hThxW3Hhu6Fm4bq/a1vhu4lma+G7hVtx4bq7P1vhu4Nt4bujW+G7o+G7heG6tWtbceG7hcaw4bqpW+G7hWbDqmtbceG7j3FbanXhuqlbcWbhurlyW+G6qeG7hXJr4buDW+G7r+G6t3Zb4bqrxrBr4buDW0tRSj9ba+G7hcOjaltr4bq3a+G7g1vhuqk3bFvhuqnhu4XhurNxW8Sp4bulxqFr4buDW2Lhu5dmW3Dhu49r4buDP1vhu7HDonFb4bqp4buF4bqzcT9bcWZr4buFW3Hhu4XhurVrW+G6qeG7hWxba+G7g+G7peG7l2Zb4bqr4bq3azpbUcOi4bujW3Hhu6Fya+G7g1vhuqnhu4XDrVtiYWxb4buDZsOhZlvhu59yduG6u3Fb4buJaeG7o1tx4buF4buXZltr4buF4bura+G7g1tq4bq3cltx4buFcuG6p2s/W3Hhu6E3a+G7hVvhuqnhu4XhurPhu6Nb4buJ4buFZuG6u3Jb4buJZsOqa1vhu6Phu4Xhu6fhuqlbcWHhu6Nb4bux4bq9WzdrW2tma+G7hVtx4buhw6JxW3HGsFtr4buDN3Zb4bubW+G6qeG7mVtw4bubP1ti4bqzcltx4buhN2vhu4Vba+G7g+G6oWtb4bqp4buFxINrP1ti4bqldlvEqXRmW+G6qTjhuqlbxKlsYWZbccO0Zlvhu6Phu4Vhaj9bccOqW2tha1vhu6/DoFvhu4XDtGY/W2LDoWpb4bqtw6FsWzdrW2tma+G7hVvhuqnhu4Vna+G7hVtx4buhaT9bceG7ocOicVtxxrBbN2tbcWw5a1vhu6/DoFvhu4XDtGY6W+G7iGbhur1qW+G6qeG7heG6u1vhu7E5W+G7iWRsW+G7g2bDoWpb4bqpOOG6qVvEqWxhZltxw7RmW+G7o+G7hWFqP1txN2Zba2FrW+G7g2Y3bFtx4buF4buNa+G7g1vhu7E5W+G7sWZb4buj4buFYWpb4buj4buFOOG7o1vEqXLDonFb4buJ4buFOOG6qVvhu7Hhur1bN2tba2Zr4buFW3Hhu6HDonFbccawW3BsW+G7seG7lWZba+G6oWpbceG7oeG7peG7leG6qeKApltC4bq7a1vhu4XhurtxW2vhuqFqWyBdIDJb4bqpbVs2NiNbcOG7j1vhu6/DoFtiYXFb4bqp4buFw61bcWbhurlyWyI2OiBb4bqpw7o3W3Fm4bq5clvhuqnhu4VnWyI2W+G7seG6vVvhu59y4buP4bqpW+G7o+G7hW5r4buDW+G7sTlbN2tba2Zr4buFW3Hhu4Vyw7Thuqlb4bqsw7RbcWbhurlyW+G6qeG7hWdb4bufcuG7j+G6qVvhu4NmN1vhu7Hhur1b4buvw6BbS1FKJlsyXSNbcOG7j1vhu6/DoFtiYXFb4bqp4buFw61bcWbhurlyWyI2OiBb4bqpw7o3W3Fm4bq5clvhuqnhu4VnWyI2W+G7seG6vVvhu6/DoFtLUUpba+G6t2vhu4Nb4bqpN2xbceG7hWNsW+G7heG7peG7lWvhu4Nb4bqt4bq9a1vhu7Hhu6tr4buD4oCmIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn1bcHF2xKlj4bu4fXFj4buvcS03xKlm4buDaypb4buhZuG7g+G7hXEmfSghcHHhu6Fsa+G7gyhC4bun4bqpW+G7sMO5IS9wceG7oWxr4buDKCEv4bujKA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]