(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau những nỗ lực xây dựng và phát triển sản phẩm truyền thống quê hương, nem chua, nem thính Thanh Lan (xã Nga Liên, huyện Nga Sơn) đã được công nhận đạt OCOP 3 sao.
w7pG4but4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bueZ0dSSkThu6nDuWHhurThu57hu6tC4bqsTOG7q0xES+G7q+G6qkZT4bu3ceG7q0xES+G7q1JGSExG4burZ0bhu7dMRuG7q+G6t+G7t0zDui9G4butw7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nmFE4bu3QuG7qcO5ZuG7t1Phu6tMRuG7sEzhu4Thu6tM4buY4burSuG7qOG6quG7q1bhurJX4burQuG7qEzhu4Thu6vhu6xB4bur4bueRuG7uVLhu6tSUEfhu4BM4burUcOATOG7q+G7nkbhuqZL4burUlBTV8OKTOG7q1JGw5VM4buE4bur4bugU+G6uuG7q0bhu6bhu5RM4buEceG7q0xES+G7q+G6qkZT4bu3ceG7q0xES+G7q1JGSExG4burZ0bhu7dMRuG7q+G6t+G7t0zhu6t0VuG6oOG7q+G6teG7hOG7t+G7q+G6t0fhurpMceG7q0ZTV+G6vkzhu6vhurXhu4Thu7fhu6tm4buUTHXhu6tD4bqg4burQ+G7puG7muG6quG7q+G6quG7jkzhu4Thu6tMRuG6pEzhu6tDw4FS4burw6J7w6Lhu4fhu6t24burUeG7t01yw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nnvhu7fhu55SR01M4bupw7nDukdL4buE4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bupQlJGU0vhuqjhu6tHe0RMUkRQ4bup4burUVJXSkThu5fhu6nhu65HQlJG4buh4burw73hu7Hhu7Hhu55WcOG7q0ZER+G7hEZS4buh4bureOG7r3jhu55WcOG7qeG7q1FQ4bqq4buX4bupLy/huqpCTHLhuqjhu7dNUkbhu7dMRkZN4bu3cuG7rEwvQkRRxKhSTeG7ni9MROG7rlEv4buv4buveOG7ry/hu63DvcO9Qnjhu7Hhu7Xhu7HDveG7sXZSdnbhu6/hu7N4SuG7sXLhu4jhu57hu4Thu59Q4buXeHbhu63hu6nhu6vhu7dKUuG7l+G7qWHhurThu57hu6tC4bqsTOG7q0xES+G7q+G6qkZT4bu3ceG7q0xES+G7q1JGSExG4burZ0bhu7dMRuG7q+G6t+G7t0zhu6nhu6vhu65HQlJG4buX4bupw73hu7Hhu7Hhu6nhu6tGREfhu4RGUuG7l+G7qXjhu6944bup4burL8O54bqxRuG7ueG6qkbhu6tD4bq8TOG7q0tT4bu34burRkFM4buE4burUsOBR+G7q+G6quG7lOG7q1Hhu5zhu6tnRuG7t0xG4bur4bq34bu3THLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO54bq14buE4bu34burZuG7lEzhu6tKQeG7q+G7rFVM4buE4burQ+G6tFLhu6tMxIJL4bur4buc4bur4bqq4buo4bqq4burW+G7jkzhu4Thu6s+w4Phuqpx4burUsOMTEbhu6tnRuG7t0xG4burYU7hu7dy4bur4bq14buUR+G7q0PhurJX4bur4bqqTuG7q0xGR8OKU+G7q0JH4burUkjhuqpG4burQuG7t0xG4burSuG7t0tx4burUkbDg0zhu4Thu6vhuqrDgExG4burTOG7kkfhu6tSR+G6vEzhu4Thu6Hhu6vhuqpGVeG7t+G7q2dH4bq6THHhu6tMVEfhu6vhurPhu7dH4bur4bu2TOG7q2dH4bq6S3Hhu6tD4buQTOG7hOG7q2fGr+G7q2dGxajhuqrigKbhu6thQUzhu4Thu6tM4bqiS+G7q0JT4burxKhG4bu54bqqRuG7q+G7rMOK4burQ+G6slfhu6tSRuG7t0vhu6vhu6BT4bu3THHhu6vhu6zhuqBM4bur4bqqw4BMRuG7q1DhurRS4burQ+G7jkzhu4Ry4burZ0ZETeG7q0NO4burS+G7mEfhu6vEqEZH4burUlDhu5zhu6vhu6zDiuG7q8SoRuG7jkzhu4Thu6vhu6BT4bq6TOG7q0Phu6bhu5rhuqrhu6vhuqrhu7nhuqrhu6tLTkzhu6vhu6BTQeG7q1bFqOG7q2dG4bu3TEZx4burTEbhurRS4burSkHhu6tD4bqu4bqq4burUcOATOG7q0xES+G7q+G6qkZT4bu3cuG7q+G6tUZHw4pT4burxKhGR+G7q0Phu4Dhu6vhuqpO4burUcOATOG7q+G7nkbhuqZL4burTOG7hE1M4bur4bueRsOa4bqq4bur4busw5rhu6vEqEbhu7nhuqpGceG7q0xGQeG7q0ZBTOG7hOG7q1JG4bumxqBM4buE4bur4bueRsOAR+G7q0rhurpM4burUkZBTEbhu6vhu55Gw5Xhu6tD4bquUuG7q0tT4bu34burTERL4bur4bqqRlPhu7fhu6vhu6zDinLhu6tvSeG7q1JG4bq84burQ+G7gOG7q+G7nkbDmuG6quG7q+G7rMOa4burxKjDjeG7nuG7q1JGxqBH4burUkbhu6jhuqrhu6vEqEbhu7nhuqpGceG7q1Hhu7dT4burTEbhu7BM4buE4burTOG6okvhu6tM4buERkfhurpM4bur4bqqxahT4burUkbDjeG7q1JQ4bumxqBM4buE4bur4bqqVUzhu4Thu6vhu6zhu5ZH4burTEZT4bur4bqqw4JT4burUkfhurpT4burUkbDmuG7q0xES+G7q+G6qkZT4bu34bur4bqqw5nhu7fhu6tM4buE4bumxqBH4burQuG6skxx4bur4bqq4buU4burUeG7nOG7q2dG4bu3TEbhu6vhurfhu7dM4burQ+G6oOG7q+G6qkZN4burUOG7t+G7q0PGoEfhu6tRw4BM4bur4bueRuG6pkvhu6tMREvhu6vhuqpGU+G7t3Hhu6tMREvhu6tSRkhMRuG7q2dG4bu3TEbhu6vhurfhu7dMcuG7q2bhu7dT4burTEbhu7BM4buE4burTOG6okvhu6tM4buY4burSuG7qOG6quG7q+G7nkbhurRM4burQ+G6tFPhu6vhuqpVTOG7hOG7q+G7rOG7lkfhu6tMRuG7sEzhu4Thu6vhuqhI4bur4bugU1fhurxS4burUlBTV8OKTOG7q1JGw5VM4buEceG7q+G7r+G7q1HDgEzhu6vhu55G4bqmS+G7q1JQ4bq6TOG7q+G6qsOZ4bu34burZ0bhu7dMRuG7q+G6t+G7t0zhu6tD4bqg4burQ+G7puG7muG6quG7q8SoRuG7ueG6qkbhu6tGQUzhu4Thu6tD4bu5TEbhu6vhu4RH4bu54bur4bqq4bu3TeG7q+G7rEHhu6tSRuG7uUzhu4Thu6vhu63hu60t4buv4bux4buv4buv4burQ+G6oOG7q0Phu6bhu5rhuqrhu6t7RsOZ4burUsON4bqqRuG7q2g+4bq1feG7q1LDjExG4bur4bqq4buOTOG7hOG7q0xG4bqkTOG7q0PDgVLhu6tRw4BM4bur4bueRuG6pkvhu6vDonvDouG7h+G7q3bhu6tR4bu3TXLhu6tb4bqyV+G7q0pB4bur4bqq4buU4burRuG7kEfhu6tSw5VS4burQ+G7gOG7q+G6quG7lOG7q1Hhu5zhu6tnRuG7t0xG4bur4bq34bu3TOG7q1JH4bq84bue4burUsOa4bqq4burVuG6slfhu6tC4buoTOG7hOG7q+G7rEHhu6vhu55G4bu5UuG7q1JQR+G7gEzhu6tSRuG7puG7lEzhu4Thu6tGR+G6vlPhu6vhu55Gw5rhuqrhu6vhu6zDmuG7q+G6tUbhurJM4burQuG6skzhu6vhu6xB4burxKhG4bu54bqqRuG7q0JT4burSsON4bqqRuG7q+G7rFVM4buE4burW+G7jkzhu4Thu6s+w4Phuqrhu6tSw4xMRuG7q2dG4bu3TEbhu6thTuG7t3LDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qcO54bq1REvhu6vhuqpGU+G7t+G7q0Phu6bhu5rhuqrhu6tKQUvhu6vhu5zhu6tMRkfDilPhu6vhu6xVTOG7hHHhu6tL4buYR+G7q+G7rFVM4buE4burQ8OKU+G7q+G6qk7hu6tG4bum4buUTOG7hOG7q+G7rMON4burUEfhurpM4buE4burTEbhu6ZM4buE4burTOG7kkfhu6tSR+G6vEzhu4Thu6vhu6zhuqxM4burSkHhu6tMREvhu6vhuqpGU+G7t+G7q1bFqOG7q2dG4bu3TEZy4burW+G7gOG7q+G6qk7hu6tSRuG7gOG7q0pBS+G7q1Dhu7fhu6tL4buQUuG7q+G6qkZH4bq84bqq4burTERL4bur4bqqRlPhu7fhu6tM4buETUxx4burRuG6tOG7nuG7q0LhuqxM4burQ8OAS+G7q+G6qMOATeG7q+G6qkbhurRS4burSuG7puG7mkzhu4Thu6tDT0fhu6tGw5JH4burTOG7hOG7psagR+G7q0pBS+G7q+G7nkbDgEfhu6vhuqrhu45M4buE4bur4bueRlPhu6vhu6xB4bur4bqq4bqmTOG7q1JG4bqkTHLhu6tvw43hu6tSRsONUuG7q+G6qsOZ4bu34burTERL4bur4bqqRlPhu7fhu6tL4bu3TOG7hOG7q0PhurxM4burUeG7qOG7q+G6qsOAS+G7q8SoRk3hu7lH4bur4bqqRk3hu6tSRuG7qOG6quG7q8SoRuG7ueG6qkbhu6Hhu6vhu6zGr+G7t+G7q+G6qkZT4bu34bur4bqqRlPhu7fhu6vhuqrDmeG7t+G7q1JGw41S4burSuG6ukzhu6tLREzhu6tKw4FH4burTOG7hMOTUuG7q0zhu4TDk1Lhu6tD4bqkS+G7q0NB4bur4buER+G7t+G7q+G7rMONceG7q0bhu6bhu5RM4buE4burUkbhu5RL4burxKhGTuG7q+G7oFPhurpM4bur4bqqw5nhu7fhu6tSR+G6ulPhu6vhu6xB4burSuG7ueG7q0NHTEbhu6tK4bqiTOG7hOKApuG7q+G6teG7hOG7psagR+G7q0LhurJM4burVsWo4burZ0bhu7dMRuG7q1DhurRS4burUuG7qOG7q0ZBTeG7q+G7rMOK4burQ+G6ruG6quG7q1HDgEzhu6tMREvhu6vhuqpGU+G7t3Lhu6tb4bqyV+G7q0pB4bur4bugU0Hhu6vEqEbhu45M4buE4burUkbhu4Dhu6tSRkfhurxT4burS+G7mEfhu6vEqEZH4burQ0fhu6tSRuG6okvhu6tSRlThu6vhuqjDgUzhu6vhuqjDqHHhu6tM4buE4bumxqBH4burUkbhurJMcuG7q+G6sUbhu7nhuqpG4burQlPhu6tKw43huqpG4burxKhGR+G7q+G7rMOK4burZ0bhu7dMRuG7q2FO4bu34burUkbhu7dL4bur4bugU+G7t0xx4bur4bus4bqgTOG7q+G6qsOATEbhu6tDw4pT4burxKhG4buOTOG7hOG7q+G7oFPhurpM4burS05M4bur4bugU0Hhu6tD4buQ4bqq4burQ+G7uU3hu6tMQVdyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nDueG6t0FL4burTOG6ukzhu6tSRuG7puG7lEzhu4Thu6tGR+G6vlPhu6tMREvhu6vhuqpGU+G7t+G7q1bFqOG7q2dG4bu3TEbhu6vEqEbhu45M4buE4bur4bqqRsOM4burSkHhu6tMRuG7sEzhu4Thu6tM4buEU1fhurpM4burSkfhur5T4burQ+G7puG7muG6quG7q+G6qkbDk0zhu6tKw5Phuqrhu6vEqOG7tOG7q+G6qkFM4buE4buh4bur4bqoSeG7q0rhu5pMceG7q1JGw41S4burSuG7mkxx4burSuG7ueG7q+G6qkZTw5VHceG7q0rhu7nhu6vhu5JHceG7q0rhu7nhu6tDR0xG4burSuG6okzhu4Rx4burUkfhurpTceG7q1LDkkfhu6vhu5ZSceG7q1JGSExG4bur4buEw4FN4oCm4burS0Hhu6vhuqpPTOG7q0NPR+G7q0bDkkfhu6tM4buE4bumxqBH4burSkFL4burUOG7t+G7q1HDgEzhu6vhu55G4bqmS+G7q+G7nkbDgEfhu6tS4bqyS+G7q0ZTV+G6vFJx4burQ8OAS+G7q+G6qMOATeG7q+G7t0zhu6tSTUFM4burUkbhu6jhuqrhu6vhu55G4bqmS3LDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qeG7q1FSV0pE4buX4bupUkRWUi3hu7dKR+G7hEzhu6Hhu6tQR+G7hEZScOG7qcO5w7pRUlBNTOG7hMO5PkFH4bur4busQeG7q8OATEbhu6Hhu6tbxajhuqrhu6tv4bukw7ovUVJQTUzhu4TDucO6L+G7nsO5


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]