(vhds.baothanhhoa.vn) - Vừa qua tại Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh đã diễn ra lễ khai trương trưng bày và giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022. Nhiều khách đến tham quan, mua hàng, nhất là gian hàng bánh lá răng bừa Xuân Lập (OCOP 3 sao) huyện Thọ Xuân.
4buMIcag4buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhuqQo4bqlIuG7uOG7mOG7jnXhu67hurfhu5Thu7RZMOG7lMOdVDAh4buUIlThu5ThurXhu6YwLuG7lMOdZVPhu5Thur7huqfhu6ww4buU4buxV+G6t+G7jC8hxqDhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t3Xhu7hT4bu04buY4buO4bq8ZVPhu5ThurPhuqdT4buU4bqlw5oo4buU4bqk4bq14bqnMC7hu5ThuqXhu6wg4buU4bqk4bq1KDow4buUIuG7pCDhu5Qt4buUdWEo4buU4buyIcSD4buULeG7lOG6suG6p8OZMC7hu5Thu7JUMeG7lOG6pXswIeG7lOG7tuG7pOG7lOG7tCg7MOG7lOG6tVPhu5QiO+G7lF0hUyjhu5ThuqXhurVk4bqhMC7hu5ThuqXhurVkMC7hu5TDnVXhu4Hhu5Thur1V4buULijhuqMo4buU4bqlISg/4bqn4buUw6LDmTDhu5ThurchWCDhu5QwNzAu4buUw6LDmTDhu5ThuqUhw6nhu7Lhu5ThurchWCDhu5RTMOG7lOG6pTFVMOG7lOG6pXswIeG7lOG6pCFTMCHhu5R1MlPhu5Qw4bumIOG7lOG7muG7luG7muG7mk7hu5Thu68hKCbhuqfhu5RdIVThu7Ih4buU4bu2KjDhu5ThuqUhUyDhu5ThurPhuqdTME3hu5Qg4bqnU+G7lCFVMC5N4buUMCHhu67huqXhu5QiVeG7lC4oUzDhu5QhVTAu4buUw51UMCHhu5QiVOG7lOG6teG7pjAu4buUw51lU+G7lOG6vuG6p+G7rDDhu5Thu7FX4bq34buUw5N24buRduG6tuG7lOG7nOG7lMOiUzHDkuG7lCHhuqfhu4E/MOG7lOG6pCE04buU4bq+4bqn4busME7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhu5FT4bq34bqlKDEw4buY4buO4buMKCAu4buU4buyIlPDosOiw43hu5jhu7ThuqUh4bqnIMOd4buUKOG7keG7uDDhuqXhu7jhurXhu5jhu5TDouG6peG7gSLhu7jDjeG7mMOqKOG7tOG6pSFL4buUUOG7luG7luG6t+G6v0zhu5Qh4bu4KC4h4bqlS+G7lOG7nuG7muG7nuG6t+G6v0zhu5jhu5TDouG6teG7ssON4buYLy/hu7Lhu7QwTsOdUzHhuqUhUzAhITFTTuG6vTAv4bu04bu4w6Jd4bqlMeG6ty8w4bu4w6rDoi/hu5rhu5rhu6JSL8agUFDhu7Thu6LGoOG7oOG7muG7luG7llLhuqXhu5zhu5rhu5xR4bueIuG7lk5b4bq3LkrhurXDjeG7nlBS4buY4buUUyLhuqXDjeG7mHXhu67hurfhu5Thu7RZMOG7lMOdVDAh4buUIlThu5ThurXhu6YwLuG7lMOdZVPhu5Thur7huqfhu6ww4buU4buxV+G6t+G7mOG7lMOqKOG7tOG6pSHDjeG7mFDhu5bhu5bhu5jhu5Qh4bu4KC4h4bqlw43hu5jhu57hu5rhu57hu5jhu5Qv4buO4buxVSDhu5TDnVQwIeG7lCJU4buU4bq14bumMC7hu5TDnWVT4buU4bq+4bqn4busMOG7lOG7sVfhurfhu5Thurch4bqr4buy4buU4bq94bqr4buUXSFU4buyIeG7lOG6pcOaKOG7lOG6pOG6teG6pzAu4buU4bql4busIOG7lOG6pOG6tSg6MOG7lCLhu6Qg4buULeG7lHVhKOG7lOG7siHEg+G7lC3hu5ThurLhuqfDmTAu4buU4buyVDHhu5ThuqV7MCHhu5ThuqQhUzAh4buUdTJTTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG6pCHDqeG7suG7lF0hVOG7siHhu5Qg4bqnU+G7lMOdVDAh4buU4bq14bumMC7hu5TDnWVT4buU4bq+4bqn4busMOG7lOG7sVfhurfhu5ThuqXDmijhu5QiO+G7lF0hUyjhu5ThuqXhurVk4bqhMC7hu5ThuqXhurVkMC7hu5TDnVXhu4Hhu5Thur1V4buULijhuqMo4buU4bqlISg/4bqn4buUw6LDmTDhu5ThurchWCDhu5QwNzAu4buUw6LDmTDhu5ThuqUhw6nhu7Lhu5ThurchWCDhu5RTMOG7lOG6pTFVMOG7lOG6pXswIeG7lOG6pCFTMCHhu5R1MlPhu5Qw4bumIOG7lOG7muG7luG7muG7muG7lOG7siFi4buU4buBKuG6p+G7lOG7tiow4buU4bqlZeG7lOG6pOG6tuG7lOG6pCFTMCHhu5R1MlNN4buU4bqk4bq24buUw4JWIOG7lMOC4bqhME3hu5R1McavMC7hu5R1MlNN4buU4buZNzAu4buUw4LhuqEwTeG7lOG6suG6p8OZMC7hu5Thur5k4bqhMC5O4buU4bqkIeG7uDHhu5QgYeG6peG7lMOiOOG7lMOdVeG7lOG7sjEw4buU4bu2UzAu4buUw6LDmTDhu5Thur/huqfhu67huqXhu5TDnVQwIeG7lCJU4buU4bq14bumMC7hu5TDnWVT4buU4buyITHhu5TDnSgq4bqlS+G7lOG7rcOgKOG7lDAuVeG7geG7lMOiw5kw4buU4bq/4bqn4buu4bql4buU4bq9VeG7lOG6pSgl4bqn4buU4bqlIeG6q+G7lOG6pWXhu5Thu6JO4buW4buW4buW4buULeG7lOG7nk7hu5bhu5bhu5bhu5Thu7JUKE3hu5QuKFThu5Thu5zhu55O4buW4buW4buW4buU4bu2OTAuL8ag4buW4buU4buyVChO4buU4bue4buUIlMx4buU4bu2YTAu4buULjIo4buUw51UMCHhu5QgVeG7lF0hNzAu4buUXT7hurfhu5Qi4bqnYeG7suG7lOG6vTzhu5QuMijhu5Thu7YqMOG7lOG7tuG7rOG6p03hu5RdIVThu7Ih4buUIVUwLuG7lCLhu67hu4Hhu5Thu7YqMOG7lOG7tjLigKbhu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47DtFQwIeG7lCJU4buU4bq14bumMC7hu5TDnWVT4buU4bq+4bqn4busMOG7lOG7sVfhurfhu5QiVeG7lMOdVDAh4buU4bql4bq14bqn4buBJjDhu5ThuqUhODAu4buU4buyYlPhu5Thur3huqkwLuG7lOG7tuG7ruG6peG7lOKAnOG7tj5T4buUIigwIeG7lC3hu5QwIeG7rDDhu5RdKD/huqXigJ3hu5ThuqQhNOG7lOG6vuG6p+G7rDDhu5Qt4buU4bq94bqpMC7hu5Thu7bhu67huqXhu5Thu7Yq4buU4bq9ZOG6oTAu4buU4buyMuG7lCFTKOG7lOG6peG6tSgm4bqn4buU4bu2w5oo4buU4bqlKCYw4buU4buxJeG7lOG6vVXhu5QhV+G6p+G7lOG7sSVN4buUMOG6oSjhu5TDosOZMOG7lMOiKDAh4buU4bq1U+G7lDAhKCbhuqfhu5QgMjDhu5Thu6Yw4buUMC4xME7hu5R0xagw4buU4bq94bqjKOG7lOG7tig6MOG7lOG6pSnhu7Ih4buUXSEo4buU4bq/ZFPhu5ThurzhuqdT4buU4buxJeG7lHUxVTDhu5Thu7Yp4buyIeG7lOG6pSHhu6ww4buU4bq/4bqnODAu4buU4bu2OTAu4buU4buyVeG7geG7lOG6teG6p2EwLuG7lOG6peG6tTEwLuG7lCI74buU4bqlPuG7siHhu5Thu7YoJjDhu5QgVeG7lDAuZMOjKOG7lOG7tOG7rDDhu5QiVTAu4buU4bqk4bq14bqnMC7hu5Thu7FX4bq3TeG7lDDhuqEo4buU4bq94bqnU+G7lMOiKDAh4buU4bqlIVUwIeG7lOG7tuG7pOG7lCJVIOG7lOG6tVPhu5Thu7bhu6jhu7Lhu5TDosOZMOG7lMOdVDAh4buUIlThu5ThurXhu6YwLuG7lMOdZVPhu5Thu7Q9MeG7lOG6pSHhuqEg4buU4bu2OuG7lOG6pSgqMOG7lOG6veG6p1NO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4bq+ZFPhu5RdKFPhu5TDnVQwIeG7lOG6teG7pjAu4buUw51lU+G7lOG7tmTEg+G7suG7lCJVIOG7lOG7siFi4buU4buBKuG6p+G7lOG6peG6tTEwLuG7lOG7slThu7Lhu5QwLlXhu4Hhu5QiO03hu5QuKMOgTeG7lOG6pCrhuqXhu5Thu68u4bqn4buBJTDhu5Thu7ZUME3hu5QwLlXhu4Hhu5QwU+G7geG7lMOdVDAh4buU4bu2ZMSD4buy4buUIlUg4buU4bqz4bqnUzAh4buUMOG7piDhu5Thurch4bqr4buy4buU4bq94bqr4buUMCHhuqfhu5Thu7JW4bqn4buU4buyYlPhu5ThuqUhw6nhu7Lhu5RdIVThu7IhTuG7lMO0KeG7lOG6s+G6p+G7gSrhuqXhu5Thu7Y64buU4buyMuG7lOG7siEoKuG7suG7lMOdVDAh4buU4bqlIeG6oSDhu5QwLjEw4buU4bq3IcOZKOG7lCJV4buULsOaMeG7lOG6pT3hu5TGoOG7nC/hu5rhu5Thu7Q9MU3hu5ThuqUh4bqhIE7hu5R0w5ox4buU4bu2JuG6p+G7lCHDmuG6pU3hu5TDnTIwLk3hu5ThuqUh4bqhIOG7lDAu4busIOG7lOG6peG6tTEwLuG7lDBk4bqj4buy4buUIsOaMCHhu5Thu5rhu5TigJPhu5Thu5zhu5QuKMOjTeG7lMOiU+G6p+G7lOG7tjLhu5Thur9T4buB4buU4bqlIVUwIeG7lMOdYeG6peG7lDBk4bqj4buy4buUw53GrzAu4buU4buyISgq4buy4buU4buyOCjhu5Thur9T4buB4buUw51h4bql4buU4bqz4bqnU+G7geG7lOG6pVPhu4Hhu5ThuqUhYuG7lOG7sjcwLuG7lOG7siEx4buUw51h4bql4buU4bu0PTFN4buUMCE14buUID4wTuG7lOG6pCgq4bq34buU4bqlIeG7uDHhu5QiVeG7lF0h4bus4bqn4buU4bq1VDHhu5TDnWHhuqXhu5TigJPhu5RdIeG7rOG6p+G7lOG6s+G6p1Mw4buU4bql4bq1NDAu4buUMCHhu67huqXhu5Thur084buUMC5kw6Mo4buUIlUg4buU4bq3IcOZKOG7lMOdKCrhuqXhu5ThurchU+G7lCJkxIMwLuG7lDBk4bqj4buy4buU4bq9VeG7lCDhuqc4KOG7lOG6vWVT4buU4bq3IcOZKE7hu5Thu6shKOG7lOG6tyFT4buU4bq/MTAu4buU4bu2ZMSD4buy4buUw53FqOG7suG7lCIlMOG7lMOdKuG6t+G7lOG7tjrhu5Qi4bq5U+G7lOG7siFU4buB4buUMCE14buU4bq9VeG7lCLhuqc3MOG7lF0h4bqn4buu4buB4buU4bu2JuG6p+G7lOG7tjrhu5TDnWHhuqXhu5RdITcwLuG7lOG6vTIw4buU4buy4bqr4buyTuG7lOG7sVThu5QuMijhu5TDnVQwIeG7lOG6teG7pjAu4buUw51lU+G7lCJV4buUIlThu5Thu7Ih4bqnOCjhu5ThuqVk4bqhKOG7lOG6r+G7lOG6vWTDozDhu5QwIVXhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5Thu7IhNDDhu5QiNOG7suG7lF1n4buU4buyVTAuTeG7lCHhuqHhu5ThurPhuqdT4buUIuG6uVPhu5QwIcavIOG7lOG6peG7pjAu4buU4bu2YeG7lOG7tD0x4buU4buyITHhu5QiVE7hu5Thu68h4busMOG7lMOdVDAh4buU4bu2ZMSD4buy4buUIlUg4buU4bqlZeG7lOG6pSE+4bql4buUIsSDMOG7lDDDmuG7suG7lOG6vVMo4buUITHhu6jhu7Lhu5TDnVPhu5Thu7Ihe+G7lOG6veG6oyjhu5QhVTAh4buUXSE3TeG7lCBh4buy4buUMCF9TeG7lC4oU+G7lOG6vT7hu5Qhw5rhuqXhu5ThuqUoJeG6p+KApuG7lMOiU+G6p+G7lOG7tjLhu5Thu7bhu7gg4buU4bq/VTHhu5Thu7IhKTDhu5Thu7IhMeG7lDAh4busMOG7lOG6pSHhuqEgTeG7lOG7tlcg4buU4bu2VU7hu5TDtFQwIeG7lC4yKOG7lOG6vzEwLuG7lOG7siEx4buU4bq9VTHhu5QwOSjhu5Qh4buu4bq34buUITHhu6jhu7Lhu5Thu7bDoeG7lDBk4bqj4buy4buU4bu24bqnMOG7lMOiNyjhu5Thur1VMeG7lDA5KOG7lCLhuqdh4buy4buUXSExw5kwLuG7lOG7nOG7luG7lOG6tyHhuq3huqXhu5QiVeG7lOG7siEpME7hu5Thu69k4bqj4buy4buU4buyIeG7riDhu5Thu7ThuqkwLuG7lOG7siEx4buUw51UMCHhu5ThurXhu6YwLuG7lMOdZVPhu5QiVeG7lCIxw5oo4buUMGThuqPhu7Lhu5Qgxagg4buUMC4xME3hu5ThuqUhJSDhu5ThuqU1KE3hu5Thu7IhUzAhTeG7lOG6o+G6pU7hu5ThuqQhZOG6rzAu4buU4bqlIcSR4buy4buUw51UMCHhu5ThurXhu6YwLuG7lMOdZVPhu5Thur7huqfhu6ww4buU4buxV+G6t+G7lOG6veG6oyjhu5QwZOG6o+G7suG7lCDFqCDhu5QwLjEw4buU4bqlITzhu5Thu7Ihe+G7lCBh4bql4buUIlYw4buUIOG7pCjhu5RdITcwLuG7lOG6s+G6pyUwTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7jnUoPzDhu5Thur/hu6Thu5Thur7huqfhu6ww4buU4buxV+G6t+G7lOG7tlMwLuG7lOG7sjLhu5Qh4bqhMOG7lOG7muG7luG7luG7lCFh4buUw6LDmTDhu5Thur/huqfhu67huqVN4buUXSgwIeG7lOG7tDFTMCHhu5TDnVQwIeG7lCJU4buU4bq14bumMC7hu5TDnWVTTuG7lOG7kzHhu5QwIeG6uzAu4buU4bqlKD8w4buUKeG7siHhu5Thu7JiU+G7lMOdVDAh4buU4buyMuG7lOG6pSE64buU4bqlIVPhu4Hhu5Thu7LhuqEg4buU4bq3IeG6q+G7suG7lOG6veG6q+G7lOG7smThuqMoTeG7lCI7TeG7lOG6pSrhuqVN4buUXSEo4buULihT4buU4bu2PDAh4buU4buyMuG7lOG6vSg/4buy4buU4buyVjDhu5QwJTDhu5Qgw6Ao4buUMOG7piDhu5Thu7LhuqcwLuG7lMSRMC7hu5ThurVT4buU4bqlIT7hu5ThuqXhurVkw6MwLuG7lCHhuqEw4buUxqDhu5bhu5ThuqXhurUoP+G6p+G7lOG7siEoKuG7suG7lMOdVDAhTeG7lOG6pcOaMeG7lOG6vSg/4buy4buUIlUg4buU4bq9VeG7lOG6pSHhuqfhu5QwIVfhurfhu5TDoTDhu5Thu7Y+MCHhu5ThuqVl4buU4buc4buU4oCT4buU4bue4buU4bql4bq1KD/huqfhu5Thu7Y5MC4vMC5kw6MoL+G6pSFUMC5O4buU4bqkIeG7uDHhu5Q3MC7hu5Thu5nDoOG7lOG7rSgwIeG7lMOC4bqhME3hu5R0KFQg4buU4bu2OOG7suG7lHXhuqThur7hu5Thu7Q+4buyIeG7lOG6veG6q+G7lDA3MC7hu5QwLiEoP+G6t+G7lOG6vuG6p+G7rDDhu5Thu7FX4bq3S+G7lHVhKOG7lMOdVDAh4buUIlThu5ThurXhu6YwLuG7lMOdZVPhu5Thur7huqfhu6ww4buU4buxV+G6t+G7lOG7tuG7pOG7lOG7tmTEg+G7suG7lOG6pSFVMCHhu5QiV+G6t+G7lOG6veG6oyjhu5RQ4bug4buUIWEo4buU4bq9KCUw4buU4bqlIVMg4buULihTTuG7lOG6pGXhu5Thu7Yy4buU4buyVOG7suG7lCFhKOG7lOG6vSglMOG7lOG7sjLhu5Thu7YoJuG6p+G7lF0oPzDhu5QiKCUw4buUXSrhuqXhu5TDosOZMOG7lOG6v+G6p+G7ruG6peG7lOG6vVXhu5ThuqUoJeG6p+G7lOG6pSHhuqvhu5TDnVQwIeG7lCEoP+G6p+G7lOG6s+G6p8OZ4buUIeG6oTBO4buU4buZOTAu4buU4bqlIcOjKOG7lC4o4bqt4bq34buU4buyVOG7suG7lCFhKOG7lOG6vSglMOG7lOG6pSHDqeG7suG7lCEoPzDhu5Thu7bhuq0wLuG7lOG6s+G6p+G7geG7lOG6peG6tTwwIeG7lMOiw5kw4buU4bq/4bqn4buu4bql4buUMOG7rDAu4buU4buyUzHhu5Thu7Ih4buu4bql4buUImTEgzAu4buUw6LDmTDhu5ThurchWCBO4buU4buvIcOj4buU4bu2MuG7lMOdVDAh4buUIlThu5ThurXhu6YwLuG7lMOdZVPhu5Thur7huqfhu6ww4buU4buxV+G6t+G7lDAuVeG7geG7lOG7slUwLuG7lOG7sjLhu5Thuqfhu4Hhu5ThuqUpME3hu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5RdIVThu7Ih4buUIVUwLuG7lOG7tlQwIeG7lC4oVOG7lOG7slMxTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7lMOi4bql4buBIuG7uMON4buY4bql4bu44bq/4bqlLVMiKC4wS+G7lOG6tSguIeG6pUzhu5jhu47hu4zDouG6peG6tTEwLuG7jsO0VSjhu5Thur1V4buUw5kwIUvhu5Thu60oMCHhu5Thurxj4buML8Oi4bql4bq1MTAu4buO4buML+G6t+G7jg==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]