(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong số 6 sản phẩm OCOP 3 sao của hộ kinh doanh Mai Thị Trang ở thị trấn Nga Sơn (Nga Sơn) thì có 5 sản phẩm đông trùng hạ thảo.
PWUuO8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDteG7mMOp4buZ4buD4bq3OiRFazvhu4fDqWZlO+G6r2ddZmU74bqxw6k74bqxw6Hhu5U74buZ4buRZ2bEkTvDtWUi4buZO+G7meG7kcOpYmY74buTMWY7w7Vl4bqh4buFO0fEgkfDlT0vZS4kPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtUXhurdd4bqvOiThu5jhu5FnZsSRO+G7k8SpOz474buTMWY7w7Vl4bqh4buFO0fEgkfDlTsoO+G7k11nO8SD4budXTtlazvhu4fDqWZlO+G6r2ddZmU74buEXcOpO+G7mGXhur074buY4buRXWbEkTvhu4074buZZeG6vTvhu5nhu5FhZjtGxJFdO+G7km5mO0BGxJFdO+G7km5mIzvhu5ll4bq7O8SDaDs8O+G7kzFmO8O1ZeG6oeG7hTvhurHhu4lmxJE74buZ4buRxqFmxJE7ZTA74buZZTFn4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1xIJdw7Xhu5nDqWdmOiQ9w6nhu4XEkTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w64bqv4buZZeG7leG7hcOjO8OpxILhurdm4buZ4bq34buROjvhu5Phu5nDueG7g+G6t+G7rDp1w6nhuq/hu5llw507eywsw7XDuuG7sjtl4bq3w6nEkWXhu5nDnTs8ITzDtcO64buyOjvhu5Phu5HEg+G7rDovL8SD4bqvZuG7tsOjXWfhu5llXWZlZWdd4bu2dGYv4bqv4bq34buT4buH4buZZ8O1L2bhurd14buTLyEhPCwvLnt74bqvKS48Lj48LOG7mX08KCEo4buDLOG7tuG7gcO1xJFZ4buR4busezwhOjtd4buD4buZ4busOkVrO+G7h8OpZmU74bqvZ11mZTvhurHDqTvhurHDoeG7lTvhu5nhu5FnZsSRO8O1ZSLhu5k74buZ4buRw6liZjvhu5MxZjvDtWXhuqHhu4U7R8SCR8OVOjt1w6nhuq/hu5ll4busOnssLDo7ZeG6t8OpxJFl4buZ4busOjwhPDo7LyThu4ZlIsSDZTtlIGbEkTvhurHhuq1mO+G7heG7lV074buTMWY7w7Vl4bqh4buFO+G7mTDDqTvEg3JdO2UgZsSRO8SRw6lvw6k74buZZcOp4bqr4buVO+G7jTtl4buVw7nhuqtmO0bEkV074buSbmbhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTokRmXDoGY74buZZWHDuTvEkcOpIjvhu5nhu5Hhur074bqxa8SDO+G6sSJnO8SD4budXTvhurHhu4lmxJE74buZ4buRxqFmxJE7ZTA74buZZTFnO+G6scSpw6k7dG/DqTvhu5Phu6HEgzvhu4dlw6zhurc7xINrZsSRO+G6sWpmxJE74buDIDvhu4NnMMOpO+G6r+G7n8OyxIM74buDw6nhuqvhu5Xhu7Q74buZZXHEgzvDtWXhuqHhu4U7w7Thu5Xhu6U7xINoO8SRw6kiO+G7meG7keG6vTvEg11nO3Thuqk74buHw6lmZTvhu5nhuq3hu7Q7ZW074buZ4buRw7I74bqxw6nhuqnhu5U74buZ4buR4bq9O2Zlw6nhuqnhu5U7w6PhuqtmZTvhu4Phu6U74buDw6nhuqdmO8O04buVXWY74bqx4bqtZjtl4buJO2Vhw7Xhu7Q74buZw6nhu4U74buFMMSDZeG7tDvhu5llw6Bm4bu0O+G7k+G7ocSDO+G7h2XDrOG6tzvhu5PDqWZlO+G7kzFm4bu24bu24bu2O+G7k13hu5U74buFa+G7mTvhu5llw7PDqTvEkcOpXWY74buZ4bq74buFO2XDqWLhu5Xhu7Q7ZsSRZcOp4bqnZjvEg+G7oeG7lTvhu5ll4bq9O+G7meG7keG7n8OzZsSRO+G7h+G7qTvhu4Phu5/hu49mxJHhu7Q74buZZTDEgzvhu5Phur87RsSR4buVw7ljZjtUM2Y74buY4buVYWY7xIPGoWbEkTt0b8OpO3TDsjvhu4MgO+G7hF3DqTvhu5hl4bq9O+G7mOG7kV1mxJE74bqxMjvhurHDoeG7lTvhu5nhu587w7o5w7k74bqvcWbEkTvEg2474buT4buNO+G7kzFmO8O64buVYeG7mTtm4buV4buJw6k7xINhw7k74bqx4buJZsSRO+G7meG7kcahZsSRO2UwO+G7mWUxZzvhu5llIGZlO8SD4buJZsSR4bu2O+G7kl3hu5U7PDtmM+G7hTvDtWUi4buZO+G7meG7kcOpYmbhu7Q7xINuO+G7k+G7jTtmIMO5O+G6sTI74bqx4bufw7LEgzvEg+G7iWbEkTtmZcOgZjs+O+G7kzFmO8O1ZeG6oeG7hTtHxIJHw5XDnTvhurHhu4lmxJE74buZ4buRxqFmxJE7ZTA74buZZTFnO+G7meG7n27DqTvhurAzZsSRO+G7hmVnXeG7tDvhurHhu4lmxJE74buZ4buRxqFmxJE7ZTA74buZZTFnO+G7h2Xhu4k74bqwM2bEkTvhu4ZlZ13hu7Q74buR4bufw7Lhu5U74bqx4buJZsSRO+G7meG7kcahZsSRO2UwO+G7mWUxZzvhurAzZsSRO+G7hmVnXeG7tDvhu5Hhu5/DsuG7lTvhurAzZsSRO+G7hmVnXeG7tDvDueG6rWY7xINl4bufZsSRO+G6seG7iWbEkTvhu5nhu5HGoWbEkTtlMDvhu5llMWc74bqwM2bEkTvhu4ZlZ107dCA74buFw6Dhu5k7Z2bEkTvhurHhu4lmxJE74buZ4buRxqFmxJE7ZTA74buZZTFnO+G6sDNmxJE74buGZWdd4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JOG7hG3DqTvhu5MxZjvDtWXhuqHhu4U74bqwM2bEkTvhu4ZlZ107xINlZzvhu5FdO+G6scOzw6k74bqx4bqp4buVO8SDaDvhu5kixIM74bqv4bubZsSRO+G7h2UixIM7ZmVd4buVO2Zl4bufZsSRO+G7mXHhu5U7xINl4buVZsSRO+G7gyA74oCcRjlmxJE7ZsOp4buVO+G7k+G7ocSDO+G7h2Vnw6I7w6MwZuG7tDvEkcOp4buXw7U7w6Nqw6k7w6NsO8SDbjvhu5llYuG7tDszZjtmxJFnZjtmxJHhu5074buZxKnhu5nigJ3hu7Y74buYZcOzw6k7xJHDqV1mO+G6scOh4buV4bu0O+G6sDNmxJE74buGZWddO8SDZWc74buRXTvhurHDs8OpO+G6seG7iWbEkTvhu5nhu5HGoWbEkTtlMDvhu5llMWc74buZ4bufbsOp4bu0O+G7mWXDs8OpO8SRw6ldZjvDozFnO8O04buVMWY7xINlw6o74bqx4bufw7LEgzsuLDstOy48O2bEkSDDueG7tjvhu5jDqeG6rcO1O+G7meG7m8SDO2bEkWXDqeG6p2Y7xIPhu6Hhu5U74bqwM2bEkTvhu4ZlZ107xINlZzvhu5FdO+G6scOzw6k74bqx4buJZsSRO+G7meG7kcahZsSRO2UwO+G7mWUxZzvhu4dl4buJ4bu0O8OjMWc7w7Thu5UxZjvhu5llw7PDqTvEkcOpXWY74buHZWcxZsSROy47ZjPhu4Xhu7Y74bqwYjvDtWUi4buZO2Xhu5XDuTvhu4PDssOpO+G7mWXhuq07xIPhu51dO+G6seG6vV07w7Vl4bufbmbEkTtA4buR4bufw7Lhu5U7RsSRXTvhu5JuZjtmbMOpO+G7mcOp4bqtZsSRI+G7tDvhurAzZsSRO+G7hmVnXTvhurEyO+G7h+G6reG7mTtlw7LDtTvhurHhu4lmxJE74buZ4buRxqFmxJE7ZTA74buZZTFnO2bEkTnhu4U74buR4bufw7Lhu5U7xINoO8SD4buJZsSRO+G6r+G7m2bEkTvhu5nhu5XDueG6q+G7mTt0w7PDqTvEg2VnO+G7k+G7ocSDO+G7h2XDrOG6tzvEg+G7nV07Zl3hu4U7xJHDqW/DqeG7tDvEkcOp4buXw7U74buZM2bEkTvEg+G7n8OzZsSRO+G7k8OpZmU74buD4bul4bu0O8OjbDvhu5llw6BmO+G7meG7kSJmxJE74bqv4bufbmbEkeG7tjvhurA2xIM7w6PDqeG6q+G7mTvhu5Hhu5/DsuG7lTvhurHhu4lmxJE74buZ4buRxqFmxJE7ZTA74buZZTFnO+G7h2XDqTvhu5XEqWbEkTvhu4dl4buJZsSRO8SROcO5O+G7heG6q+G7mTvhu4XDrMOpO2VnNsSDO8O6McO5O+G7kV074buZ4bq7ZmU74buZ4buRMGbEkTvEg2VoZsSRO+G7hTbhu5k7ZmXhu587xIMixIM74buDZzDDqTvhu5Hhu5/DsuG7lTvhu5ll4buJZsSRO+G7mWXhu5/Ds2bEkTvhu4dlIsSDO+G7h2XDqTvhuq/GoWbEkTt0b8OpO+G7g8Op4bqp4buVO+G7g+G7n8OyZsSRO+G7mWXhurnEg2U7ZcOyw7Xhu7Y74bqwM2bEkTvhu4ZlZ1074bqxMjsiw7U74bqv4bubZsSRO8O1ZeG7n25mxJE7w7VlIsO1O+G7h2VyO+G6sWvEgzvhu5Hhu5/DsuG7lTvhu5nhu5E0ZsSRO8OjNWbEkTvEgyLEg2U74buTcjvhuq/hu5tmxJE74buTaGbEkTvhu5PDqeG6p+G7lTs54buFO3QgO+G7mXA74buZ4buR4bufw7NmxJHhu7Y7RmXDszvhurFoO+G7keG7n8Oy4buVO+G6seG7iWbEkTvhu5nhu5HGoWbEkTtlMDvhu5llMWc74bqwM2bEkTvhu4ZlZ1074bqx4bufw7LEgzvhu4dlIsSDZTtlIGbEkTvhurEiZmU7xJHDqSI7xINdZ+G7tjvDlOG7lcO5O+G7heG7iTvhu5MxZjvDuuG7lWHhu5k7KOG7tiwsLDvEg2Vdw6kvZjPhu4Xhu7Q7xJHDqSI7KH0s4bu2LCwsO+G6sWpmxJEvxINlXcOpO3s8LOG7heG7g+G7tj0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiTDmeG6rWY7xINl4bufZsSRO+G6seG7iWbEkTvhu5nhu5HGoWbEkTtlMDvhu5llMWc74bqwM2bEkTvhu4ZlZ107xIPhu6NmxJE7ZWHDtTvhuq/huqNmO+G7h2UixINlO2UgZsSRO8Oj4buNw6k74bqvxqFmxJE74buRw6nhuqdmxJE74bqx4buJZsSRO+G7meG7kcahZsSRO2UwO+G7mWUxZzvhurEyO+G7mcSp4buZ4bu0O+G7h2XDqTvhu4fhuq3hu5k7ZcOyw7U74bqxYjvhu5kwZzvhu5llIGZlO+G7hWhmO8O54bqtZjvEg2Xhu59mxJE74bqx4buJZsSRO+G7meG7kcahZsSRO2UwO+G7mWUxZzvEgyBmxJE74buZxKnhu5k7ZW5m4bu2O+G7knE74buH4bqt4buZO2XDssO1O8SRw6lzXTshO8O54bqt4buVO+G7mcSpO+G7k+G6pTvhu5kzZsSRO8SD4bufw7NmxJE74buT4buhxIM74buHZcOs4bq34bu0O8SDaDvEkcOpIjvhu5nhu5Hhur07xINdZzt04bqpO+G6r8OpZmU74bqv4buf4buPZsSR4bu0O2Y5ZsSRO+G7mWViO+G7meG7kTBmxJE74buT4buhxIM74buHZcOs4bq3O8SDZWc7ZsSR4bufw7PDqTvhu5NyO+G6r+G7m2bEkeG7tDtmZWHhu5k74buDIDtmxJHhu5/Ds8OpO8SRw6kg4bu0O+G7meG7kcOiO2Zlw6zhu7Q7ZsSR4bufw7PDqTvhu4Vvw6k7xKnhu4U74bqvw6DDueG7tDvhu4fhurNmOzNm4bu0O+G7h+G6s+G7hTtmxJHhu53hu7bhu7bhu7Y7VOG6uzvhu5ll4bqtO+G7hW3DqTtmM+G7hTvEg2474buT4buNO+G7mcOp4bqn4buVO+G7mWXhu5s74bqx4bufw7LEgzvhu5lwO33hu7YsLCw7LTsuLOG7tiwsLDtl4bujO+G7meG7keG7jTvhu4Phuqdm4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JFRvw6k74buTcTvhu5llIGZlO8SD4buJZsSRO2HDueG7tDvhurAzZsSRO+G7hmVnXTvhu5nDqeG6rcO1O+G7meG7m8SDO8SDZWc74buRXTvhurHDs8OpO+G7kzFmO8O1ZeG6oeG7hTvhu4XDoOG7mTtnZsSRO+G6seG7iWbEkTvhu5nhu5HGoWbEkTtlMDvhu5llMWc7dCA7ZjPhu4U7ISwhITvhu5MxZjvDtWXhuqHhu4U74bqxMjvhurHhu5/DssSDO8SD4buJZsSRO2Zlw6BmO+G6sTDhu5k7R8SCR8OVOyg74buTXWfhu7Y74buSMWY7w7Vl4bqh4buFO8SDaDvhu5kixIM74bqv4bubZsSRO8OjasOpO8OjbDvEg2474buZZWLhu7Q7M2Y7ZsSRZ2bhu7Q7ZsSR4budO+G7mcSp4buZ4bu2O8OD4buVbMOpO+G7kyJmxJE74buHZcOpO8Oj4bubZsSRO8SDaWY74bqxaMOpO+G6r8ahZsSRO+G7mXA7ISw7LTsoLOG7heG7gzvhurHhu4lmxJE74buZ4buRxqFmxJE7ZTA74buZZTFnO2bEkTnhu4U74buFw6Dhu5k7Z2bEkTvDtWVdO3Rvw6k7ZuG7n2/Egzth4buFO+G7mWXhurs7xIMixIM74bqv4buf4buPZsSRO8SDZWHhu5k7w6NsO+G6r+G7n+G7j2bEkTvhu5nhu5FnZsSRO+G7kzFmO8O1ZeG6oeG7hTvhu5PhuqU74bqx4bufw7LEgzvEg2474buZZWI7ZWHDtTvhu5ll4bubO+G7mcSp4buZO2VuZuG7tjvhu5hl4bq3ZzvDoyA74buEXcOpO+G7mGXhur074buY4buRXWbEkeG7tDvEg2Xhu507xINuO+G7k+G7jTvEg2VnO8Ojw6nhuq3hu5nDnTvhu5IxZjvDtWXhuqHhu4U7ZiDDuTvhu4MgO+G7k3E74buH4bqt4buZO2XDssO1O8SRw6lzXTvhu4XDoOG7mTtnZsSRO+G6sTDhu5k74buTMWY7w7Vl4bqh4buFO0fEgkfDlTvEg+G7nV07ZuG7l8OpO+G7kXBmxJE74buZw6pmZTvhu5hlXWZlO3Rvw6k74bqx4buJZsSRO+G7meG7kcahZsSRO2UwO+G7mWUxZzvhuq9nO8SD4buJZsSRO+G7mcO5O+G7kzFmO8O64buVYeG7meG7tjvhu5IxZjvDtWXhuqHhu4U74bqx4bufw7LEgzvhurEiZmU7xJHDqSI7xINlYeG7mTvhu4Phu5/DsmbEkeG7tDvEkcOpIjvEgzE7ZcOyw7U74buD4bulO2bhuqdmO+G7mcOp4bqn4buVO+G7mWXhu5s74buZxKnhu5k7ZW5m4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JEXDqeG6q2Y7xINuO+G7k+G7jTvhu5MxZjvDuuG7lWHhu5k7xIPhu51dO8OjIDvhu4Rdw6k74buYZeG6vTvhu5jhu5FdZsSRO+G6sTI7xINoOz474buTMWY7w7Vl4bqh4buFO+G6sTDhu5k7R8SCR8OVOyg74buTXWfhu7Y74bqwYjvEkcOp4buXw7U74buHZSLEg2U7ZSBmxJE7ZmXDoGY7w6PDqeG6reG7mTt0IDvhu5nDqeG6rcO1O8SDw6BmO+G6seG7n8OyxIM74buTMWY7w7Vl4bqh4buF4bu0O8SDbjvhu5Phu4074bqxMjvhurHDoeG7lTvhu5nhu5874buF4bqj4buVO+G7hTLhu7Q7w7o5w7k74bqvcWbEkTvhu5nhu5FdZsSRO3XhurfDo+G7tDvhu5nhurnEg2U7xINxxIM74buZZV3hu4U7xJHDqV07ZWvDqTvEg2XDsjvhu5nhu5FnZsSRO3QgO2bEkWcgw6k74buZw6pmZeG7tuG7tuG7tjvhurBqZsSRO+G7mWXDs8OpO8O1ZcSpw6k7ZcOyw7U7dG/DqTvEgyLEgzvEg247w7Thu5VdZuG7tDvhurFuZjt04bq9O+G6seG6ocO5O+G7hTBmZTvDtOG7lTFmxJE7w6MiO3Rvw6k7xIMixIM7ZeG6u2ZlO+G7mWXhu6HEgzvhu4dlIsSDO2ZlXeG7leG7tDtmZWHhu5k74buDIDvhu4dlw6k74buHZSLEg2U7dOG6qTvhu5llXeG7hTvDtOG7lV1mO+G6r+G7lTvhu4Phur3Eg2U74buZ4buRZ2bEkTt0IDtmxJFnIMOpO+G7mcOqZmU74bqxNuG7mTvhu4Xhu5VdO+G7kzFmO8O1ZeG6oeG7heG7tjvEgm474buT4buNO8SD4bujZsSRO+G6sTI7w7VlxKnDqTtlw7LDtTt0b8OpO1QzZjvDtWVpZsSRO+G6sMOp4bqp4buVO8O1ZcSpw6k7xIJl4bufbmbEkTvhu5nhu5HhurtmZTvDujnDuTvhuq9xZsSRO2bhu4lmxJE74buZZeG7iWY74buFb8OpO+G7mcOqZmU7dCA7ZeG7lcO54bqrZjtGxJFdO+G7km5mO+G7heG7jTvEkcOpXWY7ZSBmxJE7xJHDqW/DqTvhu5llw6nhuqvhu5U74buTMWY7w7Vl4bqh4buFO+G7mTDDqTtl4buVw7nhuqtmO+G6sWI74buHZSLEg2U7ZSBmxJE74buZ4buRccSDO+G7mcOp4bqtw7U74buF4buVXTvhu5MxZjvDtWXhuqHhu4U7ZcOp4bqr4buVO8O04buVMeG7tj0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5Ojvhu5Phu5nDueG7g+G6t+G7rDrhu5nhurfDuuG7mS1d4buDw6nEkWbDnTvhu5HDqcSRZeG7meG7sjokPeG7k+G7meG7kWdmxJEkw4Mgw6k7dCA7MWZlw5074bqw4buhxIM7VOG7oz0v4buT4buZ4buRZ2bEkSQ9L8O1JA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]