(vhds.baothanhhoa.vn) - Dân tộc Mường sinh sống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ lâu đời và tập trung ở các huyện Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Bá Thước, Lang Chánh. Họ là chủ nhân sáng tạo, thực hành và trao truyền nhiều loại hình di sản văn hóa mà dân ca Mường là một trong những loại hình di sản văn hóa phi vật thể có giá trị đặc sắc.
NsOyw6PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FX4buNd+G7l2nDoDfDkuG6rXfhuqFoecah4bqhZuG7teG6p+G6oWh04bubw7PhuqHhu4Xhuqnhu53huqHGoOG7ucWp4bubw7PhuqFXw7Lhuqfhu5vDsuG6ocOS4buj4bqnNi/DssOjNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7HDkmnhuqdnw6A3R+G6veG7m+G6oXd1ZuG6ocag4bu5xanhu5vDs+G6oXbhu43hu5vDsuG6oXZz4bubw7PhuqF34buvxKnhu5vhuqFow7ThuqfhuqHhu4Xhuqnhu5vhuqF34buR4bubw7LhuqFXw7Lhuqfhu5vDsuG6ocOS4buj4bqn4bqhd8OB4bqh4buX4bq9eOG6oWjFqeG7jeG6ocOD4bqp4bqhd+G7geG7seG6oXfhu6944bubw7PhuqHhu6nhuqFm4bqtZuG6ocOyeOG6sGzhu5vhuqHhu5rDs+G7oWbhuqHhu5bDqWYx4bqhRuG7h8ah4bqhV8Oy4bu14bqwMeG6oVfDsuG6q2bDsuG6oVfDsuG6qeG7m8OyMeG6oeG7hOG6reG6oVfDsuG7ueG7p2Yx4bqh4buW4bqn4bubw7PhuqFGw7Lhuq3hu5vDsjLhuqHDkuG7oeG6oeG7l+G6qeG6oWbDsuG7teG6oeG7m8Oy4bq94bub4bqhduG6reG7m8Oz4bqhd+G6q+G7nTHhuqF3w7LDgGbhuqHDsuG6qeG7m8Oy4bqhw4PhuqnhuqF34buv4bqn4bud4bqhd+G7r3jhurBr4bub4bqh4bubw7Lhu41reOG6oeG7l+G7neG6q+G7jeG6ocOyw7Xhu5vDsuG6oWfhu43huqF2YuG7m+G6ocODZOG7m+G6ocOy4buj4bqn4bqhxqHhuqnhuqFn4bq94bub4bqhZuG6p+G6ocag4bu5xanhu5vDs+G6oeG7l+G6qeG6ocahdXfhuqF34buv4bud4bubw7PhuqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqh4buX4bud4bqr4buN4bqhw7LDteG7m8Oy4bqhZ+G7jeG6oXZi4bub4bqhw4Nk4bub4bqhw7Lhu6PhuqfhuqHhu7HDsuG7jeG6ocOD4buBd+G6oXfDsm3huqFm4buj4bqhw7Phu43huq3huqF34buvw7ThuqFow6lm4bqhdsSRZjI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buxRuG6p+G7sXfhu43hu53hu5vDoDc24buNxqHDs+G6oWbhu5fhuqd2dj7DoGd3w7J4xqHhu4XhuqHhu41GaeG7m3dp4buvw6DhuqF2d+G6sOG7l2k+w6DEguG7jWd3w7Ig4bqh4bq14bqj4bqj4bux4bquMOG6ocOyaeG7jcOzw7J3IOG6oeG6seG6teG6seG7seG6rjDDoOG6oXbhu69mPsOgLy9mZ+G7mzLhu4Xhuqfhu513w7Lhuqfhu5vDssOy4bud4bqnMsOD4bubL2dpduG7lXfhu53hu7Ev4bubacSCdi/Eg+G6r8SD4bqzL8Oj4bq14bq1Z+G6o8Oj4bqv4bq34bq14bqxw6N3xIPhurfhurPhurPhurHhu5fhuqMy4buZ4buxw7Mi4buvPuG6t+G6tcOg4bqh4bqn4buXdz7DoMOS4bqtd+G6oWh5xqHhuqFm4bu14bqn4bqhaHThu5vDs+G6oeG7heG6qeG7neG6ocag4bu5xanhu5vDs+G6oVfDsuG6p+G7m8Oy4bqhw5Lhu6PhuqfDoOG6ocSC4buNZ3fDsj7DoOG6teG6o+G6o8Og4bqhw7Jp4buNw7PDsnc+w6DhurHhurXhurHDoOG6oS83w5Lhuq134bqhaHnGoeG6oeG7m+G6p8ah4bqh4bub4bqi4bqhZ+G6veG7m+G6oXd1ZuG6ocag4bu5xanhu5vDs+G6ocOyeOG6sGzhu5vhuqFXw7Lhuqtmw7LhuqFXw7Lhuqnhu5vDsjI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN0bhu7fhu5vDs+G6oeG7m8Oy4bu54bqhZuG6rWbhuqHhu5fhu53huqvhu43huqHDssO14bubw7LhuqFn4bq94bub4bqhZuG6p+G6oeG7m8Oy4bu54bqhw7Lhuq134bqh4bqu4bu5xanhu5vDszHhuqHhu6/huqfhu5vDszHhuqHhu4V14bqhxqHDrOG7m8Oz4bqhd8OyeHVm4bqh4bubw7Lhu6PGoeG6oWfhur3hu5vhuqFm4bqn4bqhd+G7r+G6ouG6oXfDteG7m8Oy4bqhd8Oy4bu5xanhu5vDs+G6oXbhuqDhuqFn4buz4bubw7PhuqF34buv4bud4bubw7PhuqHDsuG6rXfhuqHDs+G7jeG6p+G7neG6oWd44bqwxKnhu5sx4bqh4buFdWbhuqHhu5d14bqhd+G6vcah4bqhd8O14bubw7Ix4bqhw7Lhuq134bqhaHnGoeG6ocOy4bqn4bqw4bqhw7Lhuq134bqhw7Phu43huqfhu53huqFneOG6sMSp4bub4bqh4buX4bqp4bqhd8OybeG6oeG7l+G7neG6q+G7jeG6oWfhur3hu5vhuqFm4bqn4bqhZuG7teG6p+G6oWh04bubw7PhuqHhu4Xhuqnhu53huqHGoOG7ucWp4bubw7Mx4bqh4buX4bu5eOG6ocOz4buN4bqi4bqhd+G7jeG7m8Oy4bqhw7Lhu53huqfhuqHDg2Thu5vhuqHDsuG7o+G6p+G6oXd1ZuG6oeG7m8Oz4bu5xanhu40x4bqh4buxw7Ji4bub4bqh4bqt4bubw7LhuqHGoXPhu43huqHhu6144bqn4bub4bqhw7Js4bqhw4PhuqnhuqF2w4DhuqHDs8SR4bub4bqh4buF4buj4bqh4buFa+G7m+G6oWbDssOpd+G6ocOz4buN4bqi4bqn4bqhZuG7neG7m+G6oeG7m8Oz4bu5xanhu43huqHDg+G7p+G7jeG6oXfDgOG6oeG7m8Oy4buNxKnhu5sx4bqh4bquY+G6ocOydeG7jTDhuqF3w7Jt4bqhw7Lhu41s4bub4bqhduG6vXjhuqF2xJFmMeG6ocahc+G7jeG6oeG7rXjhuqfhu5vhuqHDsmwx4bqhd8O14bubw7LhuqFmYsah4bqhw7PEkeG7m+G6oeG7heG7o+G6ocOz4buN4bqi4bqn4bqhZuG7neG7m+G6oeG7m8Oz4bu5xanhu43huqHDg+G7p+G7jeG6oWbhu53hu5vhuqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhZnh1ZuG6oXZz4bubw7My4bqhw5Lhuq134bqhaHnGoeG6oWbhu5/hu5vhuqHDs+G7oeG7jeG6oeG7l+G6qeG6ocOy4bqtd+G6ocOydeG7jTHhuqHDsuG6rXfhuqFoc+G7jeG6oS3huqHhu5fhuqnhuqHhu5fhu53huqvhu43huqHDssO14bubw7LhuqHhu5vDs8OybOG6oXfDsnjhu4F34bqhZ+G6veG7m+G6ocOz4buN4bqn4bubMeG6oeG7l3Phu43huqHDsuG6rXfhuqF34buveOG6sGvhu5vhuqHhu5XDsuG7h3jhuqFm4buj4bqhd8OB4bqh4bqu4bqn4bqh4bqu4bu54bqn4bqhduG6oOG6oWfhu7Phu5vDs+G6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oWbhuq1m4bqhZnh1ZuG6ocOy4bqtd+G6oWhz4buN4bqhaOG6reG7seG6ocOz4buN4bqn4bud4bqhZ3jhurDEqeG7m+G6ocOz4buN4bqi4bqn4bqh4bub4bqnxqHhuqHDg+G6qeG6oeG7m+G6ojHhuqHDg+G7p+G7jeG6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqHDs+G7jeG6p+G7jeG6oWjhu41seOG6oXfhu6/huqLhuqF3w7Xhu5vDsjHhuqF3w7Jt4bqhw7Lhu41s4bub4bqhd8O14bubw7LhuqHhurDEqXjhuqFmeHVm4bqhdnPhu5vDszHhuqF3w7Xhu5vDsuG6oeG6sMSpeOG6oeG7l0HhuqfhuqFocuG7jTHhuqFn4buNbuG7m+G6oeG7r+G6p+G6ocah4buh4buN4bqh4buXeWYx4bqhxqHhu6Hhu43huqHhu5vhu6Xhu40x4bqhw7Lhuq134bqh4buVw7Lhu43huqFo4buN4bqhd+G7r8Sp4bub4bqhaOG7ucWp4bubw7Mx4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqh4buVw7Lhu43huqHhu5fhuqfhu53huqFodeG7m8OzMeG6oeG7l3lm4bqhw7Phu41i4buN4bqh4buX4bqn4budMjIyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfGoHLhu43huqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6ocOD4bqp4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqHDs+G7jeG6p+G7m+G6oWfhu41u4bub4bqh4bqu4bu54bun4bubw7PhuqHhu5fhu53huqvhu43huqHDssO14bubw7LhuqFn4bq94bub4bqhZuG6p+G6oeG7m+G6qeG6sOG6oWfhu41u4bub4bqh4buv4bqn4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqh4buXbuG6ocOydeG7jeG6ocahw73huqfhuqHhuq544bq94bubMeG6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oWjhuq3GoeG6oWbhu7nhu6fhu40x4bqhxqHDgeG7m8Oz4bqh4bubw7LhuqnhuqHGoeG7p+G7jTHhuqHDsnXhu43huqF3w7Lhu43huqHDsuG6rXcw4bqhw7Lhuq134bqh4bup4bqhduG6veG7m+G6oWjDteG7m8OyMeG6oXfhu6/EqeG7m+G6oeG7m8OzcuG7jeG6oeG7m8Oy4bqp4bqhduG6qeG7mzHhuqHhu5vDs+G7neG6qeG7jeG6oeG7hWPhu43huqHhuq3hu5vDszHhuqF34buv4bud4bubw7PhuqHDsnXhu43huqHhu5duMuG6oVfhu6/hu53hu5vDs+G6oeG7l27huqHDsnXhu40x4bqhw7Lhuqfhu43huqHhu4XEqeG7m+G6ocODw4HhuqfhuqHDsuG6rXcx4bqhw4PDgeG6p+G6oeG7m8OtxqHhuqHhu614YuG6oWbhu5/hu5vhuqE04buteGLhuqFoecahNeG6oWbDsuG7neG6oeG7m8Oy4bqneDHhuqHhu5vEqeG7m+G6ocOz4buh4buN4bqh4buXc+G7jeG6ocOy4bqtd+G6oeG7m+G6qeG6sOG6oeG7l+G6qeG6ocOy4bqtd+G6oWh5xqEyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdX4buv4bu54bunZuG6oWjhur3hurAx4bqhw7Lhuq134bqhaHnGoeG6oWbhu6PhuqHDsuG6p+G7jeG6ocOyw7Xhu5vDsuG6oXfDskFm4bqhZ+G7jW7hu5vhuqHhuq7hu7nhu6fhu5vDszHhuqHDsuG6rXfhuqHhu5fhu4vhuqHDg+G6qeG6ocOy4bqtd+G6ocOy4bqp4bubw7My4bqhw5Lhuq134bqh4buX4buL4bqhZ+G7neG6ocahdXfhuqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqh4bub4bqnxqHhuqHDg+G6qeG6ocahdXfhuqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqh4bub4bqi4bqhaGLGoeG6oeG7m8Oy4buNbMahMeG6ocOy4bqtd+G6ocOy4bqp4bubw7PhuqFn4buNbuG7m+G6oeG7r+G6p+G6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oeG7l27huqHDsnXhu40y4bqhKuG6qeG7neG6oWZ4dWbhuqHDsuG6rXcx4bqhZsOy4bqp4bubw7PhuqF34buv4bqn4buN4bqhxqF4c+G7m+G6ocOy4bqtd+G6ocOD4bun4buN4bqhZnLhuqHDs+G6reG7jeG6oeG7m+G6qeG7neG6oXfDssO14bqhZsOy4bu14bqhaHXhu5vDs+G6oXfhu41q4bub4bqhaGrhu5vhuqHhu5vDs3DhuqHhu5fFqeG7jeG6ocahxanhu40x4bqh4bubanjhuqFmcuG6ocOz4bqt4buN4bqhaHThu5vDs+G6oeG6tuG6oXbhu4nhuqFo4bu54bqn4bqhd+G6p+G6sOG6oWbDsuG7neG6oWbDsuG6qeG7m8Oz4bqh4bubxJHGoeG6ocOD4bqp4bqhd+G6p+G6sOG6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oXfhuqfhurAx4bqhxqHEkXfhuqFnw4Hhu5vDs+G6oeG7l+G6vXjhuqF34buv4bud4bubw7PhuqHGocSRd+G6ocOy4buh4bqhZsOqd+G6oeG7l8Wp4buN4bqhZuG6pzHhuqHDs+G6oOG7jeG6oXfhu6/huqfhu53huqHhu5fFqeG7jeG6oeG6sMSpeOG6oXfDsuG7ueG7peG7m8OzMeG6oeG7ueG7p2bhuqHDssOs4bub4bqh4buXQeG6p+G6oWhy4buNMuG6ocOT4buN4bqn4buN4bqhaOG7jWx44bqhxqHhu6nhuqFo4bq/eOG6ocOD4bun4buN4bqh4buXxanhu43huqHDsuG6rXfhuqHDg+G6qeG7neG6oWhr4bqh4buX4bqpIOG6oeKAnDIyMuG6oXfDsuG7ueG7peG7m8OzMjIy4bqhd8Oy4bu54bul4bubw7MyMjLhuqHhu5vDsuG7pzIyMuG6oeG7m8Oy4bunMjIy4bqhd8Oy4bu54bul4bubw7MyMjLhuqF3w7Lhu7nhu6Xhu5vDszIyMuKAneG6ocOD4bqp4bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6ocOy4bqtd+G6oWhz4buN4bqhduG7ieG6ocOy4bqtd+G6oWhsxqHhuqF3w7Jp4bud4bqh4buFZeG7m8Oz4bqhZuG6rWbhuqF3w4Eg4bqh4oCc4bqu4bu5xanhu5vDszIyMuG6oeG6ruG7ueG7peG7m8OzMjIy4bqh4bqu4bu54bun4bubw7MyMjLhuqHDsuG6reG7jTIyMuG6oeG6qeG7jTIyMuG6oeG7p+G7jeG6oTR3w7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6oeG7m8Oy4buNa3jhuqHhu5fEkcah4bqh4bqn4bubw7LhuqHhu6Xhu4014oCd4bqh4bubanjhuqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqhaGzGoeG6oeG7l+G6qeG6oeG7m+G6ojHhuqFm4buf4bub4bqhw4Phu6fhu43huqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqh4bub4bqnxqHhuqHDsuG6rXfhuqFobMah4bqh4buX4bqp4bqh4oCcxanhu40yMjLhuqHhu6fhu43igJ0y4bqhw5Lhuq134bqhaHnGoeG6oeG7l+G6qeG6ocOyw7Xhu5vDsuG6oXfDskFm4bqhw7Lhuq134bqh4bub4buj4buN4bqhxqHhuqfhu5vDs+G6oXfhu4/hu5vDsuG6oWZ14bubw7PhuqFodOG7m8OzMeG6oWZ14bubw7PhuqFmYsahMeG6oeG7l3Phu43huqHDsuG6rXfhuqHDs+G7jeG6p+G7neG6oWd44bqwxKnhu5vhuqFm4bqp4bubw7PhuqHhu5vDs8OyaeG6oWbhuqnhu5vDs+G6ocOyw6rhu7HhuqFn4buD4bubMeG6oXbhuqfhurDhuqHGocSp4bqh4bubxKnhu5vhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oWbDsuG7keG6oXfDsnjhuqHDsnl34bqhaHLhu5vDs+G6oWhi4bud4bqh4bub4bqnxqHhuqF3w7Lhuqfhu5vDsjHhuqHhu5vhuqLhuqF3eeG6ocah4bqp4bqhZuG7n+G7m+G6oeG7l3Lhu43huqFmeHPhu5vhuqHDg+G6qeG6ocOyw6rhu7HhuqFn4buD4bub4bqhZmLhuqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6oWhB4bubw7PhuqF3eMO64buN4bqh4buXxJHhu5vDs+G6oeG7m8Ozw7JpMeG6oXfDsuG7ueG7qeG7m8Oz4bqhd8OyQWYyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdXw7LhuqfGoeG6ocOz4buN4bqn4bqhw7Lhuq134bqhaHnGoeG6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhZsOy4buR4bqh4buX4bqp4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oWhy4buN4bqhd+G7r+G6p+G7jeG6ocOz4bqt4buN4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhZsO94bubw7PhuqHGoXV34bqh4buX4bqp4bubw7Mx4bqhZsO94bubw7PhuqHGoXV34bqhxqHhu7nFqeG7m8Oz4bqhxqHhuqnhuqFm4buf4bub4bqhd8OyeOG6ocOyeXfhuqF34buv4bqn4buN4bqhw7Phuq3hu43huqFm4bqtZuG6ocah4bu5xanhu5vDs+G6oeG6ruG6p+G6oWhq4bub4bqhZsOy4bul4buNMeG6ocOz4buN4bqi4bqn4bqhZsOy4bu14bqhw4PhuqnhuqHhu5XDsuG6rWbDsuG6oWbDveG7m8Oz4bqh4bubw7Lhuqd44bqhw4N44buN4bqhw7Lhuq13MuG6oUbhuq1mw7LhuqF3w7JBZuG6oWbhu7XhuqfhuqFmeHVm4bqhw7Lhuq134bqhaOG7ucawZuG6oWfhu41u4bub4bqh4buv4bqn4bqh4bubw7Lhu7nhuqHhu5fhuqnhuqHGoXV34bqh4buteOG6sOG6oeG7ueG7p2Yx4bqh4bubw7Phur/GoeG6oWjDtOG7m8Oy4bqhd+G7r+G7ueG7p2bhuqHGoeG6qeG6oeG7hcOqd+G6oeG7leG6suG6oeG6p+G7jeG6oXfDsuG6p8ah4bqhw7Phu43huqfhuqHDsuG6rXfhuqFoecah4bqhZuG7t+G7m8Oz4bqhaGt44bqh4buxw7Ji4buN4bqhd8Oyw4Bm4bqhw7Lhu41s4bubMuG6oeG7mmp44bqh4bubw7Lhu7nhuqFmeHVm4bqhw7Lhuq134bqhZ+G7jW7hu5vhuqHhu6/huqfhuqF34buvxKnhu5vhuqHhu5vDsuG6qeG6oXbhuqnhu5vhuqF3w7LDteG6oXbhuqd44bqh4buVw7Lhu43huqFmw7Lhuqnhu53huqHDsnDhu43huqHDg+G6qeG6oeG6ruG7jeG7m+G6oeG7scOyw63hu7HhuqFmw7Lhu7XhuqHhu5vDsuG6qTHhuqFo4bu5xrBm4bqhZsOy4bu14bqh4bubw7LhuqnhuqFodOG7m8Oz4bqh4bq2MeG6oWbDsuG7teG6oeG7m8Oy4bqp4bqh4bub4bq94bubw7PhuqFo4buT4bqn4bqhaOG7ueG6p+G6oeG7r+G6p+G6ocahxanhu43huqHhu5XDsuG6rWbDsuG6oeG7r3Thu43huqHDsuG6rXfhuqFm4bq9eOG6oeKAnMah4bup4bqh4buXxanhu43igJ3huqHGocWp4buN4bqh4buVw7Lhuq1mw7Ix4bqhaOG7o+G6oeG7l+G6qeG6oWbhur144bqhw7Lhuq134bqh4buVw7Lhu6nhu43huqFo4bq/eOG6oWbDsuG7neG6oWZ4dWbhuqHDsuG6rXfhuqHDg+G6qeG6oXfhu41q4bux4bqhaOG7o+G6oWZ4dWbhuqF3w7Lhu43huqF34bqp4buN4bqhaHPhu43huqFo4bqt4bux4bqhZkHhuqF3eOG6v+G7m+G6oXfDgOG6oWfhu41u4bub4bqh4buv4bqn4bqhd8OycuG7m8Oz4bqh4buteOG6p+G6oeG7l8Wp4buN4bqhw7Lhuq134bqhaHPhu43huqFo4bqt4bux4bqhw7Phu43huqLhuqfhuqHDsuG6p+G7jeG6oeG7hcSp4bub4bqhd+G7r+G6p+G7jeG6oXfDsuG6p+G7m8OyMeG6ocOz4bqt4buN4bqh4buXw7Rmw7Ix4bqhZsOy4bu14bqhw4PhuqnhuqHhu5XDsuG6rWbDsjI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN+G7mnXhu43huqFneOG7m8Oz4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oeG7heG6qeG7jeG6ocOy4bqtd+G6oWh5xqHhuqHhu7HDsuG7neG7m8Oz4bqh4buxw7J5MeG6ocOz4buN4bqpeOG6oWbDssOqd+G6oXfDsuG7pTHhuqFo4bu5xrBm4bqhZuG6rWbhuqFocuG7jeG6oXfhu6/huqfhu43huqHDs+G6reG7jeG6oeG7l8Oq4bqw4bqh4buXxanhu43huqHDsuG6p+G6sOG6oeG6tuG6oWjDrOG7seG6ocOD4bqp4bqhd8Oy4bu5xanhu5vDs+G6ocah4bu5xrDhu5vhuqFmYuG7m8Oy4bqhw4Phu4F3MeG6oXfDsuG7jcSp4bub4bqh4bubw7Lhu43EqeG7m+G6oWht4bqh4bub4buj4buN4bqhw7J14bqh4buX4buf4bubw7PhuqHGocO14bubw7Ix4bqhd+G7r+G6p+G7neG6ocOz4bqg4buN4bqhd+G6vcah4bqhd8O14bubw7Iy4bqh4buWxanhu43huqFm4bqn4bqhw7Lhuq134bqhaHnGoeG6ocOzxJHhu5vhuqHDg+G7p+G7jeG6oWbDsuG7teG6oWhr4bqhd8O14bubw7LhuqHhurDEqXjhuqHhu5dB4bqn4bqhaHLhu43huqHDg+G7p+G7jeG6oeG7l8Wp4buN4bqhZuG6p+G6oeG7m3Thu5vDs+G6oeG7m+G6qeG7m+G6ocah4bqp4bqhd8Oy4buNanfhuqF3w7Lhuqcx4bqhduG6vXjhuqHhu5fEkeG7m8OzIOG6oVfDsuG7ueG7peG7m8OzMjIy4bqhd8Oy4bu54bul4bubw7MyMjLhuqHhu5vDsuG7pzIyMuG6oeG7m8Oy4bunMjIy4bqhL+G6oVfDsuG7ueG7peG7m8OzMjIy4bqhd8Oyxanhu40yMjLhuqF3w7Lhu7nhu6Xhu5vDszIyMi/huqHGoOG7jWrhu5vDs+G6oXfhu6/hur944bqh4buX4bqp4bqh4bubw7Nj4buN4bqhd+G7ueG7peG7m8Oz4bqhd+G7uS/huqHhu5TDsnLhu5vDs+G6oWThu5vhuqFm4bq/xqHhuqHhu5fDquG6sOG6oWbhu7fhu5vDs+G6oeG7m8Oy4bu54bqhZOG7m+G6oeG7r3Thu40vMjIy4bqhxqDhu41q4bubw7PhuqF34buv4bq/eOG6oeG7l+G6qeG6oeG7m8OzY+G7jeG6oXfhu7nhu6Xhu5vDs+G6ocOD4bqp4bubw7Mv4bqh4buUw7Jy4bubw7PhuqFk4bub4bqhZuG6v8ah4bqh4buXw6rhurDhuqFmw7Lhu53huqHhu5vhuqnhu5vDs+G6oWjhu7nGsGYyMjLhuqHDg3jhu40yNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdXw7Jt4bqhd8OyQWbhuqHhu5fFqeG7jeG6oWbhuqfhuqFm4bu14bqn4bqhw7Lhuq134bqhaHnGoeG6oXfDsuG7ucWp4bubw7PhuqF24bqg4bqhZ+G7s+G7m8Oz4bqhd8OyaeG7neG6oXfDsm3huqHhu5fhu53huqvhu43huqFm4bqn4bqhZ+G6p+G7nTHhuqF3w7Lhu6XhuqHigJzhu5fhu7Nm4bqh4buF4bqtd+KAneG6ocOy4budw6lm4bqh4buX4buzZuG6oeG7heG6rXfhuqHhu4Xhu41q4bub4bqhd8OybeG6oWht4bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6ocOy4bqtdzHhuqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqh4bubw7PDsmkx4bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6oWhz4buN4bqhaOG6reG7seG6oWdu4bqh4bubw7Lhu6cx4bqhZ27huqF3w7J4dWYx4bqhZ27huqHhu5vDsuG7geG7seG6oXfhur3GoSDhuqHigJzhu4Thu41qd+G6oeG7m8Oy4bqneOG6oXfDgeG6oXfDsnjhu6nhuqFm4buf4bub4bqhd8Oy4bulL+G6oUbDveG7m8Oz4bqh4bubw7Lhuqd44bqhduG6qeG7m8Oz4bqhZuG6rXfhuqF34buv4bud4bubw7PhuqF3xanhuqHGoeG7neG6oeG7m+G6p+G7m8OzL+G6oUh4w7rhu43huqHhu5vDsuG6p3jhuqFmw7LhuqvhurDhuqHhu5XDssSR4bux4bqhaOG7ucWp4bubw7PhuqHhu5fhuqnhu5vDsy/huqFX4buv4bqn4bubw7LhuqHhu5vDsuG6p3jhuqF3w4Hhu5vDs+G6oWbDsuG7jWpm4bqh4buX4bqt4bqhw4Phuqnhu5vDs+G6oWjhuq3hu5vDsuG6oeG7r+G7peG7jS/huqHDk+G7jeG7geG7m+G6oeG7m8Oy4bqneOG6oXfDsm3huqFmw7Lhurnhu5vDs+G6oWbDveG7m8Oz4bqhZsOy4bul4buNL+G6ocOScsah4bqhduG6p3jhuqHDs+G7oeG7jeG6oWbhu6PhuqHhu5vhuqDhuqfhuqHhu5fFqeG7jeG6oeG7l+G6q+G7jeG6oXbhuqfhu5vDsy/huqHDk+G7jcWp4bqhaOG6veG6sOG6oWnGoeG6oeG7hcSRZuG6oeG6p+G7m8Oy4bqh4bub4bqnxqEv4bqhSOG7ucWp4bubw7PhuqHhuq7huqfhuqHhu4Xhuq3hu43huqHhu5vDs+G6reG7jeG6oeG7heG7jWp34bqh4buX4bqpxqHhuqF24bqn4bud4bqhaOG6veG6sOKAnTLhuqHhu5rDsuG7ueG7m8Oz4bqhw7Lhuq134bqhaHnGoeG6oWbhu6PhuqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqh4buF4bqp4buN4bqh4buF4buNauG7m+G6oXfDsm0x4bqh4buxw7Lhu6Phu5vDs+G6oXd54bubw7PhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6ocOz4buf4bqh4buF4buj4bqh4buF4bup4buN4bqh4buteOG6sOG6oWjDtOG7m8Oy4bqhZsOyw6l34bqhZsOy4buJ4bqhZuG7teG6p+G6oeG7m+G7jcSpxqHhuqHhu5d44buBd+G6oeG7m+G6qeG7neG6ocah4bqp4bqhd8OyaeG7neG6oWZixqHhuqHhuq55ZuG6oXfhu6/huqnhu53huqFn4bq94bubw7Mg4bqh4oCc4bqm4bubw7LhuqFo4buN4bqh4buX4buP4bubw7LhuqF3w7J54bqh4bubw7LhuqnhuqHDg+G7ueG7peG7m8OzL+G6oSrhu41sZuG6oeG7rXjhuqfhu5vhuqHhu5XDsuG7o+G6oeG7m8Oy4buhZuG6oeG7m+G6qeG7m8Oz4bqhZuG7o+G6oXfDsuG7ueG7peG7m8Oz4bqh4bqn4bubw7LhuqFmw73hu5vDsy/huqHhu5plxqHhuqFow6p34bqh4bubZcah4bqhZuG6rXfhuqHhu5tlxqHhuqHDg8O94bubw7Mv4bqh4buaZcah4bqhaMOqd+G6oeG7m2XGoeG6oWbhuq134bqh4bubZcah4bqhZsO94bubw7PhuqHDs+G7jeG7o+G6oXbhu7nhu6Xhu5vDsy/huqHhu5TDsnLhu5vDs+G6oWbDsuG7jWp44bqh4buX4bqr4buN4bqhZuG7t+G7m8Oz4bqhZsOy4bq54bubw7PhuqHDs+G7jeG7ucWp4bubw7Mv4bqh4bqm4bubw7LhuqFo4buN4bqhd3jhur/hu5vhuqF3w7J54bqh4bub4bqp4bubw7PhuqFm4buj4bqhd8Oy4bu54bul4bubw7PhuqFmw7Jk4bubw7PhuqHhu5fhuqkv4bqh4buaw7Phu6PhuqHhuq54c+G7m8Oz4bqhdnLhu5vDs+G6oeG7m+G7ueG7p2bhuqFmw7Ji4bqw4bqhduG6p+G6oXbhuq0v4bqh4buaw7Phu6PhuqHhu5fEqeG7m+G6oeG7r8OB4bubw7PhuqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqh4buX4bqt4bqhZsO94bubw7PhuqFm4bq94bqwL+G6oUjhuqd44bqhaOG7p+G7m+G6oeG7l+G7n+G7m8Oz4bqhZ+G6q+G6oeG6p+G7m8Oy4bqhd8Oy4bqn4bqw4bqhw7Lhu6vhu43huqHhu5vhuqnhu5vDszIyMuKAnTI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN8OS4bqtd+G6oWh5xqHhuqHhu5fhuqnhuqHhu5fFqeG7jeG6oXfDgOG6oXbDgDHhuqF34bq9xqHhuqF3w7Xhu5vDsuG6oeG7m8Sp4bub4bqhw7Phu43huqfhu43huqFo4buNbHjhuqHhu5vDssOs4bqh4bubw7Lhuqnhu5vDszHhuqHhu4XhuqfhurDhuqHhu4XDuuG7m8OzMeG6oXfhu6/huqLhuqF3w7Xhu5vDsjLhuqHGoOG7qeG6oWjhur944bqhZnh1ZuG6ocOy4bqtd+G6oeG7l+G6qeG6ocOy4bqtd+G6oWbDsuG6qeG7nTHhuqHDsuG6rXfhuqHGocOB4bubw7PhuqHhu5XDsuG7jeG6oeG7m+G6p8ah4bqhd8Oy4bqn4bubw7Ix4bqh4bub4bqi4bqhd3nhuqHDs8Op4bux4bqh4bubw7Lhuqd4MOG6oXbhuqd44bqh4buVw7Lhu43huqFmw7Lhuqnhu53huqHDsnDhu40x4bqh4buX4bqpxqHhuqHhu614aeG7m+G6oeG7l+G6qeG6ocOy4bqtd+G6ocOz4buN4bqn4bud4bqhw7LDrOG7mzHhuqHDsuG6rXfhuqHDsnDhu40x4bqhw7Lhuq134bqhaHMx4bqhw7Lhuq134bqhxqHFqeG7jTHhuqHDsuG6rXfhuqHDsuG7oeG6pzHhuqHDsuG6rXfhuqHDsnjEqeG6oXfDteG7m8OyMeG6ocOyw6zhu5vhuqHhu7nhu6dmMjIy4bqhw4PhuqnhuqHhu5Vqd+G6oXfDsnlm4bqh4buX4bqp4bqhw7Lhuq134bqhw7Phu41j4bqh4buF4buNbHcx4bqh4buv4bqn4bqhw4NrMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3V+G7r+G7neG7m8Oz4bqhxqHDueG7jeG6oWZ4dWbhuqHDsuG6rXfhuqFoecahMeG6ocOy4bqn4buN4bqh4buFxKnhu5vhuqHhu5vhuqfGoeG6oeG7m+G6ouG6oWbhuqDhuqHhu6/huqfhuqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqhaOG6q+G7jeG6oWfhu41s4bub4bqhZmLhuqHhu5vDsuG7o8ahMeG6ocOy4buh4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqFmw7Lhu5HhuqFow6zhu7HhuqHhu5vDs+G7ucWp4buNMeG6oeG7m8Oz4bud4bqn4bub4bqh4bubancx4bqhw7Phu43hu6Hhu5vDs+G6oWjDrOG7sTHhuqFo4bu5xrBm4bqhZmLhuqF3w7Lhuqfhu5vDsuG6ocOD4bqp4bqhdsSRZuG6ocah4bqp4bqhZuG7n+G7m+G6oWbhu6PhuqF34bqp4buN4bqhQeG7m8Oz4bqhaHPhu43huqFB4bubw7Mx4bqhd8OycuG7m8Oz4bqh4buteOG6p+G6oWjhu6PhuqHGoeG6qeG6oeG7heG7jWp34bqhd+G6qeG7jeG6ocODZOG7m+G6oWbDsuG7ueG7peG7m8OzMeG6oeG7leG7jWrhu5vhuqF3w7JBZuG6oXjhurDEqeG7m+G6oXfDsuG6vcahMeG6oeG7m8Oy4bun4bqhw4PhuqnhuqHDsuG7jW144bqh4bubw7Lhu41reOG6oWbhuqfhuqFn4bqn4budMeG6oXfhu7Nm4bqh4bubw7PhuqIx4bqhd+G7j2bDsuG6oXfhu6944bqwbOG7mzLhuqHhu5bFqeG7jeG6oWbhuqfhuqF34buv4bud4bubw7PhuqHDsuG6rXfhuqFoecah4bqh4buvw6p34bqh4buxw7Lhu53hu5vDs+G6oeG7scOyeTHhuqFn4bud4bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6ocOy4bqtd+G6oXbhuq3hu5vDs+G6oXfhuq1m4bqhaG3huqFoc+G7jeG6oWjhuq3hu7HhuqHDg+G7p+G7jeG6oeG7m8Oz4bu5xanhu43huqFmw73hu5vDs+G6oXfDsuG6p8ah4bqhw7Phu43huqfhuqFmeHVm4bqhw7Lhuq134bqh4bubw7JlxqHhuqF24bud4bqhd+G6qeG7jeG6oWbhuqfhu53huqF3w7LDquG7seG6ocOz4buN4bqi4bqn4bqhw7Lhuqfhu43huqHhu4XEqeG7m+G6oeG7m+G6p8ah4bqh4bub4bqiMuG6oeG7mnXhu43huqFneOG7m8Oz4bqh4buF4bqp4buN4bqhw7Lhuq134bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqF3w7Jp4bud4bqh4buF4bqp4buN4bqh4buFYuG7m+G6oWhj4bqhaOG7ucawZuG6oXbEkeG7seG6oWjDqXfhuqF34buv4bu54bunZuG6ocah4bqp4bqhaOG7n+G7jeG6ocOycOG7jeG6oeG7m8Oz4bu5xanhu43huqHDsuG6rXfhuqHhu7HDsmLhu43huqHhu5fhu43hu5vDsuG6ocOy4bud4bqrd+G6oUHhu5vDs+G6oXfhuq1m4bqh4buVw7Thu7HhuqF3w7LFqeG7jTHhuqHhu7HDssO94bqhw7LGsOG7seG6ocOD4bun4buN4bqh4bubdeG7jeG6oWd44bubw7PhuqHDg+G6qeG6oeG7lcOyeOG7m8Oz4bqhZmLhu5vDsuG6oWfhu53huqHhu4XEqeG7m+G6oeG7leG7jeG6p+G6oWjhu7nhuqfhuqHhu6/huqcy4bqhw5Phu4154bux4bqhaHLhu43huqHhu5vhuqfGoeG6oXfDsuG6p+G7m8OyMeG6oeG7m+G6ouG6oXd54bqh4buVw7Lhu43huqHDsuG6rXfhuqHhu5fhuqnhuqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6ocOy4buNbXjhuqHhu4Xhu41qdzHhuqFm4buj4bqhd+G6qeG7jeG6oUHhu5vDs+G6ocOD4buB4bubMeG6ocOyw7nhuqF34buvxrDhuqF34buv4bqn4buN4bqhw7Phuq3hu43huqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqh4buXeWbhuqHhu4Xhu4/huqHDg+G6v+G7mzHhuqFm4bq9eOG6oWbDsuG6ouG6ocOy4bqn4bqw4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oXfhu49mw7LhuqF34buveOG6sGzhu5vhuqHhu5XDsuG7ozLhuqFX4buv4bud4bubw7PhuqHDsuG6rXfhuqFoecah4bqhd8Oy4bu5xanhu5vDs+G6oWbhu6PhuqHhur3GoeG6oeG7m8Oy4bqrZuG6ocOyw7nhuqF34buvxrAx4bqh4buxw7LDuuG6oeG7heG7jWrhu5vhuqHhu5fhuqnhuqFo4bqp4bub4bqhw4PhuqnhuqF24bqt4budMuG6oVfDssWp4buN4bqhw7Phu43huqfhu5vhuqHGocO54buN4bqhZnh1ZuG6ocOy4bqtd+G6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhw7Phu43hu6fhu43huqHDsuG6q+G7mzHhuqHDsuG6p+G7jeG6oeG7hcSp4bub4bqhw7Lhuq134bqhaHPhu43huqFo4bqt4bux4bqhZsOy4bud4bqhaGrhu5vhuqHhu5XDsuG7jeG6oeG7m+G6qeG7neG6oWbhu6PhuqHGoXV34bqh4buFxKnhu5vhuqHhu4XDtOG6oXfDsnjhuqfhuqF3w7LDteG6ocOy4buh4bqh4buxw7Ji4buN4bqhxqHFqeG7jeG6oXfhu6/hur944bqh4buFxKnhu5vhuqF3w7LEkeG7m8Oz4bqhZnh1ZjI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN1fhuqfhu5vhuqFmeHVm4bqhw7Lhuq13MeG6ocOz4buN4bqi4bqn4bqhZsOy4bu14bqhw4PhuqnhuqHhu5XDsuG6rWbDsuG6oeG7l+G7n+G7m8Oz4bqh4buX4bu5eOG6oeG7l3jhurBq4bub4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqHGoXhz4bub4bqh4buvxanhu43huqHhuq7huqcx4bqhaG3huqHhu5fhuqvhu43huqF34buv4bud4bubw7PhuqHhu5fhu5/hu5vDs+G6oeG7m+G7jWvGoeG6oXfDsuG7ueG7peG7m8Oz4bqh4bqwxKl44bqh4buFw7Thu5vhuqHhu6/DtOG7mzHhuqHGoeG7ucaw4bub4bqh4buXxanhu43huqFm4bqn4bqh4bub4buj4buN4bqhw7J14bqh4buX4buf4bubw7PhuqHGocO14bubw7Ig4bqh4oCcRsOy4bq94bub4bqhaOG7jeG6oWbDsuG6veG7m+G6oWhB4bubw7PhuqFmw7Lhur3hu5vhuqFy4buNL+G6oUbDsuG6ueG7m8Oz4bqhaOG7jeG6oWbDsuG6ueG7m8Oz4bqhaEHhu5vDs+G6oWbDsuG6veG7m+G6oeG7m8OzdOG7jeG6oeG7l+G6q+G7jeG6oWjhur3hurAyMjIv4bqh4buaw7Lhu6fhuqHhuqfhu43huqHDsnLGoeG6oXbhu6fGoeG6oWhkxqHhuqFoZMahL+G6oUbDsuG7jWp44bqhZsOy4bq54bubw7PhuqHGoXhz4bub4bqh4bubZcah4bqhZuG7pcah4bqhZsOy4bq54bubw7PhuqHGoXhz4bub4bqhZOG7mzIyMuKAnTI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN+G7msOz4bqp4bqw4bqh4bub4bqn4bqw4bqhw7Lhuq134bqhaHnGoeG6oWbhu7XhuqfhuqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqhxqDhu7nFqeG7m8Oz4bqhaGPhuqHDg+G6qeG6oWjhuqfhu5vDs+G6oWbhu6PhuqHhu5vDs3jhurDhuqFm4bul4bqhd8Oyw6p34bqhd+G7r3jhurBr4bubMeG6oXZz4bqh4bubw7PDsmzhuqHhu5vDsuG6veG7m+G6oeG7m8Oy4bun4bqhw4PhuqnhuqF34buveOG6sGvhu5vhuqHhu5fhuqvhu43huqFmw7Lhu53huqHhu5fhu6fhu7HhuqF34buv4buL4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqFm4buf4bub4bqh4bubw7Lhu41reDLhuqFIbeG6oeG7hWLhu53huqF3dOG7mzHhuqHhu7HDsuG6rXfhuqHDsnjhurDhuqHDs+G7jeG6reG6oXfhu6/DtOG6oWfhur3hu5vhuqFm4bqn4bqhxqDhu7nFqeG7m8Oz4bqh4bub4buj4buN4bqhZsOyeOG7m8OzMeG6ocOy4bqtd+G6oWh5xqHhuqHhu5vhu6Phu43huqHhu6/hu43EqeG7m8OzMeG6oWbhuq1m4bqhZsOq4bux4bqh4bu14bqw4bqhaGLhu5vDszHhuqFmw7Lhu4/hu5vDsuG6oeG7rXjhurBr4bubMeG6oWjhu53huqnhu5vhuqF3w7Jt4bqhw4PhuqnhuqF34buv4bu54bup4bubw7PhuqF3w7Jy4bub4bqhZuG6v+G7m+G6oXfhu49mw7LhuqFmw4Bm4bqhd3jhurDEqeG7m+G6oXfhu6944bqwa+G7mzHhuqHhu5fhuqnGoeG6oWbDsuG7neG6oWbhuq3hu5vhuqHhu4V1MeG6oeG7msOy4bq94bub4bqhZ+G6veG7m+G6oeG7m8SRxqHhuqFo4bu5xrBm4bqhZsOy4bu14bqhd+G7r+G7ueG7peG7m8OzMeG6oWbDsuG7j+G7m8Oy4bqhduG6rWbDsuG6oeG7hWLhu53huqF3dOG7mzHhuqHhu7HDsuG6rXfhuqHDsnjhurDhuqFn4buN4bqhdmLhu5vhuqHDg2Thu5vhuqHDsuG7o+G6p+G6oeG7scOy4buN4bqhw4Phu4F34bqhd8OybeG6oWbhu7XhuqfhuqFn4bq94bub4bqhd3Vm4bqhxqDhu7nFqeG7m8OzMuG6oeG7luG6qcah4bqhZsOy4bud4bqhaHThu5vDs+G6oeG7heG6qeG7neG6ocag4bu5xanhu5vDszHhuqHhu5vDssOqd+G6oeG7l+G6qeG6oeG7l+G7p+G7seG6oXfhu6/hu4vhuqHDsuG7jW144bqh4buF4buNanfhuqHDs+G7jeG6reG6oXfhu6/DtOG6oWbhu7XhuqfhuqHDsuG6rXfhuqFoecahMuG6oVfhuqvhu53huqHhu6/huqfhuqHGoXLhu43huqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6oWfhu41u4bub4bqh4bqu4bu54bun4bubw7PhuqF3w7Jy4bubw7PhuqHhu6144bqn4bqhd8O64bqhZsOyQWbhuqFm4bqtZuG6oWbhur144bqh4buX4bqrZuG6oeG7hXXhuqHDsuG6rXfhuqFoecahMeG6ocOy4bqp4bubw7PhuqHhu5tkxqHhuqF3w7rhuqFmw7JBZuG6oeG7l+G7jcSp4bub4bqhw7Lhu53huqfhu5vhuqHDsuG6rXfhuqFoecah4bqh4bup4bqhZuG7peG6oXbhu6kx4bqhw7J44bqwbOG7m+G6ocOD4bqp4bqhd+G7keG7m8OyMuG6oeG7lMOyeOG6sGrhu5vhuqHhu5XDsuG7j2bDsuG6oWbhuq1m4bqh4bubw7PDsmzhuqHhu5vDsuG6veG7m+G6oXfhu6944bqwa+G7m+G6oWfhuqvhurDhuqHDg+G6qeG6oeG7l+G6p+G7m+G6oXdw4bqn4bqhw7Lhuq134bqhaHnGoeG6oWht4bqh4buFYuG7neG6oXd04bub4bqhw4PhuqnhuqHhu7HDsuG6rXfhuqHDsnjhurDhuqHDs+G7jeG6reG6oXfhu6/DtOG6oWbhu7XhuqfhuqHhu5fhu53huqvhu43huqHDssO14bubw7LhuqFn4bq94bub4bqhZuG6p+G6oWjDqWbhuqF2xJFm4bqh4bub4bqp4bqw4bqh4bubw7JlxqHhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oWbDsuG7keG6oWjhuq3hu7HhuqFB4bubw7PhuqHhu5vDsnjhuqFm4bq/eOG6oXbhu43hu5vDsuG6ocOy4bud4bqrd+G6ocODZOG7m+G6ocOy4buj4bqn4bqhd+G7jeG7m8Oy4bqhd8Oy4bq/4bub4bqhZsOy4bud4bqhaHThu5vDs+G6oeG7heG6qeG7neG6ocah4bqp4bqhZuG7n+G7m+G6oeG7scOy4bqtd+G6ocOyeOG6sOG6ocOz4buN4bqt4bqhd+G7r8O04bqhZ+G7jeG6oXZi4bub4bqhw4Nk4bub4bqhw7Lhu6PhuqfhuqFobeG6oeG7scOy4bqtd+G6oXfhu6/hu41t4bub4bqh4buV4buN4bubw7LhuqF3auG6oS3huqHhuq5j4bqhw7J14buNMeG6oeG7scOy4bqtd+G6oXfhu6/hu41t4bub4bqhZ3jhuqHhu5fDtGbDsjHhuqHhuq7hu6PhuqfhuqFo4buj4buN4bqhw7Phu41ixqHhuqHhu5vDs8Oyw6jhu53huqHhu4Vr4bub4bqhw4PhuqLhu5vDszI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOg4bqhdnfhurDhu5dpPsOgd2nhuq53LeG6p+G7l+G7jcOz4bubIOG6oeG7r+G7jcOzw7J3MMOgNzZ2d+G7r+G7neG7m8OzN+G7hOG6qeG7jeG6ocOD4bqp4bqhYuG7m8OyIOG6ocOS4bud4bqp4bubw7PhuqHGoOG7jeG7m8Oy4bqhV+G7ucWp4bubw7M2L3Z34buv4bud4bubw7M3Ni/hu7E3


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]