• Hát đúm của đồng bào Mường Thanh Hóa
    2023-07-02 13:59:00

    (vhds.baothanhhoa.vn) - Dân tộc Mường sinh sống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ lâu đời và tập trung ở các huyện Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Bá Thước, Lang Chánh. Họ là chủ nhân sáng tạo, thực hành và trao truyền nhiều loại hình di sản văn hóa mà dân ca Mường là...

Tắt [X]