(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, cùng với xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp đã góp phần khơi dậy sự chủ động, sáng tạo của các chủ thể, đưa các sản phẩm tiềm năng, thế mạnh của huyện Hậu Lộc trở thành sản phẩm OCOP.
4bu14buMxILhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4bus4buP4buOWMagw43huqDhu7fhu7VXWFbhu6Lhu5zDkuG7t+G6q+G7hlnhuqLhur3DmkfhuqLhu6zhu4zhuqhY4bqi4buMWTvhuqJY4buOTOG7muG6ouG7nMSQ4bucw5J34bqiWOG7jEvhuqLhu5pC4buc4buM4bqiOsOKO+G6okgk4bucw5LhuqJXQ+G7nOG6ouG7rOG7jOG7guG7muG6ouG7gcOh4buBb+G7tS9XWFbhu6Lhu5zDkuG7t+G7tS/hu4zEguG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6zhuqvDjeG6rEjhuqDhu7fhur/hu4zGr+G6olck4bqiJuG6quG7ouG6okdZw5pH4bqiR+G7tuG6rOG6okdD4bqi4buMTeG6oljhu4xU4bucw5LhuqJH4buMw5Xhu5zhu4zhuqJYVuG7kHfhuqJHU+G7nMOS4bqiWOG6qEfhuqJYWTtK4buc4bqiWFZZO0zhu5zhuqJJQOG7qEfhuqJJ4buCO+G6ouG7mkLhu5zhu4x34bqiR+G7suG7nMOS4bqiJsWo4buO4bqiOsOKO+G6okgk4bucw5LhuqJH4bum4bqiR+G7jEt34bqiR+G7jMOV4buc4buM4bqiV+G6qEfhu4zhuqLhu6zhu4zhu7LhuqLhu4zhu6jhu6zhuqJJROG6osOS4bue4bus4bqi4bus4buM4buA4buc4bqi4buW4buM4bum4buO4bqiSOG7hjvhuqJXJOG6okfhu4zhu7bhuqJJw5rhu5zDknfhuqJX4bqo4bucw5LhuqJYQuG7ouG6okfhu7bhuqzhuqJH4bqoR+G6okfhu4zhu7bhuqJY4buMTnfhuqJJQOG6rOG6okfhuqhH4bqiV0Phu5zhuqLhu6zhu4zhu4Lhu5rhuqJY4buOTOG7muG6ouG7nMSQ4bucw5J34bqiWOG7jEvhuqLhu5pC4buc4buM4bqiR+G7tuG6rOG6ouG7jFk7TeG7nOG6ouG6q+G7hlnhuqLhur3DmkfhuqJYVuG7quG6oljhu4zhuqrhu5zhu4zhuqJXQ+G7nOG6ouG7rOG7jOG7guG7muG6ouG7gcOh4buBb3jhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t+G7teG7juG7msOS4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7jsOhw43hu5xYw41W4bqg4bqiV1g7xqDDjcWp4bqgP+G7jkhY4buM4buv4bqi4bqkw4PDg+G7rDp24bqi4buMw43hu47DkuG7jFjhu6/huqLhurLhurDhurDhu6w6duG6oOG6oldWR8Wp4bqgLy9HSOG7nHhG4bqs4buiWOG7jOG6rOG7nOG7jOG7jOG7ouG6rHgm4bucL0jDjVfhu5ZY4bui4busL+G7nMONP1cv4bqu4bqww4PEgi/EguG6puG6pEjhuq7EguG6tsODw4Phurbhuq5Y4bqm4bqyw4PhurDhuqTGoMODeOG7lOG7rMOS4butVsWp4bq24bq0w4PhuqDhuqLhuqzGoFjFqeG6oOG6q+G7hlnhuqLhur3DmkfhuqLhu6zhu4zhuqhY4bqi4buMWTvhuqJY4buOTOG7muG6ouG7nMSQ4bucw5J34bqiWOG7jEvhuqLhu5pC4buc4buM4bqiOsOKO+G6okgk4bucw5LhuqJXQ+G7nOG6ouG7rOG7jOG7guG7muG6ouG7gcOh4buBb+G6oOG6oj/hu45IWOG7jMWp4bqg4bqkw4PDg+G6oOG6ouG7jMON4buOw5Lhu4xYxanhuqDhurLhurDhurDhuqDhuqIv4bu34bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6zDoeG6rOG7rFjhu47hu6Lhu5zhuqDhu7fhuqvhu4ZZ4bqi4bq9w5pH4bqiR+G7nuG6okbGr+G6okbhu45O4buc4bqiSOG6quG7juG6ouG7luG7jOG7okPhu5zDkuG6osSC4bqu4bqi4buW4buad+G6olg94bqiRyXhuqzhuqLhur1CR+G7jOG6ouG7jVnhu5zDkuG6oklL4buc4bqi4bq9Qkfhu4zhuqLhu49WQMav4bucw5J34bqiR+G6qEfhu4zhuqJGxq/huqLhurThuqLhu5bhu5rhuqLGoOG6quG6oklD4bui4bqi4bq/4buKeOG6ouG6v8OS4buMTOG6oknhuqjhu5zhu4zhuqJH4bqo4bqi4buq4bqi4bqr4buGWeG6ouG6vcOaR+G6okfhu57huqJYPeG6osagw4pZ4bqiScav4buO4bqiJuG6quG6ouG7luG7jOG6qOG6ouG7rOG7jOG6qFjhuqJYVuG7jk7hu5x34bqi4buM4buOTeG7nOG6ouG7nOG6rDvhuqJH4bue4bqi4bqy4bqiOkThuqImw43hu5zhuqJG4buOTuG7nOG6oiY94bqs4bqixqDhuqrhu5rhuqJWWcOa4bucw5J34bqiJj3huqzhuqLhu5bhu4zhuqzhu47huqJY4buM4bqoR3fhuqLhu5xZU+G7juG6olhWVeG7nMOS4bqiWOG7jOG7tjt34bqi4buMQ+G7juG6oldD4buceOG6osOy4buOSuG7nMOS4bqiOkThuqLhur/DkkDhuqLhur3DmkfhuqJH4buMWTtK4buc4bqi4buW4buM4bqs4buO4bqiWOG7jOG6qEfhuqLhu4xD4buO4bqiV0Phu5x44bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6xh4buiSDvhuqDhu7fhu7Xhu47hu5rDkuG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu47DocON4bucWMONVuG6oOG6oldYO8agw43FqeG6oD/hu45IWOG7jOG7r+G6ouG6pMODw4Phu6w6duG6ouG7jMON4buOw5Lhu4xY4buv4bqi4bqy4bqw4bqw4busOnbhuqDhuqJXVkfFqeG6oC8vR0jhu5x4RuG6rOG7oljhu4zhuqzhu5zhu4zhu4zhu6Lhuqx4JuG7nC9Iw41X4buWWOG7ouG7rC/hu5zDjT9XL+G6ruG6sMODxIIvxILhuqbhuqRI4bquxILhurbDg+G6suG6sOG6tFjhurLEgsOD4bqk4bquxqDDg3jhu5Thu6zDkuG7rVbFqeG6puG6puG6suG6oOG6ouG6rMagWMWp4bqg4bqr4buGWeG6ouG6vcOaR+G6ouG7rOG7jOG6qFjhuqLhu4xZO+G6oljhu45M4bua4bqi4bucxJDhu5zDknfhuqJY4buMS+G6ouG7mkLhu5zhu4zhuqI6w4o74bqiSCThu5zDkuG6oldD4buc4bqi4bus4buM4buC4bua4bqi4buBw6Hhu4Fv4bqg4bqiP+G7jkhY4buMxanhuqDhuqTDg8OD4bqg4bqi4buMw43hu47DkuG7jFjFqeG6oOG6suG6sOG6sOG6oOG6oi/hu7fhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rMOh4bqs4busWOG7juG7ouG7nOG6oOG7t+G7ocOU4bqiJuG7hjt34bqi4buW4buM4buO4bqiWOG7jOG6rOG7muG6osOS4buO4bqs4bqiw6Hhu4xA4bum4bucw5LhuqJYVsOU4buc4buM4bqiw6rhu6Thu47huqI6ROG6ouG7msOaWOG6oldD4buc4bqi4bus4buM4buC4bua4bqiw73hu4HDoeG7gW/hu7N34bqi4buMWTtN4buc4bqiOuG6qEfhuqJJ4buQ4buc4buM4bqiR+G7gOG7nOG6ojrDijvhuqJIJOG7nMOS4bqiV0Phu5zhuqLhu6zhu4zhu4Lhu5rhuqJIJOG6rOG6olhWSuG7nOG6oljhu45M4bua4bqi4bucxJDhu5zDknfhuqJY4buMS+G6ouG7mkLhu5zhu4zhuqJH4bu24bqs4bqiSeG7kOG6rOG6ouG7rOG7jEDhu6bhu5zDknfhuqJJ4bue4bqixqDhuqrhuqJH4bqoR+G6osag4buiQuG7juG6oldD4buc4bqi4bus4buM4buC4bua4bqiR+G7jEvhuqJG4buOS+G7nOG6olg94bqiWOG7jOG7tjt34bqi4buMQ+G7juG6oldD4buceOG6ouG7j1bhu6Lhu5zDkuG6oknhu57huqJH4bue4bqiR+G6qEfhuqJXQ+G7nOG6ouG7rOG7jOG7guG7muG6ouG7nOG7jEDhu6/huqJYU+G7muG6ouG7nFLhu5x34bqiR+G6qOG6oljhu4xZ4bqi4bucQMWo4bucw5J34bqi4buaReG7muG6olhT4buad+G6ouG7muG7hljhuqLhu6Lhu5zDkuG6olfDneG6oibhu4pYd+G6oldD4buc4bqi4bus4buM4buC4bua4bqiWD3huqI7S+G7nHh4eOG6osOh4buy4bucw5LhuqImxajhu47huqJJ4bued+G6ouG7jFk7TeG7nOG6oljhu45L4bus4bqiWOG7tEfhuqJY4buMJEfhuqLhu4zhu45N4buc4bqiWFk7SuG7nOG6olhWWTtM4bucd+G6ouG7jEDFqOG7nMOS4bqiSOG7hOG7nOG6oibhuqrhuqLhu5zDkuG7jOG7jkrhu5zhuqJHI1nhuqI6w4o74bqiSCThu5zDkuG6okfhu6bhuqJH4buMS3fhuqJH4buMw5Xhu5zhu4zhuqJX4bqoR+G7jOG6oklO4bqi4buW4buM4bum4buO4bqiw5Lhu6jhu47huqJXJOG6okfhu4zhu7bhuqJJw5rhu5zDkuG6okfhu7bhuqzhuqJH4bqoR+G6okfhu4zhu7bhuqJY4buMTuG6oldD4buc4bqiOlnhur5Y4bqiJsWo4buO4bqiR+G7jEDhu6bhu5zDkuG6olhWw5Thu5zhu4x44bqiw6rhu6Thu47huqJXQ+G7nOG6ouG7rOG7jOG7guG7muG6ouG7luG7jOG7juG6ojrDijvhuqJIJOG7nMOS4bqiWOG7jOG6quG7nOG7jOG6okdT4bucw5LhuqJXQ+G7nOG6ouG7rOG7jOG7guG7muG6ouG7gcOh4buBb+G6olfEqOG6oklA4buoR+G6ouG7jFk7TeG7nOG6ouG7jOG7pOG6olhW4buo4bqi4bqww4PhuqJYVuG7jk1Z4bqiSVXhu5zDki9XQ+G7nOG6ouG7rOG7jOG7guG7muG6ouG7gcOh4buBb+G6ouG6sOG6olfhuqzhu6J24bqi4bqyw4PhuqJYVuG7jk1Z4bqiSVXhu5zDki9XQ+G7nOG6ouG7rOG7jOG7guG7muG6ouG7gcOh4buBb+G6ouG6tuG6olfhuqzhu6J44bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6xh4buiSDvhuqDhu7fhu7Xhu47hu5rDkuG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu47DocON4bucWMONVuG6oOG6oldYO8agw43FqeG6oD/hu45IWOG7jOG7r+G6ouG6pMODw4Phu6w6duG6ouG7jMON4buOw5Lhu4xY4buv4bqi4bqy4bqw4bqw4busOnbhuqDhuqJXVkfFqeG6oC8vR0jhu5x4RuG6rOG7oljhu4zhuqzhu5zhu4zhu4zhu6Lhuqx4JuG7nC9Iw41X4buWWOG7ouG7rC/hu5zDjT9XL+G6ruG6sMODxIIvxILhuqbhuqRI4bquxILhurLDg+G6tOG6rsSCWOG6ruG6puG6ruG6pOG6tsagw4N44buU4busw5Lhu61WxanhurDDguG6ruG6oOG6ouG6rMagWMWp4bqg4bqr4buGWeG6ouG6vcOaR+G6ouG7rOG7jOG6qFjhuqLhu4xZO+G6oljhu45M4bua4bqi4bucxJDhu5zDknfhuqJY4buMS+G6ouG7mkLhu5zhu4zhuqI6w4o74bqiSCThu5zDkuG6oldD4buc4bqi4bus4buM4buC4bua4bqi4buBw6Hhu4Fv4bqg4bqiP+G7jkhY4buMxanhuqDhuqTDg8OD4bqg4bqi4buMw43hu47DkuG7jFjFqeG6oOG6suG6sOG6sOG6oOG6oi/hu7fhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rMOh4bqs4busWOG7juG7ouG7nOG6oOG7t+G6v8SQ4bua4bqi4bquw4Phuq7huq534bqiWMOZ4bucw5LhuqLhu5zDkllV4buc4bqixqAkR+G6oljhu4wkR+G6ouG7jOG7jk3hu5zhuqLDoeG7jEDhu6bhu5zDkuG6olhWw5Thu5zhu4zhuqLhu4HDoeG7gW/huqLhu4xZO03hu5zhuqLhuqvhu4ZZ4bqi4bq9w5pH4bqixqDhuqrhuqLhurDDg3jDguG6tsOD4bqiWFbhu45NWeG6oklV4bucw5J34bqiWFbhu6Lhu5zDkuG6oknhu57hu6/huqLhu5zDkllV4buc4bqi4bucw5LDiuG7nOG6olfhuqhH4buM4bqiWOG7kuG7nOG7jOG7r+G6ouG6sOG6pMOD4bqiWFbhu45NWeG6oklV4bucw5J24bqi4bucw5JZVeG7nOG6ouG7nMOSw4rhu5zhuqJX4bqoR+G7jOG6ouG7jFk7TeG7nOG6osag4bqq4bqi4bqw4bq0w4PhuqJYVuG7jk1Z4bqiSVXhu5zDknbhuqLhu5zDkllV4buc4bqiOkThuqLhu4zDmuG7juG6ouG7jOG7nuG6rOG6ouG6sMOD4bqiWCjhuqJJVeG7nMOSd+G6osag4bqq4bqiJlThu5zhuqJH4bu24bqs4bqiR+G6qEfhuqJI4bui4bqs4buc4buM4bqi4bucw5Lhu4zhu45N4busd+G6ouG7jOG7qOG7rOG6oljhuqhH4bqiOkR34bqi4buMw5rhuqJXQ+G7nOG6ojpZ4bq+WOG6olgk4bqi4buMWTvhuqJJw5rhu5zDknfhuqImVOG7nOG6oibhuqw74bqiWD3huqJH4bqoR+G6oljDmeG6okfhu4wjR+G6oljDleG7nOG6okjhu7Thu5zDknfhuqJH4bqoR+G6ouG7rlkp4bqiSeG7gFnhuqJYQOKApuG6veG7uDvhuqLhu5ZL4bqiSUvhu5zhuqLhu5zhuqw7d+G6ouG7jFk7TeG7nOG6ouG6q+G7hlnhuqLhur3DmkfhuqJH4bue4bqi4bqk4bqiV0Phu5zhuqLhu6zhu4zhu4Lhu5rhuqLhu4HDoeG7gW/huqJH4bq+4bus4bqiWOG7kuG7nOG7jHfhuqJYVuG7ouG7nMOS4bqiSeG7nnfhuqJH4bue4bqi4bqu4bqiV0Phu5zhuqLhu6zhu4zhu4Lhu5rhuqJJQljhuqLhurbhuqJX4bqs4bui4bqiw73hu4/DmeG6onJL4buc4bqiV+G6quG7onfhuqLhu4/DmeG6onJL4buc4bqiR+G7jEDhu5zDkuG7s3fhuqLhurThuqJXQ+G7nOG6ouG7rOG7jOG7guG7muG6oklCWOG6ouG6sOG6olfhuqzhu6LhuqLDvcOqReG7muG6olhT4bua4bqi4bqr4bug4bqs4bqi4bqrQ+G7jnfhuqLDskDhu6hZ4bqiw6Hhu4zhu47hu5xKd+G6ouG6oVPhu5zDkuG6olhW4buy4bucw5LhuqLhuqtC4bqiWOG7jEPhu6LhuqJX4bq+O+G6ouG7luG7jFN34bqi4buPU+G7muG6ouG7nFLhu5zhuqLDquG6rOG7juG6ouG6q0DGr+G7nMOSd+G6osOh4bqo4bqi4buP4buMWeG6ouG7nEDFqOG7nMOS4bqiw7NZw4rhu5zhuqLhu4/hu4zhu7Y7d+G6osOq4buGWOG6ouG7ouG7nMOS4bqi4bqh4bqs4bqi4bq9w5pH4buzeOG6ouG6q+G7jk3hu5zhuqJH4bue4bqi4bq24bqiV0Phu5zhuqLhu6zhu4zhu4Lhu5rhuqJJ4bqs4bucw5LhuqJH4buMxq/huqJY4buM4buC4bua4bqiSeG7kOG7nOG7jHfhuqJHU+G7nMOS4bqi4buc4buM4buG4buceOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu34bu14buO4buaw5LhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4buOw6HDjeG7nFjDjVbhuqDhuqJXWDvGoMONxanhuqA/4buOSFjhu4zhu6/huqLhuqTDg8OD4busOnbhuqLhu4zDjeG7jsOS4buMWOG7r+G6ouG6suG6sOG6sOG7rDp24bqg4bqiV1ZHxanhuqAvL0dI4buceEbhuqzhu6JY4buM4bqs4buc4buM4buM4bui4bqseCbhu5wvSMONV+G7lljhu6Lhu6wv4bucw40/Vy/huq7hurDDg8SCL8SC4bqm4bqkSOG6rsSC4bq24bqu4bqm4bqu4bq2WOG6puG6pOG6sOG6ssODxqDDg3jhu5Thu6zDkuG7rVbFqeG6sMOD4bqm4bqg4bqi4bqsxqBYxanhuqDhuqvhu4ZZ4bqi4bq9w5pH4bqi4bus4buM4bqoWOG6ouG7jFk74bqiWOG7jkzhu5rhuqLhu5zEkOG7nMOSd+G6oljhu4xL4bqi4buaQuG7nOG7jOG6ojrDijvhuqJIJOG7nMOS4bqiV0Phu5zhuqLhu6zhu4zhu4Lhu5rhuqLhu4HDoeG7gW/huqDhuqI/4buOSFjhu4zFqeG6oOG6pMODw4PhuqDhuqLhu4zDjeG7jsOS4buMWMWp4bqg4bqy4bqw4bqw4bqg4bqiL+G7t+G7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busw6Hhuqzhu6xY4buO4bui4buc4bqg4bu34bqp4buO4bqs4bqiScOU4buc4buM4bqiR+G7jOG7kOG6ouG6v8OSWTtP4buc4bqi4buP4buM4buQ4bqi4buP4buM4bu2O3fhuqI6ROG6ouG6v8OSQOG6ouG6vcOaR+G6osagJOG6rOG6okfhu4xQ4buc4bqiR+G6qOG6oljhu4xZ4bqi4bucQMWo4bucw5LhuqLGoOG6quG6oldD4buc4bqi4bus4buM4buC4bua4bqiSeG6uEfhuqJYVkDhu5zDkuG6oibhuqrhuqI6w4o74bqiSCThu5zDkuG6oljhu4zhuqrhu5zhu4zhuqJXQ+G7nOG6ouG7rOG7jOG7guG7muG6ouG7gcOh4buBb3jhuqLhu4894bqiVyThuqLhu65Z4bqs4buc4bqiWMOK4buad+G6ouG7luG7jFk7S+G7nOG6ouG7luG7jMOVR+G7jOG6olhC4bui4bqiSeG7jkxZ4bqi4buW4buOTeG7nOG6okfhu7bhuqzhuqJH4buMw5Xhu5zhu4zhuqLhu65ZO0zhu5zhuqJJ4buQ4bqs4bqi4bus4buMQOG7puG7nMOSd+G6okfhu4zhu5DhuqLhu4/hu4zhu7Y74bqiSUThuqLhu5pC4buc4buM4bqiSELhu5zhuqI6w4o74bqiSCThu5zDkuG6oldD4buc4bqi4bus4buM4buC4bua4bqiR+G6qOG6oljhu4xZ4bqi4bucQMWo4bucw5LhuqLDs1nDiuG7nOG6ouG7j+G7jOG7tjvhuqLGoOG6quG6oldD4buc4bqi4bus4buM4buC4bua4bqi4buBw6Hhu4Fv4bqi4bucxJDhu5rhuqLhuq7Dg+G6ruG6rnjhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t+G7teG7juG7msOS4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7jsOhw43hu5xYw41W4bqg4bqiV1g7xqDDjcWp4bqgP+G7jkhY4buM4buv4bqi4bqkw4PDg+G7rDp24bqi4buMw43hu47DkuG7jFjhu6/huqLhurbhurLDg+G7rDp24bqg4bqiV1ZHxanhuqAvL0dI4buceEbhuqzhu6JY4buM4bqs4buc4buM4buM4bui4bqseCbhu5wvSMONV+G7lljhu6Lhu6wv4bucw40/Vy/huq7hurDDg8SCL8SC4bqm4bqkSOG6rsSC4bq24bqw4bq04bq24bqwWOG6ssODw4LDg+G6ssagw4N44buU4busw5Lhu61WxanEguG6sMOD4bqg4bqi4bqsxqBYxanhuqDhuqvhu4ZZ4bqi4bq9w5pH4bqi4bus4buM4bqoWOG6ouG7jFk74bqiWOG7jkzhu5rhuqLhu5zEkOG7nMOSd+G6oljhu4xL4bqi4buaQuG7nOG7jOG6ojrDijvhuqJIJOG7nMOS4bqiV0Phu5zhuqLhu6zhu4zhu4Lhu5rhuqLhu4HDoeG7gW/huqDhuqI/4buOSFjhu4zFqeG6oOG6pMODw4PhuqDhuqLhu4zDjeG7jsOS4buMWMWp4bqg4bq24bqyw4PhuqDhuqIv4bu34bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6zDoeG6rOG7rFjhu47hu6Lhu5zhuqDhu7fhuqnhu47huqzhuqJJw5Thu5zhu4zhuqJH4buM4buQ4bqi4buPVuG7jk1Z4bqi4buPWTtLWOG6osOq4bqs4buOd+G6oljhu4xT4buc4bqiw6Hhu4zhu45L4buc4bqi4buP4buMReG7nMOSd+G6ojpE4bqi4bq/w5JA4bqi4bq9w5pH4bqiOsOKO+G6okgk4bucw5LhuqJXQ+G7nOG6ouG7rOG7jOG7guG7muG6olhT4bua4bqi4bucUuG7nOG6ouG7luG7jFPhuqLDquG6rOG7juG6ouG6q0DGr+G7nMOS4bqixqDhuqrhuqJXQ+G7nOG6ouG7rOG7jOG7guG7muG6ouG7gcOh4buBb+G6ouG6sOG6olfhuqzhu6LhuqLhu5zEkOG7muG6ouG6rsOD4bqu4bqueOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu34bu14buO4buaw5LhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4buOw6HDjeG7nFjDjVbhuqDhuqJXWDvGoMONxanhuqA/4buOSFjhu4zhu6/huqLhuqTDg8OD4busOnbhuqLhu4zDjeG7jsOS4buMWOG7r+G6osSCw4PEguG6tuG7rDp24bqg4bqiV1ZHxanhuqAvL0dI4buceEbhuqzhu6JY4buM4bqs4buc4buM4buM4bui4bqseCbhu5wvSMONV+G7lljhu6Lhu6wv4bucw40/Vy/huq7hurDDg8SCL8SC4bqm4bqkSOG6rsSC4bq24bq24bqmw4PhurRY4bqyxILhuqbhurLhurLGoMODeOG7lOG7rMOS4butVsWpxILhuqTDguG6oOG6ouG6rMagWMWp4bqg4bqr4buGWeG6ouG6vcOaR+G6ouG7rOG7jOG6qFjhuqLhu4xZO+G6oljhu45M4bua4bqi4bucxJDhu5zDknfhuqJY4buMS+G6ouG7mkLhu5zhu4zhuqI6w4o74bqiSCThu5zDkuG6oldD4buc4bqi4bus4buM4buC4bua4bqi4buBw6Hhu4Fv4bqg4bqiP+G7jkhY4buMxanhuqDhuqTDg8OD4bqg4bqi4buMw43hu47DkuG7jFjFqeG6oMSCw4PEguG6tuG6oOG6oi/hu7fhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rMOh4bqs4busWOG7juG7ouG7nOG6oOG7t23huqIm4buy4bucw5LhuqJG4buOTuG7nOG6ouG6oeG6rOG6ouG6vcOaR3fhuqJY4buG4buc4bqiSOG7tOG7nMOS4bqiR+G6qOG7nOG7jOG6olY94bucw5LhuqLhu5zDkuG7huG7rOG6ouG7muG6uOG7nOG6olhWQ+G7juG6okjhuqrhu4534bqiJsWo4buO4bqi4buM4bui4bqs4bqiV8Od4bqiJuG7ilh34bqiRuG7gOG7nOG6ouG7nOG7quG6olbDmnh4eOG6ouG7nMOSQMav4buO4bqiSMOK4buc4bqi4buc4bum4buO4bqiScOKO+G6oklE4bqi4buW4buM4bqs4buO4bqiWOG7jOG6qEd34bqi4bus4buM4bqoWOG6olhW4buOTuG7nOG6ouG7nMOS4buMTOG6ouG7nFlT4buO4bqi4bui4bucw5LhuqLGoOG6vjvhuqLhu5rhu4ZYeOG6ouG7jUPhu5zhuqLhu6zhu4zhu4Lhu5rhuqLhu5rhu4ZY4bqi4bui4bucw5LhuqLhuqHhuqzhuqLhur3DmkfhuqJH4bu44bucw5LhuqJJROG6oklA4buoR+G6okdT4bucw5LhuqLhu5zhu4zhu4bhu5zhuqLGoOG6quG6oldD4buc4bqi4bus4buM4buC4bua4bqi4buBw6Hhu4Fv4bqi4bqw4bqiV+G6rOG7ouG6okfhur7hu6zhuqJY4buS4buc4buMeOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu34bu14buO4buaw5LhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4buOw6HDjeG7nFjDjVbhuqDhuqJXWDvGoMONxanhuqA/4buOSFjhu4zhu6/huqLhuqTDg8OD4busOnbhuqLhu4zDjeG7jsOS4buMWOG7r+G6ouG6suG6sOG6sOG7rDp24bqg4bqiV1ZHxanhuqAvL0dI4buceEbhuqzhu6JY4buM4bqs4buc4buM4buM4bui4bqseCbhu5wvSMONV+G7lljhu6Lhu6wv4bucw40/Vy/huq7hurDDg8SCL8SC4bqm4bqkSOG6rsSC4bq24bqyxILhurDhuqRY4bq04bqu4bqy4bqm4bquxqDDg3jhu5Thu6zDkuG7rVbFqcOC4bqy4bq24bqg4bqi4bqsxqBYxanhuqDhuqvhu4ZZ4bqi4bq9w5pH4bqi4bus4buM4bqoWOG6ouG7jFk74bqiWOG7jkzhu5rhuqLhu5zEkOG7nMOSd+G6oljhu4xL4bqi4buaQuG7nOG7jOG6ojrDijvhuqJIJOG7nMOS4bqiV0Phu5zhuqLhu6zhu4zhu4Lhu5rhuqLhu4HDoeG7gW/huqDhuqI/4buOSFjhu4zFqeG6oOG6pMODw4PhuqDhuqLhu4zDjeG7jsOS4buMWMWp4bqg4bqy4bqw4bqw4bqg4bqiL+G7t+G7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busw6Hhuqzhu6xY4buO4bui4buc4bqg4bu3beG6ojpE4bqi4bqrQOG7nMOS4bqi4bq9w5pHd+G6oklA4buoR+G6okfhu4zDleG7nOG7jOG6ouG7rlk7TOG7nOG6oknhu5DhuqzhuqLhu6zhu4xA4bum4bucw5LhuqJYQuG7ouG6oknhu45MWeG6ouG7luG7jk3hu5x34bqi4buW4buMWTtL4buc4bqi4buW4buMw5VH4buM4bqi4bus4buM4bqoWOG6olhW4buOTuG7nOG6oldD4buc4bqi4bus4buM4buC4bua4bqiWD3huqI7S+G7nHfhuqLhuqzhu5zhu4zhuqLhur/Dklk7T+G7nOG6ouG7ocSQ4buc4bqi4buPw5134bqiWOG7jFPhu5zhuqLhurvhu45L4buc4bqi4bq94bui4bucw5LhuqJJROG6ojrDijvhuqJIJOG7nMOS4bqiR+G6qEfhuqJXQ+G7nOG6ouG7rOG7jOG7guG7muG6ouG7nOG7jEDhuqJYw5nhuqI7S+G7nOG6olfhuqrhu6J34bqiWMOZ4bqiO0vhu5zhuqJH4buMQOG7nMOS4bqiWOG7jOG6quG7nOG7jOG6oldD4buc4bqi4bus4buM4buC4bua4bqi4buBw6Hhu4Fv4bqi4bq24bqiV+G6rOG7ouG6okfhur7hu6zhuqJY4buS4buc4buM4bqi4bucxJDhu5rhuqLhuq7Dg+G6rsODeOG6ouG6oUvhu5zhuqLhu5zhuqw7d+G6ouG6rOG7nOG7jOG6oklE4bqi4bucw4rhu5zDkuG6okfhur7hu6x34bqi4bua4buq4bqiVsOa4bucw5LhuqLhu65ZO+G6ouG7mlPhuqLhu5zhu4zhuqrhuqI6QOG7quG7nMOSd+G6oknhu4BZ4bqiWEDhuqLhu5rhuqg74bqi4bua4bueR+G6oljhu4zhu45LWOG6okbhu5B34bqi4bucw4rhu5zDkuG6okfhuqzhu6LhuqJH4buM4bq+WOG6osagQOG7qOG7nMOS4bqiV0Phu5zhuqLhu6zhu4zhu4Lhu5p34bqiWOG7jEDhu6bhu5zDkuG6ouG7jOG7jk1ZeOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu34bu14buO4buaw5LhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4buOw6HDjeG7nFjDjVbhuqDhuqJXWDvGoMONxanhuqA/4buOSFjhu4zhu6/huqLhuqTDg8OD4busOnbhuqLhu4zDjeG7jsOS4buMWOG7r+G6ouG6suG6sOG6sOG7rDp24bqg4bqiV1ZHxanhuqAvL0dI4buceEbhuqzhu6JY4buM4bqs4buc4buM4buM4bui4bqseCbhu5wvSMONV+G7lljhu6Lhu6wv4bucw40/Vy/huq7hurDDg8SCL8SC4bqm4bqkSOG6rsSC4bqyw4Phuq7EguG6pljhurLDgsOCxILhurbGoMODeOG7lOG7rMOS4butVsWp4bq24bq24bqy4bqg4bqi4bqsxqBYxanhuqDhuqvhu4ZZ4bqi4bq9w5pH4bqi4bus4buM4bqoWOG6ouG7jFk74bqiWOG7jkzhu5rhuqLhu5zEkOG7nMOSd+G6oljhu4xL4bqi4buaQuG7nOG7jOG6ojrDijvhuqJIJOG7nMOS4bqiV0Phu5zhuqLhu6zhu4zhu4Lhu5rhuqLhu4HDoeG7gW/huqDhuqI/4buOSFjhu4zFqeG6oOG6pMODw4PhuqDhuqLhu4zDjeG7jsOS4buMWMWp4bqg4bqy4bqw4bqw4bqg4bqiL+G7t+G7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busw6Hhuqzhu6xY4buO4bui4buc4bqg4bu34bqhTuG6ouG7jEDFqOG7nMOS4bqiSUvhu5zhuqLhu5rhu7RH4bqiWOG7jkpZ4bqi4bus4buM4bqoWOG6olhW4buOTuG7nOG6okZM4buc4bqiJirhu5zDkuG6okfhuqhH4bqiV0Phu5zhuqLhu6zhu4zhu4Lhu5rhuqLhu4HDoeG7gW934bqiw7Vh4bq/w6DhuqLhu4xZO03hu5zhuqLhuqvhu4ZZ4bqi4bq9w5pH4bqiWOG7jEDGr+G7nMOS4bqiOlk7SuG7nOG6osOS4buO4bqo4bua4bqiV+G6qFjhuqIm4buOTUfhuqJXQ+G7nOG6ojpZ4bq+WHfhuqLhu65ZQ+G7nMOS4bqiRuG6qHfhuqJY4buOSlnhuqJY4buM4bu04bqiV0Phu5zhuqLhu6zhu4zhu4Lhu5p44bqi4bqh4bq4R+G6okbhu45NWOG6oklU4buO4bqiJsWo4buO4bqiWOG7jkpZ4bqiR+G7jMOV4bqi4bqs4buc4bqiWOG7ouG6quG7nOG6oljhu4wkR+G6ouG7rOG7jOG7guG7mnfhuqLhu4xZO03hu5zhuqJH4buM4buS4bqiSULhu6LhuqJh4bqs4buc4bqiR+G7jOG7kuG6oklC4bui4bqiJkzhuqLhu65ZQ+G7nOG6osagLOG6oiZN4bqiV+G7juG7nOG7jOG6ojzhu4/hu49v4bqiWOG7jEDGr+G7nMOS4bqiOlk7SuG7nOG6ouG7luG7jk7hu5rhuqJYVuG6rHfhuqLhu4xAxajhu5zDkuG6okjhu4Thu5zhuqJH4bqoR+G6okfhu6bhuqJX4buq4bqiV0Phu5zhuqI6WeG6vljhuqLhu5bhu47hu5zhu4zhuqJI4bui4bqs4buc4buM4bqiWFZK4buc4bqiSeG7kOG6rOG6okbhuqrhu5zhuqLhu4xZO03hu5x34bqiWFbhu6Lhu5zDkuG6oknhu57huqJH4bue4bqiR+G6qEfhuqJH4buM4bu24bqiWOG7jE7huqJXQ+G7nOG6ouG7rOG7jOG7guG7muG6ouG7gcOh4buBb+G6oklE4bqiJuG6quG6oknhuqzhu5zDkuG6oklA4buoR+G6ojpL4bus4bqi4buMQuG7nMOS4bqiWOG7jCRH4bqi4buM4buOTeG7nOG6olhUWOG6oibhuqrhuqJH4buM4bq+4bus4bqi4buM4bqq4buc4buM4bqiR+G6qEfhuqLhu65ZO+G6oknhu5Dhu5zhu4zhuqJH4bu24bqs4bqi4bqr4buOTeG7rOG6oknhu5Dhu5zhu4zhuqLhu4/hu49vd+G6ouG6vVnhu4ZY4bqiw6Hhu4zhur5Y4bqixqBA4buo4bucw5LhuqJXQ+G7nOG6ouG7rOG7jOG7guG7mnfhuqLhu4zhuqrhu5zDkuG6ouG7jOG7ouG6qOG6oibhuqrhuqJJ4bqo4bus4bqiI+G7nMOS4bqiR+G6qEfhuqJY4buOSlnhuqJH4buMWeG7guG7nOG6okfhu4xZ4bucw5LhuqJJVOG7juG6oibFqOG7juG6ouG7rOG7jOG7tOG6osOS4buO4bqs4bqiWOG7jCRH4bqi4bus4buM4buC4buaeHh44bqi4bq/xJDhu5rhuqLhuq7Dg+G6ruG6sHfhuqLhu4xZO03hu5zhuqLhuqvhu4ZZ4bqi4bq9w5pH4bqi4bus4buM4bq+4buc4bqiSeG6vlnhuqJH4bue4bqi4bq04bqiV0Phu5zhuqLhu6zhu4zhu4Lhu5rhuqJJQljhuqLhu4HDoeG7gW/huqJH4bq+4bus4bqiWOG7kuG7nOG7jHfhuqJYVuG7ouG7nMOS4bqiSeG7nuG6okfhu57huqLhurLhuqJXQ+G7nOG6ouG7rOG7jOG7guG7muG6oklCWOG6ouG7gcOh4buBb+G6ouG6sOG6olfhuqzhu6J34bqixILhuqJXQ+G7nOG6ouG7rOG7jOG7guG7muG6oklCWOG6ouG7gcOh4buBb+G6ouG6tuG6olfhuqzhu6J44bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6w8WVjhu4zhu6JW4bqg4bu34bq/w5JQR+G6ouG6q1nhur7hu5zhu7Uv4bus4bu3

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]