(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, cùng với xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp đã góp phần khơi dậy sự chủ động, sáng tạo của các chủ thể, đưa các sản phẩm tiềm năng, thế mạnh của huyện Hậu Lộc trở thành sản phẩm OCOP.
4bur4buI4buzeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFXEqcSo4bumw5LDinjhu7Hhu6vhu6Thu6bDmcOV4buO4buK4bux4bqvRMWoeeG6qeG7nOG6uHlV4buIxILhu6Z54buIxajhu7h54bumxKhH4buMeeG7juG6tOG7juG7iuG7pXnhu6bhu4hGeeG7jOG6sOG7juG7iHnhu7bhuqrhu7h54bq6WOG7juG7innhu6Thurbhu455VeG7iMSQ4buMeWMxY8Ot4burL+G7pOG7psOZw5Xhu47hu4rhu7Hhu6sv4buI4buz4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhV4bqvw4rDg+G6unjhu7Fi4buIUXnhu6RYeeG7suG6rsOVeeG6uMWo4buc4bq4eeG6uOG7sMODeeG6uOG6tnnhu4hIeeG7puG7iMag4buO4buKeeG6uOG7iErhu47hu4h54bumw5lM4buleeG6uOG7luG7juG7innhu6bEguG6uHnhu6bFqOG7uOG7hOG7jnnhu6bDmcWo4bu4R+G7jnnhurzhu65S4bq4eeG6vMSQ4bu4eeG7jOG6sOG7juG7iOG7pXnhurjhu6jhu47hu4p54buyUMSoeeG7tuG6quG7uHnhurpY4buO4buKeeG6uOG7oHnhurjhu4hG4buleeG6uOG7iErhu47hu4h54bukxILhurjhu4h5VeG7iOG7qHnhu4hSVXnhurzhurJ54buKw5RVeVXhu4hD4buOecOT4buI4bugxKh54bq6ROG7uHnhu6RYeeG6uOG7iOG7sHnhurzhu5zhu47hu4rhu6V54bukxILhu47hu4p54bum4bqww5V54bq44buww4N54bq4xILhurh54bq44buI4buweeG7puG7iEnhu6V54bq84buuw4N54bq4xILhurh54buk4bq24buOeVXhu4jEkOG7jHnhu6bEqEfhu4x54buO4bq04buO4buK4buleeG7puG7iEZ54buM4bqw4buO4buIeeG6uOG7sMODeeG7iMWo4bu4SOG7jnnhuq9Exah54bqp4buc4bq4eeG7psOZU3nhu6bhu4jhuq7hu47hu4h54buk4bq24buOeVXhu4jEkOG7jHljMWPDreG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7seG7q8So4buM4buKeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweMSoMcOK4buO4bumw4rDmXh54buk4bum4bu4w5LDinB44bu0xKjhurrhu6bhu4jDunnhuqDDvcO9VeG7tsO5eeG7iMOKxKjhu4rhu4jhu6bDunlB4bu34bu3VeG7tsO5eHnhu6TDmeG6uHB4Ly/hurjhurrhu47hu6fDicODw5Xhu6bhu4jDg+G7juG7iOG7iMOVw4Phu6fhu7Lhu44v4bq6w4rhu6TDk+G7psOVVS/hu47DiuG7tOG7pC/hu7Xhu7fDveG7sy/hu7PhuqLhuqDhurrhu7Xhu7Phu7nDvcO94bu54bu14bum4bqiQcO94bu34bqgw5LDveG7p09V4buKdcOZcOG7ucOBw714ecODw5Lhu6ZweOG6r0TFqHnhuqnhu5zhurh5VeG7iMSC4bumeeG7iMWo4bu4eeG7psSoR+G7jHnhu47hurThu47hu4rhu6V54bum4buIRnnhu4zhurDhu47hu4h54bu24bqq4bu4eeG6uljhu47hu4p54buk4bq24buOeVXhu4jEkOG7jHljMWPDrXh54bu0xKjhurrhu6bhu4hweOG6oMO9w714eeG7iMOKxKjhu4rhu4jhu6ZweEHhu7fhu7d4eS/hu7Hhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTHDg1Xhu6bEqMOV4buOeOG7seG6r0TFqHnhuqnhu5zhurh54bq4w5R5w4lRecOJxKhJ4buOeeG6uuG6rsSoecOT4buIw5Xhurbhu47hu4p54buz4bu1ecOT4buM4buleeG7pld54bq4WcODeeG6qeG6sOG6uOG7iHnhu4nFqOG7juG7innhurxG4buOeeG6qeG6sOG6uOG7iHnEqcOZ4buuUeG7juG7iuG7pXnhurjEguG6uOG7iHnDiVF5w4F5w5Phu4x5w5Lhuq554bq84bq2w5V5YuG7gOG7p3li4buK4buIR3nhurzEguG7juG7iHnhurjEgnlTeeG6r0TFqHnhuqnhu5zhurh54bq4w5R54bumV3nDkuG6qsWoeeG6vFHEqHnhu7Lhuq55w5Phu4jEgnlV4buIxILhu6Z54bumw5nEqEnhu47hu6V54buIxKhI4buOeeG7jsOD4bu4eeG6uMOUeUF54bu24bqyeeG7ssOK4buOecOJxKhJ4buOeeG7slfDg3nDkuG6ruG7jHnDmcWo4buc4buO4buK4buleeG7slfDg3nDk+G7iMODxKh54bum4buIxILhurjhu6V54buOxajhu5bEqHnhu6bDmeG7muG7juG7innhu6bhu4jhu7Dhu7jhu6V54buI4bq2xKh54buk4bq24buO4buneeG7i8So4buE4buO4buKeeG7tuG6snli4buK4buueeG6qeG7nOG6uHnhurjhu4jFqOG7uOG7hOG7jnnDk+G7iMODxKh54bum4buIxILhurh54buI4bq2xKh54buk4bq24buO4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44bux4burxKjhu4zhu4p54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4xKgxw4rhu47hu6bDisOZeHnhu6Thu6bhu7jDksOKcHjhu7TEqOG6uuG7puG7iMO6eeG6oMO9w71V4bu2w7l54buIw4rEqOG7iuG7iOG7psO6eUHhu7fhu7dV4bu2w7l4eeG7pMOZ4bq4cHgvL+G6uOG6uuG7juG7p8OJw4PDleG7puG7iMOD4buO4buI4buIw5XDg+G7p+G7suG7ji/hurrDiuG7pMOT4bumw5VVL+G7jsOK4bu04bukL+G7teG7t8O94buzL+G7s+G6ouG6oOG6uuG7teG7s+G7ucO9QeG7t8OB4bumQeG7s8O94bqg4bu1w5LDveG7p09V4buKdcOZcOG6ouG6okF4ecODw5Lhu6ZweOG6r0TFqHnhuqnhu5zhurh5VeG7iMSC4bumeeG7iMWo4bu4eeG7psSoR+G7jHnhu47hurThu47hu4rhu6V54bum4buIRnnhu4zhurDhu47hu4h54bu24bqq4bu4eeG6uljhu47hu4p54buk4bq24buOeVXhu4jEkOG7jHljMWPDrXh54bu0xKjhurrhu6bhu4hweOG6oMO9w714eeG7iMOKxKjhu4rhu4jhu6ZweEHhu7fhu7d4eS/hu7Hhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTHDg1Xhu6bEqMOV4buOeOG7seG7kUt54buyROG7uOG7pXnDk+G7iMSoeeG7puG7iMOD4buMeeG7isSow4N5MeG7iOG7ruG7oOG7juG7innhu6bDmUvhu47hu4h54bqr4buexKh54bu24bqyeeG7jOG7nOG7pnnhu6Thurbhu455VeG7iMSQ4buMecawYzFjw63hu6nhu6V54buIxajhu7hI4buOeeG7tsSC4bq4eeG6vEzhu47hu4h54bq4Q+G7jnnhu7bhuqrhu7h54bq6WOG7juG7innhu6Thurbhu455VeG7iMSQ4buMeeG6uljDg3nhu6bDmeG7hOG7jnnhu6bEqEfhu4x54buO4bq04buO4buK4buleeG7puG7iEZ54buM4bqw4buO4buIeeG6uOG7sMODeeG6vEzDg3lV4buI4buu4bug4buO4buK4buleeG6vMOUecOS4bqueeG6uMSC4bq4ecOSw5XhurDEqHnhu6Thurbhu455VeG7iMSQ4buMeeG6uOG7iEZ5w4nEqEbhu4554bumV3nhu6bhu4jhu7Dhu7jhu6V54buI4bq2xKh54buk4bq24buO4bunecSpw5nDleG7juG7innhurzDlHnhurjDlHnhurjEguG6uHnhu6Thurbhu455VeG7iMSQ4buMeeG7juG7iOG7rsO6eeG7puG7luG7jHnhu47hu5Thu47hu6V54bq4xIJ54bum4buIxah54buO4buuUOG7juG7iuG7pXnhu4zDguG7jHnhu6bhu5bhu4zhu6V54buMROG7pnnDleG7juG7innhu6TGr3nhu7Lhu4Dhu6bhu6V54buk4bq24buOeVXhu4jEkOG7jHnhu6ZXeeG7uEbhu47hu6fhu6fhu6d5MeG7qOG7juG7innhu7JQxKh54bq8w5Thu6V54buIxajhu7hI4buOeeG7psSoRlV54bum4buq4bq4eeG7puG7iFjhurh54buIxKhI4buOeeG7psWo4bu44buE4buOeeG7psOZxajhu7hH4buO4buleeG7iOG7rlDhu47hu4p54bq6ReG7jnnhu7Lhuq554buO4buK4buIxKjhu4Thu4554bq4VsWoeeG7tuG6quG7uHnhurpY4buO4buKeeG6uOG7oHnhurjhu4hG4buleeG6uOG7iErhu47hu4h54bukxILhurjhu4h54bq8SXnDk+G7iOG7oMSoeeG7ilLEqHnhu6RYeeG6uOG7iOG7sHnhurzhu5zhu47hu4p54bq44buww4N54bq4xILhurh54bq44buI4buweeG7puG7iEl54buk4bq24buOeeG7tsWoQuG7pnnhu7JQxKh54bq44buI4buu4bug4buO4buKeeG7psOZS+G7juG7iOG7p3nhuqvhu57EqHnhu6Thurbhu455VeG7iMSQ4buMecOT4buIxKh54bu24bqq4bu4eeG6uljhu47hu4p54bum4buI4bqu4buO4buIeeG6uOG7luG7juG7innhu6Thurbhu455VeG7iMSQ4buMeWMxY8OteeG7pOG7gnnhurzhu65S4bq4eeG7iMWo4bu4SOG7jnnhu4jhu5554bumw5lSeeG7t8O9eeG7psOZxKhIxah54bq84bua4buO4buKL+G7pOG6tuG7jnlV4buIxJDhu4x5YzFjw6154bu3eeG7pMODw5XDuXlBw7154bumw5nEqEjFqHnhurzhu5rhu47hu4ov4buk4bq24buOeVXhu4jEkOG7jHljMWPDrXnhu7l54bukw4PDleG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7seG7q8So4buM4buKeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweMSoMcOK4buO4bumw4rDmXh54buk4bum4bu4w5LDinB44bu0xKjhurrhu6bhu4jDunnhuqDDvcO9VeG7tsO5eeG7iMOKxKjhu4rhu4jhu6bDunlB4bu34bu3VeG7tsO5eHnhu6TDmeG6uHB4Ly/hurjhurrhu47hu6fDicODw5Xhu6bhu4jDg+G7juG7iOG7iMOVw4Phu6fhu7Lhu44v4bq6w4rhu6TDk+G7psOVVS/hu47DiuG7tOG7pC/hu7Xhu7fDveG7sy/hu7PhuqLhuqDhurrhu7Xhu7NBw73DgeG7teG7s+G7puG7teG6ouG7teG6oOG7ucOSw73hu6dPVeG7inXDmXDhu7fDgOG7tXh5w4PDkuG7pnB44bqvRMWoeeG6qeG7nOG6uHlV4buIxILhu6Z54buIxajhu7h54bumxKhH4buMeeG7juG6tOG7juG7iuG7pXnhu6bhu4hGeeG7jOG6sOG7juG7iHnhu7bhuqrhu7h54bq6WOG7juG7innhu6Thurbhu455VeG7iMSQ4buMeWMxY8OteHnhu7TEqOG6uuG7puG7iHB44bqgw73DvXh54buIw4rEqOG7iuG7iOG7pnB4QeG7t+G7t3h5L+G7seG7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMcODVeG7psSow5Xhu4544buxYuG6tOG7jHnhu7XDveG7teG7teG7pXnhu6bhu6Lhu47hu4p54buO4buKxajhu5rhu455w5JY4bq4eeG7puG7iFjhurh54buIxKhI4buOeTHhu4jhu67hu6Dhu47hu4p54bumw5lL4buO4buIeWMxY8OteeG7iMWo4bu4SOG7jnnhuq9Exah54bqp4buc4bq4ecOS4bqueeG7t8O94bunw4Dhu7nDvXnhu6bDmcSoSMWoeeG6vOG7muG7juG7iuG7pXnhu6bDmcOV4buO4buKeeG6vMOUw7p54buO4buKxajhu5rhu4554buO4buK4bqq4buOeeG7pMSC4bq44buIeeG7pk3hu47hu4jDunnhu7fhuqDDvXnhu6bDmcSoSMWoeeG6vOG7muG7juG7isO5eeG7juG7isWo4bua4buOeeG7juG7iuG6quG7jnnhu6TEguG6uOG7iHnhu4jFqOG7uEjhu455w5Lhuq554bu3w4HDvXnhu6bDmcSoSMWoeeG6vOG7muG7juG7isO5eeG7juG7isWo4bua4buOeeG7tuG6snnhu4jhu5zEqHnhu4jDlMODeeG7t8O9eeG7piR54bq84bua4buO4buK4bulecOS4bqueeG7ssag4buOeeG6uOG7sMODeeG6uMSC4bq4eeG6usOVw4Phu47hu4h54buO4buK4buIxKhIVeG7pXnhu4hSVXnhu6bEguG6uHnhu7bhurLhu6V54buI4buceeG7pOG6tuG7jnnhu7bFqELhu6Z54bumWHnhu4jFqOG7uHnhurzhu5zhu47hu4rhu6V54buyxqDhu4554buyw4Phu7h54bumV3nhurjEguG6uHnhu6bhu6J54bq44buIVuG6uHnhu6ZK4buOeeG6uuG7quG7juG7iuG7pXnhurjEguG6uHnDmsWoJXnhurxDxah54bum4buu4oCm4bqp4bus4bu4ecOTRnnhurxG4buOeeG7jsOD4bu44buleeG7iMWo4bu4SOG7jnnhuq9Exah54bqp4buc4bq4eeG6uMOUeeG6oHnhu6Thurbhu455VeG7iMSQ4buMeWMxY8OteeG6uEJVeeG7pk3hu47hu4jhu6V54bumw5nDleG7juG7innhurzDlOG7pXnhurjDlHnhu7V54buk4bq24buOeVXhu4jEkOG7jHnhurzhurDhu6Z54bu5eeG7pMODw5V5xrDEqeG7onnhu5VG4buOeeG7pOG6rsOV4bulecSp4buieeG7lUbhu4554bq44buI4buu4buO4buK4bup4bulecOBeeG7pOG6tuG7jnlV4buIxJDhu4x54bq84bqw4bumeeG7t3nhu6TDg8OVecaw4bqrw4Lhu4x54bum4buW4buMeeG6r+G7kMODeeG6r+G6tsSo4buleeG7i+G7rlLFqHkx4buIxKjhu47hu4Thu6V5M+G7luG7juG7innhu6bDmeG7qOG7juG7innhuq/hurB54bum4buI4bq2w5V54bukQuG7uHnDk+G7iOG7luG7pXnEqeG7luG7jHnhu47hu5Thu4554bqrw4PEqHnhuq/hu65R4buO4buK4buleTHEgnnEqeG7iMWoeeG7juG7rlDhu47hu4p5w6zFqOG6quG7jnnEqeG7iOG7sOG7uOG7pXnhuqtE4bumecOV4buO4buKeTPDg3nhuqnhu5zhurjhu6nhu6d54bqvxKhI4buOeeG6uMOUeeG7uXnhu6Thurbhu455VeG7iMSQ4buMeeG6vMOD4buO4buKeeG6uOG7iFF54bum4buIxJDhu4x54bq8TOG7juG7iOG7pXnhurjhu5bhu47hu4p54buO4buIROG7juG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7seG7q8So4buM4buKeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweMSoMcOK4buO4bumw4rDmXh54buk4bum4bu4w5LDinB44bu0xKjhurrhu6bhu4jDunnhuqDDvcO9VeG7tsO5eeG7iMOKxKjhu4rhu4jhu6bDunlB4bu34bu3VeG7tsO5eHnhu6TDmeG6uHB4Ly/hurjhurrhu47hu6fDicODw5Xhu6bhu4jDg+G7juG7iOG7iMOVw4Phu6fhu7Lhu44v4bq6w4rhu6TDk+G7psOVVS/hu47DiuG7tOG7pC/hu7Xhu7fDveG7sy/hu7PhuqLhuqDhurrhu7Xhu7Phu7nhu7XhuqLhu7Xhu7nhu6bhuqLhuqDhu7dBw73DksO94bunT1Xhu4p1w5lw4bu3w73huqJ4ecODw5Lhu6ZweOG6r0TFqHnhuqnhu5zhurh5VeG7iMSC4bumeeG7iMWo4bu4eeG7psSoR+G7jHnhu47hurThu47hu4rhu6V54bum4buIRnnhu4zhurDhu47hu4h54bu24bqq4bu4eeG6uljhu47hu4p54buk4bq24buOeVXhu4jEkOG7jHljMWPDrXh54bu0xKjhurrhu6bhu4hweOG6oMO9w714eeG7iMOKxKjhu4rhu4jhu6ZweEHhu7fhu7d4eS/hu7Hhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTHDg1Xhu6bEqMOV4buOeOG7scSDxKjDg3nhurxL4buO4buIeeG6uOG7iEx5YuG7isWo4bu4w43hu455xKnhu4hMecSp4buI4buw4bu44buleeG7tuG6snli4buK4buueeG6qeG7nOG6uHnDkljDg3nhurjhu4jhu5Lhu4554bq4xIJ54bum4buIxah54buO4buuUOG7juG7innDkuG6rnnhu6Thurbhu455VeG7iMSQ4buMeeG6vOG6puG6uHnhu6bDmeG7ruG7juG7innhu7Lhuq554bu24bqq4bu4eeG6uljhu47hu4p54bum4buI4bqu4buO4buIeeG7pOG6tuG7jnlV4buIxJDhu4x5YzFjw63hu6d5xKlXeeG7pFh5w5rFqMOD4buOeeG7puG6quG7jOG7pXnDk+G7iMWo4bu4RuG7jnnDk+G7iErhurjhu4h54bum4bqww5V54bq8xKhHxah5w5PEqEjhu4554bq44buww4N54bq44buISuG7juG7iHnDmsWo4bu4R+G7jnnhurxMw4N5VeG7iOG7ruG7oOG7juG7iuG7pXnhurjhu4hMecSp4buI4buw4bu4eeG6vOG6snnhu4zhurDhu47hu4h54bq64bqw4buOeeG7tuG6quG7uHnhurpY4buO4buKeeG7pOG6tuG7jnlV4buIxJDhu4x54bq4xIJ54bum4buIxah54buO4buuUOG7juG7innDrMWo4bqq4buOecSp4buI4buw4bu4ecOS4bqueeG7pOG6tuG7jnlV4buIxJDhu4x5YzFjw6154buO4bq04buMeeG7tcO94bu14bu14bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44bux4burxKjhu4zhu4p54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4xKgxw4rhu47hu6bDisOZeHnhu6Thu6bhu7jDksOKcHjhu7TEqOG6uuG7puG7iMO6eeG6oMO9w71V4bu2w7l54buIw4rEqOG7iuG7iOG7psO6eeG7uUHDvVXhu7bDuXh54bukw5nhurhweC8v4bq44bq64buO4bunw4nDg8OV4bum4buIw4Phu47hu4jhu4jDlcOD4bun4buy4buOL+G6usOK4bukw5Phu6bDlVUv4buOw4rhu7Thu6Qv4bu14bu3w73hu7Mv4buz4bqi4bqg4bq64bu14buz4bu54bu3w4Hhu7nhu7fhu6ZBw73DgMO9QcOSw73hu6dPVeG7inXDmXDhu7Phu7fDvXh5w4PDkuG7pnB44bqvRMWoeeG6qeG7nOG6uHlV4buIxILhu6Z54buIxajhu7h54bumxKhH4buMeeG7juG6tOG7juG7iuG7pXnhu6bhu4hGeeG7jOG6sOG7juG7iHnhu7bhuqrhu7h54bq6WOG7juG7innhu6Thurbhu455VeG7iMSQ4buMeWMxY8OteHnhu7TEqOG6uuG7puG7iHB44bqgw73DvXh54buIw4rEqOG7iuG7iOG7pnB44bu5QcO9eHkv4bux4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUxw4NV4bumxKjDleG7jnjhu7HEg8Sow4N54bq8S+G7juG7iHnhurjhu4hMecSpw5nEqEjFqHnEqcWo4bu4RuG7pnnhuqvDg8So4buleeG7puG7iOG7luG7jnkx4buIxKhG4buOecSp4buIw4Lhu47hu4rhu6V54bu24bqyeWLhu4rhu6554bqp4buc4bq4eeG7tuG6quG7uHnhurpY4buO4buKeeG7pOG6tuG7jnlV4buIxJDhu4x54bum4buW4buMeeG7juG7lOG7jnnDk+G7iOG7lnnhuqvDg8SoeeG6r+G7rlHhu47hu4p5w5Lhuq554buk4bq24buOeVXhu4jEkOG7jHljMWPDrXnhu7d54bukw4PDlXnhu47hurThu4x54bu1w73hu7Xhu7Xhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7Hhu6vEqOG7jOG7innhurjDksOD4buk4bukcHjEqDHDiuG7juG7psOKw5l4eeG7pOG7puG7uMOSw4pweOG7tMSo4bq64bum4buIw7p54bqgw73DvVXhu7bDuXnhu4jDisSo4buK4buI4bumw7p54buzw73hu7Phu7lV4bu2w7l4eeG7pMOZ4bq4cHgvL+G6uOG6uuG7juG7p8OJw4PDleG7puG7iMOD4buO4buI4buIw5XDg+G7p+G7suG7ji/hurrDiuG7pMOT4bumw5VVL+G7jsOK4bu04bukL+G7teG7t8O94buzL+G7s+G6ouG6oOG6uuG7teG7s+G7ueG7ueG6osO9w4Hhu6ZB4buz4bqiQUHDksO94bunT1Xhu4p1w5lw4buz4bqgw4B4ecODw5Lhu6ZweOG6r0TFqHnhuqnhu5zhurh5VeG7iMSC4bumeeG7iMWo4bu4eeG7psSoR+G7jHnhu47hurThu47hu4rhu6V54bum4buIRnnhu4zhurDhu47hu4h54bu24bqq4bu4eeG6uljhu47hu4p54buk4bq24buOeVXhu4jEkOG7jHljMWPDrXh54bu0xKjhurrhu6bhu4hweOG6oMO9w714eeG7iMOKxKjhu4rhu4jhu6ZweOG7s8O94buz4bu5eHkv4bux4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUxw4NV4bumxKjDleG7jnjhu7FoeeG7suG7qOG7juG7innDicSoSeG7jnkzw4N54bqp4buc4bq44buleeG7pkThu4554bq64buq4buO4buKeeG6uMSC4buO4buIecOZV+G7juG7innhu47hu4pEVXnhu4zhuqbhu4554bumw5nhurbEqHnhurrhuq7EqOG7pXnhu7JQxKh54buIw5XDg3nhu6TGr3nhu7Lhu4Dhu6bhu6V5w4lD4buOeeG7jlN5w5nhu5zhu6fhu6fhu6d54buO4buK4buuUcSoeeG6uuG6quG7jnnhu47hu6DEqHnhurzhuqrhu7h54bq84bqyecOT4buIw4PEqHnhu6bhu4jEguG6uOG7pXlV4buIxILhu6Z54bumw5nEqEnhu4554buO4buK4buIR3nhu47FqOG7lsSoecOV4buO4buKecOSQuG7uHnhu4xE4bum4buneeG7ieG6tuG7jnlV4buIxJDhu4x54buMROG7pnnDleG7juG7inkzw4N54bqp4buc4bq4eeG6uOG7rOG7juG7innhurzhurJ54bq84buuUuG6uHnhurjhu5bhu47hu4p54buO4buIROG7jnnDkuG6rnnhu6Thurbhu455VeG7iMSQ4buMeWMxY8OteeG7t3nhu6TDg8OVeeG6uEJVeeG7pk3hu47hu4jhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7Hhu6vEqOG7jOG7innhurjDksOD4buk4bukcHjEqDHDiuG7juG7psOKw5l4eeG7pOG7puG7uMOSw4pweOG7tMSo4bq64bum4buIw7p54bqgw73DvVXhu7bDuXnhu4jDisSo4buK4buI4bumw7p5QeG7t+G7t1Xhu7bDuXh54bukw5nhurhweC8v4bq44bq64buO4bunw4nDg8OV4bum4buIw4Phu47hu4jhu4jDlcOD4bun4buy4buOL+G6usOK4bukw5Phu6bDlVUv4buOw4rhu7Thu6Qv4bu14bu3w73hu7Mv4buz4bqi4bqg4bq64bu14buz4bu5QeG7s+G7t+G6oOG7psOB4bu1QeG6ouG7tcOSw73hu6dPVeG7inXDmXDDgEHhu7l4ecODw5Lhu6ZweOG6r0TFqHnhuqnhu5zhurh5VeG7iMSC4bumeeG7iMWo4bu4eeG7psSoR+G7jHnhu47hurThu47hu4rhu6V54bum4buIRnnhu4zhurDhu47hu4h54bu24bqq4bu4eeG6uljhu47hu4p54buk4bq24buOeVXhu4jEkOG7jHljMWPDrXh54bu0xKjhurrhu6bhu4hweOG6oMO9w714eeG7iMOKxKjhu4rhu4jhu6ZweEHhu7fhu7d4eS/hu7Hhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTHDg1Xhu6bEqMOV4buOeOG7sWh54bu24bqyeeG6r+G7ruG7juG7innhuqnhu5zhurjhu6V54bq84buuUuG6uHnhurjhu4hK4buO4buIecOaxajhu7hH4buOeeG6vEzDg3lV4buI4buu4bug4buO4buKeeG7puG6sMOVeeG6vMSoR8WoecOTxKhI4buO4bulecOT4buIxajhu7hG4buOecOT4buISuG6uOG7iHlV4buIxILhu6Z54bumw5nEqEnhu4554buk4bq24buOeVXhu4jEkOG7jHnhu6ZXeeG7uEbhu47hu6V5w4Phu47hu4h5YuG7isWo4bu4w43hu4554buR4bq04buOecSpxq/hu6V54bum4buI4buW4buOeeG6rcSoRuG7jnnhuqnDleG7juG7innhurzhurJ54bu24bqq4bu4eeG6uljhu47hu4p54bq4xILhurh54buk4bq24buOeVXhu4jEkOG7jHnhu47hu4jhu6554bum4buieeG7uEbhu4554buk4bquw5Xhu6V54bum4buieeG7uEbhu4554bq44buI4buu4buO4buKeeG7puG7iOG6ruG7juG7iHnhu6Thurbhu455VeG7iMSQ4buMeWMxY8OteeG7uXnhu6TDg8OVeeG6uEJVeeG7pk3hu47hu4h54buO4bq04buMeeG7tcO94bu1w73hu6d5M0bhu4554buOw4Phu7jhu6V5w4Phu47hu4h54bq84bqyeeG7juG6quG7juG7innhurhCVeG7pXnhu4xTecOZ4buc4buO4buKecOaxajhu7h54buM4buWeeG7juG7iOG6rnnhu7bhu65T4buO4buK4buleeG6vEPFqHnhu6bhu6554buMxILhu7h54buMw5Thurh54bum4buIxKhG4bumecOJTOG7pXnhu47huqrhu47hu4p54bq4w4PDlXnhurjhu4hC4bumecOS4buuUuG7juG7innhu6Thurbhu455VeG7iMSQ4buM4buleeG7puG7iOG7ruG7oOG7juG7innhu4jEqEjFqOG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7seG7q8So4buM4buKeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweMSoMcOK4buO4bumw4rDmXh54buk4bum4bu4w5LDinB44bu0xKjhurrhu6bhu4jDunnhuqDDvcO9VeG7tsO5eeG7iMOKxKjhu4rhu4jhu6bDunlB4bu34bu3VeG7tsO5eHnhu6TDmeG6uHB4Ly/hurjhurrhu47hu6fDicODw5Xhu6bhu4jDg+G7juG7iOG7iMOVw4Phu6fhu7Lhu44v4bq6w4rhu6TDk+G7psOVVS/hu47DiuG7tOG7pC/hu7Xhu7fDveG7sy/hu7PhuqLhuqDhurrhu7Xhu7NBw73hu7Xhu7PhuqLhu6ZBw4DDgOG7s+G7ucOSw73hu6dPVeG7inXDmXDhu7nhu7lBeHnDg8OS4bumcHjhuq9Exah54bqp4buc4bq4eVXhu4jEguG7pnnhu4jFqOG7uHnhu6bEqEfhu4x54buO4bq04buO4buK4buleeG7puG7iEZ54buM4bqw4buO4buIeeG7tuG6quG7uHnhurpY4buO4buKeeG7pOG6tuG7jnlV4buIxJDhu4x5YzFjw614eeG7tMSo4bq64bum4buIcHjhuqDDvcO9eHnhu4jDisSo4buK4buI4bumcHhB4bu34bu3eHkv4bux4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUxw4NV4bumxKjDleG7jnjhu7EzSXnhu4jhu65Q4buO4buKeeG6vEbhu4554buM4buq4bq4eeG7psSo4buExah5VeG7iMSC4bumeeG7psOZxKhJ4buOecOJR+G7jnnhu7LDneG7juG7innhurjEguG6uHnhu6Thurbhu455VeG7iMSQ4buMeWMxY8Ot4buleWowYjJ54buIxajhu7hI4buOeeG6r0TFqHnhuqnhu5zhurh54bum4buI4buuUeG7juG7innhu7bFqOG7uOG7hOG7jnnhu4rEqMSC4buMeeG7pMSC4bumeeG7ssSoSOG6uHnhu6Thurbhu4554bu2xahC4bum4bulecOaxajhurbhu47hu4p5w4nEguG7pXnhu6bEqOG7hMWoeeG7puG7iOG7qnnhu6Thurbhu455VeG7iMSQ4buM4buneTPhuqbhurh5w4nEqEjhu6Z54bq8xqDEqHnhu7JQxKh54bumxKjhu4TFqHnhurjhu4hKecOD4buOeeG7psOV4bqu4buOeeG7puG7iFjhurh5VeG7iMSQ4buM4buleeG7iMWo4bu4SOG7jnnhurjhu4hNeeG6vOG6sMOVeTDDg+G7jnnhurjhu4hNeeG6vOG6sMOVeeG7skd5w5rFqOG6tuG7jnnDkkB54buySHnhu6TEqOG7juG7iHkqxKnEqcOteeG7puG7iOG7rlHhu47hu4p54bu2xajhu7jhu4Thu455w5PEqEnhu4x54bumw5nDg+G7pXnhu4jhu65Q4buO4buKeeG6ukXhu4554bq4xILhurh54bq44bugeeG7pFN54buk4bq24buOeeG7tsWoQuG7pnnDk8So4buO4buIeeG6usOVw4Phu47hu4h54bumw5nhu4Thu4554bq8TMODecOJ4bqu4buOeeG7iMWo4bu4SOG7juG7pXnhu6bDmcOV4buO4buKeeG6vMOUeeG6uMOUeeG6uMSC4bq4eeG6uOG7iOG7sHnhu6bhu4hJeeG7pOG6tuG7jnlV4buIxJDhu4x5YzFjw6154bq84bqyeeG7suG6rnnhurzDg+G7juG7innhurzhu65S4bq4eeG7tkZVeeG7iOG6sOG7juG7innhu6bhu4hY4bq4eeG7iMSoSOG7jnnhu6bGoOG7pnnhu7Lhuq554bq44buIQlV54buI4bqu4buO4buIeeG6uMSC4bq4ecOaxajhu7h54bq8TOG7juG7iHnhurjhu7DDg3nhuq/EqEhVeeG6vEzhu47hu4h5xKnEqcOt4buleeG6qcWoROG7pnkx4buIQuG7pnnDkuG7rlLhu47hu4p54buk4bq24buOeVXhu4jEkOG7jOG7pXnhu4jhuq7hu47hu4p54buIw5XEgnnhu7Lhuq554bq8xIJVeVbhu47hu4p54bq4xILhurh54bumxKjhu4TFqHnhurjhu4jFqMSQ4buOeeG6uOG7iMWo4buO4buKeeG6vMagxKh54buyUMSoeVXhu4jhu6p54buKxKjDg3nhu6bhu4hY4bq4eVXhu4jEkOG7jOG7p+G7p+G7p3li4bq04buMeeG7tcO94bu14bu34buleeG7iMWo4bu4SOG7jnnhuq9Exah54bqp4buc4bq4eVXhu4hC4buOeeG6vELFqHnhurjDlHnDgXnhu6Thurbhu455VeG7iMSQ4buMeeG6vOG6sOG7pnljMWPDrXnhurhCVXnhu6ZN4buO4buI4buleeG7psOZw5Xhu47hu4p54bq8w5R54bq4w5R5QXnhu6Thurbhu455VeG7iMSQ4buMeeG6vOG6sOG7pnljMWPDrXnhu7d54bukw4PDleG7pXnhu7N54buk4bq24buOeVXhu4jEkOG7jHnhurzhurDhu6Z5YzFjw6154bu5eeG7pMODw5Xhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VSrFqOG7puG7iMOVw5l44buxYuG7iuG7kuG6uHnhuq/FqELhu47hu6svVeG7sQ==

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]