(vhds.baothanhhoa.vn) - Dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn, khéo léo là những tố chất giúp chị Nguyễn Thị Thanh, Giám đốc HTX tiểu thủ công nghiệp Tượng Văn (xã Tượng Văn, Nông Cống) thành công trong sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động khu vực nông thôn, đồng góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.
4bunSXfhu69ETcOBVFThu53hu61Rw63DjVVNw4nhu63FqeG6ocON4buCw5rhu69Sw5rDg+G7r07hu5Dhu69J4buKT0nhu69J4bueUeG7r1XDgEThu69ZxILhu6/EkMOT4buvUUnhu6bhu69PVuG7r03huqBO4buvREnFqOG7py9Jd8Wp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVHhuqHDicOBxJDhu63FqSLDgE7hu69PSElKdOG7r8SQw4BO4buvTeG6oE504buvTuG6ok9J4buvxJDhuqJPdOG7r0xJ4bq4w5Phu69N4bq4w5Phu69N4bqg4buvT0lWT0jhu69V4buS4buvREnhuqZV4buvSMONw5lR4buvREnhu4jhu6/huqdIw5rDnUZP4buvw61J4buI4buvw61Jw4FPSXThu6/DoMONw4BO4buvReG7kkThu6/huqHDrcO14buvVcON4buEw5rhu69VScWo4buvROG7kE9I4buvT0hJw43hu4JR4buvw63hu6jhu55PSOG7r+G7jeG6rk/hu6/DuVnEguG7r8Ot4buo4bueT0jhu6/hu43huq5PdOG7r+G6p+G7kE9I4buvXeG7kk9I4bul4buvVUnhuqBPSeG7r0Thu5BPSOG7r1VTw5NPSOG7r1TDg0/hu69Zw5rhuqZVdOG7r0zDjU9J4buvxJDDk8OBT0l04buvSMOSUeG7r1FJ4bqsT+G7r1XhuqLDk+G7r1fDjeG7gkThu69N4bqgTnThu69V4bquT0jhu69VScOa4buvT0nhuqhR4buvREnDk+G7r03DgcOT4buvReG7lE9I4buvTEnDmuG7r1fhu6xE4buvT+G7kE9I4buvVUnhu5BPdOG7r0Xhu5hPSOG7r0jDklHhu69RSeG6rE/hu69Fw4BPSOG7r0zhu4Thu69X4bqgw5Phu69RScOAVeG7r1VTw43hu4RP4buvTMONT0nhu69V4buAdOG7r1nEguG7r0nhu5TDjeG7r+G7oOG7r0Xhu4jDgeG7r1FJ4buo4buaT0h14bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWp4bunw41OSOG7r0RNw4FUVOG7neG7rcONXcOJT1XDiVPhu6/EkFVJw5pOQ+G7reG7r1RVw51Nw4nhu53hu61Yw43EkFVJcuG7r+G7uXZ2UVlz4buvScOJw41ISVVy4buv4buzeXdRWXPhu63hu69UU0Thu53hu60vL8ONV3VDw4HDk1VJw4FPSUnDk8OBdVdPL0/DiVhUL3h4w714L3h2d8SQeXh4w73DvXl2VUHhu7XDvUHhu7VNdnVLUUhxU+G7neG7t3h24but4buvw4FNVeG7neG7reG6ocON4buCw5rhu69Sw5rDg+G7r07hu5Dhu69J4buKT0nhu69J4bueUeG7r1XDgEThu69ZxILhu6/EkMOT4buvUUnhu6bhu69PVuG7r03huqBO4buvREnFqOG7reG7r1jDjcSQVUnhu53hu63hu7l2duG7reG7r0nDicONSElV4bud4but4buzeXfhu63hu68vxanhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFdw4FRVcONw5NP4butxanhuqHDrcO14buvVcON4buEw5rhu69VScWo4buvROG7kE9I4buvT0hJw43hu4JR4buvw63hu6jhu55PSOG7r+G7jeG6rk/hu69F4buo4bueROG7r1VJ4bqgT0nhu69N4bqoUeG7r1Xhu7Dhu69P4bquTuG7r3h2d+G7ueG7r1fhu5zDjeG7r0nDk+G6olXhu69F4buUT0jhu69Uw4NP4buvWcOa4bqmVXThu69Mw41PSeG7r8SQw5PDgU9J4buvREnFqOG7r8Od4buAw5rhu69N4bqg4buvRcOBT+G7r0jDjcOB4buvROG7kE9I4buvRMOAROG7r1TDg0/hu69RSeG6qk7hu69EScOBw5Phu69Fw6hPdOG7r1Thu45V4buvROG6sE7hu69Jw5PDgeKApuG7r0RJw5Phu69d4buQT0jhu69Vw53hu6/DreG6p+G6oeG6oeG7r2fDmuG7kkThu68g4bqiw43hu6/DueG6ocOT4bq2T0jhu6/huqHDksOB4buldOG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqeG7p8ONTkjhu69ETcOBVFThu53hu63DjV3DiU9Vw4lT4but4buvVFXDnU3DieG7neG7rVjDjcSQVUly4buv4bu5dnZRWXPhu69Jw4nDjUhJVXLhu6/hu7N34bu5UVlz4but4buvVFNE4bud4butLy/DjVd1Q8OBw5NVScOBT0lJw5PDgXVXTy9Pw4lYVC94eMO9eC94dnfEkHl4eMO9w73hu7Phu7dVQcO9QXh5TXZ1S1FIcVPhu5154bu54bu34but4buvw4FNVeG7neG7reG6ocON4buCw5rhu69Sw5rDg+G7r07hu5Dhu69J4buKT0nhu69J4bueUeG7r1XDgEThu69ZxILhu6/EkMOT4buvUUnhu6bhu69PVuG7r03huqBO4buvREnFqOG7reG7r1jDjcSQVUnhu53hu63hu7l2duG7reG7r0nDicONSElV4bud4but4buzd+G7ueG7reG7ry/FqeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUV3DgVFVw43Dk0/hu63FqcOtScOBTuG7r0jDjcOB4buv4bqhw63DtXThu69ESeG7iOG7r8OJTuG7r1FJ4bum4buvT1bhu69Ew5Lhu69VSeG7hOG7r0Xhu4BP4buvT0nhuqDhu69N4bqgTuG7r0Thu6RPSOG7r09Jw4HDmuG7r0nDk+G6skThu69PSeG6qE/hu69PSMOaw53hur5P4buvTcON4buCw5rhu69Ow4FPSOG7r1fhu4bhu69N4bqgTuG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUV3DgVFVw43Dk0/hu63FqVTDgcOa4buvRcOS4buvT0nhuqhR4buvV+G7huG7r+G6ocOtw7V14bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWp4bunw41OSOG7r0RNw4FUVOG7neG7rcONXcOJT1XDiVPhu63hu69UVcOdTcOJ4bud4butWMONxJBVSXLhu6/hu7l2dlFZc+G7r0nDicONSElVcuG7r+G7s3l3UVlz4but4buvVFNE4bud4butLy/DjVd1Q8OBw5NVScOBT0lJw5PDgXVXTy9Pw4lYVC94eMO9eC94dnfEkHl4eMO94buzw712VUF44bu34buzeE12dUtRSHFT4budeHnhu7Phu63hu6/DgU1V4bud4but4bqhw43hu4LDmuG7r1LDmsOD4buvTuG7kOG7r0nhu4pPSeG7r0nhu55R4buvVcOAROG7r1nEguG7r8SQw5Phu69RSeG7puG7r09W4buvTeG6oE7hu69EScWo4but4buvWMONxJBVSeG7neG7reG7uXZ24but4buvScOJw41ISVXhu53hu63hu7N5d+G7reG7ry/FqeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUV3DgVFVw43Dk0/hu63FqeG6ocOtw7Xhu69Jw43hu4JP4buvRMOS4buvTEnDk8ODT0jhu693dnbhu69VSeG6oE9J4buvV8ON4bq+T+G7r03huqDhu69PSOG7qOG7osON4buvReG7iMOB4buvUUnhu6jhu5pPSOG7r1VJw4FO4buvSMONw4Hhu69Uw4NP4buvWcOa4bqmVXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanhu6fDjU5I4buvRE3DgVRU4bud4butw41dw4lPVcOJU+G7reG7r1RVw51Nw4nhu53hu61Yw43EkFVJcuG7r+G7uXZ2UVlz4buvScOJw41ISVVy4buv4buzeXdRWXPhu63hu69UU0Thu53hu60vL8ONV3VDw4HDk1VJw4FPSUnDk8OBdVdPL0/DiVhUL3h4w714L3h2d8SQeXh4w73hu7V24buzVeG7s8O9dsO94buzTXZ1S1FIcVPhu53DveG7t+G7teG7reG7r8OBTVXhu53hu63huqHDjeG7gsOa4buvUsOaw4Phu69O4buQ4buvSeG7ik9J4buvSeG7nlHhu69Vw4BE4buvWcSC4buvxJDDk+G7r1FJ4bum4buvT1bhu69N4bqgTuG7r0RJxajhu63hu69Yw43EkFVJ4bud4but4bu5dnbhu63hu69Jw4nDjUhJVeG7neG7reG7s3l34but4buvL8Wp4bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RXcOBUVXDjcOTT+G7rcWp4buN4bucw43hu69VScOa4buvT0nhuqhR4buvVeG7sOG7r3kt4bu54buvVVPDjeG7gsOa4buvReG7mE9IL+G7r1VJw4BPSHXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanhu6fDjU5I4buvRE3DgVRU4bud4butw41dw4lPVcOJU+G7reG7r1RVw51Nw4nhu53hu61Yw43EkFVJcuG7r+G7uXZ2UVlz4buvScOJw41ISVVy4buv4buzeXdRWXPhu63hu69UU0Thu53hu60vL8ONV3VDw4HDk1VJw4FPSUnDk8OBdVdPL0/DiVhUL3h4w714L3h2d8SQeXh44buz4buzd+G7uVVBw712eeG7t012dUtRSHFT4bud4buz4bu34bu34but4buvw4FNVeG7neG7reG6ocON4buCw5rhu69Sw5rDg+G7r07hu5Dhu69J4buKT0nhu69J4bueUeG7r1XDgEThu69ZxILhu6/EkMOT4buvUUnhu6bhu69PVuG7r03huqBO4buvREnFqOG7reG7r1jDjcSQVUnhu53hu63hu7l2duG7reG7r0nDicONSElV4bud4but4buzeXfhu63hu68vxanhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFdw4FRVcONw5NP4butxanhuqdJw43hu4bDmuG7r1VJ4bqgT0nhu69Xw43hur5P4buvRMWow4Hhu6/huqHDrcO14buvTEnhu5BPSOG7r0RJxKjhu69VU8OBT0nhu69VScWo4buvTcOZROG7r0/hu5BPSOG7r09J4bqgT+G7r07huqDhu69E4buMT+G7r1nDiU7hu69F4bqkw53hu69PSeG7qOG7r0Thu5BPSOG7r1fDjeG7gkThu69EScOMT0nhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFdw4FRVcONw5NP4butxalX4bqg4buvxJDhuqBPSeG7r1XDk+G6oE/hu69VSeG7osON4buvSMONw4FP4buvReG7hOG7r03huqBO4buvV8ON4buCRHXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanhu6fDjU5I4buvRE3DgVRU4bud4butw41dw4lPVcOJU+G7reG7r1RVw51Nw4nhu53hu61Yw43EkFVJcuG7r+G7uXZ2UVlz4buvScOJw41ISVVy4buv4buzeXdRWXPhu63hu69UU0Thu53hu60vL8ONV3VDw4HDk1VJw4FPSUnDk8OBdVdPL0/DiVhUL3h4w714L3h2d8SQeXh4w73hu7XDveG7tVXhu7Phu7fDveG7t+G7s012dUtRSHFT4budeXfhu7nhu63hu6/DgU1V4bud4but4bqhw43hu4LDmuG7r1LDmsOD4buvTuG7kOG7r0nhu4pPSeG7r0nhu55R4buvVcOAROG7r1nEguG7r8SQw5Phu69RSeG7puG7r09W4buvTeG6oE7hu69EScWo4but4buvWMONxJBVSeG7neG7reG7uXZ24but4buvScOJw41ISVXhu53hu63hu7N5d+G7reG7ry/FqeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUV3DgVFVw43Dk0/hu63FqeG7jeG7nMON4buvT0lWT0jhu69Mw41PSeG7r09IScON4buCTuG7r1XDjERJ4buvTcavw53hu69F4buo4bueRHThu69ESeG7iOG7r+G6p0jDmsOdRk/hu6/DrUnhu4jhu6/DrUnDgU9JdOG7r8Ogw43DgE7hu69F4buSROG7r+G6ocOtw7Xhu69Vw43hu4TDmuG7r1VJxajhu69E4buQT0jhu69PSEnDjeG7glHhu6/DreG7qOG7nk9I4buv4buN4bquT+G7r0XEguG7r1XDjERJ4buvROG7rEThu69JxqDhu69VU+G7nnThu69Iw43DmVHhu69FUOG7r0TDgEThu69VSeG6oE9J4buvV8ON4bq+T+G7r1VTw5NPSOG7r0nhu55R4buvVcOAROG7r1nEguG7r1fhu4bhu69MQOG7r1VJw5rhuqhVdeG7r11J4buI4buvw61Jw4FPSeG7r0RJw5Phu69Dw43hu4BVcuG7r+G6peG7kOG7r0nhu4pPSeG7r0/huqDDneG7r1PhuqZV4buvUUnhu6Thu69J4bueUeG7r1fhu5zDjeG7r0XDjeG7hsOa4buvTMON4buCT+G7r0TFqMOB4buvReG7iMOB4buvUUnhu6jhu5pPSHThu69X4buK4buvTcOBw5Phu69F4buUT0jhu69P4buaw43hu69F4bqkw53hu69EScWo4buvw53hu4DDmuG7r03huqBO4buvT+G7kE9I4buvT0hJw43hu4JRdOG7r0TDkuG7r1VJ4buE4buvVVPDgU9J4buvVUnFqOG7r03DmUThu69P4buQT0jhu69PSeG6oE904buvVUnhu6LDjeG7r0jDjcOBT+G7r0nhu45E4buvT0hJ4buG4buvT0nDgU9JdOG7r0RJxKjhu69V4buw4buveC3hu7Phu69PSOG6oMOd4buvTeG6oOG7r0XEguG7r03huqBO4buvU8OB4buvVUnhuqBPSeG7r1FJ4bqqTnXhu68g4buE4buvWeG6pMOd4buvxJDhu6xPSOG7r8Oaw53hu69Vw4xP4buvV+G6oOG7r0TDkuG7r1VJ4buE4buvReG7qk9I4buvV1ZPSOG7r1VT4bq+T+G7r1VJ4buI4buvVVPhu6jhu6JPSOG7r1VTw5NPSHThu69PSMOT4bqgw43hu69P4buo4bucRHThu6/huqHDrcO14buvUsOaw4FP4buvVeG6pE7hu69F4bqyROG7r0PDjeG7glXhu69F4buAT+G7r0Thu5BPSOG7r1XDgEThu69F4bqgw5Phu69V4bqiw5N04buvVeG7luG7r0RJ4buqROG7r0TDgEThu69N4bucUeG7r1XhuqhR4buvScOa4bqmT+G7r0/huqRPSOG7r0TDgcOT4buvVcOBw53hu69PSEnhu4bhu69EScOT4buvT0jhu6jhu6LDjeG7r03DgcOT4buvReG7lE9IdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqeG7p8ONTkjhu69ETcOBVFThu53hu63DjV3DiU9Vw4lT4but4buvVFXDnU3DieG7neG7rVjDjcSQVUly4buv4bu5dnZRWXPhu69Jw4nDjUhJVXLhu6/hu7N5d1FZc+G7reG7r1RTROG7neG7rS8vw41XdUPDgcOTVUnDgU9JScOTw4F1V08vT8OJWFQveHjDvXgveHZ3xJB5eHjDveG7t3bhu7dV4bu5w73hu7Xhu7N5TXZ1S1FIcVPhu53DveG7t3fhu63hu6/DgU1V4bud4but4bqhw43hu4LDmuG7r1LDmsOD4buvTuG7kOG7r0nhu4pPSeG7r0nhu55R4buvVcOAROG7r1nEguG7r8SQw5Phu69RSeG7puG7r09W4buvTeG6oE7hu69EScWo4but4buvWMONxJBVSeG7neG7reG7uXZ24but4buvScOJw41ISVXhu53hu63hu7N5d+G7reG7ry/FqeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUV3DgVFVw43Dk0/hu63FqeG6tUnhu5BPSOG7r0RJxKjhu69RSeG7puG7r09WdOG7r0TDg+G7r0XhuqBP4buv4buQT0jhu69F4buGw5rhu69N4bqgTuG7r0Xhu6jhu55EdOG7r0TDgEThu69VSeG6oE9J4buvV8ON4bq+T+G7r0xJ4buQT0jhu69RScODw43hu69Dw5Xhu69X4buST+G7r07huqDhu69EScSo4buvT0nhuqhP4buvV+G6qFXhu69V4buo4buvRMWow4Hhu6/huqHDrcO14buvV+G7huG7r09J4bqg4buvVVPDgU9J4buvVUnFqOG7r1VJ4buiw43hu69Iw43DgU/hu69TxqDDjeG7r03huqBO4buvTeG6psOd4buvROG7kE9IdeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqeG7p8ONTkjhu69ETcOBVFThu53hu63DjV3DiU9Vw4lT4but4buvVFXDnU3DieG7neG7rVjDjcSQVUly4buv4bu5dnZRWXPhu69Jw4nDjUhJVXLhu6/hu7N5d1FZc+G7reG7r1RTROG7neG7rS8vw41XdUPDgcOTVUnDgU9JScOTw4F1V08vT8OJWFQveHjDvXgveHZ3xJB5eHjDveG7t8O9d1Xhu7V5QcO9dk12dUtRSHFT4bud4bu3dnfhu63hu6/DgU1V4bud4but4bqhw43hu4LDmuG7r1LDmsOD4buvTuG7kOG7r0nhu4pPSeG7r0nhu55R4buvVcOAROG7r1nEguG7r8SQw5Phu69RSeG7puG7r09W4buvTeG6oE7hu69EScWo4but4buvWMONxJBVSeG7neG7reG7uXZ24but4buvScOJw41ISVXhu53hu63hu7N5d+G7reG7ry/FqeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUV3DgVFVw43Dk0/hu63FqeG7jeG7nMON4buvTkLDmuG7r07EguG7r0XhurpRdOG7r0RJ4bqmVeG7r03hu6jhu55PSOG7r1Xhu5JVdOG7r0jDjcOA4buvRMOD4buvSeG7nlHhu69N4buydOG7r0TDgEThu69Uw4NP4buvUUnhuqpO4buvRMWow4Hhu6/huqHDrcO14buvRcSC4buvReG7qOG7nkThu69MScOAREnhu69J4bqgT0jhu69Vw41P4buvxJDhu6RPSHXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanhu6fDjU5I4buvRE3DgVRU4bud4butw41dw4lPVcOJU+G7reG7r1RVw51Nw4nhu53hu61Yw43EkFVJcuG7r+G7uXZ2UVlz4buvScOJw41ISVVy4buv4buzeXdRWXPhu63hu69UU0Thu53hu60vL8ONV3VDw4HDk1VJw4FPSUnDk8OBdVdPL0/DiVhUL3h4w714L3h2d8SQeXh4w73hu7nhu7Phu7NV4bu3d3fhu7Xhu7dNdnVLUUhxU+G7neG7t3lB4but4buvw4FNVeG7neG7reG6ocON4buCw5rhu69Sw5rDg+G7r07hu5Dhu69J4buKT0nhu69J4bueUeG7r1XDgEThu69ZxILhu6/EkMOT4buvUUnhu6bhu69PVuG7r03huqBO4buvREnFqOG7reG7r1jDjcSQVUnhu53hu63hu7l2duG7reG7r0nDicONSElV4bud4but4buzeXfhu63hu68vxanhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFdw4FRVcONw5NP4butxalp4buS4buvTeG7qOG7nk9I4buvReG7mk/hu69F4bqyVeG7r0nhuqBPSOG7r09I4bqgw53hu69E4bqgT0jhu69PScON4buGw5p04buvVUnhu4jhu69VU+G7qOG7ok9I4buvVcON4bq+w5rhu69VSeG7puG7r09I4bqgw53hu69E4bqgT0jhu69N4bucT3Thu69Jw43hu4JP4buvSeG6oE9I4buvRMWow4Hhu6/huqHDrcO14buvRcSC4buvV+G7qOG7mk/hu69Tw4Hhu69VSeG7iOG7r1VT4buo4buiT0jhu69Ew4BE4buvT+G7qOG7nEThu68g4buQT0jhu68ow5p14bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWp4bunw41OSOG7r0RNw4FUVOG7neG7rcONXcOJT1XDiVPhu63hu69UVcOdTcOJ4bud4butWMONxJBVSXLhu6/hu7l2dlFZc+G7r0nDicONSElVcuG7r+G7s3l3UVlz4but4buvVFNE4bud4butLy/DjVd1Q8OBw5NVScOBT0lJw5PDgXVXTy9Pw4lYVC94eMO9eC94dnfEkHl4eMO94bu5dnhV4bu1QXh5w71NdnVLUUhxU+G7nXfhu7Xhu7nhu63hu6/DgU1V4bud4but4bqhw43hu4LDmuG7r1LDmsOD4buvTuG7kOG7r0nhu4pPSeG7r0nhu55R4buvVcOAROG7r1nEguG7r8SQw5Phu69RSeG7puG7r09W4buvTeG6oE7hu69EScWo4but4buvWMONxJBVSeG7neG7reG7uXZ24but4buvScOJw41ISVXhu53hu63hu7N5d+G7reG7ry/FqeG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUV3DgVFVw43Dk0/hu63FqV1J4buI4buvw61T4bqsT+G7r8OtSeG7iOG7r+G6oeG6oHThu69dScWo4buvVeG7iERJ4buv4bqh4buUw43hu6/DouG6oWbhuqfhu69ZxILhu6/DreG7qOG7nk9I4buv4buN4bquT+G7r0RJw43DgeG7r1Thurxy4buv4bqhw63DteG7r1XDjeG7hMOa4buvVUnFqOG7r0Thu5BPSOG7r09IScON4buCUeG7r8Ot4buo4bueT0jhu6/hu43huq5P4buvTeG6oOG7r07hu5Dhu69J4buKT0nhu69Mw41PSeG7r1Xhu4Dhu6/EkMOT4buvUUnhu6bhu69PVuG7r03huqBO4buvREnFqOG7r1XDjeG6vsOa4buvQ8ON4buEw5rhu69ExajDgeG7r1nEgnThu69RSeG7pOG7r0nhu55R4buvV+G7nMON4buvVeG7ik9J4buvSeG7ik9J4buvVMODT+G7r1nDmuG6plXhu69P4buQT0jhu69PSEnDjeG7glHhu69ExajDgeG7r09I4buo4buiw43hu6/EkOG6pE/hu69F4buIw4Hhu69RSeG7qOG7mk9IdeG7r8OtU8ODw43hu69Sw5rDgeG7r0jhuqxP4buv4buz4buvT+G6rk7hu69Jw5PhuqJV4buvReG7lE9IdOG7r+G6ocOtw7Xhu69FxILhu69Iw5JR4buvUUnhuqxP4buvSMONw4PDjeG7r1LDmsOd4buAVeG7r1fDjeG7gkThu69N4bqgTnThu69P4bqkT0jhu69Ew4HDk+G7r0Xhu6LDjeG7r1Thu5JPSOG7r0RJw5Phu69J4buUw43hu69Xw43hur5PdOG7r1FJ4bum4buvT1bhu69Exq9PSOG7r09J4buo4buvT0jhu6jhu6LDjeG7r8SQ4bqkT+G7r1XhuqLDjeG7r0Xhu4jDgeG7r1FJ4buo4buaT0h14buvZ8Oaw4Hhu69Fw5Lhu69MSeG6tE9I4buvReG7iE9J4buvV8OBw43hu69VU+G7jHThu69X4buI4buvVUnhu4Dhu69X4bqg4buvT0lWT0jhu69Fw5JPSOG7r0jDklHhu69Sw5rDgU/hu69VU+G7jk9I4buvRMWow4Hhu69RSeG7puG7r09W4buvVVPDk09I4buvREnDmsOd4buET+G7r8SQ4buIREnhu69E4bua4buvROG6psOa4buvTMONT0nhu69V4buA4buvVeG6osON4buvReG7iMOB4buvUUnhu6jhu5pPSHXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVEjw5pVScOTU+G7rcWpw6LDjU9J4buv4bqh4buo4buaT0jhu68t4buv4bqnSMOaw51GT+G7ryDhuqJV4bunL1HFqQ==

Linh Hương - Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]