(vhds.baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa hiện có 100% tàu cá từ 15 m trở lên tham gia khai thác hải sản đã được lắp thiết bị giám sát hành trình (TBGTHT) theo quy định. Đây là điều kiện thuận lợi để Thanh Hóa thực hiện hiệu quả công tác quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tàu cá khai thác bất hợp pháp (IUU), khắc phục “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC).
4buXRHJw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jMSRxJDhu5Dhu4Dhuq7hu6HGoeG7l8OU4buQw5Xhu4Thu4JDxqFdxJDhuqzhu5Jw4buO4buS4butcOG7kOG7nnBSxJDhuqzhuqJw4buAd+G7jHDEgnnhu5Bw4buQRMSQ4bqk4buQcOG6oOG6uHBDxJDhu6nhu4Zww5Thu6nhu5BwROG7q+G7gkRw4buQw5XDieG7gkRw4buQ4bur4buScOG6ouG7qeG7ly/DlOG7kMOV4buE4buCQ8ah4buXL0RyxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jF3huq7GsMOD4buhxqHEkUTGsOG7gkRwXUbGsHBExJDhuqzhu4Jw4bqiRnBycXFvcOG7kOG7q+G7knDhuqLhu6lw4buQ4buecHLDunDhu4Zw4buQw5XDk3Dhu4DDguG7gnDhu5BExrDhu4ZwQ8SQxrBw4bq+RMawxJBw4buQROG7qeG6onBE4butxJBww5Thu63hu4JwxILhu69wxILhu5xP4bqicOG7gHfhu4xw4buQRMSQ4bqk4buQcOG6oOG6uHBDxJDhu6nhu4Zww5Thu6nhu5BwROG7q+G7gkRw4buQw5XDieG7gkRw4buZxJEkW8SRXcSR4buVcOG7kEThuq7hu4Rw4buO4buSVXDEguG6uOG7gkThu5FwJuG7tVVw4buA4burcMSCxJDhuqbhu5Jw4bq+xJDhuqzhu4Jw4buQROG7kkHhu4Jw4buAT8SQcMSC4bqocMSRRMaw4buCRHBdRsawcOG7kEThu6DhuqJwRMSQ4bqs4buCcETEkOG6rOG7knDhu47hu5Lhu61w4bqiw4zhu4JDcOG7kOG7qeG6onDhu47hu5Lhu63hu4Jw4buAw5rDtHDhu4JDduG7gnDhuqJEeeG7gsO0cOG6okThu7fhu4Zww4Phu6Lhu5Bw4buQ4bur4buScOG6ouG7qXDhur5ExrDEkHDhu5BE4bup4bqicOG6oOG7t+G7kHBET+G7jHDhu4xE4bup4buMcOG7mSJlZeG7lcO0cOG6vkR34bqicOG7jEThu5bhuqJw4oCc4buQROG6snBS4bur4buCQ+KAnXDhuqLGoMawcOG6vVVw4bqgxrDhu4JwJUThu7Xhu5Jw4bu04buScOG7mT8l4buV4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqHhu5fEkOG7hkNw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7ocSQJeG6ruG7guG7kOG6rsOV4buhcMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6FTxJDDg+G7kEThu49w4bul4bunc+G7jFTDtXBE4bquxJBDROG7kOG7j3DDunNy4buMVMO14buhcMOUw5XhuqJt4buhLy/huqLDg+G7guG7keG6oMaw4buE4buQRMaw4buCREThu4TGsOG7kVLhu4Ivw4Phuq7DlOG6vuG7kOG7hOG7jC/hu4Lhuq5Tw5Qvc3J1dC9yxanhu6XDg8O6csO6ceG7p3N04buQw7p1cnNz4buAceG7kcOK4buMQ+G7jcOVbeG7pcO5cuG7oXDGsOG7gOG7kG3hu6FdxJDhuqzhu5Jw4buO4buS4butcOG7kOG7nnBSxJDhuqzhuqJw4buAd+G7jHDEgnnhu5Bw4buQRMSQ4bqk4buQcOG6oOG6uHBDxJDhu6nhu4Zww5Thu6nhu5BwROG7q+G7gkRw4buQw5XDieG7gkRw4buQ4bur4buScOG6ouG7qeG7oXBTxJDDg+G7kERt4buh4bul4bunc+G7oXBE4bquxJBDROG7kG3hu6HDunNy4buhcC/GoeG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJcaw4buM4buQxJDhu4Thu4Lhu6HGocSR4bur4buScOG6ouG7qXDhuqLGoMawcMaw4buCRHDhuqtE4bux4buGcGd24buCcCbDjOG7gkNww5Nw4buMROG7nE7hu4JDcGLhu5Lhu63hu4JDcMSRxJDhuqThu4LDtHDEkeG6q3Bk4bu54buGcGRM4buC4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqE24burcHJw4buQw5Xhu4Thu4JDcMOU4buKcHLhu5FycnFw4buMROG7nEzhu4JDcOG7kMSQ4bqs4buCcOG6vkTGsMSQcOG7kEThu6nhuqJwROG7rcSQcMOU4but4buCcOG6osagxrBw4buQ4bq64buCRHDEkUTGsOG7gkRwXUbGsHDhuqJGcOG6okTEkOG6puG7knDDg+G7q8SQcOG7kOG7nnByw7pw4buGcOG7kMOVw5Nw4buAw4Lhu4JwxILhu69wxILhu5xP4bqicOG7gHfhu4xwxJEkW2RdxJHDtHDhu5Dhu6vhu5Jw4bqi4bupcOG6osagxrBwxrDhu4JEcOG6q0Thu7Hhu4ZwZ3bhu4JwJsOM4buCQ3DDk3Dhu4xE4bucTuG7gkNwYuG7kuG7reG7gkNwxJHEkOG6pOG7gsO0cMSR4bqrcGThu7nhu4ZwZEzhu4Jww5TGsOG7knDhu4JEUeG7gkNw4bqiROG7klXhuqThu4JwUuG7nEzhu4Jw4bq+REzEkHDhur5ExrDEkHDhu5BE4bup4bqicEThu63EkHDDlOG7reG7gnDhu5DDlcOTcFLhuqbDtHDGsOG7gkRwJsOM4buCQ3DEguG6puG7knDhu4JEQeG7gnDhu5BE4bu3VXDhu5Dhu6nhuqJww4Phu5bhu4JDcFLhu6twRMSQ4bqs4buScOG7juG7kuG7rXDhu5Dhu55wxJEkW2RdxJFw4buGxrDhu4JDcOG7gOG7scSQ4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqHhu5fEkOG7hkNw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7ocSQJeG6ruG7guG7kOG6rsOV4buhcMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6FTxJDDg+G7kEThu49w4buncXHhu4xUw7VwROG6rsSQQ0Thu5Dhu49ww7l04bul4buMVMO14buhcMOUw5XhuqJt4buhLy/huqLDg+G7guG7keG6oMaw4buE4buQRMaw4buCREThu4TGsOG7kVLhu4Ivw4Phuq7DlOG6vuG7kOG7hOG7jC/hu4Lhuq5Tw5Qvc3J1dC9zcXLDg8O6cnJxccO6c+G7kHPDucO5cnLhu4Bx4buRw4rhu4xD4buNw5VtdXF14buhcMaw4buA4buQbeG7oV3EkOG6rOG7knDhu47hu5Lhu61w4buQ4buecFLEkOG6rOG6onDhu4B34buMcMSCeeG7kHDhu5BExJDhuqThu5Bw4bqg4bq4cEPEkOG7qeG7hnDDlOG7qeG7kHBE4bur4buCRHDhu5DDlcOJ4buCRHDhu5Dhu6vhu5Jw4bqi4bup4buhcFPEkMOD4buQRG3hu6Hhu6dxceG7oXBE4bquxJBDROG7kG3hu6HDuXThu6Xhu6FwL8ah4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wlxrDhu4zhu5DEkOG7hOG7guG7ocahxq/hu4JEcOG6q0Thu7Hhu4ZwZ3bhu4JwJsOM4buCQ3DDk3Dhu4xE4bucTuG7gkNwYuG7kuG7reG7gkNwxJHEkOG6pOG7gsO0cMSR4bqrcGThu7nhu4ZwZEzhu4Lhu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGocav4buCRHDhuqtE4bux4buGcGd24buCcCbDjOG7gkNw4bqiROG7hHDhuqDEkOG6pOG7kOG7j3A4RE5w4buQRMSQ4bqk4buQcOG6oOG6uHDhu4Lhu6tVcMSC4buvcEPEkOG7mOG7jHDhuqJE4buEcOG6okThu5jhu4JDcOG7kMOMxJBwxILEkHDhur5ExrDEkHDhu5BE4bup4bqicOG6vkTDjOG7gkNwUsSQcOG7jEThu7Hhu4ZwUuG7lOG7gkNw4bqgxJDhuqjhu4Jw4buC4bucTeG6onDhu4JD4buE4burxJDDtHBE4butxJBww5Thu63hu4Jw4bq+RMawxJBw4buQROG7qeG6onBS4bqmcMSC4but4buGcOG6oOG7reG7hHDEguG7nE/huqJw4buCQ+G7kuG7iOG7gnBD4buK4bqiw7RwxIJ54bqicOG6oMSQ4bqs4buQcOG6vkTEkHDhuqJGcOG7kMOJ4buCRHBE4buS4buK4buCQ3BU4bu34buScFTDgVVww5XGsHDhu4Dhu6DhuqJw4buA4bucT+G7gkNw4bqiROG7ouG6onDhu4J24buCQ3DDlOG6tHDhuqDEkOG6pOG7kHDEguG7nE/huqJwUuG6uHDhu5DDlUVwxILhuqhw4bui4buCQ3DhuqLhu6Lhu5Jw4bq+4bq44buMcOG7kEROxJDhu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGoeG7l8SQ4buGQ3DhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buhxJAl4bqu4buC4buQ4bquw5Xhu6Fww5Thu5BV4buA4bqubeG7oVPEkMOD4buQROG7j3Dhu6dxceG7jFTDtXBE4bquxJBDROG7kOG7j3B1w7px4buMVMO14buhcMOUw5XhuqJt4buhLy/huqLDg+G7guG7keG6oMaw4buE4buQRMaw4buCREThu4TGsOG7kVLhu4Ivw4Phuq7DlOG6vuG7kOG7hOG7jC/hu4Lhuq5Tw5Qvc3J1dC9zcXLDg8O6cnJxc3Fy4buQdMO5w7nDunThu4Bx4buRw4rhu4xD4buNw5VtcuG7peG7oXDGsOG7gOG7kG3hu6FdxJDhuqzhu5Jw4buO4buS4butcOG7kOG7nnBSxJDhuqzhuqJw4buAd+G7jHDEgnnhu5Bw4buQRMSQ4bqk4buQcOG6oOG6uHBDxJDhu6nhu4Zww5Thu6nhu5BwROG7q+G7gkRw4buQw5XDieG7gkRw4buQ4bur4buScOG6ouG7qeG7oXBTxJDDg+G7kERt4buh4buncXHhu6FwROG6rsSQQ0Thu5Bt4buhdcO6ceG7oXAvxqHhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCXGsOG7jOG7kMSQ4buE4buC4buhxqHEkUTGsOG7gkRwXUbGsHDhuqJGcMOC4buCcMO54buRw7lxcXDhu4xE4bucTOG7gkNw4buQxJDhuqzhu4Jw4bq+RMawxJBw4buQROG7qeG6onBE4butxJBww5Thu63hu4LDtHDhu5DDleG7hOG7gkNwxIJGcOG6okZwcuG7kXJycXDhu4xE4bucTOG7gkNw4buQxJDhuqzhu4Jw4buQRMaw4buGcEPEkMawcOG6vkTGsMSQcOG7kEThu6nhuqJw4bqiRnDhuqJExJDhuqbhu5Jww4Phu6vEkHDhu5Dhu55wcsO6cOG7hnDhu5DDlcOTcOG7gMOC4buCcOG6oHfhu5Bw4bqg4buSxKjhuqJw4buMROG7rcSQcOG7gHfhu4xwxJEkW8SRXcSR4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqHEkeG6uuG7gkRwxJFExrDhu4JEcF1GxrBw4bqiRnDDuXBE4buSVeG6rOG7gnBS4bqu4buCcOG6oMSQ4bqo4buCw7RwUk3EkHDhu5DDlcOC4buCcMO54buRw7lxcXDhu4xE4bucTOG7gkNw4buQxJDhuqzhu4Jw4bq+RMawxJBw4buQROG7qeG6onBE4butxJBww5Thu63hu4LDtHDhu5DDleG7hOG7gkNwxIJGcOG6okZwcuG7kXJycXDhu4xE4bucTOG7gkNw4buQxJDhuqzhu4Jw4buQRMaw4buGcEPEkMawcOG6vkTGsMSQcOG7kEThu6nhuqJw4bqiRnDhuqJExJDhuqbhu5Jww4Phu6vEkHDhu5Dhu55wcsO6cOG7hnDhu5DDlcOTcOG7gMOC4buCcOG6oHfhu5Bw4bqg4buSxKjhuqJw4buMROG7rcSQcOG7gHfhu4xwxJEkW8SRXcSR4buRcCbhuqThu4Jw4buCxrBVcMSRRMaw4buCRHBdRsawcMSC4buvcOG6okZwcnFxb3Dhu5Dhu6vhu5Jw4bqi4bupcOG6okZw4bqiRMSQ4bqm4buScMOD4burxJBw4buQ4buecHLDunDhu4Zw4buQw5XDk3Dhu4DDguG7gnDEgsaw4buCQ3Dhu5BExrDhu4ZwQ8SQxrBw4bq+RMawxJBw4buQROG7qeG6onBE4butxJBww5Thu63hu4JwxILhu69wxILhu5xP4bqicOG7gHfhu4xwxIJ54buQcFLhu6tw4bq+ReG6okRwROG7hOG7seG7kHDEkSRbZF3EkeG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocahJuG6qHDhuqJGcMSC4bucT+G6onDhur7huqThu5Bw4buO4buS4butcMSCRsO0cOG7gkPhu4Thu6vEkHDhuqJEReG7gkRww5Thu6nhuqJEcERLcOG7kMOVT3DhuqLGoMawcOG7kOG6uuG7gkTDtHA4Q+G7q+G7gkRwOMOM4buCQ3Dhu4JDRMSQ4bqs4buMcFLhu6tw4bqrROG7qeG7kHDhu5DDlcSQ4bqo4buCcOG7gsOM4buCQ3Dhu5BEw4zhu4Jw4buQ4bq64buCRHDEguG7r3Dhu5B24buCQ3DhuqLhu5xO4buCQ3Dhu4xE4buKxJBwRE/hu4xwUk3EkHDhu4Dhu6DhuqJw4buA4bucT+G7gkNw4bqiROG7ouG6onDhu4J24buCQ3BS4burcOG6ouG7qeG6onDEguG6uMawcOG7jEThu5xM4buCQ3BS4bqu4buCcOG6oMSQ4bqo4buCcOG7juG7klXhuqThu5Bw4buAxJDhuqzhu5Bw4buQw5Xhu4Thu4JDcOG6okThurpwxILhu7Hhu4TDtHDhu5Dhu5JVw4Lhu4Jw4buQw5Xhu5JV4bqm4buCw7RwROG7nE3hu4JDcMODw4Dhu4LDtHDhu5BE4bup4buEcEPDknDhur7hurjhu4xw4buQRE7EkHDhur5ERnDhur5EduG7gnDhuqJE4buEcOG7gkPhu5xww4Phu7Xhu4Jw4buQw5Xhu4Thu4JDcOG7juG7kuG7qXDhu5DDlcOJ4buCRHDhu5BE4bug4bqicETEkOG6rOG7gnBSxJDhuqzhuqJw4buAd+G7jHDEgnnhu5BwxJEkW2RdxJHhu5FwJuG7iOG7gkNw4buQRE7EkMO0cOG7kHbhu4JDcOG6ouG7nE7hu4JDcOG6vsSQ4bqo4buGcOG7kMOVxrDDtHDhur7EkOG6qOG7hnDDlOG7hOG7qeG7kHDhuqLhu6nhuqJw4buQ4bur4buScOG6ouG7qXDhu5DDleG7nE3huqJw4bq+RMSQcMOVxrBw4bq+REzEkHDhu4xE4butxJBwxILGoHDEgsSQ4bqm4buScOG6vsSQ4bqs4buCcOG7kEThuq7hu4Rw4buO4buSVXDEguG6uOG7gkTDtHBUUHDhu4DDmnDhu4JDRMSQw4Lhu4Zw4buQ4bur4buScOG6ouG7qXBSxJBw4buMROG7seG7hnDhuqLhu6nhuqJw4buO4buSVXDEguG6uOG7gkRwUuG6pnDhur5ExrDEkHDhu5BE4bup4bqi4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqHhu5fEkOG7hkNw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7ocSQJeG6ruG7guG7kOG6rsOV4buhcMOU4buQVeG7gOG6rm3hu6FTxJDDg+G7kEThu49w4buncXHhu4xUw7VwROG6rsSQQ0Thu5Dhu49wdcO6ceG7jFTDteG7oXDDlMOV4bqibeG7oS8v4bqiw4Phu4Lhu5HhuqDGsOG7hOG7kETGsOG7gkRE4buExrDhu5FS4buCL8OD4bquw5Thur7hu5Dhu4Thu4wv4buC4bquU8OUL3NydXQvc3Fyw4PDunJycXRxdOG7kHXDuXPDueG7peG7gHHhu5HDiuG7jEPhu43DlW114bul4bul4buhcMaw4buA4buQbeG7oV3EkOG6rOG7knDhu47hu5Lhu61w4buQ4buecFLEkOG6rOG6onDhu4B34buMcMSCeeG7kHDhu5BExJDhuqThu5Bw4bqg4bq4cEPEkOG7qeG7hnDDlOG7qeG7kHBE4bur4buCRHDhu5DDlcOJ4buCRHDhu5Dhu6vhu5Jw4bqi4bup4buhcFPEkMOD4buQRG3hu6Hhu6dxceG7oXBE4bquxJBDROG7kG3hu6F1w7px4buhcC/GoeG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJcaw4buM4buQxJDhu4Thu4Lhu6HGocSRRMaw4buCRHBdRsawcETEkOG6rOG7gnDhuqJGcHJxcW9w4buQ4bur4buScOG6ouG7qXDhu5Dhu55wcsO6cOG7hnDhu5DDlcOTcOG7gMOC4buCcOG7kETGsOG7hnBDxJDGsHDhur5ExrDEkHDhu5BE4bup4bqicEThu63EkHDDlOG7reG7gnDEguG7r3DEguG7nE/huqJw4buAd+G7jHDhu5BExJDhuqThu5Bw4bqg4bq4cEPEkOG7qeG7hnDDlOG7qeG7kHBE4bur4buCRHDhu5DDlcOJ4buCROG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocahw6Phu4JDcMSRw5Xhu7nhu4JwXUjhuqJwJkXhu4JEw7RwJUTGoHDhu5DhurjhuqJEcGUkOCpw4buMROG7nE7hu4JDcGLhu5Lhu63hu4JDcMSRxJDhuqThu4Jw4bqiROG7hHDhuqDEkOG6pOG7kOG7j3BlJDgqcOG7jEThu5xO4buCQ3DEguG7r3Dhu4xE4buKxJBwRE/hu4xwUk3EkHAlRMSQcOG6ouG7luG6onDEkUTGoFVww5Thu63hu4Jw4buQSnDhuqJE4bui4bqicOG7kOG7klXDguG7gnDhu5DDleG7klXhuqbhu4Jw4buMROG7qeG7jHDhu4Dhu5JB4buQcMSC4bqk4buCcFJNxJBw4buCQ+G7nHDDg+G7teG7gnBS4burcERLcOG7kMOVT8O0cOG7kEThu6nhu4RwQ8OScOG6vkRGcOG6vkR24buCcOG6ouG7lOG7gkNw4bqi4bup4bqicOG6okTGoHDhu4xE4bucTOG7gkNw4buQxJDhuqzhu4JwxILhuqhwREhw4buAd+G7jHDEgnnhu5Bw4bqi4bup4bqicMSRJFtkXcSRcOG7kOG7q+G7knDhuqLhu6lwRMSQ4bqs4buCcMSC4buxxJBwQ8SQ4buY4buMcOG7gkPhu5xww4Phu7Xhu4JwVcOC4buCcOG7kOG7teG7hnDhuqDhu6nhu4Zw4bqgxJDhuqjhu4Zw4bq+RMawxJBw4buQROG7qeG6onBE4butxJBww5Thu63hu4Lhu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGoSbhuqhw4bqiRMagcMSCxKjhu4JDcOG7kMOV4buE4buCQ3BSxJDhuqzhuqJw4buAd+G7jHDEgnnhu5BwxJEkW2RdxJFwxILhu4rEkHBSTcSQcOG7kOG7q+G7knDhuqLhu6nDtHAlRMSQcOG6ouG7luG6onDEkUTGoFVww5Thu63hu4JwxJFExrDhu4JEcF1GxrBw4buMROG7isSQcERP4buMcFJNxJBw4bqi4bup4bqicMSC4bq4xrBw4buMROG7nEzhu4JDcMSCw4FVcOG7huG7seG7gkRw4bqiw4zhu4JDcOG7kOG7qeG6onDhu5Dhu5JVw4Lhu4Jw4buQw5Xhu5JV4bqm4buCw7RwUkHhu4JwxILEqOG7gkNwxILhuqhw4buCQ+G7nHDDg+G7teG7gnDhu4JEQeG7gnDhu5BE4bui4bqicMOVw41wUsSQ4bqs4bqicOG7gHfhu4xwxIJ54buQcMSRJFtkXcSRcOG6okThu4Rw4buQ4bur4buScOG6ouG7qXDhu4JEeOG7hnDEguG7reG7hnDhuqDhu63hu4RwxrDhu4Jw4buQ4buE4bur4buCcOG6okThu4RwROG7hOG7seG7kHDEgsSo4buCQ3Dhur5ExrDEkHDhu5BE4bup4bqicOG7kETGoFVww5Thu63hu4LDtHDhu4JD4bucTsSQcFLhu6tw4buQ4burxJBww5Thu63hu4Jw4bqixqDGsHDhu4JD4buccMOD4bu14buC4buRcGfEkOG6rOG6onDhu4B34buMcMSCeeG7kHDhu5BExJDhuqThu5Bw4bqg4bq4cFtkXcSRcOG7kOG7q+G7knDhuqLhu6lww5XGsHDhur5ETMSQcMOU4bq0cFThu6nhuqJwxILhurjhu4JEcMSC4bucT+G6onBS4bq4cOG7kMOVRXDhu5Dhu6vhu5Jw4buO4buSxrBwxILEkOG6rOG7gnDhu5BE4buE4buxxJBw4buQRMOM4buCQ3Dhu4bEkOG7hnBE4buEeeG6onDhu4bhu6lVcOG7kEXhu4JEcOG6okZw4bq+4bqk4buQcOG7guG7isSQcMSQ4buC4buQ4bquw5Xhu4Lhuq7hu5DDtXDEguG7iOG7gkNw4buQRE7EkHDhur7EkOG6qOG7hnDDlOG7hOG7qeG7kHDEguG7nE/huqJwUkHhu4Jw4buQ4buK4bqicOG6osagxrBw4buQ4bur4buSw7VwROG7hOG7seG7kHDEgsSo4buCQ3DEgkbhu4JDw7Rw4buGw5Nw4bqiUMawcOG7kOG7q+G7ksO1cOG7kHfhu5DDtHDhu4bDk3DEgsSo4buCQ3DhuqJMw7Vw4bqi4but4buCRHDhuqDhu6nhu4RwZDlkcOG6vkTEkHDhu5Dhu6vhu5JwQ3nhu4xww5Thu6Bw4bqi4buKw7Vw4bqiRnDhuqDhu6nhu4Rw4bqi4bup4buEcOG6okTEkHDhu5DEkOG6pOG7kHDhu5BE4bqu4buEcMSC4bq4xrBwQ8SQTcSQcOG7kOG7lFVw4bqiROG6uuG7gkTDtHDEguG7hOG7seG7gnDEguG7nE7hu4JDcOG6ouG7ueG7gnBDxJDhu6nhu4Zww5Thu6nhu5DDtHDhu5BIxrBwxILEqHDEgsSQ4bqo4buGcOG6ouG7ueG7gnDhu4Dhu5zhu5Jw4buA4buxxJBw4buAxKhw4buQw5XDieG7gkRww4PEkHDhuqJE4buSVeG6qOG7gnDhuqLGoMawcOG7kOG7q+G7kuG7keG7keG7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocah4buXxJDhu4ZDcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6HEkCXhuq7hu4Lhu5Dhuq7DleG7oXDDlOG7kFXhu4Dhuq5t4buhU8SQw4Phu5BE4buPcOG7p3Fx4buMVMO1cEThuq7EkENE4buQ4buPcHXDunHhu4xUw7Xhu6Fww5TDleG6om3hu6EvL+G6osOD4buC4buR4bqgxrDhu4Thu5BExrDhu4JEROG7hMaw4buRUuG7gi/Dg+G6rsOU4bq+4buQ4buE4buML+G7guG6rlPDlC9zcnV0L3NxcsODw7pycnF0c+G7p+G7kHV14bundOG7peG7gHHhu5HDiuG7jEPhu43DlW114bunw7nhu6FwxrDhu4Dhu5Bt4buhXcSQ4bqs4buScOG7juG7kuG7rXDhu5Dhu55wUsSQ4bqs4bqicOG7gHfhu4xwxIJ54buQcOG7kETEkOG6pOG7kHDhuqDhurhwQ8SQ4bup4buGcMOU4bup4buQcEThu6vhu4JEcOG7kMOVw4nhu4JEcOG7kOG7q+G7knDhuqLhu6nhu6FwU8SQw4Phu5BEbeG7oeG7p3Fx4buhcEThuq7EkENE4buQbeG7oXXDunHhu6FwL8ah4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wlxrDhu4zhu5DEkOG7hOG7guG7ocahZ8SQ4bqs4bqicOG7gHfhu4xwxIJ54buQcOG6ouG7qeG6onDEkSRbZF3EkXDhu5Dhu6vhu5Jw4bqi4bupcEPEkOG7mOG7jHDhu4JD4buccMOD4bu14buCcFXDguG7gnDhu5Dhu7Xhu4Zw4bqg4bup4buGcOG6oMSQ4bqo4buGcOG6vkTGsMSQcOG7kEThu6nhuqJwROG7rcSQcMOU4but4buC4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqHEkcOV4buS4buCQ3Dhu5Dhu6lwNsOCcMav4buCRHBkTOG7gsO0cCbhu4jhu4Jw4buQw5Xhu5zDk+G7gkNwJuG7iOG7gnAkxJDDguG7gnDhu4xER+G7gkNwZOG7ueG7hnBkTOG7gnDhuqJE4buEcOG6oMSQ4bqk4buQ4buPcGfEkOG6rOG6onDhu4B34buMcMSCeeG7kHDEkSRbZF3EkXDhu5Dhu6vhu5Jw4bqi4bupcOG6vkTDjOG7gkNw4bqiROG6unDhu4JEeOG7hnDhu4xE4buW4bqicFLhu5Zw4bqiROG7hHDhuqLDjOG7gkNw4buQ4bup4bqicOG7juG7kuG7reG7gnDhu4DDmsO0cEPEkOG7qeG7hnDDlOG7qeG7kMO0cOG7jEThu6nhu5BwRMSQ4bqs4buCw7RwVFBw4buAw5pw4bqi4bup4bqicOG7kMOV4bucTuG7gkNwRE/hu4xwUsSQcOG7jEThu7Hhu4bDtHDhu5DEkOG6pOG7gnDhu5BNxJBw4bqiROG7t+G7hnDDg+G7ouG7kHDhu5DDieG7gkRw4buQw5Xhu7Hhu4JDcOG7kOG7q+G7knDhuqLhu6lwUsSQcOG7jEThu7Hhu4ZwUuG7lOG7gkNw4bqgxJDhuqjhu4Jw4buC4bucTeG6onDhu4JD4buE4burxJDDtHDhu4bhu6tw4bqiR+G7gnBES3Dhu5DDlU9w4bqiROG7hHDhuqLDjOG7gkNw4buQ4bup4bqicOG7jERH4buCQ8O0cOG6okThu4rhu4JDcOG7kETEkMOC4buCcOG7kMawxJDDtHDhu5DDieG7hnDhur7EkOG6pOG7hnDhuqLhu6Lhu5JwRMSow7Rw4bqi4bui4buScOG7guG7seG7gnDhu5DDlcOC4buCcOG6oMSQ4bqo4buCcFLhu6tw4buQROG7oOG6onBExJDhuqzhu4JwVOG7qeG6onDhu4JEQeG7gsO0cOG6okThu6Lhu4JDcOG7gkRB4buCcOG7gkPhu5Lhu4jhu4JwQ+G7iuG6onDhu4JD4buSVcOC4buCcOG7gMSQ4bqs4buScOG7kETGoFVww5Thu63hu4Lhu5Hhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGoSbhu4rEkHBSTcSQcHVycOG7kOG7q+G7knDhuqLhu6lw4buQw5XDguG7gnByw7pw4buGcMSCxrDhu4JDcOG7gnjhu4Zw4bqgTsO0cOG6vkTDjOG7gkNw4buQRMaw4buGcEPEkMawcOG6vkTGsMSQcOG7kEThu6nhuqJwUuG7q3DhuqJE4bucxrBw4buAd+G7jHDEgnnhu5BwQ8SQ4bup4buGcMOU4bup4buQcEThu6vhu4JEcOG7kMOVw4nhu4JEw7Rw4buCQ+G7q+G7gkRw4buCw4zhu4JDcOG7gkNExJDhuqzhu4xwUuG7q3DhuqJEReG7gkRw4buO4buSVeG6puG7gnDhuqLhu6nhuqJwxILhurjGsHDhu4xE4bucTOG7gkNwxILGsOG7gkNw4buQQeG7jHDhu5DDleG7kuG7gkNw4buQROG7qeG7hHBDw5Jw4bq+REZw4bq+RHbhu4LDtHDhu4JE4bu34buQcOG7gOG7q3BS4bqmcOG7gkPhu5Lhu4jhu4JwUuG7iuG7gnDEguG6qHDhuqLhu6nhuqJw4bqiRMagcOG7kOG7q+G7knDEguG7nMawcOG7jEThu5xM4buCQ3Dhu5DEkOG6rOG7gnDhu5DDlcOTcOG7gOG7scSQcOG6vkTGsMSQcOG7kEThu6nhuqJwROG7rcSQcMOU4but4buCcFLhu6tw4buAd+G7jHDEgnnhu5BwxJEkW2RdxJFw4buQw5Xhu4Thu4JDcOG7kEROxJBwQ8SQxrDhu4Jw4buQTcSQ4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4zGr+G7kuG7kEThu4TDleG7ocah4buXw5Thu5DDleG7hOG7gkPGoTbEkOG7gkRwXeG7nEzhu4JD4buXL8OU4buQw5Xhu4Thu4JDxqHhu5cv4buMxqE=

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]