(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua việc thực hiện thành công mô hình Bí thư chi bộ kiêm trưởng bản, phu khố trên địa bàn huyện Quan Sơn đã góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.
w6JwxJFjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6ojpx4bqw4bunw7Vi4bqlUHHhu5vhurZjw4PhurZnY+G6sOG6qmPEkHHhu5vDsmPGsHBr4bqwY+G6sHDhu51jcOG7q+G7h2PDs3Jj4bqwcOG6rGPDsnBxY8Ozw71j4bulceG7lcWpY+G6sMSC4bqsw4DGsOG7oWPhurBwd8aw4bqvY+G6sOG7s2Phu41qxrBj4bqicHhjw4BjKuG6tuG7h8awYz/hu7fGsMOiL3DEkeG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqJQw7Xhu4fhu41i4bqlOsSC4bupxrDhu6FjxrBwRMaw4buhY8awacWpY8OD4bq24buHY8SQceG7m8OyY+G6sHBCw7JjcHHhu5vGsGPhurBw4buFxrBwY8Oyd8aw4buhY8Wpd2Nwc8awcGPDk3Jj4bqwcOG6rGPDsnBxY8Ozw71j4bulceG7lcWpY+G6sMSC4bqsw4DGsOG7oWPDs2fGsOG6r2PhuqJw4bq2Y+G7pXB4Y+G6sMSC4buVxrBj4buPdOG7h2PDs+G7hcawY3Dhurbhurjhu5vGsGMq4bq24buHxrBjP+G7t8awY+G7j2hj4buh4bur4bqiY+G6onBsxrBj4bqwcOG7h+G6uGPhu4/hu7NxY8awcG3GsGPhurBw4bqow7Lhuq9jxrBqxrDhu6Fjw7Lhu4fhu6ljxrBpxrDhu6Fj4bunQsOyY+G7p2jGsHBj4buPZuG7qeG6r2Phuq7huqjDsmPDsnBx4buXxrBj4buPa+G6tmPDsuG6pOG7h2PhurDhu7Njw7Jw4bqow7Jjw7Lhu7dj4bquw4Bj4buOZ8aw4buh4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pcOiccWp4buhY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhu43hurBw4bq2xanDs2Nxw5LDtcaw4bqww7XEgmJj4bqu4bqw4bq44bunw7U5YkVx4buN4bqwcMOjY+G6v2Rk4bqiw4nEg2Nww7Vx4buhcOG6sMOjY+G6u8SR4bq94bqiw4nEg2Jj4bquxILDsjliLy/DsuG7jcaw4bqxw7Phu4fhu6nhurBw4buHxrBwcOG7qeG7h+G6scSQxrAv4buNw7Xhuq7hu6XhurDhu6nhuqIvxrDDtUXhuq4vZWXEkeG7gS9lZGThu41kZcSRZcOp4bq5w6rhurBlZOG6u+G6v+G6veG7p2ThurHDueG6ouG7oeG6o8SCOeG7geG6vWRiY+G7h+G7p+G6sDliUHHhu5vhurZjw4PhurZnY+G6sOG6qmPEkHHhu5vDsmPGsHBr4bqwY+G6sHDhu51jcOG7q+G7h2PDs3Jj4bqwcOG6rGPDsnBxY8Ozw71j4bulceG7lcWpY+G6sMSC4bqsw4DGsOG7oWPhurBwd8aw4bqvY+G6sOG7s2Phu41qxrBj4bqicHhjw4BjKuG6tuG7h8awYz/hu7fGsGJjRXHhu43hurBwOWLhur9kZGJjcMO1ceG7oXDhurA5YuG6u8SR4bq9YmMv4bqlw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOS4buH4bqi4bqwceG7qcawYuG6pVfGsOG7oWNQ4buFYyJpxrBjUHHhu5vhuqJj4bqzxrDhu6F5cWPhu6FxROG7h+G6tWPDk3Jj4bqwcOG6rGPhu6Vx4buVxalj4bqwxILhuqzDgMaw4buhY8OzZ8awY8OT4buDw7Jw4bqvY8OJaGM6xILhurbGsOG7oWM6cOG6rMOBxrDhu6Fj4bun4buFY8aw4buh4bqsQXFjw7Lhu6tjxrBwccah4bq2Y8awcHHhu5vhurBjcOG6tuG6uOG7l+G6sOG6r2PhurBw4bqsQcaw4buhY8OJ4bq24bq44buVxrBj4buhbMawY+G7jWrGsOG6r2Phuq7hu4PhurBj4bqwcELDsmPhurDhu5fhuq9j4bun4bq2d8awY+G7oeG6rOG7t8aw4buhY8Wpb+G6tmPhu49xY+G7j2zhurZj4bqwxILhu6nGsOG7oWPFqeG7rXFj4bqicOG7qcaw4buhY+G6sMSC4buF4bup4bqvY+G7j+G6rMOBw7JjxrDhu6HhuqxBcWPhu41qxrBj4bqwxILhu6nGsOG7oWPDs2fGsGPhurBxxrBj4bqw4bqsw4DGsOG7oeG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqUq4bq24buHxrBjP+G7t8awY3Bx4bubxrBjw7Lhu6tj4buB4bq5Y8OzZ8aw4bqvY+G7pXDhurZj4bqicHhjw7LhurTGsOG7oWNw4bu3xrBj4bq54bqxZGRkY+G7j2fGsOG7oWPEkHHhu5XGsOG6sWM/4buH4bq2Y3Dhu7fGsGPhurtjxrBpxalj4bqwxIJx4budxrBj4bulcOG7h3FjxrBwa+G6sGPhurBw4budY3Dhu6vhu4djw7Jw4bqow7Jj4buN4buHxrBwY8OzcmPhurBw4bqsY8OycHFjw7PDvWPhu6Vx4buVxalj4bqwxILhuqzDgMaw4buhY+G6sHB3xrDhuq9j4bqw4buzY+G7jWrGsGPhuqJweOG6r2Nw4bq24bq44bubxrBjKuG6tuG7h8awYz/hu7fGsGPDsuG7q2PEkWRkw6Fjw7JwcWPDs8O9Y8OzZ8aw4bqvY+G7pXDhurZj4bqicHhj4buPxqHhurZj4bqwcELDsmNwceG7m8awY8awcGvhurBj4bqwcOG7nWNw4bur4buHY3Dhu4dxY8OycOG6qMOyY+G7jeG7h8awcGPGsOG7heG6uOG6sWM64bqqY+G7j+G7q+G6r2Phu4/DvXFjxrDhu6HhuqZjw5NyY+G6sHDhuqxjw7JwcWPDs8O9Y+G7pXHhu5XFqWPhurDEguG6rMOAxrDhu6Fjw7NnxrDhuq9j4bulcOG6tmPhuqJweGPhu49oY+G6onDhu4PhurBjcOG6tuG6uGPhurB44bqwY8SQ4buHcWPhurDEguG7seG6r2PhurDEguG7g8OycGPGsHBx4bubxaljw7LhuqThu4djxrDhu6HhuqxBcWPhu4/huqjGsOG7oWPhu49s4bq24bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6peG7juG7l8awY8aw4buH4bq44bqvY8SQceG7m8OyY8awcGvhurBj4bqwcOG7nWNw4bur4buHY8OycOG6qMOyY+G7jeG7h8awcGPDs3Jj4bqwcOG6rGPDsnBxY8Ozw71j4bulceG7lcWpY+G6sMSC4bqsw4DGsOG7oWPDs2fGsOG6r2Phu6Vw4bq2Y+G6onB4Y+G7j2hj4buhceG6suG6omPDsuG7t2PDsmvhurZjw7PDvWPFqeG7g+G6uGPhu6Hhu63GsGPGsHDhu5Hhuq9j4bqwZuG7qWPhuq5CY+G6sHB4xrDhu6FjxrBwa+G6sOG6r2Phu495xrDhu6Fj4bqwcOG6tm3GsGPhurDhuqpjxJBx4bubw7Jjw7Phu4fGsGNw4buFxrBwY8OycOG6pGPhurDEguG6rOG7t8aw4buhY8OycOG7qWPhu4/hu5fGsGPDsnfGsOG7oWPhurDhu4PDsmPhu6doxrBwY+G7j2bhu6nhuq9jw7JwdWPhu49m4bup4bqvY+G6sMSCceG7ncawY+G7pXDhu4dxY+G6sHBCw7JjcHHhu5vGsGPDs2fhu6lj4buPZ8WpY+G6sMSCQsOyY+G6sHHhu5fhuqJjxJDhu4Vj4bqw4bup4buFxrBj4buNceG7m8aw4bqvY+G7oXFnxalj4bqwcEFxY+G7oXHhu4fGsGNww71xY3Dhu63huqLhurFjxq/DvXFj4buN4bq2xrDhu6Fj4bquccawcGNw4bupZuG6sGPDsnBxY8Ozw71j4buP4bqsw4HDsmPDssOCY+G6sHDhu53huq9j4buP4bqyxrDhu6FjxJDhu4Vj4bqwxILhurLGsOG7oWNw4bu3xrBjxJDhu7lxY+G6uOG7leG6tmPDsmzhurZj4bqwcELDsmPhurBx4bujxrDhurFjOsSCceG7ncawY+G7pXDhu4dxY8Oyd8aw4buhY8SQceG7m8OyY+G6sHDhurZtxrBj4bunw4FxY8SQ4buFY8awcOG7h8awcGNw4bu3xrDhuq9jxrBwRMaw4buhY8SQa8awY+G7j8ahY+KAnMaw4burxrDhu6HigJ1j4buP4bqsw4HDsmPhu4/huqzhu4djxILhu4djw7Phu4XGsGPDs2bDsmPGsOG7oeG7h+G6uGPhurDEguG7qcaw4buhY8Oya+G6omPhuqThurjhuq9jw7JwcWPDs8O9Y8SQ4buFY+G7j+G6rOG7h2PEguG7h2Nw4bqs4bu5xrDhu6Fj4buhcWdxY8OD4bq24bq44buX4bqw4bqvY8OJQ2Phu6fhurpj4buldOG6omPhurBwQXHhuq9j4bulcHfGsOG7oWPhu4/hu51j4bulw7Thu6lj4buN4buFceG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXDonHFqeG7oWPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjliccOSw7XGsOG6sMO1xIJiY+G6ruG6sOG6uOG7p8O1OWJFceG7jeG6sHDDo2Phur9kxJHhuqLDicSDY3DDtXHhu6Fw4bqww6Nj4bq7xJHhur3huqLDicSDYmPhuq7EgsOyOWIvL8Oy4buNxrDhurHDs+G7h+G7qeG6sHDhu4fGsHBw4bup4buH4bqxxJDGsC/hu43DteG6ruG7peG6sOG7qeG6oi/GsMO1ReG6ri9lZcSR4buBL2VkZOG7jWRlxJFl4buB4bq5w6nhurDhur/DquG6ueG6vWThu6dk4bqxw7nhuqLhu6HhuqPEgjnDqWXEkWJj4buH4bun4bqwOWJQceG7m+G6tmPDg+G6tmdj4bqw4bqqY8SQceG7m8OyY8awcGvhurBj4bqwcOG7nWNw4bur4buHY8OzcmPhurBw4bqsY8OycHFjw7PDvWPhu6Vx4buVxalj4bqwxILhuqzDgMaw4buhY+G6sHB3xrDhuq9j4bqw4buzY+G7jWrGsGPhuqJweGPDgGMq4bq24buHxrBjP+G7t8awYmNFceG7jeG6sHA5YuG6v2TEkWJjcMO1ceG7oXDhurA5YuG6u8SR4bq9YmMv4bqlw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOS4buH4bqi4bqwceG7qcawYuG6pcavcHHGoeG6tmPFqXdjcHPGsHBj4bqicOG7g+G6sGPhurDEgnHhu53GsGPhu6VxxrBwY+G6sOG7l2PhurDEguG7lcawY+G7j3Thu4djw7Phu4XGsGNw4bq24bq44bubxrBj4buh4bur4bqiY+G6onBsxrBjw7JncWPhurBwceG7m8awY+G7j0FxY+G6rnjGsOG7oeG6r2PGsGrGsOG7oWPDsuG7h+G7qWPhurBw4bq2Y8awcG3huqJjw7Jw4bupY8aw4buh4bqsQXFj4buNasaw4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pcWo4buLw7Jj4buN4bq0Y+G6sOG6tuG7s3Fj4buPaGPDsuG7h+G7qeG6r2Phu6dmcWPhu49nxaljxrBwceG7m8WpY8Oy4bq0xrDhu6Fj4bun4bqyw7JjcOG7h3Fjw7Jw4bqow7Jj4buN4buHxrBw4bqvY8Oz4buHxrBj4buPbOG6tmPDsuG7q2PDsnDhurLhurBj4bun4bupY+G7p8OtxrDhu6Hhuq9j4bqu4bupxrDhu6Fjd8aw4buhY1Dhu4VjImnGsGNQceG7m+G6ouG6r2PDk3Jj4bqwcOG6rGPhu6Vx4buVxalj4bqwxILhuqzDgMaw4buhY8OzZ8awY8OT4buDw7JwY+G6s8OJaGM6xILhurbGsOG7oWM6cOG6rMOBxrDhu6HhurVj4buPaGPhuqJw4buD4bqwY3Dhurbhurhj4buP4bqsw4HDsmPhurByxrBwY+G6sHHhu5XGsGPhuqJw4bupxrDhu6Hhuq9j4buh4bqs4bu3xrDhu6Fjxalv4bq2Y8Oy4bqk4buHY8aw4buh4bqsQXFj4buPZ8aw4buhY8SQceG7lcaw4bqxY+G7juG7i8OyY8OzceG7m+G6sGPhu6fhu4Vj4bqwxILhu6nGsOG7oWPEkHHhu5vDsmPhurDEgnHhu53GsGPhu6Vw4buHcWPGsOG7oXB0Y8OD4bq24bq44buX4bqwY8Oy4bqk4buHY8OycHFjw7PDvWPEkOG7heG7qWPhurBwQsOyY+G6sHHhu6PGsOG6r2PGsHDhu4fGsHBjw7Jw4burxrDhu6Fj4buhcWdxY8OD4bq24bq44buX4bqwY8awcETGsOG7oWPEkGvGsGPhu4/GoWPhuqJw4buD4bqwY+G6rnHGsHBjw4Bjw7Lhu7dj4bquw4Dhuq9j4bulcHfGsOG7oWPhu4/hu51jw4ln4bq4Y8SC4buHY+G6sHPGsHBj4bqwxIJmxrDhu6Fj4buP4bu3xrBj4bqwcOG6rOG6r2Phu6VwceG7l+G6tmPhu6Vx4bubxrBj4bqwxILhu6nGsOG7oWPGr3BqxrBj4buNasaw4bqxY8avcEFj4buP4bur4bqvY8awacWpY2VkZWRjw7NnxrBjw5Phu4PDsnBj4bun4buFY8SRY+G6sMSC4bupxrDhu6Fj4bq9Y+G6sHB3xrDhuq9jw7NnxrBjw7LhuqThu4djw4loY+G7j2bhurBjw7Jw4bq2bsawY8awd8aw4buhY+G6sHB3xrBjxanhu7lxY+G7pXHhu53hurZjxalv4bq24bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6peG7juG7g8awcGPhu6Fx4buDY3Bx4bub4bq2Y8OD4bq2Z2PDsuG6pOG7h2PFqXdjcHPGsHBjxrDhu4Xhurjhuq9jw5NyY+G6sHDhuqxjUOG6tuG6uOG7m8awY+G6pOG6uGMq4bq24buHxrBjP+G7t8awY+G7puG6rOG7t8aw4buhYzpwdGNQZsawcGPDsnDhu6ljw7Nx4buX4bqw4bqvY+G6sMSC4bqs4bu5w7JjcOG7l+G6sGPhu6fhu4VjcOG6rOG7ucaw4buhY+G7j3Fj4buP4bqyxrDhu6Fj4buPw63GsOG6r2PFqeG7h8aw4buhY+G7p2ZxY3Bx4bub4bq2Y8OD4bq2Z2PhurBwceG7l+G6sGPhurBwQsOyY+G6sMSC4bupxrDhu6Fj4bqwcELDsmPhurBx4bujxrDhuq9j4buh4bur4bqiY+G6onBsxrBj4buP4buzcWPFqeG7uXFj4bqicOG6rOG7t8aw4buhY+G6sHDhuqjDsuG6r2PGsGrGsOG7oWPDsuG7h+G7qWPGsGnGsOG7oWPhu6dCw7Jj4bunaMawcGPhu49m4bup4bqvY+G6ruG6qMOyY8OycHHhu5fGsGPhu49r4bq2Y8Oy4bqk4buHY+G7jmfGsOG7oeG6r2PGsGrGsOG7oWPDsuG7h+G7qWNwceG7m+G6tmPDg+G6tmdjcOG7qWbhurBj4buPw73GsOG7oWPDsuG6pOG7h2Nw4bubY+G6sHB4xrDhu6Fjw7JwcsawcGPhurDEgnRjw7Lhu7dj4bquw4DhurFjxq9wa+G6sGPhurBw4budY3Dhu6vhu4djw7NyY+G6sHDhuqxj4bulceG7lcWpY+G6sMSC4bqsw4DGsOG7oWPDs2fGsGPhurBwQsOyY+G6rkJj4bun4buFY8OybOG6tmPGsHhxY+G7oXFE4buHY8aw4buh4bqsQXFj4buNasawY8SQ4bu5cWPDsmvhuqJj4bqk4bq44bqvY8OycHLGsHBjw4PhurbhurjGocawY+G7j3Thu4dj4bqicOG6rOG7t8aw4buh4bqvY+G6sOG6qmPhu4/hu6tjw7Lhu6tj4bquQmPDsnB1Y+G7j2bhu6nhuq9j4buPccah4bq2Y3Dhu4XGsHBj4bqicOG6tGNww4HhuqLhurFjKuG6tuG7h2Phu4/hu6tjw7LhuqbGsOG7oWPhurBm4bupY+G7j3HGoeG6tmPhu6Vx4bubxrBjw7Jw4bupY8Oy4buDxrBjw7PDvWPhurDEguG7k+G6r2PDsuG7q2PhurDEgnHhu53GsGPEkOG7rcaw4buhY+G7j3Fj4buP4buF4bupY+G6sGbhu6nhuq9jw7N5cWPhu43huqzhuqDGsOG7oeG6r2PEgsOoxrBj4bun4bq24bq44bubxrDhuq9j4bqwcENj4bqwcOG7g8OycGPDgGPDsuG7g8OyY8SQdGPhurDEgnJjw7Phu4PGsGPDsnDhurbhurjhu5XGsGPhurDEguG7g8OycGPDsuG6pOG7h2PDs2fGsOG6r2Phu6Vw4bq2Y+G6onB44bqvY+G7pXThuqJj4bqwcEFxY+G7j+G6rOG7h2PEkOG7heG7qWPEkHRj4bqwxIJyY8awcGrGsGPhuq5CY+G6sHDhu4fhurhj4bqwcOG7l+G6r2Phu49nxaljw7Nn4bupY+G6rkJjw7Jw4bq24bq44budxrBj4buhceG7h+G7qWPhu7PGsGPhu490xrBw4bqvY+G7peG7l2PhurBw4bqq4buHY8SQ4buFY+G6onDhu4PhurBj4bqwxIJx4budxrDigKbDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlUHHhu5vhurZjw4PhurZnY+G6sOG6qmPFqXdjcHPGsHBj4buPaGPhu6Hhu6vhuqJj4bqicGzGsGPhurBm4bupY+G6rkJjw7Jw4bq24bq44budxrBjw7Nx4buXxrBjxIJ2Y8aww7ThurBj4bqwxILhu6nGsOG7oWPhuqJw4buD4bqwY+G6sMSCceG7ncawY+G7pXHGsHBj4bqw4buXYy1jw4loY3DDvXFjw7LhuqThu4dj4buPdOG7h2PhuqJw4bqs4bu3xrDhu6Hhuq9jxrBwQWPhu4/hu6tjxrBpxaljZWRlxJFj4bqw4bup4buFxrBjcOG6tuG6uOG7m8awY8Oy4burY2Vjw4lo4bqvY+G6u8OpL+G6v8OpY8OzZ8awY+G7j2bhurBjw7Jw4bq2bsawY8awd8aw4buhY+G6sHB3xrBjxanhu7lxxINj4buPQXFj4bqueMaw4buhY8Oy4bqk4buHY8avcGrGsGPhu41qxrBj4bqwxILhu6nGsOG7oWNw4bq24bq44bubxrBj4bqw4bqqxrDhu6Fjw7Phuqzhu7nDsmPhu4/huqzDgcOyY8awasaw4buhY+G7p+G7lcaw4bqvY+G6sHDhurZjxrBwbeG6omPDs3PGsHBjw4PhurZqxrBj4buPbOG6tmPGsOG7oeG6rEFxY3DDrMaw4buhY8awacWpY+G7j8ah4bq2Y+G6sGnGsOG7ocSDY+G6rnhjcMO9Y8aw4buhcMOo4bupY+G6sOG7qeG7hcawY3Dhurbhurjhu5vGsGPhu4/hu5fGsGPGsOG7h+G6uGPhu6FxZ8WpY8OJ4bq2eMaw4buhY8Oy4buxxrBjxJFk4bqvw6rDqcOh4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6ouG7huG6tuG6sHDhu6nEgmLhuqU6JjvGr+G7oGPhu6bhu5TDoi/huqLhuqU=

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]