(vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm qua, nhờ sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội, xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân đã phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho hội viên, nông dân vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế, tạo việc làm cho lao động địa phương.
dOG7guG7q8aw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5zhu4Xhu4RQ4buIQsWpdTjhu4ThurxRxrDhu6JRQcawUOG7psaw4buq4buMSsaw4buq4buz4buuxrDDmVHGsOG6qsOB4buExrDhurfhu4bhurBKxrDhu4Lhu7dK4buGxrA84buCRkrhu4LGsOG7oOG7teG6rOG7gnQv4buC4burdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucOELhu7PhuqjFqXXhurfhu4Lhu6hK4buGxrBKw4DEqMaw4buiUeG7s+G7ocawSuG7guG7lMaw4bugxajGsOG7quG7t0vGsOG6rFHDleG6rMaw4bqsVeG7s8aw4bqs4bu14bqsxrBQw5TGsOG6rOG7guG7pOG6rMaw4bqs4buCRkrhu4LGsFDhu55IxrAtxrDhu6zDgcaw4buCw5Xhu4Thu6HGsOG7rMOBxrDhu4FRQUrhu4bGsOG6v+G7glLhu6HGsOG7glHhu67hurxKxrDhu4Xhu4JOxrBvUeG6sErGsOG6qsOBxrDhu5zhu4Lhu4zhu4TGsOG7guG7luG7nMaw4buq4buY4buExrDhur/hu4JNSuG7hsaw4buG4buE4buzS8aw4bqoSOG6rOG7gsaw4bq34buG4bqwSsaw4buC4bu3SuG7hsawPOG7gkZK4buCxrDhu6Dhu7Xhuqzhu4LGsOG7rMOBxrDhu4LDleG7hMaw4buCUeG7ruG6vErGsFDhu7lLxrDhuqrhu4ThurpRxrDhu4rhu4ThurxKxrDhuqzhu4JLxrDhu4LDleG7hMaw4buq4buEw4lK4buhxrBKw5JK4buGxrDhuqjhurBKxrDhu6rhu7Phu67GsOG7quG7jErGsOG6quG6slHGsFDDmcaw4bugQUrGsOG7rFHhurZQ4buhxrDhu4rhu4RK4buCxrDhuqhL4buzSuG7guG7ocaw4bqqQsSoxrDhu4jhu7nhu4TGsOG7guG7hOG6vFHGsOG7olFBxrDhu4rhu4RK4buCxrBQ4bq44buhxrBQ4bu5S8aw4buq4buE4bq84bqsxrDhu4jhu7fEqMaw4bqs4buCS8aw4buI4buzS8aw4bqqw5VK4buGxrDhuqpI4buzxrDhu5zhu4LDmeG7kkrhu4ZwdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpdXThu4TEqOG7hsaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu4Q8QkpQQuG7nsaw4bqoUOG7glHEqOG6psWpxrDhu6BQ4buu4buIQuG7mcWp4buw4buE4bqoUOG7guG7o8aweHnhu6nhu5zhu6zhu5/GsOG7gkLhu4Thu4bhu4JQ4bujxrB24bux4bup4buc4bus4bufxanGsOG7oOG7nuG6rOG7mcWpLy/hu4Thu6pw4bqm4buzS1Dhu4Lhu7NK4buC4buCS+G7s3Dhu6pKL0pC4buw4bugL+G7seG7seG7reG7rS/hu7Hhu6l24bqo4bux4bupw73hu6vhu6nhu6t5UHjhu6t54bup4bup4buI4bupcMOM4buc4buG4bud4bue4buZeOG7reG7rcWpxrDhu7Phu4hQ4buZxak44buE4bq8Ucaw4buiUUHGsFDhu6bGsOG7quG7jErGsOG7quG7s+G7rsaww5lRxrDhuqrDgeG7hMaw4bq34buG4bqwSsaw4buC4bu3SuG7hsawPOG7gkZK4buCxrDhu6Dhu7Xhuqzhu4LFqcaw4buw4buE4bqoUOG7guG7mcWpeHnhu6nFqcaw4buCQuG7hOG7huG7glDhu5nFqXbhu7Hhu6nFqcawL3V0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nDzhu7Phu5xQ4buES0rFqXXhu4Xhu6bGsErhu4ZR4buOSsaw4buq4buMSsaw4buq4buz4buuxrDhurfhu4bhurBKxrDhu4Lhu7dK4buGxrA84buCRkrhu4LGsOG7oOG7teG6rOG7gsaw4busw4HGsOG7gsOV4buE4buhxrDhu4bhu4Thu7PGsOG6qkdK4buCxrDhuqzhu4JIxrDhurHhu7Phu4TGsOG7heG7gkjGsD5RSuG7hsawxqDGsFDhu4LDkkrGsHbhu6HGsOG7rMOBxrDhu4FRQUrhu4bGsOG6v+G7glLhu6HGsOG7glHhu67hurxKxrDhu4Xhu4JOxrBvUeG6sErGsOG6quG6slHGsFDDmcaw4bqsS0rGsOG7huG7hOG7jErhu4bhu6HGsOG6rOG7glHhu45K4buGxrBQ4bue4bu54buExrDhuqrDisaw4buc4buC4bu1UMawUOG7nuG7hMOKSsaw4bqs4buCw4BKxrBKUcOS4buEcHQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucKUvhuqjhu67FqXXhu4FRQUrhu4bGsOG6v+G7glLGsOG7iOG7t8awxKjDlVDGsOG7rMOBxrDEqOG7hOG6ukrGsEpS4buExrDhuqxV4buzxrDhu4JR4buu4bq8Ssaw4buF4buCTsawb1HhurBK4buhxrDhuqxMxrDhu6tweOG7rXbGsOG7gsOV4buhxrB24buheeG7rXfGsErhu4LhurBKxrDhu4rhu4LDglHhu6HGsMO9duG7l8aw4bqq4buOSuG7hsaw4bqm4bu3S8awUOG7gkJLxrDhuqrhu7lLxrA8w5JK4buGxrDhu4bhu4Thu7VL4buhxrDhu6t24buXxrDhu4jhu7fGsErhu4bDmeG7lOG7hMaw4bqo4bqwSsawUMOV4bqsxrDEqMOZ4buUSuG7hnDGsOG6t8OAxKjGsOG7seG7qeG7q8O94buhxrDhu6zDgcaw4buq4bq6xrDhuqpG4bqs4buCxrBKw5JK4buGxrBQ4buCw5JKxrDEqOG7mOG7hMaw4buq4bu3xrBQ4buCQkvGsOG7iMOVxrBQ4bueR0rhu4LGsOG7oEXGsOG7quG6usaw4bqqRuG6rOG7gsawSsOSSuG7hsawUOG7gsOSSsawxKjhu5jhu4TGsErhurBK4buGxrDhuqzhu7NLxrDhu6rhu7dLxrBKw4DEqMaw4bux4bup4bux4butcHQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucKUvhuqjhu67FqXVt4buY4buExrDhu6DFqMaw4buq4bu3S8aw4bqsUcOV4bqsxrDhuqxV4buzxrDhuqxBxrDhu4LhurzGsFDhu4Lhu4xK4buGxrDhuqzhu4JGSuG7gsawUOG7nkjhu6HGsOG6quG7lOG7hMaw4bug4buMSuG7hsaw4bqsVeG7s8awSuG7hsOZ4buU4buExrDhuqjhurBKxrBQ4bueS0rhu4bGsOG7rMOBxrBQ4bumSuG7hsaw4bqmw5nhu5jhuqzGsMOUSsaw4bqqSErhu4LGsOG7quG7t8awSuG6sErhu4bGsOG6rOG7s0twxrDhu4Xhu4JRxrBK4buC4bq04bucxrDhuqZHSuG7gsaw4buiUeG6sErGsOG6quG6slHGsErhu4bDmeG7lOG7hMaw4bqq4bu5UMaw4buv4buv4buhd8awUOG7nuG7hOG6vFHGsOG6quG7jkrhu4YvSuG7hsOZ4buU4buEL0rDgMSo4buhxrDhu6Dhu4zGsOG7gsOVxrBK4buG4buCw6hLxrDhuqxNSsawd3jGsOG7gsOVxrBy4bqs4buC4buE4bq4xKjGsOG7reG7oXl34buXc3B0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nClL4bqo4buuxal1e8OKxrDhu4ZM4bucxrDhu5zhu4LhurJKxrBK4bqwSuG7hsaw4bqs4buzS8aw4bqsUcOV4bqsxrDhu6Dhu4xK4buG4buhxrDhu4bhu4RBxKjGsErhu4bhu4LDqEvGsOG6rOG7gkvGsOG6rOG7teG6rMaw4buCw5Xhu4TGsOG7quG7hMOJSuG7ocaw4bq34buC4bqwSsaw4bqo4bqwSuG7ocaw4busw4HGsOG7gVFBSuG7hsaw4bq/4buCUsaw4bqqw4HGsFDhu57hu4TDikrGsOG7iuG7guG7s+G7hMawSuG7guG7hOG6ulHGsOG7huG7hEHhu4TGsOG7nOG7guG7teG7nOG7ocawxKjDlVDGsFDhu55LSuG7hsaw4bug4buMxrDhuqpMxrDhu4jhu7fGsOG7huG7hFLhu5zGsErhu4bDmeG7lOG7hMaw4bqo4bqwSsaw4buK4bq4UMawSuG7jOG7hOG7ocawUOG7hOG6uOG7nMaw4bqs4bq0Ssaw4buq4buY4buExrBK4buGUeG7jkrGsOG7quG7jErGsOG7quG7s+G7rsaw4bqsVeG7s8aw4bq34buG4bqwSsaw4buC4bu3SuG7hsawPOG7gkZK4buCxrDhu6Dhu7Xhuqzhu4LGsOG7rMOBxrDhu4LDleG7hMaw4buCUeG7ruG6vEpwxrDhu4Xhu4Lhu7PEqMaw4buG4buE4buzxrDhu6rhu7dLxrDhuqzDkkrhu4bGsFDhu7XhuqzGsErhu7fhu67hu6HGsOG6rOG7teG6rMawUMOUxrDhuqzhu4Lhu6ThuqzGsOG7gsOV4buE4buhxrDhuqpL4bu3SsawUOG7gsOKxrDhuqrDgcaw4buc4buC4bu1UMaw4buCUeG7rsawUOG7jOG7hMaw4bqq4buzxrDhu6rhu7Phu4TGsFDhu55NxrBQ4bueS0rhu4bGsOG7quG7hOG6vOG6rMaw4buI4bu3xrDigJzhuqzhurJRxrBK4buM4buE4oCdxrDhuqrDisaw4bqs4bu14bqsxrDhu4LDlcawSuG7huG7gsOoS+G7ocaw4bqs4bq0SsawSuG7huG7gsOoS8aw4bqqw5nhu5bhuqzGsFDhu4Thurjhu5zGsOG6rOG6tErGsErhu4ZR4buOSsaw4buq4buMSsawxKjDlVDGsOG6rOG7teG6rOG7gsawSuG7guG7s0rhu4LGsOG7quG7t8aw4bqs4buCRkrhu4LGsOG6quG7tUrhu4ZwdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpdXvhurhKxrBQ4buCw4DEqMaw4buG4buE4buzxrDhuqpHSuG7gsaw4bqs4buCSMaw4bqx4buz4buExrDhu4Xhu4JIxrA+UUrhu4bGsMagxrBQ4buCw5JKxrB24buhxrDhu6zDgcaw4buBUUFK4buGxrDhur/hu4JS4buhxrDhuqrDmeG7luG6rMaw4bqm4buE4bq4UOG7o8awN+G7hOG7s8aw4bqqR0rhu4LGsOG6rOG7gkjGsD5RSuG7hsaw4buq4buY4buExrDhu6vhu7HGsFDhu4Lhu7dK4buCxrDhu6rhu4TDiUrhu6HGsFDhu4JRw5XhuqzGsOG6qOG7hOG6vErGsOG7gsOVxrBK4buG4buCw6hLxrDhuqrDgcawSuG7guG7hOG6ulHGsErDgMSocMaw4buFUeG7rsaw4bqsTMawSuG7guG7hOG6ulHGsOG6quG6tlDGsOG6rOG7s0rhu4LGsFDhu7XhuqzGsErhu4LDmUrhu4bGsOG7huG7hOG7s8aw4bqqR0rhu4LGsOG6rOG7gkjGsOG7iOG7ueG7hMaw4buK4buCw5JK4buGxrDhuqxMxrDhu6rhu4xKxrDhuqrDisaw4bqq4bqyUcawUMOZxrDhuqzhu4LDgErGsEpRw5Lhu4TGsOG7guG7s+G7rsawUOG7nuG7jkrhu4bGsFDhu55OUOG7ocaw4buqR8aw4buq4bq04buuxrDEqOG7t8aw4bqsUcOV4bqsxrDhu6Dhu4xK4buGxrDEqMOB4buExrBK4buG4buCw6hLcMaw4buD4buzUcaw4buK4buC4buExrDhuqrDmeG7luG6rMaw4bqs4buCRkrhu4LGsOG7olHhu67hurpKxrDhu6rhu7fGsOG6rOG7teG6rMaw4bqm4buzSuG7ocawSuG7huG7guG7t0rhu4Lhu6HGsOG6qkvhu7dKxrBQ4buCw4rGsFBR4buuw4lKxrBQ4bueUeG7ruG6ukrhu6HGsOG7guG7kMawUOG7nuG7luG7ocaw4buG4buE4buzxrDhuqpHSuG7gsaw4bqs4buCSMaw4bqqw4HGsFDhu4Thurjhu5zGsOG6rOG6tErGsOG7quG7jErGsOG7quG7s+G7rsaww5lRxrDhuqrDgeG7hMawUOG7psawSuG7hlHhu45KxrDhu6rhu4xKxrDhurfhu4bhurBKxrDhu4Lhu7dK4buGxrA84buCRkrhu4LGsOG7oOG7teG6rOG7gsaw4busw4HGsOG7gsOV4buEcMawbeG7lsaw4bqs4buC4buOSuG7hsaw4bqs4buCSMaw4bqqw4HGsOG6puG7t0rGsFBGSuG7gsaw4buq4bu3xrDhu6JR4buu4bq4UMaw4bqqSErhu4LGsMSo4bu5SuG7gsaw4bqo4bu5Ssaw4bqq4bqyUcawUMOZxrDhu4jhu7fEqMaw4buK4buESuG7gsawUOG6uHB0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nClL4bqo4buuxal14bq3w4DEqMaw4bux4bup4bupd+G7ocaw4buzSuG7gsaw4bqs4buCSMaw4bqqw5nhu5bhuqzGsOG7quG7s+G7rsaw4bur4bupxrBQ4bue4buE4bq8UcawUOG7nktK4buGxrDhu4ZM4buExrDhu6rhu7Phu67GsOG6qOG7hOG6vErGsOG7gsOVxrBK4buG4buCw6hLxrDhuqrDisawxKhR4buzxrDhu6vGsOG6rEtKxrDEqELGsOG7quG7t8aw4bus4bqw4buuxrDhuqjFqErhu4bGsOG6rOG7glHhu45K4buGxrBQ4bue4bu54buEcMaw4bq3w4DEqMaw4bux4bup4bur4bup4buhxrDhu4bhu4Thu7PGsOG6qkdK4buCxrBQ4buE4bq44bucxrBQVOG6rMaw4buq4buz4buuxrDhu4jhurJKxrBQ4buC4bukxrDhu4Lhu7Phu4TGsOG7quG7mOG7hMaw4bug4buMxrBQ4buE4bq6Ssaw4bur4bupxrBQ4bue4buE4bq8Ucaw4bqq4buOSuG7huG7ocawxKhR4buzxrBQ4buCw4nEqMaw4burxrDhuqxLSsawUOG7nuG6sFHGsOG7quG7t8aw4burxrDhuqxLSsawxKhCcMaw4buBUeG7s8awxKjDlVDGsFDhu4Lhu5Thu4TGsOG7huG7hOG7s0rGsFDhurThu5zGsFDhu55RSuG7hsaw4bqs4buCw4BKxrBKUcOS4buE4buhxrDhuqrhurhKxrBK4buz4buuxrDhu4bhu4Thu7PGsOG6qkdK4buCxrDhuqzhu4JIxrA+UUrhu4bGsOG6qsOBxrDhuqxMxrDhuqrDmeG7luG6rMaw4bqq4bu3Ssaw4buvxrDhuqxLSsawUOG7nuG6sFHGsOG7quG7t8aweMaw4bqsS0rGsOG6pk3hu6HGsMSo4buQ4buExrBKw4DEqMaw4bqs4buCS8awUOG7glHGsErhu4LhurThu5zGsOG7reG7qcawLcaw4buv4bupxrBQ4bue4buE4bq8Ucaw4bqq4buOSuG7hsawUOG7psawSuG7guG7qErhu4bGsOG7iOG7pOG7s8awxKhCxrDhuqxLSnDGsG1R4buExrDEqOG7pkrhu4bGsErhu4LhurZQxrDhu4jhu7fGsErDgMSoxrDhu7Hhu6nhu7Hhu6vhu6HGsOG7huG7hOG7s8aw4bqqR0rhu4LGsOG7s0rhu4LGsOG6rOG7gkjGsFDhu4JRxrDhu4jDgeG7hMaw4buIw4lKxrBQ4buY4buExrB54buvxrBQ4bue4buE4bq8Ucaw4bqq4buOSuG7hnB0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nClL4bqo4buuxal14bq34buC4buUxrBK4buGUeG7jkrGsOG7quG7jErGsOG7quG7s+G7rsaw4buq4bu3xrBQ4buCUcawSuG7guG6tOG7nMaw4bqsTMaw4bqqw5nhu5bhuqzGsMSo4buQ4buExrBKw4DEqOG7ocaw4buG4buE4buzxrDhuqpHSuG7gsaw4bqs4buCSMawPlFK4buGxrBQRuG6rOG7gsaw4buGTOG7nOG7ocaw4bus4bqw4buuxrBK4buGw5Lhu4TGsErhu4Lhu7fGsMSo4buY4buExrDhu4rhu4TDiUrGsOG6rOG7jOG7ocaw4bqq4bqyUcawUMOZxrDhuqzhu4JLxrDhuqxLSsaw4bqs4bu14buExrDhu4JO4bqsxrDhu4Lhu7dK4buC4buhxrDhuqxRw5XhuqzGsOG7oOG7jErhu4bGsOG6rFXhu7PGsFDhurZQxrDhuqxBxrDhuqzhu7XhuqzGsFDhu4Lhu7dK4buCxrDhu6rhu4TDiUrGsErhu7Phu67GsOG6qsOBxrBQ4buMUMaw4buC4buSSsaw4bue4bq2UMawSuG7guG7hOG6ulFwdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpdXThu4TEqOG7hsaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu4Q8QkpQQuG7nsWpxrDhu6BQ4buu4buIQuG7mcWp4buw4buE4bqoUOG7guG7o8aweHnhu6nhu5zhu6zhu5/GsOG7gkLhu4Thu4bhu4JQ4bujxrB24bux4bup4buc4bus4bufxanGsOG7oOG7nuG6rOG7mcWpLy/hu4Thu6pw4bqm4buzS1Dhu4Lhu7NK4buC4buCS+G7s3Dhu6pKL0pC4buw4bugL+G7seG7seG7reG7rS/hu7Hhu6l24bqo4bux4bur4bup4bup4buvduG7sVDhu6954bureHjhu4jhu6lww4zhu5zhu4bhu53hu57hu5nhu6954burxanGsOG7s+G7iFDhu5nFqTjhu4ThurxRxrDhu6JRQcawUOG7psaw4buq4buMSsaw4buq4buz4buuxrDDmVHGsOG6qsOB4buExrDhurfhu4bhurBKxrDhu4Lhu7dK4buGxrA84buCRkrhu4LGsOG7oOG7teG6rOG7gsWpxrDhu7Dhu4ThuqhQ4buC4buZxal4eeG7qcWpxrDhu4JC4buE4buG4buCUOG7mcWpduG7seG7qcWpxrAvdXQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucPOG7s+G7nFDhu4RLSsWpdeG7skrhu4LGsOG6seG7s+G7hMawbcOASsaw4buFUeG6tkrGsOG6quG6slHGsFDDmcaw4bus4bqw4buuxrDhuqjFqErhu4bGsOG6rOG7glHhu45K4buGxrBQ4bue4bu54buExrDhuqrDisawSlHDkuG7hMaw4buI4buWSsawUOG7psawSuG7hlHhu45KxrDhu6rhu4xKxrDhu6rhu7Phu67GsOG6t+G7huG6sErGsOG7guG7t0rhu4bGsDzhu4JGSuG7gsaw4bug4bu14bqs4buCxrDhu6zDgcaw4buCw5Xhu4RwdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpdTfhu4Thu7PGsOG6qkdK4buCxrDhu7NK4buCxrDhurHhu7Phu4TGsG3DgErGsOG7hVHhurZKxrDGoMawUOG7gsOSSsawduG7ocaw4busw4HGsOG7gVFBSuG7hsaw4bq/4buCUsawUOG7nsOZ4buY4bqsxrDhu4rhu4Thu7PGsOG6rMOaSuG7hsaw4bqsTUrGsErhu4Lhu4ThurpRxrDhu4rhu4JMxrDhu4rhu4LDgErGsOG6qEvGsOG7iuG7gsOSSuG7hsaw4bqsTMaw4buq4buE4bq84bqsxrDhu4jhu7fEqMaww5RKxrDhuqpISuG7gnDGsOG6t8OAxKjGsOG7seG7qeG7q8O94buhxrDhuqrDmeG7luG6rMawUOG7hOG6uOG7nMaw4bqs4bq0SsawSuG7hlHhu45KxrDhu6rhu4xKxrDhu6rhu7Phu67GsMOZUcaw4bqqw4Hhu4TGsOG6t+G7huG6sErGsOG7guG7t0rhu4bGsDzhu4JGSuG7gsaw4bug4bu14bqs4buCxrDhu6zDgcaw4buCw5Xhu4Thu6HGsOG7s0rhu4LGsOG7quG7s+G7rsaw4bur4bup4bupxrBQ4bue4buE4bq8Ucaw4bqq4buOSuG7hsaw4bqqw4rGsOG6quG6slHGsFDDmcawxKhR4buzxrDhu4bhu4Thu4xK4buG4buhxrDhu6zhurDhu67GsOG6qMWoSuG7hsaw4bqs4buCUeG7jkrhu4bGsFDhu57hu7nhu4TGsOG6rOG7gsOASsawSlHDkuG7hMaw4buI4buWSnB0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nClL4bqo4buuxal1OOG7hOG6vErGsErhu7Phu67hu6HGsMSow5LGsOG7gkdK4buCxrDhuqzhu4LDgErGsEpRw5Lhu4TGsOG6qEvGsOG7s0rhu4LGsOG7hVHhurZKxrDhuqrhurJRxrBQw5nGsOG6qsOBxrDhu5zhu4Lhu7VQxrBQ4bue4buEw4pKxrDhu4jDiUrGsHfhu6nGsOG6rEtKxrDhu4jhu5ZKxrBQ4buCSFDhu6HGsOG7q+G7qcaw4bqsS0rGsOG7iOG7lkrGsMSoROG7ocawUOG7glHGsErhu4LhurThu5zGsOG6pkdK4buCxrDhu6JR4bqwSsawxKjhu5Dhu4TGsErDgMSoxrDhuqrhu7lQxrBQ4bumxrDhu6t24bupxrAtxrDhu7F24bupxrBQ4bue4buE4bq8Ucaw4bqq4buOSuG7huG7ocaw4bug4buzUcaw4buK4buC4buExrBQ4bue4bumxrDhuqzhu4Lhu4TGsOG7nOG7gkZwxrA8UcOV4bqsxrDhu6Dhu4xK4buGxrDhuqxV4buzxrDhu4bhu4Thu7PGsOG6qkdK4buCxrDhuqrDgcaw4bqsTMaw4oCc4bqsVeG7s8aww4BKxrDhuqxV4buzxrDhuqrDiuKAneG7ocaw4bus4bqw4buuxrDhuqjFqErhu4bGsOG6qsOZ4buW4bqsxrBK4buC4bu3xrDhuqzGr+G7s+G7ocaw4bug4bqgxKjGsErhu4Lhu4ThurpRxrDhuqrhu47GsOG6quG7ueG6rMaw4bqsTMaw4buG4buE4bu1xrBQ4bueSMaw4buq4bu3xrBKUcOS4buExrDhuqjhu7nhu67GsOG6rEtKxrDhuqzhu7Xhu4TGsFDhu57DmcagSuG7hsawUOG7guG7t0rhu4JwdC/hu5x1dOG7nMaw4bqs4buI4buz4bug4bug4buZxanhu5wpS+G6qOG7rsWpdTjhu4ThurxKxrBK4buz4buu4buhxrDhu6zDgcaw4buBUUFK4buGxrDhur/hu4JSxrDhuqxMxrDhu6t5xrBQw5TGsFDhu4ThurhQxrDhu4rhu4ThurzEqMaw4buq4bu3xrDhu6rhu7Phu67GsOG7quG7jErhu6HGsFDDlErhu4bGsOG7oOG7jMaw4bqow5nGsErhu5bGsOG6quG6uErGsFDhu4Lhu5Thu4TGsOG6quG7hMOKxKjGsOG7guG7hOG6vErGsFDhu7nhu4TGsOG7iOG7t8aw4buv4buvcMO94bur4burw73hu6nhu6lw4bup4bup4bupxrDhuqrhu45K4buGxrDhu6rhu5jhu4TGsHnGsOG6rOG7gsOZ4buSSuG7hsawUOG7nkdK4buCxrDhu6rhu7Phu67GsMOZUcaw4bqqw4Hhu4Thu6HGsHjhu6/hu7HGsOG7iMOZ4buWUMaw4buCw5XGsOG7quG7s+G7rnDGsOG7heG7psawSuG7hlHhu45KxrDhu6rhu4xKxrDhu6rhu7Phu67GsFDhu57DiUrhu6HGsErhu4Lhu4ThurpRxrDhu4LDlcaw4bqo4bqwSsaw4bqqw4HGsOG7nOG7guG7tVDGsFDhu57hu4TDikrGsOG7oEFKxrDhu6xR4bq2UOG7ocaw4bqqQsSoxrDhu4jhu7nhu4TGsFDhu4JRxrBK4buC4bq04bucxrDDlErGsOG6qkhK4buC4buhxrDhu4bhu4RB4buExrDhu6JR4buu4bq4UMaw4buq4buE4bq84bqsxrDhu4jhu7fEqMaw4bqs4buCS8awSuG7guG7hOG6ulHGsOG7iOG7s0vGsOG6qsOVSuG7hnDGsOG6t+G7guG7hOG6ulHGsOG7gsOVxrBQ4bueS0rhu4bGsOG7oOG7jMaw4bqqTMawUOG7nsagxrBQ4buC4bu3SuG7gsawSuG7guG7qErhu4bGsErhu4LhurBKxrBQ4buMxrBQRuG6rOG7gsaw4bqsxajhuqzGsFDhu55LSuG7hsaw4bqs4bu14bqsxrDhu5zhu4JLSuG7hsawUOG7nuG7t0vGsFDhu4Lhu4TGsOG6qlHhu7PGsMagxrDhuqpI4buzxrDhu5zhu4LDmeG7kkrhu4bhu6HGsOG6qsOZ4buW4bqsxrDhuqzhu7XhuqzGsOG6rOG6tuG7nMaw4bqs4buCRkrhu4LGsOG7olHhu67hurpK4buhxrDhuqpL4bu3SsawUOG7gsOKxrBQUeG7rsOJSsaw4bqow5nhu5JK4buG4buhxrDhu4rhu4JCSsawUOG7gsOZxqBK4buGcHQv4bucdXThu5zGsOG6rOG7iOG7s+G7oOG7oOG7mcWp4bucKUvhuqjhu67FqXXhu4Xhu55LSuG7hsawUOG7guG7lOG7hMaw4buG4buE4buzSsawUOG7mOG7hOG7ocaw4busw4HGsOG7gVFBSuG7hsaw4bq/4buCUsaw4bugRcawUOG7hOG6uOG7nMawUFThuqzGsOG7nOG7guG7jOG7hMaw4buC4buW4bucxrDhuqzhu4LDg1DGsOG6rOG7gkXGsOG7quG7mOG7hMaw4bq/4buCTUrhu4bGsOG7huG7hOG7s0vGsOG6qEjhuqzhu4LGsOG6t+G7huG6sErGsOG7guG7t0rhu4bGsDzhu4JGSuG7gsaw4bug4bu14bqs4buCxrDhu6zDgcaw4buCw5Xhu4TGsOG7glHhu67hurxK4buhxrBQ4buCw5nhu5RK4buGxrDhu6xR4buuw4lKxrDhu4rhu4TDisSoxrBQ4bue4buz4buhxrDhu4bhu4Thu7XEqMaw4bug4bu1UMaw4buCS+G7uVDGsOG6qsOVSuG7hsawVeG7rsawUOG7guG7teG6rOG7ocaw4bus4bqw4buuxrDhuqjFqErhu4bGsOG7iuG6uMaw4buCS+G7ueG6rOG7gsaw4bqsVMawUOG7gsOKxrDhu4LhuqJK4buGxrBKw4DEqOG7n8awUFHhu67DiUrGsFDhu55R4buu4bq6SuG7ocaw4buCw5nhu5hK4buGxrDhuqjhuqRKxrDhuqzhu4JLxrDhu4LDleG7hMaw4buq4buEw4lK4buhxrDhurfhu4LhurBKxrDhuqjhurBKxrDhu4Lhu4TDilHGsOG7quG7t8aw4bugxq/GsOG6qFRK4buGxrBK4buGUeG7jkrGsOG7quG7jErGsOG7quG7s+G7rsaw4bqqUkrhu4bGsMSoVOG6rMaw4bqqRuG6rOG7guG7ocawSuG7guG6osSoxrDhu6rDmeG7kkrGsOG7iMOJSsawUOG7gkvhu7VQxrBK4buG4buCw6hL4buhxrBQ4buCS+G7tVDGsErhu4bhu4LDqEvGsOG6puG6ukrGsOG7quG7qErhu4bhu6HGsOG7iOG7t8SoxrDhu4bhu4Thu7dRxrDhuqzhu4JGSuG7gsaw4bqq4bu1SuG7hnB0L+G7nHV04bucxrDhuqzhu4jhu7Phu6Dhu6Dhu5nFqeG7nOG7slFQ4buCS+G7nsWpdSlBS8aw4buF4buC4buzSuG7gnQv4bucdQ==

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]