(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 24-3-2022, thịt lợn muối An Tâm của cơ sở kinh doanh An Tâm do anh anh Lê Văn Tòng làm chủ tại xã Xuân Sinh (Thọ Xuân) là 1 trong 38 sản phẩm được UBND tỉnh đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa đợt 1, năm 2022. Đây là kết quả xứng đáng cho một sản phẩm tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, có vị thơm, ngậy đặc trưng.
PWUuO8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDteG7mMOp4buZ4buD4bq3Ojvhu5Phu5nDueG7g+G6t+G7rDrhu5nhurfDuuG7mS1d4buDw6nEkWbDnTvhu4Hhu5Xhu5Phu5nDqWTDueG7sjok4buYZW7hu4Xhu7Q7ZsSRw6DDuTvhu5ll4bq94buZO+G7g8OyZjvhu4Xhu5XEqcOpO0fEgkfDlTvhu6tmO+G7mDnhu4U9L2UuJD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7VF4bq3XeG6rzokRsSRIMO5OyEpLSgtISwhIeG7tDvhu5ll4bq94buZO+G7g8OyZjvhu4Xhu5XEqcOpO+G7q2Y74buYOeG7hTvEg+G7nV07xINuO+G7k+G7jTvhu4fDqWZlO+G6r2ddZmU74burZjvhu5g54buFO+G6r2c7XWZlO11mZTvhu4Lhuqc7VDNmO+G7mGlmxJE74buDIOG7hTvEg2Xhu5074buZMMOpO8O6MjvDmuG7lTlmO+G7ksOpZmU7QOG7mGXDrTvDmuG7lTlmIzvhu4MgOy474buZ4buRZ2bEkTsofTvhu5MxZjvDtWXhuqHhu4U74bqx4bufw7LEgzvhu5TDg0bhuq474buZw6pmZTvhurEiZmU7xJHDqSLhu7Q7w7rhuq3DtTtlMGbEkTvhu5MxZjvDtWXhuqHhu4U7R8SCR8OVO+G7mcOqZmU74buYZV1mZTtFaF074bqxw7Lhu5k7LuG7tDtmM+G7hTshLCEh4bu2O+G6sDnDuTvhu4MgO+G7h+G6reG7mTvDtOG7lTE7w7rhu6FmxJE74bqxImbEkTvEg2VnO+G7hWvhu5k74buTMWY7w7Vl4bqh4buFO+G7meG7lTlmO+G7mWXhu507ZsSRZcOp4bqn4buFO2bEkTbhu5k7xIMixIM7w7Thu5XDuTvhurHhur1mZTt04bqpO11mO+G7mWcgZjvhu5llccSDO8O1ZeG6oeG7hTvhu5nhu5FnZsSRO8O04buVIjvhu5nhu5HhurtmZTvhu5MxZjvDuuG7lWHhu5nhu7Q7xINoO3Thur074buZZW7hu4Xhu7Q7ZsSRw6DDuTvhurE2xIM74buZ4buR4bufZsSR4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JD3DqeG7hcSRO8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrhuq/hu5ll4buV4buFw6M7w6nEguG6t2bhu5nhurfhu5E6O+G7k+G7mcO54buD4bq34busOnXDqeG6r+G7mWXDnTt9eyzDtcO64buyO2XhurfDqcSRZeG7mcOdOzw8KMO1w7rhu7I6O+G7k+G7kcSD4busOi8vxIPhuq9m4bu2w6NdZ+G7mWVdZmVlZ13hu7Z0Zi/huq/hurfhu5Phu4fhu5lnw7UvZuG6t3Xhu5MvISEpPi8uPH3huq88Liw8PC5b4buZKCh9e33hu4Ms4bu24buBw7XEkVnhu5Hhu6wuLn06O13hu4Phu5nhu6w64buYZW7hu4Xhu7Q7ZsSRw6DDuTvhu5ll4bq94buZO+G7g8OyZjvhu4Xhu5XEqcOpO0fEgkfDlTvhu6tmO+G7mDnhu4U6O3XDqeG6r+G7mWXhu6w6fXssOjtl4bq3w6nEkWXhu5nhu6w6PDwoOjsvJD0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiTDlOG7lcO5O+G7meG7keG6u2ZlO+G7kzFmO8O64buVYeG7mTvhu5ll4bq94buZO+G7g8OyZjvhu4Xhu5XEqcOpO+G7h2Xhu4lmxJE7w7Thu5UiO+G7h2VoO3QgO8SDw6Hhu5U74buH4bun4bu0O+G7k2dmxJE74bqxYjvhu5kwZztm4bqnZjvhurHhu5/DssSDO+G7kzFmO8O1ZeG6oeG7hTvhurEw4buZO8SDIsSDO+G7mcOp4bqn4buVO8SDZeG6uTtHxIJHw5U74buZZeG6uzvEg+G7o2bEkTvhu4dl4buJZsSRO2Xhuqk74bqxbmY7xJHDqTFm4bu2O+G7kjFmO8O1ZeG6oeG7hTvDtWUxw6k74oCc4buTMMSDZeKAnTtmxJFdw7k74buZcDvhu4dlOeG7lTvEg2XDrWY7ZsSR4buVw7nhuqdmO+G7g8Op4bqr4buVO8SDZeG6rTvDo8Op4bqtZuG7tjtU4bq7O3TDoMO54bu0O+G7mGXhur3hu5k74buDw7JmO+G6seG7n8OyxIM7xINuO+G7k+G7jTvEg+G7nV07XWZlO+G7mGlmxJE7xINlw61mO+G7g3FdO+G7h+G7qTvEgyBmxJHhu7Q74buTXeG7lTvhu4dlw6k74buF4buVXTt04bqp4bu0O+G7mWXhur3hu5k74bqx4bufw7LEgzvhu5NuO8SDZeG6rTvhu5MwxINlO+G7k+G6peG7tDvhu4PDrcSDO8O64bufbmbEkeG7tDvhu5Fqw6k74bqx4bq34buFO+G7n2/DtTvhu5nhuqHhu4U7xJHDqV07dOG6veG7tjvhu5jDqeG6rcO1O+G6sWjhu7Q74buZZeG6veG7mTvhurHhu5/DssSDO+G6seG7n107dCBnO8SDYcO1O+G6seG7iWbEkTvhu5lwOz474oCTOy4sO+G7mcOp4bqtZsSRO3QgO8SDNOG7mTvhurHhur1mZTtl4bq7ZmU74buTMWY7w7Vl4bqh4buF4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JD3DqeG7hcSRO8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDqcSC4bq3ZuG7meG6t+G7kTo74buT4buZw7nhu4Phurfhu6w6dcOp4bqv4buZZcOdO317LMO1w7rhu7I7ZeG6t8OpxJFl4buZw507Pi48w7XDuuG7sjo74buT4buRxIPhu6w6Ly/Eg+G6r2bhu7bDo11n4buZZV1mZWVnXeG7tnRmL+G6r+G6t+G7k+G7h+G7mWfDtS9m4bq3deG7ky8hISk+Ly48feG6rzwuLDw8KS7hu5l9WzwhKOG7gyzhu7bhu4HDtcSRWeG7keG7rC4ufTo7XeG7g+G7meG7rDrhu5hlbuG7heG7tDtmxJHDoMO5O+G7mWXhur3hu5k74buDw7JmO+G7heG7lcSpw6k7R8SCR8OVO+G7q2Y74buYOeG7hTo7dcOp4bqv4buZZeG7rDp9eyw6O2XhurfDqcSRZeG7meG7rDo+Ljw6Oy8kPS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JOG7kl3hu5U74buHZcOpO2VnIGY74buZZSBmZTvEgyLEgzvEg+G7iWbEkTvhurFnMGY74buTbjvEg2Xhuq3hu7Q74bufb8O1O+G7meG6oeG7hTvEkcOpXTt04bq94bu0O+G7mWXhur3hu5k74bqx4bufw7LEgzvhurHhu59dO3QgZzvhu4NpO2Vhw7U7xINl4bq5Zj0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiQ9w6nhu4XEkTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w6nEguG6t2bhu5nhurfhu5E6O+G7k+G7mcO54buD4bq34busOnXDqeG6r+G7mWXDnTt9eyzDtcO64buyO2XhurfDqcSRZeG7mcOdOzx9LMO1w7rhu7I6O+G7k+G7kcSD4busOi8vxIPhuq9m4bu2w6NdZ+G7mWVdZmVlZ13hu7Z0Zi/huq/hurfhu5Phu4fhu5lnw7UvZuG6t3Xhu5MvISEpPi8uPH3huq88Liw8Pjwh4buZWz48IT7hu4Ms4bu24buBw7XEkVnhu5Hhu6w+e1s6O13hu4Phu5nhu6w64buYZW7hu4Xhu7Q7ZsSRw6DDuTvhu5ll4bq94buZO+G7g8OyZjvhu4Xhu5XEqcOpO0fEgkfDlTvhu6tmO+G7mDnhu4U6O3XDqeG6r+G7mWXhu6w6fXssOjtl4bq3w6nEkWXhu5nhu6w6PH0sOjsvJD0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiThu5IxZjvDtWXhuqHhu4U74bqx4bufw7LEgzvhurHhu59dO3QgZztl4buX4buZO8SDZTlmO+G7h2Xhu4lmxJE74bqxYjvEkcOpczvhurHhu5/DssSDO3Thur07ZsSRw63hu5nhu7Q74buZZW7hu4Xhu7Q74buF4bqp4buFO3QgO8OjMWc74bqxMeG7hTt04bqrO+G7k8OpZmU7XWY74buZZyBmO+G7mWVxxIM7w7Vl4bqh4buFPS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JD3DqeG7hcSRO8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDqcSC4bq3ZuG7meG6t+G7kTo74buT4buZw7nhu4Phurfhu6w6dcOp4bqv4buZZcOdO317LMO1w7rhu7I7ZeG6t8OpxJFl4buZw507Piwpw7XDuuG7sjo74buT4buRxIPhu6w6Ly/Eg+G6r2bhu7bDo11n4buZZV1mZWVnXeG7tnRmL+G6r+G6t+G7k+G7h+G7mWfDtS9m4bq3deG7ky8hISk+Ly48feG6rzwuLDx7LiHhu5koLjwpPuG7gyzhu7bhu4HDtcSRWeG7keG7rDw8LDo7XeG7g+G7meG7rDrhu5hlbuG7heG7tDtmxJHDoMO5O+G7mWXhur3hu5k74buDw7JmO+G7heG7lcSpw6k7R8SCR8OVO+G7q2Y74buYOeG7hTo7dcOp4bqv4buZZeG7rDp9eyw6O2XhurfDqcSRZeG7meG7rDo+LCk6Oy8kPS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JOG6sOG7n8OyxIM7w6PDqeG6reG7meG7tDvDtOG7lcO5O+G7meG7keG6u2ZlO8SDZeG6rTvDo8Op4bqtZjvhu5ll4bq94buZO+G7heG7lcSpw6k74burZjvhu5g54buFO2VnIGY74buZZyBmO+G7h2Xhu4lmxJE74buTcjvhuq/hu5tmxJE7ZWhdO8SDZWHhu5nhu7Q7xJHDqV07dOG6vTvhurHhu5/DssSDO+G7k3I74bqv4bubZsSRO+G6sWI74bufb8O1O+G7meG6oeG7hTvhurHhuqk74bqx4bufw7LEgzvEg2474buT4buNO+G7kzFmO8O64buVYeG7mTvhu5lxO8SDZeG6rTvDo8Op4bqtZjvDozVmxJE7ZsSR4buVw7nhuqdmO+G7g8Op4bqr4buVO+G7mXE7ZmXDqeG6p2bhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTokPcOp4buFxJE7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsOpxILhurdm4buZ4bq34buROjvhu5Phu5nDueG7g+G6t+G7rDp1w6nhuq/hu5llw507fTw+w7XDuuG7sjtl4bq3w6nEkWXhu5nDnTs8KSzDtcO64buyOjvhu5Phu5HEg+G7rDovL8SD4bqvZuG7tsOjXWfhu5llXWZlZWdd4bu2dGYv4bqv4bq34buT4buH4buZZ8O1L2bhurd14buTLyEhKT4vLjx94bqvPC4sPH08feG7mSk+KXs84buDLOG7tuG7gcO1xJFZ4buR4busWzwoOjtd4buD4buZ4busOuG7mGVu4buF4bu0O2bEkcOgw7k74buZZeG6veG7mTvhu4PDsmY74buF4buVxKnDqTtHxIJHw5U74burZjvhu5g54buFOjt1w6nhuq/hu5ll4busOn08Pjo7ZeG6t8OpxJFl4buZ4busOjwpLDo7LyQ9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTokVG/DqTvDtOG7lcO5O+G7meG7keG6u2ZlO+G7kzFmO8O64buVYeG7mTvhu5nhu5U5Zjvhu5ll4budO2bEkWXDqeG6p+G7hTvEgyLEgzvDtOG7lcO5O+G6seG6vWZlO3Thuqk7XWY74buZZyBmO+G7mWVxxIM7w7Vl4bqh4buFO8SDxqFmxJE7dG/DqTvEg+G7iWbEkTvhu5ll4buhxIM7xINl4bqtO8Ojw6nhuq1mO+G7kcOp4bqnZsSR4bu0O+G7mWXhur3hu5k74buDw7JmO+G7heG7lcSpw6k74burZjvhu5g54buFO+G6sTLhu7Q74bqxXWbEkTvDujnDuTvhuq9xZsSR4bu0O8O1ZSLhu5k74buZ4buRw6liZjvhurHhu5/DssSDO+G7mWXhu59uZsSRO2XDqeG6q+G7lTvhu5HDqeG6p2bEkeG7tj0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiQ9w6nhu4XEkTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w6nEguG6t2bhu5nhurfhu5E6O+G7k+G7mcO54buD4bq34busOnXDqeG6r+G7mWXDnTt9eyzDtcO64buyO2XhurfDqcSRZeG7mcOdOzx9LMO1w7rhu7I6O+G7k+G7kcSD4busOi8vxIPhuq9m4bu2w6NdZ+G7mWVdZmVlZ13hu7Z0Zi/huq/hurfhu5Phu4fhu5lnw7UvZuG6t3Xhu5MvISEpPi8uPH3huq88Liw8Wy574buZLj4sKTzhu4Ms4bu24buBw7XEkVnhu5Hhu6xbISw6O13hu4Phu5nhu6w64buYZW7hu4Xhu7Q7ZsSRw6DDuTvhu5ll4bq94buZO+G7g8OyZjvhu4Xhu5XEqcOpO0fEgkfDlTvhu6tmO+G7mDnhu4U6O3XDqeG6r+G7mWXhu6w6fXssOjtl4bq3w6nEkWXhu5nhu6w6PH0sOjsvJD0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiRGxJFnIMOpO+G7kV3hu7Q7xINl4budO8SDbjvhu5Phu4074buTMWY7w7rhu5Vh4buZO+G7h2Xhu4lmxJE7ZsSRcGbEkTtmOWbEkTvEg11nO8SDZWHhu5k74buD4bufw7JmxJE74buTMWY7w7Vl4bqh4buF4bu0O+G6sWzDqTvhu4Vvw6k74buF4bqj4buVO+G7hTLhu7Q7w6NdZzvDo+G6uzvhurEiw7U74buhZsSRO+G6sV074bqvMGbEkTtmZeG7lTvEg8Oh4buVO8SD4budXTvhu4dlIsSDZTtlIGbEkeG7tjtGZcOzO3TDoMO54bu0O+G7kzFmO8O1ZeG6oeG7hTvhu5ll4bq94buZO+G7g8OyZjvhu4Xhu5XEqcOpO+G7q2Y74buYOeG7hTvhurFdZsSRO+G6r8OhZjvEg2XDqeG6reG7hTvhurHhu5/DssSDO2bDqeG6qeG7hTvhu5nDqWbhu7Q74buZZeG6vTtlw6nhuq3hu5U7xIPhu51dO+G7h2UixINlO2UgZsSRO+G7meG7kWdmxJE7dCA7ZsSRZyDDqTvhu5nDqmZl4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JD3DqeG7hcSRO8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDqcSC4bq3ZuG7meG6t+G7kTo74buT4buZw7nhu4Phurfhu6w6dcOp4bqv4buZZcOdO317LMO1w7rhu7I7ZeG6t8OpxJFl4buZw507PH19w7XDuuG7sjo74buT4buRxIPhu6w6Ly/Eg+G6r2bhu7bDo11n4buZZV1mZWVnXeG7tnRmL+G6r+G6t+G7k+G7h+G7mWfDtS9m4bq3deG7ky8hISk+Ly48feG6rzwuLDxbIT7hu5l9LFssPOG7gyzhu7bhu4HDtcSRWeG7keG7rDwuLDo7XeG7g+G7meG7rDrhu5hlbuG7heG7tDtmxJHDoMO5O+G7mWXhur3hu5k74buDw7JmO+G7heG7lcSpw6k7R8SCR8OVO+G7q2Y74buYOeG7hTo7dcOp4bqv4buZZeG7rDp9eyw6O2XhurfDqcSRZeG7meG7rDo8fX06Oy8kPS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JOG6sOG7n8OyxIM7w6PDqeG6reG7meG7tDtlw6nhuqtmO+G7mTDDqeG7tDvhu5MxZjvhu4Phu5/DsmbEkTvhu5MxZjvDuuG7lWHhu5k7dCA74buZw6nhuqfhu5U74buZZeG7mzvhu5MxZjvDtWXhuqHhu4U7xIPhu51dO8SDbjvhu5Phu4074bqxMOG7mTsu4bu0PDvhu5lhZi/hu5llImbEkeG7tjvhurAiZsSRO8SDZeG7lzvhu6Xhu7Q74buTMWY7w7Vl4bqh4buFO2XDqeG6q2Y74bqxMjt0IGc74bqx4bufw7LEgztl4bqrO+G7mWXEqWbEkTvhu5PDqeG6p+G7lTvhu5ll4bq9O8ODw6nEkcSCO3QgO2Zlw6nhuqnhu5U7xINyXTtlIGbEkTvhu5llccSDO8O1ZeG6oeG7hTvhu5MwxINlO+G7meG7kWdmxJE7dCA7ZsSRZyDDqTvhu5nDqmZl4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO14bur4buV4buZZWfhu5E6JEXhu59uZsSRO+G7mGVu4buFPS/DtSQ=

Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]