(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm hỗ trợ hội viên, phụ nữ khởi nghiệp, những năm qua Trung tâm dạy nghề Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Thanh Hóa đã phối hợp với Công ty TNHH L"Oréal Việt Nam mở các lớp học làm tóc chuyên nghiệp cho học viên là hội viên, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu học nghề trên địa bàn tỉnh.
4bu5w5XhurDEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsO0w5TDneG7nOG7isODQeG7uVnDnVjhu6Dhu57hu45BY8WoxILDnVjhu7DEgsOV4bukw5TEgjrDlEzhu555xIJWw5Xhu7jEguG7nj/EguG7msOV4busw5TEguG7nuG7jsOVw5RPVuG7uS9Zw51Y4bug4bue4buOQeG7uS/DleG6sEHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1Zj4buK4bqqw43Dg0Hhu4fDleG6uuG7osSCw5XFqMSCw51Y4buwxILDleG7pMOUxII6w5RM4bueecSCVsOV4bu4xILhu54/xILhu5rDleG7rMOUxILhu57hu47DlcOUT1Z5xILhu57DlT/hu57hu47EguG7nsOJ4buixIJX4buy4bqqxILDtFjhu7Lhu57hu47EgsOd4buA4buixILDjUQuxILhu57hu47DlU7EgmPhu6TDlMSC4bq/w5RM4buexILDlcOUT1bEglbDleG7uMSC4bueP8SC4bu14bq/Y8Oy4buH4bu3xILDtMOV4bqq4buew5XEgmNQ4bqqxILDjEXEglbDlcOaw5TEgsOV4buwVsSCOuG7qMOUxILhuqFV4bue4buOxILDnS7EgsO04buHY2PEguG6v8OD4buDWOG7iOG6quG7nMSCccOUT8OdxILhu4fhuqrhu6LEguG7ouG7rMSCSUJJxILhu5zhu6hWxILDlVJJxILhu5xD4buixILDnVBJxIJJw5Xhu7IuTOG7nsSC4bue4buOw5XDlE9WxIJJw5Xhu6DEgsOVUknEgjrDlEzhu57EguG7nEPEgsOV4bukw5TEgjrDlEzhu555xIJWw5Xhu7jEguG7nj/EgsOV4bugQ+G7nsSCScSQ4buew5XEguG7msOVUMSC4buaw5XDieG7nsSCSVDEguG7nsOV4buyxIJJ4buC4buyxILDlVJJxILhu57hu47DlU7EgsOdWEzhu57EgsOM4buY4bqqxIJIQ+G7nsSCw53hu5Thu57DlcO94bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWw6Dhu6DDjS7Dg0Hhu7nDlOG7ouG7jsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4PDlOG6oeG7iuG7nsOd4buKWMODxIJZw50u4buc4buK4bupw4M7w5TDjcOdw5V3xILhuqzhuq7huq5WLHjEgsOV4buKw5Thu47DlcOdd8SCw4LhurLhurBWLHjDg8SCWVhJ4bupw4MvL0nDjeG7nsO9SOG6quG7oMOdw5Xhuqrhu57DlcOV4bug4bqqw7064bueL8ON4buKWeG7msOd4bugVi/hu57hu4o7WS/hurbhurDhurThurAv4bq24bqu4bqww43DguG6tuG6sOG6tuG6rOG6suG6psOd4bq24bq24bq24bqo4bqo4buc4bquw73GoFbhu452WOG7qeG6tuG6pOG6pMODxILhuqrhu5zDneG7qcODY8WoxILDnVjhu7DEgsOV4bukw5TEgjrDlEzhu555xIJWw5Xhu7jEguG7nj/EguG7msOV4busw5TEguG7nuG7jsOVw5RPVsODxII7w5TDjcOdw5Xhu6nDg+G6rOG6ruG6rsODxILDleG7isOU4buOw5XDneG7qcODw4LhurLhurDDg8SCL0Hhu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bDoOG7oMONLsODQcO0WOG7oOG7nuG7jsSCw53DleG7qsOUxILhu47DlOG6quG7nsSCw5VSScSCw4LEgsOdw5VC4bue4buOxILhu5zDlEzhu57EgsOd4bu4ScSCw5VSScSCOsOUTOG7nsSCw4w94buwScSC4buOw5TEkOG7nuG7jsSCOsOUTOG7nsSCSUDhuqrEguG6oVXhu57hu47EgsOdLsSCw7Thu4djY8SC4bq/w4Phu4NY4buI4bqq4bucxIJxw5RPw53EguG7h+G6quG7osSCw51Y4buyLk7hu57EgsOMRMOdxILhu57DlT/hu57hu47EguG7msOUTeG7nsSCw53DlSRJxIJX4buy4bqq4buexILDnVhS4bue4buOecSC4buaPsSC4buew4nhu57hu47EgsOVUknEguG7nuG7jsOVTsSCOkPEguG7nEPhu6LEguG7nuG7jsOVTsSCw51QSXnEguG7nEPhu6LEguG7olDhu57hu47DvcO9w73EguG6oVXhu57hu47EgsOdLsSCw7Thu4djY8SC4bq/4oCZ4buDWOG7iuG6quG7nMSCccOUT8OdxILhu4fhuqrhu6LEgsOdQ8OUxILDnVjhu7DEgsOd4bugQ+G7nsSCSOG7pMSCw5VSScSCVsOV4buQxII6Q8SC4bue4buO4buyLkzhu57EguG7nMOUT+G7snnEglbDleG7uMSC4buaw5RP4buexILDlVJJxILDneG7hFbEgsONQ+G7nsOVxIJJw5Xhu6DEguG7nsOVP+G7nuG7jsSCw5Xhu6TDlMSCOsOUTOG7nnnEglbDleG7uMSC4bueP8SCSVDEgsOV4bugQ+G7nsSCScSQ4buew5XEguG7msOVUMSC4buaw5XDieG7nnnEguG7nsOVP+G7nuG7jsSCVsOV4bu4xILhu54/xILDnVhKxILhu6Lhu6Dhu57hu47EguG7ouG7ssOa4buexILDjD3hu7BJxILDlVJJxILhu57hu47DlU7EgsOdUEnDveG7uS9WQeG7uVbEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsOg4bugw40uw4NB4bu5w5Thu6Lhu47Egknhu5zhuqpZWeG7qcODw5ThuqHhu4rhu57DneG7iljDg8SCWcOdLuG7nOG7iuG7qcODO8OUw43DncOVd8SC4bqs4bqu4bquVix4xILDleG7isOU4buOw5XDnXfEgsOC4bqy4bqwVix4w4PEgllYSeG7qcODLy9Jw43hu57DvUjhuqrhu6DDncOV4bqq4buew5XDleG7oOG6qsO9OuG7ni/DjeG7ilnhu5rDneG7oFYv4bue4buKO1kv4bq24bqw4bq04bqwL+G6tuG6ruG6sMONw4LhurbhurDhurbhuqjhuq7hurbDneG6pOG6qMOC4bq04bqw4buc4bquw73GoFbhu452WOG7qeG6tOG6ruG6qMODxILhuqrhu5zDneG7qcODY8WoxILDnVjhu7DEgsOV4bukw5TEgjrDlEzhu555xIJWw5Xhu7jEguG7nj/EguG7msOV4busw5TEguG7nuG7jsOVw5RPVsODxII7w5TDjcOdw5Xhu6nDg+G6rOG6ruG6rsODxILDleG7isOU4buOw5XDneG7qcODw4LhurLhurDDg8SCL0Hhu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bDoOG7oMONLsODQcO0w5Xhuqrhu6LEguG7jsOU4bqqxILhu5rDlVDhuqrEgsOVUkl5xILDlVJJxII6w5RM4buexILDjD3hu7BJxILDlcWoxILDnVjhu7DEgsOVUknEglbDleG7kMSCOkPEguG7nuG7juG7si5M4buexILhu5zDlE/hu7J5xILDnVjhu5jEguG7jsOUQsSCw53hu6BD4buexILhu5rDlVDhuqrEgsOVUknEgsOdJcSC4bqy4bq2xILDnVjDlE/hu7LEgsOMw5nhu57hu47EgsOMTeG7nsSC4bqyw4LEgsOdWMOUT+G7ssSCw4zDmeG7nuG7ji/DlVJJxII6w5RM4buew73hu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bDoOG7oMONLsODQeG7ucOU4bui4buOxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg8OU4bqh4buK4buew53hu4pYw4PEglnDnS7hu5zhu4rhu6nDgzvDlMONw53DlXfEguG6rOG6ruG6rlYseMSCw5Xhu4rDlOG7jsOVw513xILDguG6suG6sFYseMODxIJZWEnhu6nDgy8vScON4buew71I4bqq4bugw53DleG6quG7nsOVw5Xhu6DhuqrDvTrhu54vw43hu4pZ4buaw53hu6BWL+G7nuG7ijtZL+G6tuG6sOG6tOG6sC/hurbhuq7hurDDjcOC4bq24bqw4bq24bqo4bqy4bqow53hurThurDhurbhuqjhurLhu5zhuq7DvcagVuG7jnZY4bup4bq04bq24bqkw4PEguG6quG7nMOd4bupw4NjxajEgsOdWOG7sMSCw5Xhu6TDlMSCOsOUTOG7nnnEglbDleG7uMSC4bueP8SC4buaw5Xhu6zDlMSC4bue4buOw5XDlE9Ww4PEgjvDlMONw53DleG7qcOD4bqs4bqu4bquw4PEgsOV4buKw5Thu47DlcOd4bupw4PDguG6suG6sMODxIIvQeG7uS9WQeG7uVbEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsOg4bugw40uw4NBY1JJxII6w5RM4buexILDjD3hu7BJxIJJ4buy4bue4buOxIJJ4buGVsSC4buew5U/4bue4buOxILhu5rDlE3hu57EgsOdw5UkScSCScavxIJIxJDhu57EgsOMw5PEgsOdWOG7rMSCw53DlUPhu57DlcSC4bue4buOPeG7qsOUxILDncOV4buwxILhu5xD4buixILDnVBJxII64buow5TEguG7nsOVP+G7nuG7jsSC4bua4buWxILhu57DieG7nuG7jsSC4buew5U9xILhu47hu6TDlMSCw4zhu4Lhu7J5xILhu6LhuqpZWeG6quG7juG7innEglnhu4YuecSCSeG6uMOdecSCw43hu7LFqMOUecSC4buyw5rhu555xILhu57DleG7suG7pOG7ouKApsSC4bqhw5U9xq/hu57hu47EgsOdWOG7kuG7nsOVxIJJUeG7nsSCScOV4bu0xILDnVhS4bue4buOxILDjEPhu6DEgsOdROG7oMSC4buew5U/4bue4buOxILhu5rDlE3hu57EgsOdw5UkScSCScOV4buyLkzhu57Eglnhu4Dhu7LEguG7nsOVPcSCSUJJw5XEgsOMQuG7nsOVxILhu47DlELEguG7nOG7oETDlMSCw51QSXnEgsOM4bukxILDlT3EgsOd4bum4buexIJJQOG6qsSCw51QSXnEgklCScOVxIJZJsSCw43hu7jhu57hu47EgsOVUOG6qsSCScOV4buGw53EglbDleG7tsSCw5Xhu7BWxII64buow5TEgsOdJeG7nuG7jsSC4buc4bugRMOUxILDnVBJ4oCm4bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWw6Dhu6DDjS7Dg0Hhu7nDlOG7ouG7jsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4PDlOG6oeG7iuG7nsOd4buKWMODxIJZw50u4buc4buK4bupw4M7w5TDjcOdw5V3xILhuqzhuq7huq5WLHjEgsOV4buKw5Thu47DlcOdd8SCw4LhurLhurBWLHjDg8SCWVhJ4bupw4MvL0nDjeG7nsO9SOG6quG7oMOdw5Xhuqrhu57DlcOV4bug4bqqw7064bueL8ON4buKWeG7msOd4bugVi/hu57hu4o7WS/hurbhurDhurThurAv4bq24bqu4bqww43DguG6tuG6sOG6tOG6tOG6tuG6sMOd4bq24bqs4bqw4bq24bqo4buc4bquw73GoFbhu452WOG7qeG6sOG6qMOCw4PEguG6quG7nMOd4bupw4NjxajEgsOdWOG7sMSCw5Xhu6TDlMSCOsOUTOG7nnnEglbDleG7uMSC4bueP8SC4buaw5Xhu6zDlMSC4bue4buOw5XDlE9Ww4PEgjvDlMONw53DleG7qcOD4bqs4bqu4bquw4PEgsOV4buKw5Thu47DlcOd4bupw4PDguG6suG6sMODxIIvQeG7uS9WQeG7uVbEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsOg4bugw40uw4NB4buH4buO4bugQ8OUxIJY4bqqecSCSUJJxILDlVJJxII6w5RM4buexIJJUeG7nsSCw4w94buwScSCw5VSScSCSUJJw5XEguG7nEPhu6LEguG7olDhu57hu455xILDnVjhuqrhu57hu47EgsOMw5TDk+G7onnEglfhu7LEkOG7nsSC4bucIcSCw53DlE/hu6J5xIJX4buyxJDhu57EguG7nCHEgsOdQ8OUxIJJw5Xhu5Dhu57DlcO9xILDteG6quG7ssSC4buaw5XDlMSCw5Xhu6BD4buexILDncOVQ+G7nsOVxILhu5rDleG7oELEgsOVUkl5xILDlVJJxII6w5RM4buexILDjD3hu7BJxILhuqFV4bue4buOxILDnS7EgsO04buHY2PEguG6v+KAmeG7g1jhu4rhuqrhu5zEgnHDlE/DncSC4buH4bqq4buixILDlcWoxILDnVjhu7DEguG7jsOU4buow5TEgsOdw5XDlE/hu7LEgjrDlE9JxILhu5xD4buiecSCw5U94buo4bue4buOxILDjUfhu57EguG7ouG7rMSCw53DlE/hu6LEgsOdUEnDvcSCY+G7pMOUxILhur9jw7Lhu4fEgsOd4buU4buew5XEgkkj4bue4buOxIJZS8SCw5XFqMSCw51Y4buwxII6w5rhu57EgjrhuqouxILDjMOTxIJJQknEgsOVUknEgjrDlEzhu57EguG7msOV4busw5TEguG7nuG7jsOVw5RPVsSC4bui4busxILDncOUT+G7osSC4bucQ+G7osSCw51QScO94bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWw6Dhu6DDjS7Dg0HDoEPEguG7h+G7juG7si7DkuG7nsSCw7TDleG7mMSC4buB4bqqw5TEgmPhu6Dhuqp5xILDssOVUMSC4bqhw5VAxILDneG7mEnDlcSCY+G7pMOUxILhur9jw7Lhu4fEgsOd4buU4buew5XEgsO0w5Xhuqrhu57DlcSCY1DhuqrEgknDleG7oMSCSMOUTcOdd8SCw6Phu4AuxILhu5xDxILDleG7oETDncSCw4zhu6Thu57hu47EgsOdw5XDlE3DncSCw53DlSpJxILhu47DlOG7tFbEgsOVUknEgjrDlEzhu57EguG7nEPEgsOV4bukw5TEgjrDlEzhu555xIJWw5Xhu7jEguG7nj/EgklQxILhu57DleG7ssSCSeG7guG7ssSC4buaw5Xhu6zDlMSC4bue4buOw5XDlE9WxILDnSXEguG7nEPhu6LEgsOMxKhWxILhu57DlT3hu57hu47EguG7msOVUMSC4buaw5XDieG7nsSCOk7EgsOdQ8OUxIJJw5Xhu5Dhu57DlcSCw4w94buwScSCw5VSScSC4bue4buOw5VOecSCSVDEgsOdw5VM4buixILDjMOUTuG7ssSC4buaw5RP4buexIJWw5VCw53EgsOdWMOUw5Phu57EguG7nuG7jsOVTsSC4bue4buOw5XDlE9WecSCVsOVQsOdxILDnVjDlMOT4buexIJIxJDhu57EgsOdw5Xhu4Dhu57DvcSCw6BM4buexIJJROG7nsOVxILDjFB5xIJJQknEgknhu4ZWxIJj4bukw5TEguG6v2PDsuG7h8SCw53hu5Thu57DlcSCw7TDleG6quG7nsOVxIJjUOG6qsSCSSPhu57hu47Eglfhu7Lhuqrhu57EgsOd4buA4buiecSCScOV4bu0xILDnVhS4bue4buOxIJJVeG7nuG7jsSCw51CScSCw53hu7IuTOG7nsSCw51Y4buyLk7hu555xILDjOG7mOG7nsOVxILDlT3hu6jhu57hu47EguG7nuG7jsOVTsSC4bue4buOw5XDlE9WxIJJw5Xhu6DEgsOV4bukw5TEgjrDlEzhu555xIJWw5Xhu7jEguG7nj/Egkjhurrhu57hu47EguG7nsOVw5RO4buyxILDleG7kuG7nsOVxILDncOVJEl5xILhu45QVsSCVsOV4buC4buexILhu57hu4Dhu57hu47Egknhuqrhu6DEguG7nsOV4buE4buexILDncOVJEnEgknDleG7oMSCw5Xhu6TDlMSCOsOUTOG7nsSCw51Y4bug4bue4buOxII6w5RPScSCScOVUuG7nsSC4bue4buOQ+G7nsOVxILhu57hu47DlU7EglbDleG7tsSCw5Xhu7BWecSCw50lxILDjFDEgjo9xq/hu57EguG7nEzhu57EglbDlULDncSCw51Yw5TDk+G7nsSC4buaw5Thu57DlcSCw51NecSC4bucQ+G7osSCScOVQMSCSeG7suG7pEnEglnDmuG7nuG7jsO94bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWe+G7ssOdw5Xhu6BYw4NB4bq/w5Thu57DlcSCYz3Gr+G7nuG7juG7uS9WQQ==

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]