(vhds.baothanhhoa.vn) - Được biết đến là “miền đất sử thi”, Hòa Bình có nhiều dân tộc cùng chung sống. Trong đó, dân tộc thiểu số chiếm hơn 74% dân số, chủ yếu là Mường, Thái, Tày, Dao, Mông... Nơi đây được coi là cái nôi của dân tộc Mường nổi tiếng với bốn Mường “Bi, Vang, Thàng, Động” và nền “Văn hóa Hòa Bình”. Nhiều giá trị nghệ thuật, văn hóa của người Mường như dân ca, nghệ thuật chiêng, mo, sử thi Đẻ đất - Đẻ nước... vẫn lưu giữ và được đánh giá cao trong nền văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
QsOaw4rhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzDucOZKeG7rOG7luG6uENCKCkhV1ZVQ8OsWUnhurrEkeG7plbDmuG6ui3hurpCLygpIVdWVUNCKCkhV1ZVQ2XDjcOZ4bq6VuG7tsOZ4bq6Qi8oKSFXVlVDQigpIVdWVUPhu5JbSeG6ulZQVuG6ujRKVuG6usOaWEnhurrDsyImVlVCLygpIVdWVUNCL8Oaw4pDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzDrOG7lknhu5jhurhD4bq5Ij/hu5Lhurrhu5DDmeG7oCnhurrhu5Thu6BW4bq64busw4zhurrigJzhu67DmVBW4bq64buUw5Ip4bq6KDLhuropw5rDmeKAneG6pOG6usOsWUnhurrEkeG7plbDmuG6uuG7kljhurpWw5rDmVA84bq64buYw5NW4bq6KSPhu5Lhurrhu5J7VlXhurrhu5LDmjxWVeG6uijhu7hWVeG6puG6usO5IVdWVeG6uuG7lFjhuqThurrhu5jDk1bhuropI+G7kuG6uinDmsOZUjzhuroo4bu44bq64buSw5rDmeG7oOG7ruG6usOaJVbhurpG4buG4bqu4bq64buYw5NW4bq6KOG7uOG6pOG6uuG7ksOaW+G6ujfhu6A84bq64busw4zhurrDsyImVlXhuqThurrDucOaw43DmeG6pOG6usO5w4w34bqk4bq6w6lJV+G6pOG6usOz4bu2VlXhuqbhuqbhuqbhurrDsiXDmeG6uuG7lMOTN+G6uuG7lCI/4buS4bq64buSV8OZ4bq64busw4zhurrhu5LDjcOZ4bq6VuG7tsOZ4bq64buSW0nhurrhu5jDk1bhuropI+G7kuG6usOzIiZWVeG6ulY9w5nhuropw5nhu6BWVeG6ujQqw5nhurrhu5Dhu7hW4bq6w7MiJlZV4bq64oCcxJHDmeG6pOG6unlJVlXhuqThurrDucOaw4xWVeG6pOG6uuG6uSNWVeKAneG6ujTDjOG6ulZQVuG6uuKAnHlKVuG6usOaWEnhurrDrFlJ4bq6xJHhu6ZWw5rigJ3huqbhurrDssOaw5lQPOG6ulXDmcON4bq6KSHFqOG6ulZVw5pR4bq6KcOaPOG7jinhuqThuro0SlbhurrDmlhJ4bq64buSW0nhurpWVSImw5nhurrDsyImVlXhurpWw5oi4bq64buYw5NW4bq64buSSeG6pOG6ulZVw5pR4bq6KcOaPOG7jinhurrhu5LDmsOZ4bueVlXhuqThurrhu65X4bqk4bq6KDLhuropw5rDmeG6uuG6ueG7nOG6uuG7lMOSKeG6ui3hurrhurnhu5zhurpWIirhu5Lhuqbhuqbhuqbhuro0w5RW4bq64busIjzhurpVw5kz4bq6NMOM4bq64buUIj/hu5Lhurrhu5TDjVbDmuG6ulXDmcON4bq64buSSVfhuropIVdWVeG6ulZQVuG6ujRKVuG6usOaWEnhurrhu5IjVlXhurrhu5RAVlXhurrhu5LDjeG7kuG6uuG7mMOTVuG6uikj4buS4bq6ecOZUSnhurrDsknhu67huqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q0LDmeG7rlXhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uMOZZeG7llYp4buWIeG6uOG6uigpN+G7rOG7lsOD4bq4NcOZ4buYKcOa4bq04bq6R+G6vOG6vCw2w4LhurrDmuG7lsOZVcOaKeG6tOG6uuG7guG7gOG7hiw2w4LhurjhurooIeG7ksOD4bq4Ly/hu5Lhu5hW4bqm4buQSVcpw5pJVsOaw5pXSeG6pjRWL+G7mOG7lijhu7ApVywvVuG7ljUoL+G6vuG6vuG7hkcv4bq+4bq84buC4buY4buCw4rhu4bhur5Gw4pIKeG6vkfDisOK4busw4rhurwtw5nhu65JVeG7luG6vOG6vMOK4bqm4buqLFXhurjhurpJ4busKcOD4bq4w6xZSeG6usSR4bumVsOa4bq6LeG6umXDjcOZ4bq6VuG7tsOZ4bq64buSW0nhurpWUFbhuro0SlbhurrDmlhJ4bq6w7MiJlZV4bq44bq6NcOZ4buYKcOaw4PhurhH4bq84bq84bq44bq6w5rhu5bDmVXDminDg+G6uOG7guG7gOG7huG6uOG6ui9DQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsZUksKcOZV1bhurhDw7kh4bumVsOa4bq64buYw5lTVuG6ujRKVuG6usOaWEnhuropITw3UFbhuropw5rhu7hWVeG6ulZVIibDmeG6usOzIiZWVeG6uikhV1ZV4bq6w7JVw4w34bq6w5ojw5nhurrhu5Thu4rDmeG6uuG7lFfDjFbhurrhu7Dhu6Ap4bq6KVfDjFbhurrhu5jDk1bhuropI+G7kuG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDw6xZSeG6usSR4bumVsOa4bq6w5rDmVFW4bq64buSWOG6ukZH4buE4bq64buYw5nhuroo4buIVuG6ujRKVuG6usOaWEnhurosw5rDmeG6ujThu44p4bq6KcOaUuG6puG6usO5IeG7nlbhurrhu5TFqEnhurrhu5DDjFbhuropxq9Ww5rhurrDmsOZUVbhurrhu5JZVuG6usOK4bq8w4rhurrhu5jDmeG6uinhu6Thu5LDmuG6uuG7rMWo4buSw5rhurooMuG6pOG6uuG7mMOZ4bq6KeG7pOG7ksOa4bq6NEpW4bq6w5pYSeG6uuG7lCI/4buS4bq6NuG7oCzhurrDmuG7ilZV4bq64bqo4buGw4rhurrhu5jDmeG6uinhu6Thu5LDmuG6uuG7ksOSLOG6unQ84bu44buS4bq6VcOZSeG6pOG6uuG7hOG6vOG6uuG7mMOZ4bq6KeG7pOG7ksOa4bq64buSw5Is4bq6KcavVsOa4bqq4bq6NMOM4bq6w5olVuG6usOK4bq84bq84bq64buYw5nhurop4buk4buSw5rhurrhu5LDmiJJ4bq6NuG7oCzhurrDmuG7ilZV4bqm4bq64bq5w5M34bq64busw4zhuropw5lQ4buu4bq6VkpWVeG6uuG7rCpW4bq64buSWOG6ujRJw5nhuropIVnhurouPElW4bq6KSHDnVZV4bq6KSFXVlXhurosw5rDjSnhuropIcOZUlbhurrhu5LDjeG7kuG6ulZVw4xWw5rhurrhu5Lhu7ZWVeG6ulZVw5rDmVEs4bq6NEpW4bq6w5pYSeG6pOG6uizDmsONKeG6uikhw5lSVuG6uigx4bq6VlXDmsOZUSzhuro0SlbhurrDmlhJ4bq64buSW0nhuropxq9Ww5rhuqbhurrDsyTDmeG6uuG7mMOTVuG6uikj4buS4bq6KSHhu55W4bq64buUxahJ4bq64buQw4xW4bq6KcavVsOa4bq6w6xZSeG6usSR4bumVsOa4bq64buUUDzhurrhu5JY4bq6VsOaM1ZV4bq64buQ4buIVuG6uihL4buS4bq6IcOZ4bueVlXhurrhu5DDmVEp4bqm4bq6w6nDmeG6uijhu4hW4bq6NEpW4bq6w5pYSeG6uuG7kltJ4bq64buUQFZV4bq64buQw4xX4bq64buYw5NW4bq6KSPhu5Lhuropw5rDmVI84bq6KOG7uOG6uikh4bueVuG6uuG7lMWoSeG6uuG7kMOMVuG6uinGr1bDmuG6uuG7kllW4bq64busIjzhurpVw5kz4bq64buUIj/hu5Lhurrhu7DDmsON4bq64buUSeG6uuG7mOG7ilZV4bq6NMOM4bq6LMOaV1ZV4bq6LMOaPuG6puG6usO5IVdWVeG6uuG7lCbDmeG6uijhu7hWVeG6ujRKVuG6usOaWEnhuqThurrhu5RAVlXhurrhu5DDjFfhuro0w5RW4bq64busIjzhurpVw5kz4bq64buUIj/hu5LhurpWw5ozVlXhurpWxqAp4bq64buSJeG6uuG7kOG7iFbhuropIVdWVeG6uizDmldWVeG6uil94buS4bq6KeG7jizhurouPMONVuG6pOG6uinhu6RW4bq6VlUiO1ZV4bq64buSW0nhurrhu5jDk1bhuropI+G7kuG6uuG7ruG7plbDmsOC4bq64buSe1ZV4bq6NCrDmeG6uuG7kOG7iFfhuropQFbhuro0w4zhurrhu6wiPOG6ulXDmTPhurpWw5ozVlXhurpVw5nDjeG6uikhxajhurrhu5jDmeG6uijhu4hW4bq6NFDhuro0SlbhurrDmsOd4buS4bq6VlXDmlHhuropw5o84buOKeG6pOG6ulZV4bu2VuG6ulZVM+G6pOG6uuG7ksOaM+G6ujTDmeG7oCnhuqThuropIcOZ4bq6KcOaIOG7kuG6uuG7mMOTVuG6ulXDmUlW4bqk4bq6KSFJVlXhurosw5p94buS4bqm4bqm4bqm4bq6ZcOa4bukVsOa4bq64buUw5lQPOG6uuG7lFjhurrhu5TEqOG6uinhu4pX4bq6VuG7nlbhurooMeG6uuG7lEnhuro0SlbhurrDmlhJ4bq6NMOM4bq6KCDhu5LhurrDmsOSLOG6uuG7mMOUVuG6uiHDmeG7nlZV4bq64buSw5pX4bq6w6xZSeG6usSR4bumVsOa4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uENCw5nhu65V4bq64buS4busSSgow4PhurjDmWXhu5ZWKeG7liHhurjhurooKTfhu6zhu5bDg+G6uDXDmeG7mCnDmuG6tOG6ukfhurzhurwsNsOC4bq6w5rhu5bDmVXDminhurThurrhu4ZG4bq+LDbDguG6uOG6uigh4buSw4PhurgvL+G7kuG7mFbhuqbhu5BJVynDmklWw5rDmldJ4bqmNFYv4buY4buWKOG7sClXLC9W4buWNSgv4bq+4bq+4buGRy/hur7hurzhu4Lhu5jhu4LDiuG7huG6vkbhu4Lhu4IpRuG7hMOK4bus4buGLcOZ4buuSVXhu5bhurzhurzhur7huqbhu6osVeG6uOG6uknhu6wpw4PhurjDrFlJ4bq6xJHhu6ZWw5rhurot4bq6ZcONw5nhurpW4bu2w5nhurrhu5JbSeG6ulZQVuG6ujRKVuG6usOaWEnhurrDsyImVlXhurjhuro1w5nhu5gpw5rDg+G6uEfhurzhurzhurjhurrDmuG7lsOZVcOaKcOD4bq44buGRuG6vuG6uOG6ui9DQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsZUksKcOZV1bhurhDZcON4buS4bq64busU+G6usOaI8OZ4bq6NEpW4bq6w5pYSeG6uikhPDdQVuG6uinDmuG7uFZV4bq64buSW0nhurpWVSImw5nhurrDsyImVlXhurrDrFlJ4bq6xJHhu6ZWw5rhurrhu5QiP+G7kuG6uuG7ksOaPuG6uikhw51WVeG6ulXhu6ZW4bq6VcOZM+G6pOG6uizDmsONKeG6usOaPDfhurpVw5nDjeG6uikhxajhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8O5w5pJ4buu4bq6VcOZSeG6usOyVcOMN+G6usOaI8OZ4bq6NEpW4bq6w5pYSeG6pOG6uinDmlLhuropw5pJV+G6ujTDjOG6uuG7mDzhurrhu6zFqOG7ksOa4bq64buSw43hu5Lhurrhu5jDk1bhuropI+G7kuG6ujR7VlXhurrDucOTN+G6usSRS+G7kuG6uuG7rOG7jFbhuropw5og4bq64buzeeG6pOG6uinGr1bDmuG6usOsWUnhurrEkeG7plbDmuG6ulXDmSrDmeG6uinDmsOZUTzhuro0KsOZ4bq64buQ4buKVuG6uuG7kMOo4bqk4bq64buYPOG6uuG7sMOaw43hu5LDmuG6uikhV1ZV4bq6NMOM4bq6VlVXw4zDmeG6ulYiKuG7kuG6uikh4buk4buSw5rhurrhu5RX4buKVuG6um9T4bq6w5ojw5nhurrhu7M84bu4VlXhurrhu5RAVlXhurrDsyImVlXhurp5SVZV4bq64bqow5o8N1FW4bq6b+G7iuG7kuG6usO6JVbhuqrhuro0KsOZ4bq64buSw43hu5LhurpWI8OZ4bq64buYPFZV4bq04bq6w7JVw5rDmeG6uinDmiDhu5Lhurrhu5I+VlXhuqThurrhu6xT4bq6NOG7jinDguG6ulZVw5rDmeG6uinDmiDhu5LhurohIirhu5Lhurrhu6xTw4LhurpWVcOaw5nhuropw5og4buS4bq6Njzhu7hWVeG6uuG7lEBWVcOC4bq6VlXDmsOZ4bq6KcOaIOG7kuG6uuG7ribDmeG6uuG7kiXhu67DguG6ujTDjFfhurrDmiPDmeKApuG6uuG6ucOTN+G6uuG7rMOM4bq64busU+G6usOaI8OZ4bq6KSE8N1BW4bq6KcOa4bu4VlXhurrhu5TEqOG6uuG7kljhuropMOG6uiHDkinhurrhu6zDkzzhurrhu5Qmw5nhuro0w4zhurrhu6zDjOG6uuG7rFPhurrDmiPDmeG6uuG7mMOTVuG6ulXDmUlW4bq6KSE8N1BW4bq6KcOa4bu4VlXhurrhu6wqVuG6ulbDmsOSKeG6uuG7kltJ4bq6VlUiJsOZ4bq6w7MiJlZV4bq6w6xXw4zhurrEkeG7plbDmuG6pOG6ulVLVuG6ujQqw5nhurpWUFbhuroo4buIVuG6ujY8w5Ip4bq6VuG7tlZV4bq6VlXDmsOZUSzhurrhu6w+SeG6ulYiKuG7kuG6pOG6uuG7rklWVeG6ulbDmsOZUDzhurrhu5jDkjzhurrDklbhurrhu5JbSeG6ulZQVuG6ujRKVuG6uuG7rsOZVsOa4bq6ecOZUSnhurrhu5I94bqm4bq64bq5QFZV4bq6KcOaJsOZ4bq64busw4zhurrDmlfhu4op4bq64buUI1ZV4bq6NEpW4bq6w5pXw43hurot4bq6KeG7pFbhurpWVSI7VlXhurrhu7DDmuG7tlZV4bq6KcOaUuG6uinDmsOZ4bugPOG6uuG7kltJ4bq64buUQFZV4bq64buQw4xX4bq6w7MiJlZV4bq6OuG6usOsV8OM4bq6xJHhu6ZWw5rhurrhu65JVlXhuro44bq6VlXDmuG7qEnhurop4bu2VuG6uuG7sOG7pFbDmuG6uuG7ksON4buS4bq6NMWo4bq6KcOa4buMVuG6uuG7rMOZVsOa4bqk4bq6KSI6VlXhurpWw5oq4bq6VsOaM1ZV4bq6VlUiJsOZ4bq64buUxKjhurrhu5JY4bq64buS4bu2VlXhurrhu6zhu44s4bq64buUw5Ip4bqk4bq64bus4buOLOG6usOzIiZWVeG6ujTDjOG6uuG7kuG7jDzhurrhu65XVlXhuro04buKVuG6ujThu44p4bq6LMOaw40p4bq6KSHDmVJW4bq6KcOaPOG7jlbhurrhu6w/w5nhuqThurrhu657SeG6uuG7rsOMVlXhurrhu5Ajw5nhuropw5o84bqk4bq64buSPCPhu5Lhuroo4bu4VlXhurrDkuG7ruG6ulZX4bqk4bq6w5rhu4pWw5rhurosw5o+4buS4bqk4bq6VsOaM1ZV4bq64buUw5lQPOG6uinhu7gp4bq64buU4buaLOG6uuG7lOG7oFbhuro0KsOZ4bq6VlUiJsOZ4bq64buYw5NW4bqk4bq6Nljhu67huqThurrhu5Dhu4hW4bqm4bq6b1PhurrDmiPDmeG6uuG7lCI/4buS4bq6KT3hurrhu5LDmiDhu5Lhuro0KsOZ4bq6VsOaw5lQPOG6ulZVw5rDmeG6uikh4bumVsOa4bqk4bq6VlXDmsOZ4bq6KcOaIOG7kuG6uuG7lCPhu5Lhurrhu5TDjVfhurop4buKV+G6ulbhu55W4bq6VsagKeG6uiHDmeG7nlZV4bq64buSWOG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDZVjhurrhu6zFqOG7ksOa4bq6KDLhurrhu6zDkzzhurrhu5Qmw5nhuqThurrhu6xT4bq6w5ojw5nhuro2POG7uFZV4bq64buUQFZV4bq64buSW0nhurpWVSImw5nhurrDsyImVlXhurrDrFlJ4bq6xJHhu6ZWw5rhurrhu6zDjOG6ulYlw5nhurrhu7Dhu6Ap4bq6KcOZVsOa4bqk4bq6w5ojw5nhuropfeG6ulbDmsOZUDzhurrhu5jDmeG6uijhu4hW4bq6NEpW4bq6w5pXw43huqThurrhu6zFqOG7ksOa4bq6KDLhuqbhurrDuSHhu4jDmeG6ui48SeG6ulbDmsOZUDzhuropw5rhu6DhurrDmlHhurrhu7DDmsON4buS4bq6VsOaSTzhuqThuropPDfhurrhu5JY4bq6VsOaM1ZV4bq64busPuG7kuG6uinDmkpWVeG6uikh4buM4buu4bq6VsOaIlZV4bq64buU4bugVuG6ulZJN+G6pOG6uuG7rFPhurrDmiPDmeG6ulbDjDfhurrhu5TEqOG6uuG7lCI/4buS4bq64buSI1ZV4bq64buUQFZV4bq64buYw5NW4bq6KSPhu5LhurrDsyImVlXhurrhu7DDmuG7tsOZ4bq6LMOafeG7kuG6ujrhurpWw5rDmVA84bq64buUxahJ4bq6LMOaIiVWVeG6uikh4bueVuG6uuG7lMWoSeG6uuG7kMOMVuG6uinGr1bDmuG6puG6um9T4bq6w5ojw5nhurosw5rhu4hW4bq6w41Ww5rhurpWw5rDmVA84bq64buww5rhu6RJ4bq64buS4buKVsOa4bq64busxajhu5LDmuG6uigy4bq6OuG6uuG7ksON4buS4bq6NHtWVeG6usOzIiZWVeG6uuG7rCpW4bq6NiJJ4bq6OuG6usOsWUnhurrEkeG7plbDmuG6puG6unQ8SeG6uuG7rFPhurrDmiPDmeG6ujTDjOG6ulbDmjNWVeG6uuG7mMOZ4bq6KeG7pOG7ksOa4bq6VUtW4bq6NCrDmeG6uuG7rFPhurrDmiPDmeG6uuG7kljhuropw5pS4bq6KeG7puG7ruG6usOaw5lSPOG6uuG7lCI/4buS4bq64buuIynhurosw5rhu4xW4bq6LjxJVuG6uikhw51WVeG6uuG7kltJ4bq64busxajhu5LDmuG6uigy4bq64buUxahJ4bq6LMOaIiVWVeG6uikhV1ZV4bq6KeG7jizhurouPMONVuG6pOG6uizDmldWVeG6uil94buS4bq64buSW0nhurpWVSImw5nhurrDsyImVlXhuro0KsOZ4bq6VsOaM1ZV4bq6VlXDmsOZ4bq6KSHhu6ZWw5rhuqThurpWVcOaw5nhuropw5og4buS4bqk4bq64buSw5ogSeG6uuG7lDFWVeG6uikhV1ZV4bq64buUWOG6ulbDmsOZUDzhurrhu5jDmeG6uijhu4hW4bq6NEpW4bq6w5pXw43hurrhu5JY4bq6VcOZw43huropIcWo4bqm4bq64bq5TeG7kuG6uuG7kMOZUSnhuqThurrhu6xT4bq6w5ojw5nhuropITrhuropw5rDjFbDmuG6usOaV+G7iinhurrhu5QjVlXhuro0SlbhurrDmlfDjeG6pOG6uinhu6RW4bq6VlUiO1ZV4bq64buww5rhu7ZWVeG6uinDmlLhuropw5rDmeG7oDzhurrhu5JbSeG6ulZVIibDmeG6usOzIiZWVeG6usOsWUnhurrEkeG7plbDmuG6uikhV1ZV4bq64buuJMOZ4bq64buYxags4bq64buzPMOTVuG6ujRQ4bqm4bq64bq54bugVuG6ujQqw5nhurrhu6xT4bq6w5ojw5nhurrhu5RS4bq6w5pXw4zhurrhu67hu6ZWw5rhuro0w4xX4bq64buww5rhu7ZWVeG6uuG7sMOa4buk4bq64busw5lWw5rhuropw5rDmeG7nlZV4bq64buSW0nhurosw5rhu4xW4bq64busU+G6ujTDjOG6uigx4bq6VsONV+G6ulbDmsOZUSnhurrhu5JbSeG6uizDmuG7jFbhurrDmiPDmeG6pOG6ulZVIibDmeG6uuG7mMOTVuG6usOzIiZWVeG6ulbDmiLhurrhu5QiP+G7kuG6ulUyw5nhurpVS+G7ruG6ujTDjFfhurrhu5RY4bq6VsOaM1ZV4bq6Iirhu5Lhuro0w51WVeG6uuG7rCpW4bq64busSVfhuro0UOG6uuG7kjwj4buS4bq6KOG7uFZV4bq64buQ4bumVsOa4bq6N+G7nlbhuqThurrDkuG7ruG6ulZX4bq6ViXDmeG6uuG7kOG7iFbhurrDsyImVlXhuqThurrhu6zDjOG6uuG7mMWoLOG6uuG7lFLhuropIUnDmeG6ulXDjcOZ4bq64buQ4buIVuG6usOzIiZWVeG6uuG7rMOM4buu4bq6Ljzhu5ZW4bq6NMOM4bq6KeG7puG7ruG6usOaw5lSPOG6uinDk+G7ruG6uinhu6ZWw5rhurouPEnhurpWw5ozVlXhurrhu5LDkzzhurrDmsONKeG6uuG7lD4s4bq6VcOZSVfhurrhu5g8N+G7nlbhuqThuropw5oiJlZV4bq6IUlWVeG6pOG6uuG7kCPhurrhu67hu5pWVeKApkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDQsOZ4buuVeG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4w5ll4buWVinhu5Yh4bq44bq6KCk34bus4buWw4Phurg1w5nhu5gpw5rhurThurpH4bq84bq8LDbDguG6usOa4buWw5lVw5op4bq04bq64buC4buG4buELDbDguG6uOG6uigh4buSw4PhurgvL+G7kuG7mFbhuqbhu5BJVynDmklWw5rDmldJ4bqmNFYv4buY4buWKOG7sClXLC9W4buWNSgv4bq+4bq+4buGRy/hur7hurzhu4Lhu5jhu4LDiuG7huG6vkfDiuG7hClI4buCSOG6vOG7rEgtw5nhu65JVeG7luG6vOG6vOG7gOG6puG7qixV4bq44bq6SeG7rCnDg+G6uMOsWUnhurrEkeG7plbDmuG6ui3hurplw43DmeG6ulbhu7bDmeG6uuG7kltJ4bq6VlBW4bq6NEpW4bq6w5pYSeG6usOzIiZWVeG6uOG6ujXDmeG7mCnDmsOD4bq4R+G6vOG6vOG6uOG6usOa4buWw5lVw5opw4Phurjhu4Lhu4bhu4ThurjhurovQ0IvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LGVJLCnDmVdW4bq4Q8Opw5lTVuG6ujYiKlZV4bq64buSQFZV4bq64buSw5rDmeG7nlZV4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uENle1ZV4bq6NCrDmeG6uuG7lMOZUuG7ruG6ulbDmsOSVuG6uikh4buk4buSw5rhurrhu5RX4buKVuG6um9T4bq6w5ojw5nhurrhu7M84bu4VlXhurrhu5RAVlXhurrDsyImVlXhurp5SVZV4bqk4bq64buU4bugVuG6ujQqw5nhurrDslXDjDfhurrDmiPDmeG6ujRKVuG6usOaV8ON4bqk4bq6KcOaUuG6uinDmklX4bq6NMOM4bq64buYPOG6uuG7rMWo4buSw5rhurrhu5LDjeG7kuG6uuG7mMOTVuG6uikj4buS4bq6NHtWVeG6usO5w5M34bq6xJFL4buS4bq64bus4buMVuG6uinDmiDhurrhu7N54bqk4bq6w6xZSeG6usSR4bumVsOa4bq64buSWVbhurpVw5k+LOG6uuG7mDzhurrhu7DDmsON4buSw5rhurrhu5JY4bq6KcOa4bue4buu4bq6VsOaM1ZV4bq6KSHhu4jDmeG6ulZVw5rDmVHhu67huropw5o+4bq6NMWo4bqk4bq64buww5nhu6BW4bq6KcOaIOG7kuG6ujRQ4bq6NEpW4bq6w5pXw43hurrhu5jDk1bhuropI+G7kuG6usOzIiZWVeG6ui48SeG6ulXDmUlW4bq6KSEiVlXhurrhu5DDjDfhurpVw5kqw5nhuropw5rDmVE84bq64buSw43hu5Lhurrhu5Dhu4hWVeG6uikh4buk4buSw5rhurrhu5DDmVI84bq64buUQOG6pOG6uuG7ruG7tuG6usOa4bumVsOa4bq6w5rDmVFW4bq6NOG7jinhuqThurrDmuG7plbDmuG6uuG7iFbDmuG6pOG6ulbDmuG7iuG7kuG6uuG7kn3huqThuropIUlWVeG6uizDmn3hu5LhuqThurrhu5RA4bq6KcOaW+G6uuG7kuG7tlZV4bq64buuw6DhurpWVcOaUeG6pOG6uinDmj3hurrhu5LDleG7ruG6pOG6uuG7sMOZ4bugVuG6uikhPuG7kuG6ulbDmsOM4bq6OuKApuG6umXDjeG7kuG6ulZVw5pR4bq6VsOaw5NW4bq6VlUiJsOZ4bq6w7MiJlZV4bq6KOG7ouG6uikh4bumVsOa4bq64buYw5lTVuG6uuG7ksOa4bug4bq6KcON4buS4bq6NMOM4bq64buQw5lSPOG6uuG7mMOZU1bhurpWw5rhu4rhu5Lhurrhu5J94bq64buYw5NW4bq6KSPhu5LDguG6ulXDmSrDmeG6uinDmsOZUTzhurrhu5LDjeG7kuG6uinDmklX4bq6KcON4buS4bqk4bq6VlU8N+G7nlbhurrhu6zDmVE84bqk4bq6Ljw34bq6KSHhu6ZWw5rhuroo4buIVuG6ujY8w5Ip4bq64buSw43hu5LhurpWVcOaUOG6uinDmlvhurrhu5Lhu7ZWVeG6uikhPDdQVuG6uinDmuG7uFZV4bq64buSW0nhurrhu5TFqEnhurosw5oiJVZV4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uENCw5nhu65V4bq64buS4busSSgow4PhurjDmWXhu5ZWKeG7liHhurjhurooKTfhu6zhu5bDg+G6uDXDmeG7mCnDmuG6tOG6ukfhurzhurwsNsOC4bq6w5rhu5bDmVXDminhurThurrhu4Lhur7hu4QsNsOC4bq44bq6KCHhu5LDg+G6uC8v4buS4buYVuG6puG7kElXKcOaSVbDmsOaV0nhuqY0Vi/hu5jhu5Yo4buwKVcsL1bhu5Y1KC/hur7hur7hu4ZHL+G6vuG6vOG7guG7mOG7gsOK4buG4bq+R+G6vkcp4buA4bq8R+G7hOG7rOG7hi3DmeG7rklV4buW4bq84bq84buG4bqm4buqLFXhurjhurpJ4busKcOD4bq4w6xZSeG6usSR4bumVsOa4bq6LeG6umXDjcOZ4bq6VuG7tsOZ4bq64buSW0nhurpWUFbhuro0SlbhurrDmlhJ4bq6w7MiJlZV4bq44bq6NcOZ4buYKcOaw4PhurhH4bq84bq84bq44bq6w5rhu5bDmVXDminDg+G6uOG7guG6vuG7hOG6uOG6ui9DQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsZUksKcOZV1bhurhDdSI/POG6uuG7kuG7jFbhurrhu5JbSeG6ulZVIibDmeG6usOzIiZWVeG6usOsWUnhurrEkeG7plbDmuG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhD4bq5TeG7kuG6uuG7kMOZUSnhuqThurrhu7DDmuG7tlZV4bq6VcOZSVbhuro0SlbhurrDmlfDjeG6usOV4buu4bq6KcOaMeG7kuG6ulZVIibDmeG6usOzIiZWVeG6usOsWUnhurrEkeG7plbDmuG6uijhu6LhurpVw5kqw5nhuropw5rDmVE84bq6VsOaM1ZV4bq64buuWFbhurpKVuG6uuG7lE3hu5LhuropISJWVeG6pOG6uuG7lCVW4bq6VcOZ4buIVuG6pOG6uuG7mMOTVuG6uuG7mMSo4bq64buuSVZV4bq6w5oiJVZV4bq6NMWo4bq64buSW0nhurpWPsOZ4bq6ITBWVeG6pOG6uijhu7ZWVeG6uig84bu4w5nhurpWw5oiVlXhuro04bu24bq64buSe1ZV4bq64buUI+G7kuG6uuG7lMONV+G6pOG6usOaw5Is4bq64buYw5RW4bq6VsOaIuG6uiEiPzzhurrhu5Lhu4xW4bqk4bq64buSJeG7ruG6uuG7rEnhu67huqThurrhu5Ik4bq64busw43igKbhurrDssOaM1ZV4bq64buuWFbhurpKVuG6uuG7lMSo4bq6VVgs4bq6LMOa4buMVuG6uuG7rMOM4buu4bq6VuG7nlbhurpWw5ozVlXhurpVw5nDjeG6uikhxajhurrhu5RN4buS4bq6KEvhu5Lhurrhu5JbSeG6ujRKVuG6usOaV8ON4bq6NOG7jinhurrhu5LDmsOSKeG6uuG7kltJ4bq6VlUiJsOZ4bq6w7MiJlZV4bq6VljDmeG6uiHDmeG7nlZV4bq6NMOM4bq64buSW0nhurrhu5IjVlXhurrhu5RAVlXhurrhu5LDjeG7kuG6uuG7mMOTVuG6uikj4buS4bq6ecOZUSnhurrDsknhu67hurpWWMOZ4bq64buSw5o8VlXhuqbhurrDrcOZPizhurrhu5LDjeG7kuG6uinDmuG7oOG6usOaUeG6uihJPOG6uuG7sMOaw5nhurooV8OZ4bq6NMOMV+G6ulbDmjNWVeG6ulXDmcON4bq6KSHFqOG6ulbDmsOTVuG6ujRKVuG6uuG7lFjhuro0w4zhurrhu5Lhu4jhu67hurpWw5rhu45W4bq64buUIj/hu5LhurpW4bugLOG6uijhu7hWVeG6pOG6uuG7ksON4buSw5rhurpWVcOa4buo4bqk4bq6KcOT4buu4bq6w5pAVuG6pOG6uizDmldWVeG6uil94buS4bq6KeG7jizhurouPMONVuG6ujTDjOG6uikhPDdQVuG6uinDmuG7uFZV4bq64buSW0nhurrhu7ZWVeG6uuG7ksOaSeG6uinDmuG7jinhuropMeG6ulbDmsOZ4bueVuG6pOG6uuG7mDxWVeG6uuG7mMWo4bq6VsOaIlZV4bq64bus4buKw5nhurrhu65JVlXhurrhu5Thu47hu67hurpWxqAp4bq64buQ4buIVuG6uihL4buS4bq6NEpW4bq6w5pXw43hurohw5nhu55WVeG6uuG7kMOZUSnhuqThurrhu7DDmuG7tlZV4bq6KcOaUuG6ulbDmuG7jOG7ruG6uuG7rMOUVuG6ujRQ4bq6w5Xhu67huropw5ox4buS4bq6NiDhurrDsyImVlXhurrDrFlJ4bq6xJHhu6ZWw5rhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzhuqE8KcOaVyHhurhDc+G6pnlCLyxD

P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]