(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức người dân dần được nâng lên, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.
buG6sOG7k8O0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjOG6t+G6tkrhuqrDvcO1bzpEw7lD4bquw7Q6xJDhu6Hhu4vDtFfhurBL4buW4bqiQ8O0duG6tsOBQ8O0SuG7iERD4bquw7RK4bqwS8O04bquRELEqcO0w4zhurDGsEPDtOG6qkRy4bq2w7R34bqw4bupSsO0SuG6sHPhurZuL+G6sOG7k29uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4w6w73hu6F4w7VvW+G6sEfDtErhu4jhurbhuqJDw7ThuqjhurDhu6HhurbDtHnhur5D4bquw7R24buAw7R3cHfDtOG6ruG6tnPhurbDtMOM4bqwcMOMxKnDtHnDgUPDtEPhu6Hhu5bDtHfhurxD4bquw7RKcHfDtOG7kuG6oMO0xKjhurZD4bqww7RC4bq84bq2w7RK4buIw5JHQ+G6rsO0SuG7iEFDw7R5w4Lhu6HDtHZxQ8O04bqwS+G7luG6oEPDtDpEw7lD4bquw7Q6xJDhu6HDtHl0w7R3xJDDtEPhurDhurbDgEvDtHfhurBL4buW4bqiQ8O0duG6tsOBQ8O0SuG6snfhurDDtHfDlXfEqcO0Q+G6sOG7sUPDtErhurDhu4x3w7RD4bquw5JH4bq2w7R4xrBDw7R44burQ8O0ecOSSHfDtEPGsEPhuq7DtOG6qkFDxKnDtOG6rsSQw4zDtMOM4bqw4burQ8O04bqu4bq2c0LDtErhurDhurbhuqJLw7ThurzDtEPhurDhurbDg0LDtELhurzhurbDtErhu4jDkkdD4bquxKnDtErhu45D4bquw7R2w5JGd8O0Q8awQ+G6rsO0d+G7oUTDtHfhurDhu6lKw7ThuqrDkkhD4bquw7R3S+G7gHfDtMSow4pD4bquam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvbuG6tkLhuq7DtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1eErhurBLQnbDtOG6tlfDvUNKw73hu4jDtcO0xKhK4buW4bqqw71mw7Xhu5jhurZ4SuG6sOG7i8O04buj4buR4buTw4zhu5Thu4nDtOG6sMO94bq24bqu4bqwSuG7i8O0xqHhu5Phu5fDjOG7lOG7icO1w7TEqOG7iHdmw7UvL3d4Q2p24buhRErhurDhu6FD4bqw4bqwROG7oWrhu5JDL3jDvcSo4bqoSkTDjC9Dw73hu5jEqC/hu5nhu5nhu5Hhu5Mv4buZ4buR4buReOG7l+G7meG7k+G7leG7l8ah4bufSuG7m8ah4bub4buX4buT4bqq4buRauG6rMOM4bquw6zhu4hmxqHhu5/DtcO04buh4bqqSmbDtTpEw7lD4bquw7Q6xJDhu6Hhu4vDtFfhurBL4buW4bqiQ8O0duG6tsOBQ8O0SuG7iERD4bquw7RK4bqwS8O04bquRELEqcO0w4zhurDGsEPDtOG6qkRy4bq2w7R34bqw4bupSsO0SuG6sHPhurbDtcO04buY4bq2eErhurBmw7Xhu6Phu5Hhu5PDtcO04bqww73hurbhuq7hurBKZsO1xqHhu5Phu5fDtcO0L29uL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFfhu6HDjErhurZEQ8O1b+G6t+G6sEfhurbDtOG6ruG6tuG7oUPDtOG7ikvhu6HDtHfhurxD4bquw7RKcHfDtOG7kuG6oMO0xKjhurZD4bqww7RC4bq84bq2w7RK4buIw5JHQ+G6rsO0SuG7iEFDw7R5w4Lhu6HDtHZxQ8O04bqwS+G7luG6oEPDtDpEw7lD4bquw7Q6xJDhu6HDtHnDkkh3w7Thu4pL4buhQ8O0SsawQsSpw7RD4bqwR8O04buS4bux4buWw7R5w5JHQ+G6rsO04bqqcUPhuq7EqcO0Q+G6ruG6usO04buUxJBCw7ThuqpL4bq8Q8O04bqo4bqw4buhQ+G6rsO0SuG7iOG7oUPhuq7EqcO0xKhyd+G6sMO0eeG7tcOMxKnDtHfhurDhu6lKw7ThuqrDkkhD4bquw7R3S+G7gHfDtMSow4pD4bquw7RD4bquw5JH4bq2w7R4xrBDw7RK4buOQ+G6rsO0dsOSRnfDtEPGsEPhuq7DtOG6qkFDasO0bFND4bqw4buLw7Q6S+G7luG6oEPDtHlEcUPDtDpEw7lD4bquw7Q6xJDhu6Ftam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvOkTDuUPhuq7DtDrEkOG7ocO04bqqccO04bqwS+G7luG6oEPDtHfEkMO0eOG6tuG6oEPDtErhurJ34bqww7ThuqpGQ8Spw7R4xrBDw7TEqMOKw7R54bq8Q+G6rsSpw7RK4buIS0Phuq7DtHbhurRD4bqww7ThuqrDkkhD4bquw7TDjOG6sHBKw7RK4bqwc+G6tsO04bqo4bqwRHND4bquw7Thu5/hu5fEqeG7ncO0SuG7qUMvQ+G6rnHhu5bDtHlBQmrDtFnhuqLDtOG6ruG6tnPhurbDtOG7ikvhu5bDgUrDtOG6qsOSSEPhuq7DtHfhurDhu6lKw7RK4bqwc+G6tsO04buIw7pDw7TEqOG6tkPhurDDtOG6sERySsO0w4zhurBwSsO0xKjhurZD4bqww7RK4buIQUPEqcO04bqzVltYw7ThurBL4buW4bqgQ8O04bqqS+G6vEPDtOG7ikvhu6FDw7RKxrBCxKnDtHfhurDhuqTDtHlyRMO0d3B3w7Thu5R0xKnDtErhurDDgsO0SuG7iOG7qUPDtEPhurDhu6FD4bqww7R34bqwxJBD4bquw7RK4bqww5V3w7ThurDhurbhuqBDw7R54bq+Q+G6rsO0duG7gMO0d3B3w7Thuq7hurZz4bq2w7TDjOG6sHDDjMO0eeG6osO0SuG6sEvDtOG6rkRCxKnDtOG7kuG7sUPDtHfhurBL4buW4bqiQ8O04buUw5TDtOG6qsagw7RK4bqww71Ew7Thu4pL4buWw7R5w4JD4bqwam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvWcOBQ8O0Q+G7oeG7lsSpw7Thu5Xhu50v4buV4budw7Thu5R0xKnDtErhurDDgsO0SuG7iOG7qUPDtErhu4hBQ8O0ecOC4buhw7R2cUPDtOG6sEvhu5bhuqBDw7R5dMO0d8SQw7TDjOG6sMOS4buEQ+G6rsO0cEPDtErhurBLw7Thuq5EQsSpw7ThuqjGoMO04bqow4FKw7ThurBIw4zDtHnhur5D4bquw7Thu5JG4bq2w7R3cHfDtHnhu4RDw7Thu5LDgsSpw7R4ROG7oUPhurDDtEPhuq7hurDhurbhuqDDjMO0SuG6sEvDtOG6rkRCxKnDtOG7kuG7sUPDtHfhurBL4buW4bqiQ8Spw7Thu5TDlMO04bqqxqDDtHfhurDhu6lKw7RK4bqwc+G6tsO04buIw7pDw7TEqOG6tkPhurDDtOG6sERySmrDtOG6t+G6pMO04bqq4bqgw7RK4bqwS8O04bquRELDtOG7iHB3w7RK4bqwc+G6tsO0SnLhurbDtHdwd8O04buUdMO0eXJKw7RK4buIQUPDtOG7n+G7o2hqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW9b4bqwR8O0SuG7iOG6tuG6okPDtOG6qOG6sOG7oeG6tsO0QuG6vMO04bqw4bq0Q+G6sMO04oCc4bq5w5TDtOG6qsagw7R34bqw4bupSsO0SuG6sHPhurbDtOG7iMO6Q8O0xKjhurZD4bqww7ThurBEckrDtOG6sOG7kEvDtHfhu4TDtOG6qnFCw7TDjOG6sMawQ8O0dsSQQ8O04buS4bq2w7TEqOG6tkPhurDDtOG7ikvhu5bDtELhurzDtOG6sOG7gMO04bqu4bq24buhw7R54bq0Q+G6sOKAncSpw7R3cEPDtHbhu4DDtHfhu6nDjMO04buUdMSpw7RK4bqww4LDtErhu4jhu6lDw7R5dMO04bqu4bq2TMOMw7RD4bquw5JH4bq2w7R4xrBDw7TDjOG6sMawQ8O04bqqRHLhurbEqcO0SuG7sUPDtHhOQ+G6rsO04buIcHfDtErhurBz4bq2w7R3xJDDtEPhurDEkELDtOG6sOG7kEvDtHfhu4TDtOG6qnFCw7RK4bqw4buMd8O0dUPDtHfhurB1Q8O0Q0vhurzhurbEqcO0w4zhurDGsEPDtHbEkEPDtOG6sOG7kEvDtHfhu4Rqw7Rb4bqwR8O0ecSQxKnDtOG6qsOSSEPhuq7DtOG7iHB3w7RK4bqwc+G6tsO0SuG6sEvDtOG6rkRCw7Thuq7hurZzQsO0eeG6tsO0Q+G6sOG6tsOAS8Spw7RK4buIS0Phuq7DtHbhurRD4bqww7RK4bqwS8O04bquRELEqcO04buUw5TDtOG6qsagw7RKcuG6tsO0d3B3w7Thu5R0w7R5ckrDtOG6qOG6sERzQ+G6rsO04bubxqHEqeG7m8O0SuG7qUMvQ+G6rnHhu5bDtHlBQmrDtOG6t+G7iERD4bquw7R5xJDEqcO0SuG6pMO04bqq4bqgw7R34bqw4bupSsO0SuG6sHPhurbDtMSo4bq2Q+G6sMO04bqwRHJKw7R5w5JId8O04buUw5TDtOG6qsagw7R2w7lD4bquw7R34bq8Q+G6rsO0Q+G6ruG6sOG6oMO0ecOKSsO0d+G6sOG6tsOBQsO04buV4buRaMSpw7Thu5TDlMO04bqqxqDDtHbDuUPhuq7DtHfhurxD4bquw7RD4bqu4bqw4bqgw7R34bqw4bq8Q8O04bqq4bupw4zDtHfhurDhurbDgULDtOG7neG7kWhqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW/hurfhurBH4bq2w7Thuq7hurbhu6FDw7Thu4pL4buhxKnDtHdwd8O0ecOC4buhw7TDjOG6sMOS4buEQ+G6rsO0SuG7iERD4bquw7ThurBL4buW4bqgQ8O0d8OTQ+G6rsO04buUxrDhu5bDtHjDlUPhuq7DtHdwd8O0duG6osO0SuG6sEvDtOG6rkRCw7Thu5LhurjDtHbhu6FEw7RK4bqwS8OKd8O0dnNEw7Thu5LhuqDDtErhurDDlXfDtOG7kuG7sUrEqcO04bqzVltYw7ThurBL4buW4bqgQ8O0eXTDtOG6quG6tkFDw7ThurDhuqDEqcO0SuG6sMOS4buEQ+G6rsO0SuG6sHNEw7ThurBIw4zDtHnhur5D4bquw7Thu5LDgMO0SuG6sEvDtOG6rkRCxKnDtOG7kuG7sUPDtHfhurBL4buW4bqiQ8O04buSccO04buUw5TDtOG6qsagw7R5w4rhurbDtOG7kkbhurbDtOG6qsOSSEPhuq7DtOG7kuG6uMO0duG7oUTDtErhurBLw4p3w7R2c0TDtOG7kuG6oMO0SuG6sMOVd8O04buS4buxSmpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b1nDiuG6tsO04buSRuG6tsO0Q+G6rkvhur5Dw7TDjOG6sHBKw7TEqOG6tkPhurDDtHfhurDhu6lKw7RK4bqwc+G6tsO0Q+G6rkvhu5bDtOG6sHLhurbDtErhu47DtHdwd8O04bqwRHJKw7R54buAQ+G6rsO0d+G6vEPhuq7DtEPhuq7hurDhurbhuqDDjMSpw7TEqHNDw7Thu5RL4bupSsSpw7ThuqjhurZD4bqww7R4ROG7oUPhurDEqcO0eMOCd+G6sMO04buSTsO0SuG7iEFDw7R5w4Lhu6HDtHZxQ8Spw7R3cHfDtHhE4buhQ+G6sMO0Q+G6ruG6sOG6tuG6oMOMxKnDtHnhu4RDw7Thu5LDgsO0w4zhurBz4bq2w7R34bqw4bupw4zDtOG6sHFD4bqww7RD4bqu4bqw4bq2QULDtErhurDDvUTDtEPhu4DhurbDtHhLQ+G6rsO04bq34bqw4bq8Q+G6rsO0SsOSw7Thu5Xhu5sv4buZ4buR4buTxqEv4bq34bq3LVbhurdbfeG6t2rDtFnDgUPDtEPhu6Hhu5bEqcO04buT4buR4buRaMO0eeG7hEPDtOG7ksOCw7RK4bqwS+G7gHfDtHnDiuG6tsO0SsOSSEPhuq7DtHl0w7Thuqrhu7HDjMO0xKjhu4bDtHl1Q+G6rsO04bqoxqDDtHfhurBPw7RD4bquS+G6vkPDtErhurBz4bq2w7R34bqw4bupSsO0SuG6sHPhurbDtEPhuq5L4buWw7ThurBy4bq2w7ThurBE4buld8O0eXVD4bquw7ThuqjGoMO0dnBEw7R3cETDtHnDgkPhurDDtOG6qOG7msO04bquw5ThurbDtOG7ksOAw7ThurFJw7Thurdbw6194bq3w7R54bqiw7R3xJDDtOG6qMOBw7ThurBEcnfhurDDtErhurBLw7Thuq5EQsSpw7Thu5TDlMO04bqqxqBqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW9u4bq2QuG6rsO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XhurZXw71DSsO94buIw7XDtMSoSuG7luG6qsO9ZsO14buY4bq2eErhurDhu4vDtOG7o+G7keG7k8OM4buU4buJw7ThurDDveG6tuG6ruG6sErhu4vDtMah4buT4buXw4zhu5Thu4nDtcO0xKjhu4h3ZsO1Ly93eENqduG7oURK4bqw4buhQ+G6sOG6sEThu6Fq4buSQy94w73EqOG6qEpEw4wvQ8O94buYxKgv4buZ4buZ4buR4buTL+G7meG7keG7kXjhu5fhu5nhu5Phu5Xhu53hu5Hhu5VK4bud4buf4buX4buX4buf4bqq4buRauG6rMOM4bquw6zhu4hmxqHhu6PDtcO04buh4bqqSmbDtTpEw7lD4bquw7Q6xJDhu6Hhu4vDtFfhurBL4buW4bqiQ8O0duG6tsOBQ8O0SuG7iERD4bquw7RK4bqwS8O04bquRELEqcO0w4zhurDGsEPDtOG6qkRy4bq2w7R34bqw4bupSsO0SuG6sHPhurbDtcO04buY4bq2eErhurBmw7Xhu6Phu5Hhu5PDtcO04bqww73hurbhuq7hurBKZsO1xqHhu5Phu5fDtcO0L29uL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFfhu6HDjErhurZEQ8O1b1bhuqLDtErhurBLw7Thuq5EQsSpw7Thu5TDlMO04bqqxqDDtHfhurDhu6lKw7RK4bqwc+G6tsO0ecOSSHfDtErhu4jhurbhuqJDw7ThuqjhurDhu6HhurbDtHnhur5D4bquw7R24buAw7RKcuG6tsO0d3B3w7ThurDhu4DDtOG6ruG6tuG7ocO0eeG6tEPhurDEqcO0QuG7oUPhuq7DtOG6qnLhurbDtOG6sOG6tuG6oEvDtOG7iktzw7RK4bqyd+G6sMO0d8OVd8O0SuG7iERD4bquw7R34bq8Q+G6rsO0SnB3w7Thu5LhuqDDtMSo4bq2Q+G6sMO0QuG6vOG6tsO0SuG7iMOSR0Phuq5qbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW86S+G7luG6oEPDtHfDk0Phuq7DtOG7lMaw4buWw7RCRuG6tsO0Q+G6sOG6tsOAS8O04buIdEPhurDDtErhurBEcErDtEPDkkZ3xKnDtErhu4jhur5D4bquw7RCRuG6tsO0d8aw4buWw7Thu5Thu6FD4bqwxKnDtEPhurDhurbDgEvDtEpL4buWw4FDw7R5w5JHQ+G6rsO0SsOVw7Thu4pLc0PDtHhEw7R3cHfDtErhu4bDtHfhurDhu4x3w7R5RHFDw7RK4bqw4bqiw7RJw7Thu5R0xKnDtErhurDDgsO0SuG7iOG7qUPDtMOM4bqwTsO0SuG7iHB34bqww7RK4bqww5JHQ+G6rsO04buUS+G7lkFDw7R5w5JId8O0eMOJQ8O0eOG7tcOMw7Thu5LhuqDDtMSo4bq2Q+G6sMSpw7R5c0LDtHZzRMO0SuG6sERwQ+G6rsO0eXRD4bquxKnDtMSocnfhurDDtHnhu7XDjGrDtFnhur5D4bquw7RK4bqwR+G6tsSpw7RKckTDtHnhurbDgEvDtOG6qOG6tuG6oEPDtHfhurBEw7Thu53DtOG6qnFD4bquw7RD4bqu4bqww4DDtErhu4hBQ8O0ecOC4buhw7R2cUPDtOG6quG7scOMw7R5w4DDtHBDw7R2c0TDtOG7kuG6oMO0QuG6vOG6tsO0SuG7iMOSR0Phuq7EqcO0SuG7hsO0d+G6sOG7jHfDtEPhurDhurbDgEvDtOG6sERySsO0eeG7gEPhuq7DtHZzRMO04buS4bqgw7RC4bq84bq2w7RK4buIw5JHQ+G6rsSpw7RKdUPhuq7DtHfDkkdD4bquw7RKS+G7lkFDw7RK4buIS+G7lsOAQ8Spw7RDxrBD4bquw7R34buhRMO0xqDDtErhurDhu4x3w7RD4bquw5JH4bq2w7R4xrBDw7R34bqwS0Phuq7DtErhu6Hhu5bDtOG6qnFCw7TEqHJ34bqww7RC4bq84bq2w7RK4buIw5JHQ+G6rsSpw7ThurByQ8O0d+G6sMOBw7RK4bq0Q+G6sMO0SuG7iHJD4bquw7Thu5Lhu4xKxKnDtHnhu4bDtHfhurDhu6lKw7RK4bqwc+G6tsO04buI4buhw7RC4bq84bq2w7RK4buIw5JHQ+G6rmpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b1nhuqLDtEPGsEPhuq7DtHfhu6FEw7R34bqw4bupSsO04bqqw5JIQ+G6rsO0QuG6vOG6tsO0SuG7iMOSR0Phuq7EqcO04bqwS+G7luG6oEPDtDpEw7lD4bquw7Q6xJDhu6HDtErhurbDgcOMw7RKTnfDtHfhurDhuqTDtHlyRMO0d3B3w7TDjOG6sEVD4bquxKnDtHbhu6FDxKnDtEPhuq5xQ+G6sMSpw7R5RHFDw7RK4bqw4bqixKnDtOG6s1ZbWMO0d3B3w7Thu5R0xKnDtErhurDDgsO0SuG7iOG7qUPDtOG6qnRD4bqww7R5ckTEqcO0d+G6sOG6pMO0eXJEw7Thu4pL4buWw4FKw7ThuqrhurbhuqBKw7RK4bqww5V3w7ThurDhurbhuqBDw7R3cHfDtHbhurbhuqBDw7TDjOG6sHDDjMSpw7Thuq7hurZz4bq2w7TDjOG6sHDDjMO0dnNEw7Thu5LhuqDDtELhurzhurbDtErhu4jDkkdD4bquxKnDtMOM4bqwcErDtErhu4jhurbhuqJDw7TEqMOKw7ThurDhu4DDtOG6ruG6tuG7ocO0eeG6tEPhurDDtErhurDhu6FCw7Thuq7hurbhu6HDtELhurzDtOG6sOG6tEPhurDDtMOM4bqwxrBDw7ThuqpEcuG6tsSpw7Thu5TDlMO04bqqxqDDtHfhurDhu6lKw7RK4bqwc+G6tsO0SnLhurbDtEPhuq5L4bq+Q8Spw7RKdUPhuq7DtHfDkkdD4bquw7ThuqjhurbhuqJCw7RK4buI4buhxKnDtMOM4bqwcErDtOG6sOG6tuG6oEPDtOG7lMOUw7ThuqrGoMO04buS4bq2w7TDjOG6sHJCw7Thu5LDgMO0dnNEw7Thu5LhuqDDtELhurzhurbDtErhu4jDkkdD4bquw7R5w4rhurbDtOG7kkbhurbDtHdwd8O0d+G7hMO0xKhJw7TEqHNDw7Thu5RL4bupSsSpw7ThuqjhurZD4bqww7R4ROG7oUPhurDEqcO0eMOCd+G6sMO04buSTuKApm4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvM0Phuq7DtFvhuq5L4buWw4NDw7RldUPDtOG6t+G6tuG6oELEqcO04bq34buIw5JJQ+G6rsO0w4zhurBFQ+G6rsO04bq3W8OtfeG6t8O04bqwS+G7luG6oEPDtDpEw7lD4bquw7Q6xJDhu6HDtHfhurBEw7R24bq2w4FKxKnDtErhurBH4bq2w7Thuq7hurbhu6FDw7RKRuG6tsO0ecOC4buhw7TDjOG6sMOS4buEQ+G6rsO0xKjhu7nDtErhurbDgUPDtOG6sHFD4bqww7ThuqjhurbhuqBDw7RKRHFDxKnDtOG7lMaw4buWw7R4w5VD4bquw7ThuqjhurBLw7Thu5TDlMO04bqqxqDDtOG7iHB3w7RK4bqwc+G6tsO0SuG7scOMw7RK4buIS0Phuq7EqcO0Q8awQ+G6rsO0d+G7oUTDtEN1Q+G6rsO04bqqw5V3w7Thu4pLc0PDtOG6qsagw7Thu5Jxw7RD4bquS+G6vkPDtEPhurDGsEPDtOG6qsOVd8O0d+G6sETDtHfhurxD4bquw7RKcHfDtHZzRMO04buS4bqgw7RC4bq84bq2w7RK4buIw5JHQ+G6rsSpw7RKdUPhuq7DtHfDkkdD4bquw7Thuq7hurZwQsO0xKhwSsSpw7Thu4pLc0PDtOG6qsagw7RC4bq84bq2w7RK4buIw5JHQ+G6rsO0SnLhurbDtHfhu6nDjMO04buUdGrDtD7hurDDunfDtMOM4bqwTnfEqcO0w4zhurBFQ+G6rsO0Q+G6ruG7juG7ocO04bq8w7RD4bqw4bq2w4NCxKnDtMSoS+G7lsO0SuG6sERw4bq2w7RC4bq84bq2w7RK4buIw5JHQ+G6rsSpw7TDjOG6sHBKw7R54buAQ+G6rsO0d3B3w7TDjOG6sERD4bquw7RK4buIcUTDtOG7lMaw4buWw7R4w5VD4bquw7Thu5Jxw7R2c0TDtOG7kuG6oMO0d3ND4bqww7Thu4pL4buhQ8O0QuG6vOG6tsO0SuG7iMOSR0Phuq7DtErhurDDvUTDtErhurZBS8O0d+G6sOG6ssO04buU4buhQ+G6sMO0LcO0xKhyd+G6sMO0LcO0eeG7tcOM4oCmbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4zhu6BLSuG6sEThu4jDtW/hurfhuq/hurNbP8O0e0BuL8OMbw==

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]