Với chủ đề “Mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội”, Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN lần thứ 37 (ASSA 37) đã được tổ chức trọng thể ngày 9/12 với sự tham gia của 23 tổ chức thành viên ASSA tại 23 điểm cầu. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập, Hiệp hội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành theo hình thức trực tuyến.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bubRXRyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVw6nDieG7mOG7guG6tnHhu50gS8OJckbEkEXhurxy4buqZWXhu6pyw7rFqcO0cjnhu4xy4buQS0bEkHLhuq7DieG6qkZyw4Phu6tHcsOVReG7nHLhu6tGcuG7ksOJRkVyw5p3ckVLw4nhu5svRXThu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5Ug4bq24bur4bquceG7nWlPw4lyxIJF4buccuG6sOG6qHLigJw54buMcuG7kEtGxJBy4bquw4nhuqpGcsOD4burR3LDlUXhu5xy4burRnLhu5LDiUZFcsOad3JFS8OJ4oCd4buTciBLw4lyRsSQReG6vHLhu5jhu5BRxIJy4buY4buUw5nhuqxGcirhu6tGciZFQcOVckXhu61GRXIgw4nhuqrDlXJFS8OJcuG7qkZy4buSw4lGRXLDmndyRUvDiXLhu6plO+G7qmFy4buCw4FGcuG7mEXhu6Byw7rFqXLhu5fhu6plZeG7qnLDusWpxqFy4bqwd3LhurDhu57DksSCcuG7mExyxIJF4bugxIJy4buY4buQw41GxJBy4buYRUJyRsSQ4butw5ly4bupL3R1clRPw4ly4buSUXLhu5hF4bur4buEcsSQw4nhu6tyxILhu5zhu6tydcO6cuG7mExyxIJF4bugxIJy4buYReG7rUZFclTDieG6pkZy4buqZWXhu6py4buY4buvw4lydcO6cuG6sMOJQuG7hHLEgsOB4buU4buZcjrhu7nDmXLhu4Lhu61y4buCw4FGcuG6sMOB4buUcuG7mMOJ4bqmRnLhu4ZCcuG7mFBy4buGRcOJcuG7mEXhu61GRXLhu4LDgMOV4buTciDDieG6qsOVckVLw4ly4buYTHLEgkXhu6DEgnIgS8OJckbEkEXhurxyKuG7q0ZyJkVBw5VyReG7rUZFcuG7mEXhurZHckXhurpGRXLhu5hF4bugxIJy4buY4buQUcSCcuG7mOG7lMOZ4bqsRuG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budw6lF4bur4buEcuG6rlFyVOG7rXLEgkXhu5xy4buY4buQ4bq6ciBLw4lyRsSQReG6vHLhu5jhu6/DiXLhurDDiULhu4RyxILDgeG7lHIm4bur4buEw5Xhu5TEgkXDieG7q3LEgkjDtHLhu4hGxJByIOG7q+G7gMOJcsOh4buE4bur4buQcirDiUZyOUdF4bqu4buZcj/hu6vhu4LDiXItcsOpTEbEkHIiw4nhu7Hhu4Ry4bqwxKjEgnJk4buU4buocsOp4bq4RnLhu5hF4buxxIJyRsSQ4buew5PDiXLhu4Lhu6tHcuG6sEtGxJByKuG7kOG7lEbhurbDieG7k3ImReG7nHLhu5jhurzEgkVy4buqZWXhu6rhu5EmReG7nHLhu5jhurzEgkVyIEvDiXLhu4hGxJByw6Hhu5Thu4ZyZeG7q+G7hFTDieG7mEXDmeG6tuG7q3ItcsOpTEbEkHIiw4nhu7Hhu4Ry4bqwxKjEgnJk4buU4buocuG7qkZy4buSw4lGRXLDmndyRUvDiXLhu5fhu6plw6wgxqFyZOG7lMSoxIJyxJDDieG7q3Im4bur4buEw5Xhu5TEgkXDieG7q+G7k3JjRUhyJkXhu5xy4buY4bq8xIJFcuG7qmVl4buq4buRclThu61yOHdGRXLhurDhu69HcsSC4buxxIJy4buYTHLEgkXhu6DEgnLhu5hF4butRkVyVMOJ4bqmRnLhu6plZeG7qnLhu5jhu6/DiXLEguG7scSCcuG6sMOJQuG7hHLEgsOB4buUcuG7hkXhu7HEgnJGReG7q+G7lHLhu5jhu5BHRsSQcuG7hkXhu5RyVFHEguG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budw6nhu6/DiXLhurDDiULhu4RyxILDgeG7lHJpw4nhuqrhu5hyYeG7q+G7hOG7k3IgS8OJckbEkEXhurxy4bqw4buew5LEgnLhu5hMcsSCReG7oMSCcuG7mOG7r8OJcsOp4buQ4buURsSQcuG7mOG7ueG7hHIgS8OJckbEkEXhurxyw5Thu5TEqMSCcuG7mOG6rOG7k3Ig4butcmFLw4nhu5Ny4bqu4bueT8OJcuG7klFyxIJF4buccuG7mOG7kOG6unLEguG7nOG7q3LDqUxGxJByIsOJ4bux4buEcuG6sMSoxIJyKiDDrCByacOJ4bqq4buYcmHhu6vhu4RyYcSQ4buUw5lDRnLDqUXhuqxyOeG7r0ZF4buZciBLw4lyRsSQReG6vHLEgkhy4buSUXLhu5hF4bur4buEcuG6rlFyxILhu5zhu6ty4bqw4buvw4ly4bquw4nhuqpGcuG7hEvhu5hy4buSxKhyKkvhu5NyRsSQ4butRkVy4buCw4nhuqZGcsOU4buU4burRuG7kXJjRUhyw6lMRsSQciLDieG7seG7hHLhurDEqMSCciogw6wgcmnDieG6quG7mHJh4bur4buEcjrhu61HcmnDieG6quG7mHLhu7BGRXJU4butcuG7gndGRXLhurDhu69HcsSC4buxxIJy4bqwTkZyVOG6vHLhu5jhu5BRxIJy4buYReG7lEvEgnIqIMOsIHJpw4nhuqrhu5hyYeG7q+G7hOG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4bud4bubw4nhu4TEkHLhu5Lhu5DEgm9xLy/EguG6rkbhu5nDg+G7q0fhu5hF4burRkVFR+G7q+G7mVRGL+G6ruG6tuG7kuG7huG7mEfDlS9G4bq2VeG7ki91c8O54bupL8O5xrDhuq7DunThu6XDucO6c3Phu5jhu6nGsMawxrDDuXThu6Xhu4J04buZ4buAw5XEkHFyL+G7neG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budw6lH4butRnLEgnZGRXIgS8OJckbEkEXhurxy4buY4buvw4lyOsOJQuG7hHLEgsOB4buUcsSC4buc4burcmnDieG6quG7mHJh4bur4buE4buZcuG7l1ZGRcO0csOpOMah4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu51pw4nhuqrEgnIgS8OJckbEkEXhurxy4buqZWXhu6pyw7rFqXLhurDhu57DksSCcuG7mExyxIJF4bugxIJy4bqwSkbEkHLhu5hFw5PDiXJUT8OJckZFw4nhuqjhu5Ry4buSUXLhu4bDieG6qkZy4buCT0ZyxILhu5zhu6ty4buqZTvhu6phcuG6sOG7lkbEkHJU4butR3JGeOG7hHImReG7nHLhu5jhurzEgkVy4buqZTvhu6phcnVzdXNyxILhu5zhu6tyacOJ4bqq4buYcmHhu6vhu4Ry4bqwd3Lhu5hFQnJFw4nhuqpGclThu6vDiXLhu5jhu5BJcuG7mOG6uMSCRXLEglHEgnLEguG7nOG7q3IqIMOsIHJpw4nhuqrhu5hyYeG7q+G7hHLhu5jhu6/DiXIgw4nhuqrDlXJFS8OJcsSC4buiRsSQckZF4buecuG7klFyxIJF4buccuG6sEtGxJByxILhu5zhu6tyKiDDrCByacOJ4bqq4buYcmHhu6vhu4Ry4buY4buQR0bEkHJUw4nhuqrEgnLhu5hMcsSCReG7oMSCcsSC4buxxIJyxIJF4buUTcOJckVH4buv4buYcuG6sEtGxJByxIJF4butR3Lhu4RQRsSQckZ44buEciZF4buccuG7mOG6vMSCRXLhu6plO+G7qmFydXN1c3LEguG7nOG7q3Jpw4nhuqrhu5hyYeG7q+G7hOG7mXImReG7nk5GxJBy4buY4buQ4bq6RkVyIEvDiXJGxJBF4bq8csOD4burR3LEkErhu4RyY0XDieG6pkZyRcONw5Vy4buYR+G7rUZy4buYRULhu5FyY0XDieG6pkZyRcONw5VyKuG7q0ZyJkVBw5VyReG7rUZFcuG7qmVl4buqclThu61yY0XDieG6pkZyRcONw5VyKuG7q0Zyw6lF4buecuG7huG7pHLhu6plZeG7quG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budY0Xhu7Hhu5hyw4PDiULhu5Ry4buGReG7q8OJcuG7hOG7r8SCciBLw4lyRsSQReG6vOG7k3Lhu4hGxJByIOG7q+G7gMOJcsOh4buE4bur4buQcirDiUZyOUdF4bqu4buZP+G7q+G7gsOJci1yw6lMRsSQciLDieG7seG7hHLhurDEqMSCcmThu5Thu6hyw6nhurhGcuG7mEXhu7HEgnLEgkVHckbEkOG7nsOTw4ly4buC4burR3LhurBLRsSQcirhu5Dhu5RG4bq2w4nhu5NyJkXhu5xy4buY4bq8xIJFciDDieG6qsOVckVLw4ly4buqZWXhu6pyxIJFR3Lhu5DDvUbEkOG7k3Lhuq7GoHLhu4ZF4buIRsSQcuG7mExyxIJF4bugxIJy4buY4buQUcSCcuG7mMOJ4bqsw5Xhu5NyRkXhu55GxJByVMOJ4bqqxIJy4buYTHLEgkXhu6DEgnIgS8OJckbEkEXhurxyRuG7rcOZcuG7guG7rXLEgsOBRnLhu5hFw4nhuqzhu5hy4bqwQnLEguG7scSCcuG7mExyxIJF4bugxIJy4buYReG7rUZFclTDieG6pkZy4bqu4buUw5ly4buY4buQ4bq6cuG7hMSow4lyRcOSw5Vy4buY4buxxIJyxIJF4buz4buYcsSCReG6pOG7k3LEgsagRsSQckZF4bur4buUcsSCRcOJ4burcuG7ksOCclThuqhyRkVTRsSQclRBRnLhurDhuqhy4burRnLhu5LDiUZFcsSQ4buzw5Vyw5VFdsOJcuG7mOG7kEdGxJByw4PEqMOJcsSCdkZFcuG6sOG7r8OJcuG6ruG6vMSCRXImw6FpMD8tdOG7qeG7k3Lhu5h4RsSQcsSC4buew5NGxJByxILhu7HEgnLEgk5yRUvDiXJFw5LDlXLhu5jhu7HEgnLhu5jhu5Dhu55PxIJyRkVTRsSQcuG7mEXhu7HEgkVy4buYReG7oMSCcsSCReG7nuG7q3Lhu5hQRsSQcsSCSHJGReG7nnJFw4nhuqpGckbhu6vDmeG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budY0Xhu7Hhu5hyw4PDiULhu5RyxIJF4butR3Lhu4RQRsSQciBLw4lyRsSQReG6vOG7k3LDqUxGxJByIsOJ4bux4buEcuG6sMSoxIJyKiDDrCByacOJ4bqq4buYcmHhu6vhu4RyYcSQ4buUw5lDRnLDqUXhuqxyOeG7r0ZFckZFQUZy4buE4buvRkXhu5NyRnjhu4RydXN1c+G7k3Lhu5jhu5BHRsSQcsODxKjDiXLEgnZGRXLEgnZy4buYReG6rHLEkMOJT8OJcsOD4bq8cnZGRXJF4bue4buMRsSQcsOD4buMw4ly4bqu4bq8xIJFcsOD4bqqRkVyJsOhaTA/LXThu6nhu5Ny4buCd0ZFcuG6sOG7r0dyxILhu7HEgnJG4bueT8SCcuG7qmU74buqYXLhurB3ckXDksOVcuG7mOG7scSCcuG7oEbEkHLDlUVIclThu61yVOG7nsOS4buYcsOU4buU4burcuG7mEXhu7HEgkVy4buYReG7oMSCcsODw71GxJByRkVTRsSQckXhu61GRXLhurBLRsSQ4buTcsSC4bur4buEcuG7huG6rOG7mHLhu4Thu69GRXLhu4ThuqThu5Ny4bqw4buzxIJyw4PDieG6quG7mHLhu4Lhu61y4buY4buvw4lyIEvDiXJGxJBF4bq8ciZBw5VyxILhu6tHcuG7qmU74buqYXLhu4LDgUZy4buYReG7oHLDusWpcuG6rkdyacOJ4bqq4buYcmHhu6vhu4RyxIJF4buccuG7mOG7kOG6unLhu5hMcsSCReG7oMSCcuG7mEXhu61GRXLEguG7iEbEkHJU4butR3Lhu5hF4buxRsSQcnR0clRQ4burcsOU4buU4bur4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu53DqUxGxJByIsOJ4bux4buEcuG6sMSoxIJyKiDDrCByacOJ4bqq4buYcmHhu6vhu4RyYcSQ4buUw5lDRnLDqUXhuqxyOeG7r0ZFcsSC4buiRsSQcsSCRUdyw4PDieG6rOG7mOG7k3Lhu4xyxIJBw5Vy4bqwS3LDlOG7lMSoxIJyxJDDieG7q+G7k3Lhu5jhu5BHRsSQcuG7gkty4buY4buQ4bq6RkVyReG7nk9GxJBy4buYT8OJcsSCReG6uEZFcsOVReG7nHLhu5LEqHLhu4xyacOJ4bqq4buYcmHhu6vhu4Thu5NyKiDDrCByacOJ4bqq4buYcmHhu6vhu4Ry4bqw4burRsSQcuG7mOG7kMOJQkZy4buGReG7q8OJcuG7hOG7r0ZFcuG7hOG6pHLDlOG7lOG7sXLhu5jhu5DhurpGRXLEgkXhu5TDmUJGcuG6sEzDiXLhu5LEqHLhu6BGxJBy4bqu4buaRsSQciZhw6nDqXJU4butR3LEguG7lEbEkHLEgkHDlXLhuq7hurzEgkVyVOG7mnLEguG7iEbEkHLEgkVHckbEkOG7nsOTw4ly4bqu4bu5RnJUT8OJcsOD4bueT8SCcuG6sEvhu5hyw5VF4buxcuG7hE/DieG7k3LhurDDiUJGckXhurpGRXLhu4Lhu61yVMOJ4bqqxIJyKiDDrCByacOJ4bqq4buYcmHhu6vhu4RyVFDhu6tyxILhu4hGxJByw4PEqHLhu6BGxJBy4bqu4buaRsSQcnFp4buS4buSMD9yLXIqdkdyRcOJQuG7hHLDmndyRUvDiXLhu5LEqHFyVOG7rUdyRsSQ4butw5lydOG7py90dC91c3Vz4buTcuG6ruG7nk/DiXLhu5JRcsSCReG7oEbEkHLhu4bDieG6rEZyxILhu5zhu6tyw6lF4buccuG7mOG7nk9GxJByJkXhurhGRXLDlUXhu5zhu5lyOuG7ucOZcuG7guG7rXLhu6BGxJBy4bqu4buaRsSQcuG7mOG7kOG6pkZyRuG6qEZy4buYdkbEkHLhu5hFw4nhuqzhu5hyw4Phurxy4bquw4ly4bquS0bEkHLhuq7hu61GRXLEgkVHcsSC4buxckZF4bu5RuG7k3LEkMOJ4buWw5VyRsSQ4buew5PDiXLhu5JScuG6ruG7mkbEkHLhuq5DcuG6ruG7rUbEkHLhu5jhu5Dhu6tyxILhu6Dhu5Ry4buYReG7iEbEkHLhu5jDiUZyVOG6qHLDlOG7lOG7sXLhu5jhu5DhurpGRXLhu5hF4bur4buEcsSQw4nhu6tyVOG7rXLhu5hF4buackXhu57hu4xGxJByxILhu7HEgnLEgkXhuqxy4bqwS3IqIMOsIOG7k3IqIOG7i8Op4buRckbhu7lGxJByxILhu6tHcsSCRUHhu5hy4buC4buew5JGxJBy4bqu4bq8xIJFclThu5pyxILhu4hGxJByVOG6qHLhu6plw6wgcuG7mOG7r8OJcmnDieG6quG7mHJh4bur4buEcuG7mEXhurZHckXhu55PRsSQcuG7mEXhu7lGcuG7mEXDieG6qkbhu5NyxILhu4hGxJBy4buGReG7q8OJ4buTcuG7hMOJRkVyw4Phu6/EgkXhu5Ny4buY4buvR3Lhu5hF4buUw4BGcuG7gsOSw4lyxIJFR3JGxJDhu57Dk8OJcuG6ruG7uUbhu5Ny4buCQcOZckbEkOG7nsOTw4ly4bqu4bu5RnLhu4Lhu63hu4Ry4buY4buQ4buURsSQcuG7mOG7ueG7hHLDlUXhu5rEgnJU4buacuG7mEXhurZHcuG7mMOJRkVy4buYRcOBRnLDqeG7lMOZ4bqmRnLDg8SocsOpw4Hhu4RyRkXhurpGcuG7qmU74buqYXJ1c3Xhu6VyVOG6qHJx4buES+G7mHImS0bEkHLhurBKRsSQcuG7qmU74buqYXLhuq5R4burcuG7mOG7kOG6pkZy4buC4buUw4Dhu5hy4buC4bqq4buTckXhu55PRsSQcuG7mE/DiXJGxJDhu57Dk8OJcuG6ruG7uUZyVOG7rXLhu4JBw5lyRsSQ4buew5PDiXLhuq7hu7lGcuG7guG7reG7hHLhu5jhu5Dhu5RGxJBy4buY4bu54buE4oCdcuG7hOG7rXImReG6uEZFcsOVReG7nHJpw4nhuqrhu5hyYeG7q+G7hHJU4butcjh3RkVy4bqw4buvR3ImQcOVcsSC4burR3LEguG7scSCckbhu55PxIJy4buqZTvhu6phcsSC4bur4buEcuG7huG6rOG7mHLhu5hFUcSCckXDieG6qkbhu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5UqR+G6rsOZceG7nWFFQUZy4buE4buvRkVyRkVTRsSQcuG7mEXhu61GRXLhu5hR4buUciogw6wgcmnDieG6quG7mHJh4bur4buEcuG6sOG7r+G7mHLhurDhu57DksSC4buTcsOpTEbEkHIiw4nhu7Hhu4Ry4bqwxKjEgnIqIMOsIHJpw4nhuqrhu5hyYeG7q+G7hHJhxJDhu5TDmUNGcsOpReG6rHI54buvRkVyxIJFR3Lhu5DDvUbEkOG7k3Lhu5hQcuG7mEVRxIJy4buYw4lDRnJFw4nhuqrhu5Ryw5Thu5R2csSC4buIRsSQcuG7mOG7scSCcuG6sHbhu4Ryw4N2R3Lhu6plw6wgcsSCRUdyRsSQ4buew5PDiXLhuq7hu7lGcmnDieG6quG7mHJh4bur4buEclThu61yVE/DiXLhu5jhu7nhu4Ry4buYReG6rHLhu4Lhu61yw4Phu69G4buTcuG7guG7rXLhurDEqMOJcuG7mOG7scSCcuG7mMOJRnLEgsOAw5lyVOG7rXLhu5hF4butRkVyVMOJ4bqmRnLhu5jhurjEgkVyxIJRxILhu5NyxIJIcuG7mOG7kOG7scSCRXJGRcOJ4bqq4buEcsSC4buc4burcuG7qmVl4buq4buTciogw6wgcmnDieG6quG7mHJh4bur4buEcuG7hEdGxJBy4buE4buUxKhGcuG6sOG7nsOSxIJyxIJFw4nhu6ty4buSw4Jy4buGw4lGRXJGxJBFw4nhuqrhu4RyVOG7rXLhu5hF4bur4buEclRBRnLhu6Ry4buGw4nhuqxGcsSC4buxxIJy4buYTHLEgkXhu6DEgnLhu5hF4butRkVyVMOJ4bqmRnLhu6plZeG7qnJU4bqocsSC4buxxIJyxJDDiXbDiXLDlUXhu7HDlXJFTXLhu5jhu5DDkuG7k3LEkMOJ4buWw5Vy4bqw4buO4buTcuG7ksOCcsSCRcOJ4burclThu61yw4N2R3JU4bqqckbEkOG7nsOTw4ly4bqu4bu5RnJU4buew5Lhu5hyw5Thu5Thu6tyxJDDieG7q8OJcuG6sEfhu69GcuG7hkVIcuG7hkV4RnJG4butw5nhu5lyOkpGxJBy4buYRcOTw4ly4bqw4bqockbEkEXhurxy4oCcxILhu7HEgnLhu5hMcsSCReG7oMSCcuG7mEXhu61GRXJUw4nhuqZGcuG7qmVl4buqcuG7mMOJ4bqsw5Vy4buY4buaxIJy4buYeEbEkHLEguG7nsOTRsSQcuG7gsOJ4bqmRnLhu4bhuqzhu5jhu5NyRcOSw5Vy4buY4buxxIJyxIJF4buz4buYcsSCReG6pHJU4butcuG7nEbEkHJFS3Lhu4Thu69GRXLhu4ThuqRyJkXhu5xy4buY4bq8xIJFcuG7qmVl4buqckZFw4nhuqrhu4Ry4buG4bumcuG7mE/DiXLhu5jhu5BHRsSQckZNcuG7glHEgnJU4butcsOU4buUw5nhuqzhu5hy4buY4bu54buEcsSCReG7lEbEkHJF4bueT0bEkHLhu5hPw4lyw5rhu7nDmXLhuq5RRsSQcuG7hEvhu5hyxIJLRsSQcuG6sEpGxJBy4buqZcOsIHLhu6plO+G7qmFy4bqwSkbEkHLhu5hF4buUw4BGclThu61yw5VF4bux4buYcuG7mOG7kMOJQkbhu5NyVOG6unLhu4LDksOJcuG6uMSCRXLEguG7nOG7q3JGxJDhu57Dk8OJcuG6ruG7uUbhu5NyTEZy4bqw4bq8RkVyVOG7rXLDlUXhu7Hhu5hy4buY4buQw4lCRnLhu5hF4bq8RkVyVOG7nsOSRsSQcsSC4buc4burcuG7hkXhu5RyVFHEguKAneG7k3LDqUxGxJByIsOJ4bux4buEcuG6sMSoxIJyKiDDrCByacOJ4bqq4buYcmHhu6vhu4RyYcSQ4buUw5lDRnLDqUXhuqxyOeG7r0ZFckZFQUZy4buE4buvRkXhu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5UqR+G6rsOZceG7nWFF4bu5RnLhuq7hurzDlXJG4butw5nhu5NyKuG7q0Zyw6lMcsSCReG7oMSCcuG6sHdy4buY4buQ4burR3Iiw4l2w4ly4buYReG7nuG7jEbEkHLEguG7nOG7q3ImReG7nHLhu5jhurzEgkVy4buqZWXhu6pyxIJFR3JGRVNGxJBy4buYReG7rUZFclTDieG6pkZyxIJIckZFU0bEkHLhu5hF4butRkVy4buY4bq4xIJF4buTcuG7huG6rOG7mHLDlOG7lHZyRkzDiXLDg8OA4buY4buZciLDiXbDiXLhu5hF4bue4buMRsSQcuG7qmVl4buqcuG6sOG7nsOSxIJy4buGReG7jMOJcsOa4bueT0bEkHLhu5hQckZ44buEcnVzdOG7peG7k3JGRcO94buEcsSQRcOJckZFw4BGckZFU0bEkHLhu5hF4butRkVyxILhu4hGxJByxILhu5zhu6tyxILhu7HEgnLhu5hMcsSCReG7oMSCcuG7mEXhu61GRXJUw4nhuqZG4buRcuG7hE3DiXLhu5hMcsSCReG7oMSCcsSCSHLhu5hFQnLhurB4RsSQcuG7huG7pHLhu4RL4buYcuG7mEVRxIJy4buYw4lDRnJFw4nhuqrhu5Ryw5Thu5R2ckZFQeG7mHJU4butcuG6sOG7nsOSxIJy4buY4buQ4burR3LEkMOJdsOJcuG7mEXhurZHcuG7hE3DiXJF4buvRsSQcuG7hOG7msSCcsSC4buc4burciLDiXbDiXLhu5hF4bue4buMRsSQcuG7qmVl4buqclRPw4lyxrByReG7r0bEkHLhu4Thu5rEgsO0cjpMw4ly4buET8OJcuG7kuG7sUbEkHLhu5jhu69H4buRciZF4buUw5lCRnLhurBMw4nhu5FyP+G6vMSCRXJU4buacuG7hkXhu7HEgkVyReG7rUbEkOG7kXLDqeG7kOG7lMOZ4bqoRnLhu5hF4buIRsSQcsSCRcOJ4bqsRnLhu4Lhu57DksSC4buRcibhu4hGxJByRsSQReG6qnLhu5hF4buIRsSQcuG7mMOJRuG7kXIq4burR3LDlUXhu5xyw4N2R3JFw4lC4buE4buRcmThu5R2RnLhu4Lhu6Ry4buY4butw4lyxIJF4bq4RkXhu5FyZOG7lHZGcuG7mOG7kOG6vOG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budw6nhu6/DiXJjRcOJ4bqmRnJFw43DlXLhu5hH4butRnLhu5hFQnLEguG7nOG7q3Lhu6plZeG7qnLDusWp4buTcuG7mEXhu6vDmXLhu4Thu7Phu5hyKiDDrCByacOJ4bqq4buYcmHhu6vhu4Thu5Nyw6lMRsSQciLDieG7seG7hHLhurDEqMSCcmHEkOG7lMOZQ0Zyw6lF4bqscjnhu69GRXJGRcOARnIiw4l2w4ly4buYReG7nuG7jEbEkHLEguG7nOG7q3ImReG7nHLhu5jhurzEgkVy4buqZWXhu6pyVOG6qHJF4buvRsSQcuG7hOG7msSCcuKAnMOpw4nhuqzDlXLhu5jhu5rEgnLEgnbDiXLhu5jDieG6rEbigJ1yVE/DiXJGS8OJcuG6ruG7lEbEkHLigJwqIMOsIHJpw4nhuqrhu5hyYeG7q+G7hHLDlUXhu7Hhu5hy4buY4buQw4lCRnLhurDEqMOJcuG7mOG7nsOSRsSQcuG7mEXhu6vhu4RyxJDDieG7q3IqIMOsIHLhu5hRckbEkOG7lMOZ4bqqRuKAneG7mXLDqUXhurZHcsOD4buxR3LEguG7sUdyxILhu5zhu6tyKiDDrCByacOJ4bqq4buYcmHhu6vhu4Thu5Ny4buYRVHEgnJFw4nhuqpGcuG7hOG7msSCcuG7mMOJ4bqm4buUcsSC4buc4burcmHEkEXhurxyw5Thu5TDmeG6rOG7mHLhu5LEqHJ1xrAtYWQvw6nDrXJU4bqocsSCdsOJcsSC4buxxIJFcsSCReG6uEZFcuG7kuG7scSCRXIqIMOsIOG7k3JUT8OJckZFU0bEkHLEkMOJdsOJcsOVReG7scOVcuG6sEpGxJByw4NLcsSC4buiRsSQckZF4buecuG7klFyVOG7rUdyxILhu5RLxIJyxILhu5zhu6tyxIJ2ckXhuqpy4buYRcSoRsSQcsSCReG6uEZFcuG7mOG7kOG6vHItcsOad3JFS8OJ4buTclTDieG6qsSCcsOVReG7seG7mHLhu5jhu5DDiUJGckbEkOG7nsOTw4ly4buYReG7q+G7hHLEkMOJ4burciogw6wgcuG7mFFyRsSQ4buUw5nhuqpGcuG6sHdy4bqw4buv4buYcuG6sOG7nsOSxIJy4buG4bqs4buYcsOU4buUdnJU4buew5Lhu5hyw4PDgMSC4buZcmXEqHJGxJDhu57Dk8OJcuG7mEXhu6vhu4RyxJDDieG7q3Lhu5h4RsSQcuG7hE/DiXLhu5jhu5BHRsSQckZ44buEcnVzdOG7qXLDg8O9RsSQcuG7mExGxJBy4buSxKhyRsSQ4buew5PDiXJUw4BGcuG6sEtGxJBy4bqw4buew5LEgnLEguG7nOG7q3J0dHJGeOG7hHLhu5jhu5Dhu55PxIJy4bqwSOG7mXLDqeG6uEZFcuG6sOG6rEZyReG6rOG7mHJGeOG7hHJ1c3Thu6nhu5Ny4buYR+G7rUZyw5Thu5TEqMSCcsSCSHLhu6XFqXPhu5lzc3NyRsSQ4buew5PDiXLhu5hF4bur4buEcsSQw4nhu6tyKiDDrCBy4buYUXJGxJDhu5TDmeG6qkbhu5Ny4buYeEbEkHJ14bunw7rhu5lzc3NyRsSQ4buew5PDiXLhu5JHclRPw4lyRnjhu4RydXN0xrDhu5lyw6nhurhGRXLhurDhuqxGckXhuqzhu5hy4buYReG7sUbEkHJ0dC91c3Vz4buTcuG7ksSockbEkOG7nsOTw4ly4buYReG7q+G7hHLEkMOJ4burciogw6wgcuG7mFFyRsSQ4buUw5nhuqpGcuG7mOG7kOG6pkZy4buYR+G7rUZyw5Thu5TEqMSCcuG7guG7rXLhu6nFqXPhu5lzc3NyRsSQ4buew5PDieG7kXLhu55PxIJy4buY4bq4RkVy4bqw4bqsRnJF4bqs4buYckZ44buEcnVzdXPhu5Ny4buSxKhyRsSQ4buew5PDiXLhu5hF4bur4buEcsSQw4nhu6tyKiDDrCBy4buYUXJGxJDhu5TDmeG6qkZy4buS4bqkcuG6sOG7r+G7mHLEgkdGcuG7ksSocuG7hkVHdkbEkHJ04buTdHLhu5jhu5DDieG6quG7lHJGxJDhu57Dk8OJcuG7mEXhu6vhu4RyxJDDieG7q+G7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budw6nhu6/DiXJjRcOJ4bqmRnJFw43DlXLhu5hH4butRnLhu5hFQnLEguG7nOG7q3IgS8OJckbEkEXhurzhu5NyxILhu7HEgnLhurDhu6/DiXLDg8OJQuG7lHLhurB3csSCRcOJ4burcuG7ksOCcuG7hsOJRkVyRsSQRcOJ4bqq4buEcuG7mEVRxIJy4buYw4lDRnJFw4nhuqrhu5Ryw5Thu5R24buTclRPw4ly4buncsSCReG7nHLhurDhuqjDtHI54buMcuG7kEtGxJBy4bquw4nhuqpGcsOD4burR3LDlUXhu5xyVOG7rXJFR+G7r+G7mHLhurBLRsSQcsSC4buc4burcmFlZV1y4buXZOG7lOG7qHLhu6plw6wgcibhu6vhu4TDleG7lMSCRcOJ4burxqHhu5Fyw6lFUcSCckXDieG6qkZyKiDhu4vDqXLEgkVHckbEkOG7nsOTw4ly4buC4burR3LhurBLRsSQcuG7l2E4OsahcuG7hkXhu5RyVFHEgnLDlUXDiXLEgkXhurhGRXLhu5hF4bugxIJy4buXJk5yw5Thu5Thu6tGciog4buLw6lyY0XDieG7gsOJw5XDlcOJRuG6tuG7ksah4buRcsOp4buQ4buUw5nhuqhGcuG7mEXhu4hGxJByRcOJ4bqq4buUcsOU4buUdnLhu5cmTnLDlOG7lOG7q0Zy4buqZcOsIHLDqUXhu7HDiXI44burRsah4buRcmVRcsSCReG7lMOZQkZy4bqwTMOJcsOVReG7lsSCcuG7gsOSw4ly4buqZcOsIHLEgkVHcmE4OnJGRcOAw5VyxILhu55y4buXJk5yw5Thu5Thu6tGcuG7qmXDrCByY0XDieG7gsOJw5XDlcOJRuG6tuG7ksah4buRciZFw4nhu6ty4buSw4Jy4buGw4lGRXJGxJBFw4nhuqrhu4Ry4bqwduG7hHLDg3ZHcuG7qmXDrCByxIJFR3JGxJDhu57Dk8OJcuG6ruG7uUZyVOG7rXI/YXLhu5jhu5BHRsSQcsODxKjDiXLEgnZGRXLhurDhu6/DiXLhuq7hurzEgkVyJsOhaTA/LXThu6ly4buXKuG7q0Zyw6lF4buULWVMcuG7mEXDguG7k3IqIMOsIHJpw4nhuqrhu5hyYeG7q+G7hMah4buRcjjhu6tHcuG6sEtGxJBy4buY4buQR0bEkHJG4bqoRnLhu4bDiUZFcuG7mOG6rHIiMCJyw5Thu5Thu6tyxILhu7HEgnJGReG7rXLEguG7lEbEkHLEgkHDlXLhuq5R4burcuG7mOG7kOG6pkZyRuG6qEZy4buYdkbEkHLhu4RPw4ly4buXZOG7lOG7qHJjRUlGxJByw5rhu6tyw6nhu5Dhu5RGxJBy4bueTkbEkHI54bur4buC4burw5nhu5LDieG7q8ah4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu50mRcOJ4burcuG7ksOCclThuqhyRkVTRsSQcsSQw4l2w4lyw5VF4buxw5VyVOG7rXLhu4bhuqzhu5hyw5Thu5R2cuG6sOG7r+G7mHLhurDhu57DksSCcuG7mOG7kEdGxJByVMOJ4bqqxIJy4bqwduG7hHLDg3ZHcuG7mMSow4ly4bqw4burcsOU4buUw5nhuqhGcuG7gsOSw4lyxIJFR3JGxJDhu57Dk8OJcuG6ruG7uUZyVOG7rXLhuq5H4burRkVyRsSQRcOJ4bqqw5Vy4buY4buQR0bEkHLDg8Sow4lyxIJ2RkVy4bqw4buvw4ly4bqu4bq8xIJFcibDoWkwPy104bup4buTcuG7iEbEkHI/4bueTkbEkHJpeEZyIOG7rUfhu5PDqeG7kOG7nuG7jEbEkHIq4burRnJk4buUdkZy4buC4bukcsOpReG7lHItcmVM4buTcsOpRcOCcuG7lyogw6wgcmnDieG6quG7mHJh4bur4buExqFyRkVBRnLhu4Thu69GReG7k3LEguG7okbEkHJGReG7nnLEguG7scSCckbhu55PxIJy4buY4buQ4bqmRnLhu5hF4bqscsSQw4lPw4nhu5Ny4bqu4bq8xIJFcibDoWkwPy104bupcuG7mOG7scSCcuG6sEtGxJByRsSQRcOJ4bqm4buEcuG7mOG7kMONRsSQcuG7mE/DiXLhu4TDjcOJcuG7hOG7s+G7mHLEguG7nOG7q3LhurDDk8OJcuG7ksSoRsSQcuG7hsOJRkVy4buY4bqs4buTcsOad3JFS8OJcuG7mOG7r8OJcmnDieG6quG7mHJh4bur4buE4buTcuG6ruG6okZy4bqw4bqsRnJGxJDhu5TDmXLEgk7DtHLEguG7scSCcuG6rkfhu6tGRXJGxJBFw4nhuqrDlXLhu5h4RsSQckbDknIqIMOsIHLhuq5HckVH4buv4buYcuG6sEtGxJBy4buSdkZyw5rhu5RB4buYcuG7hsOJRkVy4bquR+G7q0ZFcuG7hkVIcuG7hkV4RuG7kXLhu4Lhu6tHcuG6sEtGxJBy4buYReG7q+G7hHLEkMOJ4burciogw6wg4buTciog4buLw6lyxJDDiXbhu4Ry4bquR3LDg+G6vHLhu4RB4buYclTDieG6qsSCcuG7guG7reG7hOG7kXLhu4ZFSHLhu4ZFeEZy4buY4buQR0bEkHJUw4nhuqrEgnLhu4Thu4xy4buQS0bEkHLhurDEqMOJcuG7mOG7nsOSRsSQcuG7mEXhu6vhu4RyxJDDieG7q3IqIMOsIHLhu5hRckbEkOG7lMOZ4bqqRuG7meG7meG7mXI/UXLhurBH4buxRnLhu5jhu5Dhu55PxIJyRkVTRsSQcuG7hkVIcuG7hkV4RnJG4butw5nhu5NyJkXhurhGRXLDlUXhu5xyacOJ4bqq4buYcmHhu6vhu4Ry4bqwd3JF4butRkVy4bqwS0bEkHLhu5BB4buYcuG7kk/hu4Ry4buY4buQR0bEkHJUw4nhuqrEgnLEguG7iEbEkHLDg8SocuG6ruG6vMSCReG7kXJF4buUw5ly4bqwS0bEkHLEgnZyReG6qnLhu5hFxKhGxJByxIJF4bq4RkVy4buY4buQ4bq8clThu61HcsSC4buUS8SCcsOU4buUw5nhuqzhu5hy4buCw4nhuqrhu5hyxILGoEbEkHLhu5JRcuG6sEpGxJBy4buCSUbEkOG7k3LhurBH4butRnLhu4bhuqzhu5hyxILhu5zhu6ty4buYR+G7rUZy4bqu4bu5RuG7kXLhurBKRsSQcuG7mEXDk8OJcuG7mOG7kMOJQkZy4buGReG7q8OJcuG7mEVRxIJyRcOJ4bqqRnLEguG7scSCckZFw4nhuqrhu4RyVOG7muG7k3LEkMOJdsOJcsOVReG7scOVcsSCQcOVcsOD4buxxIJFcuG7oEbEkHLDlUVIclRPw4ly4bqu4bq8xIJFcibDoWkwPy104bupcuG7mEXhu7FHcsSQ4buOcuG7hkVIcuG7hkV4RnLEgkVHcuG7knZGcsOa4buUQeG7mHLhu4bDiUZFcuG6rkfhu6tGReG7k3LDg3ZHcuG6sHbhu4Ry4buqZcOsIHLEgkVHcuG7hMONw4lyRsSQ4buew5PDiXLhuq7hu7lGclThu61y4bquR+G7q0ZFckbEkEXDieG6qsOV4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu50/R3LhurBI4buTcuG7hOG7s8SCcuG6rsagcuG6ruG6vMSCRXLDg+G6qkZFcuG6rsOJQ0Zyw4PDieG6rEZyw5VF4bugxIJy4buY4buvw5Xhu5NydkZFckXhu57hu4xGxJBy4buYT8OJcuG7hMONw4ly4buE4buz4buYcsSC4buc4burcuG6sMOTw4ly4buSxKhGxJByxIJF4bq4RkVy4buY4buQ4bq8ci1y4buGw4lGRXLhu5jhuqxyLXLDmndyRUvDiXLEguG7nOG7q3LhurBB4buYckbhu55PxIJyRkXhu55GxJByw5Thu5TDmeG6qEZy4buCw5LDiXLEguG7nOG7q3JGxJDhu57Dk8OJcuG7mEXhu6vhu4RyxJDDieG7q3IqIMOsIOG7k3IqIOG7i8Op4buTcsODdkdyRcOJQuG7hHLhu5hFQeG7mHJGxJBFw4nhuqrDlXJU4bqiRnLhu4Lhu5Thu4hGcuG6sOG7nsOSxIJy4bqwduG7hHLDg3ZHcuG6sMOBw5ly4bqw4buc4buTcuG7huG6vMOVcuG7mEXDk8OJ4buZcjfhuqzhu5hyw5Thu5R24buTcnR0cuG7mEXhu7FGxJBy4bqww4Hhu5RyRnjhu4RydXN1c+G7k3LEgnZyRuG7nk/EgnLhurB3csSCSHJ04buZc3Phu6fhu5nFqXXGsHJGxJDhu57Dk8OJcuG6sOG7nsOSxIJyReG7nuG7jEbEkHLDg3ZHckXDiULhu4Ry4buYRUHhu5hyRsSQRcOJ4bqqw5Vy4buX4buYeEbEkHJ1w7nDsnLhu5JHclRPw4lyxILGoEbEkHLhu4bhu6ZyRnjhu4RydXN04bupxqHhu5Fyw5Thu5Thu6hyKiDhu4vDqXLhurB3csSCRcOJcuG7mOG7kHZyxIJFw4lyw5VF4bq4cjcmKnLEgkVHckVORnJ04buldHLhu5jhu5DDieG6quG7lHLhu4Lhu57DkuG7mHJGxJDhu57Dk8OJcjcmKnIqIOG7i8OpcuG7l8ODw71GxJBy4bupc8OycuG7kkdyVE/DiXLEgsagRsSQcuG7huG6unLEguG7nOG7q3JGeOG7hHJ1c3Thu6nGoeG7kXJ04buZ4bunxanhu6dy4bqwTkZyVOG6vOG7k3Lhuq5H4burRkVyRsSQRcOJ4bqqw5Vy4bqw4buew5LEgnLhu5jhu6/hu4Ry4bquUEbEkHLhurBIRsSQclThu61HcsOU4buU4buockXhu57hu5Ry4buY4buQ4bq4clThu61y4buYUnLhu5jhu5RB4buYcuG7mOG7nk5GxJBy4bugRsSQclRPw4ly4buSxKhy4buYw4nhuqhGcuG7guG7rXLhu6fDunNy4buYxq9y4bqwSkbEkOG7meG7meG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budKuG7lEzDiXLEgkXDieG6qOG7lOG7k3Lhu5jhu6/DiXLEguG7scSCcuG6sMOJQuG7hHLEgsOB4buUcuG7mOG7kFHEgnLhu5jhu5TDmeG6rEbhu5NyxILhu7HEgnLhurDhu6/DiXLDg8OJQuG7lHLhu5jDieG6rMOVcuG7mOG7msSCckXDjcOVcmNFw4nhuqZGcuG7mEfhu61GcuG7mEVCclRPw4lyxIJF4buccuG6sOG6qHJxOeG7jHLhu5BLRsSQcsOD4burR3LDlUXhu5xy4buqZcOsIHFyVE/DiXLhu5hF4bur4buEcuG7guG7lMOARnLEguG7nOG7q3LhurDhu6/DiXLhuq7DieG6qkZyIMOJ4bqqw5VyRUvDiXLhu6plw6wgcsOU4buUxKjEgnLhu5jhuqxy4buXMGVl4buqxqFyVOG7rXLDqUxyxIJF4bugxIJyOOG7q0dy4bqwS0bEkHLDlOG7lMSoxIJy4buY4bqscuG7lzA4w6HGoeG7mXLDqcOJ4bqsw5Vy4bqwSHLhu5LhuqRy4bquw4lDRnLhu5Dhu6tyY0XDieG6pkZyRcONw5VyKuG7q0ZyJkVBw5VyReG7rUZFcuG7qmVl4buq4buTcirhu6tGcsOpReG7nnLhu4bhu6Ry4buqZWXhu6pyVOG7rXI4Q3LDg+G6rHLhu4Thu6/EgnIgS8OJckbEkEXhurzhu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5Xhu6rhu5Thu5hFR+G7kHHhu53DqUXhurZHcuG6ruG7q0bEkMSCR0bEkOG7kuG7q0bhu5lURuG7my/DleG7nQ==

Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]