(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 16-10, Hội LHPN huyện Thường Xuân phối hợp với Hội Phụ nữ Công an huyện đã trao tặng quà cho trẻ mồ côi xã Xuân Lộc (Hậu Lộc).
w7Thuqzhu6Phu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3huqnhuqjDkuG6uMOAxqHhu5HDtOG7t+G7kTxJ4bqo4bubw6LhuqzDlOG7m+G6vOG7nOG7m+G7uEbhurzhuqbhu5vDuuG6vOG7m+G6rOG7jFDhurLhurzhu5vhuqnhuqzhu5jEqOG6vOG6puG7m+G7g+G7jHfhurzhu5vDkk/DusOK4bubTuG7jOG7pcOz4bubw4nhuqjhurzhuqzhu5tN4bqs4bqq4bubw4FM4bubw4F54buM4bubw5JPw4Phu5vhurpI4bub4bu5RuG6qMO0L+G7t+G7kcO0L+G6rOG7o+G7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTTzDgMO6Qcah4buR4bqtw7nhurzhuqbhu5vhu6NyLeG7o+G7ncOz4bubPEnhuqjhu5sxPMOiM+G7m+G6rOG7jFDhurLhurzhu5vhuqnhuqzhu5jEqOG6vOG6puG7m+G7g+G7jHfhurzhu5tN4bqsR+G6qOG7m+G6rEpN4bub4bui4buI4bqo4bubPEnhuqjhu5vDouG6rMOU4bub4bq84buc4bub4bu4RuG6vOG6puG7m8O64bq84bub4bqs4buMUOG6suG6vOG7m8OBxrDhu5vDkk/DusOK4bubw5Lhu63hurzhuqbhu5tO4buM4bul4bub4bu54bqsw4rhu5vDkk/Dg+G7m+G6ukjhu5vhu7lG4bqo4bub4bugxrDhu5vhu4Phu4x34bq84bubMUnhu7nhu5vhu488w73hu4zhu5sxSeG7ucO1w7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRw7Thuqjhurrhuqbhu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoeG6qOG7uMOA4bq8w5LDgE/hu5tBw5Lhuqzhu4zhurrhu7fGoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGoeG7nuG6qEHDkuG6rG7hu5t04bud4budTeG7oG/hu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOSbuG7m3B0cE3hu6BvxqHhu5vDk0/hu7nhu4nGoS8v4bu5QeG6vMOy4bu3w7rDisOS4bqsw7rhurzhuqzhuqzDisO6w7Lhu6LhurwvQcOAw5PDicOSw4pNL+G6vMOA4buew5Mv4buf4bufcOG7oy/hu6NwdUHhu53hu5/hu6Phu6Phu5/hu511w5Lhu59xcHVz4bq44budw7JFTeG6pm1P4buJ4bufdXDGoeG7m8O64bq4w5Lhu4nGoTxJ4bqo4bubw6LhuqzDlOG7m+G6vOG7nOG7m+G7uEbhurzhuqbhu5vDuuG6vOG7m+G6rOG7jFDhurLhurzhu5vhuqnhuqzhu5jEqOG6vOG6puG7m+G7g+G7jHfhurzhu5vDkk/DusOK4bubTuG7jOG7pcOz4bubw4nhuqjhurzhuqzhu5tN4bqs4bqq4bubw4FM4bubw4F54buM4bubw5JPw4Phu5vhurpI4bub4bu5RuG6qMah4bub4bue4bqoQcOS4bqs4buJxqF04bud4budxqHhu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOS4buJxqFwdHDGoeG7my/hu5HDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu4w7pNw5LhuqjDiuG6vMah4buRI8OK4bul4bq84bubw5Lhuqzhu6nhurrhu5vhuqzhu4LhuqjDs+G7m8OBSeG6vOG6puG7m+G7ouG6qOG6ruG6vOG7m+G7ucOK4bq84bub4bui4bul4bub4bqm4bqow7rhu5vDgULhurzhuqzDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buR4bu44bqsw7nhu4zhu5vhu7h54bq64bub4bqp4bqsQ+G7mynhuqjDuuG6vOG6psOz4bubw5JPw4Phu5vhurpI4bub4bu5RuG6qOG7m8OS4bqsRuG6vOG7m+G7uOG6rOG6qOG6tuG6vOG6psOz4bub4bugxrDhu5vhu4Phu4x34bq84bubMUnhu7nhu5vhuqzhuqjhurLhurzhu5vDgcO64bq84bqm4bubS+G7m+G7ucOV4bq84bqm4bub4bu34bul4bub4bui4bul4bubw7rhurzhuqzDs+G7m+G6rMOK4bul4bq84bub4bu5xanhurzhuqzhu5vhuqbhuqjDuuG7m8OBQuG6vOG6rOG7m094w5Lhu5vDieG6rOG6vuG7m8OJ4bqs4bup4bq8w7Lhu5vhu7jhuqzDueG7jOG7m8OB4buYSuG7ueG7mzxJ4bqo4bubMTzDojPhu5vhuqzhu4xQ4bqy4bq84bubw4nhurDDkuG7m+G6vEfhuqjhu5vhu6Lhu4jhuqjhu5s8SeG6qOG7m03huqzDlOG7m+G6vOG7nOG7m+G7uEbhurzhuqbhu5vDuuG6vOG7m+G6rOG7jFDhurLhurzhu5vhurzhuqzDveG6vOG7m8OBTOG7m8OBeeG7jOG7m+G7ouG7peG7m+G6rMOM4bubw5JPSuG7m+G6usOM4bqo4bubw5LhuqzDueG6vOG6puG7m3Hhu53hu53hu5vhurzhuqbhu6Xhurzhu5vDgUjhurzhuqbhu5vDgeG6sOG6vOG7m8OJ4bqs4bqo4bub4bujdOG7m8OS4buMw43huqjDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5HDtOG6qOG6uuG6puG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icah4bqo4bu4w4DhurzDksOAT8ah4bubw5PDklDhurjDgOG7icah4bue4bqoQcOS4bqsbuG7m3Thu53hu51N4bugb+G7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Ju4bubcXV1TeG7oG/GoeG7m8OTT+G7ueG7icahLy/hu7lB4bq8w7Lhu7fDusOKw5LhuqzDuuG6vOG6rOG6rMOKw7rDsuG7ouG6vC9Bw4DDk8OJw5LDik0v4bq8w4Dhu57Dky/hu5/hu59w4bujL+G7o3B1QeG7neG7n+G7o+G7o3Dhu5/hu53DkuG7n+G7oXThu6Nw4bq44budw7JFTeG6pm1P4buJcHDGoeG7m8O64bq4w5Lhu4nGoTxJ4bqo4bubw6LhuqzDlOG7m+G6vOG7nOG7m+G7uEbhurzhuqbhu5vDuuG6vOG7m+G6rOG7jFDhurLhurzhu5vhuqnhuqzhu5jEqOG6vOG6puG7m+G7g+G7jHfhurzhu5vDkk/DusOK4bubTuG7jOG7pcOz4bubw4nhuqjhurzhuqzhu5tN4bqs4bqq4bubw4FM4bubw4F54buM4bubw5JPw4Phu5vhurpI4bub4bu5RuG6qMah4bub4bue4bqoQcOS4bqs4buJxqF04bud4budxqHhu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOS4buJxqFxdXXGoeG7my/hu5HDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu4w7pNw5LhuqjDiuG6vMah4buRMcaw4bq84bqs4bubw4Hhu6fDiuG7m+G7uEbhurzhuqbhu5vDuuG6vOG7m+G6rOG7jFDhurLhurzDs+G7mzxJ4bqo4bubMTzDojPhu5vhu6Lhu6Xhu5vDouG6rMOU4bub4bq84buc4bub4bu5RuG6vOG6puG7m8O64bq84bub4bqs4buMUOG6suG6vOG7m+G6qeG6rOG7mMSo4bq84bqm4bub4buD4buMd+G6vOG7m8OS4but4bq84bqm4bubTuG7jOG7peG7m+G7ueG6rMOK4bub4bu54bqsw7nhu4zhu5sp4bqow7rhurzhuqbDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5Hhuqnhu6fhuqjhu5vhu7fhu4zDjeG6qOG7m+G6vOG6rMO94bq84bubw4FM4bubw4F54buMw7Phu5vDgeG7p+G6qOG7m0HhuqjhurLhurzhu5vhurjGsOG6vOG6rOG7m8OB4bunw4rhu5vhu7hG4bq84bqm4bubw7rhurzhu5vhuqzhu4xQ4bqy4bq8w7Phu5s8SeG6qOG7mzE8w6Iz4bub4bui4bul4bubPEnhuqjhu5tN4bqsw5Thu5vhurzhu5zhu5vhu7lG4bq84bqm4bubw7rhurzhu5vhuqzhu4xQ4bqy4bq84bubw4HGsOG7m3fhurzhu5vhu7l54bq84bubw5Lhuqzhu6nhurrhu5vhuqzhu4LhuqjDs+G7m8OBSeG6vOG6puG7m+G7ouG6qOG6ruG6vOG7m+G7ueG6rMO54buM4bub4bq8w4zhu5vhurjGoOG7ueG7m+G7ouG7mErDkuG7m07hu4zDuuG7m8OJ4bqs4bq+4bubw4nhuqzhu6nhurzDs+G7m8OS4bqo4bqwTeG7m8OSw5Thu7nhu5vhuqzhu4bhu7nhu5vDksO9TeG7m8OSR8OSw7Phu5tPw6jhurzhu5vhurjhu4xQ4bqy4bq84bub4bu3xanhurzhu5vDkuG6rHfhurzhu5vDkk9L4bubw5Lhuqzhu6Xhurzhuqzhu5vhu7lG4bq84bqm4bubQXfhurzhu5vhu7nhur7hu5vhuqrhu7nhuqzhu5vhu7nhuqzDiuG7m+G6puG6qMO64bubw4FC4bq84bqs4bub4bui4bul4bub4bugxrDhu5vhuqxJ4bqow7Lhu5sz4bqsd+G6vOG7m0FDTeG7m+G6vOG7pVDDs+G7mzxJ4bqo4bubTeG6rMOU4bub4bq84buc4bub4bu4RuG6vOG6puG7m8O64bq84bub4bqs4buMUOG6suG6vOG7m8OBxrDhu5vDkuG7reG6vOG6puG7m+G7ueG6rMO54buM4bub4bu54bqs4bqo4bqw4bu54bub4bugw4Dhu5vDgeG7p03Ds+G7m07hu4x54bq84bubw7nDisOz4bubw4FI4bubQcOV4bq84bqm4bub4bqs4buG4bu54bubw5LDvU3Ds+G7m+G7n+G7m8OST+G6qOG6suG7jOG7m8OBSOG6vOG6puG7m8OS4bqo4bq24bq84bub4bq64butw5Lhu5vhu6Lhu6Xhu5vhuqzDjOG7m8OST0rhu5vhu6B3UOG7m+G6uOG7p+G6qOG7m+G7t+G6sE3hu5vhu7nhuqzDiuG7m+G7oeG7m+G7t+G7peG7m+G7ueG6rMO54buMw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFNw5rhu4zDkuG6rMOKT8ah4buRMeG6ruG7mzzhu6XDtC9N4buR

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]