(vhds.baothanhhoa.vn) - Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Hội Nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu, phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng 19.031 suất quà với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng đến nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh.
OOG7j+G6r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r1nDtXnhu5vDrOG6oznhu47FqeG7o8Oj4bqv4bqtNMSDxIPEg8OjeMO94buBecOjdsO9YsOjeeG6u+G7o+G7jcOj4bujY+G7o8Oj4buj4buP4bq/4bujw6No4buP4buBecOjw63DuWjDo2nhuqnDo2jhuqnhu50vacO14buf4bq2w7Xhu6M4L+G7j+G6rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buv4buOw6zhuqlp4bqjOUnhu5Phu6/Do1lsecOj4bui4buNw73hurJr4bujw6PDreG6q+G7o8Oj4bui4buP4bq/4budw6NJ4buH4bujw6PhurHEg+G6seG6scOj4buOw7nDtcOj4buiY+G7o8Oj4buj4buP4bq/4bujw6NI4buP4buBecOjw63DuWjDo2nhuqnDo2jhuqnhu50vScO14buf4bq2w7Xhu6PDo3nhu5nhu6Phu4/Do1nhu4/huqnhu6Phu4/Do+G7juG7oeG6qcOjw63EkcOjeeG7j+G6qeG7ncOj4budw4HDvTPDo+G7r+G7j3XDtcOj4buP4bur4buvw6N54bulw6No4buPw4Bow6N54buPZeG7ncOj4buPcsO1M8OjeeG6u+G7o+G7jcOj4bqv4bqtNMSD4bq34bqvw6N4w73hu4F5w6N2w71iw6Phuq7GsMO1w6N54bul4buj4buNw6N4dcOjecO1beG7o8Oj4buPxanhu6PDo8Oiw6N54bqmw6PDrcO64buj4buNw6PDrWzhu6PDo+G7o2Phu6PDo+G7o+G7j+G6v+G7o8OjaOG7j+G7gXnDo8Otw7low6Np4bqpw6No4bqp4budL2nDteG7n+G6tsO14bujw6N5d2vhu6PDo8Ot4buT4bqpw6NnYuG7o8OjeeG7meG7o+G7jzQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5OMO14bud4buNw6No4bub4bqpeHh94bqjw7VIw6zhu6N5w6x3w6NpeeG7j8O94budZ+G6o8OjeHnhurLhu5vDrH3huqPhurDDtWl54buPMcOj4bqnxIPEg+G7r+G6tjLDo+G7j8Osw7Xhu43hu495McOj4bq14bq3w6Lhu6/hurYy4bqjw6N4d2h94bqjLy/DteG6rjRn4bqp4bufeeG7j+G6qeG7o+G7j+G7j+G7n+G6qTThuq7hu6Mv4bujw6zhurB4L+G6seG6scSDw6Iv4bqv4bqt4bqnaeG6teG6r+G6peG6scOi4bqz4bqteeG6seG6rcOi4bqz4bql4bubxIM04buX4buv4buNMHd94bq14bqz4bqv4bqjw6Phuqnhu5t5feG6o+G7jsWp4bujw6Phuq/huq00xIPEg8SDw6N4w73hu4F5w6N2w71iw6N54bq74buj4buNw6Phu6Nj4bujw6Phu6Phu4/hur/hu6PDo2jhu4/hu4F5w6PDrcO5aMOjaeG6qcOjaOG6qeG7nS9pw7Xhu5/hurbDteG7o+G6o8Oj4bqww7VpeeG7j33huqPhuqfEg8SD4bqjw6Phu4/DrMO14buN4buPeX3huqPhurXhurfDouG6o8OjLzk4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvSOG6qeG7r3nDteG7n+G7o+G6oznDjcSRw6No4buhw6Phu4/FqeG7o8Oj4bqv4bqtNMSDxIPEg8OjeMO94buBecOjdsO9YsOjeXfhuqnhu5/Do3nhurvhu6Phu43Do+G7o2Phu6PDo+G7o+G7j+G6v+G7o8OjaOG7j+G7gXnDo8Otw7low6Np4bqpw6No4bqp4budL2nDteG7n+G6tsO14bujw6N5d+G7n+G7o+G7jcOjaeG7k+G7r8OjWWx5w6Phu6Lhu43DveG6smvhu6PDo8Ot4bqr4bujw6Phu6Lhu4/hur/hu53Do0nhu4fhu6PDo+G6scSD4bqx4bqxNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6oznhu47DucO1w6Phu6Jj4bujw6Phu6Phu4/hur/hu6PDo0jhu4/hu4F5w6PDrcO5aMOjaeG6qcOjaOG6qeG7nS9Jw7Xhu5/hurbDteG7o8OjeeG7meG7o+G7j8Ojw63EkcOj4buv4buPdcO1w6Phu4/hu6vhu6/Do3l34bqp4bufw6N54bq74buj4buNw6Phuqc04bqz4bq34bqlw6N4w73hu4F5w6N2w71iw6No4bu54bqpw6PDnUfhu6JJw6N54buZ4buj4buPw6No4buP4bufw6Phuq/Eg8SDXcOj4bubYsOj4bujY+G7o8Oj4buj4buP4bq/4bujw6Np4bqpw6No4bqp4budw6Phu5tiw6PDrXXDtcOjecOB4bur4buj4buNw6N5d+G6omjDo3nDtWzhu680w6Phu5zhu6fDtcOjeMO94buBecOjdsO9YsOjeXfhu5PDo+G7jcO14bqrw6PhurfEg8SDNMSDxIPEg8Ojw63DuuG7o+G7jTPDo3nhu6Xhu6Phu43Do3h1w6N5w7Vt4bujw6PhurE04bq14bq34bqvNOG6r8SDxIM0xIPEg8SDw6PDrcO64buj4buNNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozlZ4buP4bqiaMOj4buPw7Vu4bujw6Phu6/hu4/hu5/hu6Phu43Do3l3YuG7n8Oj4oCcWWx5w6Phuq7hu5HDo+G7o+G7jcOB4bupw7XDo+G7o+G7jeG7j8Oo4bufw6Phuq5iw6Phu6Nj4bujw6Phu6Phu4/hur/hu6PDo2jhu4/hu4F5w6PDrcO5aMOjaeG6qcOjaOG6qeG7neKAncOj4bq2w73hur/hu6PDo+G7ouG7j+G6v+G7ncOjSeG7h+G7o8Oj4bqxxIPhurHhurEzw6NZ4buPw4Hhu6nhu6Phu43Do3l34bqiaMOjWeG7meG7o+G7j8Oj4bu54bqyw6NZ4buP4bqp4buj4buPw6Phu47hu6HhuqnDo8OtxJHDo2jhu4/hu5nDo8OtY+G7n8OjaOG6q2jDo2jhu4Hhu6/Do+G7ueG6ssOjw41k4buj4buNM8OjaOG7j8O04buj4buPw6N2w73hurJt4bujM8Ojw63hu59i4bujw6N54buPb8Oj4bquYsOjaOG6q2jDo3nhu6XDo2jhu4/DgGgzw6NoxanDo3bDveG6qeG7ozPDo8Otxanhu6PDo+G6ruG7k8OjeeG7j+G6qeG7ncOj4buNw7XhuqnDo3nhu4/huqJow6Phu4/DtW7hu6PDo+G6rmLDo2jhu7Xhu6Phu43Do+G6rsaww7XDo+G7jsO5w7XDo0jhu4/EgsOjeeG7j+G7g+G7r8Ojw61yw6No4bqraMOjaOG7geG7r8OjeeG7j2Xhu53Do+G7j3LDtTPDo3nhurvhu6Phu43Do+G6sTThurHhuqfhurHDo3jDveG7gXnDo3bDvWLDo3lseTPDo+G6rsaww7XDo3nhu6Xhu6Phu43Do3h1w6N5w7Vt4bujw6Phuq804bqv4bqz4bqvNMSDxIPEgzTEg8SDxIPDo8Otw7rhu6Phu43Do2jhu4/hu5/Do+G7o2Phu6PDo+G7o+G7j+G6v+G7o8OjaOG7j+G7gXnDo8Otw7low6Np4bqpw6No4bqp4budNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozk4w7Xhu53hu43Do2jhu5vhuql4eH3huqPDtUjDrOG7o3nDrHfhuqPDo3h54bqy4bubw6x94bqj4bqww7VpeeG7jzHDo+G6p8SDxIPhu6/hurYyw6Phu4/DrMO14buN4buPeTHDo+G6s+G6r+G6t+G7r+G6tjLhuqPDo3h3aH3huqMvL8O14bquNGfhuqnhu5954buP4bqp4buj4buP4buP4buf4bqpNOG6ruG7oy/hu6PDrOG6sHgv4bqx4bqxxIPDoi/huq/huq3huqdp4bq14bqv4bql4bqxw6LhurPEg3nhurXhuqfhuq3Eg8Oi4bubxIM04buX4buv4buNMHd94bqt4bqn4bqv4bqjw6Phuqnhu5t5feG6o+G7jsWp4bujw6Phuq/huq00xIPEg8SDw6N4w73hu4F5w6N2w71iw6N54bq74buj4buNw6Phu6Nj4bujw6Phu6Phu4/hur/hu6PDo2jhu4/hu4F5w6PDrcO5aMOjaeG6qcOjaOG6qeG7nS9pw7Xhu5/hurbDteG7o+G6o8Oj4bqww7VpeeG7j33huqPhuqfEg8SD4bqjw6Phu4/DrMO14buN4buPeX3huqPhurPhuq/hurfhuqPDoy85OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0jhuqnhu695w7Xhu5/hu6PhuqM54bui4buPxILhu6Phu43Do3jDveG7gXnDo3bDvWLDo2li4buj4buPw6N54bq74buj4buNw6Phu6Nj4bujw6Phu6Phu4/hur/hu6PDo2nhuqnDo2jhuqnhu53Do+G7jeG7oeG7r8Oj4buv4buP4buH4bujw6PDrcO54buj4buNw6Phuq7DtWvhu6Mzw6No4buPw7XhuqnDo3jEqcOjaOG7teG7o+G7jcOj4bquxrDDtcOjaOG6q2jDo+G7jcO14bqpw6PDreG7keG7o+G7j8Oj4bujY+G7o8Oj4buj4buP4bq/4bujw6PDreG7oeG7o8OjeWx5w6Phu6Lhu4/hur/hu53Do0nhu4fhu6PDo+G6scSD4bqx4bqxw6PDreG7h+G7ncOj4buB4budM8Oj4bquw73DtcOj4bquxKk0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOUjhu7Xhu6Phu43Do+G6rsaww7XDo3jhuqLDo3bDveG6qeG7o8OjeeG6v+G7ncOjaOG7ueG6qcOjeeG7meG7o+G7jzPDo2jhuqtow6Phu4/DveG6sm7hu6Mzw6N54buP4buTw6PhurbEkTPDo3nhu49i4buj4buPw6Phu6/hu491w6NoQeG7o+G7jcOjeXfhuqnhu5/Do3nhurvhu6Phu43Do+G6sTThurPhuq3huq/Do3jDveG7gXnDo3bDvWIzw6N54bul4buj4buNw6Phu43DteG6q8OjeXfhu5PDo+G6p+G6p+G6sTTEg8SDxIM0xIPEg8SDw6PDrcO64buj4buNMsOjaOG7geG7r8Oj4bq2xJEzw6Phu6/hu4/DgeG7qeG7o+G7jTPDo3nhu4/hu5PDo3l34buB4bujw6N5d+G6qeG7n8OjeeG6u+G7o+G7jcOj4bqxNOG6seG6t+G6scOjeMO94buBecOjdsO9YjPDo3nhu6Xhu6Phu43Do+G7jcO14bqrw6N5d+G7k8Oj4bqzw6LhuqU04bq3xIPhurU0xIPEg8SDw6PDrcO64buj4buNOMOs4budOTLDozgvw6zhu505aOG6q2jDo+G7o+G7j2LDo3liw7XDo3l34burw6N54bq74buj4buNw6Phuq804bq34bql4bqlw6N4w73hu4F5w6N2w71iM8OjeeG7peG7o+G7jcOj4buNw7XhuqvDo3l34buTw6PDosSD4bqlNOG6s8SDxIM0xIPEg8SDw6PDrcO64buj4buNw6No4buP4bufw6Phu6Nj4bujw6Phu6Phu4/hur/hu6PDo2nhuqnDo2jhuqnhu500OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOeG7jsO5w7XDo+G7omPhu6PDo+G7o+G7j+G6v+G7o8OjaOG7j+G7gXnDo8Otw7low6Np4bqpw6No4bqp4budL2nDteG7n+G6tsO14bujw6N54buZ4buj4buPw6No4buP4bufw6Nnw7VseTPDo+G6rsO1bmjDo3nhu49l4budM8OjaOG7j+G7s2jDo3lsecOjw611w7XDo3nDgeG7q+G7o+G7jcOj4bujY+G7o8Oj4buj4buP4bq/4bujw6No4buP4buBecOjw63DuWjDo2nhuqnDo2jhuqnhu50vacO14buf4bq2w7Xhu6PDo3l3a+G7o8Ojw63hu5PhuqnDo2di4bujw6N54buZ4buj4buPw6NZ4buP4bqp4buj4buPw6Phu47hu6HhuqnDo8Otw4Hhu6tow6N54bulw6No4buPw4Bow6No4buP4bq7ecOjaOG7j2ozw6No4buPw73Do8Ot4bqr4bufM8Ojw63hu7Phu6Phu43Do8OtdcO1w6N5w4Hhu6vhu6Phu40zw6PGoeG7k+G7r8OjeeG7j+G7qcO1w6PDrcO54buj4buNw6Phuq7DtWvhu6Mzw6No4buPw7XhuqnDo3jEqTPDo+G7jeG7oeG7r8Oj4buv4buP4buH4bujw6No4bu14buj4buNw6Phuq7GsMO1w6No4bqraMOj4buNw7XhuqnDo8Ot4buR4buj4buPw6Phu6Nj4bujw6Phu6Phu4/hur/hu6PDo8Ot4buh4bujw6N5bHnDo+G7ouG7j+G6v+G7ncOjSeG7h+G7o8Oj4bqxxIPhurHhurHDo8Ot4buH4budw6Phu4Hhu50zw6Phuq7DvcO1w6Phuq7EqTQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5R2vhu6PDo2hj4buj4buPw6Phu4/hu59jecOjw63DueG7o+G7jcOjeeG7j2Xhu53Do+G7j3LDtTPDo3l34bqp4bufw6N2w71iM8OjaeG7k+G7r8OjWWx5w6Phu6Lhu43DveG6smvhu6PDo8Ot4bqr4bujw6Phu6Lhu4/hur/hu53Do0nhu4fhu6PDo+G6scSD4bqx4bqxM8Oj4buOw7nDtcOj4buiY+G7o8Oj4buj4buP4bq/4bujw6NI4buP4buBecOjw63DuWjDo2nhuqnDo2jhuqnhu50vScO14buf4bq2w7Xhu6PDo3nhu5nhu6Phu4/Do8OtxJHDo3nDtWzhu6/Do+G7o+G7j+G7g+G7o8Oj4bqzxIPDo3nhu4/hu7Xhu6Phu43Do3bDveG7h+G7o8Oj4bqr4bufw6Phuq7DtW7hu6PDo3l34burw6No4buP4bufw6Phu6Nj4bujw6Phu6Phu4/hur/hu6PDo2jhu4/hu4F5w6PDrcO5aMOjaeG6qcOjaOG6qeG7ncOjaeG7n8OjeeG7pcOjaOG7j8OAaMOj4buM4buf4bufacOj4buiw6zDteG7jeG7j2fhu593eMOjw5Xhu6N5w6x34buj4bqpecO14buf4buj4bqp4bubM8Oj4buOYuG7o8OjVsO9dWjDo3liw7XDo3l34burw6N5Y8O1w6N54buZ4buj4buPw6NZ4buP4bqp4buj4buPw6Phu47hu6Hhuqk0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r+G6qMO9eeG7j+G7n3fhuqM54bui4buNcWjDo+G7jsO94buB4bujOC/hu685

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]