(vhds.baothanhhoa.vn) - Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Hội Nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu, phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng 19.031 suất quà với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng đến nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh.
Mm3DoTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buwbuG7seG7keG7hTgzTXThu5k5w6HhurciYWFhOeG7q+G7rcOp4buxOcaw4butw6I54buxY+G7mWw54buZ4bql4buZOeG7mW1l4buZOeG7gW3DqeG7sTnhu4Nx4buBOeG7h+G6sznhu4HhurPhu5Mv4buHbuG7leG6oG7hu5kyL23DoTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqU3hu4XhurPhu4c4M+G7hsOyxak54buww6zhu7E54buYbOG7reG6osOt4buZOeG7g+G6teG7mTnhu5htZeG7kznhu4bhurnhu5k5w6Bhw6DDoDlNcW454buY4bql4buZOeG7mW1l4buZOeG7gG3DqeG7sTnhu4Nx4buBOeG7h+G6sznhu4HhurPhu5Mv4buGbuG7leG6oG7hu5k54bux4buN4buZbTnhu7Bt4bqz4buZbTlN4buX4bqzOeG7g+G6rTnhu7Ft4bqz4buTOeG7k8O94butXTnFqW3hu6FuOW3DucWpOeG7sXI54buBbeG7s+G7gTnhu7Ft4bqp4buTOW3hu51uXTnhu7Fj4buZbDnDoeG6tyJh4bqhw6E54bur4butw6nhu7E5xrDhu63DojnDgXVuOeG7sXLhu5lsOeG7q+G7oTnhu7Fu4buL4buZOW104buZOcSDOeG7seG6sDnhu4Nw4buZbDnhu4PDrOG7mTnhu5nhuqXhu5k54buZbWXhu5k54buBbcOp4buxOeG7g3Hhu4E54buH4bqzOeG7geG6s+G7ky/hu4du4buV4bqgbuG7mTnhu7Hhu6nDreG7mTnhu4PDsuG6sznhur/DouG7mTnhu7Hhu43hu5ltIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4MzJu4buTbDnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOG7hu4Dhu4Xhu5nhu7Hhu4Xhu6k54buH4buxbeG7reG7k+G6vzg54bur4bux4bqi4buR4buFITjDgG7hu4fhu7FtfTnhurFhYcWp4bqgWzlt4buFbmxt4buxfTnDo+G6ocSDxanhuqBbODnhu6vhu6nhu4EhOC8v4buB4buH4buZIuG6v+G6s+G7leG7sW3hurPhu5ltbeG7leG6syLDgeG7mS/hu4fhu4Xhu6vDtOG7seG7lcWpL+G7meG7hcOA4burL8Ogw6BhxIMvw6HhurfhurHhu4fDo8Oh4bqvw6DEg+G6o+G6t+G7scOg4bq3xIPhuqPhuq/hu5FhIsO1xalse+G7qSHDo+G6o8OhODnhurPhu5Hhu7EhOE104buZOcOh4bq3ImFhYTnhu6vhu63DqeG7sTnGsOG7rcOiOeG7sWPhu5lsOeG7meG6peG7mTnhu5ltZeG7mTnhu4Ftw6nhu7E54buDceG7gTnhu4fhurM54buB4bqz4buTL+G7h27hu5XhuqBu4buZODnDgG7hu4fhu7FtITjhurFhYTg5beG7hW5sbeG7sSE4w6PhuqHEgzg5LzMyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buA4bqzxanhu7Fu4buV4buZODPhu4Lhuq054buB4buXOW104buZOcOh4bq3ImFhYTnhu6vhu63DqeG7sTnGsOG7rcOiOeG7seG7qeG6s+G7lTnhu7Fj4buZbDnhu5nhuqXhu5k54buZbWXhu5k54buBbcOp4buxOeG7g3Hhu4E54buH4bqzOeG7geG6s+G7ky/hu4du4buV4bqgbuG7mTnhu7Hhu6nhu5Xhu5lsOeG7h8Oyxak54buww6zhu7E54buYbOG7reG6osOt4buZOeG7g+G6teG7mTnhu5htZeG7kznhu4bhurnhu5k5w6Bhw6DDoCIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODNNcW454buY4bql4buZOeG7mW1l4buZOeG7gG3DqeG7sTnhu4Nx4buBOeG7h+G6sznhu4HhurPhu5Mv4buGbuG7leG6oG7hu5k54bux4buN4buZbTnhu4Phuq05xalt4buhbjltw7nFqTnhu7Hhu6nhurPhu5U54buxY+G7mWw54bqxIuG6o+G6oeG6rznhu6vhu63DqeG7sTnGsOG7rcOiOeG7gXjhurM54bus4bq+4buY4buGOeG7seG7jeG7mW054buBbeG7lTnDoWFhKTnhu5HDojnhu5nhuqXhu5k54buZbWXhu5k54buH4bqzOeG7geG6s+G7kznhu5HDojnhu4Phu6FuOeG7scO9w7nhu5lsOeG7seG7qeG7t+G7gTnhu7Fuw6zFqSI54buSc2454bur4butw6nhu7E5xrDhu63Dojnhu7Hhu6nDsjlsbuG6tTnhuqFhYSJhYWE54buDcOG7mWxdOeG7sXLhu5lsOeG7q+G7oTnhu7Fu4buL4buZOcOgIsOj4bqhw6Eiw6FhYSJhYWE54buDcOG7mWwiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgz4buwbeG7t+G7gTltbuG7ieG7mTnFqW3hu5Xhu5lsOeG7seG7qcOi4buVOeKAnOG7sMOs4buxOcOBw7M54buZbMO9w7puOeG7mWxtw6jhu5U5w4HDojnhu5nhuqXhu5k54buZbWXhu5k54buBbcOp4buxOeG7g3Hhu4E54buH4bqzOeG7geG6s+G7k+KAnTnhuqDhu61l4buZOeG7mG1l4buTOeG7huG6ueG7mTnDoGHDoMOgXTnhu7Btw73DuuG7mWw54bux4bup4bu34buBOeG7sOG7jeG7mW05eOG6ojnhu7Bt4bqz4buZbTlN4buX4bqzOeG7g+G6rTnhu4Ft4buNOeG7g+G6peG7lTnhu4HhurXhu4E54buBw6nFqTl44bqiOeG7guG6p+G7mWxdOeG7gW1v4buZbTnGsOG7reG6ouG7i+G7mV054buD4buVw6Lhu5k54buxbcSpOcOBw6I54buB4bq14buBOeG7sXI54buBbeG7s+G7gV054buBdDnGsOG7reG6s+G7mV054buDdOG7mTnDgcOyOeG7sW3hurPhu5M5bG7hurM54buxbeG7t+G7gTltbuG7ieG7mTnDgcOiOeG7gXbhu5lsOcOBdW45TXFuOeG7gG1BOeG7sW3hurvFqTnhu4Phu5054buB4bq14buBOeG7gcOpxak54buxbeG6qeG7kzlt4budbl054buxY+G7mWw5w6Aiw6DhurHDoDnhu6vhu63DqeG7sTnGsOG7rcOiOeG7scOs4buxXTnDgXVuOeG7sXLhu5lsOeG7q+G7oTnhu7Fu4buL4buZOcOhIsOh4bqjw6EiYWFhImFhYTnhu4Nw4buZbDnhu4Ft4buVOeG7meG6peG7mTnhu5ltZeG7mTnhu4Ftw6nhu7E54buDceG7gTnhu4fhurM54buB4bqz4buTIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4MzJu4buTbDnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOG7hu4Dhu4Xhu5nhu7Hhu4Xhu6k4OeG7q+G7seG6ouG7keG7hSE4w4Bu4buH4buxbX054bqxYWHFqeG6oFs5beG7hW5sbeG7sX054bqjw6HhuqHFqeG6oFs4OeG7q+G7qeG7gSE4Ly/hu4Hhu4fhu5ki4bq/4bqz4buV4buxbeG6s+G7mW1t4buV4bqzIsOB4buZL+G7h+G7heG7q8O04bux4buVxakv4buZ4buFw4Dhu6svw6DDoGHEgy/DoeG6t+G6seG7h8Ojw6Hhuq/DoMSD4bqjYeG7scOj4bqx4bq3YcSD4buRYSLDtcWpbHvhu6kh4bq34bqxw6E4OeG6s+G7keG7sSE4TXThu5k5w6HhurciYWFhOeG7q+G7rcOp4buxOcaw4butw6I54buxY+G7mWw54buZ4bql4buZOeG7mW1l4buZOeG7gW3DqeG7sTnhu4Nx4buBOeG7h+G6sznhu4HhurPhu5Mv4buHbuG7leG6oG7hu5k4OcOAbuG7h+G7sW0hOOG6sWFhODlt4buFbmxt4buxITjhuqPDoeG6oTg5LzMyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buA4bqzxanhu7Fu4buV4buZODPhu5htQeG7mWw54bur4butw6nhu7E5xrDhu63Dojnhu4fDouG7mW054buxY+G7mWw54buZ4bql4buZOeG7mW1l4buZOeG7h+G6sznhu4HhurPhu5M5bOG7l8WpOcWpbeG6ueG7mTnhu4Nx4buZbDnDgW7DreG7mV054buBbW7hurM54buraDnhu4F24buZbDnDgXVuOeG7geG6teG7gTlsbuG6sznhu4PDs+G7mW054buZ4bql4buZOeG7mW1l4buZOeG7g+G7l+G7mTnhu7HDrOG7sTnhu5htZeG7kznhu4bhurnhu5k5w6Bhw6DDoDnhu4Phurnhu5M5w6nhu5NdOcOB4butbjnDgWgiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgz4buAduG7mWw5w4F1bjnhu6vhu7c5xrDhu63hurPhu5k54buxZeG7kznhu4F44bqzOeG7seG7jeG7mW1dOeG7geG6teG7gTlt4but4bqi4buJ4buZXTnhu7Ftw7I54bqg4bqtXTnhu7Ftw6Lhu5ltOcWpbeG7oTnhu4F54buZbDnhu7Hhu6nhurPhu5U54buxY+G7mWw5w6Ai4bqj4bq3w6E54bur4butw6nhu7E5xrDhu63Dol054buxcuG7mWw5bG7hurU54bux4bupw7I54bqx4bqxw6AiYWFhImFhYTnhu4Nw4buZbFs54buBw6nFqTnhuqDhuq1dOcWpbcO9w7rhu5lsXTnhu7Ftw7I54bux4bupw6nhu5k54bux4bup4bqz4buVOeG7sWPhu5lsOcOgIsOg4bqhw6A54bur4butw6nhu7E5xrDhu63Dol054buxcuG7mWw5bG7hurU54bux4bupw7I54bqjxIPhuq8i4bqhYcOjImFhYTnhu4Nw4buZbDLhu4Xhu5MzWzkyL+G7heG7kzPhu4HhurXhu4E54buZbcOiOeG7scOibjnhu7Hhu6nDuTnhu7Fj4buZbDnDoSLhuqHhuq/huq854bur4butw6nhu7E5xrDhu63Dol054buxcuG7mWw5bG7hurU54bux4bupw7I5xINh4bqvIuG6o2FhImFhYTnhu4Nw4buZbDnhu4Ft4buVOeG7meG6peG7mTnhu5ltZeG7mTnhu4fhurM54buB4bqz4buTIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M01xbjnhu5jhuqXhu5k54buZbWXhu5k54buBbcOp4buxOeG7g3Hhu4E54buH4bqzOeG7geG6s+G7ky/hu4du4buV4bqgbuG7mTnhu7Hhu43hu5ltOeG7gW3hu5U54bq/bsOs4buxXTnDgW7hu4nhu4E54buxbeG6qeG7k1054buBbeG7r+G7gTnhu7HDrOG7sTnhu4Phu6FuOeG7scO9w7nhu5lsOeG7meG6peG7mTnhu5ltZeG7mTnhu4Ftw6nhu7E54buDceG7gTnhu4fhurM54buB4bqz4buTL+G7h27hu5XhuqBu4buZOeG7seG7qcOt4buZOeG7g8Oy4bqzOeG6v8Oi4buZOeG7seG7jeG7mW054buwbeG6s+G7mW05TeG7l+G6sznhu4PDvcO54buBOeG7sXI54buBbeG7s+G7gTnhu4FtY+G7sTnhu4FtaV054buBbeG7rTnhu4PhurXhu5VdOeG7g+G7r+G7mWw54buD4buhbjnhu7HDvcO54buZbF05w7TDssWpOeG7sW3Dum454buDceG7mWw5w4Fuw63hu5ldOeG7gW1u4bqzOeG7q2hdOWzhu5fFqTnFqW3hurnhu5k54buBduG7mWw5w4F1bjnhu4HhurXhu4E5bG7hurM54buDw7Phu5ltOeG7meG6peG7mTnhu5ltZeG7mTnhu4Phu5fhu5k54buxw6zhu7E54buYbWXhu5M54buG4bq54buZOcOgYcOgw6A54buD4bq54buTOcOp4buTXTnDgeG7rW45w4FoIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4M+G6vsOt4buZOeG7geG6peG7mW05beG7leG6peG7sTnhu4Nx4buZbDnhu7Ft4bqp4buTOW3hu51uXTnhu7Hhu6nhurPhu5U5xrDhu63Dol054buHw7LFqTnhu7DDrOG7sTnhu5hs4but4bqiw63hu5k54buD4bq14buZOeG7mG1l4buTOeG7huG6ueG7mTnDoGHDoMOgXTlNcW454buY4bql4buZOeG7mW1l4buZOeG7gG3DqeG7sTnhu4Nx4buBOeG7h+G6sznhu4HhurPhu5Mv4buGbuG7leG6oG7hu5k54bux4buN4buZbTnhu4Phuq054buxbsOsxak54buZbeG6u+G7mTnhuqNhOeG7sW124buZbDnGsOG7reG6ueG7mTnhurXhu5U5w4Fu4buJ4buZOeG7seG7qcO5OeG7gW3hu5U54buZ4bql4buZOeG7mW1l4buZOeG7gW3DqeG7sTnhu4Nx4buBOeG7h+G6sznhu4HhurPhu5M54buH4buVOeG7sXI54buBbeG7s+G7gTlM4buV4buV4buHOeG7mOG7hW5sbeG6v+G7leG7qeG7qzlO4buZ4bux4buF4bup4buZ4bqz4buxbuG7leG7meG6s+G7kV05TcOi4buZOcav4but4buh4buBOeG7scOibjnhu7Hhu6nDuTnhu7HhuqVuOeG7seG7jeG7mW054buwbeG6s+G7mW05TeG7l+G6syIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bqy4but4buxbeG7leG7qTgz4buYbOG7m+G7gTlN4butw6nhu5kyL8WpMw==

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]