(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 22-7, đông đảo cán bộ, người lao động các đơn vị: Bưu điện tỉnh Thanh Hóa, Công ty Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đã tới điểm hiến máu cố định tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa để hiến máu tình nguyện, hưởng ứng Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt”.
xJDhu6bhu4bhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijFqcWoe1fhu5zDikXEqT9Z4bq+4buC4bqq4buA4buA4buA4bq+4buaP1nhur434buq4bq+WOG7iH3hur7hu5oxLOG7luG6vnvFqFIo4bq+WeG7puG7kFnhur57M+G6vuG7luG7pjE/WeG7pOG6vns84buoWeG7puG6vsSpxKhZ4bum4bq+ezzhu6hZ4bum4bq+4bua4bu44bq+LeG6vsOyUnvhur5ZPcWo4bq+xqDhu7RZ4buk4bq+WOG7iH3hur7hu7XFqFR7xJAv4bum4buGRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKMSp4buc4buKxqDDikXhu6fhu4hZ4buk4bq+4buC4buCLUnhuqjhur7hu5ojWeG7pOG6vuG7mkvDneG6vuG7luG7iFnhur7hu5Ql4bqo4bq+WeG7pDE7xajhur5X4buKw53hur7hu5olWeG7pOG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7mj9Z4bq+N+G7quG6puG6vuG6uTF94bq+4buaxahUWeG6vnvhu7BZ4bum4bq+xanhu6bhu4pZ4bum4bq+xKnhu7Lhu4rhuqjhur7hursjWeG7pOG6vnth4bq+4buPI8Wo4bq+ezwxO1nhu6Thur43xKjhur7hursjWeG7pOG6vns84buoWeG7puG6vuG7miPhur574bum4buq4bq+xanhu6bhu4pZ4bum4bq+xKnhu7Lhu4rhuqjhur7FqTwxO1nhu6Thur7FqcSp4bq74bun4bq+w7Xhu6R9YcOaWeG6vuG7tU1Z4bq+xak8JsWo4bq+4buaTOG6vns6xajhur7hu5rFqFVY4bq+4bumxahSWeG6vljhu4h94bq+4buWPeG6vuG7muG7qlnhu6bhur57SsWo4bq+xKklxajhur7hurvhu6Y24bq+e+G7puG7kCjhur7hu5rhu7jhur574buwWeG7puG6vsWp4bum4buKWeG7puG6vsSp4buy4buK4bq+4buaVeG6vuG7psWoUlnhur5Y4buIfeG6vnvhu6hZ4bum4bq+WeG7pH1hVFnhuqjhur7hu6YxLlnhu6Thur4yWeG7pOG6vuG6u+G7pjE/WeG7pOG6vns84buoWeG7puG6vuKAnMSpxKhZ4bum4bq+ezzhu6hZ4bum4bq+4bua4bu44bq+LeG6vsOyUnvhur5ZPcWo4bq+xqDhu7RZ4buk4bq+WOG7iH3hur7hu7XFqFR74oCd4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcSQxahY4buk4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4rFqOG6u+G7nFl74bucPMOK4bq+PnthV+G7nOG6sMOKOMWoxqB74bum4bqm4bq+w43hu4Dhu4AoOeG6rOG6vuG7puG7nMWo4buk4bume+G6puG6vkdIw4woOeG6rMOK4bq+Pjzhu5bhurDDii8v4buWxqBZ4bqq4buU4buKw5174bum4buKWeG7puG7psOd4buK4bqqN1kvxqDhu5w+VnvDnSgvWeG7nDg+L+G7guG7huG7gsOML+G7hsOMw43GoEbhu4bhu4Thu4ZJ4buESHvhu4JG4buCSEhX4buA4bqq4buuKOG7pOG6pDzhurDhu4RHSMOK4bq+4buKV3vhurDDisSpP1nhur7hu4Lhuqrhu4Dhu4Dhu4Dhur7hu5o/WeG6vjfhu6rhur5Y4buIfeG6vuG7mjEs4buW4bq+e8WoUijhur5Z4bum4buQWeG6vnsz4bq+4buW4bumMT9Z4buk4bq+ezzhu6hZ4bum4bq+xKnEqFnhu6bhur57POG7qFnhu6bhur7hu5rhu7jhur4t4bq+w7JSe+G6vlk9xajhur7GoOG7tFnhu6Thur5Y4buIfeG6vuG7tcWoVHvDiuG6vjjFqMage+G7puG6sMOKw43hu4Dhu4DDiuG6vuG7puG7nMWo4buk4bume+G6sMOKR0jDjMOK4bq+L0XEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6u+G7iih7xajDnVnDikXhurvhu4hZ4bq+4buUJeG6qOG6vlnhu6QxO8Wo4bq+V+G7isOd4bq+4buaJVnhu6Thur7hu5Yg4buK4bq+4bq5MX3hur7hu5rFqFRZ4bq+e+G7sFnhu6bhur7FqeG7puG7ilnhu6bhur7EqeG7suG7iuG6vnvhu6bhu4pY4bq+4bukxajhu4rhur7hu6bFqFJZ4bq+WOG7iH3hur5Z4bum4buOWeG6vuG7mkrDneG6vuG7pjEuWeG7pOG6vjJZ4buk4bq+4bq74bumMT9Z4buk4bq+ezzhu6hZ4bum4bq+4oCcxKnEqFnhu6bhur57POG7qFnhu6bhur7hu5rhu7jhur4t4bq+w7JSe+G6vlk9xajhur7GoOG7tFnhu6Thur5Y4buIfeG6vuG7tcWoVHvigJ3huqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pF4bu1OsWo4bq+e8WoWeG7puG6vnvhu6bDlFnhuqjhur57POG7iOG7luG7puG6vlnhu6bFqFRY4bq+4buW4buKw53huqjhur7hu5bhu4hZ4bq+4buUJeG6qOG6vlnhu6QxO8Wo4bq+V+G7isOd4bq+4buaJVnhu6Thur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5o/WeG6vjfhu6rhur7hurkxfeG6vuG7msWoVFnhur574buwWeG7puG6vsWp4bum4buKWeG7puG6vsSp4buy4buK4bqo4bq+4bq7I1nhu6Thur57YeG6vuG7jyPFqOG6vns8MTtZ4buk4bq+N8So4bq+4bq7I1nhu6Thur57POG7qFnhu6bhur7hu5oj4bq+e+G7puG7quG6vsWp4bum4buKWeG7puG6vsSp4buy4buK4bqo4bq+xak8MTtZ4buk4bq+xanEqeG6u+G7p+G6vsO14bukfWHDmlnhur7hu7VNWeG6vsWpPCbFqOG6vuG7mkzhur7hu5bhu7Lhur5Yw5N74bq+4buaTVnhu6Thur5Ww6Hhuqjhur5W4bum4buIWOG6vj7EqFnhu6Thur5X4bu24buW4bq+N8So4bq+e+G7puG7iljhur7hu6TFqOG7iuG6vuG7psWoUlnhur5Y4buIfeG6quG6vuG6u+G7iOG7luG6vnvhu6hZ4bum4bq+WeG7pH1hVFnhur43xahRWeG6vuG7mlJZ4bq+4buaxahVWOG6vuG7psWoUlnhur5Y4buIfeG6vuG7lj3hur7hu5rhu6pZ4bum4bq+4buaU33hur574bumNOG7luG6vuG7psWoVFnhur5Z4buk4bumxahRWOG6vnvhu6bhu5zDneG6vil9YeG6vuG7muG7qlnhu6bhur43U+G6vijhu6bhu7RZ4buk4bqo4bq+4buW4bumPVnhu6Thur7GoOG7quG7luG7puG6vuG7lFRZ4bum4bq+4bq7w7Thu7Vq4bq9LeG7hsOM4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcSQxahY4buk4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4rFqOG6u+G7nFl74bucPMOK4bq+PnthV+G7nOG6sMOKOMWoxqB74bum4bqm4bq+w43hu4Dhu4AoOeG6rOG6vuG7puG7nMWo4buk4bume+G6puG6vkfDjMOMKDnhuqzDiuG6vj484buW4bqww4ovL+G7lsagWeG6quG7lOG7isOde+G7puG7ilnhu6bhu6bDneG7iuG6qjdZL8ag4bucPlZ7w50oL1nhu5w4Pi/hu4Lhu4bhu4LDjC/hu4bDjMONxqBG4buG4buE4buGw41G4buGe0nDjUjhu4BIV+G7gOG6quG7rijhu6ThuqQ84bqwSUbhu4TDiuG6vuG7ild74bqww4rEqT9Z4bq+4buC4bqq4buA4buA4buA4bq+4buaP1nhur434buq4bq+WOG7iH3hur7hu5oxLOG7luG6vnvFqFIo4bq+WeG7puG7kFnhur57M+G6vuG7luG7pjE/WeG7pOG6vns84buoWeG7puG6vsSpxKhZ4bum4bq+ezzhu6hZ4bum4bq+4bua4bu44bq+LeG6vsOyUnvhur5ZPcWo4bq+xqDhu7RZ4buk4bq+WOG7iH3hur7hu7XFqFR7w4rhur44xajGoHvhu6bhurDDisON4buA4buAw4rhur7hu6bhu5zFqOG7pOG7pnvhurDDikfDjMOMw4rhur4vRcSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq74buKKHvFqMOdWcOKReG6u+G7iOG7luG6vnvhu6hZ4bum4bq+WeG7pH1hVFnhur43xahRWeG6vuG7mk1Z4buk4bq+VsOh4bq+e+G7puG7iljhur7hu6TFqOG7iuG6vuG7psWoUlnhur5Y4buIfeG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXhur3DneG6vktZ4bum4bq+4bumMS5Z4buk4bq+4buWIOG7iuG6vsag4buq4buW4bum4bq+4bq7w7Thu7Vq4bq9LeG7hsOM4bqo4bq+4bq74bumMT9Z4buk4bq+ezzhu6hZ4bum4bq+4oCcxKnEqFnhu6bhur57POG7qFnhu6bhur7hu5rhu7jigJ3hur7igJPhur7DslJ74bq+WT3FqOG6vsag4bu0WeG7pOG6vljhu4h94bq+4bu1xahUe+G6vlfDlFnhur574bumMuG6vsOM4bq+WU1Y4bq+4buC4buA4buC4buG4bq+VuG7piNZ4buk4bq+eyrhur7hu5bhu6Yy4buW4bq+e+G7kCjhur57PH1Z4buk4bqo4bq+e+G7puG7imHhur43xKjDneG6vuG7muG7suG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7mj9Z4bq+N+G7quG6vuG7mk1Z4buk4bq+VsOh4bq+N8So4bq+ezrFqOG6vuG7msWoVVjhur7hu6bFqFJZ4bq+WOG7iH3hur7hu5Y94bq+4bua4buqWeG7puG6vuG7liDhu4rhur7EqSXFqOG6vuG6u+G7pjbhur574bum4buQKOG6vuG7muG7uOG6vnvhu7BZ4bum4bq+xanhu6bhu4pZ4bum4bq+xKnhu7Lhu4rhur7hu5pV4bq+4bumxahSWeG6vljhu4h94bqq4bq+w6rhu45h4bq+V8So4bq+4buW4buI4buW4bum4bq+e+G7pjLhu5bhur57KuG6vuG7luG7pjLhu5bhur4o4bumXeG6vuG7piwo4bq+WeG7pk9Y4bq+4buUS8Od4bq+4buaS1jhur7hu5YjWeG7pOG6vnvhu4jhu5bhur4o4bum4bu0WeG7pOG6vsag4buq4buW4bum4bqo4bq+4buaJFnhu6Thur574bumO8Wo4bq+e8WoUijhur5XMSxZ4buk4bq+WOG7iH3hur7hu5bDlFnhur574bumxahSe+G6qOG6vuG7muG7iCjhur4yWeG7pOG6vlnhu6Z94bq+4buWw5R94bq+ezzDnVnhu6Thur7hu5YjWeG7pOG6vnvhu4jhu5bhur7hu5rFqFN94bq+ezzhu6rhur7hu5RUWeG7puG6vuG7luG7psOd4bq+4buW4buI4buW4bq+4buWP+G6vj4u4bq+YeG6vntS4bq+ezxRWeG6vuG7muG7quG7iuG6vuG7lMSoWeG6vnvhu7BZ4bum4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcSQxahY4buk4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4rFqOG6u+G7nFl74bucPMOK4bq+PnthV+G7nOG6sMOKOMWoxqB74bum4bqm4bq+w43hu4Dhu4AoOeG6rOG6vuG7puG7nMWo4buk4bume+G6puG6vkfDjeG7gig54bqsw4rhur4+POG7luG6sMOKLy/hu5bGoFnhuqrhu5Thu4rDnXvhu6bhu4pZ4bum4bumw53hu4rhuqo3WS/GoOG7nD5We8OdKC9Z4bucOD4v4buC4buG4buCw4wv4buGw4zDjcagRuG7huG7hOG7guG7gOG7huG7hHvhu4Thu4Lhu4Lhu4DDjVfhu4Dhuqrhu64o4buk4bqkPOG6sOG7hknhu4TDiuG6vuG7ild74bqww4rEqT9Z4bq+4buC4bqq4buA4buA4buA4bq+4buaP1nhur434buq4bq+WOG7iH3hur7hu5oxLOG7luG6vnvFqFIo4bq+WeG7puG7kFnhur57M+G6vuG7luG7pjE/WeG7pOG6vns84buoWeG7puG6vsSpxKhZ4bum4bq+ezzhu6hZ4bum4bq+4bua4bu44bq+LeG6vsOyUnvhur5ZPcWo4bq+xqDhu7RZ4buk4bq+WOG7iH3hur7hu7XFqFR7w4rhur44xajGoHvhu6bhurDDisON4buA4buAw4rhur7hu6bhu5zFqOG7pOG7pnvhurDDikfDjeG7gsOK4bq+L0XEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6u+G7iih7xajDnVnDikXhurvhu4hZ4bq+4buUJeG6qOG6vuG7pMWo4buIw53hur43xahRWeG6vsWpPDE7WeG7pOG6vsWpxKnhurvhu6fhur7DteG7pH1hw5pZ4bq+4bu1TVnhur7FqTwmxajhur574bum4buKWOG6vuG7pMWo4buK4bq+4bumxahSWeG6vljhu4h94bq+e+G7qFnhu6bhur5Z4bukfWFUWeG6qOG6vuG7pjEuWeG7pOG6vjJZ4buk4bq+4buW4bumMT9Z4buk4bq+ezzhu6hZ4bum4bqq4bq+w7Xhu6Y2WeG7pOG6vllNWOG6vil94buK4bqo4bq+WeG7psSo4bq+ezwxO1nhu6Thur5XxKjhur5YJXvhur57PMOdWeG7pOG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7mj9Z4bq+N+G7quG6vns8MTtZ4buk4bq+4bum4bu24buW4bq+ezxRWeG6vuG7muG7quG7iuG6vuG7lMSoWeG6vsWpw7rhur7FqeG7puG7ilnhu6bhur7EqeG7suG7iuG6vuG7luG7suG6vuG7psOdSnvhur7hu5olWeG7pOG6vuG7luG7pjbhur574bum4buQKOG6vuG7muG7uOG6vlnhu7LFqOG6vuG7luG7pn1Z4buk4bqo4bq+KOG7psOdWeG7pOG6vns8xKjDneG6vuG7psWoUlnhur5Y4buIfeG6vlnhu7LFqOG6vjzFqFFZ4buk4bq+PiPFqOG6vuG7pirFqOG6qOG6vuG7psOdSnvhur7hu5olWeG7pOG6vuG7psWoVH3hur4pfUvhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxJDFqFjhu6Thur7hu5ZX4buKPj7hurDDisWo4bq74bucWXvhu5w8w4rhur4+e2FX4buc4bqww4o4xajGoHvhu6bhuqbhur7DjeG7gOG7gCg54bqs4bq+4bum4bucxajhu6Thu6Z74bqm4bq+R+G7hsOMKDnhuqzDiuG6vj484buW4bqww4ovL+G7lsagWeG6quG7lOG7isOde+G7puG7ilnhu6bhu6bDneG7iuG6qjdZL8ag4bucPlZ7w50oL1nhu5w4Pi/hu4Lhu4bhu4LDjC/hu4bDjMONxqBG4buG4buE4buC4buC4buCw4x7R+G7gMOMRuG7hFfhu4Dhuqrhu64o4buk4bqkPOG6sEbhu4ZJw4rhur7hu4pXe+G6sMOKxKk/WeG6vuG7guG6quG7gOG7gOG7gOG6vuG7mj9Z4bq+N+G7quG6vljhu4h94bq+4buaMSzhu5bhur57xahSKOG6vlnhu6bhu5BZ4bq+ezPhur7hu5bhu6YxP1nhu6Thur57POG7qFnhu6bhur7EqcSoWeG7puG6vns84buoWeG7puG6vuG7muG7uOG6vi3hur7DslJ74bq+WT3FqOG6vsag4bu0WeG7pOG6vljhu4h94bq+4bu1xahUe8OK4bq+OMWoxqB74bum4bqww4rDjeG7gOG7gMOK4bq+4bum4bucxajhu6Thu6Z74bqww4pH4buGw4zDiuG6vi9FxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurvhu4ooe8Wow51Zw4pFxanGr1nhu6bhur7hu5pSWeG6vlnhu6TEqGHhur7hu4Lhu4ItSeG6qOG6vuG7lOG7ilnhur57KuG6vuG7luG7pjLhu5bhur7hu5bhu6YxP1nhu6Thur57POG7qFnhu6bhur57xahSKOG6vlnhu6bhu5BZ4bq+4bumP1nhur7hu4Lhuqrhu4Dhu4Dhu4Dhur7hu5o/WeG6vjfhu6rhur5Y4buIfeG6qOG6vuG7luG7pjE/WeG7pOG6vns84buoWeG7puG6vlnhu6bhu5BZ4bq+4buaMSzhu5bhur4+NOG6vil94buKWeG6vnvhu45Y4bq+4buWIOG7iuG6vuG7miNZ4buk4bq+4buaS8Od4bq+4buW4buI4buW4bq+e8OUWeG7pOG6vlc6KOG6vsO14bum4buOWeG6vsag4buOWeG6vns8UVnhur7hu5rhu6rhu4rhur7hu5TEqFnhur574buwWeG7puG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXhurvhu6YxP1nhu6Thur57POG7qFnhu6bhur7igJzEqcSoWeG7puG6vns84buoWeG7puG6vuG7muG7uOG6vi3hur7DslJ74bq+WT3FqOG6vsag4bu0WeG7pOG6vljhu4h94bq+4bu1xahUe+KAneG6vllNWOG6vuG7guG7gOG7guG7huG6vuG7liDhu4rhur574buwWeG7puG6vsWp4bum4buKWeG7puG6vsSp4buy4buK4bq+4buW4buy4bq+SeG7hOG6vuG7mj9Z4bq+N+G7quG6vnvhu6bhu4pY4bq+4bukxajhu4rhuqjhur7GoDThur5WxahSWeG6vnvFqFIo4bq+WeG7puG7kFnhur57PFFZ4bq+4buG4bqqR+G7gOG7gOG6vuG7mj9Z4bq+N+G7quG6vljhu4h94bqq4bq+xal9YeG6vlnhu6bFqFFZ4bqo4bq+e8avWeG7puG6vuG7mlJZ4bq+WeG7pMSoYeG6vuG7guG7gi1J4bqo4bq+4buU4buKWeG6vnsq4bq+4buW4bumMuG7luG6vuG7luG7pjE/WeG7pOG6vns84buoWeG7puG6vuG7mkzhur57xahSKOG6vlnhu6bhu5BZ4bq+4bumP1nhur7hu4Lhuqrhu4Dhu4Dhu4Dhur7hu5o/WeG6vjfhu6rhur5Y4buIfeG6vjc6xajhur7hu4Lhuqrhu4Lhu4RJ4bq+WeG7pDE7xajhur7hu5pNWeG7pOG6vlbDoeG6vnvhu6bhu4pY4bq+4bukxajhu4rhur7hu6bFqFJZ4bq+WOG7iH3huqrhur7hurvhu6YxP1nhu6Thur57POG7qFnhu6bhur7EqcSoWeG7puG6vns84buoWeG7puG6vuG7muG7uOG6vuG7mkzhur5Z4bum4buQWeG6vuG7mjEs4buW4bq+PjThur4pfeG7ilnhur574buOWOG6vuG7liDhu4rhur7hu5ojWeG7pOG6vuG7mkvDneG6vuG7luG7iOG7luG6vnvDlFnhu6Thur5XOijhur7DteG7puG7jlnhur7GoOG7jlnhuqrhur7FqTzDnVnhu6Thur574bumO8Wo4bq+4bukxajhu4pZ4bq+ezrFqOG6qOG6vuG7lOG7ilnhur57KuG6vuG7luG7pjLhu5bhur7hu5bhu6YxP1nhu6Thur57POG7qFnhu6bhur57xahSKOG6vnsi4buW4bq+eyrhur7hu5bhu6Yy4buW4bq+4bumxahSWeG6vljhu4h94bq+4buW4bumw53hur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5o/WeG6vjfhu6rhur7hu5pM4bq+4buaTVnhu6Thur5Ww6Hhur574bum4buKWOG6vuG7pMWo4buK4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijEg3174bumw508w4pFw7Xhu6Thu7bhu5bhur7EqX3DlVnEkC8oRQ==

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]