(vhds.baothanhhoa.vn) - Nằm trên trục đường Thiên Lý xưa kia, đèo Ba Dội trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn của xứ Thanh không chỉ nằm ở vị trí trọng yếu về quân sự. Đây còn là thắng cảnh thiên tạo đắm say lòng người, khiến bao bậc tao nhân mặc khách qua đây không khỏi rung động để rồi tức cảnh sinh tình. Trở về thăm lại đường Thiên Lý - đèo Ba Dội, qua thời gian dẫu cảnh sắc đã có những đổi thay nhưng dấu tích người xưa thì như đã “tạc” vào không gian, để lại cho đời những chuyện kể.
R+G7skvEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPhu7Xhu7Q3KuG7puG7iEjhu7Xhu7Lhu5YmxKjhu6ThuqMgP8OdxKjhu7Xhu7Lhu7Thu7A/xKjhu5/huqfEqC3EqOG7pMOoOsSow63DlcSo4buLe+G7tMOKxKhww53hu7Lhu6bEqMOa4buyOOG6pVY/xKglV8SoP8Od4bqjIOG7tMSow6LhuqPDlUcv4buyS0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM+G7keG7psOVw5nhu4hIcOG7mibEqDc14buwP8SoNzXDocOaxKjhu6ThuqMgP8OdxKjhu7Xhu7Lhu7Thu7A/xKjhu5/huqfEqMOi4bqjw5XEqCXhu7TDleG7gMSo4bukw6g6xKjDrcOVxKjhu4t74bu0xKg3NeG7sD/EqOG7pEDDlcSoVeG7kD/EqDfhu7JAxKjDouG7lMSow60jJsSo4buzXT/EqMOaw6DDlcSow6LDo8So4bu14buyw5U/4buyxKgl4buyKT/DncSow5rhu7IjxKg/4buaJsSoMcSo4bqzQMSoNzXhu7bEqDc1Lj/DncSo4bql4busOMSo4bqz4buuxKg0OOG7oD/EqDbhuq/hu4bEqOG7ieG7oOG6pcSow5osP8SoKuG7kMSoN+G7ssagP8OdxKjDmuG7mD/hu7LEqDfhu7Lhu7Thu7A/xKg34buSOsSo4bukxqAmxKg2w5XhuqXEqCosP8OdxKg/w53huqMg4bu04buAxKgl4buy4bu04busP8SoVcOVOsSoVVLDmsSoN8OVOsSoP+G7suG7oD/EqCbhu5zDmsSoJeG7ssOUw5rhu7LEqDQ4w5XEqOG7pOG7oOG6pcSoJeG7sik/w53EqCXhu7Ih4bu0xKg1OD/DncSo4bukez/DncSo4bukV8SoNT7hu7TEqDfDo8OaxKjDmuG7mD/hu7LEqDbhu7Q/4buyxKg34bu4P+G7suG7hsSo4bu1NTHEqOG6s+G7rsSoN+G7suG7libEqCrhu5Lhu7TEqOG7pOG6oyA/w53EqOG7teG7suG7tOG7sD/EqOG7n+G6p8SoLcSo4bukw6g6xKjDrcOVxKjhu4t74bu04buAxKg0OMOVxKg34buyIOG7tMSow53hu7TDlT/EqMOZVDjEqMOa4buYP+G7ssSoNsagw5rEqOG7pOG7lMSow5o7xKg/4buy4bq3P8OdxKjhu6R94bu0xKg34buyw5XhuqXEqD/hu7LhuqM/w53EqMOZUDjEqDfhu7bDmuG7ssSoP8Od4bqjIOG7tMSow6LhuqPDlcSoN+G7suG7uMSoP+G7suG6o8So4buk4buUxKjigJw34buSw5rigJ3EqOG6s+G7kDrEqCXhu7IpP8OdxKjDneG7tMOVP+G7gMSo4bukV8SoKuG7kuG7tMSow5rhu7I6xKjhu6Qg4bu0xKg/4buy4bq3P8OdxKjDmuG7sjjhuqVWP8SoJVfhu4ZHLzNIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPDrMOVMzfhu7Q6P+G7iEhH4bu0JsOdxKjDmirDlTY2xJDhu4jDmTfhu7I4JlXEqOG7tMOs4bumPzfhu6Y14buIxKg2N+G6pSrhu6bEkOG7iOG6teG7tMOZN+G7ssOKxKjDkkpKM8Oi4bq+xKjhu7Lhu6bhu7TDneG7sjfDisSoTsOTw5Izw6Lhur7hu4jEqDY1w5rEkOG7iC8vw5rDmT/hu4ZVw5U6N+G7ssOVP+G7suG7sjrDleG7huG6sz8vw5nhu6Y2JTc6My8/4bum4bq1Ni9MTE1KL0vDksOSw5lPSuG7jE/hu45Lw5M3w5JNT0zDkipK4buGJDPDneG6vDXEkEtLT+G7iMSow5UqN8SQ4buI4bu14buy4buWJsSo4buk4bqjID/DncSo4bu14buy4bu04buwP8So4buf4bqnxKgtxKjhu6TDqDrEqMOtw5XEqOG7i3vhu7TDisSocMOd4buy4bumxKjDmuG7sjjhuqVWP8SoJVfEqD/DneG6oyDhu7TEqMOi4bqjw5Xhu4jEqOG6teG7tMOZN+G7ssSQ4buIw5JKSuG7iMSo4buy4bum4bu0w53hu7I3xJDhu4hOw5PDkuG7iMSoL0jhu4nDoz/DncSoN8SDxKg3NeG7sD/EqOG7pMOoOsSow63DlcSo4buLe+G7tOG7gMSoP+G7suG7uD/EqMOiODw/w53EqDPhu7Lhu7bDlcSow5nhuqMi4bu0xKgq4buQxKjhu7I+xKjDrMOUP+G7ssSow6zhu7Lhu7QmxKgmw5U/w53EqOG6s+G7qMSo4bukxq8zxKg3PT/hu7LEqCrhu5w/w53hu4ZHLzNIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPDrTrDmeG6peG7iEjhu7PDlMOa4buyxKjhu4nhu5Lhu7TEqHDDlSbEqD/hu7JQN8SoN+G7sjw/w53EqMOa4buy4bu2xKjDmsOgw5XEqHk4PMOaxKjhu7PhurHEqDQ4w5Q/xKg3NeG7tOG7rjjEqHDDnTjhuqVYP8So4buEcMOCw63EqOG7teG7sjhSP8So4buRO8OV4buAxKg/4buWJsSoTEpKw5NGxKjhurPhu7Thu6w3xKjhurPhu67EqMOZ4buU4bqlxKg/OeG7tMSo4bu1w5UmxKjhu4nhu7RWM8So4buk4buS4bu0xKjhuqfDisSo4bu1w5UmxKjhu4nhu7RWM8SoMcSo4bukQMOVxKgz4buyUj/EqOG7tX0/w53EqOG7tTU4P8OdxKjDreG7kj/hu4DEqDPhu7Lhu7bDlcSow63GoMOaxKjhu7I44bqlVj/EqOG7tTw/w53EqOG7s10/4buGxKhwOeG7tMSoN8SDxKjhu7I44bqlVj/EqOG7teG7suG7ksOa4buyxKjhu7Xhu7Lhu5A/4buyxKjDmuG7suG7kuG6pcSoKuG7kuG7tOG7gMSow5rhu7LGoD/EqD/DncOVP8OdxKhVIMSoVeG7tFc/4buAxKgq4buQxKjhuqXhu6w3xKjhu7JROMSow53hu7ThurfDlcSocMOVJsSo4bqz4buQxKjDrcagw5rhu4DEqCrhu5DEqD9d4bu0xKjhu6ThuqMgP8OdxKg3NeG7kibEqMOa4buy4buS4bqlxKg0OMOV4buGxKhwOeG7tMSow5o7xKhVw5XEqD/DnS4/w4rEqCZ7N8SoP8OdLj/EqDHEqDPhu7Lhu7bDlcSo4bu14bug4bqlxKjDrcagw5rEqOG7teG7ssOVP+G7ssSo4buRO8OV4buAxKg34buy4busxKg/OeG7tMSo4buyXeG7tMSoM+G7suG7oj/DneG6vsSoJns3xKg/w50uP8Sow5rhu7I7N8So4bqzOzfEqMOaw5U6xKgxxKjDneG7tOG6t8OV4buAxKgq4buQxKg/XeG7tMSow5rhu7Lhu7TDlcSo4bukQMOVxKjDneG7tCLhu7TEqOG7ssOV4bu0xKg3Iz/hu7LEqOG7teG7ssOVP+G7ssSo4buRO8OVxKjhurPhu5DEqHDhu7Q/4buyxKjDreG7uD/hu7Lhur7EqCZ7N8SoP8OdLj/EqOG7pOG7tMSoNyLhu7TEqOG7pEDDlcSoM+G7slI/xKhw4bu0P+G7ssSow63hu7g/4buy4buAxKg34buy4busxKg/OeG7tMSow5lRP8SoM+G7suG7oj/DncSoN+G7slAz4buAxKg/4buwP8Sow50u4bu0xKgq4buQxKjhu7XDlSbEqOG7ieG7tFYz4buGRy8zSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gzw606w5nhuqXhu4hI4buJw6g6xKjDrcOVxKjhu4t74bu0xKgq4buQxKjhu6RAw5XEqMOZw5U/4buyxKg/4buaJsSoNzU6P8OdxKjhurNhP8OdxKjigJw/4buyUDfEqFXDlMOa4buyxKgqw6HDmsSoNl0/4oCdxKjhu4Q3w6PDmsSow5nhu5jhu7TEqD854bu0xKjDmjvEqEtKw5PEqD/DnS4/RsSoN+G7sjh7w5rEqMOZ4buY4bu0xKjhu7XDlSbEqOG7ieG7tFYzxKjhu7JhP8OdxKjhurM94buAxKg3NWE/w53EqOG7pOG7tFYzxKgtxKg1w5U/4buyxKjDneG7tCLhu7TEqDfhuq/EqD/hu7Lhu7Thu7A/xKjDneG7tOG6t8OVxKjhu7LDleG7tMSoNyM/4buyxKjhu7Xhu7LDlT/hu7LEqOG7kTvDlcSo4bqz4buQxKhw4bu0P+G7ssSow63hu7g/4buy4buGxKjhu6Phu7Lhu7TEqMOi4bqjw5XEqOG7pOG6oyA/w53EqOG7teG7suG7tOG7sD/EqOG7n+G6p8SoNDjDlcSo4buk4bug4bqlxKjhurMpxKjDmmE/w53EqOG7suG7tFcmxKg3NTHhu4DEqMOaO8Sow5nhu5I/w53EqDfhu7LGoDfEqMOafcSoVVE44buAxKg4PD/EqCrhuqMwP+G7gMSoKuG7pj/EqCoh4bu0xKg0OMOVxKg/4buy4bq3P8OdxKgl4buy4bumxKg/OeG7tOG7gMSo4bqzw5TDmuG7ssSo4bukw5TEqMOZ4bqvP8OdxKjhu6TDoz/DneG7gMSoN+G7kjrEqD/hu7A/xKjhu6RAw5XEqDfhu7Lhu6zEqMOa4buy4bu04busP8SoKuG6ozDDmsSoKjDhu7TEqOG7suG7kuG7tMSo4bqzKcSow5phP8Od4buGxKjhurLhu5DEqOG7pDvEqMOa4bqhP8OdxKgq4buQxKjDml3EqDYxxKjhu6RXxKg34buSOsSoP+G7sD/EqDPhu7IsP8OdxKg3OOG6peG7rD/EqMOtw5XEqOG7i3vhu7TEqOG7hOG7tcOVJsSo4buJ4bu0VjNGxKg3NTo/w53EqCpAw5rhu7LEqDbhurHhu4ZHLzNIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPDrTrDmeG6peG7iEjhu7Xhu5Lhu7TEqDbDlTrEqCrhu5Lhu7TEqMOaO8SoN+G7sD/EqOKAnMOtw5XEqOG7i3vhu7TigJ3hurzEqOG7teG7suG7pjrEqMOaw5TDmuG7ssSoKuG6p8Sow53hu7Thu5jhu7TEqMOaw6DDlcSoP8Od4bqjIOG7tMSow5nhu6A/xKjhu6RAw5XEqDPhu7LhuqNdP8Od4buAxKjDmjo/xKjhu6ThuqMgP8OdxKjhu6TDqDrEqMOdPibEqFXDlcSo4bukw6g6xKg/POG7tMSoN+G7tOG7rDPEqD/hu7LDlTjhu4DEqCZb4bu0xKjhu6TDqDrEqCrhu5DEqCZ7N8SoPznhu7TEqOG6s+G7kMSoJlvhu7TEqD854bu0xKg/w53huqMg4bu0xKjDmeG7oD/EqD9d4bu0xKjhu6Thu6DhuqXEqMOdLuG7tMSoKuG7kMSoJns3xKjigJzDmXvhu7TigJ3hu4DEqOG6s+G7uMSoN+G7suG7rMSoP+G7sD/EqMOaO8SoN+G7sD/EqOG7pMOoOsSow63DlcSo4buLe+G7tOG7hkcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8OtOsOZ4bql4buISOG7n+G6o10/w53EqOG6pcSo4buf4buwxKjhu5Hhurc4xKjhu7U1w5TDmsSoJeG7suG7tMSoJVfEqOG6s+G7rsSow5rhu7I44bql4busP8So4oCcKsOV4bu0xKgl4bu0P+G7suKAncSow5rhu7LhurfDlcSoVVY/4buyxKjDmuG7sjrEqMOa4buyOcOVxKjhu7U1QD/hu7LEqDc1Oj/DncSow5o4PD/EqOG7teG7suG6ozA/w53EqOG7o+G7tD/hu7LEqCXhuqfEqDbhuq/EqMOa4bqhP8OdxKg/4buyxqDDmsSo4buk4busP8So4bukw6g6xKjDrcOVxKjhu4t74bu0xKjhurMi4bu0xKg24bqvxKjhu7I6w5U/w53EqOG6szjhu4DEqOG7suG7tFcmxKg3NTHDisSo4oCcw63GoDfEqOG7pFE4xKg3NcOoOsSoN8SDxKgqOcOaxKjDneG7kMSow53DlOG6pcSoN+G7kD/EqMOaw5U/4buyxKgm4buU4bu0xKjDmuG7sjrEqOG7pOG7rD/EqCXhu7Lhu7TEqCbhu5w3xKg3NSDhu7TEqCrhu5w/xKgmIuG7tMSow6I4PD/DncSo4buk4busP8SoJeG7siHhu7TEqD854bu04buG4buG4buG4oCd4buGRy8zSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gzw606w5nhuqXhu4hIw6wsP8So4oCcw63hu5DEqMOa4buyOcOVxKg34buyXcSocCkm4oCdxKjhu5E+xKjDgjjhu6A/xKjhu5HhuqNdP8OdxKgmezfEqCpRP8SoNDjDlcSo4bukw6g6xKjDrcOVxKjhu4t74bu0xKjDmuG6oT/DncSoJeG7sik/w53EqCXhu7Ih4bu0xKg/w50yxKg/w53hu5A/w53EqDc14bqjIsOaxKjDmuG7mD/hu7LEqDbGoMOaxKg34buy4bu04buwP8SoP+G7suG7tOG7sD/EqOG7sjrDlT/DncSoNl3EqD/hu7LhuqM/w53EqDc44bqlVjfEqOG7pMavM8OKxKjigJzhu6F7N8So4bukw6g64buAxKgmezfEqOG7pMOoOuG7gMSoKuG7kuG7tMSoJns3xKjhu6TDqDovxKjhu6Phu7Lhu6Y/xKjDleG7tMSoJeG7ssWoOsSoN+G7ksOaxKjDmuG7mD/hu7LEqMOa4buy4bumOsSoKuG7pjov4buG4buG4buGxKjhu5/GoDfEqCrhu6g6xKjDmuG7kD/hu7LEqDfhu7IpP8OdxKjDml0/xKjDneG7tDvEqDfhu7I8w5ovxKjhu4lRJsSo4buk4bu4w5XEqCrDlMSoKuG7tFg4xKjDneG7tC43xKg24bqjXT/DncSow53hu7Thu6Y6L8So4buR4bu04buuP8SoP+G7suG7oD/EqDQ44bugP8SoN+G6scSow5Xhu7TEqCbhu5DEqMOa4buy4buiP8OdL8So4buhIeG7tMSow5084bu0xKjDmuG7sj4/xKjDmuG7suG7oD/EqOG6s1Q/xKgmODw/xKg3NcOoOuKAneG7hsSo4buE4buJw6g6xKjDrcOVxKjhu4t74bu04buAxKjhu7Xhu7JdxKjhu5E+xKjDgjjhu6A/xKjhu5HhuqNdP8Od4buAxKhww4LDrcSo4bqy4buWP8So4buyLsOaRuG7hkcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8OtOsOZ4bql4buISOG7kcOV4bqlxKjhu4nhu5Lhu7TEqDfhu7Lhu7TEqOG7suG7kDrEqHDDnTjhuqVYP8So4buLOMSow5rhuqE/w53EqCXhu7IpP8OdxKg0OOG7sD/EqMOd4buy4bu0xKgq4buS4bu0xKjDojnDmsSow5rhu5gmxKg3NTo/w53EqCZ7N8SoKlE/xKg0OMOV4bqlxKgq4buS4bu0xKjhu6TDqDrEqMOtw5XEqOG7i3vhu7TEqOG6syLhu7TEqD/hu7Lhurc/w53EqOG6s1E/xKg34buyXcSo4bukUeG6pcSoN+G7oCbEqDc14buSP8OdxKjDmsOgw5XEqCXhu6jEqOG6s+G7tFg/xKgl4buyw5TDmuG7ssSoNzU6P8OdxKhV4buQ4bu0xKg34buyXcSo4oCc4bu1w5Thu7TEqMOZOMSo4bu1w5UmxKjhu4nhu7RWM8SoNl0/4oCdxKjhu4Thu5/hu5Lhu7TEqDQ4w5XEqD854bu0xKjhu7XDlSbEqOG7ieG7tFYzRsOKxKjhurLhu6A/xKg34busxKg2XT/EqOG7tcOVJsSo4buJ4bu0VjMvxKjhu7Xhu7Lhu7Thu7A/xKg/4buyw5Xhu7TEqCXhu7LDlMOa4buyxKg3w5Thu7TEqMOZOC/EqHDhu7Lhu5Q/xKg3NTg/w53EqDfhu7I4xKjhu6Thu5Lhu7TEqOG7pEDDlS/EqOG7keG7mOG7tMSoP8OdOuG7kuG7tMSoJeG7tOG7rD/EqD/DneG6o8Sow5rhu7I4L8Sow6zhu7LhuqMiP8OdxKg3PT/hu7LEqDPhu7I6P8OdxKgqOsOVP8SoNlA4L8So4bu14buy4bu04buwP8So4buy4buQP8SoN+G7suG7mDrEqCZ7w5rEqDfhu7I4L8So4buR4buQP+G7ssSoP+G7suG7oD/EqOG7sj7hu7TEqCXhu7LDlD/EqMOiw6MvxKjhurIpxKg/w5TEqMOaPMSo4buy4bqjXT/DncSoNlE4xKjhu4TDmUDDmuG7ssSoP8Od4buyPcOVw4rEqOG7icOoOsSow63DlcSo4buLe+G7tMSow5rDlTrEqD/DnVA3L8So4buj4buyw5TDmuG7ssSow6LDlcSoKuG7kuG7tMSoNyLhu7TEqDfhu7Lhu5YmL8Sow6zDlOG7tMSoP+G7suG7uD/EqMOdOibEqDc1IOG7tMSo4bukUDcvxKjhu7Xhu7I44bql4buuP8Sow5rDlMSoVeG7tFc/xKjDosOVxKjDouG7liYvxKjhu7PhuqNdP8OdxKg3w5U/xKg/OeG7tMSoNzVdxKg3NS7hu7QvxKjhu7U1IOG7tMSoKuG7kj/hu7LEqMOa4bug4bqlxKjDmiHEqMOZ4buQOC/EqHDDneG6oyDhu7TEqCXhu7LDlMOa4buyxKg/w506w5Thu7TEqD/hu7Lhu7g/xKgq4buS4bu0L8SocOG7siLEqD/hu7Lhu5DEqMOa4buQP8OdxKg34buy4buwJsSoNlE4RuG7hkcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8OtOsOZ4bql4buISOG7ieG7nMOaxKhV4bu0Vjfhu4DEqOG6szjDlcSo4bu14buy4bu0VjjEqOG7tTVAxKgtxKgmezfEqOG6s0DEqOG6szjDlcSoP+G7suG7kMSocMOdOOG6pVg/xKg/feG7tMSoN+G7tOG7rD/DncSoKuG7lD/DncSoJuG7kj/hu4DEqD/hu5YmxKhL4buMTkzEqDc1Oj/DncSow5rhu7I44bql4busP8SoNzhRP8Sow5k4xKg1w5XEqDPhu7Lhu7bDlcSow63GoMOa4buAxKgqOcOaxKg0OMOVxKjhu6Thu6DhuqXEqOG7pOG7lMSoN8Ojw5rEqMOa4buYP+G7ssSoNuG7tD/hu7LEqDfhu7g/4buyxKgq4buQJsSoVeG7kOG7tMSoN+G7sl3EqOKAnHk4w5TEqOG7tcOVJsSo4buJ4bu0VjPEqDZdP+KAncSo4buEeTjDlcSoPznhu7TEqOG7tcOVJsSo4buJ4bu0VjNGxKjhurMi4bu0xKg/4buy4bq3P8OdxKjhurNRP8SoN+G7sl3EqOG7pFHhuqXEqOG7suG7kDrEqDbhu5g/w53hu4bEqHDDneG7kOG6pcSoP8OV4bql4buAxKgm4bumP8SoN+G7suG7pjrEqMOaOj/EqOG7pOG6oyA/w53EqOG7teG7suG7tOG7sD/EqOG7n+G6p8So4buyOOG6peG7rj/EqDfhu7I64buS4bu0xKgq4buwP8So4bukIz/hu7LEqOG7pMOoOsSow63DlcSo4buLe+G7tOG7gMSow5k4xKgl4buyw5TDmuG7ssSoNuG7qsSoVcagN8Sow53hu5wzxKg/4buy4buQxKhV4bu0w5XEqMOtw5XEqOG7i3vhu7Thu4DEqD9d4bu0xKjDmjvEqDdQJsSoVeG7tMOVxKjhu6TDlMSoJeG7ssagw5rEqMOa4buy4bq3xKjhu5HDlD/EqOG6s+G7lj/EqOKAnHDDneG6r8Sow5rhu7Lhu6zEqDfhu7Lhu7TEqD/hu7JQN8SoN+G7ssOg4oCdxKjDmmE/w53EqOG6syLhu7TEqOG7pDvEqCrhu5DEqFXhu5Dhu7TEqDfhu7JdxKjigJx5OMOUxKjhu7XDlSbEqOG7ieG7tFYzxKg2XT/igJ3EqMOaw6DDlcSo4bqzOMOVxKjhu7Xhu7Lhu7RWOMSo4bu1NUDEqD/hu5YmxKjDouG6o8OV4buGRy8zSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gzw606w5nhuqXhu4hI4bu1OOG6pcSo4bqzUuG6peG7gMSoP+G7suG6o8SoN+G7kjrEqOG7sjvDlcSo4buk4buUxKgl4buyxag6xKgqxag6xKg2xqAzxKjhu6Thu5w3xKjhu6RXxKjhu6ThuqMgP8OdxKjhu7Xhu7Lhu7Thu7A/xKjhu5/huqfEqC3EqOG7pMOoOsSow63DlcSo4buLe+G7tMSoP+G7mibEqDHEqD9d4bu0xKjhu6RAw5XEqDfhu7Lhu6zEqMOa4buy4bu04busP8SoKuG6ozDDmsSoNDjDlT/EqDc1Lj/DneG7hsSo4bqy4bu4xKjhurNS4bql4buAxKg/4buyxqDDmsSo4buk4busP8So4bukQMOVxKjDmcOVP+G7ssSoP+G7kOG6peG7gMSoJeG7sik/w53EqDfhu7JXxKgl4buyKT/DncSoP+G7ssagw5rEqOG7pOG7rD/EqOG6s0DEqDfhu7Lhu6zEqMOa4buy4bu04busP8SoKuG6ozDDmsSow6LhuqPDleG7hsSo4bu1NTo/w53EqOG7pDvhu4DEqOG7pOG7nMOaxKhV4bu0VjfEqMOZ4bqjIuG7tMSoN+G7siDhu7TEqD/hu7Lhu5DEqOG7teG7oOG6pcSo4buzXT/hu4DEqMOdxqA/xKgq4bu04buuP8So4bqzIuG7tMSow5o4e8OaxKjhu7Lhu5A/4buyxKg0OOG7oD/EqDfhu7JRP8SoNzzDmsSow5rDoMOVxKjhurM4w5XEqHk4w5U/w53EqOG7tTU4P8OdxKg34bu04busP8SoNcOVxKjDrcagw5rEqOG7pMOUP+G7ssSoN8OVP8SoTOG7jsSo4bqz4buSP8SoNDjhu6A/xKjhu7Xhu7LDlT/hu7LEqMOi4bugJsSoKuG6ozDDmuG7hkcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8OtOsOZ4bql4buISOG7teG7suG7pjrEqDbhurHEqCrhu7RWOOG7gMSoNsOVOMSoJeG7suG7tMSo4buf4buwxKjDrOG7suG7tOG7sDjEqOG7teG7sjw/w53EqMOa4buy4buS4bqlxKg2w5U/w53EqDPhu7LhuqNdP8OdxKjDrcagw5rEqMOaUTjEqMOaw6M4xKg/4buy4buQxKjhu7Xhu7LDlT/hu7Lhu4DEqDfhu7LDlD/DncSoS0otS8OS4buM4buMxKg0OOG7oD/EqOG7teG7ssOVP+G7ssSoN+G7tOG7rD/EqMOiODw/w53EqMOi4bugJsSoKuG6ozDDmsSoP+G6oyLDmsSoN8OV4buGxKjhu6Phu7Lhu7TEqCXhu6jEqMOi4bugJsSoKuG6ozDDmsSow5rhu7Lhu7Thu6wmxKjhu6ThuqMww5rEqOG7teG7suG7lj/DncSo4bufOj/DneG7gMSoNDjhu6A/xKg/4buy4buQxKjhu7Xhu6DhuqXEqOG7s10/xKjDmTrEqHDDnSnEqOG6suG7lj/EqOG7szHEqCrhu5Q/4buyxKjhu6Thu5I6xKjhu6Thu5TEqDfhu7Lhu6Y6xKgl4busxKjDmsOgw5XEqHDDnSnEqOG7teG7suG7uMSocOG7slImxKg1OTfEqOG6s+G7rsSo4bu1w5UmxKjhu4nhu7RWM8SoM+G7siw/w53EqDfhu7LDoOG7gMSow5rhu7IgxKjhu6Thu5Lhu7TEqDQ44bugP8Sow5rDoMOVxKjhurM4w5XEqHk4w5U/w53EqOG7tTU4P8OdxKglxag6xKg1w5Xhu4ZHLzNIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPDrTrDmeG6peG7iEjhurIi4bu0xKg0OOG6peG7rDfEqDfhu6AmxKjhu6TDlD/hu7LEqOG7pDh94bu0xKg0OOG7oD/EqMOi4bugJsSoKuG6ozDDmsSoNcOVxKgl4buyIeG7tMSoVSDEqMOaKOG7tMSoP+G6oyLDmsSo4bqy4bu0Vjfhu4DEqD/DneG7kOG6pcSoTErEqDfhu7LDlD/DncSow6zhu7Lhu5IzxKg/4buWJsSoS8OS4buM4buM4buAxKjhu6Thu5Lhu7TEqDQ44bugP8Sow5rDoMOVxKjhurM4w5XEqHk4w5U/w53EqOG7tTU4P8OdxKjhu6Thu5TEqDfhu7Thu6w/xKg1w5XEqOG7pOG7rD/EqOG7tcOVJsSo4buJ4bu0VjPhu4DEqOG7snvhu7TEqDQ44bugP8Sow5phP8OdxKhww50pxKjhurLhu5Y/xKjhu7Mx4buGxKjhu7Xhu7Q/xKg34bqjMT/DncSo4bqz4buQOsSoKuG6r8OaxKgq4bqjMD/DncSoNDjhu6A/xKg2PcSo4buk4bqjMMOaxKhw4buy4bugP8Sow5nhu6A/xKjDoD/DncSo4buye+G7gMSo4bqzOMOVxKh5OMOVP8OdxKjhu7U1OD/DncSo4buk4buUxKg3OOG6peG7sD/EqFU8xKjDmuG7ssagw5rEqMOa4buyxqA/w4rEqOKAnHDDleG6pcSoN8OVxKg3IuG7tMSo4buk4bug4bqlxKjhu6Q8w5rEqOG6s+G7tFbDmsSoVeG7tD/hu7Lhu4DEqMOa4buy4bu04busP8SoN+G7ssOgxKg1w5XEqDbDlTrEqOG7pOG7lMSow5o7xKgz4buy4bqjXT/DncSoKuG6ozDDmsSo4bukQD/hu7LEqDbhu54/4buGxKjDrOG7siPEqD974bu0xKhLSsSoP8Od4buQ4bqlxKg/4bq3w5XEqDfhu7Lhu6zEqD/hu5A6xKjDmuG6oT/DncSoNDjFqDfEqDbhu5LDmuG7ssSow53hu7Thu5zDmsSo4bu14buyw5U/4buy4buG4buG4buGxKjhu7PDlT/DncSoP8Od4buQ4bqlxKgmPj/DncSow5LEqDfDlcSoNuG7qsSow5rhu7I6xKjhurPhu5A6xKg34buy4buQP+G7ssSo4bu14buy4buWP8OdxKjhu586P8OdxKgmMcSoN+G7tFbDmsSo4buWP8So4bu14busN8So4buj4buyw5Xhu7TEqOG7suG7kuG7hsSow6zDlMOaxKg/w53huqNd4bu0xKjDmsOjxKg/4buyIsSoKiDhu7TEqDfDlcSow6Lhu6YmxKjDmjvEqDfhu7Lhuq/DmsSo4buyw5XhuqXEqCXhu7IpP8Od4oCdxKjhu4Thu4nhu5Lhu7TEqHDDlSbEqCrhu7RWN8SoNzU44bqlVj/hu4DEqHDDgsOtxKjhu7Xhu7I4Uj/EqOG7kTvDlUbhu4bEqOG6suG7kMSoN+G7kuG7tMSoM+G7siw/w53EqDc44bql4busP8So4bu1w5UmxKjhu4nhu7RWM+G7gMSoP+G7suG6tz/DncSo4bukQMOVxKjhu6Thu7RXJsSo4bukOz/DncSoNDjhu6A/xKjhu6ThuqMww5rEqDQ44bugP8So4bu14bug4bqlxKjhu7NdP8SoKuG6r8OVxKjDmuG7si4/xKg/4buy4bqjxKjhu6R7P8OdxKjDrOG6scOVxKjDrTg+P8Od4bq+xKjhu6R7P8OdxKjhu4nhu5A6xKhww5044bql4buwP+G6vsSo4bukez/DncSoeTjDlT/DncSo4bu1NTg/w53hur7EqMOaYT/DncSo4bqzIuG7tMSo4bukO8SoKuG7kMSoP+G7suG6tz/DncSo4buJ4bu4P+G7ssSoKuG7kD/DncSow7Thu5I6xKgtxKg/XeG7tMSoN1IzxKg3NTg/w53EqDfhu7I7w5rEqCo5w5XEqMOd4bu0OTPEqD/DneG7sj3DlcSoNDjhu6A/4buG4buG4buGRy8zSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gzw606w5nhuqXhu4hI4buzw5TDmuG7ssSo4buJQMOVxKjDmuG7suG7tsSow60jJsSo4buzXT/EqOG7hHDDgsOtxKjhu4nhu5Lhu7TEqOG7si7DmsSoeTg8w5rEqMOd4bu0w5Xhu4DEqExKTEpGxKjhu6Thu5TEqOG6s+G7tOG7rDfEqOG6s+G7rsSoM+G7siw/w53EqDc44bql4busP8So4bu1w5UmxKjhu4nhu7RWM8OKxKjigJzhu7U1Oj/DncSoVcOVxKjhu6Thu7RXJsSoNzXhu7A/xKg34buy4bu4xKg34buy4bqjMD/DncSo4buk4buSOsSoeOG7sjzEqMOsw5Q3xKjhu6Thu5TEqFXhu6zEqDfGoMOaxKgl4buyKT/DncSo4buk4bu0xKjhu6ThuqMww5rEqD/hurfDleG7gMSow5o6P8So4buk4bqjID/DncSo4bu14buyUT/EqHjhu7JhxKg0OMOVxKjhu7Xhu7Lhu7Thu6wzxKjDtOG7tMOUM8SoNl0/xKg34buy4bu4xKjhu6Q+4bu0xKg/OeG7tMSo4buy4bu0VybEqDc1McSoJeG7sjvEqOG7pOG7tOG7hsSo4buJ4bu0VybEqDQ4w5XEqMOa4bqxw5XEqOG7tcOVJsSo4buJ4bu0VjPhu4DEqMOaLD/EqMOdLuG7tMSoKuG7kMSo4oCc4buj4buqJsSo4buJO+KAncSo4buyw5XhuqXEqOKAnOG7n1vEqOG7iTvigJ3EqCrhu5DEqOG6s0DEqDc14bu2xKg0OMOVP8SoNzUuP8OdxKg/4buyUDfhu4bEqHDhu6w4xKg0OOG7oD/EqOG7pEDDmuG7ssSow5rhu7Lhu7Thu6wmxKjhu6ThuqMww5rEqDfhu7Lhu7jEqCYi4bu0xKjDmjvEqDfhu7JXxKg34bu04busP8SoNDjhu6A/xKg/4buyw5U/4buy4buG4buG4buGxKjhurJAxKg3NeG7tsSow5rhurHDlcSoNDjDlT/EqD/hu5DhuqXEqOG7pOG6ozDDmsSoNuG6scSoNsOUw5rhu7LEqMOdLuG7tMSoKuG7kMSoJns3xKjigJzDmuG6scOVxKjhu5jhu7TEqDc1Lj/DncSo4bql4busOMSow5rDoMOVxKjhu7Xhu7LDlT/hu7LEqOG7kTvDleKAncSo4buyw5XhuqXEqOKAnMOa4bqxw5XEqOG7si4/w53EqMOd4bu04bq3w5XEqMOtxqDDmsSoLcSocMOVJuKAneG7hsSo4buJ4bug4bqlxKjDmuG6oT/DncSoKuG7kMSow5o6P8So4buk4bqjID/DncSo4bu14buy4bu04buwP8So4buf4bqnxKjhu6ThuqMww5rEqCYxxKg1ez/DncSo4bukV8SoN+G7sik/w53EqDfhu7LhuqNdP8OdxKjDrcagw5rEqHDDlSbhu4bEqOG6suG7uMSoN+G7suG7rOG7gMSoJeG7rMSoNsOUw5rhu7LEqDPhu7IsP8OdxKg34buyw6DEqOG7pFfEqMOa4buy4bucP8So4bukw5Q/4buyxKjhu6RAw5rhu7LEqCrhu5DEqOG6synEqMOaYT/DncSoKjDhu7TEqOG7suG7kuG7tOG7huG7huG7hsSow6w7xKg34buyV8SoPzvhu7Thu4DEqDc1Oj/DncSow5o4e8OaxKgqOOG7tMSoNDjhu6A/xKjhurPhu67EqCpSM8SoM+G7siw/w53EqDc44bql4busP8So4bu1w5UmxKjhu4nhu7RWM+G7gMSoNDjhu6A/xKjhu7Xhu6DhuqXEqOG7s10/xKgl4buyKT/DncSow5rhu7IjxKjDmeG6r8OVxKjhurPhu5A6xKg34buy4busxKg34buy4bu04buwP8SoP+G7suG7tOG7sD/EqDfhu7I4Uj/EqCow4bu04buAxKgm4buQxKgz4buy4bu2w5XEqDbDlTjEqCrhu5DEqMOa4buYxKgmezfEqMOiw6PEqOG7teG7ssOVP+G7ssSoVcOVOsSoKsOV4buAxKjDmT7hu7TEqMOZ4buQOsSoP+G7suG7oD/EqDfhu5Dhu7TEqOG6s1I3xKgq4bqvw5rEqMOaO8So4buk4bu04buuOMSoJeG7tFY/xKg3PDfEqD/hu7JQN8Sow5rhu7I6xKjhurPhu7RWw5rEqD84KeG7tMSoNDjhu6A/4buG4buG4buGxKjhurIi4bu0xKgz4buyLD/DncSoNzjhuqXhu6w/xKjhu7XDlSbEqOG7ieG7tFYzxKgxxKgz4buy4bu2w5XEqMOtxqDDmsSo4bqz4buQxKjhu6Thu5g6xKjDreG7tFY/xKjhu7NdP8SoMcSoM+G7suG7tsOVxKhww5Um4buAxKg/4buy4bq3P8OdxKjhurNAxKg3NeG7tsSow5rhu7I8N8Sow53hu7ThurfEqMOa4buyOsSoN+G7slDhuqXEqOG7pOG7oOG6pcSoKuG7kMSoJns3xKjDmjh7w5rEqCo44bu0xKg0OOG7oD/EqCXhuq3EqMOZ4bu0VjjEqOG7pFfEqFXhu5g6xKg3OuG7kD/EqCrhuq/DmsSoKuG6ozA/w53hu4bEqOG7tcSDxKjhu6Thu6DhuqXhu4DEqOG7pOG7kuG7tMSoNDjhu6A/xKjhu7Xhu6DhuqXEqOG7s10/xKjDmeG6oyLhu7TEqDbhuq/EqMOa4buyI8So4buyOOG6pcSow5rDoMOVxKjhurM4w5XEqHk4w5U/w53EqOG7tTU4P8OdxKhww5044bqlWD/EqOG7kThWxKjhu6Thu5TEqDdQP8Sow5opP8OdxKhVUDfEqD/DnSDhu4DEqMOd4bu0w5Q/w53EqD/hu7Lhurc/w53EqOG7pCw/xKg2UCbEqDbFqDfEqOG7pFIzxKg3w5U/xKhM4buOxKjhurPhu5I/xKg0OOG7oD/EqOG7teG7ssOVP+G7suG7gMSo4bukOH3hu7TEqMOa4buyOT/DncSoN+G7ssOUOsSow5rhu7Lhu5LhuqXEqCXhu7Ih4bu0xKhVIMSow5oo4bu0xKg/4bqjIsOaxKg3w5XEqCZhw5XEqMOiOOG7oD/EqOG7o+G6q8So4buLUjjEqD/hu5YmxKhLw5Lhu4zhu47igJ3hu4ZHLzNIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPDrTrDmeG6peG7iEh5OMOVxKg34buyIOG7tMSow53hu7TDlT/hu4DEqOG7pOG6oyA/w53EqOG7teG7suG7tOG7sD/EqOG7n+G6p8Sow53hu7QgxKjhu6Thu6DhuqXEqCXhu7IpP8OdxKjDmiw/xKgq4buQxKjDmjo/xKjhu6ThuqMgP8OdxKjhu6R7w5rEqOG7pOG7kjrEqOG7suG7tFcmxKg3NTHEqCXhu7Lhu7TEqMOi4bqjw5Xhu4bEqMOs4buYP+G7ssSoNDjDlT/EqOG7ssOV4bu0xKhV4buwP8So4buk4bqjID/DncSow5rhuqE/w53EqFUiN8So4buk4bu0xKg/4buy4bq3P8OdxKjhu7I6w5U/w53EqOG6szjhu4DEqCrDlTjEqCrDlMOa4buy4buGxKjhu7Xhu7LDleG6pcSo4bqz4buQOsSo4bukO+G7gMSoKuG7kMSoP+G7suG6tz/DncSo4bqz4buSN8So4bukPuG7tMSoPznhu7TEqOG7pMavM8So4buk4buq4buAxKjDosOVP+G7ssSoJuG6oyI3xKhVMeG7tMSoP+G7suG6tz/DncSow5nDo8OV4buAxKjhurPhu5jhu7Thu4DEqD/hu7Lhu5Q/4buG4buG4buGxKjhu5/hu7A/xKjhu6TDqDrEqMOtw5XEqOG7i3vhu7Thu4DEqOG7pMOjP8OdxKjDneG7tOG6t8OVxKgmezfEqOG6s2E/w53EqCXhu7IpP8OdxKjDneG7tMOVP8SoN+G7suG7tOG7sD/EqD/hu7Lhu7Thu7A/xKjDmsOVOsSow6LDlT/hu7LEqOG6s+G7kMSoNXs/w53EqCoiP+G7gMSoJeG7sik/w53EqMOiw5XEqDPhu7Lhu7bDlcSow5nhuqMi4bu0xKgq4buQxKjhu7I+xKjDrMOUP+G7ssSow6zhu7Lhu7QmxKg3PT/hu7LEqCrhu5w/w53hu4bhu4bhu4bEqDfDlcSoN+G7slDhuqXEqCosP8OdxKgm4bu4P+G7ssSo4buk4bqjMMOaxKg1ez/DncSoJjHEqOG6syLhu7TEqD/hu7Lhurc/w53EqMOiOcOaxKjDmuG7mCbEqDfhu7JSN8So4buk4bucw5rEqFXhu7RWN+G7hsSow6w7xKjhu6Thu7Thu644xKjDneG7uMSo4bukO+G7gMSoP+G7suG6o8So4oCcw53hu5LDmuG7ssSoPzzhu7TigJ3EqMOd4bu04bq3w5XEqDQ4w5TEqCXhu7LDo8SoLcSo4buy4bu0Vj/EqDfhu5Lhu7TEqOG6s+G7kMSoN+G6o10/w53EqCrDleG7tMSo4bqzVD/EqOG7pMOVP8OdxKjhu6ThuqMww5rEqOG6s+G7tOG7rDfEqD/hu7A/4buAxKhVMeG7tMSoKiw/w53EqFXhu7Thu6w3xKhdP8So4bqz4buQxKg3NeG7oD/EqDc1Lj/DneG7hkcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8OtOsOZ4bql4buIxKg2N+G6pSrhu6bEkOG7iDfhu6bDojctw5Uq4bu0w50/w4rEqDXhu7TDneG7sjfhur7hu4hIRzY3NTo/w51Iw63hu5Dhu7TEqOG6s+G7kMSo4buYP+G7ssOKxKjhu6Phu7LDlD/hu7LEqOG7n3vDmkcvNjc1Oj/DnUhHLzNI


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]