(vhds.baothanhhoa.vn) - Là đơn vị đại diện cho tỉnh Thanh Hóa tham gia Festival Nhà thiếu nhi toàn quốc lần thứ VII, năm 2022, Nhà văn hóa thiếu nhi TP Thanh Hóa đã xuất sắc giành 3 HCV, 2 HCB và giải xuất sắc toàn đoàn.
w6Hhu5HhurPhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveOG7tOG7k+G7teG7n8Sp4bqvw6DDoeG7s+G7tcO9cXDDtMOg4bu04buRY3Dhu5HhurHhu5ByY+G6scO04buTxJFw4buR4bqxcOG7keG7k8Oz4bu34bqxw7Thu5PDqeG7k+G6scOsY3HhurHhu7Vl4buT4bqxw5XEqeG7s+G7teG7k+G6smPhu5/hurFQ4buRxJHhurHhu7Xhu5Hhu5Nv4bu34bqxcOG7keG7k+G6seG7tXHEkXDhurF54bu34bulw6zhurHhurXhurfhurXhurXDoS/hu7Phu7XDvXFww7TDoMOhL+G7keG6s8Ogw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jhu5DEqWPhu4vhuq/DoOG7nsSR4bqx4buJ4burcOG6seG6suG7l+G6seG7iWXhu5PhurHhu4vhu5PDsnDhurHDrOG7kXHhurHhu7XGoXDhu5HhurHhu7Thu5FjcOG7keG6seG7kHJj4bqx4bu14buRY+G7oeG6scO04buTY+G6scOVxKnhu7Phu7Xhu5PhurJj4buf4bqxUOG7kcSR4bqx4bu14buR4buTb+G7t+G6sXDhu5Hhu5PhurHhu7VxxJFw4bqxeeG7t+G7pcOs4bqx4bufZnDhurHhu7Xhu5HDg+G6sSzhu5Lhu5I24bqxcOG6u+G7oeG6seG6teG6t+G6teG6tTbhurFQ4buRxJHhurHhurLhurtw4bqx4buRcmPhurHhu7Xhu5Hhu5Nv4bu34bqxcOG7keG7k+G6seG7tFjhurHhu7Thu5FjcOG7keG6seG7kHJj4bqx4buJ4bq54bqxw4Lhu7fhu4Xhu7XhurHhu7Phur3DrOG6scO04buTxJFw4buR4bqxw6LhurHhu5DDjCw24bqx4bq14bqx4buQw4zDjeG6seG6ssSR4bqxw7Thu5PDqeG7k+G6scOC4bu34buF4bu14bqx4buz4bq9w6zhurHhu7VxxJFw4bqx4buJccSRcDfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8Ogw6Hhu5Phu6HDtOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq/hu4vhu7Xhu5Hhu7fhu6HDreG6seG7k8OMxKlw4bu1xKnDveG6r+G6seG7s+G7teG6pOG7n8SpIuG6r+G6tOG7k+G7i+G7teG7kTThurHhuqvhurfhurd4w4I14bqx4buRxKnhu5PDtOG7keG7tTThurHhuqfhurXhuqt4w4I14bqv4bqx4buzw73DrCLhuq8vL+G7k+G6sjfDrWNx4bu14buRY3Dhu5Hhu5FxYzfhurJwL3DEqeG6tOG7sy/hurXhurXDouG6tS/hurPhuq3huqvhu4vhurPhurPhuq3hurfhuqnhurfhurPhu7XhurXhuqnhuq3huq3DouG7n+G6tzfhu514w7Qzw70i4bqp4bqt4bq34bqv4bqxY+G7n+G7tSLhuq/hu7Thu5FjcOG7keG6seG7kHJj4bqxw7Thu5PEkXDhu5HhurFw4buR4buTw7Phu7fhurHDtOG7k8Op4buT4bqxw6xjceG6seG7tWXhu5PhurHDlcSp4buz4bu14buT4bqyY+G7n+G6sVDhu5HEkeG6seG7teG7keG7k2/hu7fhurFw4buR4buT4bqx4bu1ccSRcOG6sXnhu7fhu6XDrOG6seG6teG6t+G6teG6teG6r+G6seG6tOG7k+G7i+G7teG7kSLhuq/huqvhurfhurfhuq/hurHhu5HEqeG7k8O04buR4bu1IuG6r+G6p+G6teG6q+G6r+G6sS/DoMOhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w4xjeOG7teG7k3Fw4bqvw6BQ4buRxJHhurHhurLhurtw4bqx4buRcmPhurHhu7Xhu5Hhu5Nv4bu34bqxcOG7keG7k+G6seG7tFjhurHhu7Thu5FjcOG7keG6seG7kHJj4bqxw4Lhu7fhu4Xhu7XhurHhu7Phur3DrOG6scO04buTxJFw4buR4bqxcOG7keG7k8Oz4bu34bqxw7Thu5PDqeG7k+G6scOsY3HhurHhu7Vl4buT4bqxw7XEqeG7s+G7teG7k+G6smPhu583w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjXHhu4vhuqThuq/DoMOVxKnhu7Phu7Xhu5PhurJj4buf4bqxUOG7kcSR4bqx4bu14buR4buTb+G7t+G6sXDhu5Hhu5PhurHhu7VxxJFw4bqxeeG7t+G7pcOs4bqx4bueZnDhurHhu7Xhu5HDg+G6sSzhu5Lhu5LhurFw4bq74buh4bqx4bq14bq34bq14bq14bqx4bu1xrDhurHDrOG7kcODw6zhurHhu7Vl4buT4bqx4bu0WOG6seG7kOG7p+G6scOM4buR4buZ4bqx4bug4buTcOG7keG6seG7tcSC4bqxcMO0xJHhuqThurHDouG6seG7iW9w4bqx4bqpLeG6qzbhurHhurLhu7Hhu5PhurHhu7Phuq7hurHhu7Xhu5Fj4buh4bqxw7Thu5Nj4bqxw6zDgGPhurHhurM3YuG6p+G6teG6seG7iWXhu5PhurHDreG7k+G7jeG7t+G6sTnhu7XDvXFww7ThurHhu4lyNuG6scOscuG6scOiYuG6reG6sXjhu5HDgeG6seG7tcO9ZMOs4buRNuG6seG6szfhuqfhuqfhuq3hurHhu4nFqeG7k+G6seG6suG7k25wNuG6seG7teG7keG7k2/hu7fhurFw4buR4buTYeG6seG7iW9w4bqx4bu1xILhurHhuqfhurXhurHDrOG7t3DDtDbhurFw4buRxJHhurHhu7Xhu5Hhu5Nv4bu34bqxcOG7keG7kzbhurHDrGTDrOG6seG7tcO94bu3cMO04bqx4bu14buD4buh4bqx4buRcWXhu7XhurHhu4nFqXDDtOG6seG7teG7kWNw4buR4bqx4bu14buR4buTb+G7t+G6sXDhu5Hhu5PhurHhu7XDvW5w4bqxw6zDqeG6sXDhuqLhu7HDrDfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8Ogw5XEqeG7s+G7teG7k+G6smPhu5/hurHhu5/EkeG6seG7s+G7g3DhurHDrOG7keG7q+G7k+G6seG6puG6sXDDtOG7keG7m2PhurHhu4vEkXDhu5HhurHDrOG7kXHhurHDrGTDrOG6seG7icWp4buT4bqx4bqy4buTbnA24bqx4bu14buR4buTb+G7t+G6sXDhu5Hhu5M24bqx4bufxJHhurHhu4vhu5d44bqx4buJ4buN4bqxw6xkw6zhurHEqeG7oeG6seG7teG7keG7jeG6seG7keG7k8OycOG6seG7tcSR4buT4bqxcOG6u3DDtDbhurFw4bq7cMO04bqx4buj4buR4buTb+G7t+G6scOsw4Bj4bqx4buh4buVcOG7keG6seG7tcO9cXDDtOG6scOsZMOs4bqx4buf4bubcOG7keG6seG6suG6rsOs4bqxcMO04buRw7LhurHhu7Xhu5Hhu7dn4bu1NuG6seG7kcWp4buT4bqx4buRcWU24bqxcMO0cWXhu5PhurFww7ThurY24bqx4bu14buR4buN4bqx4bu14buRY3E24bqxw6zDuXDDtOG6seG7tWTDrOG6seG7iMWp4buT4bqx4bqyxJHhurHhu7XDvcOp4buT4bqxcMO04buR4buTw7Lhu6HhurHhu7NkcMO04bqx4bu1ZXE3w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjXHhu4vhuqThuq/DoOG7iOG7g+G6pOG6seG7n8SR4bqx4buRcWXhu7XhurHhu4nFqXDDtOG6sXDhu5HDquG7oeG6scOs4buRxJFx4bqx4buhxIJww7ThurHhu4ll4buT4bqx4buRxanhu5PhurHhu4hxxJFw4bqxw6xkw6zhurHDrOG7hXg24bqx4bu14buTb3DhurHhu7Xhu7Hhu5PhurHhu4hl4buT4bqx4buRxanhu5PhurHhu4ll4buT4bqxw63hu5Phu43hu7fhurHhu7VxxJFw4bqxeeG7t+G7pcOs4bqx4bufZnDhurHhu7Xhu5HDg+G6sSHhu5Lhu5LhurHhu4hxxJFw4bqx4bu0UMOM4buy4bqx4buQ4bun4bqxw4zhu5Hhu5nhurHhu6Dhu5Nw4buRN8OhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w41x4buL4bqk4bqvw6DDoeG7k+G7ocO04bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r+G7k8OMxKlw4bu1xKnDveG6r+G6seG7s+G7teG6pOG7n8SpIuG6r+G6tOG7k+G7i+G7teG7kTThurHhuqvhurfhurd4w4I14bqx4buRxKnhu5PDtOG7keG7tTThurHhuqfhuqnhuq14w4I14bqv4bqx4buzw73DrCLhuq8vL+G7k+G6sjfDrWNx4bu14buRY3Dhu5Hhu5FxYzfhurJwL3DEqeG6tOG7sy/hurXhurXDouG6tS/hurPhuq3huqvhu4vhurPhurPhuq3hurdi4bq34bqp4bu1w6LhuqnhuqXhuqfhuq3hu5/hurc34budeMO0M8O9IuG6qeG6s+G6t+G6r+G6sWPhu5/hu7Ui4bqv4bu04buRY3Dhu5HhurHhu5ByY+G6scO04buTxJFw4buR4bqxcOG7keG7k8Oz4bu34bqxw7Thu5PDqeG7k+G6scOsY3HhurHhu7Vl4buT4bqxw5XEqeG7s+G7teG7k+G6smPhu5/hurFQ4buRxJHhurHhu7Xhu5Hhu5Nv4bu34bqxcOG7keG7k+G6seG7tXHEkXDhurF54bu34bulw6zhurHhurXhurfhurXhurXhuq/hurHhurThu5Phu4vhu7Xhu5Ei4bqv4bqr4bq34bq34bqv4bqx4buRxKnhu5PDtOG7keG7tSLhuq/huqfhuqnhuq3huq/hurEvw6DDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMOMY3jhu7Xhu5NxcOG6r8OgUOG7kcSR4bqx4bqy4bq7cOG6seG7kXJj4bqx4bu14buR4buTb+G7t+G6sXDhu5Hhu5PhurHhu7RY4bqx4bu04buRY3Dhu5HhurHhu5ByY+G6scO04buTxJFw4buR4bqx4buQw4ws4bqxw6zhu5Fx4bqx4bu1ccSRcOG6scOtxanhurHDrOG7keG6ouG7q3DDtOG6seG7tcO94buVcOG7keG6sXDDtOG7kcOy4bqx4bu14buR4bu3Z+G7tTbDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8OgUOG7kcSR4bqx4bqy4bq7cOG6seG7kXJj4bqx4bu14buR4buTb+G7t+G6sXDhu5Hhu5PhurHhu7RY4bqx4bu04buRY3Dhu5HhurHhu5ByY+G6seG7iWXhu5PhurHhu4vhu5PDsnDhurHDrOG7kXHhurHhu7XGoXDhu5HhurHhu7Thu5FjcOG7keG6seG7kHJj4bqx4bu14buRY+G7oeG6scO04buTY+G6seG6suG7seG7k+G6seG6peG6t+G6scSp4buh4bqx4bu14buR4buTb+G7t+G6sXDhu5Hhu5M34bqx4bue4bq5cOG7keG6seG7iWVxNuG6scOsZMOs4bqx4bu14buRZuG6pDbhurHDrMO54bqxeOG7kcOB4bqx4bu1w71kw6zhu5HhurHDrEFww7ThurHDrGTDrOG6scSp4buh4bqx4bu14buR4buTb+G7t+G6sXDhu5Hhu5PhurHhu7Xhu5Nu4bu34bqxw63hu5Phu43hu7fhurHhu4nhurnhurHDguG7g+G6pOG6seG7i+G6rnDDtOG6scOs4buR4bqi4burcMO04bqx4bu1w73hu5Vw4buR4bqxcMO04buRw7LhurHhu7Xhu5Hhu7dn4bu1NuG6scOsZMOs4bqx4bu14buTb+G7teG6seG7ocOBw6w24bqxeOG7kWZw4bqx4bu14buR4buT4bqx4buJ4buN4bqxw6xBcMO04bqxcOG7kWPhu7fhurHhu5/hu7fhuqTDsnDhurHhu7VneDbhurHDrOG7keG7t2hw4bqxw63hu5fhurHhu7Xhu6Xhu7XhurFw4buR4buF4bu14bqxw6zhu5Fx4bqxw7XEqeG7s+G7teG7k+G6smPhu583w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjXHhu4vhuqThuq/DoOG7tMO9cXDDtOG6seG7o+G7keG7t8O5cOG6seG7o+G7kcaw4bqxw6zDgGPhurHDlcSp4buz4bu14buT4bqyY+G7n+G6sVDhu5HEkeG6seG7teG7keG7k2/hu7fhurFw4buR4buT4bqx4bu1ccSRcOG6sXnhu7fhu6XDrOG6seG7n2Zw4bqx4bu14buRw4PhurEs4buS4buS4bqxcOG6u+G7oeG6seG6teG6t+G6teG6tTbhurFQ4buRxJHhurHhurLhurtw4bqx4buRcmPhurHhu7Xhu5Hhu5Nv4bu34bqxcOG7keG7k+G6seG7tFjhurHhu7Thu5FjcOG7keG6seG7kHJj4bqxw4Lhu7fhu4Xhu7XhurHhu7Phur3DrOG6seG7ieG6ouG7r8Os4bqx4bu1w71jceG6scONw6pww7ThurHhu6Phu5HEqXDhurHDrOG7kXHhurHDtOG7k8Op4buT4bqxw4Lhu7fhu4Xhu7XhurHhu7Phur3DrOG6seG7tXHEkXDhurHhu4lxxJFw4bqx4bqyxJHhurHhu5/EkeG6seG6s+G6seG7tcO9cXDDtOG6seG6s+G6t+G6seG7iXHEkXDhurHDguG7t+G7heG7teG6seG7s+G6vcOs4bqx4bu14buTbuG7t+G6scOt4buT4buN4bu34bqx4bu1w71ucOG6seG7tcawcMO04bqx4buz4bul4bqx4bqn4bq14bqx4buJccSRcOG6seG7tcO9cXDDtOG6scOsw6nhurFw4bqi4buxw6w3w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjXHhu4vhuqThuq/DoMOh4buT4buhw7ThurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqv4buTw4zEqXDhu7XEqcO94bqv4bqx4buz4bu14bqk4bufxKki4bqv4bq04buT4buL4bu14buRNOG6seG6q+G6t+G6t3jDgjXhurHhu5HEqeG7k8O04buR4bu1NOG6seG6p+G6qeG6q3jDgjXhuq/hurHhu7PDvcOsIuG6ry8v4buT4bqyN8OtY3Hhu7Xhu5FjcOG7keG7kXFjN+G6snAvcMSp4bq04buzL+G6teG6tcOi4bq1L+G6s+G6reG6q+G7i+G6s+G6s+G6reG6t+G6qeG6s+G6teG7teG6s+G6q+G6peG6s+G6teG7n+G6tzfhu514w7Qzw70i4bqlw6Lhuq3huq/hurFj4buf4bu1IuG6r+G7tOG7kWNw4buR4bqx4buQcmPhurHDtOG7k8SRcOG7keG6sXDhu5Hhu5PDs+G7t+G6scO04buTw6nhu5PhurHDrGNx4bqx4bu1ZeG7k+G6scOVxKnhu7Phu7Xhu5PhurJj4buf4bqxUOG7kcSR4bqx4bu14buR4buTb+G7t+G6sXDhu5Hhu5PhurHhu7VxxJFw4bqxeeG7t+G7pcOs4bqx4bq14bq34bq14bq14bqv4bqx4bq04buT4buL4bu14buRIuG6r+G6q+G6t+G6t+G6r+G6seG7kcSp4buTw7Thu5Hhu7Ui4bqv4bqn4bqp4bqr4bqv4bqxL8Ogw6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjGN44bu14buTcXDhuq/DoOG7tOG7k2/hu7XhurHhu6HDgcOs4bqx4oCcUOG7keG7seG6seG7kcSRceG6seG7o+G7keG7meG6seG7nmPhu6HhurHhu7Lhu6tw4oCd4bqxw6zDgGPhurHhu4lxxJFw4bqx4bu04buRY3Dhu5HhurHhu5ByY+G6scO04buTxJFw4buR4bqx4buQw4ws4bqx4bu1ZeG7k+G6scO1xKnhu7Phu7Xhu5PhurJj4bufN8OhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w41x4buL4bqk4bqvw6Dhu4hxxJFw4bqxw6xzcOG6scO04buTxJFw4buR4bqxw6LhurHhu5DDjCw24bqx4bq14bqx4buQw4zDjeG6scOs4buRceG6scOs4buR4bqi4burcMO04bqx4bu1w73hu5Vw4buR4bqxcMO04buRw7LhurHhu7Xhu5Hhu7dn4bu1N+G6seG7tMO9cXDDtOG6seG7iXI24bqx4bqz4bqx4buQw4ws4bqxw6zhu5Fx4bqx4bu1ccSRcOG6scOtxanhurHDrOG7keG6ouG7q3DDtOG6seG7tcO94buVcOG7keG6sXDDtOG7kcOy4bqx4bu14buR4bu3Z+G7tTbhurHhurXhurHhu5DDjCzhurHDrOG7kXHhurHhurXhurHhu7Xhu5Nv4bu14bqx4buhw4HDrOG6seG7oeG7uWPhurHhu5Fk4bu1NOG6seKAnFDhu5Hhu7HhurHhu5DEkXHhurHhu6Phu5Hhu5nhurHhu55j4buh4bqx4buy4burcOKAneG6seG6ssSR4bqx4oCcw43huqLhu7HDrOG6scOs4buR4buDcOG6seG7tOG7kWNw4buR4bqxUOG7k25w4oCdNeG6seG6teG6seG7kMOMw43hurHDrOG7kXHhurHDrGTDrOG6seG7teG7k2/hu7XhurHhu6HDgcOsNOG6seG7s3Fww7ThurHDrGPhurHhu5/hu5NucOG6seG7o+G7keG7ucOs4bqx4oCcxKjhu6HhurHhu4nhu5PhurHhu7XDvXFww7ThurHhu7XhuqLhu6vhu5PhurHDgmNw4buR4oCd4bqx4bqyxJHhurHhu6Hhu7lj4bqx4oCcw4xkcOG7keG6seG7ieG7p3DDtOG6seG7teG7t8aw4buT4bqx4bu14buR4bur4oCdN8OhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w41x4buL4bqk4bqvw6BQw7RxxJHhu5PhurHDvWM24bqx4buJccSRcOG6scOsc3DhurHDtOG7k8SRcOG7keG6scO04buTw6nhu5PhurHDjOG7kcah4bqx4buR4bu34bqk4bqx4buIxanhu5PhurHDguG7t+G7heG7teG6seG7s+G6vcOs4bqx4bqyxJHhurHhu7Xhu5Nv4bu14bqx4buhw4HDrOG6sXDhu5HDqeG6pOG6scOV4bufY+G7s+G7keG7oXHhu4vhurHDguG7t+G7heG7teG6seG7s+G6vcOsN8OhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w41x4buL4bqk4bqvw6Dhu4jhur/DrOG6scOt4buTw7Lhu7U24bqx4bu14buTb+G7teG6seG7ocOBw6zhurHigJxQ4buR4bux4bqx4buRxJFx4bqx4buj4buR4buZ4bqx4bueY+G7oeG6seG7suG7q3DigJ3hurHDrMOAY+G6sVDhu5HEkeG6seG6suG6u3DhurHhu5FyY+G6seG7teG7keG7k2/hu7fhurFw4buR4buT4bqx4bu0WOG6seG7tOG7kWNw4buR4bqx4buQcWThurHhu4nhuqLhu6/DrOG6scOs4buRdHDhurHhu5/EkeG6seG6s+G6seG7tcO9cXDDtOG6seG6p+G6seG7teG7k2/hu7XhurHhu6HDgcOs4bqxw6zDuXDDtOG6seG7i+G7k+G7j3DhurHhu7XDvXFww7ThurHhu4lu4buh4bqxw61v4bqx4buhZcOs4bqxw7XEqeG7s+G7teG7k+G6smPhu5834bqx4bu04buTb+G7teG6seG7ocOBw6zhurHhu4nhurnhurHhu4nhu43hurHhu59l4buT4bqx4buFcOG6seG7teG6ouG7r3DDtOG6seG7s+G7g+G7t+G6seG7s+G6vcOsNuG6scO04bqw4buT4bqxw7Thur3hu6HhurHhu7Xhu7Hhu5PhurHDrGTDrOG6seG7iWXhu5PhurHDreG7k+G7jeG7t+G6seG6ssSR4bqxw6xkw6zhurHhu4lxxJFw4bqx4bu14buRY+G7oeG6scO04buTY+G6scO1xKnhu7Phu7Xhu5PhurJj4buf4bqx4buR4buVcOG7keG6scOpcOG7keG6seG6ssOz4bqx4buhxanhu7XhurHDgsOD4bqx4bu04buRY3Dhu5HhurHhu4nhu5dj4bqx4buf4buTcOG7kTbhurFw4buR4buDcOG6seG7o+G7k8Oy4bu14bqx4bqyxJHhurFjcOG7keG6seG7kUFww7Q3w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3hD4bu34bu14buRccO94bqvw6Dhu6BlcOG7keG6scOM4bqi4butcMO0w6EveMOg

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]