(vhds.baothanhhoa.vn) - Qua 3 ngày diễn ra (từ 25 đến 27-7),Liên hoan Văn hoá dân tộc lần thứ XIX và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Thanh Hoá năm 2022 đã chính thức khép lại. Với các tiết mục trình diễn đặc sắc, độc đáo, Liên hoan đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.
w4JQxJBDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlcVE64bumw5VCQz86MeG7psOV4bu5QjrDlTA6LeG7huG7plHhu6DGr8ODQ+G7psOV4bueOsSCQuG6pMOCPzom4buoxq/hu6DhuqThurPGr0M6PCPGr+G7oEPEqVHhu5TGr0NQ4buo4buGxq9D4buxScavQ1Dhu6jhu4JD4buMSsavQzrDncOSQ+G7pkzGr0M6UD5D4buvZuG7r0Mi4buEw4IvPzom4buoxq/hu6DhuqRDOiZTxq9Qw4I/Oibhu6jGr+G7oOG6pEPhu4xR4buixq9DOibhu4bGr+G7oEMlUCHDkkM6JjsxxqDGr0M6UFjGr+G7oEPDkuG7gsOSQ+G7jErGr0M6w53DkkM6VcavUENxUOG7hsavUEPhu4Xhu6jhu4JDxq9JxahDRURFRcOCLz86JuG7qMav4bug4bqkw4IvUMSQ4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG7hcOV4buG4buMQuG6pOG7nzvhu4ZDw4lDxq/hu6Dhu4QxQ+G7jFHhu6LGr0Mm4buGQ+G6sjp7Q0XhurpD4buO4buWxq9DRcOKLcOK4bq04bquxKlR4buUxq9DUOG7qOG7hsavQ+G7sUnGr0NQ4buo4buCQ+G7jErGr0M6w53DkkPhu6ZMxq9DOlA+Q+G7r2bhu69DIuG7hEM6JlPGr1BD4buMUeG7osavQzom4buGxq/hu6BDJVAhw5JDOiY7Mcagxq9DOlBYxq/hu6BDw5Lhu4LDkkPhu4xKxq9DOsOdw5JDOlXGr1BDcVDhu4bGr1BD4buF4buo4buCQ8avScWoQ0VERUVD4buOSEPDklBSxq9QQzpQPsOSQ+G7pFDDlCVD4bumRlHhurBD4bux4bu4UUPDkuG7gsOSQzpR4buWOkPFqCHDkkM6JlPGr1BD4buMUeG7osavQ+G7juG7isOSQz/DjcOS4bquQ+G7jsOdw5JD4buO4buC4buo4bquQ8SpUeG7lMavQ1Dhu6jhu4bGr0Phu45IQ+G7juG7nEPhu6ZGUUPGr1Bdxq/hu6BDS8avQzo8I8av4bugQz9KO0M/w43DkkM6JuG7qMav4bugQ+G7puG7sMav4bugQ+G7pFDhu4LGr0Phu6BRR+G6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqTDglHFqOG7oEPDkuG7puG7hj8/4bu5QlHhuqnDlcavOsOVJkJDPzox4bumw5Xhu7lCIFHhu4w6UMODQ+G6vkREJTDEgkNQw5VR4bugUDrDg0PhurrDicSQJTDEgkJDPybDkuG7uUIvL8OS4buMxq/hurDDk+G7huG7qDpQ4buGxq9QUOG7qOG7huG6sCLGry/hu4zDlT/hu6Q64buoJS/Gr8OVID8vRUXDiUQvRUTDiuG7jMOJRUXEkEThurjDijrEkOG6vkTEkOG6vuG7pkThurDDmSXhu6DhuqIm4bu54bq+w4nDikJD4buG4bumOuG7uULhurPGr0M6PCPGr+G7oEPEqVHhu5TGr0NQ4buo4buGxq9D4buxScavQ1Dhu6jhu4JD4buMSsavQzrDncOSQ+G7pkzGr0M6UD5D4buvZuG7r0Mi4buEQzomU8avUEPhu4xR4buixq9DOibhu4bGr+G7oEMlUCHDkkM6JjsxxqDGr0M6UFjGr+G7oEPDkuG7gsOSQ+G7jErGr0M6w53DkkM6VcavUENxUOG7hsavUEPhu4Xhu6jhu4JDxq9JxahDRURFRUJDIFHhu4w6UOG7uULhur5EREJDUMOVUeG7oFA64bu5QuG6usOJxJBCQy/huqTDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6qeG7hiU6UeG7qMavQuG6pOG6qeG7gsOSQ8OSUOG7hMav4bugQzom4buGUeG6rkPDkldD4bug4buCUUPFqOG7hsav4bugQ+G7juG7lsavQ8SpUeG7lMavQ1Dhu6jhu4bGr0PGr1Bdxq/hu6BDw5PDnUM6JuG7hsav4bugQyVQIcOSQ+G7juG7isOSQz/DjcOSQ8OSKOG7hkPhu4xKxq9DOsOdw5JDxahTxq9Q4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pGI8I8OSQzrhu7JDw5JQPsOSQzpGUUNx4bujQ3BMxahDcOG7tsavQyLhu4RDUDsx4buaxq9D4bufO0fGr+G7oEPhu6884bu2xq/hu6Dhuq5DxKlR4buUxq9DUOG7qOG7hsavQyo7MUM6IUPDkuG7gsOSQ8av4bugUOG7mkPGr1BKxq9D4buMSsavQ+G7oFHhu4bGr+G6rkPhu4xR4buixq9DIlHhu5TGr+G6rkPGr1BGw5JDw5JXxq/hu6BDOlHhu5Q7Q8OTUeG7nDvhuq5Dw5Lhu6pDxq9QUcagO0Phu47hu6rGr+G7oEPhu6Dhu6olQzom4buoxq/hu6BDJVDhu6jGr+G7oEM6JuG7hOG7qEMiScavQ1Dhu6jhu4Lhuq5DIknGr0PGr+G7oFDhu5pDKjtMxq9Dw5JQLMav4bugQ+G7juG7lsavQzp7Q0XhurxDUDsx4buaxq/huq5DOlBUQzBI4bquQzpQ4buExq9QQyVQWEM6JuG7qMav4bugQzpVxq9Q4bqwQ+G6qeG7gsOSQ+G7juG7qOG7hMavQ8av4bugUOG7mkM6UDtNOkPhu45IQ8Wo4buGxq/hu6BD4buO4buWxq9D4bumUeG7lMavQ1Dhu6jhu4bGr0NF4bq6QzomUsOSUEPhu47hu6hGxq9Dxq/hu6BQUUM6UD7DkkM/UcavUENQ4buoRjpDIknGr0NQ4buo4buC4bquQzom4buwQ8OSUOG7tlHhuq5DOibhu7BD4buMUeG7osavQ+G7jErGr0Phu6BR4buGxq/EgkPhu4BEQ8OTw51DOibhu4bGr+G7oEMlUCHDkkPhu4xKxq9DOsOdw5JDOiY7Mcagxq9DOlBYxq/hu6Dhuq5D4bq84bq6QzpR4buWOkPFqCHDkkMiScavQ8av4bugUOG7mkPhu4xKxq9D4bugUeG7hsavQ8Wo4buGxq/hu6BDw5NHxq9DP8ONw5JDw5Lhu4LDkkPhu4xKxq9DOsOdw5LhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqkw4JRxajhu6BDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUJR4bqpw5XGrzrDlSZCQz86MeG7psOV4bu5QiBR4buMOlDDg0Phur5ERCUwxIJDUMOVUeG7oFA6w4ND4bq6w4nEkCUwxIJCQz8mw5Lhu7lCLy/DkuG7jMav4bqww5Phu4bhu6g6UOG7hsavUFDhu6jhu4bhurAixq8v4buMw5U/4bukOuG7qCUvxq/DlSA/L0VFw4lEL0VEw4rhu4zDiUVFxJDEkOG6ukQ64bq+4bq8xJDDicOJ4bumROG6sMOZJeG7oOG6oibhu7nDiUTDiUJD4buG4bumOuG7uULhurPGr0M6PCPGr+G7oEPEqVHhu5TGr0NQ4buo4buGxq9D4buxScavQ1Dhu6jhu4JD4buMSsavQzrDncOSQ+G7pkzGr0M6UD5D4buvZuG7r0Mi4buEQzomU8avUEPhu4xR4buixq9DOibhu4bGr+G7oEMlUCHDkkM6JjsxxqDGr0M6UFjGr+G7oEPDkuG7gsOSQ+G7jErGr0M6w53DkkM6VcavUENxUOG7hsavUEPhu4Xhu6jhu4JDxq9JxahDRURFRUJDIFHhu4w6UOG7uULhur5EREJDUMOVUeG7oFA64bu5QuG6usOJxJBCQy/huqTDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6qeG7hiU6UeG7qMavQuG6pGJKMUPDkinGr+G7oEPhu6bhu4RD4buMVCVD4buO4bucQ8OS4buCw5JDw5NGxq9DOibhu5JD4bugUeG7uFFDOlBR4buaO0M6JuG7hsav4bugQyVQIcOSQ8OSKOG7hkPhu4xKxq9DOsOdw5JDxahTxq9QQ+G7juG7lsavQ8OTRsavQ8OTw6hDOibhu6jGr+G7oEM6VcavUOG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRxRuG7qEPGr+G7lMavQ0vGr0M6PCPGr+G7oEPDklDhu6hD4bumUeG7lMavQ1Dhu6jhu4bGr0Phu6bhu4RDxq9QXcav4bugQ0rFqEM6UOG7hsavUENQOzHGoMavQ+G7jFHhu5o7Q8OSKOG7hkM6UeG7lsav4bugQz/hu4Lhu6jhuq5DOlHhu5bGr+G7oEPhu6RQw6jGr+G6rkM6UeG7lsav4bugQ8OSWcav4bugQ8OSUFHhu5TGr+G7oMSCQ1Dhu4YxQ8avUF3Gr+G7oEPhu45R4buaO0PFqCzhu4ZDOzHhu5zGr0PDklA7MeG7nMavQ8OSKOG7hkPDkuG7gsOSQ8OSUOG7hMav4bugQzom4buGUeG6rkPDkldD4bug4buCUUNxUOG7glHhuq5DajxAxq/hu6Dhuq5D4buJUcavUOKApkPhu47hu5bGr0PGr1Bdxq/hu6BDw5PDnUM6JuG7hsav4bugQyVQIcOSQyZ9w5JDJiRDP8ONw5JDxajhu4Q7Q8OSKOG7hkPDkuG7gsOSQ+G7jErGr0M6w53DkkPhu4bGr1BDw5XFqEM6JuG7qMav4bugQzpVxq9Q4bqw4bqw4bqwQ3FLOkPDkkdD4buOSEPhu448I8OSQ8OS4buCw5JDxq/hu6BQ4buaQ8avUErGr+G6rkPhu4xR4buixq9DIlHhu5TGr0M6UDvDncOSQ8OS4buCw5JD4buO4buo4buExq9Dxq/hu6BQ4buaQzpQO006Qyo7TMavQ8OSUCzGr+G7oEM64buCUUNQUeG7msavQ+G7pkZRQ8Wow506Q8OS4buCw5JQQz9Rxq9QQ+G7jsOdxq/hu6BDIuG7hEPDklBKxq9DOlB9w5LhurBD4bqp4buCw5JDOlHhu5Y6Q8WoIcOSQ+G7jsagO0Phu448I8OSQ8OS4buCw5JD4buO4bu2xq9DIlRD4buM4buExq9D4buMfcav4bugQ8OSV8av4bugQyVQO+G6rkPGr8OdUUPhu4w7xq/hu6BD4bugTMavQ+G7oClRQyLhu7hRQ8OSO8Odw5JDP1jGr+G7oEPDkijhu4ZD4buOWcav4bugQ8OT4buE4buoQ8WoU8avUOG6rkPDkuG7hkPGr+G7oCNRQzpRxq9QQzpQTMavQ+G7puG7huG7qEPhu47Dncav4bug4bquQzpTxq9QQzHhu5Q7Q8OSO8Odw5JDP1jGr+G7oOG6rkM6U8avUEMx4buUO0Phu45XUUPhu6Y+4buG4bqwQ+G6qeG7qkPGr1Bdxq/hu6BDOlHhu5Y6Q8WoIcOSQ+G7jjwjw5JD4buk4buWOkM6UcavUEM6e0Phu6bhu7DGr+G7oEPhu47hu4bFqEPFqOG7lOG6rkM6UcavUEM6UEzGr0Phu6DDjcavQ8OT4buqQyLhu7hRQ8av4bugUOG7mkM6UDtNOkM6JjsxxqDGr0M6UFjGr+G7oOKApsOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRxJuG7qMav4bugQ+G7juG7quG6rkMlUEdRQ+G7pOG7nEPhu47hu5bGr0PGr1A8w4ND4bqrUeG7osavQzpLO0PDklnGr+G7oEPDklBR4buUxq/hu6BD4bqy4bqpTsWoQ3FQOzXhurThuq5D4bum4buiQ+G7juG7qsavQ+G7jEo7Q8OSKOG7hkPhu4xKxq9DOsOdw5JDcVDhu4JRQzomw43Gr+G7oEPhurJxUDxAxq/hu6BD4buvO0rGr+G6tOG6rkM6JuG7sEPhu4xR4buixq9D4buMSsavQ+G7oFHhu4bGr0PDkuG7hEPhu6RQw5Xhu6hD4bqyceG7o0NwTMWoQ3Dhu7bGr+G6tOG6rkM6SztD4bukUMOoxq9DalfGr+G7oENC4buvO0rGr0M6JuG7lMavQ+G7jOG7kuG7qEPDkuG7huG7qOKAnUPhurLhu5874buGxq9DcOG7tsav4bq04bquQ1Dhu7BDP1fGr+G7oENqSEPhurLhu4Xhu4RDcSY7xq/hu6DhurThuq5D4bum4buiQ1DDnVFDxagu4buGQzA7SsavQ+G6smo8QMav4bugQ8Sp4buCOuG6tOKApkNxSzpDw5JHQ+G7jkhDxajhu4bGr+G7oEPhu47hu5bGr0PDklDhu6hD4bukUOG7gsavQ+G7oFFHQ8Wow506Q8OTPsOSQzom4buGxq9QQyZ9w5JDJiRDP8ONw5JDxajhu4Q74bquQzpQ4bucQ1BR4buaxq9Dw5JXQ+G7juG7rMav4bugQ8avUF3Gr+G7oEPGr8OUOkPhu47hu4rDkkM/w43DkuG6rkMmUeG7lMav4bugQ8OS4buq4bquQ8Wo4buGxq/hu6BD4buOTcWoQ8OTR8avQz/DjcOSQ8OSKOG7hkPDkuG7gsOSQ+G7jErGr0M6w53DkuG6rkPDkuG7gsOSQyIuxq/hu6BDxahRxqDGr+G6rkPhu45U4buGQyVQPOG7tsav4bug4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pMOCUcWo4bugQ8OS4bum4buGPz/hu7lCUeG6qcOVxq86w5UmQkM/OjHhu6bDleG7uUIgUeG7jDpQw4ND4bq+REQlMMSCQ1DDlVHhu6BQOsODQ8OJw4pFJTDEgkJDPybDkuG7uUIvL8OS4buMxq/hurDDk+G7huG7qDpQ4buGxq9QUOG7qOG7huG6sCLGry/hu4zDlT/hu6Q64buoJS/Gr8OVID8vRUXDiUQvRUTDiuG7jMOJRUXEkMOJw4nhu4A64bq+RMOK4bq64bq84bumROG6sMOZJeG7oOG6oibhu7nDieG6vuG6vkJD4buG4bumOuG7uULhurPGr0M6PCPGr+G7oEPEqVHhu5TGr0NQ4buo4buGxq9D4buxScavQ1Dhu6jhu4JD4buMSsavQzrDncOSQ+G7pkzGr0M6UD5D4buvZuG7r0Mi4buEQzomU8avUEPhu4xR4buixq9DOibhu4bGr+G7oEMlUCHDkkM6JjsxxqDGr0M6UFjGr+G7oEPDkuG7gsOSQ+G7jErGr0M6w53DkkM6VcavUENxUOG7hsavUEPhu4Xhu6jhu4JDxq9JxahDRURFRUJDIFHhu4w6UOG7uULhur5EREJDUMOVUeG7oFA64bu5QsOJw4pFQkMv4bqkw4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuqnhu4YlOlHhu6jGr0LhuqRxUeG7ljpDxaghw5JDIknGr0PGr+G7oFDhu5pD4buMSsavQ+G7oFHhu4bGr0Phu47hu4rDkkM/w43DkkPDkijhu4ZDUDsx4buaxq9D4buF4buEQ3EmO8av4bug4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pGvhu6BQ4buaQ8avUErGr0PDklnGr+G7oEPDklBR4buUxq/hu6BD4bujUEbFqEPhuqtRQ+G7pcav4bugQ+G6suG6reG7gkNxUDzhu7jDkuG6tEPDklBR4buGQz/hu5LDg0PigJxi4buWxq9DIuG7uFFDxKlR4buUxq9DUOG7qOG7hsav4bquQ8OSUCzGr+G7oEM6V1FDxajhu4bGr+G7oEPhu47hu5bGr0PDkuG7gsOSQzpR4buWOkPFqCHDkkPhu47hu4rDkkM/w43DkkPDkijhu4ZDw5Lhu4LDkkPhu4xKxq9DOsOdw5JDOibhu5TGr0Phu45U4buGQ8OT4buExq9DUDsx4buaxq/huq5Dxq9QPMODQ1Dhu6jhu4RDOks7Q8avUEbDkkPDkiFD4buMSsavQzrDncOS4bquQ8WoLOG7hkNxUOG7glHhuq5DOiZSw5JQQ+G7puG7okNQw51RQ+KAnOG7o+G7qFnGr0Phu6Phu6hXxq/hu6DigJ1Dw5Io4buGQ8av4bugPEBRQ2o8QMav4bug4bqwQ2Lhu5xDOkbhu6hD4buMSztDS8avQzom4buoxq/hu6BD4bum4buwxq/hu6BDxq/hu6A8QFFDMMOVxajhuq5Dw5Lhu4LDkkPGr+G7oFDhu5pDxq9QSsav4bquQ+G7jFHhu6LGr0MiUeG7lMavQzom4buUxq9D4buOVOG7hkPDk+G7hMavQ1A7MeG7msavQ+G7jkhD4bumOzHhu5rGr0M6TSVDJks6QzpSw5JQQ8OSfcOS4bqwQ+G6qeG7gsOSQzpR4buWOkPFqCHDkkPDkinGr+G7oEPhu448I8OSQ8OSUCzGr+G7oEM6V1FD4buM4buExq9D4buMfcav4bugQyZLOkPDklfGr+G7oEMlUDvhuq5DOlVDxahV4bqwQ+G7sVHhu5rDkkM6UOG7hsWoQ+G7oFHhu4ZD4bumUeG7lMavQ1Dhu6jhu4bGr0PDkuG7qkMyQ8av4bugUMOa4buGQyJXQ8OSLsav4bugQyo74buGxq9DOibhu6zGr+G7oEM6JuG7qMav4bugQ+G7pOG7ljpDxq9YUeG6rkM6RuG7qEPhu45RxqA7Q+G7pFHhu5rGr0PDklDhu6hD4buOWcav4bugQ8OT4buE4buoQ+G7jErGr0M6w53DkkM6UFHhu5w7Qz9YQ8OSUCzGr+G7oEM6V1FDw5Lhu6pD4buOUcagO0Phu6RR4buaxq9D4bugUeG7huG7qEPhu6Y8O+G6rkNQ4busw5JDUOG7rlHhuq5DOlDDjTpDw5JQ4buKOkM6UOG7lMWoQzpTxq9QQ+G7juG7qOG7hMavQ+G7pOG7ljpDw5Lhu4LDkkPhu4xKxq9DOsOdw5JDOibhu6jGr+G7oEPhu45U4buGQ8OT4buExq9DOlXGr1DhurBDcXtD4buO4buq4bquQ8OSLsav4bugQ8avUOG7hjtD4bugU8avQ+G7oFFd4bquQ8OTR+G7qEM6WcavQyLhu4RDJVDhu4I6Q1A7MUPGr1Bdxq/hu6BDxq/DlDpDIknGr0NQ4buq4buGQ+G7juG7isOSQz/DjcOSQ8OSKOG7hkPhu4xKxq9DOsOdw5JDxahTxq9Q4bquQ+G7oOG7qiVDJVBMxq9DMEoxQ+G7jH3Gr+G7oEPGr8agxq9DIknGr0NQ4buq4buGQ+G7sVHhu5o6Q2vhu4bFqEM6UeG7lMavQzpR4buWxq/huq5D4buOTcWoQ+G7juG7hEPDk0fGr0M/w43DkkPhu4xKxq9DOsOdw5LigJ3hurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqkw4JRxajhu6BDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUJR4bqpw5XGrzrDlSZCQz86MeG7psOV4bu5QiBR4buMOlDDg0Phur5ERCUwxIJDUMOVUeG7oFA6w4ND4bq6w4nEkCUwxIJCQz8mw5Lhu7lCLy/DkuG7jMav4bqww5Phu4bhu6g6UOG7hsavUFDhu6jhu4bhurAixq8v4buMw5U/4bukOuG7qCUvxq/DlSA/L0VFw4lEL0VEw4rhu4zDiUVFxJDhurhF4buAOuG6vuG6uuG6uuG6vOG6uOG7pkThurDDmSXhu6DhuqIm4bu54bq6w4lCQ+G7huG7pjrhu7lC4bqzxq9DOjwjxq/hu6BDxKlR4buUxq9DUOG7qOG7hsavQ+G7sUnGr0NQ4buo4buCQ+G7jErGr0M6w53DkkPhu6ZMxq9DOlA+Q+G7r2bhu69DIuG7hEM6JlPGr1BD4buMUeG7osavQzom4buGxq/hu6BDJVAhw5JDOiY7Mcagxq9DOlBYxq/hu6BDw5Lhu4LDkkPhu4xKxq9DOsOdw5JDOlXGr1BDcVDhu4bGr1BD4buF4buo4buCQ8avScWoQ0VERUVCQyBR4buMOlDhu7lC4bq+RERCQ1DDlVHhu6BQOuG7uULhurrDicSQQkMv4bqkw4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuqnhu4YlOlHhu6jGr0LhuqRxUeG7ljpDxaghw5JDxags4buGQ+KAnOG7o+G7qFnGr0Phu6Phu6hXxq/hu6DigJ1Dw5Io4buGQ1A7MeG7msavQ2vhu6Dhu6zDkkPEqeG7isOS4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pGvDnVFD4buMO8av4bugQzomU8avUEPhu4xR4buixq9DOibhu4bGr+G7oEMlUCHDkkM6JjsxxqDGr0M6UFjGr+G7oEPhu45IQzpG4buoQ+G7jlHhu5zFqEPGr1BLxq9Dw5JQ4buoQ+G7plHhu5TGr0NQ4buo4buGxq9DIuG7hENLxq9DOjwjxq/hu6BDP0o7Qz/DjcOSQzom4buoxq/hu6BD4bum4buwxq/hu6BD4buMO0Phu6RQ4buCw5JQ4bqwQ2rhu7RRQzom4buGxq/hu6BDJVAhw5JDxajhu4bGr+G7oEPGr8OUOkPhu47hu4rDkkM6JjzGr+G7oEMmUeG7lMav4bugQ8OSKOG7hkM6e8av4bugQ+G7jErGr0M6w53DkuG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRjxahDxKnhu5RDauG7hlFDN8avUEPhurJqPEDGr+G7oEPEqeG7gjrhurThuq5D4buMUeG7osavQyJR4buUxq9DOlDhu4bFqEPhu6BR4buGQzomU8avUEPhu4xR4buixq9DOibhu4bGr+G7oEMlUCHDkkM6JjsxxqDGr0M6UFjGr+G7oEPDkijhu4ZD4buOWcav4bugQ8OT4buE4buoQ+G7jErGr0M6w53DkkNqV8av4bugQ8OSUFHhu4ZDP+G7ksODQ+KAnGPFqEMmSzpDIjtRQ+G7pFBRQ+G7jjwjw5JDOlDhu4bFqEPhu6BR4buGQ+G7plHhu5TGr0NQ4buo4buGxq/hurBDYuG7lsavQyLhu7hRQ+G7plHhu5TGr0NQ4buo4buGxq9Dw5XFqEPFqDtYxq9D4bugUeG7uFFDOlBR4buaO0Mi4bu4UUPDk0bGr0PDk8OoQyLhu4RD4buMO0Phu6RQ4buCw5JQQzom4buGxq/hu6BDJVAhw5JDw5Io4buGQ+G7jErGr0M6w53DkkNqV8av4bugQzom4buUxq9D4buOVOG7hkPDk+G7hMavQ1A7MeG7msav4bqwQ2JRxqA7Q8av4buEMUPhu6BRLCVDw5XFqENQUeG7nDtDUOG7tsavQyLGoEPGr8OUOkMiScavQ1Dhu6rhu4ZDw5Io4buGQ+G7jErGr0M6w53DkuG6rkMqO+G7hkPhu47hu6pD4bug4buqJUMlUEzGr0Phu6BTxq9D4bugUV1DIuG7hEMlUOG7gjpDUDsxQ1Dhu7bGr0PGr13hu4ZDw5Lhu4LDkkPhu6BR4buCQzomVEMiScavQ1Dhu6rhu4ZDw5Io4buGQ+G7jErGr0M6w53DkkPFqFPGr1BC4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pMOCUcWo4bugQ8OS4bum4buGPz/hu7lCUeG6qcOVxq86w5UmQkM/OjHhu6bDleG7uUIgUeG7jDpQw4ND4bq+REQlMMSCQ1DDlVHhu6BQOsODQ+G6vMSQRSUwxIJCQz8mw5Lhu7lCLy/DkuG7jMav4bqww5Phu4bhu6g6UOG7hsavUFDhu6jhu4bhurAixq8v4buMw5U/4bukOuG7qCUvxq/DlSA/L0VFw4lEL0VEw4rhu4zDiUVFxJDhurrDicOJOuG7gEXhurjhu4Dhur7hu6ZE4bqww5kl4bug4bqiJuG7ucOKROG6ukJD4buG4bumOuG7uULhurPGr0M6PCPGr+G7oEPEqVHhu5TGr0NQ4buo4buGxq9D4buxScavQ1Dhu6jhu4JD4buMSsavQzrDncOSQ+G7pkzGr0M6UD5D4buvZuG7r0Mi4buEQzomU8avUEPhu4xR4buixq9DOibhu4bGr+G7oEMlUCHDkkM6JjsxxqDGr0M6UFjGr+G7oEPDkuG7gsOSQ+G7jErGr0M6w53DkkM6VcavUENxUOG7hsavUEPhu4Xhu6jhu4JDxq9JxahDRURFRUJDIFHhu4w6UOG7uULhur5EREJDUMOVUeG7oFA64bu5QuG6vMSQRUJDL+G6pMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqp4buGJTpR4buoxq9C4bqk4bqp4buGQ+G7pFAsw5JDIsagQ8OSUChD4buOxqBDw5Lhu4LDklBDxahGxq/hu6BD4buOPCPDkkM6UOG7nENQUeG7msavQz9Rxq9QQ+G7jsOdxq/hu6DhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqkcSbhu6jGr+G7oEM/O1g6Q8avUF3Gr+G7oEPGr+G7oOG7hDFD4buMUeG7osavQybhu4ZDxKlR4buUxq9DUOG7qOG7hsav4bquQzp7Q+G7juG7lMWoQ+G7pFDhu4ZRQ8WoRsOS4bquQzpYUUPGr+G7hOG7qEPDklBUQ+G7hTzhu7bGr+G7oEPhurJx4bujQ3BMxahDcOG7tsav4bq0Q8OSKcav4bugQ+G7juG7lsavQ+G7juG7nEMww5XFqEPDkuG7gsOSQ8av4bugUOG7mkPGr1BKxq/huq5D4buMUeG7osavQyJR4buUxq9Dw5NR4bucO0Phu4xR4buixq/hurBD4bqpUFRD4buFPOG7tsav4bugQ8OSUFHhu4ZDP+G7ksODQ+KAnMSpUeG7lMavQ1Dhu6jhu4bGr0Phu45IQzpQfcOSQz99Q8Wo4buGxq/hu6BD4buO4buWxq9Dw5JQ4buoQ8av4bugPEBRQzDDlcWoQ8avUF3Gr+G7oEM6UeG7ljpDxaghw5JDIknGr0NQ4buq4buGQ+G7juG7isOSQz/DjcOS4bqwQ+G6qeG7gsOSQzpR4buWOkPFqCHDkkPhu45IQzpQ4bucQ1BR4buaxq9DP1HGr1BD4buOw53Gr+G7oEPGr1Bdxq/hu6BDJVDhu6jGr+G7oEM6IcOSQzpNJUMqO+G7gsavQ8OSKOG7hkPhu45Zxq/hu6BDw5Phu4Thu6hDw5Lhu4LDkkPhu4xKxq9DOsOdw5JDOibhu5TGr0Phu45U4buGQ8OT4buExq9DOlXGr1DhurBDcVdRQ8Wo4buoxq/hu6BDP+G7mEPFqOG7qMav4bugQ8OS4buqQ8avUFHGoDtDw5JQPOG7tsav4bugQzomU8avUEPGr1A8QzpQ4buWQ8av4buEMUPhu47hu5xDxajhu6xRQ8av4bugPEBRQ+G7jjwjw5JDMMOVxahDIuG7hENQUeG7nDtDUOG7tsavQyLGoEPDk0fGr0M/w43DkkMiScavQ1Dhu6rhu4ZDw5Lhu4LDkkPhu4xKxq9DOsOdw5LigJ3hurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqkcVBXxq/hu6BDKjvhu4ZDxKlR4buUxq9DUOG7qOG7hsav4bquQ+G7oFHhu4JDOiZUQyJJxq9DUOG7qOG7gkPhu4xKxq9D4bugUeG7hsavQ8OS4buwxq9DOlHGoMWoQ07Gr0M6JuG7qMav4bugQ+G7jkBRQz9Yxq/hu6BDw5Io4buGQ+G7jlnGr+G7oEPDk+G7hOG7qEPDkuG7gsOSQ+G7jErGr0M6w53DkkPhu45IQ+G7jjwjw5JDJVAhw5JD4buMfcav4bug4bquQzrhu4JRQ1BR4buaxq9D4bum4buUxq9DxajDnTpDxag+w5JDw5Lhu4bhu6hDUOG7tsav4bquQ+G7juG7qkPhu6bhu4RD4buOPOG7hkMiScavQ1Dhu6jhu4JDOntDw5I7w53DkkM/WMav4bugQ+G7jkBRQzpQPEDGr+G7oEPhu6bhu5TGr0M/SsavQ+G7pFBLO+G6sEPhu5874buGQ+G7juG7quG6rkPhu6RQ4buIxq/hu6BD4buOVMavUEM/PsOSQz9Yxq/hu6BDxahIxq9QQ+G7plHhu5o6Q8OSKOG7hkMiScavQ1Dhu6jhu4JDOiY7Mcagxq9DOlBYxq/hu6BDKjvhu4ZDOlBAUUPhu6BR4buGxq9DIuG7hEPhu6RQV8av4bugQ+G7oFHhu4bGr+G6rkM6JuG7qMav4bugQz99Q+G7oFHhu4bhu6hDOlDhu6jhu4ZDIuG7hEPDk1Hhu5bGr0Phu47hu7JR4bqwQ+G7sUnGr0NQ4buo4buCQ+G7pFBXxq/hu6BDw5JQVUPhu6bhu4RDw5NHxq9DP8ONw5JDKjsyQ+G7oFHhu4JDw5Io4buGQ8OS4buCw5JD4buMSsavQzrDncOS4bquQ8Wo4buEQ8OS4buwxq9D4bum4buEQzrhu4RRQ8av4bugOzHhu5TGr0Phu4w7Q+G7plTDklDhuq5D4bug4buqJUMlUEzGr0Mi4buE4buoQz99QyVQ4buCOkM6JlHhu5zGr0Phu6RRxq9QQzrhu5ZDLUMwSENQw51RQ8OSKOG7hkPhu45U4buGQyVQPOG7tsav4bug4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pGJZxq/hu6BDOlBAUeG6rkPEqVHhu5TGr0NQ4buo4buGxq9Dw5Ipxq/hu6BD4bum4buEQ+G7jFQlQzpXxq9DIlHGr1Dhuq5D4bugUV1D4bugU8avQyLhu4RDJVDhu4I6Q1A7MUPDk0fGr0M/w43DkuG6rkPhu6BR4bu4UUM6UFHhu5o7Q8avUF3Gr+G7oEPGr8OUOkPhu47hu4rDkkM/w43DkkPDkijhu4ZDw5Lhu4LDkkPhu4xKxq9DOsOdw5JDOibhu5TGr0Phu45U4buGQ8OT4buExq9DOlXGr1BD4buO4buWxq9DIuG7uFFD4bukUOG7gsavQ+G7oFFH4bqwQ2JKMUPDkinGr+G7oEPhu6bhu4RDw5JMO0PGr1hRQ+G7oFHhu4bhu6hD4bumPDvhuq5D4bug4buKJUPhu6Ak4bquQzom4buG4buoQ+G7juG7slFD4bukUcavUEPGr+G7oFBR4buaxahD4bugUV3hu4ZDw5Lhu4LDkkPGr+G7oFDhu5pDxq9QSsav4bquQ+G7jFHhu6LGr0MiUeG7lMavxIJD4bug4buqJUMlUEzGr0Phu6BTxq9D4bugUV3huq5DJVDhu4I6Q1A7MUPDk0fGr0M/w43DkkMiScavQ1Dhu6rhu4ZDw5Lhu4LDkkPhu4xKxq9DOsOdw5Lhuq5D4bugUeG7guG7qEPhu4whw5JD4bum4buwxq/hu6BDOn1DUOG7hOG7qEPhu4xKxq9DOsOdw5JD4buO4buWxq9DOlDhu5ZDUOG7mkM6JuG7kkMi4buEQ8avSsav4bugQ8OS4buG4buoQ8WoPsOSQ1A8Pcav4bugQzpQIUMiScavQ1Dhu6rhu4ZDOlHGr1BDOlBMxq9Dw5JQ4buoQ2tQSsavQ+G7jErGr+G6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlNzs6UOG7qCZC4bqka+G7oDsx4buixq9DYkY6w4IvJeG6pA==

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]