(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo kế hoạch của UBND huyện Hoằng Hoá, từ ngày 3 đến 5-3-2023, tại xã Hoằng Lộc, Lễ hội Bút Nghiên lần thứ III sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn.
w7lH4buv4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugaEhTS8SQ4bur4bulw7nhuqrhu6XDoVRY4buATeG7scOhTuG6rk1G4buxw6FP4bu54buxUuG6uuG7sVPhu5jhu7FCR8avQuG7seG6s+G7guG7sUfhu5JI4buxe1VT4buxw6JGR0jhurxN4buxS+G6pE3hu7FTR8av4buxw6DDoMOg4bux4buuw4FO4buxU0dBTUbhu7F3LXbhu612d8O5L+G6quG7pcO5L0fhu6/hu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oMOhxJDhu7lD4bur4bulaEfEkE7hu7FKw4rhu7FHTsOAQkfhu7FC4buk4bu54buxaXvDolvhu7FHVFjhu4BN4buxw6FO4bquTUbhu7HDoU5BcuG7sVPhu6jhu7FNRsOBWOG7sXfhu7FEw4pN4buxeS13LXbhu612d3Lhu7FTw4BI4buxV+G6ouG7scOhTuG6rk1G4bux4bqz4buSQnLhu7HhurPhu4Lhu7FH4buSSOG7sXtVU+G7scOiRkdI4bq8TeG7sUvhuqRN4buxU0fGr+G7scOgw6DDoOG7sVLhurrhu7FExajhu5xC4buxU+G7mOG7sUJHxq9C4bux4buuxqBI4buxTUdI4bq+VOG7sUdOw4BT4buxROG7kk1G4buxUsOVSOG7sU3hu5hIcuG7sUfDguG7oOG7sUPhuqhNc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pcO5SExG4buxQkvhu7lSUsah4burQ1NHVEzhuqrhu7FIfcSQTVPEkFHhu6vhu7FSU1hLxJDGoeG7q1ZIQ1NHcOG7seG7teG7reG7reG7oFdx4buxR8SQSEZHU3Dhu7F4eeG7reG7oFdx4bur4buxUlFCxqHhu6svL0JDTXPhuqrhu7lOU0fhu7lNR0dO4bu5c+G7rk0vQ8SQUkpTTuG7oC9NxJBWUi92d+G7rcO9L+G7r+G7s+G7rUN3duG7r3fDvXnhu7NT4bu1eXd24butS+G7rXPEqOG7oEbhu6FRxqF34bu3duG7q+G7seG7uUtTxqHhu6vDoVRY4buATeG7scOhTuG6rk1G4buxw6FP4bu54buxUuG6uuG7sVPhu5jhu7FCR8avQuG7seG6s+G7guG7sUfhu5JI4buxe1VT4buxw6JGR0jhurxN4buxS+G6pE3hu7FTR8av4buxw6DDoMOg4bux4buuw4FO4buxU0dBTUbhu7F3LXbhu612d+G7q+G7sVZIQ1NHxqHhu6vhu7Xhu63hu63hu6vhu7FHxJBIRkdTxqHhu6t4eeG7reG7q+G7sS/hu6XDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oH3hu7nhu6BTSE5N4bur4bul4bqz4buC4buxR+G7kkjhu7F7VVPhu7HDokZHSOG6vE3hu7FHVFjhu4BN4buxw6FO4bquTUbhu7HDoU5B4buxTcODTOG7sXbhu612dnPDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6VoUU5NRuG7sUpHVMOVTeG7sUpH4buY4bux4bqz4buC4buxR+G7kkjhu7FNR0jhur5U4buxR07DgFPhu7FE4buSTUbhu7FD4buq4buxSkjDik3hu7FExajhu5xC4buxU+G7mOG7sUJHxq9C4buxTUfFqHDhu7HhurPhu4Lhu7F9QU7hu7FYw4pT4buxU8OASOG7sVtI4buxU0lCR+G7sUvDjEJH4buxUuG7sOG7sS3hu7Hhu67Dg03hu7FHT+G7ueG7seG7hVTDlELhu7FGSOG7ueG7sXvhuqBNRuG7seG6tcOVTeG7sV3DjU1HceG7seG7rkhNR+G7sUPhu7lNR+G7sUfDkkLhu7FSSE1HcuG7sVJITUfhu7Hhu65I4bq8TXLhu7FCQU3hu7Hhuqrhu5Lhu7FEw4BT4buxU0fDgU1H4buxU0lCR+G7sULhu7lO4buxU1FOTUbhu7FHw5JC4buxU+G6puG7oOG7seG7rsOB4buxS+G7uU7hu7FE4buSTUZy4buxTUfhu6xNRuG7sU1Gxajhu5pI4buxRE9NRuG7sUZP4bug4buxS8agTeG7sUJHTuG7sVLhu6rhu7FNRkdI4buA4bug4buxRkhBTuG7sUPDmULhu7FC4buk4bu54buxR1RY4buATXHhu7FCQULhu7FHTsOAU+G7sUThu5JNRuG7sUZIQU7hu7FDw5lC4buxQ8OBTUfhu7FCR07hu7FHw5JC4buxUkhNR+G7sXXhu65Iw4pT4buxU0fFqOG7seG7oEdB4bugcuG7sUrhu4bhu7FCR1RY4buATeG7seG7ruG6vuG7sUJBQuG7sUPhu7lNR+G7sU1H4bq0TXLhu7FGSOG7uU7hu7FLxahU4bux4buuxqBI4buxSkdBTeG7sUZI4bqgceG7sVNHSOG7sVPDjUzhu7FHSOG7hlThu7FKSMOKTeG7sVNHxq9C4bux4buu4bq+4buxQkFC4buxTMOVTeG7sWhOQU1y4buxaEjDik1G4buxw7NI4buAU3Lhu7HhurPDjEJH4buxUuG7sHLhu7HhurdHTuG7ueG7sUfDkkJy4buxSkjDik3hu7FTR8avQuG7seG7uU3hu7FTTsOBTeG7sUZI4bu5TuG7sVNHw5VNRsO6c3Nzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulw6JGTsOBSOG7sVHhu7ly4buxQkFC4buxR07DgFPhu7FE4buSTUbhu7FGSOG7uU7hu7FLxahU4bux4buuw4NN4buxTUZH4buA4buxUFThuqRN4buxQkdVTUZy4buxU0fhu4bhu7FTR+G7uU7hu7FC4bumTUbhu7FS4bq64buxRMWo4bucQuG7sVPhu5jhu7FCR8avQuG7sVNRTk1G4buxQkFC4buxTUbDgVjhu7FDSOG7gk3hu7FR4bu54buxS+G7guG7sUfhu5JIcuG7sVPDgE7hu7FKR8OVTUbhu7FKR0nhu7FSw5VI4buxTeG7mEhy4buxU0dU4buxR1VT4buxRMOVTUbhu7FE4bqgTuG7sUfDkkLhu7FSSE1H4bux4buuw4Hhu7HDokfhurRN4buxQ+G6tE3hu7FCQULhu7FX4bqi4buxU1FOTUbhu7FHVFjhu4BN4buxQsOaTUbhu7FTR+G7uUzhu7FGSOG7uXPDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6XDuUhMRuG7sUJL4bu5UlLGoeG7q0h9xJBNU8SQUeG7q+G7sVJTWEvEkMah4burVkhDU0dw4bux4bu14but4but4bugV3Hhu7FHxJBIRkdTcOG7sXjhu7V34bugV3Hhu6vhu7FSUULGoeG7qy8vQkNNc+G6quG7uU5TR+G7uU1HR07hu7lz4buuTS9DxJBSSlNO4bugL03EkFZSL3Z34butw70v4buv4buz4butQ3d24buvd+G7s3h3U+G7tXd5d+G7r0vhu61zxKjhu6BG4buhUcah4buzduG7reG7q+G7seG7uUtTxqHhu6vDoVRY4buATeG7scOhTuG6rk1G4buxw6FP4bu54buxUuG6uuG7sVPhu5jhu7FCR8avQuG7seG6s+G7guG7sUfhu5JI4buxe1VT4buxw6JGR0jhurxN4buxS+G6pE3hu7FTR8av4buxw6DDoMOg4bux4buuw4FO4buxU0dBTUbhu7F3LXbhu612d+G7q+G7sVZIQ1NHxqHhu6vhu7Xhu63hu63hu6vhu7FHxJBIRkdTxqHhu6t44bu1d+G7q+G7sS/hu6XDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oH3hu7nhu6BTSE5N4bur4bulW0jhu7FTSUJH4buxS8OMQkfhu7FS4buw4bux4buuw4NN4buxR05B4bux4buFVMOUQuG7sUZI4bu54buxe+G6oE1G4bux4bq1w5VN4buxXcONTUdy4buxV+G6ouG7scOhTuG6rk1G4bux4bqz4buSQnLhu7FHVFjhu4BN4buxw6FO4bquTUbhu7HDoU5Bc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pX1BQuG7sUdOw4BT4buxROG7kk1G4buxRMWo4bucQuG7sUdUWOG7gE3hu7FT4buY4buxQkfGr0Lhu7FE4bu54buxQ8OATUZy4bux4bugR05NRuG7seG7oEdVcuG7sUThuqBM4bux4bqq4bqgTuG7seG7uU3hu7FTTsOBTXLhu7FTSMOKU+G7sUpI4buATHLhu7FM4bu5TUbhu7FE4bqmTOG7seG6quG6oE3hu7FSxIJC4bux4buuw4NN4buxR0/hu7nhu7Hhu67DgeG7sVNRVFjhur5N4buxU0fDlE1G4buxR0jDilThu7FHw5JC4buxQuG7pOG7ueG7sVBU4bq84buxR8Wo4buWTUZy4buxU+G7qOG7sURP4buxU8OATuG7sUpHw5VNRuG7sUpHSeG7sVNHSOG7sURU4bu54buxUsOVSOG7sU3hu5hI4buxU1FOTUbhu7FCQULhu7FT4bqkTUbhu7FLxqDhu6Dhu7HDokfhurRN4buxQ+G6tE1zw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulw7lITEbhu7FCS+G7uVJSxqHhu6tIfcSQTVPEkFHhu6vhu7FSU1hLxJDGoeG7q1ZIQ1NHcOG7seG7teG7reG7reG7oFdx4buxR8SQSEZHU3Dhu7F5duG7reG7oFdx4bur4buxUlFCxqHhu6svL0JDTXPhuqrhu7lOU0fhu7lNR0dO4bu5c+G7rk0vQ8SQUkpTTuG7oC9NxJBWUi92d+G7rcO9L+G7r+G7s+G7rUN3duG7r3h3d8O9U+G7tXh44bu34buvS+G7rXPEqOG7oEbhu6FRxqF34buz4buz4bur4bux4bu5S1PGoeG7q8OhVFjhu4BN4buxw6FO4bquTUbhu7HDoU/hu7nhu7FS4bq64buxU+G7mOG7sUJHxq9C4bux4bqz4buC4buxR+G7kkjhu7F7VVPhu7HDokZHSOG6vE3hu7FL4bqkTeG7sVNHxq/hu7HDoMOgw6Dhu7Hhu67DgU7hu7FTR0FNRuG7sXctduG7rXZ34bur4buxVkhDU0fGoeG7q+G7teG7reG7reG7q+G7sUfEkEhGR1PGoeG7q3l24but4bur4buxL+G7pcO5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugfeG7ueG7oFNITk3hu6vhu6XDosODTOG7sXbhu612d+G7sUvDgeG7sU3Dg0zhu7FTR8av4buxd+G7sUtI4bq8TeG7sVNIw4rhu6Dhu7FHVFjhu4BN4buxw6FO4bquTUbhu7HDoU5B4buxU+G7mOG7sUJHxq9C4bux4bqz4buC4buxR+G7kkjhu7F7VVPhu7HDokZHSOG6vE1zw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bul4bqz4buC4buxR+G7kkjhu7FC4bumTUbhu7FNR+G6rkzhu7FMw5lC4buxRElCR+G7sVPDlU3hu7Hhu65ITUfhu7FTUVRY4bq+TeG7sVNHw5RNRuG7sUdIw4pU4buxR8OSQuG7sULhu6Thu7nhu7FQVOG6vOG7sUfFqOG7lk1GcuG7sUpH4buWSOG7sUPhuqZY4buxTUjhur5M4buxU+G7quG7sUfDgU7hu7FC4buk4bu54buxQkFC4buxU+G6pE1G4buxS8ag4bug4buxw6JH4bq0TeG7sUPhurRN4buxU1FOTUbhu7FHVFjhu4BN4buxROG7huG7sVNIw4rhu6Dhu7FTw5lC4bux4bugR0FT4buxR1RY4buxU0hNR+G7sVNH4bqkTeG7sUpHVFjDik3hu7FHw5JC4buxLeG7sUpHVFjDik3hu7FTw4FIcuG7sUJHw4NM4buxS07hu7FCR07hu7FS4buq4buxTUZHSOG7gOG7oOG7sUZIQU7hu7FDw5lC4buxQuG7pOG7ueG7sUTDjOG7ueG7seG7oEfFqOG7lk1Gc+G7sV3hu5BNRuG7sVNH4buaSOG7sUvDgeG7sUPDjOG7oOG7sUThu4bhu7FGSMagSOG7sVNHSOG7gFRy4buxUFThuqBNRuG7seG6qkFy4bux4bugR0FT4buxR1RY4buxU0jhur5M4buxTcODTUZy4buxU0fDiuG7sUzDgE1H4bux4buu4bq+4bux4buuw4NN4buxR0/hu7ly4buxS8OMQkfhu7FS4buwcuG7sVPDgE7hu7FESOG7hkzhu7FNR8OCTeG7sVNHVOG7sUdVU+G7sUNU4buxSkdBQkfhu7Hhu67DgeG7sUJBQuG7sU1Hw4Hhu7FE4bqkVOG7sVPFqOG7sUTDik3hu7Hhu67GoEjhu7HDoU7huq5NRuG7scOhT+G7uXPDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oOG7uFRTR05R4bur4bulw7NI4buAU+G7scOhxajhu5ZNRsO5L+G7oOG7pQ==

Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]